Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Chia sẻ: Đặng Mậu Phú | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
824
lượt xem
81
download

Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) Cho ABC vuông tại A các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Gọi D và E là chân các đường vuông góc kẻ từ I đến AB ; AC a) chứng minh : AD = AE b) Cho AB = 6cm ; AC = 8cm Tính AD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

  1. BAØI TAÄP OÂN TAÄP CHÖÔNG II 1) Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A c¸c tia ph©n gi¸c cña gãc B vµ gãc C c¾t nhau t¹i I . Gäi D vµ E lµ ch©n c¸c ®êng vu«ng gãc kÎ tõ I ®Õn AB ; AC a) chøng minh : AD = AE b) Cho AB = 6cm ; AC = 8cm TÝnh AD 2) Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A (AB > AC ) , tia ph©n gi¸c cña gãc B c¾t AC tai D KÎ DH vu«ng gãc víi BC , trªn tia AC lÊy ®iÓm E sao cho AE = AB , ® êng th¼ng vu«ng gãc víi AE t¹i E c¾t tia DH ë K, chøng minh : a) BA = BH ; b) gãc DBK = 45 0 3) Cho ∆ ABC ®Òu , ph©n gi¸c BD , CE c¾t nhau t¹i O chøng minh r»ng a)BD ⊥ AC ; b) CE ⊥ AB ; c) OA =OB = OC ; d) TÝnh sè ®o gãc AOC 4) Cho góc nhọn xOy. Điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng các đường vuông góc xuống hai cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B thuộc Oy). a) Chứng minh tam giác HAB là tam giác cân b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OH. Chứng minh BC ⊥ Ox. c) Khi góc xOy bằng 600, chứng minh OA = 2OD. 5) Cho ∆ABC vuông ở C, có Aˆ = 60 0 , tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK vuông góc với AB. (K ∈ AB), kẻ BD vuông góc AE (D ∈ AE). Chứng minh a) AK=KB b) AD=BC 6) Cho ∆ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K a) Chứng minh BNC = CMB b)Chứng minh ∆BKC cân t ạ i K 7) Cho ∆ ABC vuông tại A có BD là phân giác, kẻ DE ⊥ BC ( E ∈ BC ). Gọi F là giao điểm của AB và DE. Chứng minh rằng a) BD là trung trực của AE b) DF = DC c) AE // FC. 8) Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Từ M kẻ ME vuông góc với AB tại E, kẻ MF vuông góc với AC tại F. a. Chứng minh ∆BEM= ∆CFM . b. Chứng minh AM là trung trực của EF. 9) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết AB = 5 cm, BC = 6 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BH, AH? 0 10) Cho ∆ABC ( = 90 ) ; BD là phân giác của góc B (D∈ AC). Trên tia BC lấy điểm E sao cho BA = BE. a) Chứng minh DE ⊥ BE. b) Chứng minh BD là đường trung trực của AE. Bai 11)Cho góc nhọn xOy, trên 2 cạnh Ox, Oy lần lượt lấy 2 điểm A và B sao cho OA = OB, tia phân giác của góc xOy cắt AB tại I. a) Chứng minh OI ⊥ AB . b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OI. Chứng minh BC ⊥ Ox . 0 Bài 12) Cho tam giác ABC có \ µ = 90 , AB = 8cm, AC = 6cm . A a. Tính BC . b. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE= 2cm;trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD=AB. Chứng minh ∆BEC = ∆DEC . c. Chứng minh DE đi qua trung điểm cạnh BC .
Đồng bộ tài khoản