Bài tập môn ngắn mạch

Chia sẻ: ntgioi120406

Sơ đồ thay thế thứ tự không: Dòng Io chỉ chạy qua các cuộn dây đấu sao có nối đất và chạy quần trong cuộn dây đấu tam giác do đó ta có sơ đồ thứ tự không như sau:

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập môn ngắn mạch

Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02


I/ TÝnh ng¾n m¹ch 3 pha:
1. Cho Scb = 100 MVA vμ Ucb = ®iÖn ¸p trung b×nh c¸c cÊp tøc lμ b»ng
230kV, 115kV vμ 10,5kV
Ta cã s¬ ®å thay thÕ cña s¬ ®å l−íi ®iÖn nh− sau:
1 2 6 8 9 10 11 12
0,156 0,084 0,181 -0,002 0,046 0,038 0,069 0,117

F1 F3
3 7
0,136 0,091


4
0,084

5
0,156

F2Gi¸ trÞ c¸c ®iÖn kh¸ng trong s¬ ®å ®−îc tÝnh nh− sau:
S cb 100
X1 = X5 = XF1 = Xd''. = 0,183. = 0,156
S dmF 117,5
U % S cb 10,5 100
X2 = X4 = XB1 = N = . = 0,084
100 S dmB 100 125
S 100
X3 = Xd©y2 = xth.L. cb = 0,4.45. 2 = 0,136
2
U tb 115
S 100
X7 = Xd©y3 = xth.L. cb = 0,4.30. 2 = 0,091
2
U tb 115
S 100
X6 = Xd©y1 = xth.L. cb = 0,4.60. 2 = 0,181
2
U tb 115
T
U N % S cb 1 S
X8= X TN =
T
. = .(U N + U N − U N ). cb =
CT TH CH

100 S dmTN 2.100 S dmTN
1 100
= (11 + 20 − 32). = −0,002
2.100 250
UC% S 1 S
C
X9= X TN = N . cb = .(U N + U N − U N ). cb =
CT CH TH

100 S dmTN 2.100 S dmTN
1 100
= (11 + 32 − 20). = 0,046
2.100 250

-1-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

L S cb 100 100
X10 = Xd©y4 = xth. . 2
= 0,4. . = 0,038
2 U tb 2 230 2
U % S cb 11 100
X11 = XB3 = N = . = 0,069
100 S dmB 100 160
S 100
X12 = XF3 = Xd''. cb = 0,15. = 0,117
S dmF 127,8

2. BiÕn ®æi s¬ ®å thay thÕ vÒ d¹ng ®¬n gi¶n:
BiÕn ®æi tam gi¸c 3, 6, 7 vÒ sao 15, 16, 17:
D = X3 + X6 + X7 = 0,136 + 0,181 + 0,091 =0,408
X 3 . X 6 0,136.0,181
X15 = = = 0,060
D 0,408
X .X 0,136.0,091
X16 = 3 7 = = 0,030
D 0,408
X .X 0,181.0,091
X17 = 6 7 = = 0,040
D 0,408
13 15 17 18 19
0,24 0,06 0,040 0,44 0,224

F1 F3
16
0,03

14
0,24

F2

X13 = X1 + X2 = 0,156 + 0,084 = 0,24
X14 = X5 + X4 = 0,156 + 0,084 = 0,24
X18 = X8 +X9 = -0,002 + 0,046 = 0,044
X19 = X10 + X11 + X12 = 0,038 + 0,069 + 0,117 = 0,224
20 22 19
0,3 0,084 0,224

F1 F3
21
0,27

F2


-2-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

X20 = X13 + X15 = 0,24 + 0,06 = 0,3

X21 = X14 + X16 = 0,03 + 0,24 = 0,27

X22 = X17 + X18 = 0,04 + 0,044 = 0,084

23 22 19
0,142 0,084 0,224

F1, F2 F3

X 20 . X 21 0,30.0,27
X23 = X20//X21 = = = 0,142
X 20 + X 21 0,30 + 0,27

VËy s¬ ®å d¹ng ®¬n gi¶n cña hÖ thèng nh− sau:
Xt®N§ Xt®T§
0,226 0,224

F1, F2 F3
2 x 117,5MVA 127,8MVA


Xt®N§ = X22 + X23 = 0,142 + 0,084 = 0,226

Xt®T§ = X19 = 0,224

3. TÝnh dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch nãi trªn víi t = 0,2 gi©y:

+ Nh¸nh nhiÖt ®iÖn:(F1 vμ F2)
Σ
S dmND 2.117,5
XttN§= X tdND . = 0,226. = 0,531
S cb 100

Σ
Σ S dmND 2.117,5
I dmND = = = 0,589kA
3.U tb 3.230

Tra ®−êng cong tÝnh to¸n cña m¸y ph¸t tuabin h¬i ®−îc víi XttN§ =
0,531 ta cã:

I NND (0,2) = 1,55
*

* Σ
VËy: INN§(0,2) = I NND . I dmND = 1,55.0,589 = 0,913 kA
+ Nh¸nh thuû ®iÖn:(F3)


-3-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

Σ
S dmTD 127,8
XttT§= X tdTD . = 0,224. = 0,286
S cb 100

Σ
Σ S dmTD 127,8
I dmTD = = = 0,321kA
3.U tb 3.230
Tra ®−êng cong tÝnh to¸n cña nhμ m¸y tuabin n−íc víi XttT§ = 0,286 ta
cã:

I NTD (0,2) = 3,6
*

* Σ
VËy: INT§(0,2) = I NTD . I dmTD = 3,6.0,321 = 1,156 kA
Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch øng víi t = 0,2s lμ

IN(0,2) = INN§(0,2) + INT§(0,2) = 0,913 + 1,156 = 2,069 kA

4. TÝnh dßng ®iÖn ng¾n m¹ch t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t ®iÖn F3:

ë trªn ta ®· biÕt dßng ®iÖn t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ IN = 2,069 kA vËy
dßng ®iÖn ch¹y tõ F3 ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch lμ:
X tdND 0,226
INF3 - NM = IN = 2,069. = 1,039kA
X tdND + X tdTD 0,226 + 0,224
Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch t¹i ®Çu m¸y ph¸t F3 lμ:
242
INF3 = INF3 - NM .KB3 = 1,039 . = 18,22kA
13,8
5. TÝnh ®iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3:
Tõ trªn cã INF3 - NM = 1,039 kA, dßng ®iÖn ch¹y tõ F3 ®Õn ®iÓm ng¾n
m¹ch d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n lμ:
1 3.230
I cb = I N - NM .
F3 F3
= 1,039 = 4,139
I cb 100

§iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ë d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n lμ:

UF3cb= IF3cb.(X10 + X11) = 4,139.(0,038 + 0,069) = 0,443

Cuèi cïng, ®iÖn ¸p d©y t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ë d¹ng cã tªn lμ:

UF3 = UF3cb.Utb = 0,443.10,5 = 4,625 kV
§¸p sè:
3. Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch víi t=0,2s:
IN(0,2) = 2,069 kA

-4-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

4. Dßng ng¾n m¹ch t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3:
IN(F3) = 18,22 kA
5. §iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3:
UF3 = 4,652 kV
II/ TÝnh ng¾n m¹ch lo¹i ng¾n m¹ch N(1):
1. LËp s¬ ®å thay thÕ c¸c thø tù thuËn, nghÞch vμ kh«ng:
a) S¬ ®å thay thÕ thø tù thuËn: T−¬ng tù nh− ë ng¾n m¹ch 3 pha trªn:
1 2 6 8 9 10 11 12
0,156 0,084 0,181 -0,002 0,046 0,038 0,069 0,117

F1 F3
3 7
0,136 0,091


4
0,084

5
0,156

F2


a) S¬ ®å thay thÕ thø tù nghÞch: T−¬ng tù nh− s¬ ®å thø tù thuËn v× X''d= X2
chØ kh¸c lμ kh«ng tån t¹i søc ®iÖn ®éng E.
1 2 6 8 9 10 11 12
0,156 0,084 0,181 -0,002 0,046 0,038 0,069 0,117


3 7
0,136 0,091


4
0,084

5
0,156
-5-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02


a) S¬ ®å thay thÕ thø tù kh«ng: Dßng I0 chØ ch¹y qua c¸c cuén d©y ®Êu sao cã
nèi ®Êt vμ ch¹y quÈn trong cuén d©y ®Êu tam gi¸c do ®ã ta cã s¬ ®å thø tù
kh«ng nh− sau:2 6' 8 9 10' 11
0,084 0,543 -0,002 0,046 0,114 0,069


3' 7'
0,408 0,273 24
0,082

4
0,084
Trong ®ã: V× Xkh=3.Xth nªn:
X'6 = 3.X6 = 3.0,181 = 0,543
X'3 = 3.X3 = 3.0,136 = 0,408
X'7 = 3.X7 = 3.0,091 = 0,273
X'10 = 3.X10 = 3.0,038 = 0,114
H
U N % S cb 1 S
X24= X TN =
H
. = .(U N + U N − U N ). cb =
CH TH CT

100 S dmTN 2.100 S dmTN
1 100
= (32 + 20 − 11). = 0,082
2.100 250
2. BiÕn ®æi c¸c s¬ ®å vÒ d¹ng ®¬n gi¶n:
a) S¬ ®å thø tù thuËn: T−¬ng tù nh− ë phÇn I ®−îc:

Xt®N§ Xt®T§
0,226 0,224

F1, F2 F3
2 x 117,5MVA 127,8MVA
-6-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

b) S¬ ®å thø tù nghÞch: T−¬ng tù nh− ë s¬ ®å thø tù thuËn trªn nh−ng do
kh«ng tån t¹i E nªn ta gép 2 nh¸nh l¹i víi nhau ®−îc:
XΣ2
0,112
Trong ®ã:
Σ 0,226.0,224
X 2 = X tdND // X tdTD = = 0,112
0,226 + 0,224
c) S¬ ®å thø tù kh«ng:
ChuyÓn tam gi¸c X'3, X'6, X'7 thμnh sao 24, 25, 26:
D = X'3 + X'6 + X'7 = 0,408 + 0,543 + 0,273 = 1,224
X ,3 . X 6 0,408.0,543
,
X24 = = = 0,181
D 1,224
X ,3 . X 7 0,408.0,273
,
X25 = = = 0,091
D 1,224
X , . X , 0,543.0,273
X26 = 6 7 = = 0,121
D 1,224
X27 = X'10 + X11 = 0,114 + 0,096 = 0,183
2 24 26 8 9 27
0,084 0,181 0,121 -0,002 0,046 0,183


24
25
0,082
0,091


4
0,084X28 = X2 + X24 = 0,084 + 0,181 = 0,265
X29 = X25 + X4 = 0,091 + 0,084 = 0,175
X30 = X26 + X8 = 0,121 - 0,002 = 0,119

28 30 9 27
0,265 0,119 0,046 0,183
-7-

29 24
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02
X 28 . X 29 0,265.0,175
X31 = = = 0,105
X 28 + X 29 0,265 + 0,175

31 30 9 27
0,105 0,119 0,046 0,183


24
0,082
X32 = X31 + X30 = 0,105 + 0,119 = 0,224
X 32 . X 24 0,224.0,082
X33 = = = 0,06
X 32 + X 24 0,224 + 0,082

32 9 27 33 9 27
0,224 0,046 0,069 0,06 0,046 0,183


24
0,082 34 27
0,046 0,183X34 = X33 + X9 = 0,06 + 0,046 = 0,106
Σ X 34 . X 27 0,106.0,183 XΣ
X0 = = = 0,067 0
X 34 + X 27 0,106 + 0,183 0,0673. TÝnh dßng siªu qu¸ ®é I'' t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch:
V× xÐt ng¾n m¹ch N(1) nªn ta cã:
XΔ = X Σ + X 0Σ = 0,112 + 0,067 = 0,179 vμ m(1) = 3
2


-8-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

Ta cã s¬ ®å phøc hîp sau:

Xt®N§ Xt®TD Xt®1 Xt®2
0,226 0,224 0,586 0,580

F1, F2 F3 F1, F2 F3
2x117,5 MVA XΔ 127,8 MVA 2x117,5 MVA 127,8 MVA
0,179Víi :
X tdND . X Δ 0,226.0,179
Xt®1= X tdND + X Δ + = 0,226 + 0,179 + = 0,586
X tdTD 0,224
X .X 0,224.0,179
Xt®2= X tdTD + X Δ + tdTD Δ = 0,224 + 0,179 + = 0,580
X tdND 0,226
Dßng ®iÖn pha A thμnh phÇn thø tù thuËn I''a1 d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n
t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ:
1 1 1 1
I''a1= + = + = 3,431
X td1 X td2 0,586 0,580
Dßng siªu qu¸ ®é t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch d¹ng cã tªn lμ:
S cb 100
I''N = m (1) . I a,,1 . = 3.3,431. = 2,584kA
3.U tb 3.230

4. Dßng qua d©y trung tÝnh cña c¸c m¸y biÕn ¸p:

PhÇn trªn ta ®· biÕt Ia1 = 3,431, do ®ang xÐt ng¾n m¹ch N(1) nªn dßng
®iÖn ng¾n m¹ch thø tù kh«ng d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n lμ:

Ia0 = Ia1 = 3,431

Dßng thø tù kh«ng t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ:

I0 = 3.Ia0 = 3.3,431 = 10,293

Ta cã s¬ ®å ph©n bè dßng trªn s¬ ®å thø tù kh«ng nh− sau:
2 24 26 8 9 27
0,084 0,181 0,121 -0,002 0,046 0,183


24
25 I0
0,082
0,091


4 -9-
0,084
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02
Tõ s¬ ®å thay thÕ thø tù kh«ng ta cã:

+ Dßng ch¹y trªn nh¸nh 10' - 11 lμ:
X 34 0,106
I 0 ' −11 = I 0
10
= 10,293. = 3,775
X 34 + X 27 0,106 + 0,183

+ Dßng ch¹y trªn nh¸nh 33-9 lμ:
I 0 −9 = I 0 − I 0 ' −11 = 10,293 − 3,775 = 6,518
33 10


+ Dßng ch¹y trªn nh¸nh 24 lμ:
X 32 0,224
I 0 = I 0 −9
24 33
= 6,518. = 4,771
X 32 + X 24 0,224 + 0,082
+ Dßng ch¹y trªn nh¸nh 26-8 lμ:
I 0 −8 = I 0 − 9 − I 0 = 6,518 − 4,771 = 1,747
26 33 24


+ Dßng ch¹y trªn nh¸nh 4-25 lμ:
X 28 0,265
I 0 − 25 = I 0 −8
4 26
= 1,747. = 1,052
X 28 + X 29 0,265 + 0,175
+ Dßng ch¹y trªn nh¸nh 2-24 lμ:
I 0 − 24 = I 0 −8 − I 0 − 25 = 1,747 − 1,052 = 0,695
2 26 4Ta cã thÓ biÓu diÔn kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−êng ®i cña dßng thø tù kh«ng trªn
s¬ ®å thø tù kh«ng nh− sau:
0,695 1,747 6,518 N(1) 3,775

I0=10,293
4,771


1,052
-10-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

T¹i ®iÓm ng¾n m¹ch theo ®Þnh luËt Kirhoff 1 cã:

IΣ = 4,771 + 1,052 + 0,695 + 3,775 - 10,293 = 0

* TÝnh dßng ®iÖn ch¹y qua d©y trung tÝnh vμ dßng ch¹y quÈn trong cuén
d©y nèi tam gi¸c cña c¸c m¸y biÕn ¸p trong s¬ ®å thø tù kh«ng:

+ M¸y biÕn ¸p B1:(øng víi nh¸nh 2 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng)
- Dßng qua d©y trung tÝnh:
S cb 100
I 0BTT = I 0 − 24 .
1 2
= 0,695. = 0,349kA
3.U tb 3.115
- Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c:
I 0 − 24
2
S cb 0,695 100
I 0BΔ =
1
. = . = 1,274kA
3 3.U tb 3 3.10,5
+ M¸y biÕn ¸p B2:(øng víi nh¸nh 4 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng)
- Dßng qua d©y trung tÝnh:
S cb 100
I 0BTT = I 0 − 25 .
2 4
= 1,052. = 0,528kA
3.U tb 3.115
- Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c:
I 0 − 25 S cb
4
1,052 100
I 0BΔ2 = . = . = 1,928kA
3 3.U tb 3 3.10,5
+ M¸y biÕn ¸p B3:(øng víi nh¸nh 11 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng)
- Dßng qua d©y trung tÝnh:
S cb 100
I 0BTT = I 0 ' −11 .
3 10
= 3,775. = 1,895kA
3.U tb 3.115
- Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c:
I 0 ' −11 S cb
10
3,775 100
I B3
0Δ = . = . = 6,919kA
3 3.U tb 3 3.10,5
+ M¸y biÕn ¸p TN:(øng víi nh¸nh 24 vμ 9 trªn s¬ ®å thø tù kh«ng)
- Dßng qua d©y trung tÝnh:
S cb 100
I 0TT = I 0 .
TN 24
= 4,771. = 2,395kA
3.U tb 3.115
- Dßng ch¹y quÈn trong cuén d©y nèi tam gi¸c:
24
I0 S cb 4,771 100
I 0Δ =
TN
. = . = 8,745kA
3 3.U tb 3 3.10,5

5. TÝnh dßng c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 khi ng¾n m¹ch:

V× ng¾n m¹ch N(1) nªn ta cã:

-11-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

Ia2 = Ia1 = Ia0 = 3,431

§Ó x¸c ®Þnh dßng ®Çu cùc cña F3, tr−íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh c¸c thμnh
phÇn dßng thø tù thuËn vμ nghÞch phÝa m¸y ph¸t F3 tõ c¸c s¬ då thay thÕ
thø tù thuËn vμ nghÞch (Kh«ng tån t¹i dßng thø tù kh«ng v× m¸y ph¸t cã
trung tÝnh c¸ch ®iÖn).

PhÇn tr−íc ta ®· cã s¬ ®å thay thÕ thuËn vμ nghÞch nh− sau:
Xt®N§ Xt®T§ Xt®N§ Xt®T§
0,226 0,224 0,226 0,224

F1, F2 F3
2 x 117,5MVA 127,8MVA Ia2
Ia1
+ Dßng nh¸nh phÝa m¸y ph¸t F3 thø tù thuËn b»ng thø tù nghÞch vμ b»ng:
0,226
I a1 = I aF23 = 3,431.
F3
= 1,723
0,224 + 0,226
Dßng trªn c¸c pha A, B, C t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 cã xÐt ®Õn tæ ®Êu
d©y cña m¸y biÕn ¸p B3 sao kh«ng - tam gi¸c - 11 ®−îc tÝnh nh− sau:
- Pha A:
I A = I aF13 .e j 30 + I aF23 .e − j 30
3 1 3 1
= 1,723.( + j + − j ) = 1,723. 3 = 2,984
2 2 2 2
D¹ng ®¬n vÞ cã tªn lμ:
100
I A = 2,984.
KA
= 16,408kA
3.10,5
- Pha B:
I B = I aF13 .e j 30 .e j 240 + I aF23 .e − j 30 .e j120
= 1,723.(e j 270 + e j 90 ) = 1,723.( − j + j ) = 0
- Pha C:
I C = I aF13 .e j 30 .e j120 + I aF23 .e − j 30 .e j 240
3 1 3 1
= 1,723.(e j150 + e j 210 ) = 1,723.( − + j − − j ) = −1,723. 3 = −2,984
2 2 2 2
D¹ng ®¬n vÞ cã tªn lμ:
100
I C = −2,984.
KA
= −16,408kA
3.10,5
6. TÝnh ®iÖn ¸p c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 khi ng¾n m¹ch:
Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ë d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch ®−îc tÝnh
nh− sau:

-12-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

Σ Σ
U a 1 = j. I a 1 .( X 2 + X 0 ) = j.3,431 .( 0,112 + 0,067 ) = j.0,614
Σ
U 2 a = − j. I a 2 . X 2 = − j.3,431.0,112 = − j.0,384
Gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ë d¹ng t−¬ng ®èi c¬ b¶n t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ®−îc
tÝnh nh− sau:
U aF3 = U a1 + j. I aF3 .( X 10 + X 11 ) = j.0,614 + j.1,723(0,038 + 0,069) = j.0,798
1 1

U a2 = U a2 + j. I aF3 .( X 10 + X 11 ) = − j.0,384 + j.1,723(0,038 + 0,069) = − j.0,202
F3
2

§iÖn ¸p t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 ®−îc tÝnh nh− sau:
* Pha A:
U A = U aF3 .e j 30 + U aF3 .e − j 30 = j.0,798.e j 30 − j.0,202.e − j 30 =
F3
1 2


= ( −0,399 − 0,101) + j.(0,691 − 0,175) = −0,500 + j.0,516
U A 3 = 0,500 2 + 0,516 2 = 0,719
F


§iÖn ¸p pha A d¹ng cã tªn ë ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 lμ:
UA3
F
0,719
U KV
A = .U tb = .10,5 = 4,359kV
3 3
* Pha B:
U B = U aF3 .e j 30 .e j 240 + U aF3 .e − j 30 .e j120 = j.0,798.e j 270 − j.0,202.e j 90 =
F3
1 2


= j.0,798( − j ) − j.0,202.( j ) = 1
UB 3 =1
F


§iÖn ¸p pha B d¹ng cã tªn ë ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 lμ:
F
UB3 1
U KV
B = .U tb = .10,5 = 6,062kV
3 3
* Pha C:
U C = U aF3 .e j 30 .e j120 + U a 2 .e − j 30 .e j 249 = j.0,798.e j150 − j.0,202.e j 210 =
F3
1
F3= ( −0,399 − 0,101) − j.(0,691 − 0,175) = −0,500 − j.0,516
U C 3 = 0,500 2 + 0,516 2 = 0,719
F


§iÖn ¸p pha C d¹ng cã tªn ë ®Çu cùc m¸y ph¸t F3 lμ:
F
UC 3 0,719
U KV
C = .U tb = .10,5 = 4,359kV
3 3
§¸p sè:
3. Dßng siªu qu¸ ®é t¹i ®iÓm ng¾n m¹ch lμ:
I''N = 2,584 kA

4. Dßng qua d©y trung tÝnh vμ dßng ch¹y quÈn trong cuén
d©y c¸c m¸y biÕn ¸p lμ:

-13-
Bμi tËp dμi m«n ng¾n m¹ch. §Ò sè: 02

+ M¸y biÕn ¸p B1:

I TT1 = 0,349kA
B


I Δ 1 = 1,274kA
B
+ M¸y biÕn ¸p B2:

I TT2 = 0,528kA
B


I Δ 2 = 1,927kA
B
+ M¸y biÕn ¸p B3:

I TT3 = 1,895kA
B


I Δ 3 = 6,919kA
B
+ M¸y biÕn ¸p TN:

I TT = 2,395kA
TN


I Δ = 8,745kA
TN
5. Dßng c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3:

+ Pha A: I A = 16,408kA
KA
+ Pha B: I B = 0kA
KA
+ Pha C: I C = −16,408kA
KA
6. §iÖn ¸p c¸c pha t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t F3:

+ Pha A: U A = 4,359kV
KV
+ Pha B: U B = 6,062kV
KV
+ Pha C: U C = 4,359kV
KV
-14-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản