Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập lớn: " Sức bền vật liệu 1"

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 1010

6
5.528
views

Tài liệu tham khảo bài tập lớn môn sức bền vật liệu với đề tài: " Vẽ biểu đồ nội lực trong tranh".

Bài tập lớn: " Sức bền vật liệu 1"
Nội dung Text

  1. Bµi tËp lín søc bÒn vËt liÖu 1 VÏ biÓu ®å néi lùc trong thanh I. Néi dung VÏ biÓu ®å néi lùc trong dÇm, khung tÜnh ®Þnh theo c¸c s¬ ®å ®−îc ph©n c«ng. II. Tr×nh bµy 1. B¶n thuyÕt minh phÇn tÝnh to¸n tr×nh bÇy trªn khæ A4. 2. ThÓ hiÖn kÕt qu¶ trªn b¶n vÏ khæ A4. VÏ l¹i c¸c s¬ ®å theo ®Ò bµi ®−îc ph©n c«ng víi ®Çy ®ñ trÞ sè c¸c kÝch th−íc, trÞ sè cña t¶i träng. BiÓu ®å lùc c¾t Q, m«men uèn M, lùc däc N (nÕu cã). CÇn ghi gi¸ trÞ c¸c tung ®é biÓu ®å t¹i nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt. Riªng ®èi víi khung cÇn cã h×nh vÏ kiÓm tra sù c©n b»ng cña c¸c nót. Tû lÖ cña b¶n vÏ tuú chän, kh«ng quy ®Þnh. B¶n vÏ cÇn tr×nh bµy c©n ®èi, cã kü thuËt. III. Sè liÖu Trong tÊt c¶ c¸c s¬ ®å lÊy L=4m, hÖ sè δ=0,5. Gi¸ trÞ t¶i träng vµ vÞ trÝ t¶i träng lÊy theo b¶ng 1, 2 tuú theo s¬ ®å ®−îc ph©n c«ng. B¶ng 1 – T¶i träng TT q(kN/m) P1(kN) P2(kN) M1(kNm) M2(kNm) 1 10 15 0 5 10 2 15 0 5 10 10 3 10 5 10 10 0 4 5 10 10 0 5 5 5 5 0 5 5 6 10 5 5 0 5 7 10 10 0 5 10 8 10 5 5 0 5 9 5 5 10 0 10 10 5 0 10 5 0 11 8 6 5 5 0 12 6 8 0 8 5 B¶ng 2 – KÝch th−íc TT α1 α2 β1 β2 γ1 γ2 a 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 b 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 c 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 d 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 e 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 g 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 h 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 i 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 k 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 l 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 m 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 n 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 p 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 q 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 s 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 t 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 u 0.25 0.3 0,3 0,2 0,35 0,2 v 0,35 0,25 0,3 0,35 0,3 0,35 x 0,4 0,5 0,3 0,25 0,3 0,45
  2. P1 M1 P2 M2 q A γ2L α1L β1L β2L γ1L α2L (1+δ)L P1 M1 P2 M2 q B α1L α2L β1L γ2L γ1L L β 2L P1 M1 P2 M2 q C γ2L α1L β1L α2L γ1L β2L (1+δ)L P1 M1 P2 M2 q D α2L α1L β1L β 2L γ1L L γ2L L P1 M1 P2 E α1L q β 2L γ1L q β 1L M2
  3. γ1L β 1L α2L q M1 P2 F β2L α1L M2 P1 α1L γ1L P2 P1 M1 M2 G γ2L R P2 R=β2L q P1 M2 R2 P2 H R1 R1=α1L R2=α2L M1
Đồng bộ tài khoản