BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Chia sẻ: zenmebe

Bài tập tham khảo môn quản trị dự án hệ cao đẳng, đại học

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Bài 01: Một dự án có các hoạt động (công việc) dự kiến sau đây:

+ Hoạt động A: San lấp mặt bằng điạ điểm, thực hiện 1 tháng, ngay từ đầu

+ Hoạt động B: Hoàn thành hợp đồng cung ứng mmóc - tbị, thực hiện 1 tháng, ngay từ
đầu

+ Hoạt động C: Xây dựng nhà xưởng, thực hiện 6 tháng, tiến hành sau hoạt động A

+ Hoạt động D: Chở máy móc thiết bị về, thực hiện 6 tháng, tiến hành sau hoạt động
B

+ Hoat động E: Lắp maý móc thiết bị, thực hiện 4 tháng, tiến hành sau hoạt động C và
D

+ Hoạt động F: Mắc điện-nước và nghiệm thu, thực hiện 1 tháng, tiến hành sau hoạt
động E.

Yêu cầu:

a/ Lập bảng phân tích của dự án

b/ Vẽ sơ đồ GANTT

c/ Tổng thời gian thực hiện dự án là bao lâu?

Bài 02: Một dự án có bảng phân tích công việc như sau:

Tt Tên công việc Ký hiệu CV Thời gian (tháng) Thời điểm

1 Tuyển nhân công A 2 Ngay từ đầu

2 Làm thủ tục xin cấp đất B 1 “

3 Tìm hãng cung cấp mmtb C 3 “
4 Đấu thầu ký HĐ mua máy D 2 Sau C

5 Chuẩn bị xây dựng E 8 Sau B

6 Xây nhà xưởng F 9 Sau E

7 Chuyển mmtb về G 12 Sau D

8 Lắp đặt sơ bộ mmtb H 3 Sau A,F,G

9 Chờ ch-gia đ-chỉnh máy I 1 Sau H

10 Chạy thử, ng-thu, h-động J 2 Sau I


Yêu cầu vẽ sơ đồ GANTT cho dự án? Tổng thời gian thực hiện dự án là bao
lâu?

Bài 03: Vẽ sơ đồ Pert cho bài 1

Bài 04: Vẽ sơ đồ Pert cho bài 2

Bài 05: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường
găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày)
A Từ đầu 3
B Từ đầu 4
C Từ đầu 4
D Sau A 5
G Sau D 5
H Sau A 9
F Sau B,G 7
I Sau C 6
K Sau F 3
L Sau F 10
M Sau F, I 9
N Sau H, K 7
P Sau L,M,N 12

Bài 06: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường
găng. Số liệu như sau:
CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày)
A Từ đầu 3
B Từ đầu 2
C Sau A 4
D Sau A 2
G Sau C 3
H Sau B, D, G 6
F Sau C 9
I Sau H 5
K Sau I 6
L Sau I 5
M Sau F,K,L 7
N Sau F,K 10
Bài 07: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường
găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày)
A Từ đầu 2
B Từ đầu 6
C Sau A 3
D Sau B,C 4
G Sau A 5
H Sau D,G 5
F Sau D 4
I Sau B,C 7
K Sau H,F 6
L Sau I 6

Bài 08: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường
găng. Số liệu như sau:

CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày)
A Từ đầu 2
B Sau A 0,5
C Từ đầu 0,5
D Sau B,C 0,5
G Từ đầu 3
H Sau D,G 3
F Từ đầu 2
I Sau H,F 2

Bài 09: Một dự án có các thông số sau đây (đvtg: ngày):

+ Hoạt động A, tiến hành ngay từ đầu, có thời gian lạc quan là 10, thường gặp 12, bi
quan 14

+ Hoạt động B, tiến hành sau A, có thời gian lạc quan là 2, thường gặp 3, bi quan 4

+ Hoạt động C, tiến hành sau B, có thời gian lạc quan là 5.5, thường gặp 6, bi quan
6.5

+ Hoạt động D, tiến hành ngay từ đầu, có thời gian lạc quan là 15, thường gặp 18, bi
quan 21

+ Hoạt động E, tiến hành sau C và D, có thời gian lạc quan là 4, thường gặp 7, bi quan
10.

Yêu cầu: áp dụng phương pháp sơ đồ Pert tính các chỉ số thời gian của dự án?

Bài 10: Căn cứ ví dụ 7 chương II, tính:

+ Xác suất hoàn thành dự án sớm hơn 5 tuần

+ Xác suất hoàn thành dự án trễ mất 5 tuần

Bài 11: Căn cứ bài 2/, cho biết thêm chi phí thực hiện các công việc như sau (đvt:
1000đ)

CV Chi phí thực hiện
A 10000
B 25000
C 30000
D 44000
E 16000
F 450000
G 60000
H 30000
I 5000
J 10000

Yêu cầu:

a) Lập bảng chi phí thực hiện công
việc

b) Lập bảng tính thời gian dự trữ
cho các các công việc

c) Lập bảng kế họach tiến độ của
DA

d) Lập bảng NS theo thời gian bắt
đầu sớm nhất

e) Lập bảng NS theo thời gian bắt
đầu muộn nhất

f) Vẽ đồ thị tổng ngân sách

g) Cho biết tháng 6 ngân quỹ có khả
năng xảy ra bao nhiêu?

Bài 12: Xác định chi phí thấp nhất để rút ngắn hạn hòan thành dự án bớt đi 3 đvtg theo
số liệu sau:

Phí tổn do làm nước rút CV TG thi công TG có thể rút ngắn

4000000 1-2 6 2

5000000 1-3 7 2
3000000 2-5 7 1

6000000 3-4 6 2

2000000 4-5 9 1


Bài 13: Công ty xây dựng X vừa ký một hợp đồng xây dựng một công trình Y với giá
trị hợp đồng 12.300 $ với thời hạn hợp đồng là 10 tháng. Sau khi nghiên cứu tính tóan,
công ty X đã lập được bảng số liệu sau:

CV Tg lạc quan Tg thường gặp Tg bi quan Trình tự

(tháng) (tháng) (tháng)
A 1 2 3 Ngay từ đầu
B 0,5 1 1,5 Ngay từ đầu
C 4 5 6 Ngay từ đầu
D 1 2 3 Sau A, B
G 5 6 7 Sau A
E 2 3 4 Sau A
F 3 4 5 Sau C, G

Yêu cầu:

a) Tính Tei và vẽ sơ đồ Pert

b) Những công việc nào là trọng tâm
cần tập trung chỉ đạo?

c) Tính thời gian xuất hiện sớm của
các sự kiện

d) Tính thời gian xuất hiện muộn
của các sự kiện

e) Tính thời gian dự trữ của các sự
kiện
f) Tính thời gian dự trữ của từng
công việc.

g) Hỏi công ty có khả năng hòan
thành hợp đồng trong 10 tháng hay không?

h) Gỉa sử để hòan thành hợp đồng 10
tháng, công ty X đã phân tích được các số liệu thể hiện ở bảng sau:

CV Khả năng rút được CP CP

(tháng) Bình thường Khi rút
A 1 1000 1300
B 0 800
C 2 600 700
D 0 1000
G 1,5 5000 5600
E 1 1800 2200
F 1 800 1000
Σ 11000

+ Hỏi để hòan thành 10 tháng theo hợp đồng, công ty X phải bỏ thêm chi
phí là bao nhiêu là tối ưu?

+ Tính lãi lỗ cho DA.

i) Vẽ sơ đồ Pert theo tỷ lệ & theo phương nằm ngang với trục thời gian.
Bạn có nhận xét gì ?

Bài 14: Có dự án cải tạo khu nhà hiệu bộ của một trường học như sau:

CV CV Thời gian Thời gian rút còn CP xúc tiến
lại (ngày) (đ/ngày)
ngay trước đó mong đợi (ngày)
A 3 2 500000
B A 4 2 1000000
C A 6 4 2000000
D A 4 4
E B 5 2 4000000
F C 3 2 800000
G D 7 3 1200000
H F,G 3 3
I E,H 2 2

Biết rằng Hiệu trưởng chỉ duyệt chi tối đa là 4000000 đ để rút ngắn thời gian
cải tạo khu nhà hiệu bộ. Hỏi trưởng phòng quản trị dự án phải rút ngắn thời gian dự
án xuống còn bao nhiêu ngày & chi phí sẽ là bao nhiêu?

Bài 15: Cho một sơ đồ mạng với các chỉ tiêu sau:

CV tbt tgh Cbt Cgh
1-2 3 1 200 320
1-3 5 2 300 420
1-4 4 2 500 600
2-5 4 1 200 290
3-6 3 1 400 440
4-7 8 5 600 630
5-7 5 2 100 175
6-7 4 1 200 350

Yêu cầu:

a) Áp dụng pp thủ công hãy tính thời gian
dự án có khả năng rút xuống bao nhiêu ngày

b) Lập bảng biến thiên chi phí trực tiếp
theo thời gian

c) Vẽ đồ thị chi phí trực tiếp

d) Áp dụng phương pháp tính gần đúng, hãy
tính lại câu a/

Bài 16: Một dự án có bảng phân tích công việc như sau:

Tt Ký hiệu CV Thời gian tei Thời điểm
1 A 10 Ngay từ đầu
2 B 6 “

3 C 2 Ngay sau B

4 D 4 Ngay sau C
5 E 6 Ngay sau A

6 F 8 Ngay sau D,E


Giám đốc muốn rút ngắn thời gian thực hiện dự án dựa vào các thông tin sau:

Tt Ký hiệu CV Thời gian tn Ctt

1 A 6 500

2 B 3 300

3 C 2

4 D 2 400

5 E 4 800

6 F 5 1000


Nếu bạn là quản trị gia dự án, hãy giúp giám đốc giải quyết vấn đề này?

Bài 17: Căn cứ ví dụ phần VII “bài tóan giá thành rẻ nhất” của chương IV, sinh viên
làm tiếp với các kế họach :

a) T = 26 ngày

b) T = 25 ngày

c) T = 24 ngày

d) T = 23 ngày

e) T = 22 ngày
Bài 18: Dùng phương pháp sơ đồ GANTT để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt
động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng
2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 19: Dùng phương pháp sơ đồ GANTT để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt
động của dự án ở bài 2. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng
2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 20: Dùng phương pháp sơ đồ Pert cải tiến để chất tải nguồn lực thực hiện các
hoạt động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử
dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 21: Dùng phương pháp sơ đồ Pert cải tiến để chất tải nguồn lực thực hiện các
hoạt động của dự án ở bài 2. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử
dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày

Bài 22: Lựa chọn các phương án điều hoà nguồn lực cho bài 20 và bài 21
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản