Bài tập Pascal

Chia sẻ: Trần Tuấn Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
382
lượt xem
146
download

Bài tập Pascal

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Pascal

 1. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 1.1. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp sè thùc x, tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau: 1 x3 x3 + 2 x + 2 + ln( x + 2) − x 1+ x M= e x +1 + N= ln( x + 7) − x + 3 x x5 + x3 1 2 x7 + − log 3 ( x 2 + 2 x ) 7x + + x9 x 9 3 +1 x K= L= 1 + ln x 3 + 2 x5 − x3 Hướng dãn: x7= exp(7*ln(x)); ex +1 = exp(x+1); Căn bậc n của x : a:=ln(x)/n; căn=exp(a); xy = exp(y*ln(x)) ( x>=0 ); logax = ln(x)/ln(a); ax = exp(x*ln(a)); 1.2. Cho a,b, c lµ ®é dµi ba c¹nh cña mét tam gi¸c ®−îc nhËp tõ bµn phÝm (chó ý ®¶m b¶o tæng cña 2 c¹nh ph¶i lín h¬n c¹nh cßn l¹i). TÝnh ®é dµi ba ®−êng cao, ®é dµi ba ®−êng trung tuyÕn, ®é dµi ba ®−êng ph©n gi¸c, c¸c b¸n kÝnh ®−êng trßn ngo¹i tiÕp vµ néi tiÕp cña tam gi¸c theo c¸c c«ng thøc sau: C = 2 p = a + b + c S = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) 2 S h a = a 1 m a = 2 b 2 + 2 c 2 − a 2 2 2 g = b c p ( p − a ) b + a c S r = p a b c R = 4 S 1.3. TÝnh tæng mét cÊp sè céng n phÇn tö biÕt r»ng phÇn tö thø nhÊt lµ A vµ c«ng sai lµ D. 1.4. ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh diÖn tÝch mÆt cÇu vµ thÓ tÝch cña h×nh cÇu. BiÕt b¸n kÝnh R nhËp vµo tõ bµn phÝm. 1.5. Viết chương trình nhập vào một số thực x, hãy tính 2cos3(x) + sin2(x) Y= Sin(2x+1) - 3cos (x+1) 1.6. ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh tæng c¸c ch÷ sè cña mét sè cã hai ch÷ sè. 1.7. ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh tæng c¸c ch÷ sè cña mét sè cã ba ch÷ sè. 1.8. LËp ch−¬ng tr×nh gi¶i tam gi¸c khi biÕt ba c¹nh cña nã (tøc lµ ph¶i tÝnh ba gãc cña tam gi¸c). Cã say mª th× sÏ cã thµnh c«ng. 1
 2. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 H−íng dÉn: Dùa vµo ®Þnh lý hµm sè COSIN: a2 = b2 + c2 - 2bc cosA b2 = a2 + c2 – 2ac cosB c2 = a2 + b2 – 2ab cosC 1.9. ViÕt ch−¬ng tr×nh kiÓm tra c«ng thøc sau: N( N + 1) 1 + 2 + 3 + .... + N = 2 1.10. ViÕt ch−¬ng tr×nh kiÓm tra c«ng thøc: n( n + 1)(2n + 1) 12 + 2 2 + 3 2 + ... + n 2 = 6 1.11. LËp tr×nh tÝnh tæ hîp chËp m cñan theo c«ng thøc: n( n - 1)...(n - m + 1) Cm = n m! 1.12. ViÕt ch−¬ng tr×nh in lªn mµn h×nh c¸c th«ng tin sau : a. C¸c sè cã hai ch÷ sè trong ®ã ch÷ sè hµng chôc nhËn gi¸ trÞ tõ 3 ®Õn 8, ch÷ sè hµng ®¬n vÞ nhËn gi¸ trÞ 2 ®Õn 9. b. Tæng c¸c sè cã hai ch÷ sè. c. TÝch c¸c sè ch½n cã hai ch÷ sè trong ®ã ch÷ sè hµng chôc lµ sè lÎ. 1.13. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp N tõ bµn phÝm vµ tÝnh : 1 1 1 e = 1+ + +K+ 1! 2! N! Dïng vßng lÆp ®Ó ch−¬ng tr×nh cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu lÇn. 1.14. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp chiÒu dµi, chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt vµ in h×nh ch÷ nhËt ®ã ra mµn h×nh b»ng c¸c dÊu * cã d¹ng sau : 1.15. Viết chương trình tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu. Biết rằng bán kính được nhập từ bàn phím. ( S = 4*PI*R2, V =(4/3)*PI *R3 ). 1.16. ViÕt ch−¬ng tr×nh lµm c¸c viÖc sau: tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh thÓ tÝch h×nh cÇu. Dïng lÖnh Repeat ... Until ®Ó lËp mét menu lùa chän c«ng viÖc theo mÉu: Tinh dien tich va the tich cac hinh 1. TÝnh dien tich hinh chu nhat 2. Tinh dien tich hinh tam giac 3. Tinh the tich hinh cau 4. Ket thuc chuong trinh Lùa chän mét môc cña menu b»ng c¸ch Ên sè t−¬ng øng. 1.17. ViÕt ch−¬ng tr×nh t×m gi¸ trÞ hµm ex theo c«ng thøc xÊp xØ x x2 xn ex = 1 + + +K+ 1! 2! n! Tæng trªn chØ gi÷ l¹i c¸c sè h¹ng cã trÞ tuyÖt ®èi lín h¬n eps. Víi x, eps nhËp tõ bµn phÝm vµ 0 < eps
 3. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm vµ eps thuéc kho¶ng (0,1). Sau ®ã so s¸nh kÕt qu¶ víi hµm chuÈn Sin(x) cña Pascal. 1.19. Tính z = ea + sin(2x) –x , x= 2.34, a=1.23; z = exp(a+(sin(x) *sin(x)) –x) Nếu tính sin(2500) sin(25*PI/180); 1.20. ViÕt ch−¬ng tr×nh tÝnh hµm Cos(x) theo c«ng thøc xÊp xØ : x 2 x 4 x6 x8 Cos(x) = 1 − + − + −K 2! 4! 6! 8! 1.21. TÝnh xÊp xØ sè π theo c«ng thøc : ∏ 1 1 1 (−1) n = 1− + − +K+ 4 3 5 7 (2n + 1) víi ®é chÝnh x¸c epsilon = 0.000001 . 1.22. LËp tr×nh tÝnh gi¸ trÞ ®a thøc bËc n : f(x) = anxn + an – 1 xn– 1 +...+ a1x + a0 (Công thức horner: p(x):= ( (((anx + an-1) +an-2 ) + …+a1) x + a0 Hệ số: A: [0..100] , p:=A[n], i:=n-1 downto 0 do p:=p*x + A[i].) 1.23. ViÕt ch−¬ng tr×nh in ra c¸c sè nguyªn tè bÐ h¬n 100. 1.24. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp tõ bµn phÝm hai sè nguyªn I1 vµ I2 sao cho 0 < I1 < I2 råi tÝnh tæng c¸c sè nguyªn lÎ I tho¶ m·n I1
 4. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 1.34. NhËp mét d·y sè bÊt kú x1, x2,..., xn (n < 100), cho biÕt d·y cã ®èi xøng kh«ng?, d·y cã lËp thµnh mét cÊp sè céng kh«ng?. VÝ dô d·y 1, 3, 5, 4, 5, 3, 1 lµ ®èi xøng, d·y 1, 3, 5, 7 lµ mét cÊp sè céng víi c«ng sai lµ 2. 1.35. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®äc to¹ ®é cña n ( n ≤ 100 ) ®iÓm trªn mÆt ph¼ng 2 chiÒu. T×m ®iÓm gÇn gèc to¹ ®é nhÊt. T×m ®iÓm gÇn trôc tung nhÊt. T×m ®iÓm gÇn trôc hoµnh nhÊt. T×m tÊt c¶ nh÷ng ®iÓm n»m trªn ®−êng ph©n gi¸c thø nhÊt. 1.36. NhËp mét d·y sè nguyªn d−¬ng x1, x2,..., xn (n
 5. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 End; ViÕt ch−¬ng tr×nh víi c¸c yªu cÇu sau : a) Cã mét thñ tôc nhËp vµo täa ®é cña ba ®iÓm A, B, C . Trong ®ã cã mét hµm kiÓm tra xem cã mét cÆp ®iÓm nµo trïng nhau kh«ng ?. NÕu cã th× b¾t nhËp l¹i cho ®Õn khi ®−îc ba ®iÓm A, B, C ph©n biÖt. Cã mét thñ tôc (hay hµm) tÝnh ®é dµi c¸c c¹nh AB, BC? Cã mét thñ tôc kiÓm tra xem AB, BC, AC cã ph¶i lµ ba c¹nh cña mét tam gi¸c kh«ng? (tæng hai c¹nh ph¶i lín h¬n c¹nh cßn l¹i ). NÕu kh«ng ph¶i th× in ra ch÷ " Kh«ng ph¶i Tamgi¸c" , ng−îc l¹i th× tÝnh vµ in diÖn tÝch cña tam gi¸c ABC lªn mµn h×nh. 1.49. NhËp mét danh s¸ch N ng−êi gåm Hä tªn, Chøc vô (GD, TP, PP, NV) vµ Møc l−¬ng th¸ng (ML) . TÝnh Phô cÊp l−¬ng (PC) cho tõng ng−êi nh− sau : PC = 50% Møc l−¬ng th¸ng nÕu chøc vô lµ GD PC = 40% Møc l−¬ng th¸ng nÕu chøc vô lµ TP PC = 30% Møc l−¬ng th¸ng nÕu chøc vô lµ PP PC = 20% Møc l−¬ng th¸ng nÕu chøc vô lµ NV TÝnh Thu nhËp (TN) trong th¸ng cho tõng ng−êi : TN = Møc l−¬ng + PC §æi hä tªn cña mäi ng−êi ra ch÷ th−êng hÕt, riªng ch÷ c¸i ®Çu tõ thµnh ch÷ hoa, ch¼ng h¹n: Nguyen Thi Loan. Yªu cÇu phÇn nµy viÕt thµnh mét thñ tôc. In Hä tªn, Chøc vô, Møc l−¬ng, Phô cÊp vµ Thu nhËp cña nh÷ng ng−êi cã thu nhËp cao nhÊt lªn mµn h×nh. 1.50. Vµo danh s¸ch líp häc gåm hä, tªn, ®iÓm thi. S¾p xÕp tªn theo vÇn ch÷ c¸i. TÝnh ®iÓm trung b×nh cña líp. TÝnh tØ lÖ phÇn tr¨m giái, kh¸, trung b×nh, kÐm. 1.51. Nhập vào từ bàn phím một danh sách các điểm có toạ độ (x,y), rồi thực hiện tính độ dài đường gấp khúc được tạo bởi n điểm nói trên. 1.52. Viết chương trình nhập vào một danh sách các nhân viên của một cơ quan( n nhân viên). Mỗi nhân viên được mô tả gồm: họ tên, mã nhân viên, hệ số lương, lương cơ bản, phụ cấp. Hãy tính tiền lương cho danh sách n nhân viên nói trên biết rằng Lương thực lĩnh = hệ số lương * lương cơ bản + phụ cấp.Thông tin của mỗi nhân viên được in trên 1 dòng. Họ và tên Mã nhân viên Hệ số lương Lươngcơ bản Phụ cấp Nguyễn Quang Mạnh VN010 3.0 300000 100000 Trần Văn Thành VNC011 3.3 300000 120000 …………………….. ……………… ………… ……… ……… Nguyễn Thế Phương VNC100 2.7 300000 110000 1.53. Viết chương trình nhập vào một danh sách có n thí sinh thi đại hoc. Mỗi thí sinh được mô tả gồm có: Họ tên, điểm toán, điểm lý, điểm hoá và điểm trung bình. Hãy thực hiện sắp xếp danh sách trên giảm dần theo điểm trung bình. In danh sách lên màn hình. Cã say mª th× sÏ cã thµnh c«ng. 5
 6. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 1.54. ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp tõ bµn phÝm 2 ma trËn vu«ng cÊp N vµ xuÊt ra mµn h×nh c¸c kÕt qu¶ sau:Ma trËn tæng: A+B,Ma trËn hiÖu A-B,Ma trËn tÝch: AB,Ma trËn chuyÓn vÞ cña A, Yªu cÇu cÇn lËp c¸c thñ tôc ®Ó tÝnh tæng, hiÖu, tÝch, chuyÓn vÞ cña c¸c ma trËn. BÀI TẬP NÂNG CAO 2.1. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một dãy số nguyên( n
 7. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 b, Lập chương trình con hiển thị những sinh viên có điểm trung bình là lớn nhất. c, Lập hàm tính điểm trung bình môn toán cho danh sách. 2.7. Viết chương trình nhập vào một dãy các điểm (x,y), hãy lập các chương trình con thực hiện các công việc sau: a, Tính độ dài đường gấp khúc toạ bởi n điểm trên. b, Tìm một cặp điểm cách xa nhau nhất. c, Tìm tất cả các điểm mà nằm ở góc phần tư thứ nhất, thứ hai của hệ trục toạ độ đề các vuông góc xoy. 3.1. Viết chương trình đọc từ tệp tin một danh sách thí sinh, mỗi học sinh được mô tả gồm : họ tên, toán, lý, hoá, tổng điểm. a, Hãy in danh sách lên màn hình b, Hãy sắp xếp danh sách tăng dần theo điểm tổng c, Liệt kê danh sách những sinh viên đỗ đại học với điểm chuẩn là 20. d, Hãy tính tỷ lệ thi đỗ cho danh sách thí sinh nói trên. 3.2. Viết chương trình đọc từ tệp tin một ma trận vuông cấp n lên ma trận An x n Hãy thực hiện: a, Tính tổng các số nguyên tố của ma trận. b, Tính trung bình cộng các số nguyên dương. c, Tìm những số nguyên tố xuất hiện đúng 2 lần trong ma trận. d, Tìm những số mà phân tích được thành tổng của 2 số nguyên tố. 3.3. Viết chương trình đọc từ tệp một danh sách các nhân viên. Mỗi nhân viên được mô tả gồm : họ tên, mã nhân viên, tiền lương. Hãy sắp xếp danh sách nhân viên tăng dần theo tiền lương. Ghi lên tệp tin ketqua.txt và in lên màn hình danh sách vừa sắp xếp. 3.4. Nhập vào một danh sách tọa độ các điểm (x,y), số lượng nhập vào không quá 100. Ghi danh sách lên tệp tin. Dòng đầu là số n ( số điểm ) . Các dòng tiếp là tọa độ các điểm. a, Đọc danh sách các điểm đó lên một mảng. b, Hãy tính độ dài đường gấp khúc từ điểm thứ nhất đến điểm cuối cùng. c, Hãy thực phân loại n điểm trên theo góc trên hệ trục toạ độ. Phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai, phần tư thứ 3, và phần tư thứ 4. d, Hãy tìm cặp điểm cách nhau xa nhất. 3.5. Viết chương trình đọc từ tệp tin một dãy số nguyên, trong tệp dòng đầu là số n ( số phần tử của dãy ) . Dòng tiếp theo là các số của dãy. a,Hãy liệt kê các số chính phương của dãy. b,Liệt kê các số nguyên xuất hiện ít nhất 2 lần trong dãy. Cã say mª th× sÏ cã thµnh c«ng. 7
 8. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 c,Hãy thực hiện tìm một cặp số mà tích chúng chia hết cho tổng của chúng. 3.6. ViÕt ch−¬ng tr×nh ®äc mét sè thùc x tõ bµn phÝm. Lập hàm f(x) để tính: 3x3 + ln(x) – 4 + sin(x2) Nếu 0 =7 3.7. ViÕt ch−¬ng tr×nh: 1. Lập hàm nhập vào một dãy số nguyên n phần tử. 2. Lập chương trình con tính tổng các phần tử dương mà chia hết cho 7 của dãy số trên. 3. Lập chương trình con sắp xếp dãy trên tăng dần bằng thuật toán selectsort. 4. Lập chương trình con sắp xếp dãy trên tăng dần bằng thuật toán insertsort. 5. Lập chương trình con sắp xếp dãy trên tăng dần bằng thuật toán quicksort. 3.8. Viết chương trình quản lý sinh viên gồm các chức năng sau: 1.Nhap danh sach moi 2.Duyet 3.Them 1 ban ghi moi 4.Xoa 1 ban ghi tu ds 5.Ghi danh sach len tep tin 6.Tim kiem theo ten 7.Sap xep danh sach tang dan theo diem 8.Tong ket bao cao 9.Sua ban ghi E.Ket thuc chuong trinh M ỗi sinh viên gồm : họ tên, mã ,quê quán, điểm thi 3.9. Chương trình quản lý vay vốn ngân hàng của một ngân hàng nông nghiệp, mỗi người vay được mô tả gồm có : họ tên, số tiền vay, thời hạn vay. Riêng lãi xuất là chung cho tất cả mọi người vay vốn là 0.5% / 1 tháng. Tạo menu các chức năng sau: 1. Hãy nhập danh sách n người vay vốn . 2. Tính tổng tất cả số tiền vốn và lãi của tất cả danh sách. 3. Tìm những người vay nhiều hơn 2000000 đồng 4. Ghi danh sách người vay vốn lên tệp tin vayvon.dat. 0. Kết thúc chương trình. 3.10. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N. Hãy thực hiện: a, Xem số N là số chẵn hay số lẻ và có chia hết cho 3 hay không. b, Tính tích các chữ số chẵn của số N. Cã say mª th× sÏ cã thµnh c«ng. 8
 9. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 3.11. Viết chương trình quản lý học viên, mỗi học viên được mô tả gồm có: Họ tên, năm sinh, mã học viên, điểm thi. Hãy thực hiện viết chương trình tạo một menu các chức năng sau: 1. Nhập vào một danh sách có n học viên. 2. Sắp xếp 4danh sách trên giảm dần theo điểm thi, in danh sách lên màn hình. 3. Nếu trung tâm xét học bổng với điều kiện là điểm thi lớn hơn hoặc bằng 8, thì bạn hãy in họ và tên của người được học bổng. 4. Ghi danh sách học viên lên tệp tin hocvien.dat 0. Kết thúc chương trình. 3.12. TÝnh tiÒn thùc lÜnh cho mét nh©n viªn trong xÝ nghiÖp theo c«ng thøc: Thùc lÜnh = ( l−¬ng ngày x sè ngµy c«ng) + ( phô cÊp) – ( t¹m øng) Víi quy ®Þnh : nghØ qu¸ 5 ngµy sÏ bÞ trõ 20% tæng thùc lÜnh , lµm thªm qu¸ 3 ngµy ®−îc t¨ng 10% tæng thùc lÜnh. 3.13. Viết chương trình nhập vào một ma trận các số nguyên cấp mxn, hãy thực hiện a, Tính tổng các số chẵn chia hết cho 3. b, Tính tổng các số nguyên tố của ma trận. 3.14. Viết chương trình quản lý tiền lương, mỗi nhân viên được mô tả gồm: họ tên, mã nhân viên, hệ số lương, lương cơ bản. Lập menu các chức năng sau: 1. Nhập vào danh sách n nhân viên. 2. Hãy tính tiền lương thực lĩnh cho danh sách n nhân viên nói trên. 3. Hãy in lên màn hình thông tin về một người có mã nhân viên là: VH01010 4. Ghi danh sách nhân viên lên tệp tin nhanvien.dat 0. Kết thúc chương trình. Giải thích: Lương thực lĩnh = hệ số lương * lương cơ bản 3.15. ViÕt ch−¬ng lập hàm tÝnh n!, víi n nhËp tõ bµn phÝm, biÕt r»ng: n! = 1 * 2 * 3 * ... * n Hãy áp dụng hàm vừa lập để tính : s = 1 x 1! + 2 x 2! + 3 x 3! + .... + n x n! 3.16. Viết chương thực hiện: a, Lập hàm nhập vào 2 dãy x1, x2,….xn và y1, y2,….yn Cã say mª th× sÏ cã thµnh c«ng. 9
 10. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 b, Lập hàm tính tổng các số chính phương của dãy trên x1, x2,.....xn ( Số chính phương là số khai căn được kết quả là số nguyên. Ví dụ: Số 4 là số chính phương, số 5 không là số chính phương ) c, Tính tổng các phần tử chia hết cho 2 và 3 của dãy y1, y2,...yn. 3.17. Viết chương trình tính tiền điện cho hộ gia đình. Xây dựng chương trình kiểu dữ liệu cấu trúc khách hàng gồm các trường: Họ và tên, chỉ số cũ, chỉ số mới, số Kwh đã dùng , thành tiền. Menu chính của chương trình gồm có các chức năng sau: 1. Nhập vào một danh sách n khách hàng: Trường số Kwh đã dùng = chỉ số mới - chỉ số cũ Trường thành tiền tính theo quy tắc: Nếu sử dụng từ 1 đến 100 số thì đơn giá là 1000 đồng/ số, trên 100 số đơn giá là 1500đồng/ số. 2. Hãy thanh toán cho hộ sử dụng nếu biết họ và tên. 3. Sắp xếp danh sách tăng dần theo trường thành tiền 4. Ghi danh sách n hộ sử dụng điện này lên tệp tin thang10.dat 5. Đọc dữ liệu từ tệp tin lên một danh sách 0. Kết thúc chương trình 3.18. Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c =0 ( a ≠ 0 ), với các yêu cầu sau: 1. Xây dựng hàm nhập 3 hệ số a,b,c. 2. Xây dựng hàm giải phương trình bậc 2 3.19. Viết chương trình nhập vào một dãy số a1, a2,...., an ( n
 11. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 - L−¬ng ViÕt mét ch−¬ng tr×nh Pascal thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau : a. NhËp mét danh s¸ch n c¸n bé cu¶ c«ng ty (n ®−îc nhËp vµo tõ bµn phÝm). L−u vµo file Nhansu.dat. b. §äc d÷ liÖu tõ File vµ ®−a ra mµn h×nh theo c¸c cét t−¬ng øng Hä tªn Phßng N¨m sinh L−¬ng c. H·y ®−a ra tªn cña nh÷ng ng−êi sinh sau n¨m 1945 d. H·y tÝnh l−¬ng cña trung b×nh cña nh÷ng ng−êi sinh tr−íc n¨m 1945 3.21. Mét m«n häc bao gåm c¸c thong tin sau: o Tªn m«n häc(kh«ng qu¸ 20 ký tù) o §iÓm o Sè häc tr×nh Gi¶ sö cã 1 ng−êi häc tÊt c¶ n m«n häc. ViÕt mét ch−¬ng tr×nh Pascal thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau : e. NhËp kÕt qu¶ cña n m«n häc. L−u vµo 1 file víi tªn lµ MONHOC.DAT. f. §äc d÷ liÖu tõ File vµ ®−a ra mµn h×nh theo c¸c cét t−¬ng øng Sè thø tù M«n häc §iÓm Sè häc tr×nh g. H·y ®−a ra tªn cña nh÷ng m«n häc mµ ng−êi ®ã ph¶i thi l¹i. h. TÝnh vµ ®−a ra mµn h×nh ®iÓm trung b×nh chung (DTB = ∑(§iÓm× Sè häc tr×nh)/∑(Sè häc tr×nh)). 3.22. Cho hµm sè : ⎧ x 2 − 2 x + 3 Khi - 1 = 1 hoac x < -1 ⎩ ViÕt ch−ong tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau : 1. LËp ch−¬ng tr×nh con tÝnh F(x). 2. NhËp vµo 1 sè a. TÝnh f(a) vµ ®−a kÕt qu¶ ra mµn h×nh. 3. §äc vµo n gi¸ trÞ x, l−u vµo 1 m¶ng. S¾p xÕp l¹i m¶ng trªn víi thø tù gi¶m dÇn cña c¸c f(x) t−¬ng øng. 3.23. Mét b¶ng tæng kÕt b¸n hµng trong th¸ng gåm : Tªn hµng(kh«ng qu¸ 30 ký tù) Sè l−îng b¸n ®−îc §¬n gi¸ mua §¬n gi¸ b¸n ViÕt mét ch−¬ng tr×nh Pascal thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau : - NhËp d÷ liÖu cho danh s¸ch hµng b¸n ®−îc trong th¸ng, ghi vµo file víi tªn lµ HANG.DAT. ViÖc nhËp kÕt thóc khi tªn hµng= ‘*’. - §äc d÷ liÖu tõ File vµ ®−a ra mµn h×nh theo c¸c cét t−¬ng øng Sè thø tù Tªn hµng Sè l−îng Gi¸ mua Gi¸ b¸n - H·y ®−a ra tªn c¸c mÆt hµng cã sè l−îng b¸n ®−îc lín h¬n 10 Cã say mª th× sÏ cã thµnh c«ng. 11
 12. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 §−a ra tªn mÆt hµng cã l·i nhÊt trong th¸ng (L·i = Sè l−îng × (gi¸ b¸n-gi¸ 3.24. Mét danh s¸ch tèt nghiÖp cña c¸c Sinh vien gåm c¸c th«ng tin : o Hä tªn(kh«ng qu¸ 20 ký tù) o N¨m sinh o Líp o §iÓm tèt nghiÖp ViÕt mét ch−¬ng tr×nh Pascal thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau : i. NhËp d÷ liÖu cho danh s¸ch sinh viªn trªn, ghi vµo file víi tªn lµ TOTNGHIEP.DAT. ViÖc nhËp kÕt thóc khi hä tªn = ‘#’. j. §äc d÷ liÖu tõ File vµ ®−a ra mµn h×nh theo c¸c cét t−¬ng øng Sè thø tù Hä tªn Líp N¨m sinh §iÓm k. H·y ®−a ra Hä tªn cña c¸c sinh viªn cã ®iÓm tèt nghiÖp lín h¬n 8. l. §−a ra mµn h×nh Hä tªn sinh viªn trÎ nhÊt trong sè n÷ 3.25. ViÕt ch−¬ng tr×nh qu¶n lý danh s¸ch sinh viªn, trong ®ã mæi sinh viªn gåm c¸c th«ng tin : - Hä tªn - §iÓm to¸n - §iÓm lý - §iÓm hãa a. NhËp danh s¸ch sinh viªn cho líp. b. S¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn cña tæng ®iÓm cña 3 m«n. c. §−a ra danh s¸ch sinh viªn cña líp, kÌm theo xÕp lo¹i cña tõng sinh viªn. Víi : + Giái : nÕu DTB >=8 + Kh¸ : nÕu 7
 13. Bài tập Tin học đại cương A1 năm học 2007-2008 3.27. ViÕt ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau : a. §äc tõ bµn phÝm mét danh s¸ch c¸c sinh viªn. Mçi sinh viªn gåm cã c¸c th«ng tin : Hä tªn, líp, diem. Ghi vµo file víi tªn QLSV.DAT. b. §äc d÷ liÖu tõ file trªn, ®−a ra danh s¸ch sinh viªn thi l¹i (cã ®iÓm d−íi 5). 3.28. ViÕt ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau : a. §äc tõ bµn phÝm mét d·y n sè nguyªn. L−u vµo mét file, víi tªn file vµo tõ bµn phÝm. b. §äc d·y sè tõ file trªn, tÝnh trung b×nh céng c¸c sè lÎ trong d·y sè trªn. 3.29. Mét ph©n sè ®−îc m« t¶ nh− sau : Type Phanso = Record Tuso : Integer; Mauso : Integer; End; - ViÕt hµm sè (hoÆc thñ tôc) tÝnh tæng hai ph©n sè vµ viÕt thñ tôc tèi gi¶n hãa 1 ph©n sè (sö dông hµm sè t×m USCLN ®Ó viÕt thñ tôc tèi gi¶n hãa 1 ph©n sè). - NhËp vµo hai ph©n sè. Sö dông hai hµm vµ thñ tôc ë c©u a ®Ó : - tèi gi¶n 2 ph©n sè ®ã. - tÝnh tæng vµ tÝch cña chóng(sau khi ®· tèi gi¶n). 3.30. ViÕt hµm tÝnh tæng cña hai ma trËn : A + B ViÕt ch−¬ng tr×nh nhËp vµo 2 ma trËn kÝch th−íc m×n. Sö dông hµm sè trªn ®Ó tÝnh tæng cña hai ma trËn ®ã. §−a kÕt qu¶ ra mµn h×nh. Ghi ma trËn kÕt qu¶ lªn tÖp tin mtkq.txt. 3.31. ViÕt thñ tôc kiÓm tra xem 1 sè cã ph¶i lµ sè nguyªn tè kh«ng. NhËp vµo mét d·y c¸c sè nguyªn. (sö dông m¶ng hoÆc file ®Ó l−u). Sö dông thñ tôc trªn ®Ó ®Õm xem cã bao nhiªu sè nguyªn tè ë trong d·y trªn. H−íng dÉn ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh B−íc 1. t×m hiÓu kü vµ ph©n tÝch yªu cÇu cña bµi to¸n B−íc 2. ®−a ra c¸ch gi¶i (ph−¬ng ph¸p), x©y dùng thuËt to¸n b»ng lêi vµ b»ng s¬ ®å khèi cho bµi to¸n B−íc 3. ViÕt ch−¬ng tr×nh cho bµi to¸n, khi viÕt chó ý cÇn viÕt ®−îc ®o¹n lÖnh nµo th× kiÓm tra lçi ®o¹n ®ã. NÕu ®óng th× viÕt tiÕp. B−íc 4. ch¹y thö ch−¬ng tr×nh. Cã say mª th× sÏ cã thµnh c«ng. 13
Đồng bộ tài khoản