Bài tập môn sức bền vật liệu

Chia sẻ: svchetaomaytnut

Bài 1 Vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất, chuyển vi của các mặt cắt ngang của thanh chịu lực như hình.Bài 2 Cho hệ chịu lực như hình vẽ, các thanh AC, DF tuyệt đối cứng. Xác định chuyển vị thẳng đứng tại điểm D theo P, E, F, a, a.Bài 3 Cho h g m hai thanh AD và OH tuy t đ i c ng đ c treo b i các thanh đàn ệ ồ ệ ố ứ ượ ở hồi làm từ một loại vật liệu. Tinh ứng suất trong các thanh và độ dịch chuyển của điểm H. Cho P=qa...

Nội dung Text: Bài tập môn sức bền vật liệu

BÀI TẬP MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU


Bài 1 Vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất,
chuyển vi của các mặt cắt ngang
của thanh chịu lực như hình.




P.án (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 EF 2EF P P a a a 3a

2 EF 2EF 2P P 2a a a a

3 EF 2EF P 2P a 2a a a

4 2EF 1EF P P a 2a a a

5 EF 2EF 2P P a a 2a a

6 EF 2EF P P 2a a a a

7 EF 2EF P 3P a a 2a a

8 EF 2EF 2P P 3a a a a

9 3EF 2EF P 2P a a a a

10 EF 2EF 2P P a a 2a 2a



Bài 2 Cho hệ chịu lực như hình vẽ, các thanh AC,
DF tuyệt đối cứng. Xác định chuyển vị thẳng đứng
tại điểm D theo P, E, F, a, α

P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) EF EF 2EF EF EF 2EF EF 2EF EF 2EF

(2) 2EF EF EF 2EF 2EF EF 2EF 2EF EF EF

(3) 2EF EF EF 2EF 2EF EF 2EF 2EF EF EF

300 450 600 450 300 300 600 300 300 450
(4)

(5 2P P P P 2P P P 2P P P
Bài 3 Cho hệ gồm hai thanh AD và OH tuyệt đối cứng được treo b ởi các thanh đàn h ồi
làm từ một loại vật liệu.
Tinh ứng suất trong các
thanh và độ dịch chuyển
của điểm H. Cho P=qa




P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) EF 2EF EF EF EF 2EF EF EF EF 2EF

(2) EF EF 2EF EF EF EF EF EF EF EF

(3) 2EF 2EF EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF EF

(4) 2EF 2EF 2EF EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF 2EF

(5) P 2P P P P P P P 2P P

300 300 450 300 300 450 300 300 300 300
(6)

450 450 450 300 450 450 450 300 450 450
(7)




Bài 4 Xác định ứng suất trên mặt cắt ngang các thanh có môđun đàn h ồi E, di ện tích
mặt cắt ngang F và chuyển vị của điểm đặt lực.



P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) P P P P 2P 2P 2P 2P P P

600 300 600 450 600 300 600 450 600 450
(2)
300 300 600 450 300 300 600 450 450 300
(3)



Bài 5 Thanh tuyệt đối cứng AB nối khớp tại A và gi ữ cân bằng b ởi các thanh (1), (2), (3)
làm bằng thép. Xác định diện tích F tối thiểu đảm bảo hệ làm vi ệc an toàn, P=qa



P.án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) EF 2EF EF EF EF 3EF 2EF 2EF 4EF 3EF

(2) EF 2EF EF EF EF 3EF 2EF 2EF 4EF 3EF

(3) EF 2EF EF EF EF 3EF 2EF 2EF 4EF 3EF

(4) P P 2P 4P 3P 2P 2P 3P 4P 4P




PHÂN NHÓM BÀI TẬP SBVL



B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nhóm 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3
4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

10 0 0 0 0

11 2 4 5 7

12 3 5 7 9

13 1 4 6 8 4

14 1 4 3 5

15 3 3 4 6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản