Bài tập quá trình nhân đôi ADN

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
101
lượt xem
17
download

Bài tập quá trình nhân đôi ADN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập quá trình nhân đôi adn', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập quá trình nhân đôi ADN

  1. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Bài tập trắc nghiệm về quá trình nhân đôi ADN (ph ần lí thuyết) Câu 1: Phân tử ADN tái b ản theo nguyên t ắc: A. Nguyên t ắc nhân đôi . B. Nguyên t ắc bổ sung. C. Nguyên t ắc bổ sung và bán b ảo toàn. D. Nguyên t ắc sao ngư ợc. Câu 2: Quá trình t ự nhân đôi c ủa ADN di ễn ra theo nguyên t ắc: A. bổ sung; bán b ảo toàn. B. trong phân t ử ADN con có m ột mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp. C. mạch mới được tổng hợp theo m ạch khuôn c ủa mẹ. D. một mạch tổng hợp liên t ục, một mạch tổng hợp gián đo ạn. Câu 3: Quá trình t ự nhân đôi c ủa ADN ch ỉ có một mạch được tổng hợp liên t ục, mạch còn lại tổng hợp gián đo ạn vì: A. enzim xúc tác quá trình t ự nhân đôi c ủa ADN ch ỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN m ẹ và mạch pôlinuclêôtit ch ứa ADN con kéo dài theo chi ều 5, - 3, . B. enzim xúc tác quá trình t ự nhân đôi c ủa ADN ch ỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN m ẹ và mạch pôlinuclêôtit ch ứa ADN con kéo dài theo chi ều 3, - 5, . C. enzim xúc tác quá trình t ự nhân đôi c ủa ADN ch ỉ gắn vào đầu 5, của pôlinuclêôtít ADN m ẹ và mạch pôlinuclêôtit ch ứa ADN con kéo dài theo chi ều 5, - 3, . D. hai mạch của phân tử ADN ngư ợc chiều nhau và có kh ả năng tự nhân đôi theo nguyên t ắc bổ sung. Câu 4: Quá trình t ự nhân đôi c ủaADN, enzimADN - pôlimeraza có vai trò : A. tháo xoắn phân t ử ADN, bẻ gãy các liên k ết H giữa 2 mạch ADN l ắp ráp các nuclêôtit t ự do theo nguyên t ắc bổ xung với mỗi mạch khuôn c ủa ADN. B. bẻ gãy các liên k ết H giữa 2 mạch ADN. C. duỗi xoắn phân tử ADN, lắp ráp các nuclêôtit t ự do theo nguyên t ắc bổ xung với mỗi mạch khuôn của ADN. D. bẻ gãy các liên k ết H giữa 2 mạch ADN, cung c ấp năng lư ợng cho quá trình t ự nhân đôi. Câu 5: Tự sao chép ADN của sinh vật nhân chu ẩn được sao chép ở: A. một vòng sao chép. B. hai vòng sao chép. C. nhiều vòng sao chép. D. bốn vòng sao chép. Câu 6: Điểm mấu chốt trong quá trình t ự nhân đôi c ủa ADN làm cho 2 ADN con gi ống với ADN m ẹ là A. nguyên t ắc bổ sung, bán b ảo toàn. B. một bazơ bé bù v ới một bazơ lớn. Giáo viên: Hồ Thị Thắm www.hoc360.vn
  2. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ C. sự lắp ráp tuần tự các nuclêôtit. D. bán bảo tồn. Câu 7: Quá trình t ự nhân đôi c ủaADN, NST di ễn ra trong pha : A. G1 của chu kì t ế bào. B. G2 của chu kì t ế bào. C. S của chu kì t ế bào. D. M của chu kì t ế bào. Câu 8: Nguyên t ắc bổ sung đư ợc thể hiện trong cơ ch ế tự nhân đôi là: A. A liên k ết U ; G liên k ết X. B. A liên k ết X ; G liên k ết T. C..A liên k ết T ; G liên k ết X. D..A liên k ết U ; T liên k ết A ; G liên k ết X ; X liên k ết G. Câu 9: Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuy ển trên m ỗi mạch khuôn c ủa ADN: A.Luôn theo chi ều từ 3’ đến 5’. B.Di chuyển một cách ng ẫu nhiên. C.Theo chiều từ 5’ đến 3’ trên m ạch này và 3’ đ ến 5’ trên m ạch kiA. D.Luôn theo chi ều từ 5’ đến 3’. Câu 10: Đoạn okazaki là : A. Đoạn ADN đư ợc tổng hợp một cách gián đo ạn theo chi ều tháo xo ắn của ADN trong quá trình nhân dôi. B. Đoạn ADN đư ợc tổng hợp một cách liên t ục theo chi ều tháo xo ắn của ADN trong quá trình nhân đôi. C. Đoạn ADN đư ợc tổng hợp một cách liên t ục trên m ạch ADN trong quá trình nhân đôi. D. Đoạn ADN đư ợc tổng hợp gián đo ạn theo hư ớng ngư ợc chiều tháo xo ắn của ADN trong quá trình nhân đôi. Câu 11: Nguyên t ắc bán bảo tồn trong cơ ch ế nhân đôi c ủa ADN là: A.Hai ADN m ới được hình thành sau khi nhân đôi, có m ột ADN giống với ADN m ẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi. B.Hai ADN m ới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn gi ống nhau và gi ống với ADN m ẹ ban đầu. C.Trong 2 ADN m ới hình thành, m ỗi ADN g ồm có m ột mạch cũ và một mạch mới tổng hợp. D.Sự nhân đôi xảy ra trên 2 m ạch của ADN theo hai hư ớng ngư ợc chiều nhau. Câu 12: Quá trình nhân đôi của ADN còn được gọi là: A.Quá trình d ịch mã. B.Quá trình tái b ản, tự sao. C.Quá trình sao mã. D.Quá trình phiên mã. Câu 13: Trong chu k ỳ tế bào nguyên phân, s ự nhân đôi c ủa ADN trong nhân di ễn ra ở? A.Kì sau. B.Kì đầu. C.Kì giữa. D.Kì trung gian. Giáo viên: Hồ Thị Thắm www.hoc360.vn
  3. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Câu 14: Trong quá trình nhân đôi của ADN, các nucleotit t ự do sẽ tương ứng với các nucleotit trên mỗi mạch của phân tử ADN theo nguyên t ắc: A. Nucleotit lo ại nào sẽ kết hợp với nucleotit lo ại đó. B. Dựa trên nguyên t ắc bổ sung. C. Ngẫu nhiên. D. Các bazơ nitric có kích thư ớc lớn sẽ bổ sung các bazơ nitric có kích thư ớc bé. Câu 15: Sự nhân đôi c ủa ADN trên cơ s ở nguyên t ắc bổ sung có tác d ụng: A. đảm bảo duy trì thông tin di truy ền ổn định qua các th ế hệ tế bào. B. đảm bảo duy trì thông tin di truy ền ổn định qua các th ế hệ cơ thể. C. đảm bảo duy trì thông tin di truy ền ổn định qua c ác thế hệ tế bào và cơ th ể. D. đảm bảo duy trì thông tin di truy ền ổn định từ nhân ra t ế bào chất. Câu 16.:Các mạch đơn m ới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân t ử ADN hình thành theo chi ều: A.Cùng chiều với mạch khuôn. B. 3’ đến 5’. C. 5’ đến 3’. D. Cùng chiều với chiều tháo xo ắn của ADN. Câu 17: Nguyên t ắc khuôn m ẫu được thê 3 hi ện: A. Chỉ trong cơ ch ế tự nhân đôi và phiên m ã. B. Chỉ trong cơ ch ế dịch mã và t ự nhân đôi. C. Chỉ trong cơ ch ế phiên mã và d ịch mã. D. Trong các cơ chế tự nhân đôi, phiên m ã và dịch mã. Câu 18. Thành ph ần nào dư ới đây là không c ần thiết cho sự sao chép ADN trong cơ th ể sống? A. Sợi ADN làm khuôn m ột mạch đơn. B. Các deoxy- nucleozid m ột phospho ( dAMP, dcMP, dGMP, dTMP) . C. ADN polymeaza - primazA. D. Protein bám s ợi ADN đơn . Câu 19: Một nhà sinh hóa đo hàm lư ợng ADN c ủa các tế bào đang sinh trư ởng trong phòng thí nghiệm và th ấy lượng ADN trong t ế bào tăng lên g ấp đôi: A. giữa pha đầu và pha sau c ủa nguyên phân . B. giữa pha G 1 và G2 trong chu k ỳ tế bào. C. trong pha M c ủa chu k ỳ tế bào. D. giữa pha đầu I và pha đ ầu II của giảm phân. Giáo viên: Hồ Thị Thắm www.hoc360.vn
  4. Công ty C ổ phần Đầu tư Công ngh ệ Giáo dục IDJ Câu 20: Đặc điểm nào sau đây ch ỉ có ở quá trình t ự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực? A. Diễn ra theo nguyên t ắc bán bảo tồn. B. Các đoạn Okazaki đư ợc nối lại với nhau nh ờ enzim nối ligazA. C. Xảy ra ở nhiều điểm trong m ỗi phân t ử ADN tạo ra nhiều đơn vị nhân đôi (tái b ản). D. Diễn ra theo nguyên t ắc bổ sung. Câu 21: Một phân tử ADN tự nhân đôi li ên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử ADN l à: A. 6. B. 32. C. 25. D. 64. Câu 22: Phát bi ểu nào sau đây là đúng khi nói v ề sự tự nhân đôi của ADN : A. Sau một lần tự nhân đôi, từ một phân tử ADN h ình thành nên 2 phân t ử ADN giống nhau, trong đó 1 phân t ử ADN có hai mạch đ ược tổng hợp mới ho àn toàn. B. Sự tự nhân đôi của ADN diễn ra trong tế b ào ở kì giữa của quá tr ình phân bào. C. Cơ ch ế tự nhân đôi ADN diễn ra theo nguy ên tắc bổ sung v à nguyên tắc bán bảo toàn. D. Mạch ADN mới đ ược tổng hợp li ên tục theo chiều 3’ -5’. Câu 23: Enzim xúc tác cho quá trình nhân đôi ADN là : A. ARN pôlimeraz a. B. ligaza. C. amilaza. D. ADN pôlimeraz a. Câu 24: Trong quá trình tái b ản ADN, m ạch bổ sung đư ợc tổng hợp ngắt quãng t ạo nên các đo ạn Okazaki. Sau đó các đo ạn Okazaki đư ợc nối lại với nhau nh ờ enzim nối.Enzim n ối ở đây là : A. ADN-gyraza . B. ADN-pôlimeraza . C. ADN-ligaza. D.Helicaza. Giáo viên: Hồ Thị Thắm www.hoc360.vn
Đồng bộ tài khoản