BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM

Chia sẻ: minhngananh

A.Mục tiu yêu cầu: 1.Về kiến thức: -Nắm vững quy tắc đếm cơ bản (cộng ,nhân) của số phần tử , nhận biết bài toán và chú ý điều kiện. 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên, để làm bài tập 1-4 (sgk-trang 46 ) 3.Về thái độ: - Nghiêm túc phát biểu và xây dựng bài- thảo luận theo nhĩm

Nội dung Text: BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM

Ngaøy soaïn: 5//10/09


BÀI TẬP
Ngaøy daïy:
……………….
Lôùp : …11CA
Tieát PPCT :…23
A.Muïc tiêu yeâu caàu:
1.Veà kieán thöùc: -Naém vöõng quy taéc ñeám cô baûn (coäng ,nhaân) cuûa soá phaàn töû , nhaän bieát baøi toaùn vaø chuù yù
ñieàu kieän.
2.Veà kó naêng: -Thaønh thaïo caùc kieán thöùc treân, ñeå laøm baøi taäp 1-4 (sgk-trang 46 )
3.Veà thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc phaùt bieåu vaø xaây döïng baøi- thảo luận theo nhóm
B.Chuaån bò: GV: giaùo aùn ,SGK,baûng phuï ,……; HS: SGK, thöôùc keõ, …….
C.Phöông phaùp:- Neâu vaán ñeà ( Gôïi môû )
D.Tieán trình leân lôùp: 11CA SS:……… Vắng: …………..
tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Nội dung
Hoaït ñoäng 1: (Caâu 1)
-Goïi Hsinh leân baûng trình baøy
BAØI TAÄP (sgk-T46)
Töø caùc chöõ soá 1,2,3,4 coù theå laäp ñöôïc
a) Coù bao nhieâu soá töï nhieân -HS1 : Coù 4 soá
bao nhieâu soá töï nhieân goàm:
moät chöõ soá ñöôïc laäp töø caùc
a) Moät chöõ soá ?
10’ chöõ soá 1,2,3,4 ? -HS2: Coù 16 soá vì: soá coù
b) Hai chöõ soá ?
b) Coù bao nhieâu soá töï nhieân hai chöõ soá coù daïng:
c) Hai chöõ soá khaùc nhau
hai chöõ soá ñöôïc laäp töø caùc ab , ma a, b ∈ {1,2,3,4}
chöõ soá 1,2,3,4 ?
Töø ñoù theo quy taêc nhaân
ta coù :
c) Coù bao nhieâu soá töï nhieân 4.4=16
hai chöõ soá HS3: töông töï ) ta coù :
khaùc nhau ñöôïc laäp töø caùc 4.3=12
chöõ soá 1,2,3,4 ?
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
GVHD : Caùc soá thoaû maõn -HS3: Töø caùc chöõ soá 1,2,3,4,5,6 coù theå laäp
ñeà baøi laø caùc soá khoâng quaù Ta coù : 6+62 =42 (soá) ñöôïc bao nhieâu soá töï nhieân beù hôn 100 ?
hai chöõ soá ,ñöôïc laäp thaønh
10’ töø caùc chöõ soá1,2,3,4,5,6.
-Cho Hsinh leân baûng trình baøy
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
a) HS4:-Xung phong Caùc thaønh phoá A,B,C,D ñöôïc noái vôùi nhau
-Töø A ñeán B coù maáy con - Coù 4 con ñöôøng bôûi caùc con ñöôøng nhö hình veõ.Hoûi :
20’ ñöôøng? - -Coù 3 con ñöôøng a) Coù bao nhieâu caùch ñ töø A ñeán D maø qua B vaø C
-Töø B ñeán C coù maáy con - Coù 3 con ñöôøng chæ coù moät laàn
ñöôøng ? Do ñoù theo quy taéc nhaân ta b) Coù bao nhieâu caùch ñi töø A ñeán D roài quay laïi A?
-Töø C ñeán D coù maáy con coù:
ñöôøng ? 4.3.3= 36 con ñöôøng (A
Do ñoù : Töø A muoán ñi ñeán D ñeùn D)
baét buoäc phaûi ñi qua B vaø C
laø bao nhieâu con ñöôøng? b) ta coù:
b) Töông töï 4.3.3.3.3.4=362 =1296
-Cho Hsinh nhaän bieát vaø leân
baûng trình baøy
-GV nhaâbj xeùt vaø ñaùnh giaù. A B C D
Coù ba kieåu maët ñoàng hoà ñeo
HS5: 3.4=12 tay(vuoâng,troøn,elíp ) vaø 4 kieåu daây (kim loaïi,da,vaûi
-Cho Hsinh ñöùng taïi choå giaûi vaø nhöïa ).Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn moät ñoàng
thích hoà goàm moät maët vaø moät daây?
-Gv laäp luaân chi tieát
*CỦNG CỐ: (5’)
--Naém vöõng hai quy taéc ñeám cô baûn (coäng vaø nhaân ) cuûa soá phaàn töû Ký duyệt :9/10/09
-Nhaän bieát baøi toaùn (chuù yù caùch laäp luaän )
-Ñieàu kieän baøi toaùn (
- Chuaån bò baøi hoïc tieáp theo.
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản