BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
179
lượt xem
22
download

BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A.Mục tiu yêu cầu: 1.Về kiến thức: -Nắm vững quy tắc đếm cơ bản (cộng ,nhân) của số phần tử , nhận biết bài toán và chú ý điều kiện. 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên, để làm bài tập 1-4 (sgk-trang 46 ) 3.Về thái độ: - Nghiêm túc phát biểu và xây dựng bài- thảo luận theo nhĩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM

  1. Ngaøy soaïn: 5//10/09 BÀI TẬP Ngaøy daïy: ………………. Lôùp : …11CA Tieát PPCT :…23 A.Muïc tiêu yeâu caàu: 1.Veà kieán thöùc: -Naém vöõng quy taéc ñeám cô baûn (coäng ,nhaân) cuûa soá phaàn töû , nhaän bieát baøi toaùn vaø chuù yù ñieàu kieän. 2.Veà kó naêng: -Thaønh thaïo caùc kieán thöùc treân, ñeå laøm baøi taäp 1-4 (sgk-trang 46 ) 3.Veà thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc phaùt bieåu vaø xaây döïng baøi- thảo luận theo nhóm B.Chuaån bò: GV: giaùo aùn ,SGK,baûng phuï ,……; HS: SGK, thöôùc keõ, ……. C.Phöông phaùp:- Neâu vaán ñeà ( Gôïi môû ) D.Tieán trình leân lôùp: 11CA SS:……… Vắng: …………..
  2. tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Nội dung Hoaït ñoäng 1: (Caâu 1) -Goïi Hsinh leân baûng trình baøy BAØI TAÄP (sgk-T46) Töø caùc chöõ soá 1,2,3,4 coù theå laäp ñöôïc a) Coù bao nhieâu soá töï nhieân -HS1 : Coù 4 soá bao nhieâu soá töï nhieân goàm: moät chöõ soá ñöôïc laäp töø caùc a) Moät chöõ soá ? 10’ chöõ soá 1,2,3,4 ? -HS2: Coù 16 soá vì: soá coù b) Hai chöõ soá ? b) Coù bao nhieâu soá töï nhieân hai chöõ soá coù daïng: c) Hai chöõ soá khaùc nhau hai chöõ soá ñöôïc laäp töø caùc ab , ma a, b ∈ {1,2,3,4} chöõ soá 1,2,3,4 ? Töø ñoù theo quy taêc nhaân ta coù : c) Coù bao nhieâu soá töï nhieân 4.4=16 hai chöõ soá HS3: töông töï ) ta coù : khaùc nhau ñöôïc laäp töø caùc 4.3=12 chöõ soá 1,2,3,4 ? -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù GVHD : Caùc soá thoaû maõn -HS3: Töø caùc chöõ soá 1,2,3,4,5,6 coù theå laäp ñeà baøi laø caùc soá khoâng quaù Ta coù : 6+62 =42 (soá) ñöôïc bao nhieâu soá töï nhieân beù hôn 100 ? hai chöõ soá ,ñöôïc laäp thaønh 10’ töø caùc chöõ soá1,2,3,4,5,6. -Cho Hsinh leân baûng trình baøy -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù a) HS4:-Xung phong Caùc thaønh phoá A,B,C,D ñöôïc noái vôùi nhau -Töø A ñeán B coù maáy con - Coù 4 con ñöôøng bôûi caùc con ñöôøng nhö hình veõ.Hoûi : 20’ ñöôøng? - -Coù 3 con ñöôøng a) Coù bao nhieâu caùch ñ töø A ñeán D maø qua B vaø C -Töø B ñeán C coù maáy con - Coù 3 con ñöôøng chæ coù moät laàn ñöôøng ? Do ñoù theo quy taéc nhaân ta b) Coù bao nhieâu caùch ñi töø A ñeán D roài quay laïi A? -Töø C ñeán D coù maáy con coù: ñöôøng ? 4.3.3= 36 con ñöôøng (A Do ñoù : Töø A muoán ñi ñeán D ñeùn D) baét buoäc phaûi ñi qua B vaø C laø bao nhieâu con ñöôøng? b) ta coù: b) Töông töï 4.3.3.3.3.4=362 =1296 -Cho Hsinh nhaän bieát vaø leân baûng trình baøy -GV nhaâbj xeùt vaø ñaùnh giaù. A B C D Coù ba kieåu maët ñoàng hoà ñeo HS5: 3.4=12 tay(vuoâng,troøn,elíp ) vaø 4 kieåu daây (kim loaïi,da,vaûi -Cho Hsinh ñöùng taïi choå giaûi vaø nhöïa ).Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn moät ñoàng thích hoà goàm moät maët vaø moät daây? -Gv laäp luaân chi tieát
  3. *CỦNG CỐ: (5’) --Naém vöõng hai quy taéc ñeám cô baûn (coäng vaø nhaân ) cuûa soá phaàn töû Ký duyệt :9/10/09 -Nhaän bieát baøi toaùn (chuù yù caùch laäp luaän ) -Ñieàu kieän baøi toaùn ( - Chuaån bò baøi hoïc tieáp theo. -
Đồng bộ tài khoản