Bài tập nhóm gia đình học đề tài "Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình Việt Nam hiện đại"

Chia sẻ: Ma Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
334
lượt xem
113
download

Bài tập nhóm gia đình học đề tài "Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình Việt Nam hiện đại"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình là một quan hệ rất nhạy cảm. Dưới thời phong kiến, nàng dâu thường về nhà chồng với tư cách là “gả bán”, nên họ về nhà chồng có quyền uy tuyệt đối. Nên làm trái ý bà, bà có thể tống nàng dâu ra khỏi cửa hoặc cưới vợ khác cho con. Ngày nay tư thế người làm dâu về nhà chồng đã khác hẳn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập nhóm gia đình học đề tài "Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình Việt Nam hiện đại"

 1. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i BÀI T P NHÓM TÀI: “MÂU THU N M CH NG- NÀNG DÂU TRONG GIA ÌNH VI T NAM HI N NAY” Nhóm sinh viên: K53 công tác xã h i Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 1
 2. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i M CL C I. Lý do ch n tài ..................................................................................................... 3 II. N i dung chính: ...................................................................................................... 4 1. Các công c khái ni m và lý thuy t ng d ng: ................................................... 4 1.1 Khái ni m gia ình: ....................................................................................... 4 1.2. Lý thuy t xung t: ....................................................................................... 4 1.2.1. N i dung lý thuy t...................................................................................... 4 1.2.2. Gia ình ti p c n dư i góc lý thuy t xung t: .................................... 5 1.2.3 Cơ s xung t c a gia ình...................................................................... 5 1.3. Lý thuy t tương tác bi u trưng: .................................................................... 6 2. Nguyên nhân gây ra mâu thu n gi a m ch ng và nàng dâu. ............................ 7 3. Nh ng mâu thu n trong m i quan h m ch ng – nàng dâu ........................... 10 2.1 Trong i s ng sinh ho t hàng ngày: ........................................................ 10 2.2. Tranh dành quy n l c và nh hư ng trong vi c nuôi d y con cháu: ........ 12 2.3. Quan i m giá tr c a m i cá nhân: .......................................................... 15 2.4 Trong lĩnh v c kinh t : ................................................................................ 16 4. Hư ng gi i quy t ............................................................................................... 18 4.1 i v i nàng dâu c n làm gì? ..................................................................... 18 4.2 i v i m ch ng: ....................................................................................... 20 4.3 i v i ngư i àn ông c n làm gì?............................................................. 20 IV. K t lu n............................................................................................................... 22 Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 2
 3. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i I. Lý do ch n tài Quan h m ch ng – nàng dâu trong gia ình là m t quan h r t nh y c m. Dư i th i phong ki n, nàng dâu thư ng v nhà ch ng v i tư cách là “g bán”, nên h v nhà ch ng có quy n uy tuy t i. Nên làm trái ý bà, bà có th t ng nàng dâu ra kh i c a ho c cư i v khác cho con. Ngày nay tư th ngư i làm dâu v nhà ch ng ã khác h n. H u h t ngư i con gái bư c lên xe hoa khi ã trư ng thành, nhi u ngư i có h c v n, có vi c làm, có tài s n riêng. H v làm dâu cũng không ph i do “g bán” mà yêu nhau thì t nguy n v chung s ng v i nhau, ch không ph i c t bám vào gia ình nhà ch ng m i t n t i ư c. Cho nên, c nh i làm dâu th i nay ã khác h n xưa. Xã h i ngày nay ã thay i cơ b n, vai trò ngư i ph n trong gia ình và xã h i ã khác xưa và do ó vai trò làm dâu cũng khác. Ngày nay, các cô gái tr may m n và h nh phúc hơn nhi u so v i các th h ph n trư c ây khi bư c vào hôn nhân. Kho ng cách gi a hai th h ã d n d n ư c thu h p l i, m i quan h gi a m ch ng và nàng dâu cũng ư c c i thiên m t cách rõ r t: m ch ng coi con dâu như con ru t và ngư c l i con dâu chăm sóc cho m ch ng và gia ình bên ch ng m t cách t n t y, chu áo, m ch ng, con dâu làm tròn b n ph n và vai trò c a mình trong gia ình… Tuy nhiên dù có khác th nào i chăng n a, nàng dâu v n là m t thành viên m i c a gia ình nhà ch ng. Ngư i con dâu có tìm ư c h nh phúc hay không m t ph n cũng d a trên m i quan h t t p v i gia ình nhà ch ng. Không ph i gia ình nào cũng có hoàn c nh gi ng nhau, bên c nh nh ng m t tích c c v n còn t n t i m t s h n ch như nh ng mâu thu n, nh ng xung t v n còn x y ra, t n t i m t s gia ình Vi t Nam th i hi n i. S b t hòa trong m i quan h m ch ng và nàng dâu là m t trong nh ng v n n i b t ang ư c quan tâm. B i qua th c t , chúng ta ã nh n th y các nàng dâu hi n i ã thoát kh i ph n “ăn g i, nh ”, nhi u khi gi ng như “ngư i làm mư n không công” c a th i phong ki n nhưng h l i v p ph i nh ng khó khăn m i mà không ph i ai cũng vư t qua ư c. S v ly hôn g n ây có Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 3
 4. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i nguyên nhân không ph i do mâu thu n v ch ng mà do nàng dâu m u thu n v i m ch ng ho c c gia ình ch ng chi m m t t l không nh . Mâu thu n m ch ng – nàng dâu là r t khó tránh kh i và thư ng gay g t khi m t bên là quy n uy và s òi h i quá cao, còn m t bên là tình c m, lòng t tr ng b t n thương, kh năng áp ng cũng như s c l c và s ch u ng c a con ngư i ch có h n. Quan h m ch ng – nàng dâu m t th lu t pháp không thành văn ã i thay v ch t. Quan h này không m t i nhưng nó ư c chuy n t quan h quy n uy sang quan hê tình c m. Trư c tiên tìm hi u nh ng mâu thu n trong m i quan h gi a m ch ng và nàng dâu, chúng ta c n tìm hi u nh ng nguyên nhân d n t i nh ng mâu thu n này. II. N i dung chính: 1. Các công c khái ni m và lý thuy t ng d ng: 1.1 Khái ni m gia ình: Gia ình là m t c ng ng ngư i s ng chung và g n bó v i nhau b i các m i quan h tình c m, quan h hôn nhân, quan h huy t th ng,[1] quan h nuôi dư ng và/ho c quan h giáo d c. Gia ình có l ch s t r t s m và ã tr i qua m t quá trình phát tri n lâu dài.( Gia ình h c, Lê Th Quý- ng C i Khanh, NXB HQGHN,) 1.2. Lý thuy t xung t: 1.2.1. N i dung lý thuy t. Thuy t xung ư c xem như m t bư c phát tri n c a thuy t c u trúc - ch c năng Thuy t xung t có nhi u ngu n g c khác nhau như thuy t Marx, tác ph m c a Simmel v xung t xã h i… Trong nh ng năm 1950-1960 nó ã thay th cho thuy t ch c năng- c u trúc. Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 4
 5. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i Thuy t xung ư c xem như m t bư c phát tri n c a thuy t c u trúc - ch c năng Thuy t xung t có nhi u ngu n g c khác nhau như thuy t Marx, tác ph m c a Simmel v xung t xã h i… Trong nh ng năm 1950-1960 nó ã thay th cho thuy t ch c năng- c u trúc 1.2.2. Gia ình ti p c n dư i góc lý thuy t xung t: Gia ình là m t nhóm xã h i g m nhi u cá nhân có nhân cách, lý tư ng, giá tr , s thích, m c ích… khác nhau. Xung t là m t b ph n t nhiên trong i s ng gia ình. M i cá nhân không ph i bao gi cũng hòa h p v i nhau. Các gia ình thư ng có b t ng t nh n l n. H ch khác nhau v t n s , m c , tính ch t, bi u hi n và cách gi i quy t xung t. 1.2.3 Cơ s xung t c a gia ình. ⇒ Cá nhân nào n m ư c quy n l c s t ư c m c ích c a mình trong xung t Trong các gia ình th i xưa cũng như gia ình hi n i thì mâu thu n gi a m ch ng và nàng dâu cũng r t ph bi n. Chính vi c xác nh ư c cơ s c a mâu thu n ã t o i u ki n gi i quy t mâu thu n m ch ng nàng dâu ư c t t hơn. Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 5
 6. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i 1.3. Lý thuy t tương tác bi u trưng: Khái ni m lý thuy t tương tác bi u trưng là quan i m cho r ng các cá nhân trong quá trình tương tác qua l i v i nhau không ph n ng i v i các hành ng tr c ti p c a ngư i khác mà c và lý gi i chúng. T t c các nhà tương tác bi u trưng u nh t trí v vai trò trung tâm c a con ngư i là kh năng t o nên và s d ng nh ng bi u trưng. Theo Steven L. Nock (1978), m t cách ti p c n c bi t thành công c a các nhà tương tác bi u trưng là nghiên c u v gia ình như m t h th ng các vai trò. V n d ng lý thuy t này vào x lý các v n gia ình, các nhà xã hôi h c th y r ng s r t có ý nghĩa n u ta coi gia ình như m t màn k ch, trong ó các thành viên óng vai trò nh t nh. Như v y m i thành viên u ph thu c vào thành viên kjacs khi óng vao trò c a mình. Khi ó: M i thành viên ph i xác nh vai trò c a mình Nh ng òi h i ch c năng c a gia ình Khi các thành viên ư c nh n nh trong các v trí nh t nh, s bi u hi n s th a hi p c a h , tránh i s phá v vai trò. Mu n t o nên s bình ng thì s òi h i c a vai trò nên t trong s phù h p gi a các tài năng và k năng. Không có s ngang b ng nhau m i s v t (hi n tư ng) có vai trò d d n t i uy tín và thành công, có vai trò d th c hi n hơn vai trò khác. Như v y các vai trò nh n ư c nh ng ph n thư ng không ngang nhau, khi ó gia ình ph i m c c , th a thu n. Các vai trò trong gia ình là s m c c và luôn luôn phát tri n. Như v y, khi áp d ng vào x lý v n mâu thu n gi a m ch ng – nàng dâu ta có th hai bên xác nh rõ vai trò, v trí, nhi m v b n ph n c a mình trong gia ình. Hơn n a, m i quan h này ngày nay ã không còn là m i quan h quy n uy n a mà là m i quan h tình c m nên vi c i u ch nh tâm lý, tình c m c a m i ngư i là c n thi t. Dư i ây là nh ng vi c m i ngư i trong gia inh nên làm, c bi t là Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 6
 7. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i m ch ng – nàng dâu c n th c hi n v i vai trò c a mình tránh mâu thu n, c i thi n m i quan h . Vi c xác nh ư c nguyên nhân gây ra xung t gi a m ch ng và nàng dâu là i u ki n gi i quy t nh ng b t hòa trong gia ình ư c t t hơn. 2. Nguyên nhân gây ra mâu thu n gi a m ch ng và nàng dâu. Các nguyên nhân chính d n n các mâu thu n trong m i quan h m - ch ng nàng dâu: - Trong i s ng hôn nhân luôn t n t i hai phía c a tình yêu: V ch ng yêu nhau là m t phía; Còn m t phía khác c a tình yêu mà các c p v ch ng ít nhìn th y, ó là m yêu con trai. Trong tình yêu luôn có y u t s h u: Anh là c a em, con là c a m . Ngư i m mang n ng au, v t v nuôi con su t hai, ba ch c năm tr i nên tình yêu m dành cho con l n như bi n c và không th l y tình yêu c a ngư i con gái dành cho ngư i con trai mà so sánh ư c. V y mà ch sau m t l cư i, tình yêu c a con trai l i nghiêng h n v phía m t ngư i con gái trư c ây r t xa l . ó là s m t mát l n lao u tiên c a ngư i m khi con trai h l y v . ã là tình yêu t s có ghen tuông. Tình yêu ngư i m dành cho con trai cũng là m t phía tình yêu và cũng có ghen tuông. ây là nguyên nhân quan tr ng nh t d n t i nh ng xung t gay g t gi a m ch ng và nàng dâu. Có nh ng ngư i m r t hi n t nhưng khi có con dâu thì tr nên áo , xét nét, b t l i con dâu i u. ó không ph i là b n tính quá qu t c a các bà m ch ng, cũng không ph i do “khác máu tanh lòng” mà do b s ghen tuông thúc y. Tâm lý ngư i c a ngư i m khi có con dâu thư ng tìm cách b i móc con dâu vì th y con trai yêu v hơn mình. V i tư tư ng con dâu cư p tình yêu thương, s quan tâm mà v n dĩ trư c ây con trai luôn dành cho m . ây là xung t ng m ít th hi n ra bên ngoài Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 7
 8. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i Xung t gi a m ch ng và nàng dâu di n ra gay g t nh t trong th i gian u con trai l y v . Trai yêu v m i, ó là nh ng ngày n ng nàn nh t, anh ch ng yêu chi u v nhi u nh t. Anh ta nói v i v nh ng l i ng t ngào nh t, mua quà cho v , luôn tranh th n v . T t c nh ng hành ng ó không l t qua m t c a m t phía tình yêu khác, ó là ngư i m . “T i sao nó mua quà cho v nó mà không mua quà cho mình, vì m t a con gái mà nó có th quên mình ư c ư? C i nó chưa h gi t qu n áo h m , v y mà bây gi nó gi t c qu n con cho v nó”. Nh ng ý nghĩ âm th m ó nung n u tâm can c a m t ngư i ph n t nh n r ng mình ã b b rơi. Và ng a gh h n ghen, ngư i ch u òn là cô con dâu. Tình tr ng “ghen ăn t c ” này s gi m d n theo th i gian n u nàng dâu bi t nh n và bi t quan tâm n m ch ng. N u không, s ghen tuông s ngày càng n ng n hơn, mâu thu n nàng dâu m ch ng cũng ngày m t quy t li t hơn. Hơn n a, ngư i ch ng là c u n i c a m và v , n u anh ta b t l c trong vi c hòa gi i thì mâu thu n ngày càng tăng lên ho c là anh ta hư ng v phía m hay là v mình thì mâu thu n càng lên n nh i m. - Hai con ngư i khác nhau v tư duy và l i s ng. M ch ng luôn có tư tư ng mà con dâu cho ràng là “c h ”. Các bà m ch ng v n gi tư tư ng c a th h cũ, còn con dâu th h ngày nay l i có suy nghĩ và hành ng khác. Do s khác bi t v ý th c, thói quen d n n kho ng cách và s b t hòa gi a m ch ng nàng dâu. -B t ng v quan i m s ng và hoàn c nh s ng. m ch ng hay l y c b t l i con dâu. Mâu thu n gi a m ch ng nàng dâu còn x y ra khi nàng dâu không bi t làm vi c nhà nh t là n i tr . Có th ngư i con dâu này xu t thân trong m t gia ình giàu sang không ph i làm gì, nên khi ph i làm gì ngư i con dâu ó không bi t làm ư c. Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 8
 9. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i Ví d : m ch ng mu n vi c chăm sóc con cháu ph i theo ý bà nhưng con dâu l i t ra không thích như th y tay m ch ng b n không m b o v sinh khi cho cháu ăn. i u này thư ng x y ra nông thôn khi m ch ng làm ngh nông trong khi con dâu làm nhà nư c. - Cách cư x c a các nàng dâu th i hi n i có h c v n thư ng mu n cl pv kinh t là nguyên nhân d n n mâu thu n v i m ch ng. i v i h tư tư ng ăn bám luôn len l i trong u óc. Khi h s ng cùng gia ình nhà ch ng, h không mu n d a d m vào nhà ch ng mang ti ng là ăn bám. Ngư c l i h c v n cũng gây mâu thu n khi ng lương chênh l ch nhau. Ví d như lương c a m ch ng th p hơn c a con dâu mà l i s ng chung trong m t gia ình, m c óng góp vào trong sinh ho t cũng khác nên h mâu thu n v i nhau. Nh t là khi hoàn c nh gia ình nghèo thì càng n y sinh mâu thu n,căng th ng. Nhưng cũng có khi mâu thu n x y ra là vì ngư i m ch ng cư x không công b ng v kinh t v i các con, ch em ti n cho con gái mà không ý t i v ch ng con trai, khi n nàng dâu th y b t bình. Ví d : Bư c chân v làm dâu, Vân (Hoàn Ki m, Hà N i) ã bi t ngoài ngôi nhà ang , Tú_ ch ng cô còn ng tên m t m nh t khác vùng ngo i ô. B ch ng m t s m, cô em ch ng cũng ã yên b gia th t nên trong nhà ch còn v ch ng Vân s ng chung v i m ch ng. Do làm ăn thua l nên cô em dâu và m ch ng ng m ng m bán t. M ch ng Vân ưa l i cho con trai ¼ s ti n bán t ư c mà không nói v i con dâu n a l i. Vân c m th y b t mãn vì cách cư x c a m ch ng. Dù gì t h i v làm dâu, Vân luôn c g ng chu toàn m i chuy n bên nhà ch ng. M i tháng m t l n vào d p lĩnh lương, Vân không quên mua bi u m ch ng khi thì h p s a giàu canxi, lúc thì chi c áo m i… Th mà, m ch ng Vân v n coi con dâu như ngư i dưng, t quy t nh bán t mà không thèm bàn b c v i cô m t câu. Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 9
 10. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i B t mãn vì cách cư x c a m ch ng, l i h m h c v i anh ch ng nhu như c, Vân ưa ý ki n xin m ch ng v ch ng cô ư c ăn riêng. T gi , Vân quy t không “ph c v ” không công cho m ch ng n a vì b n thân con dâu có t t mà không ư c m ch ng n áp l i thì tách riêng cho ôi bên kh i c ch . - Con dâu b t hoà v i gia ình, ví d gi a nàng dâu v i em gái c a ch ng, nàng dâu v i em trai c a ch ng, ho c v i em dâu c a ch ng x y ra xung t, làm cho m ch ng không vui, trách t i con dâu. Ho c là do nghe l i bàn tán, châm ch c c a nh ng ngư i xung quanh (hàng xóm ho c h hàng) m ch ng v i con dâu cũng r t d x y ra xung t. 3. Nh ng mâu thu n trong m i quan h m ch ng – nàng dâu Tr ng thái quan h m ch ng nàng dâu ph n ánh tr ng thái quan h t ng th c a m t gia ình. M ch ng và nàng dâu thư ng có s b t hòa v : 2.1 Trong i s ng sinh ho t hàng ngày: - Nhi u vi c tư ng ch ng như nh nh t nh ng ó cũng chính là lý do khi n m ch ng nàng dâu b t hòa, ví d như trong chuy n ăn u ng, không h p kh u v hay cách th c n u ăn khác nhau cũng khi n m ch ng nàng dâu xích mích. T xa xưa ngư i ta ã coi ph n trong nhà là ngư i “gi l a”, nghĩa là ngư i ph n y ph i bi t n u bát cơm ngon canh ng t cho ch ng, cho con. Chính b a ăn y là nơi c nhà oàn t , quây qu n, chia s v i nhau sau m t ngày làm vi c, h c t p v t v . Nh p s ng hi n i, nh ng công vi c xã h i b n b u kéo theo h qu là nhi u nàng dâu tr không bi t ho c không mu n vào b p - lí do cơ b n d n n xung t v i m ch ng. Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 10
 11. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i - Không ch ăn u ng mà nhi u bà m ch ng còn xét nét con dâu t cách ăn m c n ng x l i s ng. Nhi u bà m than phi n con dâu c a mình ăn m c “Tây quá!”, có khi là nói bóng gió trư c m t con dâu. Tuy nhiên cũng có trư ng h p cô con dâu quá hi n i, phóng khoáng, vô tư, nhi u khi thành vô ý t khi n không ch m ch ng mà m i ngư i xung quanh cũng th y khó ch u. - Trong s l a ch n vui chơi gi i trí c a m ch ng nàng dâu cũng khác bi t nhau rõ rang, ví d như con dâu tr thích hát karaoke, nghe nh c tr sôi ng còn m ch ng ch thích tu ng chèo, c i lương. Vi c b t i phương ph i thay i s thích, quan i m theo ngư i kia là r t khó khăn, chính vì th mâu thu n là i u khó tránh kh i. Ví d : Khi con dâu m c váy ng n i làm m ch ng l i có ý ki n làm con dâu khó ch u. Nhưng các nàng au l i cho r ng ph i ăn m c h p m t. Chính vì cách nhìn nh n m i th i m i khác nhau nên có s i l p nhau. Ho c là mâu thu n vì m ch ng mê tín, như: Khi ch An có mang vào năm H i, bà nh t nh b t ch b con vì không h p tu i. Dĩ nhiên, ch và ch ng không ng ý. Th là t khi c n b u n ngày sinh, ch ph i ch u ti p c nh cúng bái trong nhà.Không ch v y, bà còn c m b n cành dong b n góc nôi c a con ch , nh m t ông th y tay này t nhúm vàng mã, tay kia c m lá bùa nh y loi choi kh p căn phòng. a tr khóc thét vì ng p mùi nhang khói và n ào.T c gi n, ch ng ch quát m ĩ lên và u i th y ra kh i nhà. Sau v ó, bà gi n hai v ch ng ch n hơn tháng tr i. H t gi n, bà l i lao vào... cúng gi i h n.Dù r t phi n lòng nhưng thương bà, ch c nín nh n cho qua. Th nhưng, có m t s vi c qu th t ã là gi t nư c là tràn ly. a nh c m v t ã m y hôm. Chi u hôm ó, v ch ng ch xin v s m ưa con i bác sĩ. Bư c vào nhà, ch ho ng vía khi th y con khóc ng n ng t trên tay bà. M ch ng ang c nư c gì ó vào mi ng cháu. Ch h t ho ng: "M cho cháu u ng gì v y?". Bà h h i: "Nư c phép ó con, có pha tro và m t ít t thiêng c a cô Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 11
 12. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i Ba. Th ng nh u ng vào là h t b nh ngay".Quá t c gi n, ch gi ng l y con trên tay bà, thu d n qu n áo v nhà m ru t, m c k ch ng năn n h t l i. - i u ki n ngh ngơi, tĩnh dư ng c a m ch ng nàng dâu cũng cõ th là m t trong nh ng y u t gây ra mâu thu n gi a m ch ng nàng dâu. Con dâu i làm v , ngày hè nóng n c, m t m i ch mu n b t i u hòa, trong khi ó m ch ng vì ti t ki m ho c không thích không khí c a i u hòa nên ch mu n m c a s h c dùng qu t i n. M i ngư i m t ý ki n, m t s thích, và u có lí l c a riêng mình nên r t khó dung hòa c hai. 2.2. Tranh dành quy n l c và nh hư ng trong vi c nuôi d y con cháu: -Gi a nh ng c p v ch ng tr , l n u có con, d x y ra xung t, song cũng d hàn g n, b i h v a có chung m t “tài s n” vô giá. Song cu c chi n gi a các bà m ch ng và con dâu m i ích th c là gian nan. Ai cũng tìm cách ch ng t mình gi vai trò quan tr ng iv i a bé. Bà m ch ng thì d a vào kinh nghi m nuôi tr còn cô con dâu vào th sanh ra a tr và ang c p nh t các phương pháp nuôi dư ng tr hi n i. Có v như mâu thu n này là t t-l -dĩ-ng u vì c theo Tri t h c mà nói, có s h u cá nhân là t n y sinh mâu thu n. “Hòa bình” có v như r t quý hi m khi hai ngư i cùng “s h u” m t tài s n, nh t là khi ch s h u l i là... hai ngư i àn bà. N u như câu c a mi ng c a “ch s h u 1” là: “Ngày xưa, m toàn th này, th kia, có sao âu...”, thì “ch s h u 2” l i “b t”: “Bây gi khác r i, khoa h c hi n i th này, th kia...” . Ví d : T h i v làm dâu n khi chưa sinh con, ch Quỳnh Hoa (Khu TT Thanh Xuân B c, Hà N i) v i m ch ng r t hoà h p. Nhưng t khi bé Kitty ra i, m ch ng nàng dâu thành ra l c c. Chung quy cũng ch vì quan i m nuôi dư ng tr . Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 12
 13. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i Bà vì có kinh nghi m nên r t tin vào cách nuôi con c a mình, còn ch , v i trình sau i h c ch cũng tin vào nh ng ki n th c tiên ti n mình “update” ư c. V y là cu c chi n gi a hai th h xoay quanh m t c c cưng b t u. Tho t u là vi c h cháu khóc là bà d b ng cách b t tivi, b t ĩa. Con bé d n dà nghi n, im b t. Ch Hoa s h i m t con góp ý v i bà, l i mang c sách ra c cho m ch ng nghe. Ai dè, bà n i óa r i h n mát, nói xa nói g n chuy n nàng dâu nhi u ch v b t b m ch ng. Vi c cho bé ng cũng không ơn gi n. Tr con c n ng r t nhi u, nhưng bà l i ch ng quan tr ng n vi c nó ng . Hôm nào bà cũng th c n 12h lư t các kênh, n khi cô phát thanh viên chúc ng ngon, bà m i ch u cho nhà ài ngh và cũng m i cho cháu ng . Ch Hoa xót con thì bà g t: "Nó mu n ng bao nhiêu nó ng , không vi c gì ph i lo. Tr bu n ng , kh c ng , không nên ép”. Chưa k n chuy n ch Hoa quán tri t quan i m là không b con nhi u k c lúc i ng , cho bé quen, nhưng bà n i thì lúc nào cũng khư khư b cháu. Nói ra thì bà trách là không mu n cho bà b cháu. Kinh nh t là trong v n ki n th c c a bà luôn có c m nh ng bài thu c dân gian, m i l n cháu m là bà l p t c ra tay.Cháu m c răng, s t, au b ng, i ngoài, viêm h ng... là bà bôi, giã, p h t lá n , lá kia. Bà nh t nh không cho cháu u ng kháng sinh v i lý do s c c ngư i i, không l n ư c. Trong khi nàng dâu như ng i ng l a vì mu n cho con i khám xem b nh tình th nào cho an tâm. Có nh ng bài thu c c a các bà khi n y h c bó tay, nhưng v i bà v n úng vì bà “ ã nuôi th ng b nó kh e m nh, l c lư ng y thôi”! -M t tâm lý bình thư ng c a ngư i ph n sau sinh là hay cáu g t và khó nh n nh n. Chính vì v y, nh ng b t ng gi a m ch ng và con dâu v m i vi c, c bi t là trong phương pháp chăm sóc tr , hơn th n u l i không có ư c s h u thu n cũng như c m thông c a ch ng thì r t d x y ra nh ng h l y không t t p. Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 13
 14. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i - Kho ng cách th h là m t trong nh ng nguyên do d n n nh ng xung kh c này. M ch ng thư ng d a vào kinh nghi m b n thân, theo truy n th ng chăm cháu, còn nàng dâu l i mu n v n d ng ki n th c khoa h c trong cách nuôi d y con. Có bà m ch ng c b t hai m con m i sinh n m trên lò than cho m, nh t quy t không nghe con dâu gi i thích khí carbon có th gây c h i cho tr và m bé còn y u Bên c nh ó, cùng là ph n và luôn mu n ư c gi vai trò là ngư i ch gia ình, c m ch ng và nàng dâu u mu n mình có "ti ng nói" trong vi c nuôi d y con cháu. Nhưng nhi u khi, hai ti ng nói y l i không th ng nh t, th m chí mâu thu n ra m t v i nhau. Và khi y a tr s không nh hư ng ư c th nào là úng, là sai. Ví d : Ch Quách Thu Nga (Bán hàng, 42 tu i): V ch ng tôi ã 3 l n vi t ơn li d , không ph i vì ch ng tôi có b hay tôi không m ang, x u xí, mà t t c là do… m ch ng tôi. Ai i con tôi t ru t ra mà bà hi n nhiên coi ó là tài s n riêng c a mình. Vi c ăn, ng , h c hành c a cháu bà giành qu n lí h t. Bà thương cháu là i u áng m ng, nhưng tôi không an tâm v cách giáo d c c a bà. Con tôi thích b t c cái gì bà cũng chi u. Cơm d n ra nó kêu th c ăn chán bà v i vàng mang tô i mua ph . T i ng i vào bàn h c nó kêu n ào, bà b t c nhà “nh n” xem ti vi cho cháu t p trung. Th m chí bà còn có “tài kho n riêng” cháu chơi i n t ! Nhi u lúc không ch u ư c, tôi góp ý v i bà thì bà n i cáu, th là không x y ra “chi n tranh nóng” cũng có “chi n tranh l nh”. Dĩ nhiên, sau ó ch ng tôi ư c nghe r t nhi u i u x u v tôi. Ch ng tôi là ngư i t t, nhưng l i s m . H u qu là chúng tôi su t ngày d a ưa nhau ra tòa. n nay thì “b sưu t p” ơn li d ã lên n con s 3 Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 14
 15. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i - Ngày nay, nhi u b c cha m do b n công tác xã h i hay m i bươn ch i làm ăn mà ành ph i g i con v quê cho ông bà “nuôi h ”, ho c “khoán tr ng” vi c chăm sóc, d y d con cho ông bà. T ó, hình thành nên tình tr ng giáo d c cách th h . Phương th c giáo d c gia ình này thư ng nh hư ng tiêu c c n s hình thành nhân cách c a tr , làm sâu s c thêm mâu thu n gi a m ch ng và nàng dâu. 2.3. Quan i m giá tr c a m i cá nhân: - S cách bi t v thói quen sinh ho t, hai môi trư ng khác nhau, th i i khác nhau, b i c nh cu c s ng khác nhau,khi hai th h s ng chung v i nhau s s y ra nh ng mâu thu n trong các v n v quan ni m ăn u ng, ngh ngơi, vui chơi gi i trí… + Trong v n ăn u ng: khi cùng nhau ng i cùng m t mâm thì s sinh ra v n . C hai l p ngư i u mu n c i bi n i phương, d n n quan h m ch ng nàng dâu tr nên căng th ng: m ch ng và con dâu không h p kh u v , con dâu n u ăn không ngon, quan ni m v ch t dinh d ư ng trong m i b a ăn c a m i ngư i khác nhau, không th ng nh t… +Trong v n sinh con và nuôi d y con cái:có s sai bi t v sinh con cái và vi c qu n lý giáo d c con cái. M ch ng nào cũng mu n s m có cháu b , n u con dâu v nhà ch ng m t th i gian dài mà không , ho c là m ch ng có quan mi m r t n ng n v tr ng nam khinh n , mà con dâu l i sinh con gái, thì m ch ng khó tránh kh i có chuy n.. Còn yêu c u v m t qu n lý giáo d c con cái, m ch ng không m nh m và nghiêm kh c như con dâu, do ó mà v phương di n giáo d c nuôi dư ng con cái, gi a m ch ng nàng dâu r t d n y sinh nh ng ý ki n khác nhau: M ch ng thư ng nuông chi u cháu, nhi u khi l i k t i m nó. Còn con dâu thư ng qu n lý con mình kh t khe hơn, không nuông chi u như m ch ng vì nghĩ Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 15
 16. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i nuông chi u s làm con thêm hư, hay b t con cái mình h c thêm nhi u môn h c ngoài gi … + Trong v n i nhân x th :( quan h h hàng, làng xóm, công vi c..): - Quan h h hàng ru t th t, hàng xóm: m ch ng luôn mong mu n con dâu i x t t v i nh ng ngư i trong h hàng gia ình bên ch ng, luôn có nh ng òi h i kh t khe và mong mu n con dâu mình s th c hi n và th c hi n t t. Ngư i con dâu làm tròn b n ph n và i nhân x th cho h p lý nhưng v n b trách m óc, ch trích, soi x ét, t o ra áp l c l n cho h . Con dâu b t hoà v i gia ình, ví d gi a nàng dâu v i em gái c a ch ng, nàng dâu v i em trai c a ch ng, ho c v i em dâu c a ch ng x y ra xung t, làm cho m ch ng không vui, trách t i con dâu… - Trong công vi c: m ch ng luôn mu n con dâu chăm lo cho gia ình mình ư c chu áo do v y h luôn có tư t ư ng mu n con d âu c a m ình ngh vi c cơ quan v nh à làm n i tr v a giúp gia ình, v a nuôi d y con cái ư c t t hơn. Con dâu mu n kh ng nh v th c a mình trong xã h ôi trong công vi c nên hăng say làm vi c có th b quên gia ình… 2.4 Trong lĩnh v c kinh t : S tranh ch p v quy n l c, nói chung tiêu i m tranh ch p c a v n m ch ng nàng dâu thư ng là quy n quy t sách và quy n kinh t c a gia ình: - Vì công s c óng góp cho gia ình ho c s th ng nh t c a các thành viên trong gia ình mà v trí ngư i m luôn ư c cao và ng h . Ngư i m luôn th y ư c "ch quy n" c a mình trong nhà nói chung và v i c u con trai yêu quý nói riêng sau bao năm chăm b m và kỳ v ng c a mình.Nhưng sau khi ã có con dâu, tình hình ã thay i, vai di n y ã b con dâu thay th , quy n l c b tư c m t, a v cũng b thay i. M ch ng sinh ra b t mãn, không có cách nào thích ng ư c v i s chuy n bi n này. i v i m ch ng: "Ch quy n" t m nh hư ng và tình c m Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 16
 17. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i v i ngư i con trai b san s . Các quy t nh trong ăn u ng, sinh ho t... c a gia ình s không còn ư c các thành viên trong gia ình nh t nh t ng h như trư c. Và ngư i m s c m th y c n ph i th hi n, kh ng nh ho c tìm cách gi ư cv th c a mình trong gia ình. Khi không ư c như ý s n y sinh mâu thu n. Quá kh là c a m ch ng còn hi n t i và tương lai là c a mình. Mong mu n ban u là ít nh t gi ư c "ch quy n" và nh hư ng i v i ngư i ch ng. Sau n a là v i con mình khi sinh ra. Do s ng lâu v i m , ư c chăm sóc chi u chu ng vô i u ki n nên trong thâm tâm khi v làm dâu cũng òi h i m ch ng như v y. M t khác do i s ng hi n i khi t ch ư c v kinh t con dâu cũng t tin t quy t nh nhi u v n liên quan n cu c s ng riêng c a mình. Khi không ư c như ý s n y sinh mâu thu n. - L i ích kinh t , v m t ti n nong, m ch ng thư ng óng vai trò là ngư i ban phát; con dâu óng vai trò ti p nh n. Phía ti p nh n thì cho r ng ti n chi không , chê là cho không công b ng. Gi a m ch ng nàng dâu n u l y ti n tài làm s i dây níu kéo, thì gia ình s bi n thành th trư ng, quan h m ch ng nàng dâu s vĩnh vi n l c lư trên cái cân mua bán.Ngư c l i, n u con dâu làm ra nhi u ti n c a, gi vai trò là ngư i ban phát có th khinh r m ch ng, cho r ng h ăn bám không làm ra ti n. Chuy n m ch ng, nàng dâu xung quanh chuy n tiêu ti n gi ng như nghìn l m t chuy n… v n v t. Nhưng t nh ng v n v t y là m m m ng ung nh t c a gia ình. Không d b ng ôi ba câu khuyên gi i là n. Có m t ngư i, hình như cũng nhi u kinh nghi m trong cu c s ng gia ình v i vô vàn nh ng chuy n… v n v t không âu ã tìm n m t con ư ng ng n nh t. Ngay c khi mâu thu n ã tích t thành ung nh t l n, c nh báo m t nguy cơ v , v n có th c u vãn ư c b ng s c i m và thi n chí. L i nhà tư v n gia ình khuyên, có l là chí lý. Tôi ch xin ư c góp thêm m t ý nho nh : Các c ta ã d y, Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 17
 18. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i “Nh p gia tùy t c”. Khi m ch ng v n t n ti n, chi tiêu có cân nh c thì cô con dâu dù có kh m khát ti n nong n âu cũng ph i ý t m t chút. Không h n ch b n tâm tiêu ti n ó cho ai, nh m m c ích gì, mà ph i quan tâm nm c mình tiêu ti n ngư i khác kh i xót, dù không ph i ti n c a mình, kh i t i thân vì m t i t n ti n, kh i t c t i vì th y nhi u ti n mà phung phí, khinh khi thiên h . ng ti n em l i nhi u l i ích l m, ai cũng rõ, nhưng quá vô tư trong chi tiêu, ôi khi cũng g p nhi u phi n l y. 4. Hư ng gi i quy t X lý m i quan h m ch ng - nàng dâu t t hay x u, có ý nghĩa c bi t v i quan h gia ình. B i vì trong các gia ình hi n i, vai trò c a ph n n ng hơn nam gi i nhi u, thu nh p c a ph n nuôi s ng b n thân h , ho c ngang b ng, có khi còn hơn c a nam gi i. Nhưng có r t nhi u quan h có liên quan n gia ình, mà a ph n là quan h n gi i n ch không ph i v i gi i nam. Cho nên tr ng thái quan h m ch ng nàng dâu ph n ánh tr ng thái quan h t ng th c a m t gia ình. Nguyên t c x lý m i quan h m ch ng nàng dâu, kỳ th c chính là nguyên t c x lý m i quan h gia ình. Do v y m i ngư i c n có nh ng thái h p lý gi i quy t mâu thu n: 4.1 i v i nàng dâu c n làm gì? - Có m t i m quan tr ng nh t là ph i hi u kính m ch ng, ph i coi tr ng s t n t i c a m ch ng và giá tr a v c a bà. - Ph i s ng chan hoà v i em gái c a ch ng, ph i hoà mình vào gia ình nhà ch ng. - Ph i trau d i h ng thú và s thích gi ng như m ch ng. Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 18
 19. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i - N u có sai l m thì ph i dũng c m th a nh n và ph i ph c tùng, ph i nh n nh n. - Ph i quan tâm n s c kho m ch ng, ph i bi t phương th c tính cách, h ng thú, sinh ho t c a m ch ng, không th ép m ch ng thay i thói quen ã nhi u năm. - N u m ch ng có quá nuông chi u cháu, thì nên khéo léo dùng l i khuyên ngăn, không ư c dùng l i ác c cãi l i m ch ng, làm phương h i n tình c m toàn gia ình. Ph i bi t s ng yên n, gi gìn k cương, c n cù ti t ki m, thư ng xuyên xin ý ki n m ch ng v công vi c gia ình. - V l i ích kinh t không nên òi h i s công b ng, cũng không nên so o kỳ kèo. N u quy n kinh t trong tay b n thì ng quên hàng tháng bi u m ti n tiêu v t. - Không nên ch mua qu n áo m i cho mình, cũng c n làm p cho m ch ng, ph i bi t gi th di n cho m ch ng, ó cũng là i u v vang c a con dâu. - Ðôi khi cũng ph i cho m i ngư i ư c thư ng th c nh ng kh u v m i, nhưng không nên b t c gia ình ph i ăn theo kh u v c a mình. - Ph i bi t lo li u công vi c gia ình, không th không làm gì, cũng không th t ti n làm t t c mà ph i nghĩ n m ch ng. Không cho m ch ng c m th y ph i gánh vác nhi u quá ho c c m th y không có t d ng võ, ph i tôn tr ng bà m ch ng có kinh nghi m phong phú. - Ph i gi thái l phép v i m ch ng, ph i ca ng i m ch ng úng nơi, úng lúc, ph i quan tâm n m ch ng và ph i vui v ti p thu s giúp có thi n chí c a m ch ng. - Không nên nói nhi u n chuy n nhà m mình, c bi t là không nên luôn luôn g i ti n v nhà m . Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 19
 20. tài: Mâu thu n m ch ng – nàng dâu trong gia ình Vi t Nam hi n i - V ch ng không nên quá thân m t trư c m t m ch ng, nh t là m ch ng ã goá b a, r t d g p c nh sinh tình, sinh ra ý ghen tuông, do ó mà không ngăn ư c căm ghét nàng dâu. - Không ư c cãi c v i ch ng trư c m t m ch ng. 4.2 i v i m ch ng: M ch ng v i tư cách là m t ngư i m m u m c con cháu noi theo. C n có thái h p lý gi m i quan h gi a m ch ng và nàng dâu không quá căng th ng t o m i hòa h p trong gia ình. 4.3 i v i ngư i àn ông c n làm gì? C th , khi m ch ng và nàng dâu có mâu thu n thì các anh nên : Trư c h t, các anh c n tránh im l ng b i im l ng ch khi n mâu thu n thêm căng th ng. S im l ng c a các anh lúc này s th hi n thái vô trách nhi m ho c b t l c c a mình trư c xung t gia ình ng th i khi n m và v th y khó ch u. Th hai, không gi im l ng không có nghĩa các anh ph i ch n cách bênh m ho c bênh v . C n tránh thiên v m t bên nào hay ng h n v m t phía nào. Vi c bênh ngư i này hơn s khi n ngư i còn l i th y b t n thương, b b rơi và sinh ác c m v i nhau hơn. Nhi u anh có ngư i ch trương ph i bênh m vì m ch có m t mà v thì có th m t ngư i này, l y ngư i khác. Nh ng ngư i này vì bênh m mà s n sàng trách m ng v b t k m sai hay úng. Như th là không nên b i vì v chính là m c a các con mình, ngư i s vai trò và tác ng l n n s khôn l n c a các con anh. Th ba, thay vào ó, các anh hãy tr thành c u n i gi a m và v hóa gi i mâu thu n gi a hai ngư i ph n này. Và th t ra, cũng ch có các anh m i là ngư i Nhóm sinh viên: K53 Công tác xã hội Khoa : Xã hội học Page 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản