Bài tập môn lôgic học đại cương

Chia sẻ: ettetrym

Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giả tị sao cho a,b,c chỉ có mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không dung phép logic đã dung ở a) 8.

Nội dung Text: Bài tập môn lôgic học đại cương

Bài tập Chương I
Hãy biểu thị các tư tưởng sau dưới dạng kí hiệu 
1. Trăm sông đều đổ ra biển 
2. Nước chảy đá mòn 
3. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa 
4. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm 
5. Chân ướt chân ráo 
6. Cái răng cái tóc là góc con người
7. Một đời làm hại, bại hoại 3  đời
8. Yêu trẻ, trẻ đến nhà 
Yêu già, già để phúc 
9. Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu 
10. Những người thắt đáy lưng ong 
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con 
Nhưng người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.
11. Ngôn ngũ là phương tiện hình thành, gìn giữu, chuyển giao thông tin từ
thế hệ này sang thế hệ khác, phương tiện giao tiếp giữa mọi người.
12. Có công mài sắt có ngày nên kim 
13. Có chí thì nên 
14. Nước VN làm sao có thể lớn nếu như chúng ta không chấp nhận và ủng hộ
những giấc mơ lớn, những khát vọng lớn
15. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
16. Uống nước nhớ nguồn
17. Chungst a không thể nâng cao chất lượng giáo dục nếu không xây dựng 
được đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn
18. Chúng ta chỉ có thể xóa đói giảm nghèo một khi công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.
19. Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân. 


Bài tập Chương 3: Phán Đoán 
1. Cho các cặp khái niệm:
a. “khái niệm” và “khái niệm đơn nhất”
b. “động từ” và “từ chỉ hành động của sự vật”
c. “Thanh niệm” và “người lao động trí óc”
d. “triết học duy vật” và “triết học duy tâm”
- Xây dựng các phán đoán chân thực từ những cặp khái niệm đó 
- Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ giwuax 2 thuật ngữ trong từng phán 
đoán vừa xây dựng được.
- Xđ tính chu diên của 2 thuật ngữ trong từng phán đoán vừa xây dụng 
được.
- Tìm nội hàm và ngoại diên “động từ”

2. Xây dựng các phán đoán theo “hình vuông logic” từ phán đoán sau:
a. “phán đoán chung là phán đoán trong đó ngoại diên của chủ ngữ bao 
gồm toàn bộ lớp đối tượng”
b. Xđ giá trị lgic của các phán đoán vừa xây dụng được trên cơ sở giá 
trị logic của phán đoán cho trước. 

3. Viết các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau:
a. “Cử nhân phải l  những người có tri  th ức chuyên m ôn cao, vừa có 
à
đạo đức tốt”
b. Chúng ta  không th ể nâng cao trì h  độ tư duy l i  nếu không nắm 
n og c
th ật vững tri  th ức l i  học” 
og c
c. “chúng ta  phải phát tri ển KT hoặc không bao giờ tiến kịp các nước 
ti  tiến” 
ên

4. Cho các phán đoán được biểu th ị như sau: 
- m1  = a^ b ­> c 
­    m 2 = (a^ b ­> c) ­> (a^ b ­> c) ­> (b^ a ­> c)
­    m 3 = (a^ b ­> c) ^ (a^ b ­> c) ^ (b^ a ­> c) 
Hỏi:  
a. Với c – chân th ực (c)  và với mọi gi  tr ị của a, b trong  tất cả các 
á
phán đoán th ì m 1 có quan hệ như th ế nào với m 2 và m 3 
b. Với a b, c có gi  tr ị l i  bất kì th ì m 1
a og c  có quan hệ với m 2 và m 3 
như th ế nào? 

5. a. V iết công th ức cảu phán đoán theo bảng gi  tr ị sau sao cho a, b, c chỉ
á
có mặt một lần trong  phán đoán
a b c m
c g c c
c g c c
g c c c
g c c c
b. V iết công th ức của phán đoán theo bảng gi  tr ị trên  sao cho a, b, c chỉ có 
á
mặt một lần trong  công th ức và không dùng công th ức đã viết ở phàn trên  (hay 
không dung phép toán l i  ở phần trên . 
og c

     6. 
­ m1 = a ­> (b^c)
­ m2 = 7(b^c)
­ m3 = a ­> 7(b ­> 7c)
a. Tìm các giá trị logic của m1, nếu giá trị logic của a và b như nhau, giá 
trị logic của c là chân thực.
b. nếu a,b,c có giá trị logic bất kì thì m1 cso quan hệ với m2 và m3 như thế
nào?

7. a. Viết một công thức biểu thị phán đoán theo bảng giá trị phía dưới sao 
cho a,b,c chỉ có mặt một lần trong phán đoán M(a,b,c)
a b c M
c c g g
c c c c
g c g g
g c c c
b. Viết một công thức biểu thị phan đoán theo bảng giả tị sao cho a,b,c chỉ có 
mặt một lần trong phán đoán và không dùng phép suy diễn ở bài a (hay không 
dung phép logic đã dung ở a)

8. Xđ quan hệ và mô hình hóa quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa các thuật 
ngữ trong các phán đoán sau 
a. Có những câu là câu tường thuật 
b. Mọi người VN đều yêu tổ quốc 
c. Không ai lại muốn đất nước mình tụt hậu về kinh tế
d. Không công dân nào không tuân theo pháp luật 
e. Phấn lớn những sản phẩm do chúng ta  sản xuất ra  đã đạt được yêu cầu 
chất lượng. 
f. Một bộ phận không nhỏ trong  xá hội coi ti  cực l  tất yếu
êu à
g. Mỗi người dân l  một người lí h
à n
h. Một trong  những phẩm chất tốt đẹp của người VN l  tì  than cần cù l  
à nh ao
đọng
i. Chẳng có vi  quang nào gi
nh ành cho kẻ hèn nhát. 


Bài tập Chương IV: các quy luật cơ bản của logic hình thức
1. Trong truyện cổ hy lạp có câu chuyện 
“Một chủ nô nuôi một con gấu. Chủ nô và con gấu rất yêu quý nhau. Một hôm, 
chủ nô đang nằm ngủ. Con gấu nhìn thấy một con ruồi đậu trên má chủ nô. Con 
gấu giơi tay đạp chết con ruồi. Nhưng do không lượng được sức đập của mình, 
nên con gấu đã đập chết cả chủ nô. 
Trong phiên tòa xét xử tội giết người của con gấu, quan tòa A nói: 
- Vì giết người nên phải tử hình
Quan tòa B phán:
- Hành động đạp chết ruồi nhằm mục đích nhân đạo nên nó không có tội. 
Hỏi: 
- Quan tòa nào xử đúng 
- Nếu quan tòa xửa sai thì đã vi phàm sai lầm logic nào? 


2. Trình bày nôi dung và yêu cầu của quy luật đồng nhất (mâu thuẫn, lí do 
đầy đủ, không mâu thuẫn). Bằng các VD cụ thể hãy phân tích các loại lỗi 
logic có thể phạm phải do vi phạm các yêu cầu của quy luật này. 

3. “… Ta không cần danh vọng. Mi hãy thuyết những điều đó với những kẻ ham 
danh vọng.. thành đạt, danh tiếng, danh dự và vinh quang chỉ là sự hư
ảo. Sự thắng lợi của kẻ này là thất bại của người kia. Đây là đội quân 
của mi. Người hèn kém không thể khuất phục được chúng. Nhưng khất phục 
được người ấy sẽ ngộ chánh đẳng an lạc. Ta trải cơ man xa để chiến đấu 
với người đấy. Ta thà chết vinh trong trận chiến, con hơn sống nhục 
trong đầu hàng. 
Dựa vào quy luật của logic hình thức, hãy phân tích về mặt logic ý kiến 
trên. 

4. Trong một giờ giảng văn lớp 10. Thầy giáo dọi một học sinh lên bảng và 
hỏi: 
Em hãy cho biết suy nghĩ của nhà thơ qua các câu thơ sau: 
“Anh nhớ tiếng 
Anh nhớ hình 
ANh nhớ ảnh 
Anh nhớ em 
Anh nhớ lắm, em ơi!”
Suy nghĩ một lát, học sinh trả lời: 
- Thưa thầy, có lẽ nàh thớ vừa mất … ti vi. 
Hãy phân tích sai lầm của thầy và trò trên cơ sở của quy luật tư duy.
5. Trong một cuộc họp bình bầu thi đua của năm học , đại đa số đều nhất 
trí bạn Nam là sinh viên suất sắc, vì cho rằng, bạn đó học giỏi, có thái 
độ đúng mực trong học tập, có quan hệ tốt với các thầy cô giáo, với các 
cán bộ công chức, và với bạn học … Song có một vài thành viên phản đối 
vì cho rằng các lí do đó, mặc dù đúng những chưa đủ. 
Ý kiến trên  l  đúng hay sai về mặt l i
à og c?.  V ì sao? 

6. Có một vi  sĩ  quan Pháp viết th ư gửi napol
ên eon  để xi  phụ cấp th ương 
n
tật. Thư viết: “Tôi bị hai vết th ương. Một vết th ương trên  trán  và mọt 
vết thuonw g trong  tr ận ch iến ở Nangxi”
a. Đoạn th ư trên  Đ or S về mặt l i og c?
b. Nếu yêu cầu của quy l ật l i  hì  th ức được dùng l  cơ sở cho nhận 
u og c nh àm
xét của bản than về đoạn th ư trên . 

7. Một diễn giả thuyết trì :  “ở đời có l ật bù tr ừ. Khi người ta  m ù
nh u  một 
mắt th ì con mắt ki  sẽ sáng hơn. Khi người ta  đ iếc một ta i th ì ta i ki  
a a
sẽ th í  hơn”
nh
Đột nhi , một th í  giả th ốt to  l : 
ên nh ên
- “Q uả đúng! Tôi th ấy, kh i người ta  cụt một chân th ì chân ki  sẽ dài hơn
a
Toàn bộ th í  giả cười to .
nh
a. Dựa vào quy l ật l i  của tư duy, cho biết, vì sao th í  giả bật cười 
u og c nh
vì câu nói của th í  giả đó? 
nh
b. Nêu nội dung, công th ức và yêu cầu của quy l ật đã được dùng l  cơ sở
u àm
cho việc l  giải trên . 
ýBài tập chương V: Suy luận và suy diễn
1. Thực hiện phép đối lập vị ngữ thong qua phép chuyển hóa và phép đảo 
ngược đối với các phán đoán sau: 
a. “Có những động vật có xương sống là động vật sống trên cạn” 
b. “phần lớn các quốc gia trên thế giới là những nước phát triển”

2. Hãy viết lại các câu sau sao cho nội dung tư tưởng không đổi 
a. “Sinh viên phải là người có bản lĩnh vững vàng”
b. “Nước ta đang là nước chậm phát triển”

3. Hãy rút ra các kết luận đúng từ các phán đoán sau:
a. “Nước ta hoặc là nước tụt hậu về kinh tế hoặc sẽ là nước phát triển” 
b. “Người quản lí giỏi phải là người có nghệ thuật quản lí” 

4. Viết lại các câu sau sao cho ND không đổi: 
a. “Giảng viên là những n gười làm công tác giảng dạy và giáo dục trong các 
trường ĐH và cao đẳng” 
b. “Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quân 
chúng” 
c. “Chúng ta chỉ có một trong 2 con đường khi đi thi: hoặc là đỗ, hoặc là 
trượt
d. Nhà giáo là nghệ sĩ của tâm hồn

5. Cho luận 3 đoạn: “Lý thuyết giáo dục là lý thuyết khoa học, do vậy nó là 
hình thức nhận thức của con người, vì mọi lí thuyết khoa học đếu là hìh 
thức nhận thức của con người”
a. Phân tích kết cấu của luận 3 đoạn trên 
b. Cho biết loại hình và phương thức của luận 3 đoạn đó 
c. Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ giữa 3 thuật ngữ trong luận 3 
đoạn trên.
d. Tìm tính chu diên của các thuật ngữ trong luận 3 đoạn trên
e. Luận 3 đoạn trên đúng hay sai về mặt logic? Vì sao?
f. Hãy xd các phán đoán còn lại theo “h ì  vuông l i  từ tiền để lớn của 
nh og c”
l ận 3 đoạn trên . 
u
g. X đ gi  tr ị l i  của các phán đoán vừa xd được trên  cơ sở gi  tr ị l i  
á og c á og c
của tiến đề lớn đó. 

6. Có 5 người cho rằng : “phép chuyển hóa và phép đảo ngược đều là suy 
diễn trực tiếp, vì thế phép chuyển hóa là phép đảo ngược”

Ý kiến đó đúng hay sai về mặt logic? Vì sao?
 
      7. Có người lập luận rằng: “Luận ba đonạ nhất quyết đơn là suy diễn 
gián tiếp, vò nó là suy diễn trong đó kết luận được rút ra từ 2 tiền đề trở
lên” 
Suy luận đó đúng hay sai về mặt logic.

8. Cho các khái niệm: “phán đoán”, “phán đoán khẳng định chung” và “phán 
đoán chung” 
Hãy xd các luận 3 đoạn đúng theo loại hn=ình I, II, III, IV. 

9. Cho phán đoán “Nếu không có phương pháp học tập tốt thì không thể trở
thành sinh viên giỏi”
- Có những phán đoán nào đẳng trị với phán đoán đã cho. 
- Cho biết cấu trúc logic của phán đoán đã cho và của các phán đoán đẳng 
trị với nó. 

10. Cho 3 khái niệm: “số chia hết cho 3”, “số chia hết cho 7”, và “số chia 
hết cho 9, hãy: 
- thiết lập một luận 3 đoạn loại hình I (và II), dúng về mặt logic, với 
tiền đề là các phán đoán chân thực.
- Nêu cấu trúc logic của 2 luận ba đoạn đã thiết lập được. 

11. Người Anh có bài thơ: 
“Học nhiều thì biết nhiều
Biết nhiều thì quên nhiều
Quên nhiều thì biết ít 
Biết ít thì quên ít 
Quên ít thì học nhiều”
Hãy rút ra kết luận của suy luận này. Suy luận có vi phạm sai lầm logic ko?. 
Vì sao? 

12. Dân ta có bài thờ hài “Vua sợ anh hề”
“Vua là con trời
Con trời sợ trời
Trời sợ gió 
Gió sợ mây 
Mây sợ bờ tường
Bờ tường sợ chuột cống 
Chuột cống sợ mèo già 
Mèo già sợ mẹ đĩ 
Mẹ đĩ sợ anh hề”
Bài thơ mang tính suy luận. Hãy rút ra kết luận và chỉ ra sai lầm logic trong 
suy luận 

13. Từ tiền đề: “Chúng ta không thể giữ vững ổn định chính trị, một khi 
không nhanh chóng phát triển Kt”, có người suy ra 
a. “Chúng ta chỉ cần nhanh chóng phát tr i ển KT th ì chắc chắn sẽ gi ữ vững đc
ổn định chính tr ị”
b. “Chúng ta cần gi ữ vững ổn định chính tr ị th ì kt sẽ nhanh chóng phát t r i ển

c. Muốn gi ữ vững được ổn định chính tr ị th ì chúng ta phải nhanh chóng phát
t r i ển kt”
d. “không th ể cho r ằng chúng ta không nhanh chóng phát tr i ển kt mà l ại có
th ể gi ữ vững đc ổn định chính tr ị”

- xđ công th ức của t i ền đề và các kết lu ận trên
- các kết lu ận trên Đ or S về m log i c , vì sao?
ặt

14. Cho các lu ận 3 đoạn, hỏi các suy lu ận này đ or s về m log i c?
ẹt
a. Có những chất dẫn đi ện là kim lo ại
Đồng là chất dẫn đi ện
 Đồng là kim lo ại
b. Kim lo ại là chất dấn đi ện
Một trong những kim lo ại là đồng
 Đồng là kim lo ại
c. Kim lo ại là chất dẫn đi ện
Đồng là chất dẫn đi ện
 Đồng là kim lo ại

15. Cho suy lu ận
“Câu th ường là câu đơn và câu ghép, vì th ế, câu này không là câu đơn”
a. Khôi phục suy lu ận trên thành suy lu ận đầy đủ
b. Xđ phương th ức của suy lu ận
c. Phân t í ch sai l ầm của suy lu ận, nếu có.

16. Có người nêu ý ki ến: “Sv bao gồm sinh viên ĐH, sv CĐ, Sv chính quy, sv
không chính quy, sv t ại chức, do vậy, anh An là sv ĐH”
a. Khôi phục suy lu ận đầy đủ
b. Cho bi ết phương th ức của suy lu ận.
c. Suy lu ận trên đúng hay sai về m log i c? , vì sao?
ặt

17. Có người cho r ằng: “Thuật ngữ không chu diên trong t i ền đề của lu ận 3
đoạn th ì không th ể chu diên trong kết lu ận. Vì th ế thuật ngữ này không
th ể chu diên trong kết lu ận”.
a. Khôi phục suy lu ận hoàn chỉnh
b. Cho bi ết phương th ức của suy lu ận
c. Suy lu ận trên đúng hay sai về m log i c? , vì sao?
ặt

18. Có đoạn vi ết : “Phương pháp giáo dục là phương pháp khoa học, mà phương
pháp khoa học là hệ th ống những nguyên t ắc hoa học được rút ra t ừ các
quy lu ật của sự vật để đi ều chỉnh hoạt động nhận th ức khoa học nhăm th ực
hi ện m t i êu th ực t i ễn nhất định
ục
Hãy xđ
- t r i th ức kh m bằng suy lu ận log i c theo lo ại hình và phương th ức a a a
ới
- Tình chu diên của các thuật ngữ
- Mô hình bi ểu th ị
- Xd các phán đoán còn l ại theo “hình vuông log i c : t ừ t i ền đề nhỏ.
- Xđ giá tr ị log i c của cá phán đoán vừa sây dựng đc theo giá tr ị log i c của
t i ền để nhỏ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản