Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Chia sẻ: mauphu

1) Cho ABC vuông tại A các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I . Gọi D và E là chân các đường vuông góc kẻ từ I đến AB ; AC a) chứng minh : AD = AE b) Cho AB = 6cm ; AC = 8cm Tính AD

Nội dung Text: Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

BAØI TAÄP OÂN TAÄP CHÖÔNG II


1) Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A c¸c tia ph©n gi¸c cña gãc B vµ gãc C c¾t nhau t¹i I . Gäi D
vµ E lµ ch©n c¸c ®êng vu«ng gãc kÎ tõ I ®Õn AB ; AC
a) chøng minh : AD = AE
b) Cho AB = 6cm ; AC = 8cm TÝnh AD

2) Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A (AB > AC ) , tia ph©n gi¸c cña gãc B c¾t AC tai D KÎ DH
vu«ng gãc víi BC , trªn tia AC lÊy ®iÓm E sao cho AE = AB , ® êng th¼ng vu«ng gãc
víi AE t¹i E c¾t tia DH ë K, chøng minh : a) BA = BH ; b) gãc DBK = 45 0

3) Cho ∆ ABC ®Òu , ph©n gi¸c BD , CE c¾t nhau t¹i O chøng minh r»ng
a)BD ⊥ AC ; b) CE ⊥ AB ; c) OA =OB = OC ; d) TÝnh sè ®o gãc AOC
4) Cho góc nhọn xOy. Điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng các đường
vuông góc xuống hai cạnh Ox và Oy (A thuộc Ox và B thuộc Oy).
a) Chứng minh tam giác HAB là tam giác cân
b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OH.
Chứng minh BC ⊥ Ox.
c) Khi góc xOy bằng 600, chứng minh OA = 2OD.
5) Cho ∆ABC vuông ở C, có Aˆ = 60 0 , tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E, kẻ EK
vuông góc với AB. (K ∈ AB), kẻ BD vuông góc AE (D ∈ AE).
Chứng minh a) AK=KB b) AD=BC
6) Cho ∆ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại K
a) Chứng minh BNC = CMB
b)Chứng minh ∆BKC cân t ạ i K
7) Cho ∆ ABC vuông tại A có BD là phân giác, kẻ DE ⊥ BC ( E ∈ BC ). Gọi F là giao
điểm của AB và DE. Chứng minh rằng
a) BD là trung trực của AE b) DF = DC
c) AE // FC.
8) Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Từ M kẻ ME vuông góc với AB tại
E, kẻ MF vuông góc với AC tại F.
a. Chứng minh ∆BEM= ∆CFM .
b. Chứng minh AM là trung trực của EF.
9) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết AB = 5 cm, BC = 6 cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng BH, AH?
0
10) Cho ∆ABC (Â = 90 ) ; BD là phân giác của góc B (D∈ AC). Trên tia BC lấy điểm
E sao cho BA = BE.
a) Chứng minh DE ⊥ BE.
b) Chứng minh BD là đường trung trực của AE.

Bai 11)Cho góc nhọn xOy, trên 2 cạnh Ox, Oy lần lượt lấy 2 điểm
A và B sao cho OA = OB, tia phân giác của góc xOy cắt AB tại I.
a) Chứng minh OI ⊥ AB .
b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OI.
Chứng minh BC ⊥ Ox .
0
Bài 12) Cho tam giác ABC có \ µ = 90 , AB = 8cm, AC = 6cm .
A
a. Tính BC .
b. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE= 2cm;trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho
AD=AB. Chứng minh ∆BEC = ∆DEC .
c. Chứng minh DE đi qua trung điểm cạnh BC .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản