BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Chia sẻ: zenmebe

Bài tập tham khảo môn quản trị dự án hệ cao đẳng, đại học

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN

 

  1. BÀI TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN Bài 01: Một dự án có các hoạt động (công việc) dự kiến sau đây: + Hoạt động A: San lấp mặt bằng điạ điểm, thực hiện 1 tháng, ngay từ đầu + Hoạt động B: Hoàn thành hợp đồng cung ứng mmóc - tbị, thực hiện 1 tháng, ngay từ đầu + Hoạt động C: Xây dựng nhà xưởng, thực hiện 6 tháng, tiến hành sau hoạt động A + Hoạt động D: Chở máy móc thiết bị về, thực hiện 6 tháng, tiến hành sau hoạt động B + Hoat động E: Lắp maý móc thiết bị, thực hiện 4 tháng, tiến hành sau hoạt động C và D + Hoạt động F: Mắc điện-nước và nghiệm thu, thực hiện 1 tháng, tiến hành sau hoạt động E. Yêu cầu: a/ Lập bảng phân tích của dự án b/ Vẽ sơ đồ GANTT c/ Tổng thời gian thực hiện dự án là bao lâu? Bài 02: Một dự án có bảng phân tích công việc như sau: Tt Tên công việc Ký hiệu CV Thời gian (tháng) Thời điểm 1 Tuyển nhân công A 2 Ngay từ đầu 2 Làm thủ tục xin cấp đất B 1 “ 3 Tìm hãng cung cấp mmtb C 3 “
  2. 4 Đấu thầu ký HĐ mua máy D 2 Sau C 5 Chuẩn bị xây dựng E 8 Sau B 6 Xây nhà xưởng F 9 Sau E 7 Chuyển mmtb về G 12 Sau D 8 Lắp đặt sơ bộ mmtb H 3 Sau A,F,G 9 Chờ ch-gia đ-chỉnh máy I 1 Sau H 10 Chạy thử, ng-thu, h-động J 2 Sau I Yêu cầu vẽ sơ đồ GANTT cho dự án? Tổng thời gian thực hiện dự án là bao lâu? Bài 03: Vẽ sơ đồ Pert cho bài 1 Bài 04: Vẽ sơ đồ Pert cho bài 2 Bài 05: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau: CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày) A Từ đầu 3 B Từ đầu 4 C Từ đầu 4 D Sau A 5 G Sau D 5 H Sau A 9 F Sau B,G 7 I Sau C 6 K Sau F 3 L Sau F 10 M Sau F, I 9 N Sau H, K 7 P Sau L,M,N 12 Bài 06: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau:
  3. CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày) A Từ đầu 3 B Từ đầu 2 C Sau A 4 D Sau A 2 G Sau C 3 H Sau B, D, G 6 F Sau C 9 I Sau H 5 K Sau I 6 L Sau I 5 M Sau F,K,L 7 N Sau F,K 10 Bài 07: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau: CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày) A Từ đầu 2 B Từ đầu 6 C Sau A 3 D Sau B,C 4 G Sau A 5 H Sau D,G 5 F Sau D 4 I Sau B,C 7 K Sau H,F 6 L Sau I 6 Bài 08: Vẽ sơ đồ Pert và tính các yếu tố thời gian, các lọai dự trữ và xác định đường găng. Số liệu như sau: CV Trình tự Thời gian thực hiện (ngày) A Từ đầu 2 B Sau A 0,5 C Từ đầu 0,5 D Sau B,C 0,5 G Từ đầu 3 H Sau D,G 3
  4. F Từ đầu 2 I Sau H,F 2 Bài 09: Một dự án có các thông số sau đây (đvtg: ngày): + Hoạt động A, tiến hành ngay từ đầu, có thời gian lạc quan là 10, thường gặp 12, bi quan 14 + Hoạt động B, tiến hành sau A, có thời gian lạc quan là 2, thường gặp 3, bi quan 4 + Hoạt động C, tiến hành sau B, có thời gian lạc quan là 5.5, thường gặp 6, bi quan 6.5 + Hoạt động D, tiến hành ngay từ đầu, có thời gian lạc quan là 15, thường gặp 18, bi quan 21 + Hoạt động E, tiến hành sau C và D, có thời gian lạc quan là 4, thường gặp 7, bi quan 10. Yêu cầu: áp dụng phương pháp sơ đồ Pert tính các chỉ số thời gian của dự án? Bài 10: Căn cứ ví dụ 7 chương II, tính: + Xác suất hoàn thành dự án sớm hơn 5 tuần + Xác suất hoàn thành dự án trễ mất 5 tuần Bài 11: Căn cứ bài 2/, cho biết thêm chi phí thực hiện các công việc như sau (đvt: 1000đ) CV Chi phí thực hiện A 10000 B 25000 C 30000 D 44000 E 16000 F 450000
  5. G 60000 H 30000 I 5000 J 10000 Yêu cầu: <!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->Lập bảng chi phí thực hiện công việc <!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->Lập bảng tính thời gian dự trữ cho các các công việc <!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->Lập bảng kế họach tiến độ của DA <!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->Lập bảng NS theo thời gian bắt đầu sớm nhất <!--[if !supportLists]-->e) <!--[endif]-->Lập bảng NS theo thời gian bắt đầu muộn nhất <!--[if !supportLists]-->f) <!--[endif]-->Vẽ đồ thị tổng ngân sách <!--[if !supportLists]-->g) <!--[endif]-->Cho biết tháng 6 ngân quỹ có khả năng xảy ra bao nhiêu? Bài 12: Xác định chi phí thấp nhất để rút ngắn hạn hòan thành dự án bớt đi 3 đvtg theo số liệu sau: Phí tổn do làm nước rút CV TG thi công TG có thể rút ngắn 4000000 1-2 6 2 5000000 1-3 7 2
  6. 3000000 2-5 7 1 6000000 3-4 6 2 2000000 4-5 9 1 Bài 13: Công ty xây dựng X vừa ký một hợp đồng xây dựng một công trình Y với giá trị hợp đồng 12.300 $ với thời hạn hợp đồng là 10 tháng. Sau khi nghiên cứu tính tóan, công ty X đã lập được bảng số liệu sau: CV Tg lạc quan Tg thường gặp Tg bi quan Trình tự (tháng) (tháng) (tháng) A 1 2 3 Ngay từ đầu B 0,5 1 1,5 Ngay từ đầu C 4 5 6 Ngay từ đầu D 1 2 3 Sau A, B G 5 6 7 Sau A E 2 3 4 Sau A F 3 4 5 Sau C, G Yêu cầu: <!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->Tính Tei và vẽ sơ đồ Pert <!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->Những công việc nào là trọng tâm cần tập trung chỉ đạo? <!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->Tính thời gian xuất hiện sớm của các sự kiện <!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->Tính thời gian xuất hiện muộn của các sự kiện <!--[if !supportLists]-->e) <!--[endif]-->Tính thời gian dự trữ của các sự kiện
  7. <!--[if !supportLists]-->f) <!--[endif]-->Tính thời gian dự trữ của từng công việc. <!--[if !supportLists]-->g) <!--[endif]-->Hỏi công ty có khả năng hòan thành hợp đồng trong 10 tháng hay không? <!--[if !supportLists]-->h) <!--[endif]-->Gỉa sử để hòan thành hợp đồng 10 tháng, công ty X đã phân tích được các số liệu thể hiện ở bảng sau: CV Khả năng rút được CP CP (tháng) Bình thường Khi rút A 1 1000 1300 B 0 800 C 2 600 700 D 0 1000 G 1,5 5000 5600 E 1 1800 2200 F 1 800 1000 Σ 11000 + Hỏi để hòan thành 10 tháng theo hợp đồng, công ty X phải bỏ thêm chi phí là bao nhiêu là tối ưu? + Tính lãi lỗ cho DA. i) Vẽ sơ đồ Pert theo tỷ lệ & theo phương nằm ngang với trục thời gian. Bạn có nhận xét gì ? Bài 14: Có dự án cải tạo khu nhà hiệu bộ của một trường học như sau: CV CV Thời gian Thời gian rút còn CP xúc tiến lại (ngày) (đ/ngày) ngay trước đó mong đợi (ngày) A 3 2 500000 B A 4 2 1000000 C A 6 4 2000000 D A 4 4
  8. E B 5 2 4000000 F C 3 2 800000 G D 7 3 1200000 H F,G 3 3 I E,H 2 2 Biết rằng Hiệu trưởng chỉ duyệt chi tối đa là 4000000 đ để rút ngắn thời gian cải tạo khu nhà hiệu bộ. Hỏi trưởng phòng quản trị dự án phải rút ngắn thời gian dự án xuống còn bao nhiêu ngày & chi phí sẽ là bao nhiêu? Bài 15: Cho một sơ đồ mạng với các chỉ tiêu sau: CV tbt tgh Cbt Cgh 1-2 3 1 200 320 1-3 5 2 300 420 1-4 4 2 500 600 2-5 4 1 200 290 3-6 3 1 400 440 4-7 8 5 600 630 5-7 5 2 100 175 6-7 4 1 200 350 Yêu cầu: <!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->Áp dụng pp thủ công hãy tính thời gian dự án có khả năng rút xuống bao nhiêu ngày <!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->Lập bảng biến thiên chi phí trực tiếp theo thời gian <!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->Vẽ đồ thị chi phí trực tiếp <!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->Áp dụng phương pháp tính gần đúng, hãy tính lại câu a/ Bài 16: Một dự án có bảng phân tích công việc như sau: Tt Ký hiệu CV Thời gian tei Thời điểm
  9. 1 A 10 Ngay từ đầu 2 B 6 “ 3 C 2 Ngay sau B 4 D 4 Ngay sau C 5 E 6 Ngay sau A 6 F 8 Ngay sau D,E Giám đốc muốn rút ngắn thời gian thực hiện dự án dựa vào các thông tin sau: Tt Ký hiệu CV Thời gian tn Ctt 1 A 6 500 2 B 3 300 3 C 2 4 D 2 400 5 E 4 800 6 F 5 1000 Nếu bạn là quản trị gia dự án, hãy giúp giám đốc giải quyết vấn đề này? Bài 17: Căn cứ ví dụ phần VII “bài tóan giá thành rẻ nhất” của chương IV, sinh viên làm tiếp với các kế họach : <!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->T = 26 ngày <!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->T = 25 ngày <!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->T = 24 ngày <!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->T = 23 ngày <!--[if !supportLists]-->e) <!--[endif]-->T = 22 ngày
  10. Bài 18: Dùng phương pháp sơ đồ GANTT để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày Bài 19: Dùng phương pháp sơ đồ GANTT để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 2. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày Bài 20: Dùng phương pháp sơ đồ Pert cải tiến để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 1. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày Bài 21: Dùng phương pháp sơ đồ Pert cải tiến để chất tải nguồn lực thực hiện các hoạt động của dự án ở bài 2. Biết rằng, để hoàn thành các hoạt động nêu trên cần sử dụng 2 đơn vị nguồn lực/ngày Bài 22: Lựa chọn các phương án điều hoà nguồn lực cho bài 20 và bài 21
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản