Bài tập mạng máy tính

Chia sẻ: tinhyeuchuanoi

Cho khối địa chỉ sau:A:16.0.0.0/8 =địa chỉ lớp A Ta muốn chia thành 1000 mạng con a.Hãy tìm mặt nạ mạng con b. Hãy tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con đầu tiên c.Hãy tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con cuối cùng

Nội dung Text: Bài tập mạng máy tính

B ài t ập m ạng m áy t ính

Bài 1: Cho 3 địa chỉ IP sau:
A: 192.168.1.10/27=>11000000 10101000 00000001 00001010
B:192.168.1.30/27=>11000000 10101000 00000001 00011110
C:192.168.1.40/27=>11000000 10101000 00000001 00101000
a.Tìm subnetmask,các địa chỉ mạng con, hãy cho biết những địa chỉ nào là cùng mạng
con
b.Hãy tìm địa chỉ broadcast và liệt kê các địa chỉ host của các máy con trên.
Bài làm:
a.Ta thấy 3 địa chỉ trên (A,B,C) đều thuộc lớp C
Số bit netid =27(bit 1)
Subnetmask:11111111 11111111 11111111 11100000 =>255.255.255.224
Số địa chỉ cực đại trong một mạng con là:2mũ5=32 – 2 địa chỉ đặc biệt = 30 địa chỉ
Các địa chỉ mạng con:
S1:192.168.1.0 => 192.168.1.31
S2:192.168.1.32 => 192.168.1.63
S3:192.168.1.64 => 192.168.1.95
S4:192.168.1.96 => 192.168.1.127
S5:192.168.1.128 => 192.168.1.159
S6:192.168.1.160 => 192.168.1.191
S7:192.168.1.192 => 192.168.1.223
S8:192.168.1.224 => 192.168.1.255
Trong 3 địa chỉ A,B,C thì 2 địa chỉ A và B cùng nằm trong mạng con
S1:192.168.1.0=>192.168.1.31 nên 2 địa chỉ này cùng mạng con
Còn địa chỉ C thuộc mạng con S2 không cùng nằm một mạng con với A,B
b. Địa chỉ broadcast của 3 địa chỉ A,B,C là:
Từ địa chỉ subnetmask:11111111 11111111 11111111 11100000
=>địa chỉ broadcast A:11000000 10101000 00000001 00011111=>192.168.1.31
=>địa chỉ broadcast B:11000000 10101000 00000001 00011111=>192.168.1.31
=>địa chỉ broadcast C:11000000 10101000 00000001 00111111=>192.168.1.63
Liệt kê các địa chỉ host(máy trạm) của các máy con trên(phần a)
S1:192.168.1.1=>192.168.1.30
S2:192.168.1.33=>192.168.1.62
S3:l92.168.1.65=>192.168.1.94
S4:192.168.1.97=>192.168.1.126
S5:192.168.1.129=>192.168.1.158
S6:192.168.1.161=>192.168.1.190
S7:192.168.1.193=>192.168.1.222
S8:192.168.1.225=>192.168.1.254
Bài 2: Cho khối địa chỉ sau:A:16.0.0.0/8 =>địa chỉ lớp A
Ta muốn chia thành 1000 mạng con
a.Hãy tìm mặt nạ mạng con
b. Hãy tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con đầu tiên
c.Hãy tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con cuối cùng
Bài làm:
a.Tìm mặt nạ mạng con:
A:16.0.0.0=>IP:00010000 00000000 00000000 00000000
Từ khối địa chỉ A ta xác định được subnetmask mặc định:
Subnetmask mặc định:11111111 00000000 00000000 00000000=>255.0.0.0
Ta có:nd1=8 bit 1
Từ số mạng con phải chia(Sr=1000) và gọi n là số bit cần mượn từ phần hosted để
định danh cho mạng con phải thỏa mãn
2mũ n-2>=1000=>2mũ n>1002=>n=10
Mặt nạ mạng con có:
N110=nd1+n=8+10=18 bit 1
Ns0=32-18=14 bit 0
=>subnetmask:11111111 11111111 11000000 00000000=>255.255.192.0
b. địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con đầu tiên
S1:16.0.0.0=>16.0.63.255
c. địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con cuối cùng
S1024:16.255.192.0=>16.255.255.255
Bài 3:tương tự bài 2
B:172.160.0.0/16=>địa chỉ lớp B
Chia thành 500 mạng con
Bài làm:
IP:10101100 10100000 00000000 00000000
a.Từ khối địa chỉ B ta có mặt nạ mặc định:sd1=16
Số mạng con được chia Sr=500
Vậy số bit cần mượn phần hosted là:gọi bit cần mượn là n
2 mũ n-2>=500=>2 mũ n>=502=>n=9
N19=nd1+n=16+9=25 bit 1
Ns0=32-25=7 bit 0
Subnetmask:11111111 11111111 11111111 10000000=>255.255.255.128
b. địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con đầu tiên
S1:172.160.0.0=>172.160.127.0
c. địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con cuối cùng
S512:172.160.128.255=>172.160.255.255
Bài 4: Tương tự bài 2,3
C:192.168.1.0/24
Chia thành 10 mạng con
Bài làm:
IP:11000000 10101000 00000001 00000000
a.Từ khối địa chỉ C ta xác định được subnetmask mặc định :Sd1=24
Số bit cần mượn phần hostid:gọi n là số bit cần mượn
2mũ n-2>=10=>2mũ n>10=>n=4
N41=nd1+n=24+4=28 bit 1
Ns0=32-28=4 bit 0
Subnetmask:11111111 11111111 11111111 11110000=>255.255.255.240
b.Tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con đầu tiên
S1:192.168.1.0=>192.168.1.15
c.Tìm địa chỉ đầu tiên và địa chỉ cuối cùng của mạng con cuối cùng
S16:192.168.1.240=>192.168.1.255
Bài 5:Cho 2 địa chỉ IP sau: ch ú ý b ài n ày nh é
192.168.1.10/28
192.168.1.7/28
Hãy tìm địa chỉ mạng con và địa chỉ host từ các địa chỉ mạng con này
Hãy cho biết hai địa chỉ trên có cùng một mạng con hay không
Bài làm:
Cả 2 địa chỉ IP trên đều thuộc lớp C
=>Số bit netid mặc định là:24
Số bit them vào là:4
Subnetmask:11111111 11111111 11111111 11110000=>255.255.255.240
Số mạng con tối đa là:2 mũ 4=16-2 =14 mạng con
Danh sách mạng con và địa chỉ host của mỗi mạng con là:
S1:192.168.1.0=>192.168.1.15 dãy đ/c host S1:192.168.1.1=>192.168.1.14
S2:192.168.1.16=>192.168.1.31 dãy đ/c host S2:192.168.1.17=>192.168.1.30
S3:192.168.1.32=>192.168.1.47 dãy đ/c host S3:192.168.1.33=>192.168.1.46
S4:192.168.1.48=>192.168.1.63 dãy đ/c host S4:192.168.1.49=>192.168.1.62
S5:192.168.1.64=>192.168.1.79 dãy đ/c host S5:192.168.1.65=>192.168.1.78
S6:192.168.1.80=>192.168.1.95 dãy đ/c host S6:192.168.1.81=>192.168.1.94
S7:192.168.1.96=>192.168.1.111 dãy đ/c host S7:192.168.1.97=>192.168.1.110
S8:192.168.1.112=>192.168.1.127 dãy đ/c host S8:192.168.1.113=>192.168.1.126
S9:192.168.2.128=>192.168.1.143 dãy đ/c host S9:192.168.1.129=>192.168.1.142
S10:192.168.1.144=>192.168.1.159 dãy đ/c host S10:192.168.1.145=>192.168.1.158
S11:192.168.1.160=>192.168.1.175 dãy đ/c host S11:192.168.1.161=>192.168.1.174
S12:192.168.1.176=>192.168.1.191 dãy đ/c host S12:192.168.1.177=>192.168.1.190
S13:192.168.1.192=>192.168.1.207 dãy đ/c host S13:192.168.1.193=>192.168.1.206
S14:192.168.1.208=>192.168.1.223 dãy đ/c host S14:192.168.1.209=>192.168.1.222
S15:192.168.1.224=>192.168.1.239 dãy đ/c host S15:192.168.1.225=>192.168.1.238
S16:192.168.1.240=>192.168.1.255 dãy đ/c host S16:192.168.1.241=>192.168.1.244
X ét xem hai m ạng tr ên c ó c ùng m ột m ạng con hay kh ông ?
192.168.1.10 v 192.168.1.7
Ta th ấy r ằng 2 đ ịa ch ỉ tr ên đ ều c ùng n ằm trong m ạng con S1
S1:192.168.1.0=>192.168.1.15
KL:2 đ ịa ch ỉ tr ên c ùng n ằm trong m ột m ạng con
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản