Bài tập lớn: " Sức bền vật liệu 1"

Chia sẻ: phuca6_tb1102

Tài liệu tham khảo bài tập lớn môn sức bền vật liệu với đề tài: " Vẽ biểu đồ nội lực trong tranh".

Nội dung Text: Bài tập lớn: " Sức bền vật liệu 1"

Bµi tËp lín søc bÒn vËt liÖu 1

VÏ biÓu ®å néi lùc trong thanh
I. Néi dung
VÏ biÓu ®å néi lùc trong dÇm, khung tÜnh ®Þnh theo c¸c s¬ ®å ®−îc ph©n c«ng.
II. Tr×nh bµy
1. B¶n thuyÕt minh phÇn tÝnh to¸n tr×nh bÇy trªn khæ A4.
2. ThÓ hiÖn kÕt qu¶ trªn b¶n vÏ khæ A4.
VÏ l¹i c¸c s¬ ®å theo ®Ò bµi ®−îc ph©n c«ng víi ®Çy ®ñ trÞ sè c¸c kÝch th−íc, trÞ sè
cña t¶i träng.
BiÓu ®å lùc c¾t Q, m«men uèn M, lùc däc N (nÕu cã). CÇn ghi gi¸ trÞ c¸c tung ®é
biÓu ®å t¹i nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt. Riªng ®èi víi khung cÇn cã h×nh vÏ kiÓm tra sù c©n
b»ng cña c¸c nót.
Tû lÖ cña b¶n vÏ tuú chän, kh«ng quy ®Þnh. B¶n vÏ cÇn tr×nh bµy c©n ®èi, cã kü
thuËt.
III. Sè liÖu
Trong tÊt c¶ c¸c s¬ ®å lÊy L=4m, hÖ sè δ=0,5. Gi¸ trÞ t¶i träng vµ vÞ trÝ t¶i träng lÊy
theo b¶ng 1, 2 tuú theo s¬ ®å ®−îc ph©n c«ng.
B¶ng 1 – T¶i träng
TT q(kN/m) P1(kN) P2(kN) M1(kNm) M2(kNm)
1 10 15 0 5 10
2 15 0 5 10 10
3 10 5 10 10 0
4 5 10 10 0 5
5 5 5 0 5 5
6 10 5 5 0 5
7 10 10 0 5 10
8 10 5 5 0 5
9 5 5 10 0 10
10 5 0 10 5 0
11 8 6 5 5 0
12 6 8 0 8 5
B¶ng 2 – KÝch th−íc
TT α1 α2 β1 β2 γ1 γ2
a 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3
b 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4
c 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5
d 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2
e 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4
g 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3
h 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5
i 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3
k 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
l 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
m 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5
n 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2
p 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5
q 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
s 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2
t 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4
u 0.25 0.3 0,3 0,2 0,35 0,2
v 0,35 0,25 0,3 0,35 0,3 0,35
x 0,4 0,5 0,3 0,25 0,3 0,45
P1 M1 P2 M2
q
A
γ2L
α1L
β1L β2L
γ1L α2L
(1+δ)LP1 M1 P2 M2
q
B
α1L α2L
β1L γ2L
γ1L
L β 2L


P1 M1 P2 M2
q

C
γ2L
α1L
β1L α2L
γ1L β2L
(1+δ)L


P1 M1 P2 M2
q
D
α2L
α1L
β1L β 2L
γ1L
L γ2LL
P1 M1
P2
E
α1L
q β 2L
γ1L
q


β 1L M2
γ1L β 1L α2L
q
M1 P2
F
β2L
α1L
M2

P1
α1L γ1L
P2
P1 M1 M2
G
γ2L
R
P2

R=β2L q
P1
M2

R2
P2
H
R1

R1=α1L
R2=α2L
M1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản