Bài tập :Phần GLUXIT-CACBOHIDRAT

Chia sẻ: Pham Ba Lich | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
304
lượt xem
105
download

Bài tập :Phần GLUXIT-CACBOHIDRAT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Anđoxhexozơ và xetohexozơ đều có công thức phân tử là C6H12O6 a/ Hãy tìm các đồng phân dạng không vòng của chúng b/ Chỉ ra các đồng phân đối quang ,đồng phân đia,đồng phân etime,đồng phân anome? c/ Trong các đồng phân đó,có đồng phân meso không? d/ Trong mỗi loại anđohexozơ và xetohexozơ có bao nhiêu biến thể raxemic? e/ Lấy hai đồng phân không đối quang bất kì ở dạng công thức Fisơ .hãy gọi tên của chúng theo hệ thống R,S....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập :Phần GLUXIT-CACBOHIDRAT

  1. Bài tập :Phần GLUXIT-CACBOHIDRAT Bài 1: Anđoxhexozơ và xetohexozơ đều có công thức phân tử là C6H12O6 a/ Hãy tìm các đồng phân dạng không vòng của chúng b/ Chỉ ra các đồng phân đối quang ,đồng phân đia,đồng phân etime,đồng phân anome? c/ Trong các đồng phân đó,có đồng phân meso không? d/ Trong mỗi loại anđohexozơ và xetohexozơ có bao nhiêu biến thể raxemic? e/ Lấy hai đồng phân không đối quang bất kì ở dạng công thức Fisơ .hãy gọi tên của chúng theo hệ thống R,S. Bài 2: Cho D-glucozơ qua dãy biến hóa sau,hãy xác định cấu tạo của P,Q,X,Y ở (1),Z,E ở (2) và A,B ở (3). a/ D-glucozơ CH3OH P (CH3)2SO4 Q H3O+ X Br2,H2O Y. HCl khan NaOH Br2 HIO4 b/ D-glucozơ Z E. H2O C6H5NHNH2 +C6H5NHNH2 +C6H5NHNH2 c/ D-glucozơ A B C. tỉ lệ 1:1 tỉ lệ 1:1 tỉ lệ 1:1 Bài 3: Cho những tinh thể D-glucozơ có điểm nóng chảy 146oC hòa tan vào nước cho năng suất quay cực ban đầu là +112oC,nhưng sau đó giảm xuống tới 52,7oC. Mặt khác , khi cho những tinh thể D-glucozơ có điểm nóng chảy 150oC hòa tan vào nước cho năng suất quay cực ban đầu là +19º,nhưng dần dần tăng lên đến 52,7º. Đó là sự quay hỗ biến giữa hai đồng phân anome α và β .Hãy tính thành phần % hai đồng phân trong dung dịch đó.Biết rằng hàm lượng các dạng đồng phân mạch hở là không đáng kể. Bài 4: Khi tiến hành metyl hóa hoàn toàn (+)-mantozơ và sau đó thủy phân hóa sẽ cho các sản phẩm gì?Từ đó suy ra cấu trúc (+)-mantozơ. Bài 5: Hãy xác định cấu tạo của A,B,C,D là những sản phẩm oxi hóa –khử hóa của glucozơ trong các phản ứng sau: a/ A + 4HIO4 → 3HCOOH + HCHO + OHC-CHO b/ B + 5HIO4 → 4HCOOH + 2HCHO
  2. c/ C + 3HIO4 → 2HCOOH + 2OHC-CHO d/ D + 4HIO4 → 4HCOOH + OHC-CHO Bài 6: a/ Vẽ cấu trúc mạch hở của 3 đồng phân 2-xetohexozơ của D-frutozơ. b/ Đồng phân nào không cho meso anđitol khi khử? c/ Đồng phân nào có cùng ozazon như D-galactozơ.? Bài 7: a/ Các D-anđohexozơ nào khi oxi hóa bằng HNO3 sẽ cho axit meso-anđaric b/ Hãy cho biết các bước chuyển hóa valinin thành rax-3,4-đihiđroxiphenyl anilin. Bài 8: Hãy điều chế: a/ methionin từ acrolein b/ Axit glutamic bước tổng hợp este của axit phtalimit malonic. Bài 9: a/ L- anđozơ nào sẽ cho cùng một axit anđaric như là D-manozơ. b/ Axit anđiric của D- và L- manozơ có quan hệ với nhau như thế nào? Bài 10: a/ Viết công thức cấu trúc của hai lacton vòng 6 cạnh với cùng một kích thước vòng , được hình thành từ axit glucaric (axit anđaric của glucozơ). b/ Mỗi lacton ở ý a được khử thành axit anđonic,lacton của axit này khi tương tác với Na/Hg và CO2 sẽ cho anđohexozơ.Hãy cho biết cấu trúc và chỉ rõ phả hệ của mỗi anđohexozơ. Bài 11: a/Viết cấu trúc các sản phẩm của các phản ứng sau: (1) (2) (3) D-glucozơ → A → B → C với (1) là (C6H5)3CCl, piriđin, (2) là (CH3CO)2º,piriđin, (3) là HBr khô,CH3COOH. b/ Khi cho D-glucozơ tác dụng với H2 có Ni làm xúc tác tạo ra sorbitol (rượu 6 lần rượu).Khi cho D-glucozơ tác dụng với axit HNO3 tạo ra axit glucaric (ddicacboxxylic).Tìm các đồng phân chất đầu và chất cuối .Biểu diễn các hợp chất bằng công thức Fisơ và R,S. Bài 12: Tìm sơ đồ tổng hợp các quá trình sau: a/ D-glucozơ → α-metyl- D-glucozơ b/ D-glucozơ → 2,3,4,6-tetrametyl- D-glucozơ c/ D-glucozơ → 2,3,4,6-tretraaxetyl-α-D-glucopiranozyl bromua (axeto bromo-glucozơ d/ Axetobrom glucozơ → 2,3,4,6-tetraaxetyl-β -D-glucozơ
  3. e/ Axetobrom glucozơ và 1,2,3,4-tetraaxetyl-β -D-glucozơ → β-gentiobiozơ octaaxetat f/ D-glucozơ → pentaaxetyl-D-gulononitrin g/ D-glucozơ → α-metyl- D-glucozit h/ D-glucozơ → n-hexan i/ D-glucozơ → D-sorbitol k/ D-manozơ → axit mannonic l/ D-arabinozơ → D-mannozơ m/ D-mannozơ → D-arabinozơ n/ D-glucozơ → D-arabinozơ o/Từ glucozơ → 2,3,5-triaxetyl glucozơ p/Từ D-glucozơ và phenol→ phenyl β -D-glucopiranozit Bài 13: a/Hãy tìm quy trình tổng hợp vitamin C từ β -D-glucozơ.Tại sao vitamin C lại có tính axit và được gọi là axit L-ascobic.Nguyên tử hiđro nào trong phân tử vitamin C có tính axit mạnh nhất? Tại sao? b/ Xenlobiozơ giống mantozơ là có tính khử và khi thủy phân tạo thành hai phân tử glucozơ 1/ Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra? 2/ So sánh sự khác nhau về cấu tạo giữa Xenlobiozơ và mantozơ. Bài 14: a/ Chất anđôzơ dãy D nào khi đun nóng với axit H2SO4 loãng tạo thành 2- furandehit ,khi bị oxi hóa bằng HNO3 tạo thành axit hiđroxiaxit hai chức có ba nhóm nguyên tử OH ,còn khi khử hóa lại tạo thành ancol có hoạt tính quang học? b/ Từ monosaccarit có thành phần C6H12O6 điều chế ra dẫn xuất hidroxinitrin.Khi khử hóa sản phẩm thủy ngân dẫn xuất hidroxinitrin thu được axit 2-metylhexanoic.Hãy xác định cấu tạo của monosaccarit trên.Biết rằng nó cho cùng một ozazon như D-glucozơ. Bài 15: a/ Trong mật ong có một chất đường không có tính khử là melexitozơ có công thức phân tử C18H32O16,khi thủy phân nó bằng axit cho D-frutozơ và hai phân tử D-glucozơ.Mặt khác khi thủy phân không hoàn toàn nó cho D-glucozơ và disaccarit turanozơ.Còn thủy phân bằng men mantoza tạo thành D-glucozơ và D-fructozơ.Khi thủy phân bằng men khác cho saccarozơ.Metyl hóa melexitozơ,sau đó thủy phân thu được 1,4,6-tri-O- metyl- D-fructozơ,và hai phân tử 2,3,4,6-tetra-O-metyl- D-glucozơ.Hãy suy ra công thức cấu tạo của melexitozơ. b/ Trong mật mía có một chất đường có tính khử là (+)-rafinozơ có công thức phân tử C18H32O16.Khi thủy phân nó bằng axit cho các sản phẩm là
  4. D-fructozơ , D-glactozơ và D-glucozơ.Khi thủy phân bằng men α- galactoziđa cho α-galactozơ và saccarozơ .Khi thủy phân bằng men invecta (men thủy phân saccarozơ) cho D-fructozơ và disaccarit melebiozơ.Khi metyl hóa rafinozơ rồi thủy phân cho các sản phẩm chính là: 1,3,4,6-tetra-O-metyl- D-fructozơ 2,3,4,6-tetra-O-metyl- D-glactozơ và 2,3,4-tri-O-metyl- D-glucozơ. Hãy suy ra cấu tạo của rafinozơ.
Đồng bộ tài khoản