Bài tập lớn: " Sức bền vật liệu 1"

Chia sẻ: Do Huu Phuc Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

6
5.735
lượt xem
1.066
download

Bài tập lớn: " Sức bền vật liệu 1"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài tập lớn môn sức bền vật liệu với đề tài: " Vẽ biểu đồ nội lực trong tranh".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn: " Sức bền vật liệu 1"

  1. Bµi tËp lín søc bÒn vËt liÖu 1 VÏ biÓu ®å néi lùc trong thanh I. Néi dung VÏ biÓu ®å néi lùc trong dÇm, khung tÜnh ®Þnh theo c¸c s¬ ®å ®−îc ph©n c«ng. II. Tr×nh bµy 1. B¶n thuyÕt minh phÇn tÝnh to¸n tr×nh bÇy trªn khæ A4. 2. ThÓ hiÖn kÕt qu¶ trªn b¶n vÏ khæ A4. VÏ l¹i c¸c s¬ ®å theo ®Ò bµi ®−îc ph©n c«ng víi ®Çy ®ñ trÞ sè c¸c kÝch th−íc, trÞ sè cña t¶i träng. BiÓu ®å lùc c¾t Q, m«men uèn M, lùc däc N (nÕu cã). CÇn ghi gi¸ trÞ c¸c tung ®é biÓu ®å t¹i nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt. Riªng ®èi víi khung cÇn cã h×nh vÏ kiÓm tra sù c©n b»ng cña c¸c nót. Tû lÖ cña b¶n vÏ tuú chän, kh«ng quy ®Þnh. B¶n vÏ cÇn tr×nh bµy c©n ®èi, cã kü thuËt. III. Sè liÖu Trong tÊt c¶ c¸c s¬ ®å lÊy L=4m, hÖ sè δ=0,5. Gi¸ trÞ t¶i träng vµ vÞ trÝ t¶i träng lÊy theo b¶ng 1, 2 tuú theo s¬ ®å ®−îc ph©n c«ng. B¶ng 1 – T¶i träng TT q(kN/m) P1(kN) P2(kN) M1(kNm) M2(kNm) 1 10 15 0 5 10 2 15 0 5 10 10 3 10 5 10 10 0 4 5 10 10 0 5 5 5 5 0 5 5 6 10 5 5 0 5 7 10 10 0 5 10 8 10 5 5 0 5 9 5 5 10 0 10 10 5 0 10 5 0 11 8 6 5 5 0 12 6 8 0 8 5 B¶ng 2 – KÝch th−íc TT α1 α2 β1 β2 γ1 γ2 a 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 b 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 c 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 d 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 e 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 g 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 h 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 i 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 k 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 l 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 m 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 n 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 p 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 q 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 s 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 t 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 u 0.25 0.3 0,3 0,2 0,35 0,2 v 0,35 0,25 0,3 0,35 0,3 0,35 x 0,4 0,5 0,3 0,25 0,3 0,45
  2. P1 M1 P2 M2 q A γ2L α1L β1L β2L γ1L α2L (1+δ)L P1 M1 P2 M2 q B α1L α2L β1L γ2L γ1L L β 2L P1 M1 P2 M2 q C γ2L α1L β1L α2L γ1L β2L (1+δ)L P1 M1 P2 M2 q D α2L α1L β1L β 2L γ1L L γ2L L P1 M1 P2 E α1L q β 2L γ1L q β 1L M2
  3. γ1L β 1L α2L q M1 P2 F β2L α1L M2 P1 α1L γ1L P2 P1 M1 M2 G γ2L R P2 R=β2L q P1 M2 R2 P2 H R1 R1=α1L R2=α2L M1
Đồng bộ tài khoản