BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT ĐO

Chia sẻ: Mr Mai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

1
266
lượt xem
103
download

BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT ĐO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LẮP GHÉP BỀ MẶT TRỤ TRƠN Lắp ghép giữa bánh răng với trục có kích thước danh nghĩa: D¬N( dN) = mm Tính chất của mối ghép : Nmax, Nmin; hoặc Smax, Smin; hoặc Nmax, Smax (theo số liệu đề bài) 1. Quyết định kiểu lắp cho mối ghép. 2. Lập sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép. 3. Xác định xác suất hiện độ hở, hoặc độ dôi của lắp ghép (theo số liệu đề bài). 4. Vẽ mối ghép, vẽ riêng từng chi tiết của mối ghép rồi ghi vào đó kích thước, ký hiệu lắp ghép, ký hiệu sai lệch bằng chữ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT ĐO

 1. Bµi tËp lín kü thuËt ®o Hà Nội ,tháng 11 năm 2007. Trường ĐHBK Hà Nội BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT ĐO Khoa :cơ khí 62 Đề số : Bộ môn CKCX&QH : ®¨ng tiÕn ®¹i Hä vµ tªn sinh viªn Líp : C¬ ®iÖn tö 2 – K50 Ninh §øc Tèn Gi¸o viªn híng dÉn : PGS.TS: I. l¾p ghÐp bÒ mÆt trô tr¬n L¾p ghÐp gi÷a b¸nh r¨ng víi trôc cã kÝch thíc danh nghÜa: DN( dN) = mm TÝnh chÊt cña mèi ghÐp : Nmax, Nmin; hoÆc Smax, Smin; hoÆc Nmax, Smax (theo sè liÖu ®Ò bµi) 1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp. 2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña l¾p ghÐp. 3. X¸c ®Þnh x¸c suÊt hiÖn ®é hë, hoÆc ®é d«i cña l¾p ghÐp (theo sè liÖu ®Ò bµi). 4. VÏ mèi ghÐp, vÏ riªng tõng chi tiÕt cña mèi ghÐp råi ghi vµo ®ã kÝch thíc, ký hiÖu l¾p ghÐp, ký hiÖu sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè. 5. ThiÕt kÕ Ca lÝp ®Ó kiÓm tra kÝch thíc cña c¸c chi tiÕt l¾p ghÐp. a) LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai kÝch thíc Ca lÝp. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -1-
 2. Bµi tËp lín kü thuËt ®o b) VÏ Ca lÝp nót thî vµ Ca lÝp hµm thî råi ghi vµo ®ã nh·n hiÖu vµ kÝch thíc chÕ t¹o Ca lÝp. II. l¾p ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép æ l¨n ®îc sö dông trong bé phËn m¸y cã ký hiÖu: 1. X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña æ l¨n. 2. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép m¸y, víi ®iÒu kiÖn: - Vßng trong cña æ quay cïng trôc, t¶i träng híng t©m kh«ng ®æi. - §Æc tÝnh t¶i träng K σ =. - Ph¶n lùc híng t©m tÝnh to¸n cña æ : RN =. - T¶i träng híng t©m AN = dl0 - Tû sè =.. d - Vßng chÞu t¶i côc bé l¾p kh«ng th¸o trong qu¸ tr×nh sö dông. 3. VÏ bé phËn l¾p cña æ l¨n ë phÝa ph¶i h×nh 1 (gåm b¹c chÆn, trôc, hép vµ n¾p) ghi vµo ®ã kÝch thíc vµ ký hiÖu l¾p ghÐp. 4. Ph©n tÝch ®Ó quyÕt ®Þnh kiÓu l¾p gi÷a b¹c chÆn vµ trôc gi÷a n¾p vµ vá hép. 5. VÏ riªng trôc, vá hép, n¾p, b¹c chÆn råi ghi vµo ®ã kÝch th íc, ký hiÖu sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè cña bÒ mÆt l¾p ghÐp. 6. QuyÕt ®Þnh c¸c sai lÖch h×nh d¹ng vµ ®é nh¸m bÒ mÆt l¾p ghÐp råi ghi vµo b¶n vÏ c¸c chi tiÕt. III. l¾p ghÐp then L¾p ghÐp then gi÷a b¸nh r¨ng vµ trôc cã kÝch th íc c¬ b¶n: bxh= 1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp then víi trôc vµ b¸nh r¨ng, biÕt r»ng mèi ghÐp truyÒn lùc thay ®æi chiÒu, s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng lo¹t. 2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña l¾p ghÐp. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -2-
 3. Bµi tËp lín kü thuËt ®o 3. VÏ mèi ghÐp vµ vÏ riªng tõng chi tiÕt cña mèi ghÐp, ghi ký hiÖu l¾p ghÐp, sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè. IV. l¾p ghÐp then hoa L¾p ghÐp then hoa gi÷a b¸nh ®ai vµ trôc cã kÝch thíc danh nghÜa : z x d x D =. 1. Ph©n tÝch ®Ó quyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp. 2. LËp s¬ ®å ph©n bè dung sai cña kiÓu l¾p. 3. VÏ mèi ghÐp, vÏ riªng tõng chi tiÕt, ghi ký hiÖu l¾p ghÐp, sai lÖch b»ng ch÷ vµ b»ng sè. V. l¾p ghÐp ren L¾p ghÐp ren gi÷a ®ai èc vµ ®Çu trôc cã kÝch thíc danh nghÜa lµ : 1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp. 2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai cña c¸c yÕu tè kÝch th íc ren ®ai èc vµ ®Çu trôc. 3. C¸c sè liÖu ®o ®îc cña ren ®ai èc: α α D2d =; ∆ ph¶i = ; ∆ tr¸i = 2 2 Sai sè tÝch luü bíc ren ∆ P = µm - TÝnh ®êng kÝnh trung b×nh biÓu kiÕn cho ren ®ai èc. - KÕt luËn ren ®ai èc cã ®¹t yªu cÇu hay kh«ng. VI. truyÒn ®éng b¸nh r¨ng B¸nh r¨ng trong bé phËn l¾p (h×nh 1) lµ b¸nh r¨ng th¼ng h×nh trô cña hép tèc ®é th«ng dông, lµm viÖc víi vËn tèc v < 10 m/s. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña b¸nh r¨ng: β0= m= ; z =; 1. QuyÕt ®Þnh cÊp chÝnh x¸c cho møc chÝnh x¸c ®éng häc, møc lµm viÖc ªm, møc tiÕp xóc mÆt r¨ng vµ chän d¹ng ®èi tiÕp mÆt r¨ng. 2. Chän bé th«ng sè kiÓm tra b¸nh r¨ng, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cho ghÐp cña c¸c th«ng sè ®ã trong ®iÒu kiÖn nhµ m¸y cã dông cô kiÓm tra mét phÝa pr«fin r¨ng. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -3-
 4. Bµi tËp lín kü thuËt ®o 3. VÏ b¶n vÏ chÕ t¹o b¸nh r¨ng. VII. ghi kÝch thíc cho b¶n vÏ chi tiÕt VÏ vµ ghi kÝch thíc chi tiÕt trôc 1 cña bé phËn m¸y (h×nh 1). Trôc 1 quay vµ ®îc ®ì b»ng hai æ l¨n 4, l¾p trong vá hép 2. B¸nh r¨ng 3 l¾p then trªn trôc, puli l¾p then hoa trªn trôc. Gi¸ trÞ danh nghÜa c¸c kÝch th - íc cho trªn b¶n vÏ lµ: N1= N2=.; N3 =.. O1= O2 lÊy kÕt qu¶ ë phÇn 2; T2=.. B= (m lµ m« ®un b¸nh r¨ng) D= .. C¸c yªu cÇu cña bé phËn l¾p lµ: A ∑ 1 =……………. A ∑ 2 =……………. A ∑ 3 =……………. A ∑ 4 =……………. A ∑ 5 =……………. A ∑ 6 =……………. C¸c r·nh tho¸t dao réng 3 mm, s©u 0,5 mm. ( Gi¶i chuçi kÝch thíc theo ph¬ng ph¸p ®æi lÉn hoµn toµn, kh©u ®Ó l¹i tÝnh lµ c¸c kÝch thíc cña trôc 1). VIII. kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm Chän ph¬ng ¸n ®o vµ chän dông cô ®o ®Ó ®o kÝch th íc, sai lÖch h×nh d¹ng, sai lÖch vÞ trÝ bÒ mÆt cña c¸c chi tiÕt tham gia vµo bé phËn m¸y, bao gåm chi tiÕt trôc bËc vµ b¸nh r¨ng. B¶ng kª c¸c th«ng sè cÇn ®o KÝ hiÖu trªn Bé th«ng TT Tªn th«ng sè b¶n vÏ sè 1 §êng kÝnh cæ trôc l¾p æ l¨n 1 a 2 §êng kÝnh phÇn trôc l¾p b¸nh r¨ng b 3 §êng kÝnh cæ trôc l¾p æ l¨n 2 a 4 §êng kÝnh ngoµi cña trôc then hoa c §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -4-
 5. Bµi tËp lín kü thuËt ®o 5 ChiÒu réng r·nh then b»ng cao trªn trôc b 6 ChiÒu réng r¨ng then hoa trªn trôc c 7 ChiÒu dµi cæ trôc l¾p æ l¨n 1 b 8 ChiÒu dµi cæ trôc l¾p æ l¨n 2 c 9 ChiÒu dµi phÇn trôc l¾p b¸nh r¨ng a 10 Sai lÖch vÒ ®é trßn cæ trôc l¾p æ l¨n 1 a Sai lÖch pr«fin mÆt c¾t däc cña cæ 11 trôc a l¾p æ l¨n 1 12 Sai lÖch vÒ ®é trßn cæ trôc l¾p æ l¨n 2 b Sai lÖch pr«fin mÆt c¾t däc cña cæ 13 trôc c l¾p æ l¨n 2 Sai lÖch vÒ ®é trßn cña phÇn trôc l¾p 14 b b¸nh r¨ng Sai lÖch pr«fin mÆt c¾t däc cña phÇn 15 trôc l¾p c b¸nh r¨ng §é ®¶o híng kÝnh phÇn trôc l¾p b¸nh 16 r¨ng a so víi 2 cæ trôc l¾p æ l¨n §é ®¶o mót cña vai trôc l¾p b¸nh r¨ng 17 b so víi 2 cæ trôc l¾p æ l¨n Sai lÖch vÒ ®é ®èi xøng ®èi víi ®êng 18 t©m c trôc cña mÆt ph¼ng r·nh then 19 §é dÞch chuyÓn phô cña pr«fin gèc a 20 §é ®¶o híng kÝnh cña vµnh r¨ng b 21 §é dao ®éng kho¶ng ph¸p tuyÕn chung c 1. LËp b¶ng kª c¸c th«ng sè cÇn ®o vµ yªu cÇu cña tõng th«ng sè ®ã. 2. Ph©n tÝch chi tiÕt ®Ó ®a ra s¬ ®å ®¬n gi¶n nhÊt vµ ®o ® îc nhiÒu th«ng sè cÇn ®o nhÊt. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -5-
 6. Bµi tËp lín kü thuËt ®o 3. Nãi râ ph¬ng ph¸p ®o ®îc chän. Nªu c«ng thøc tÝnh kÕt qu¶ ®o vµ chØ ra c¸c thµnh phÇn sai sè cßn lÉn trong kÕt qu¶ ®ã. 4. Chän dông cô ®o cã ®é chÝnh x¸c phï hîp víi ph ¬ng ph¸p ®o ®· chän. IX. x¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c gia c«ng §o kÝch thíc ®îc chØ ®Þnh cña chi tiÕt trôc, ta ®îc b¶ng sè liÖu sau: B¶ng th«ng sè ®o kÝch thíc φ 30 B¶ng th«ng sè ®o ®é mÐo cña φ 30 ∆ xi TT mi TT xi mi 1 1 2 2 . . TÝnh . . to¸n . . sè k k liÖu ®o ®Ó kÕt luËn vÒ ®é chÝnh x¸c gia c«ng kÝch th íc yªu cÇu víi ®é tin cËy 95% Ngµy nhËn bµi tËp: Ngµy hoµn thµnh: Gi¸o viªn híng dÉn: §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -6-
 7. Bµi tËp lín kü thuËt ®o I. l¾p ghÐp trô tr¬n L¾p ghÐp gi÷a b¸nh r¨ng víi trôc cã kÝch thíc danh nghÜa: DN(dN)= 62 mm TÝnh chÊt mèi ghÐp: Nmax= -133 µm Nmin = -41 µm 1.1. QuyÕt ®Þnh kiÓu l¾p cho mèi ghÐp H8 Theo b¶ng (3 trang21) ta chän ®îc kiÓu l¾p φ 62 ( L¾p ghÐp trong u8 hÖ thèng lç cã ®Æc tÝnh tho¶ m·n yªu cÇu) 1.2. LËp s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai + X¸c ®Þnh trÞ sè sai lÖch c¶u kÝch thíc l¾p ghÐp H8 Víi kiÓu l¾p φ 62 theo b¶ng 4 vµ 5 ta cã: u8 §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -7-
 8. Bµi tËp lín kü thuËt ®o  ES = +46 µ m Lç φ 62H7 cã :   EI = 0µ m es = +133 Trôc φ 62u8 cã :  ei = +87 Tõ c¸c gi¸ trÞ cña sai lÖch kÝch th íc ta lËp ®îc s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai: +133 u8 +87 +46 H8 0 dN=62 + S¬ ®å miÒn sung sai §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -8-
 9. Bµi tËp lín kü thuËt ®o + Tõ s¬ ®å ph©n bè miÒn dung sai ta they ®©y lµ mèi ghÐp chÆt theo hÖ thèng - KÝch thíc lç: Dmax = 62 + 0,046 = 62,046 mm Dmin = 62+ 0,000 = 62,000 mm - KÝch thíc trôc: dmax =62 + 0,133 = 62, 133 mm dmin = 62+ 0,087 = 62,087 mm - MiÒn dung sai: ITd = 0,133– 0,087 = 0,046 mm = 46 µm ITD = 0,046 – 0,000 = 0,035 mm = 46 µm - §é d«i lín nhÊt: Nmax = dmax - Dmin = 62,133 – 62,000 = 0,133 mm - §é d«i nhá nhÊt: Nmin = dmin – Dmox= 62,087 – 62,046 = 0,041 mm 1.3. X¸c ®Þnh x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é hë ( ®é d«i ©m ) cña l¾p ghÐp H8 KiÓu l¾p : ®©y lµ mèi ghÐp l¾p chÆt v× thÕ x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é u8 hë lµ 0% vµ x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é d«I lµ 100%. V× thÕ ta kh«ng cÇn tÝnh x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®é hë,®é d«I . 1.4. VÏ mèi ghÐp h×nh trô tr¬n ( ( +0 087 Ø62 u8(+0..013 Ø62 H8 (+0.046 H8 +0.046 Ø62 (+0.013 ( u8 +0.087 §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 -9-
 10. Bµi tËp lín kü thuËt ®o 1.5.Thiết kế calíp 1.5.1.Lập sơ đồ phân bố miền dung sai và xác định kích th ước đo c ủa calíp. +,Muốn lập sơ đồ phân bố miền dung sai calíp trước h ết ta ph ải xác đ ịnh giá trị các thông số: -Z,Z1: Độ mòn dự kiến của calíp nút qua và hàm qua -Y,Y1: Độ mòn quá mức của calíp nút qua và hàm qua -H,H1:Dung sai chế tạo kích thước bề mặt đo của calíp kiểm tra lỗ,trục +,Đối với lỗ 90H7 và trục 90s6,theo bảng 8,ta xác định được: Z = 7 μm ; Y = 5 μm ; H = 5 μm ; α = 0; Z1 = 7 μm ; Y1 = 5 μm ; H1 = 5 μm ; α = 0; +,Sơ đồ phân bố miền dung sai calíp được vẽ như hình 4. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 10 -
 11. Bµi tËp lín kü thuËt ®o Y1=5 gií i h¹ n mßn Z1=7 calip hµm +133 Q H1=5 u8 2.5 +87 KQ H1=5 Calip nut H=5 2.5 KQ +46 H8 H =5 Q 0 Z =7 Y =5 dN=62 gií i h¹ n mßn +,Xác định kích thước đo của calíp theo các công th ức trong b ảng 7 và các giá trị trên hình 4. -Calíp hàm thợ đầu qua: Qmax =dmax- Z1+ H1/2 = 62,133-0.007+0,005/2=62,1285 (mm) Qmin =dmax- Z1 - H1/2 = 62,133-0.007-0,005/2=62,135 (mm) Qmin =dmax + Y1 = 62,133+0,005=62,138 mm -Calíp hàm đầu không qua: KQmax = dmin + H1/2 = 62,087+0,0025=62,0895 mm KQmin = dmin - H1/2 = 62,087-0,0025=62,0845 mm -Calíp nút thợ đầu qua: §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 11 -
 12. Bµi tËp lín kü thuËt ®o Qmax = Dmin + Z + H/2 = 62+0,007+0,005/2=62,0095 mm Qmin = Dmin + Z - H/2 = 62+0,007-0,005/2=62,0045 mm -Calíp nút thợ đầu không qua: KQmax = Dmax + H1/2 = 62,046+0,0025=62,0485 mm KQmin = Dmax - H1/2 = 62,046-0,0025=62,0435 mm 1.5.2.Vẽ calíp nút và calíp hàm. ( ( Ø 62.0485(-0.005 Ø 62.0095(-0.005 Q Ø62H8 KQ 62u8 Ø62.0845(+0.005 ( KQ Q Ø62.1235( +0.005 ( II. LẮP GHÉP Ổ LĂN. Ổ lăn được sử dụng trong bộ phận máy có kí hiệu : 7213 2.1.Xác định kích thước cơ bản của ổ lăn. Theo TCVN 1479-74a,TCVN 1516-74 hoặc theo bảng 9, ổ lăn 211 có các kích thước cơ bản sau: d = 55 mm ; D =100 mm ; B =21 mm ; r =2,5 mm. 2.2.Quyết định kiểu lắp cho mối ghép ổ lăn với trục và vỏ hộp máy . Với các điều kiện đầu bài: +,Vòng trong của ổ quay cùng trục,tải trọng hướng tâm không đổi nên Vòng trong chịu tải chu kỳ. Vòng ngoài chịu tải cục bộ. +,Đặc tính tải trọng Kσ > 1,5. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 12 -
 13. Bµi tËp lín kü thuËt ®o +,Vòng ngoài có kích thước D =100 mm lắp với vỏ gang không tháo,ch ịu t ải trọng và rung động vừa phải. +,Cấp chính xác 0,theo bảng 10 ta chọn kiểu lắp G7 . +,Do vòng trong chịu tải trọng chu kỳ nên kiểu lắp được ch ọn theo cường độ tải trọng hướng tâm PR: R PR = B .Kd.F.FA Trong đó: - R là phản lực hướng tâm tính toán của ổ, Đề bài cho R =9400 N Kd là hệ số động lực của lắp ghép,tra theo bảng (14/49) được Kd =1 . F là hệ số tính đến mức độ giảm dôi của lắp ghép khi tr ục r ỗng ho ặc h ộp có thành mỏng,tra theo bảng 12/49 khi trục đặc được F = 1 FA là hệ số phân bố không đều của tải trọng hướng tâm R,tra theo b ảng 13,ta được FA = 1 B’ là độ rộng bề mặt lắp ghép : B’ = B – 2.r =21-2.2,5=16 (mm) Suy ra : 9400 × 1 × 1 × 1 =587,5 (kN/m) PR = 16 Dựa vào kích thước lắp ghép d =55 mm và trị s ố P R =587,5 kN/m,tra bảng 15 chọn được kiểu lắp vòng trong với trục là k6 .Sai lẹch giới hạn kích thước bề mặt lắp ghép tra theo bảng 4 và bảng 5 được:  ES = + 47 µm es = +21µm φ100G 7 Trục φ 55k 6 Lỗ  EI = +12 µm  ei = +2 µm §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 13 -
 14. Bµi tËp lín kü thuËt ®o 2.3 Vẽ bộ phận có lắp ổ lăn. Ø100G7 Ø55D11 k6 Ø55k6 G7 Ø100d11 2.4.Chọn kiểu lắp ghép giữa bạc và trục,giữa nắp và vỏ hộp. +,Để đảm bảo dễ gia công, đoạn trục lắp với ổ và với bạc có cùng kích thước danh nghĩa nên có cùng miền dung sai k6 +,Bạc chỉ dùng để chặn,cần tháo lắp dễ dàng,nghĩa là mối ghép cần độ hở lớn. Độ chính xác lỗ bạc không yêu cầu cao,ta thường sử dụng miền dung sai D11 hoặc B11. +,Giữa bề mặt nắp và lỗ hộp cũng cần có đọ hở để tháo lắp d ễ dàng và bù trừ sai số vị trí của các lỗ ren trên than hộp khi đậy nắp.Miền dung sai c ủa kích thước nắp là d11. D11 +,Như vậy : lắp ghép giữa trục và bạc là Φ55 k6 G7 lắp ghép giữa nắp và vỏ là Φ100 d11 §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 14 -
 15. Bµi tËp lín kü thuËt ®o +47 G7 +12 Smin =132 0 D=100 +290 -120 D11 +100 d11 Smin =79 +21 -340 k6 +2 0 dN=55 2.5.Vẽ trục,vỏ hộp,bạc và nắp: hình8. 2.6.Sai lệch hình dạng và độ nhám bề mặt lắp ghép ổ lăn. +,Sai lệch hình dạng được xác định theo quy định tiêu chu ẩn: Đối với ổ cấp chính xác 0,sai số về độ côn và độ ôvan của bè mặt trục và l ỗ h ộp không được vượt quá ½ dung sai đường kính. +,Độ nhám bề mặt xác định theo bảng (16/trang50).Các giá trị cho phép của sai lệch hình dạng và độ nhám bề mặt gia công được ghi trên bản v ẽ chi tiết:hình 8. §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 15 -
 16. Bµi tËp lín kü thuËt ®o Ø100G7[+0.054] +0.014 +0.021 Ø55k6[+0.002] 2.5 1.25 Ø100d11[-0.014] -0.395 Ø55d11[+0.029] +0.100 III. L¾p ghÐp then. Lắp ghép then giữa bánh răng và trục có kích thước cơ bản : b × h = 18 × 11 3.1 Quyết định kiểu lắp: Theo đầu bài,mối ghép truyền lực thay đổi chiều,bánh răng không di tr ượt trên trục,sản phẩm sản xuất hàng loạt,theo bảng 17 chọn được kiểu lắp: N9 +,Then với rãnh trên trục: h9 JS 9 +,Then với rãnh bạc : h9 3.2 Lập sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép. Dựa vào bảng 4 và bảng 5 ta tra được các sai lệch của kích thước lắp ghép:  es = 0  18h9   ei = −52 µm  +,Chiều rộng then:    §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 16 -
 17. Bµi tËp lín kü thuËt ®o  ES = 0  +,Chiều rộng rãnh trục: 18N9  EI = −43µm       ES = +26µm  +,Chiều rộng rãnh bạc: 18Js9  EI = −26µm      Sơ đồ phân bố miền dung sai: 18 js9 h9 18N9 h9 +26 JS9 0 d=18mm -26 N9 -43 3.3.Vẽ mối ghép và vẽ riêng từng chi tiết tham gia vào mối ghép: ChiÒu cao cña then cã sai lÖch lµ h9 theo b¶ng 4 tra ®îc :  es = 0  18h9   ei = −52 µm     18-0.043 11-0.043 18+0.026 18-0.052 §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 17 -
 18. Bµi tËp lín kü thuËt ®o IV. L¾p ghÐp then hoa. Lắp ghép then hoa giữa bánh đai và trục có kích thước danh nghĩa: z × d × D = 8 × 36 × 40 Tra bảng 19 ta được kích thước b = 7mm 4.1.Chọn kiểu lắp cho mối ghép then hoa. +,Để quyết định kiểu lắp cho mối ghép then hoa ta phải dựa vào đặc tính của lắp ghép. Đặc tính đó xác định từ chức năng sử dụng của mối ghép. +,Do mối ghép then hoa cố định,tải trọng êm, độ chính xác đồng tâm không yêu cầu quá cao,ta chọn yếu tố đồng tâm D và theo bảng 20 ta ch ọn ki ểu l ắp như sau: H7 Kiểu lắp theo yếu tố đồng tâm D: js6 F8 Kiểu lắp theo yếu tố b: js7 +,Như vậy,kiểu lắp ghép then hoa đã chọn được kí hiệu: H7 F8 D-8 × 36 × 40 × js6 × 7 js7 4.2.Lập sơ đồ phân bố miền dung sai kích thước lắp ghép. +,Lắp ghép theo yếu tố đồng tâm D,với kích th ước danh nghĩa 40 mm,ki ểu lắp H7/js6 tra bảng 4 và 5 ta được sai lệch của kích thước:  ES = +25µm es = +8µm 40H7  40js6   EI = 0 µm  ei = −8µm +,Lắp ghép theo yếu tố b,với kích th ước danh nghĩa 7mm,ki ểu ắp F8/j s7,tra bảng 4 và 5 ta được các sai lệch kích thước:  ES = +35µm es = +7 µm 7F8  7js7   EI = +13µm  ei = −7 µm Sơ đò phân bố miền dung sai như hình vẽ: §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 18 -
 19. Bµi tËp lín kü thuËt ®o m +35 m F8 +25 +13 H7 +8 +7 js6 js7 0 0 DN=40mm -8 -7 b N=7mm 4.3.Vẽ mối ghép và ghi ký hiệu kiểu lắp. - kÝch thíc bÒ mÆt kh«ng ®ång t©m d cña trôc kh«ng v ît qu¸ d1 ,tra b¶ng 19/T54 ta cã d ≥ 34,5 mm + kÝch thíc khong ®ång t©m cña b¹c tra b¶ng 23/T57 ta ® îc miÒn dung sai cña b¹c lµ H11 víi kÝch thuíc danh nghÜa lµ 36 mm §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 19 -
 20. Bµi tËp lín kü thuËt ®o Ø40H7[+-0..025 ] js6 0 008 + +0.035 Ø7 F8 +0.013 ] ] js7 +-0.007 5) 7js7(+0.007) .02 +0 ( H7 40 Ø Ø40js6(+0.008) 7F 8( +0 +0 .013 .03 ) 5 kh«ng lí n h¬n d1 Ø36H11(+0.016) V. truyÒn ®éng b¸nh r¨ng B¸nh r¨ng trong bé phËn l¾p (h×nh 1) lµ b¸nh r¨ng th¼ng h×nh trô cña hép tèc ®é th«ng dông lµm viÖc víi vËn tèc v < 10 m/s. C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña b¸nh r¨ng lµ: m = 3; z = 80; β 0 = 00 §¨ng TiÕn §¹i - C§T2- K50 - 20 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản