BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÔ CƠ

Chia sẻ: abcdef_41

Để nhận biết ion PO43- thường dùng thuốc thử AgNO3, bởi vì: A. Tạo ra khí có màu nâu. B. Tạo ra dung dịch có màu vàng. C. Tạo ra kết tủa có màu vàng D. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí.

Nội dung Text: BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÔ CƠ

BÀI TẬP NHẬN BIẾT CÁC CH ẤT VÔ CƠ

Câu 1 .
Để nhận biết ion PO43- thường dùng thuốc thử AgNO3, bởi vì:
A. Tạo ra khí có màu nâu. B. Tạo ra dung dịch có màu vàng.
C. Tạo ra kết tủa có màu vàng D. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí.
Câu 2.
Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng, bởi vì:
A. Tạo ra khí có màu nâu. B. Tạo ra dung dịch có màu vàng.
C. Tạo ra kết tủa có màu vàng. D. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí.
Câu 3.
Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dich CuSO4. Hiện tượng quan
sát đúng nhất là :
A .Dung dịch màu xanh thẫm tạo thành.
B Có kết tủa màu xanh lam tạo thành.
C Kết tủa màu xanh lam tạo thành và có khí màu nâu đỏ thoat ra.
D Kết tủa màu xanh lam nhạt, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dd màu xanh.
Câu 4.
Hoá chất để phân biệt ba dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4 là :
A. Dùng giấy quỳ tím, dung dịch bazơ.
B. Dùng muối tan Ba2+, Cu kim loại.
C. Dùng dung dịch muối tan của Ag+
D. Dùng dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.
Câu 5.
Để phân biệt 4 chất rắn mất nhãn: Na2SO4 , Na2CO3 , BaCO3 , và BaSO4 có thể dùng những
thuốc thử nào sau đây :
A. Nước, giấy quỳ tím . B. Dung dịch NaOH, NaNO3 .
C. Nước và dung dịch NaOH. D. Nước, dung dịch HCl.
Câu 6.
Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: AlCl3, KCl, NaI, AgNO3, NH4HCO3, MgCl2 là:
A. HCl B. NaOH C. BaCl2 D. Quỳ tím
Câu 7.
Có 4 dung dịch là: NaOH, H2SO4, HNO3, Na2CO3. Thuốc thử duy nhất để nhận
biết các chất trên là:
A. Dung dịch NaHCO3. B. Dung dich KOH.
C. Dung dịch BaCl2. D. Dung dịch NaCl.


Giáo viên Đào Thị Tiếp www.hoc360.vn
Câu 8.
Có các dung d ịch: NH 4Cl, NH4HCO3, Na3PO4, NaNO3. Chỉ dùng m ột dung dịch
hóa chất nào trong số các chất cho sau đây đ ể nhận biết được các dung d ịch trên?
A . K OH B . Na OH C. Ca(OH)2 D. HCl
Câu 9.
Cho các dung dịch: NH4Cl, NaCl. NaOH, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng một dung dịch là
thuốc thử thì dung dịch nào sau đây nhận biết được tất cả các dung dịch mất nhãn trên?
A. Bari clorua B. Quỳ tím
C. Bạc nitrat D. Phenolftalein
Câu 10
Có 5 ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch loãng : FeCl3, NH4Cl, Cu9NO3)2. FeSO4 và
AlCl3. Chọn một trong các hóa chất sau để có thể nhận biết được các dung dịch trên?
A. NH3 B. KOH C. Ba(OH)2 D. AgNO3
Câu 11.
Cho các dung dịch muối sau: Natri nitrat, amonisunfat, amoniclorua, sắt(II) nitrat, đồng nitrat.
Thuốc thử duy nhất để nhận biết các dung dịch trên là:
A. NH3 B. KOH.
C. (OH)2. D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 12
Cho các dung dịch là Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 chỉ dùng thêm một
hóa chất để nhận biết thì dùng chất nào trong số các chất cho dưới đây?
A. NH3 B. KOH C. Ba(OH)2 D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 13.
Cho ba bình dung dịch mất nhãn gồm: A: KHCO3 và K2CO3 B: KHCO3 và K2SO4. C gồm
K2CO3 và K2SO4. Chỉ được dùng tối đa 2 dung dịch thuốc thử để nhận biết các bình trên là:
A. BaCl2 và HCl B. CaCl2 và NaOH
C. KOH và HCl D. Ba(NO3)2 và H2SO4
Câu 14
Có các chất bột màu trắng sau: NaCl, BaCO3, BaSO4, Na2SO4, Na2S, MgCO3. Chỉ dùng
thêm dung dịch chất nào ? Chỉ dùng thêm dung dịch chất nào sau đây có th ể nhận biết
được các ch ất trên?
A. BaCl2 B. AgNO3 C . Na OH D. HCl
Câu 15.
Để phân biệt các bình ch ứa riêng lẻ từng dung dịch sau: HCl, H 2SO4 loãng, H2SO4 đặc,
HNO3 loãng, H3PO4. Chỉ dùng 1 kim lo ại nào sau đâ y:
A. Al B. Zn C. A g D. Fe

Giáo viên Đào Thị Tiếp www.hoc360.vn
Câu 16.
Một dung dịch chứa các ion : Na, NH4+, Mg2+, Cl-, NO3- chỉ dùng dung dịch NaOH có th ể nhận
biết được các io n:
+
A. NH4+, Mg2+ B. Na ,Cl–
D. Cl-, NO3-
C. Na, Mg
Câu 17.
Để tách từng muối ra khỏi hỗn hợp: NaCl, BaSO 4, MgCO3 phải dùng các hóa ch ất:
A. H2O; các dung d ịch HCl; Na2CO3 B. H2O; các dd HCl; (NH 4)2CO3
C. H2O; các dung d ịch H2SO4 loãng; Na2CO3 D. A, B, C đ ều đúng
Câu 18.
Tinh chế NaCl từ hỗn hợp rắn có lẫn các tạp chất CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4,
CaSO 4;thứ tự sử dụng các hóa ch ất là:
A. dd BaCl2; dd (NH4)2CO3; H2O B. dd BaCl2; H2O; dd (NH 4)2CO3
C. H2O; dd BaCl2; dd (NH 4)2CO3 D. dd (NH4)2CO3; H2O; dd BaCl 2.
Câu 19.
Để tinh chế thu Fe2O3 từ hỗn hợp bột gồm: Al2O3, Fe2O3, ZnO, CuO ph ải sử dụng các
hóa chất sau đây:
A. Các dung d ịch NaOH; HCl B. Các dung d ịch NaOH; NH 3
C. Các dung d ịch HCl; NH 3 D. Các dung d ịch NaOH; HCl; NH 3.
Câu 20.
Để nhận biết các kim lo ại riêng biệt sau: Al, Ca, Na, Mg, Fe ta dùng 1 dung d
ịc h là
A . Na OH . B. Na2CO3. C. HCl. D. N a N O 3 .
Câu 21.
Cho bốn dung dịch không màu chưa dán nh ãn chứa các chất sau : Na2SO4, H2SO4,
NaOH, Phenolphtalein. Không dùng thêm hoá ch ất và không tác đ ộng bằng nhiệt, các
điều kiện thí nghiệm khác có đ ủ, số dung dịch có thể nhận biết được là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 22.
Để nhận biết hai dung d ịch riêng biệt FeSO4 và Fe2(SO4)3 ta dùng thu ốc
th ử :
C. KMnO4/H+
A . HN O 3 B . Na OH D. C ả A, B, C.
Câu 23.
Cho các dung d ịch riêng biệt: KI; KCl; NaF; NaBr. Chỉ dùng m ột thuốc thử để
nhận biết các dung dịch trên là:

Giáo viên Đào Thị Tiếp www.hoc360.vn
A. AgNO3. B . K OH. C. quì tím. D. H2SO4 loãng.
Câu 24.
Cho các dung d ịch riêng biệt: KI; KCl; NaF; NaBr. Ch ỉ dùng m ột thuốc thử hãy
nhận biết các dung dịch trên là
A. AgNO3. B . K OH. C. quì tím. D. H2SO4 loãng.
Câu 25.
Cho các dung d ịch riêng biệt sau: KOH; HCl; NaCl; Na 2CO3. Chỉ dùng
dung dịch phenolphtalein, s ố dung dịch có thể có thể nhận biết được là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 26.
Chỉ dùng 1 hóa ch ất nào sau đây đ ể nhận biết axit loãng riêng bi ệt: HCl, H 2SO3, H2SO4?
A. BaCl2 B. Ba(OH)2 C . Na OH C. Fe.
Giáo viên Đào Thị Tiếp www.hoc360.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản