Bài tập tài chính công

Chia sẻ: possibletb

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội Tài chính công

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập tài chính công

Tài chính công
Cao học – Kỳ hè 2010 – K17-18


TS. Phan Hữu Nghị
Khoa Ngân hàng – Tài chính
nghiph@neu.edu.vn
HỌC ?? ĐỌC ??

HỌC
Tiểu

Trung HỌC

Đại HỌC


CaO HỌC
Bài đọc phụ lục 1

ĐỌC MỘT NGÀY? HỌC MỘT GIỜ?
hay
ĐI HỌC? TỰ ĐỌC?
hay
Bài đọc
- Tham nhũng và tăng trưởng kinh t ế
- Việt Nam lãng phí 1 tỷ $/năm???
- Đánh giá khả năng quản lý quốc gia.
- Lại bàn về chất lượng tăng trưởng và đầu tư
- Đầu tư lãng phí nguy hiểm hơn tham nhũng
- Việt Nam không nên ngồi một chỗ
Bài 1- Câu hỏi


1./ Thuế -Phí – Lệ phí sự khác biệt cơ bản?

Bản chất mối quan hệ giữa chính phủ với t ổ ch ức
cá nhân trong vòng tuần hoàn kinh tế như thế nào?
2./ Các mô hình lựa chọn công có thể áp dụng trong

cổ phần hoá DNNN thế nào?
3./ Chính sách tài khoá và tiền tệ phản ánh trong

vòng tuần hoàn kinh tế?
4./ Kinh tế Việt nam đạt hiệu quả Pareto (hiệu qu ả

tối ưu) có đạt công bằng xã hội không?
Nguyên nhân của thất bại chính sách
công và hiệu quả Pareto

5./ Độc quyền không đạt được hiệu quả Pareto?

6./ Năm 2006-2007 Hà tây cũ xếp ở mức rất
thấp chỉ số PCI (xếp trên ĐắcNông và Lai
Châu)? Tại sao? (trên phương diện chính sách
công)
7./ Phản ứng của người dân trước chính sách

tăng lệ phí trước bạ ô tô tai Sàigòn và t ạm th ời
chưa tăng tại Hà nội, dự đoán của anh, chị ?
8./ So sánh quy hoạch đô thị tại Đà nẵng và Hà
Nội? Bình luận khung giá đất tại 2 tỉnh này?
Bài tập

ChÝnh phñ bué c c ¸c h·ng hµng kh«ng ph¶i bay nh÷ng

tuyÕn bay mµ h·ng thÊy kh«ng c ã l·i. Gi¶ s ö h·ng hµng
kh«ng c ho r»ng c hi phÝ x· hé i biªn c ña viÖc më c ¸c tuyÕn
b ay ®ã lín h¬n mø c g i¸ mµ kh¸c h hµng muè n tr¶. H·y dïng
®å thÞ minh ho ¹ c hÝnh phñ c ã thÓ c an thiÖp vµo thÞ tr­
ê ng nµy nh­ thÕ nµo ®Ó thuyÕt phô c ®­îc c ¸c h·ng hµng
kh«ng më c ¸c tuyÕn bay nµy. Cho biÕt tæ n thÊt phó c lîi
c ña s ù c an thiÖp nµy? Ai ®­îc lîi vµ ai c hÞu thiÖt tõ quyÕt
®Þnh c ña c hÝnh phñ?
NÕu tro ng tr­ê ng hîp nhµ n­íc trî c Êp (hay trî g i¸ ®è i víi s ¶n

p hÈm n«ng ng hiÖp )®­îc b¸n tro ng n­íc vµ b¸n ra n­íc ng o µi
c ña c ¸c hé s ¶n xuÊt n«ng ng hiÖp. Hay ph©n tÝc h phó c lîi
tro ng tr­ê ng hîp nµy.
Bài tập: Giá điện sinh hoạt Việt Nam


Bậc Định mức bậc Giá VND

1 0-50 600
2 50-100 1004
3 100-150 1214
4 150-200 1594
5 200-300 1722
6 Trên 300 1844
Câu hỏi ????

1./ Phân tích mục đích (Bản chất) của biểu giá trên


2./ Chỉ ra hạn chế của biểu giá và đề xuất giải pháp

theo lý thuyết định giá hai phần
3./ So sánh với các nước trên thế giới?(nếu có thông

tin)
4./ Liên hệ với các ngành khác.


5./ Cơ sở phân tích của hiện tượng bán phá giá

nhằm tối đa lợi nhuận ??
Câu hỏi ??/

1./ Tại sao chương trình tiêm chủng trẻ em miễn phí?
Liên hệ với một số chương trình mục tiêu quốc gia?
2./ Một trong những cơ sở đặt ra mức thuế TTĐB là
MEC của ngoại ứng tiêu cực?
3./ Tình huống: Cơ sở nào nói rằng: Công ty (Tập
đoàn) chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản thực hiện
các công đoạn từ A-Z là biểu hiện tốt của môi
trường và xã hội?
4./ Yêu cầu học viên: Tìm hiểu thuế Pigou - Hiệp ước
Kyoto thất bại khi thuyết phục các nước lớn, nước
phát triển?
Thu phí tại Việt Nam?

Tình huống: Sài gòn thường xuyên xảy ra tắc đường,
chi phí xã hội mất đi một năm gần 2tỷ$. Chính
quyền thành phố quyết định thu phí ph ương tiện
giao thông.
- Thu cố định 2triệu/xe máy/năm và 6 triệu/ôtô/năm
- Thu phí khi xe ra – vào của ngõ thành ph ố.
- Thu phí vào giờ cao điểm, ngày cao điểm

Bình luận của anh, chị dựa trên lý thuyết thu phí đ ối
với HHCC? Liên hệ rộng với thu phí khác và lệ phí?
Bài tập

§­ê ng c Çu vÒ l­u l­îng g iao th«ng trªn tuyÕn ®­ê ng tro ng những
n g µy b×nh th­ê ng lµ Qt= 40.000 –2p, ng µy c ao ®iÓm lµ
Qd=100.000 –2p. Víi Q lµ s è l­ît ®i l¹i vµ p lµ mø c phÝ ®­ê ng
tÝnh b»ng VND. Co n ®­¬ng nµy s Ï t¾c ng hÏn khi c ã qu¸
5 0.000 l­ît qua l¹i. Khi c ã t¾c ng hÏn th× c hi phÝ biªn c ña viÖc
s ö dô ng c o n ®­ê ng b¾t ®Çu t¨ng the o hµm s è MC=2Q.(Q lµ
s è l­ît xe v­ît qu¸ g iíi h¹n g ©y t¾c ng hÏn).
Ng µy th­ê ng c ã c ©n thu p hÝ kh«ng ?


Ng µy c ao ®iÓm c ã c Çn thu? Mø c thu lµ b ao nhiª u?


NÕu kh«ng thu p hÝ th× tæ n thÊt p hó c lîi tro ng ng µy c ao ®iÓm lµ

b ao nhiª u?
Chi p hÝ v Ën hµnh c ho v iÖc thu p hÝ tÝnh trung b ×nh lµ

1 6.000®ång /l­ît. VËy c ã nª n thu p hÝ kh«ng
Câu hỏi?/

1./ Hệ số Gini = 0 xã hội đó sẽ không có người sống
dưới mức nghèo đói.
2./ Chính sách lấy điểm thi vào cao học hiện nay tạo
công bằng theo chiều dọc.
3./ Mức độ nghiêm trọng của nghèo đói tại 2 tỉnh của
Vietnam như nhau khi chỉ tiêu sống dưới mức nghèo
đói bằng nhau?
4./ Chương trình chi tiêu của Chính phủ là t ấm g ương
phản chiếu sự lựa chọn của xã hội và Chính phủ?
Mức chi tiêu công giữa các ngành phản chiếu phúc
lợi xã hội thế nào?
Các quy tắc lựa chọn dự án đầu tư
công cộng

Dự án có thể chia Dự án không thể
nhỏ chia nhỏ
Quy mô NSNN cố Chon tập hợp các dự
Phân ngân sách cho
định các dự án đến khi án mang lại tổng lợi
MB bằng nhau ích ròng là lớn nhất


Mở rộng các dự án Chon tất cả các dự
Quy mô NSNN
không cố định đến khi MB = 1 hay án có lợi ích ròng
lợi ích ròng biên = 0 dươngTS. Phan Hữu Nghị
Bài 3 Ngân sách nhà nướcTS. Phan Hữu Nghị
Khoa NHTC
Thực trạng thu chi NSNN

 Tổng thu?
 Tổng chi?
 Cân đối NSNN.
 Vay nợ của chính phủ.
 Phát hành tiền? Không có?
 Thực trạng thu-chi NSNN cấp địa phương?
 Thực trạng chi NS cấp trung ương?
Câu hỏi???

tích tác động của thu-chi NSNN địa
 Phân
phương đến phát triển kinh tế và TNBQ đầu
người?
 Miền núi bao giờ theo kịp miền xuôi?
 Miền xuôi bao giờ đuổi kịp thành thị?
 Hải phòng sẽ bắt kịp Hà nội? Và Hà nội sẽ
bắt kịp TP HCM về kinh tế?
Medium-Term Expenditure Framework
(MTEF) – Ngân sách truyền thống?

MTEF và Ngân sách truyền thống có những điểm

khác nhau?? Sự cần thiết của MTEF??
Vay nợ có thể coi là khoản thu trước thuế?


Chi NSNN là tấm gương phản chiếu sự lựa chọn

đường lối phát triển kinh tế xã hội của một quốc
gia?
Đấu thầu trái phiếu chính phủ và các vấn đề liên

quan (Lãi suất, thị trường, công cụ…)?? Nợ công
của một quốc gia?
Bài 3 – Hệ thống thuếPhan Hữu Nghị
Khoa Ngân hàng Tài chính
Yêu cầu kiến thức về thuế

trò thuế
 Vai
 Đối tượng nộp thuế - chịu thuế
 Căn cứ tính và thuế suất
 Nguyên tắc đánh thuế và quyền đánh thuế
 Tác động của thuế
 Tính chất chung của một hệ thống thuế
Câu hỏi???
Thuế suất- Sự phân biệt đối xử?

Bậc Thu nhập chịu thuế Thuế Bậc Thu nhập chịu thuế Thuế
thuế suất % thuế suất %

0-5 triệu
1 0
0-8 triệu
1 0
5-15 triệu
2 10
8-20 triệu
2 10
15-25 triệu
3 20
20-50 triệu
3 20
25-40 triệu
4 30
50-80 triệu
4 30
>40 triệu
5 40
>80 triệu
5 40
Tình huống

500 triệu?
 Lãi
 Lãi 2.5 tỷ VND?
 Lãi 10 tỷ VND?
 …….
 Nộp thuế TNCN hay TNDN????
 Tiền sạch là gì?
Quản lý thị trường BĐS bằng công cụ
thuế? Cách nào? VAT Bất động sản??
Chuyên đề 1: Tổng quan về thuế quốc tế

khái niệm cơ bản
 Các
 Mục tiêu thuế quốc tế đối với mỗi nước
 Các nguyên tắc thuế quốc tế
Các khái niệm cơ bản


 Thuế quốc tế
Kh¸i niÖm vÒ "thuÕ quèc tÕ" hay nãi mét c¸ch chÝnh x¸c h¬ "luËt thuÕ
n
cã tÝnh chÊt quèc tÕ" ® sö dông ® ph¶n ¸nh c ¸c khÝ a c¹nh què c
­îc Ó
tÕ cña luËt thuÕ cña c¸c què c gia . Nhin chung, luËt thuÕ cña mçi
quèc gia ® ® x© dùng trªn c¬së ®
Òu ­îc y Æc quyÒn cña quèc gia ® ã
vµ phÇn lín kh«ng mang ý nghÜa quèc tÕ.
Theo tõ ® iÓn thuËt ng÷thuÕ quèc tÕ, kh¸i niÖm thuÕ quèc tÕ ® ® ­îc Þnh
nghÜa nh­ sau: "VÒ mÆt truyÒn thèng, thuÕ quèc tÕ lµ kh¸i niÖm ® Ó
chØ c¸c c¸c qui ® Þnh cña hiÖp ® Þnh thuÕ nh»m gi¶m bít viÖc ® ¸nh
thuÕ trïng quèc tÕ. Trong mét ph¹m vi r«ng h¬ thuÕ quèc tÕ bao
n,
gåm c¸c qui ® Þnh luËt ph¸p cña néi luËt xö lÝ ® víi thu nhËp cã
èi
nguån n­íc ngoµi cña ® t­îng c­ tró (thu nhËp toµn cÇu) vµ thu nhËp
èi
cã nguån trong n­íc cña ® t­îng kh«ng c­ tró
èi
Các khái niệm cơ bản

Nơi cư trú đối với cá nhân

 Cơ sở thường trú với tổ chức (Doanh nghiệp)
- Thành lập ở đâu? -Trụ sở điều hành? – Nơi ra quyết
định
 Nguồn thu nhập: Nguyên tắc đánh thu ế theo ngu ồn
phát sinh thu nhập: Địa điểm phát sinh hoạt động
thương mại và có thu nhập – Nước tiếp nh ận được
quyền đánh thuế trước.
 Nơi xuất xứ; Quốc gia vùng lãnh thổ đầu t ư ra n ước
ngoài.
 Điểm đến
Mục tiêu thuế quốc tế đối với mỗi
nước

Yêu cầu: Để đạt được mục tiêu cần có sự phối hợp giữa các
quốc gia.
 Có sự phân chia công bằng giữa các quốc giá về nguồn phát
sinh tư các giao dịch: Đảm bảo nguồn thu nội địa- Hạn chế
ảnh hưởng đối với với thu nội địa từ cam kết quốc tế.
 Đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế:
- Tăng khả năng cạnh tranh của kinh tế trong n ước (Hiệp ước
Kyoto). Hạn chế xuất khẩu vốn và công ăn việc làm: Chính
sách làm nghèo hàng xóm
- Trung lập đối với xuất khẩu nhập khẩu vốn: Tránh gay thiệt hại
cho Cty Đa quốc gia khi đầu tư ra nước ngoài và doanh nghiệp
trong nước.
Các nguyên tắc thuế quốc tế - tác
động dến cân bằng thị trường vốn và
TT hàng hóa

Nguyên tắc nguồn: Tránh các tranh chấp và khó

khăn trong việc quản lý nguồn thu nhập phát sinh –
Nguyên tắc chung đánh thuế: Dòng tiền?
 Nguyên tắc cư trú: xung đột luon xảy ra: Có th ể
đánh theo quốc tịch.
 Nguyên tắc kết hợp nguồn và và cư trú.

Ví dụ: Sống tại nước A làm việc tại nước B???
Một số vùng lãnh thổ không thu thu ế, không thu đ ủ
thuế để theo đuổi các lợi ích và mục đích khác.
Chuyên đề 2: Đánh trùng thuế và biện
pháp tránh đánh trùng thuế


Nguyên nhân trùng thuế
--
-- Tác hại trùng thuế
-- Các biện pháp tránh đánh trùng thuế
Khái niệm

иnh thuÕ trïng què c tÕ [1]1 lµ hiÖn t­îng hai hoÆ c

n hiÒu què c gia (vïng l·nh thæ ) cïng ¸p dông c¸c lo¹i
thuÕ t­¬ng tù trªn cïng m é t kho¶n thu nhËp chÞu
thuÕ hoÆ c tµi s ¶n chÞu thuÕ cña cïng m é t ®è i t­îng
n é p thuÕ trong cïng m é t thê i kỳ tÝ nh thuÕ.
[1] ViÖc dïng thuËt ngữ "® thuÕ trïng quèc tÕ "
¸nh
ë ® y ® ph© biÖt víi ® thuÕ trïng x¶y ra trong
©Ó n ¸nh
khi thiÕt kÕ luËt thuÕ thu nhËp t¹i mèi n­íc trong
quan hÖ giữa lîi nhuËn, cæ tøc vµ thu nhËp cña cæ
® «ng mµ kh«ng thuéc ph¹m vÞ cña bµi nµy.
Nguyên nhân trùng thuế
 Cư trú trùng: Hai quốc gia đều coi công dân
hay tổ chức đó là đối tượng đánh thuế.
 Trùng nguồn (Xung đột nội luật)
 Cạnh tranh nguồn và nơi cư trú: Một nước coi
là nguồn một nước coi là cư trú
 Điều chỉnh lợi nhuận (thuế trùng về kinh tế):
quy định về điều chỉnh chi phí phát sinh nghĩa
vụ thuế.
Tác hại của trùng thuế

Đối với nước đầu tư (nước phát triển)

- Mçi c«ng ti ® quèc gia ngµy nay cã thÓ triÓn khai ho¹t ® ë
a éng
nhiÒu n­íc h¬ mäi thêi k×tr­íc ® (ThÝ dô: Google, Apple).
n ã.
- Sè l­îng c¸c c«ng ti ® quècgia cã doanh thu hµng năm h¬ 200
a n
tØ USD (nghÜa lµ b»ng víi GDP cña c¶ New Dealand vµ Papur
New Guinea c«ng l¹i) cã xu h­íng ngµy cµng tăng.
- 100 c¸c c«ng ti ® quèc gia hµng ® hiÖn nay ®
a Çu ang së hưu
36% tµi s¶n cña thÕ giíi.
-Hơn mét nöa trong tæng sè giao dÞch mua b¸n toµn cÇu hiÖn
nay lµ giao dÞch mua b¸n trong néi bé c¸c c«ng ti ® quèc gia.
a
Đối với nước tiếp nhận đầu tư: Đang phát triển

Các biện pháp tránh đánh trùng
thuế

Các phương thức tránh đánh thuế trùng


Phương thức đơn phương:
-

Phương thức song phương: hơn 2000 hiệp định
-

Các biện pháp tránh đánh trùng thuế


Miễn thuế
-

Khấu trừ thuế
-

Trừ chi phí (Coi thuế như môt khoản phí)
-

Khoán thuế
-
Chuyên đề 3: Hiệp định thuế

Khái niệm: Là văn bản ký kết giữa các quốc gia

nhằm phân định quyền và nghĩa vụ mỗi bên đối với
thuế trực thu của các tổ chức, cá nhân. (Đối tượng
thuế)
 Khái quát chung về Hiệp định thuế
- Bản chất của hiệp định thuế
+ Quan hệ hiệp định với nội luật: Tùy từng quốc gia
mà được quy định trong nội luật hay hiến pháp. Giá
trị pháp lý cao hơn luật.
+ Phạm vi áp dụng: Tất cả các loại thu nhập và tùy
thuộc vào nhà nước 1 cấp hay 2 cấp
Khái quát chung về Hiệp định thuế

Các mục tiêu của hiệp định:
-
+ Tránh đánh trùng
+ Chống lại trốn lậu thuế ( Ví dụ chuyển lợi nhuaajj về
nước hoàn thuế không khai?)
+ Không phân biệt đối xử: Bình đẳng giữa đối tượng
cư trú và không cư trú: Thuế nhà th ầu??
+ Có cơ chế giải quyết tranh chấp: là Hiệp định
- Mẫu hiệp định và diễn giải hiệp định
- Giải thích hiệp định.
Nội dung cơ bản của hiệp định thuế

Nh× chung, mét hiÖp ®
n Þnh thuÕ dï d­îc kÝ kÕt trªn c¬së MÉu

OECD. MÉu UN hay MÉu riªng cña c¸c quèc gia ® ph¸n bao giê
µm
còng bao gåm 7 Ch­¬ víi kho¶ng 28-30 ĐiÒu (Xem chi tiÕt Phô
ng
lôc 1) ® kÕt cÊu víi c¸c phÇn nh­ sau:
­îc
PhÇn c¸c ® Þnh nghÜa c¬b¶n cña HiÖp ® Þnh gåm 2 ch­¬ ®ng Çu

víi 5 ĐiÒu
PhÇn ph© chia quyÒn ® thuÕ ® víi mét sè loai thu nhËp c¬
n ¸nh èi

b¶n gåm 16-17 ĐiÒu cña Ch­¬ III. Tr­êng hîp cac sn­íc kÝ kÕt c¶
ng
thuÕ ® víi tµi s¶n thi sÏ cã thªm mét ĐiÒu cña Ch­¬ IV.
èi ng
PhÇn qui ® Þnh c¸c biÖn ph¸p tr¸nh ® thuÕ hai lÇn gåm 1 ĐiÒu
¸nh

cña Ch­¬ V.ng
PhÇn mét sè c¸c qui ® Þnh ® Æc biÖt gåm 3 ĐiÒu cña Ch­¬ VI.
ng

P hÇn nµy gi¶i quyÕt c¸c vÊn ® vÒ kh«ng ph© biÖt ® xö, trao
Ò n èi
® th«ng tin vµ thñ tôc tho¶ thuËn song ph­¬
æi ng.
PhÇn HiÖu lùc vµ kÕt thóc hiÖp ® Þnh gåm 2 Điªu cña Ch­¬ VII.
ng

Điều 23: Các biện pháp tránh đánh trùng thuế

BIỆN PHÁP TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN

 Miễn thuế toàn bô (toàn phần)
 Miễn thuế lũy tiến
 Khấu trừ toàn bộ (toàn phần)
 Khấu trừ phổ thông
Miễn thuế toàn bộ (toàn phần)

Coi như không có thu nhập tính thuế tại nước
ngoài khi xác định thu nhập tính thuê tại cty
mẹ.
Ví dụ: Cty mẹ TNTThue: 450 tỷ
- Chi nhánh nước ngoài TNTT là 100 tỷ
- Nghĩa vụ thuế Cty là 450 tỷ x thuế suất
Miễn thuế lũy tiến

Cty mẹ TNTThue: 450 tỷ
- Chi nhánh nước ngoài TNTT là 100 tỷ
- Thuế suất quốc gia nơi Cty mẹ có trụ sở
chính là: dưới 500ty là 25%, 500-1000ty là
28%
- Thuế của Cty mẹ = 450 x 28%=126
Khấu trừ toàn bộ (toàn phần)

Cty mẹ TNTThue: 450 tỷ
- Chi nhánh nước ngoài TNTT là 100 tỷ
- Thuế suất của quốc gia có chi nhánh của CTy mẹ
giả sử là 20% hay 30%. Thuế suất của nước có CTy
mẹ đóng trụ sở chính là 25%
- Số thuế phải nộp như sau:

+ TH1: (450+100)x25% - 100x20% =117,5
+ TH2: (450+100)x25% - 100x30% =107,5
Khấu trừ phổ thông

Cty mẹ TNTThue: 450 tỷ
- Chi nhánh nước ngoài TNTT là 100 tỷ
- Thuế suất của quốc gia có chi nhánh của CTy mẹ
giả sử là 20% hay 30%. Thuế suất của nước có CTy
mẹ đóng trụ sở chính là 25%
- Số thuế phải nộp như sau:

+ TH1: (450+100)x25% - 100x20% =117,5
+ TH2: (450+100)x25% - 100x25% =112,5
Chuyên đề 4: Chuyển giá quốc tế
1. Khái niệm
Chuyển giá được hiểu là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng

hóa, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn
không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp của các
công ty đa quốc gia trên phạm vi toàn cầu.
Ví dụ:


Doanh nghiệp A sản xuất chip bán d ẫn
Công suất 10tr chip/ năm
Giá thành 1 chíp 42,5$
Chi phí vận hành, quản lý doanh nghi ệp 15tr $/năm
Doanh nghiệp xuất khẩu, bán cho doanh nghi ệp liên k ết trong cùng t ập đoàn v ới giá 44$/sp

 Có thể nói, hiện tượng chuyển giá được đưa ra không hoàn toàn chuẩn

mực, trong từng trường hợp cụ thể, ta mới có thể chỉ ra hiện tượng chuyển giá
năm ở đâu trong một chuỗi các giao dịch liên kết và được thực hiện tại khâu
nào
2. Nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng
Giao dịch độc lập
NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH CHUYỂN GIÁ


Cần: Sự hình thành các công ty (tập đoàn) đa qu ốc

gia (Mutinationals hoặc Multi Nations Company -
MNC)
Đủ: Khác nhau về thuế suất và cấu trúc thu ế su ất

giữa các quốc gia trên thế giới
Sự ưu đãi về thuế suất khác nhau giữa các nước


Do hạn chế của kiểm soát việc chuyển lợi nhuận ra

nước ngoài
Thông qua hình thức chuyển giá để thôn tính và chi

phối toàn bộ doanh nghiệp khi tham gia liên doanh
CÁC PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIÁ


đầu tư
 Khâu


sản xuất
 Khâu


thương mại
 Khâu
Ví dụ: Một cty MNC có hai cty con là: A, B
đặt tại 2 nước khác nhau

- Trường hợp 1:
Cty con A sản xuất và bán cho cty con B 100 sp,
16USD/sp. Cty con B bán ra thị trường 22USD/sp. Thuế
suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại nước của công ty
con A: 25%, tại công ty con B: 40%. Chi phí sản xuất
của công ty con A: 10USD/sp

- Trường hợp 2:
Cty A bán cho cty B với giá chuyển nhượng cao
hơn là 20USD/sp, các điều kiện khác không đổi
Cty A CTy B Toàn MNC


TH1 TH2 TH1 TH2 TH1 TH2

Doanh thu 1600 2000 2200 2200 3600 4200

Chi phí 1000 1000 1600 2000 2600 3000

Lợi nhuận trước thuế 600 1000 600 200 1200 1200

Thuế thu nhập phải 150 250 240 80 390 330
nộp (A: 25%, B: 40%)
Lợi nhuận sau thuế 450 750 360 120 810 870
THIÊN ĐƯỜNG THUẾ

Thiên đường thuế là gì?


Quốc gia có thuế suất thấp hơn đáng kể so với các
nước khác hoặc không đánh thuế đối với các công ty, cá
nhân nước ngoài
 Ví dụ: Liechtenstein là trung tâm tài chính toàn cầu, số dân khoảng
35.000 người nhưng có gần 74.000 doanh nghiệp đến từ kh ắp n ơi
trên thế giới


Chuyển giá thông qua “thiên đường thuế”

CHUYỂN GIÁ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM


 Nguyên nhân
Mặt bằng chung về thuế vẫn còn cao
-

Công tác quản lý kém
- Thực trạng
- Ví dụ: chuyển giá trong ngành ô tô
BIỆN PHÁP CHỐNG CHUYỂN GIÁ

Định giá chuyển giao (5 phương pháp)


Thắt chặt công tác quản lý thuế


Nghiên cứu và đưa ra mức thuế suất hợp lý


Tăng cường hợp tác với cơ quan thuế của các

nước khác
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAOPhương pháp so sánh giá giao dịch độc lập
-
Phương pháp giá bán lại (dùng giá bán ra để xác định giá
-
mua vào)
Phương pháp giá vốn cộng lãi: dựa vào giá vốn (giá
-
thành) của sản phẩm để xác định giá bán của sản phẩm
đó cho bên liên kết
Phương pháp so sánh lợi nhuận
-
Phương pháp tách lợi nhuận
-
Phương pháp so sánh giá giao dịch
độc lập

Cty mẹ A có công ty con B tại Việt Nam SX dược.

Có công ty dược C độc lập với A, B
Công ty A bán cho cty B 1 tấn dược liệu với giá

1.200$, thanh toán sau 6 tháng
Cty A bán cho cty C 2 tấn dược liệu với giá 2.100$,

yêu cầu thanh toán ngay, biết lãi suất tín dụng
thương mại là 12%/năm
 Như vậy, số tiền cty C phải trả cho 1 tấn dược

liệu sau 6 tháng nữa là ( 2100/2)*1.06=1.113$
2% vµ s ¶n phÈm nhËp khÈu >
7 % thÞ phÇn
+ ThuÕ chè ng ph¸ gi¸ = < Biªn ®é ph¸ gi¸
Né i dung ®iÒu tra vµ biÖn ph¸p ¸p
d ô ng

C¬ quan ®iÒu tra: Lµ c ¸c c ¬ quan c hø c năng (Bé Th­¬ng m¹i, Uû ban th­

¬ng m¹i què c tÕ)
 Đè i t­îng bÞ ®iÒu tra: Nhµ nhËp khÈu, nhµ xuÊt khÈu, n­íc xuÊt khÈu (®­îc
s ù ®ång ý)
 Né i dung
.) Biªn ®é ph¸ g i¸ (g i¸ n­íc xuÊt khÈu: g i¸ trÞ tr­ê ng , g i¸ s uy ®Þnh)
.) ThiÖt h¹i víi ng µnh s ¶n xuÊt tro ng n­íc
 BiÖn ph¸p t¹m thê i
.) ThuÕ c hè ng ph¸ g i¸ t¹m thê i
.) ĐÆt c äc mé t kho ¶n tiÒn
.) Đinh c hØ viÖc ®Þnh g i¸ h¶i quan
(ThuÕ t¹m thu v µ ®Æt c äc kh«ng q u¸ 60 ng µy tr­íc ng µy ®iÒu tra, BiÖn p h¸p
t ¹m thê i : b ×nh th­ê ng kh«ng q u¸ 4 th¸ng , m é t s è tr­ê ng hîp ®Æc b iÖt
k h«ng q u¸ 9 th¸ng )
QuyÕt ®Þnh ®¸nh thuÕ: NÕu c ã kÕt luËn b¸n ph¸ g i¸

Thê i g ian ¸p dô ng : 5 năm s au ®ã xe m xÐt l¹i

Håi tè : Êp dô ng ®è i víi thê i g ian ¸p dô ng c ¸c biÖn ph¸p t¹m thê i

Phan Hữu Nghị
Nội dung thuế chống bán phá giá của
Việt Nam

 Số lượng hoặc giá trị của một nước quá 3%
và của nhiều nước quá 7%.
 Thiệt hại và đe dọa với ngành SX trong nước
 Hàng hóa NK bán vào TT VN thấp hơn giá
hàng hóa tương tự tại TTVN (hàng nước
ngoài hoặc trong nước)
 Bộ công thương chịu tránh nhiêm trước CPhu
về lập hôi đồng và điều tra…
Điều tra áp thuế chống bán phá giá

 Đại diện chiếm ít nhất 25% thị phần hàng
hóa đệ đơn kiện.
 Đại diện cho thị phần lớn hơn thị phần các
doanh nghiệp đệ đơn kiện ko phản đối
 Bộ trưởng Bộ Công thương ra quyết định.
 Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu.
 ……
B µi tËp b¸n ph¸ gi¸
Mé t do anh ng hiÖp c ña Th¸i lan kinh do anh vµ s ¶n xuÊt Radio Cas s e tte .
Do anh ng hiÖp nµy h­ë ng thuÕ s uÊt 0% thuÕ nhËp khÈu vµo thÞ tr­ê ng
ViÖt Nam. S ¶n phÈm c ña Cty b¸n t¹i thÞ tr­ê ng Th¸i lan víi g i¸
9 20.000®ång /S P (Gi¸ ®· quy ®æ i ra VND), tro ng g i¸ nµy ®· bao g åm 15%
thuÕ GTGT vµ do anh ng hiÖp c ã l·i. BiÕt r»ng tro ng g i¸ 920.000®/S P c ã
3 00.000®ång /S P lµ c hi phÝ c è ®Þnh, 320.000®/S P lµ c hi phÝ biÕn ®æ i c ßn
l¹i lµ lîi nhuËn ®Þnh mø c vµ thuÕ GTGT. Cty nµy bï ®¾p ®­îc c hi phÝ c è
®Þnh khi b¸n ®­îc 780.000 s ¶n phÈm/n¨m ë tro ng n­íc .
a./ H·y c hØ ra mø c g i¸ b¸n t¹i thÞ tr­ê ng ViÖt nam g ©y ph¸ g i¸ mÆt hµng Radio
c as s e tte nh­ng do anh ng hiÖp vÉn c ã l·i, biÕt r»ng thuÕ GTGT c ña ViÖt
n am lµ 10% (Bá qua c hi phÝ vËn c huyÓn, S P ViÖt nam g i¸ 920.000/S P ®·
c ã thuÕ ) .
b./ NÕu Cty nµy b¸n víi g i¸ 660.000®/S P t¹i ViÖt nam ®· bao g åm c ¶ thuÕ GTGT
th× do anh ng hiÖp nµy c ã lîi nhuËn kh«ng ? NÕu c ã lµ bao nhiªu? ViÖt nam
c ã thÓ ¸p dô ng mø c thuÕ c hè ng ph¸ g i¸ lµ bao nhiªu% (bá qua phÝ vËn
c huyÓn)?
D¸p ¸n
a./ Mø c g i¸ b¸n 320.000
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản