Bài tập ôn chương đại cương kim loại

Chia sẻ: Th | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
1.642
lượt xem
925
download

Bài tập ôn chương đại cương kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi môn hoá tham khảo gồm 56 câu trắc nghiệm bài tập chuyên đề đại cương kim loại, kim loại kiềm , kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ôn chương đại cương kim loại

  1. Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM,SẮT. 1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tố nhất rong tất cả các kim loại? A. Vàng. B. Đồng C. Bạc. D Nhôm. 2. Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A. Bạc. B. Vàng C. Nhôm D. Đồng . 3. Kim loại nào sau đây có độ cứng nhất trong tất cả các kim loại? A. Vonfam. B. Crom C. Sắt. D. Đồng. 4. Kim loại nào sau đây mềm nhất trong tất cả các kim loại? A. Liti. B. Xesi. C. Natri. D. kali. 5. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? A. Vonfam. B. Crom C. Sắt. D. Đồng. 6. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại? A. Liti. B. rubidi. C. Natri. D. kali. 7. Dãy các kim loại nào đều tác dụng được với nước? A. Fe, Zn, Li, Sn. B. Cu, Pb, Rb, Ag. C. K, Na, Ca, Ba. D. Al, Hg, Cs, Sr. 8. Ngâm một đinh sắt trong 100ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra sấy khô, khối lượng tăng thêm bao nhiêu gam? A. 15,5g. B. 0,8g. C. 2,7g. D. 2,4g. 9. Cho 4,8g kim loại R có hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất(đktc). Kim loại R là: A. Zn. B. Fe. C. Cu. D Mg. 10. Cho 3,2g Cu tác dụng với dung dicjh HNO3 đặc dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu đước là bao nhiêu? A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. 11. Nung nóng 16,8 g bột sắt và 6,4g bột lưu huỳnh( không có không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì có V lít khí thoát ra (đktc). Giá trị V là: A. 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. 12. Đẻ khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H 2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí thu được là: A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. 13. Hòa tan hoàn toàn 1,5g hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thì thu được 1,68 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp lần lượt là: A. 60%, 40%. B. 54%, 45%. C. 48%, 52%. D. 64%, 36%. 14. Khi hòa tan 7,7g hỗn hợp gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3,36 lít khí H 2(đktc). Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là: A. 25,33%, 74,67%. B. 26,33%, 73,67%. C. 27,33%, 72,67%. D. 28,33%, 71,67% 15. Đốt cháy hết 1,08g kim loại hóa trị III trong khí clo thu được 5,34g muối clorua của kim loại đó. Tên kim loại là: A. Cr. B. Fe. C. Al. D Mg. 16. Cho 1,12g bột sắt và 0,24g bột Mg vào bình chứa 250ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho đến khi kết thúc phản ứng. Sau phản ứng khối lượng kim loại có trong bình là 1,88g. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4trước phản ứng là: A. 0,1M. B. 0,2M. C. 0,3M. D. 0,4M. 1
  2. Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 17. Cho 8,85g hỗn hợp Mg, Cu, Zn vào lượng dư dung dịch HCl 3,36 lít khí H 2(đktc. Phần chất rắn không tan trong axit được rửa sạch rồi đốt trong oxi dư tạo ra 4g chất bột màu đen. Phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp là: A. 27,12%, 36,16%, 36,72%. B. 26,16%, 28,64%, 45,2%. C. 22,17%, 16,36%, 61,47%. D. 42,5%, 32,5% 15%. 18. Sự ăn mòn kim loại không phải là: A. Sự khử kim loại. B. Sự oxi hóa kim loại. C. Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường. D. Sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất. 19. Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong tường hợp nào sau đây? A. Ngâm trong dung dịch HCl. B. Ngâm trong dung dịch HgSO4. C. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng. D. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4. 20. Sắt tây là sắt tráng thiếc. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tói lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trươc là: A. thiếc. B. sắt. C. cả hai đều bị ăn mòn như nhau. D. Không kim loại nào bị ăn mòn. 21. Sự phá hủy kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hóa trong môi trường được gọi là: A. sự khử kim loại. B. sự tác dụng của kim loại với nước. C. sự ăn mòn hóa học D. sự ăn mòn điện hóa. 22. Ngâm 9g hợp kim Cu – zn trong dung dịch HCl dư thu được 896ml khí H 2(đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim là: A.38,89%, 61,11%. B. 28,89%, 71,11%. C. 48,89%, 51,11%. D. 58,89%, 41,11%. 23. Cho các dung dịch : ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với 4 dung dịch trên? A. Al. B. Cu. C. Fe. D. không có kim loại nào. 24. Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa: A. Fe(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư. D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 dư. 25. Cho 2,52g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là: A. Al. B. Zn. C. Fe. D. Mg. 26. Cho 2,06g hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0,896 lít khí NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. 9,5g. B. 7,44g. C. 7,02g. D. 4,54g. 27. Hòa tan 6g hợp kim gồm Cu, Fe, Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít khí (đktc) và 1,86g chất rắn không tan. Phần trăm của hợp kim là: A. 40%Fe, 28%Al, 32%Cu. B. 41%Fe, 29%Al, 30% Cu. C. 42%Fe, 27%Al, 31%Cu. D. 43%Fe, 26%Al, 31%Cu. 28. Hòa tan hoàn toàn 28g Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chăt rắn thu được là: A. 108g. B. 162g., C. 216g. D. 154g. 2
  3. Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 29. Cho 3g hỗn hợp gồm Na và kim kiềm M tác dụng với nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần 800ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại M là: A. Li. B. Na. C. K. D. Rb. 30. Hòa tan 4,7g K2O vào 195,3g nước. Nồng độ % cảu dung dịch thu được là: A. 2,6%. B. 6,2%. C. 2,8%. D. 8,2%. 31. Cho 17g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng kế tiếp nhau trong nhóm IA tác dụng với nước thu được 6,72 lít H2(đktc). Hai kim loại là: A. Li và Na. B. Na và K. C. K và Rb. D. Rb và Cs 32. Cho 3,9 g kim loại K tác dụng với nước thu được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là: A. 0,1M. B. 0,5M. C. 1M. D. 0,75M. 33. Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100g dung dịch H 2SO4 20% thì thể tích H2thaots ra (đktc) là: A. 4,57 lít. B. 54,35 lít. C. 49,78 lít. D. 57,35 lít. 34. Điện phân muối clorua của kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lít khí ( đktc) ở anot và 1,84g ở catot. Công thức của muối là: A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl. 35. Nung nóng 7,26g hỗn hợp gồm NaHCO 3 và Na2CO3 người ta thu được 0,84 lít khí CO2(đktc). Khối lượng NaHCO3 trước khi nung và khối lượng Na2CO3 sau khi nung là: A. 6,3g; 0,96g. B. 6,3g và 3,975g. C. 6,3g và 4,935g. D. 6,3g và 9,435. 36. Có thể dùng chất nào sau đây làm mềm tính cứng của nước cứng tạm thời? A. NaCl. B. H2SO4. C. Na2CO3. D. HNO3 37. Anion nào sau đây có thể làm mềm tính cứng? A. Cl-. B. NO3-. C. CO32- . D. SO42-. 38. Trong nước thường có lẫn một lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, Ng(HCO3)2 . Có thể dung dung dịch nào sau đây để loại bỏ đồng thòi các cation trong các muối trên? A. dd NaOH. B. ddK2SO4. C. dd Na2CO3. D. dd NaNO3. 39. Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì: A. Nước sôi ở nhiệt độ cao. B. Khi đun sôi làm tăng độ tan của các chất kết tủa. C. Khi đun sôi các chất khí hòa tan trong nước thoát ra. D. các muối hidrocacbonat của Mg và Ca bị phân hủy bởi nhiệt để tạo kết tủa. 40. Nung hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA tới khối lượng không đổi thu được 2,24 lít CO2(đktc) và 4,64g hỗn hợp 2 axit. Hai kim loại là: A. Mg và Ca. B. Be và Mg. C.Ca và Sr. D. Sr và Ba. 41. Để trung hòa dung dịch hỗn hợp X gồm 0,1mol NaOH, 0,15mol Ba(OH) 2 cần bao nhiêu lít dung dịch hỗn hợp Y gồm HCl 1M và H2SO40,05M. A. 1 lít. B. 2 lít. `C. 3 ltis. D. 4 lít. 42. Hòa tan hỗn hợp 2 muối cabonat cảu kim loại hóa trị II trong dd HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dd sau phản ứng thấy khối lượng muối khan thu được nhiều hơn khối lượng 2 muối ban đầu là: A. 3g. B. 3,1g. C. 3,2g. D. 3,3g. 43. Sục V lít khí CO2(đktc) vào 2 lit dung dịch Ca(OH)20,01M, thu được 1g kết tủa. V bằng: A. 0,224 lít hoặc 0,672 lít. B. 0,448 lít hoặc 0,896 lít. C. 0,672 lít hoặc 10,08 lít D. 0,896 lít hoặc 11,2 lít.. 3
  4. Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 44. Hòa tan 23,9g hỗn hợp BaCO3 và MgCO3 trong nước cần 3,36 lít CO2 (đktc). Khối lượng mối muối trong hôn hợp là: A. 19,7g và 4,2g. B. 9,7g và 14,2g. C. 17,9g và 2,4g. D. 19,7g và 12,4g. 45. Đốt cháy hoàn toàn m g bột nhôm trong lượng S dư, rồi hòa tan hết sản phẩm thu được vào nước thì thoát ra 6,72 lít khí H2(đktc). M là: A. 2,7g. B. 4,05g. C. 5,4g. D. 8,1g. 46. Hòa tan hết mg hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H 2SO4 loãng thấy thoát ra 0,4 mol khí còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. M bằng: A. 11g.B. 12,28g. C. 13,7g. D. 19,5g. 47. Dùng mg Al để khử hết 1,6g Fe2O3. Sản phẩm sau phản ứng tác dụng vói lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). M bằng: A. 0,54g. B. 0,81g. C. 1,08g. D. 1,755g. 48. Trường hợp nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? A. Thêm dư NaOH vào dd AlCl3. B. Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH. C. Thêm dư HCl vào ddNaAlO2 D. Thêm dư CO2vào dung dịch NaOH. 49. Thêm NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01mol HCl và 0,01 mol AlCl 3. Kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất ứng với số mom NaOH lần lượt bằng bao nhiêu? A. 0,01mol và ≥ 0,02mol. B. 0,02mol và ≥ 0,03mol. C. 0,03mol và ≥ 0,04mol D. 0,04 mol và ≥ 0,05mol. 50. Cho mg hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho mg hỗn hợp đố tác dungj với dd HCl thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe là: A. 10,8g, 5,6g. B. 5,4g và 5,6g. C. 5,4g và 8,4g. D. 5,4g và 2,8g. 51. Hòa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2và 0,02 mol NO. khối lượng Fe là: A. 0,56g. D. 1,12g. C. 1,68g. D. 2,24g. 52. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl 2trong không khí. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng kết tủa thu được bằng: A. 1,095g. B. 1,35g. C. 1,605g. D. 13,05g. 53. Hòa tan 2,16g FeO trong lượng dư dd HNO3loãng thu được V lít NO duy nhất(đktc). V bằng: A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,24 lít. 54. Thêm dd NaOH dư vào dd chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa đem dung đến khối lượng không đổi thì thu được khối lượng chất rắn là bao nhiều? A. 24g.B. 32,1g. C. 48g.D. 96g. 55. Dung dịch chứa 3,25g muối clorua của một kim loại chưa biết phản ứng với dung dịch AgNO3dư tách ra 8,61g kết tủa trắng. Công thức muối là: A. MgCl2. B. FeCl2. C. CuCl2. D. FeCl3. 56. Một dung dịch có hòa tan 16,8g NaOH tác dụng vói dung dịch có hòa tan 8g Fe 2(SO4)3, sau đó lại them vào dung dịch trên 13,68g Al2 (SO4)3. Sau các phản ứng lọc dd thu được kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi còn lại chất rắn X. Khối lượng chất rắn X là: A. 6,4g Fe2O3 và 2,04g Al2O3. B. 2,88g FeO và 2,04g Al2O3 . C. 3,2g Fe2O3và 1,02g Al2O3 . D. 1,44g FeO và 1,02g Al2O3 4
Đồng bộ tài khoản