Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn thức

Chia sẻ: Vo Anh Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
881
lượt xem
232
download

Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn toán học - Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập phương trình, bất phương trình chứa căn thức

  1.    ng ph¸p biÕn ®æi t ng   ng: ph¬  ¬ ®¬   Bµi1: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh :   1) x + 1 = 8 − 3x + 1 x 2 − 2 x − 4 = 2-x 2) 4) 3x 2 − 9 x + 1 = x-2 3) 3x 2 − 9 x + 1 = x-2 5) 3x + 7- x + 1 = 2 6) x 2 + x − 5 + x 2 + 8 x − 4 = 5 Bµi2: Gi¶i c¸c bÊt ph¬ng tr×nh sau: x 2 − x − 12 < 7-x 2) 21-4x-x 2 < x + 3 1) 3) 1-x + 2x 2 − 3 x − 5 < 0 x 2 − 3 x − 10 4) x-2 5) 3 -x 2 + x + 6 + 2(2x-1) > 0 6) 3x 2 + 13 x + 4 +3 2-x 0 x + 3- 7-x > 2x-8 8) 2x + 3 + x +2 1 7) 2 10) 2-x > 7-x - -3-2x 9) 2x + x 2 + 1 > x + 1 4 - 2-x < 2 12) 11) 11-x - x-1 1 2 2-x x 2 − 16 5 1-4x 1 2x + 1 + x-3 > 14) 13) x −3 x-3 1 3 11 11 43 − − 16) 17) x2 4 x 2 x2 4 x2 18)  3 x + 5 + 3 x + 6 = 3 2x + 11 19)  3 x + 1 + 3 3x + 1 = 3 2x − 1 20)  3 x + 1 + 3 x + 2 + 3 x + 3 = 0 21)  3 1 + x + 3 1- x = 2 23)  ( x − 3) x 2 −x x2 − 9 24)  4 x 2 − 4x + 3 − 2x 2 − 3x +x x − 1 1 25)  x 2 + 3x + 2 + x 2 + 6x +6 2x 2 + 9x + 7 5 26)  x 2 − 3x + 2 + x 2 − 4x +4 2 x 2 − 5x + 4 3 1 27)  3 − x − x + 1 > 28)  3x+1 3 2x­3 2 29)  x2 ­4x+3 < 2x2 ­10x+ 11 30)  x2 ­x ­1 x 3 ­ x 31)  4 ­ 1 ­ x > 32)  x + 3 < 1 ­x 2 ­x 33)  x2 + x ­6 < x ­1 34)  5x2 + 61x < 4x + 2 35)  2x ­1 2 2x ­3 36)  x2   6x  8 x 2x  3 +  +  +  37)  x2   4x   x x ­ 38)  x ­3. x+ 1+3 > 0 ­  ­12   4 39)  x2 ­3x ­10 < x ­2 40)  x2   16 x 2x   ­  ­7 41)  2x2 ­1 > 1   42)  x2 ­5x   x 2x   ­x   ­14 ­1 43)  x2 ­x­12 x x­1 44)  x2 ­4x   > 2x + 3     ­12 45)  ­ 2­8x­12 > x  4 46)  ­ 2+    > 8   x  +  x 6x­5 ­2x 47)  x2 +  ­5 > x 48)  ( 2 ­x)   x   x   2 >  ­2 4x   49)  x4 − 2x2 + 1 > 1   50)  x2­3x  2 > 2x   ­x   +  ­5 51)  x2 ­4x  5 +2x x 3 52)  ( +  ( ­x) > x   x  1) 4   ­2   + 
  2. 53)  ­ 2 +6x­5 > 8­2x 54)  2x2 ­6x  1 ­x  2 > 0 x +  +  2x­4 55)  2­x + 4x­3 5 2 >1 56)  2 x ­3x­10 x 2 x+5 58)  51­2x­x < 1 57)    62)  x ­1­ x­2 > x­3     1 x  2 +  63)  3x  4  x   3 4x  9 64)  5x   ­ 3x   ­ x   >  +  +  ­3 +  ­1   ­2   ­1  0 65)  66)  x  5   x  4 > x+3 x  3 x 2x  + 7   +  ­8 ­x +  ­ +  67)  68)  4   2 + 1­x2   2 5x   ­ x   > 2x   ­1   ­1 ­4 ­x     ­ x< 2x 75)  x2 +x+1+ x2 ­x+1 x 2x2 +6x+2 76)  6x  1   2x  3  8x   4x  2 +  ­ +  0 x­ 2 ( 2) 85)  ( 2 ­3x) 2x2 ­3x   ( 0 86)  (x −2 x2 +  x2 ­4 x    ­2 2) 4   3( 2 ­ 4x 9) 87)  88)  ( ­3) x2 +  ( x2 ­ 3 2x+3 x   4 9 2 3x ­3   9x2 ­4   89)  90)  x( ­4) 4x   2 x 4  2   2 5 3x+2 x   ­x ­( ­x) 2 5x ­1   x2 x2 2 2 92)  x ­x   4­x 2   ­4+ 91)     3x   3 1   ­ ­2 ­x 2   4­x2 3x   ­2 ­ x2 x+3 2 2 94)  3x ­2x  ­ 25   9   +1  ­x 93)  4x+1   3x­ 5 ­ 2 5  25   2 5 + ­x 40 +  2 95)  x  x +16 x 96)  3x2 +5x+7 ­ 3x2 +5x+2 >1 2 x +16 2 2x 4x 97)  98)  > 2x  2 +    2x  9
  3. x2 101)  102)    x   >  ­4 +  2 ( +  1  x ) 1  9( +  2 9 ( +  ( ­ 3x  4) +  2 x  1) 3x  7) 1   2x 103)  ( 1) 2x   ( 3( 1) 104)  > 2x  2 +  x­ ­1 x­ 2x  1   +  ­1 x2 4x2 105)  106)    x   >  ­4   2x  9 10x + 15 12)  6 ( ­2) x   6 x2 ­34x+48 11)  2x 2 + 4x + 3 3 − 2x − x 2 > 1 x   ( ­32)   13)  x( +  x 6   2 ­3x 14)  ( +4) x     x2 +5x+2     ­6   17)  ( +1) x    5 x2+5x+28  18)  x2 +  +  x 4 2x2 +  x  ( +4)10x+15 ­ > 5x 6  x­1 4x 2 21)  x ­2 x+1   22)    >3 x+1 x 6x 12x 12x   4    ­ ­2.  0 x­2 x­2 x­2 x­ 2 3 x­ 6 x­ 2 2 5 1 +2. + ­ x0 4 5 x+   2x+   ­2x +      x 35 32)  x+ > 31)  x  5  ­ ­3  1  ( +  ( x   +  +  x  
  4. 2x 34)  x+ >3 5 33)  7x+7  7x­ +  49x2 +7x­42  +  6  2   35)  2x  x  x  7  2 x2 +  2 35 36)  +  +  +  +  7x 1­ 2 1­ 2 x x 37)  x2 ­4x  6  x2 ­4x  8 x 2x2 ­8x  32 38)    +  +    +    +  5a2 2( x2 +a2 )x x+ x2 +a2 39)  x2 ­ x 2x x2 +2x 40)  x2 ­ x 2x x2 ­ 1 1 2x 1 3x   1  +  >  41)  x­ x x( x­ ­ x)+  x2 ­x 42)  1 1       2 1   2 1   ­x ­x 43)  ( ­1) x3+1 ( 2x3+  +  44)  2x2+12x  ­ 2x 1  x  4x   2x  1 +6   ­ >  +2 45)  x   +  x  3  2 ( ­1) x  3)  4   46)  2x2 ­  +  ­ x 2 x   ­1  +  +  x   ( +  >  ­2x  6x  8   ­2 47)  x  5  ­ ­3  1  ( +  ( x   48)  +  +  x     +  >  3)  2x+1  7   4)  1   3   x  5 >  ­x ­x   ­x   ­1 7)  x  x2 ­1 x 1 8)  x   +  x2 ­1 x ( +  ( ­x) ­1    x  1) 3   +    9)  3x2­7x  3  x2­3x  4  x2­2  3x2­5x     +  +    +  >    +    ­1    ng ph¸p ®¸nh gi¸: Ph¬   (Đánh giá bằng BĐT): x2 1) x2 +  ­1  x   2 +1 x x+1 2) 1  x  1   4 2  3 +  +  ­x +  x   +  ­x 4 3) x  x2­ 4) 1  x   1   1 x 5) +  ­ ­x 1+  x  x2­ 3 2 ­ + 1 6) 2x2 ­10x  16   x   2 x   2x2 +  +  2   2 2 2 6 4  2 ­x   +  ­ ­1 ­3 7) 2 x2 ­x4 +  +  1   2 2 1  2 8) x  2 x   +  x   x   x 2 +  ­1  ­2 ­1   x  ­x +  9) ( 2 ­3x  1)    4x4 ­20x3+  2   2x  1 10) 3 x2 ­2 x 2   3 2x   +  2 ­   25x
  5. x x 2    ­   >  11) 1   +  x ­x  1   ­ x ­x   x (Đánh giá bằng đạo hàm): x2 1) ( ­ 5   ( +x) 1 4 2 1 x) + 1  5 2) 1  x  1   4 2   +  +  ­x ­ 4 2002 3 3) 3x  +  2x    3  4   +1  +4  3   x 3x 6x  16  2 +  ­x 189 23 5) x2 +  ( ­x2 ) 2 1   3 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản