BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

Chia sẻ: minhngananh

1.Về kiến thức: - Nắm vững hai quy tắc đếm cơ bản –các công thức về hoán vị ,các công thức chỉnh hợp,tổ hợp- Biết cách áp dụng vào các bài toán áp dụng của thực tiển 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên, biết sử dụng máy tính casio fx 570MS,500MS để tính chỉnh hợp 3.Về thái độ: - Nghiêm túc phát biểu và xây dựng bài- thảo luận theo nhĩm

Nội dung Text: BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

BÀI TẬP
Ngaøy soaïn: 17/10/09
Tuaàn :10 …
11CA
Tieát PPCT :…28….
A.Muïc tiêu yeâu caàu:
1.Veà kieán thöùc: - Naém vöõng hai quy taéc ñeám cô baûn –caùc coâng thöùc veà hoaùn vò ,caùc coâng thöùc chænh hôïp,toå hôïp- Bieát
caùch aùp duïng vaøo caùc baøi toaùn aùp duïng cuûa thöïc tieån
2.Veà kó naêng: -Thaønh thaïo caùc kieán thöùc treân, bieát söû duïng maùy tính casio fx 570MS,500MS ñeå tính chænh hôïp
3.Veà thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc phaùt bieåu vaø xaây döïng baøi- thảo luận theo nhóm
B.Chuaån bò: GV: giaùo aùn ,SGK,baûng phuï,maùy tính casio……; HS: SGK, thöôùc keõ, maùy tính casio …….
C.Phöông phaùp:- Neâu vaán ñeà ( Gôïi môû )
D.Tieán trình leân lôùp: 11CA SS: ……… Vắng:
BÀI TẬP (SGK-TRANG 48-50) Baøi cuû: (3’)? Soá taäp hôïp con coù 4 phaàn töû cuûa moät taäp hôïp coù 7 phaàn töû laø:
4
a) C 7
7!
b) A74 c) d) 7
4!
tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Nội dung
-Cho Hsinh leân baûng trình baøy
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
BAØI TAÄP
Coù bao nhieâu caùch caém 3 boâng
-Goïi Hsinh laøm BT1 -HS2:
hoa vaøo 5 loï khaùc nhau(moãi loï caém khoâng
+ Ñaùnh soá 1,2 3.Choïn 3 trong 5 loï ñeå a) A5 = 5.4.3 = 60 (caùch )
3
quaù 1 boâng) neáu:
17’ caém hoa.Moãi caùch caém laø moät b) Soá caùch caém laø: a) Caùc boâng hoa khaùc nhau?
chænh hôïp? 5.4.3
C5 =
3
= 10 (caùch) b) Caùc boâng hoa nhö nhau?
+ Neáu caùc boâng hoa nhö nhau thì 3!
moãi caùch caém laø bao nhieâu?
-Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
HD: Soá tam giaùc baèng soá toå hôïp HS3: Trong maët phaúng,cho 6 ñieåm
chaäp maáy cuûa 6 (ñieåm) 6.5.4 phaân bieät sao cho khoâng coù 3 ñieåm naøo
C6 =
3
= 20
-Goïi Hsinh leân baûng trình baøy 3! thaúng haøng .Hoûi coù theå laäp ñöôïc bao
5’ -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù nhieâu tam giaùc maø caùc ñænh cuûa noù
thuoäc taäp ñieåm ñaõ cho?
HD: +Haønh ñoäng 1: Cho 2 ñöôøng C4 =
2 4.3
=6 Trong maët phaúng coù bao nhieâu
thaúng töø 4 ñöôøng thaúng song song(vì 2 hình chöõ nhaät ñöôïc taïo thaønh töø boán
HS4: 5.4
10’ caùc ñöôøng thaúng coá ñònh) tacoù? C52 =
2!
= 10 ñöôøng thaúng song songvôùi nhau vaø naêm
+Haønh ñoäng 2:Choïn 2 trong 5 ñöôøng Töông öùng theo quy taéc nhaân ta ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi boán ñöôøng
thaúng vuoâng goùc vôùi 4 ñöôøng thaúng coù soá hình chöõ nhaät laø: thaúng song song ñoù?
song vôùi nhau
C 4 .C 52 = 60
2
-Goïi Hsinh leân baûng trình baøy
-Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù
-Goïi Hsinh leân baûng trình baøy HS5: C 5 .C 4 = 60
2 2 Moät bình ñöïng 5 quaû caàu xanh
-Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù vaø 4 quaû caàu ñoû.Choïn 4 quaû ,coù maáy
5’ caùch choïn ñeå ñöôïc 2 quaû xanh vaø 2 quaû
ñoû.
*CỦNG CỐ: (5’)
--Naém vöõng hai quy taéc ñeám cô baûn –caùc coâng thöùc veà hoaùn vò ,caùc coâng thöùc chænh hôïp Ký duyệt :23/10/09
- Bieát caùch aùp duïng vaøo caùc baøi toaùn aùp duïng cuûa thöïc tieån.
--Bieát söû duïng maùy tính ñeå tính chænh hôïp (söû duïng maùy tính boû tuùi)
-Chuẩn bị bài taäp tieáp theo.(BT 5-7 trang 48-50 )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản