Bài tập tài chính doanh nghiệp 1

Chia sẻ: hucldt

Tài liệu tham khảo về bài tập tài chính doanh nghiệp 1

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập tài chính doanh nghiệp 1

CHÖÔNG 2
THÔØI GIAÙ, RUÛI RO VAØ TYÛ SUAÁT LÔÏI NHUAÄN
BAØI 2.1:
Coâng ty ABC. Lmt,. coù nhu caàu vay voán ñeå taøi trôï cho döï aùn ñaàu tö vaøo moät heä thoáng thieát bò saûn xuaát. Coâng
ty ñöôïc moät ngaân haøng ñòa phöông cho vay vôùi soá voán vay vaø thôøi haïn vay töøng laàn nhö sau:
.Baûng 2.1. Soá voán vay vaø thôøi haïn vay cuûa coâng ty ABC. Lmt, töø ngaân haøng.
Voán vay Thôøi haïn vay
$ 250.000 Töø 01 / 04 ñeán 20 / 06
300.000 Töø 05 / 05 ñeán 08 / 07
450.000 Töø 07 / 06 ñeán 11 / 08
500.000 Töø 09 / 07 ñeán 19 / 09


Cho bieát: Tieàn laõi khoâng nhaäp voán goác vaø soá ngaøy tính laõi trong 1 naêm aùp duïng laø 360 ngaøy, moät thaùng aùp
duïng laø 30 ngaøy.
Yeâu caàu: Tính tieàn laõi maø coâng ty ABC. Lmt, phaûi thanh toaùn cho ngaân haøng trong caùc tröôøng hôïp sau:
1. Laõi suaát vay nôï ngaân haøng aùp duïng laø 9%/ naêm?
2. Laõi suaát vay nôï ngaân haøng aùp duïng laø 0,72%/ thaùng?
BAØI 2.2:
Baùc Ba Phi coù moät soá tieàn nhaøn roãi ñònh göûi tieát kieäm taïi ngaân haøng. Ñeå haïn cheá ruûi ro, Baùc chia soá tieàn ra
hai phaàn khaùc nhau: Soá tieàn thöù nhaát chieám 3 5 toång soá tieàn hieän coù Baùc göûi taïi ngaân haøng X trong thôøi gian 9 thaùng
& soá tieàn thöù hai chieám 2 5 toång soá tieàn hieän coù Baùc göûi taïi ngaân haøng Y trong thôøi gian 15 thaùng. Toång lôïi töùc ñaït
ñöôïc ôû caû hai ngaân haøng baèng 11,4% toång soá tieàn göûi.
Cho bieát: Laõi suaát tieàn göûi ôû hai ngaân haøng laø nhö nhau, tieàn laõi khoâng nhaäp vaøo voán goác.
Yeâu caàu: Haõy xaùc ñònh laõi suaát tieàn göûi tieát kieäm aùp duïng taïi hai ngaân haøng?.
BAØI 2.3:
Coâ Misa ñang coù moät soá tieàn nhaøn roãi laø $500.000 ñònh göûi tieát kieäm taïi ngaân haøng. Ñeå haïn cheá ruûi ro, coâ
Misa chia soá tieàn ra hai phaàn khaùc nhau. Soá tieàn thöù nhaát göûi ôû ngaân haøng X, soá tieàn thöù hai göûi ôû ngaân haøng Y. Cho
bieát toång laõi thu ñöôïc trong moät naêm ôû hai ngaân haøng laø $58.500. Tuy nhieân, neáu thay laõi suaát ôû ngaân haøng X baèng laõi
suaát ôû ngaân haøng Y vaø ngöôïc laïi neáu thay laõi suaát ôû ngaân haøng Y baèng laõi suaát ôû ngaân haøng X thì toång laõi thu ñöôïc ôû
ngaân haøng seõ laø $59.000
Bieát raèng, cheânh leäch laõi suaát ôû hai ngaân haøng laø 0,5% vaø tieàn laõi khoâng nhaäp vaøo voán goác.
Yeâu caàu: Baïn haõy xaùc ñònh soá tieàn maø coâ Misa göûi ôû moãi ngaân haøng vaø laõi suaát tieàn göûi ôû moãi ngaân haøng?
BAØI 2.4:
Baïn döï ñònh göûi tieát kieäm $120.000 taïi moät ngaân haøng ñòa phöông trong thôøi haïn 4 naêm vôùi laõi suaát 10%/
naêm, tieàn laõi ñöôïc nhaäp vaøo voán goác haøng kyø.
Yeâu caàu:
1. Tính toång soá tieàn tích luõy maø baïn coù ñöôïc sau 4 naêm göûi tieát kieäm taïi ngaân haøng?
2. Neáu muoán coù ñöôïc $146.410 trong ngaân haøng sau 4 naêm nöûa, thì hieän taïi baïn phaûi göûi vaøo ngaân haøng
moät soá tieàn bao nhieâu? Giaû ñònh laõi suaát khoâng ñoåi 10%.


BAØI 2.5:
Baïn döï ñònh göûi tieát kieäm $200.000 taïi moät ngaân haøng ñòa phöông trong thôøi haïn 2 naêm, laõi suaát 3%/ quyù, laõi
nhaäp voán goác haøng quyù.
Yeâu caàu: Xaùc ñònh toång lôïi töùc maø baïn coù ñöôïc taïi ngaân haøng sau 2 naêm göûi tieát kieäm?


BAØI 2.6:
Moät gia ñình coù hai ngöôøi con: Con trai 13 tuoåi & con gaùi 12 tuoåi. Ngöôøi cha döï ñònh khi con oâng ñeán tuoåi
tröôûng thaønh (ñuû 18 tuoåi) moãi ñöùa seõ coù moät soá tieàn ñeå aên hoïc ñaïi hoïc baèng caùch môû taøi khoaûn tieàn göûi taïi ngaân haøng
cho moãi ñöùa moät soá tieàn haøng naêm laø $500 vôùi laõi suaát tieàn göûi 12% /naêm. Do ñieàu kieän kinh teá, neân soá tieàn göûi tieát
kieäm cho con trai göûi vaøo ñaàu moãi naêm vaø cho con gaùi göûi vaøo cuoái moãi naêm.
Yeâu caàu: Khi con oâng ñeán tuoåi tröôûng thaønh thì moãi ñöùa ñöôïc bao nhieâu tieàn taïi ngaân haøng?
BAØI 2.7:
Giaùm ñoác taøi chính cuûa moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc sau 15 naêm nöûa seõ veà höu, neân döï ñònh göûi tieàn vaøo moät
quyõ höu boång ñeå chuaån bò cho ngaøy veà höu, bieát laàn göûi tieàn laø vaøo cuoái naêm nay vaø laõi suaát tieàn göûi bình quaân 12%/
naêm.
Yeâu caàu:
1. Neáu moãi naêm göûi $1.000 thì oâng seõ nhaän ñöôïc bao nhieâu tieàn khi veà höu?
2. Neáu muoán nhaän ñöôïc $50.000 khi nghó höu thì moãi naêm oâng phaûi göûi bao nhieâu tieàn?.
3. Giaû söû moãi naêm oâng chæ göûi $1.000 phaàn coøn laïi do doanh nghieäp coù traùch nhieäm ñoùng goùp, thì moãi naêm
doanh nghieäp phaûi boû ra bao nhieâu tieàn ñeå khi veà höu OÂng nhaän ñöôïc $50.000?
4. Caùc caâu hoûi treân seõ thay ñoåi nhö theá naøo, neáu laàn göûi ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän ngay hieän nay?
BAØI 2.8:
Moãi caên hoä trong moät chung cö cao caáp toïa laïc taïi trung taâm thaønh phoá ñöôïc moät coâng ty kinh doanh nhaø &
ñòa oác chaøo baùn cho khaùch haøng vôùi caùc phöông thöùc thanh toaùn linh hoaït nhö sau:


.Baûng 2.2. Caùc phöông thöùc thanh toaùn khi mua caên hoä:
Phöông thöùc Soá tieàn thanh toaùn haøng naêm theo töøng phöông thöùc
Thanh toaùn 0 1 2 3 4 5
Phöông thöùc 1 $500.000
Phöông thöùc 2 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000
Phöông thöùc 3 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000
Phöông thöùc 4 $260.000 $260.000 $260.000
Phöông thöùc 5 $230.000 230.000 $230.000


Yeâu caàu:
Neáu laõi suaát traû goùp aùp duïng 12%/ naêm, theo anh (chò) phöông thöùc thanh toaùn naøo coù lôïi cho ngöôøi mua. Giaû
ñònh khaùch haøng coù ñuû tieàn trong taøi khoaûn ñeå thanh toaùn ngay moät laàn.
BAØI 2.9:
Moät thieát bò saûn xuaát ñöôïc baùn theo hai phöông thöùc thanh toaùn nhö sau:
Phöông thöùc 1: Traû ngay $24.000.
Phöông thöùc 2: Traû goùp: thanh toaùn trong voøng 5 naêm thì heát nôï, moãi naêm traû ñeàu nhau
moät soá tieàn laø $6.000.
Cho bieát laõi suaát traû goùp aùp duïng laø 10% /naêm.
Yeâu caàu: Phöông thöùc thanh toaùn naøo coù lôïi cho ngöôøi mua neáu:
1. Laàn traû goùp ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän vaøo cuoái naêm thöù nhaát?
2. Laàn traû goùp ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän vaøo ñaàu naêm thöù nhaát?


BAØI 2.10:
Moät loâ haøng ñöôïc baùn theo hai phöông thöùc thanh toaùn:
Phöông thöùc 1: Traû ngay $2.600.
Phöông thöùc 2: Traû goùp trong voøng 10 thaùng nhö sau: Thaùng thöù nhaát traû: $800, thaùng thöù hai traû: $400, töø
thaùng thöù ba ñeán thaùng thöù 10 moãi thaùng traû: 200 $/ thaùng.
Cho bieát, laàn traû ñaàu tieân laø sau moät thaùng keå töø khi nhaän haøng, laõi suaát traû goùp 1%/ thaùng.
Yeâu caàu:
1. Phöông thöùc thanh toaùn naøo coù lôïi cho ngöôøi mua?
2. Neáu laàn traû ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän ngay sau khi nhaän haøng thì keát quaû caâu 1/ coù thay ñoåi khoâng?
BAØI 2.11:
Moät baát ñoäng saûn ñöôïc baùn theo phöông thöùc ñaàu tö traû goùp trong thôøi haïn 15 naêm, phöông thöùc thanh toaùn
nhö sau:
Chuû baát ñoäng saûn yeâu caàu ngöôøi mua laø coâng ty kinh doanh baát ñoäng saûn phaûi thanh toaùn: 5.000 $/ naêm.
Coâng ty baát ñoäng saûn ñoàng yù thanh toaùn theo phöông thöùc maø chuû baát ñoäng saûn yeâu caàu, nhöng ñeà nghò
thay ñoåi laïi soá tieàn thanh toaùn ôû laàn thöù 9 vaø thöù 15 laàn löôït laø $4.000 vaø $6.000.
Cho bieát laõi suaát thò tröôøng oån ñònh 12% /naêm vaø laàn traû ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän vaøo cuoái naêm thöù nhaát keå töø
ngaøy kyù hôïp ñoàng.
Yeâu caàu:
1. Chuû sôû höõu baát ñoäng saûn coù ñoàng yù baùn theo phöông thöùc thanh toaùn maø coâng ty kinh doanh baát ñoäng
saûn ñeà nghò hay khoâng? Taïi sao?
2. Neáu laàn traû ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän ngay sau khi kyù hôïp ñoàng thì keát quaû caâu 1/ thay ñoåi nhö theá naøo?


BAØI 2.12:
Moät coâng ty taøi chính ñeà xuaát cho baïn vay $67.100. Khoaûn cho vay yeâu caàu möùc thanh toaùn 10.000 $/naêm
trong voøng 10 naêm, laõi ñöôïc nhaäp vaøo voán goác haøng naêm. Hoûi laõi suaát maø coâng ty taøi chính naøy ñaõ tính cho baïn laø bao
nhieâu?
BAØI 2.13:
Moät heä thoáng thieát bò ñöôïc nhaø saûn xuaát ñöa ra phöông thöùc thanh toaùn nhö sau: Ngay sau khi nhaän thieát bò
ngöôøi mua phaûi traû $10.000, soá coøn laïi traû goùp ñeàu nhau 9 laàn, moãi laàn traû 10.000 $/ naêm thì heát nôï.
Giaùm Ñoác moät coâng ty muoán mua heä thoáng thieát bò naøy nhöng ñeà nghò nhaø saûn xuaát thay ñoåi phöông thöùc
thanh toaùn laïi laø ngöôøi mua chæ traû moät laàn duy nhaát $105.000 ôû cuoái naêm thöù 5.
Yeâu caàu:
1. Nhaø saûn xuaát coù ñoàng yù baùn heä thoáng thieát bò khoâng?. Cho bieát laõi suaát traû goùp 15%.
2. Neáu muoán baùn theo phöông thöùc thanh toaùn maø ngöôøi mua ñeà nghò, thì nhaø saûn xuaát neân ñeà nghò traû soá
tieàn $105.000 vaøo thôøi ñieåm naøo laø hôïp lyù nhaát?.
BAØI 2.14:
Moät taøi saûn ñöôïc nhaø cung caáp ñöa ra caùc phöông thöùc thanh toaùn nhö sau:
Phöông thöùc 1: Traû ngay $10.000
Phöông thöùc 2: Traû goùp trong 1 naêm vôùi laõi suaát 3%/ quyù, ñaàu moãi quyù traû $3.000
Phöông thöùc 3: Traû goùp trong 1 naêm vôùi laõi suaát 0%/ thaùng, ñaàu moãi thaùng traû $1.000
Yeâu caàu: Phöông thöùc thanh toaùn naøo coù lôïi cho ngöôøi mua?
Cho bieát, laõi suaát vay nôï treân thò tröôøng taøi chính 1%/ thaùng.


BAØI 2.15:
Giaû ñònh ñaàu naêm baïn göûi $1.000 taïi moät ngaân haøng ñòa phöông vôùi laõi suaát tieàn göûi 8%/ naêm vaø laõi ñöôïc
nhaäp vaøo voán goác haøng kyø.
Yeâu caàu:
1. Toång soá tieàn tích luõy sau moät naêm ñaàu tö cuûa baïn laø bao nhieâu neáu tieàn laõi ñöôïc gheùp vaøo voán goác haøng
naêm?
2. Toång soá tieàn tích luõy sau moät naêm ñaàu tö cuûa baïn laø bao nhieâu neáu tieàn laõi ñöôïc gheùp vaøo voán goác nöûa
naêm moät laàn?
3. Toång soá tieàn tích luõy sau moät naêm ñaàu tö cuûa baïn laø bao nhieâu neáu tieàn laõi ñöôïc gheùp vaøo voán goác haøng
quyù?
4. Toång soá tieàn tích luõy sau moät naêm ñaàu tö cuûa baïn laø bao nhieâu neáu tieàn laõi ñöôïc gheùp vaøo voán goác haøng
thaùng?
5. Tính laïi caùc caâu treân neáu soá tieàn $1.000 ñöôïc göûi tieát kieäm trong 3 naêm?


BAØI 2.16:
Moät coâng ty phaùt haønh traùi phieáu vôùi meänh giaù $500, laõi suaát goác 10% /naêm, thôøi gian löu haønh 5 naêm,
phöông thöùc traû laõi 1 naêm moät laàn.
Yeâu caàu:
1. Haõy tính giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu trong caùc tröôøng hôïp laõi suaát treân thò tröôøng laø 8%, 10% vaø 12%?.
Nhaän xeùt?
2. Neáu giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu laø $400 thì nhaø ñaàu tö coù boû tieàn ñaàu tö traùi phieáu naøy khoâng khi laõi suaát
thò tröôøng laø 12%. Giaûi thích?.


BAØI 2.17:
Moät coâng ty phaùt haønh traùi phieáu ñöôïc baùn ñuùng baèng meänh giaù 1.000 $/tp, laõi suaát goác 12% /naêm, thôøi gian
löu haønh 5 naêm keå töø ngaøy phaùt haønh, laõi traùi phieáu ñöôïc traû 1 naêm moät laàn.
Yeâu caàu:
1. Haõy tính laõi suaát ñaùo haïn cuûa traùi phieáu taïi thôøi ñieåm môùi phaùt haønh? Nhaän xeùt?
2. Neáu giaû ñònh laõi suaát thò tröôøng taêng ñeán 15% /naêm & traùi phieáu naøy ñaõ löu haønh treân thò tröôøng ñöôïc 2
naêm. Anh (chò) haõy xaùc ñònh laïi giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu ngay taïi thôøi ñieåm naøy?
BAØI 2.18:
Moät coâng ty phaùt haønh traùi phieáu khoâng traû laõi coù thôøi haïn 5 naêm vôùi meänh giaù laø $10.000.
Yeâu caàu:
1. Neáu laõi suaát kyø voïng cuûa nhaø ñaàu tö laø 12%, thì hieän giaù cuûa traùi phieáu bao nhieâu?
2. Giaû ñònh traùi phieáu coâng ty ñaõ löu haønh ñöôïc 2 naêm vaø laõi suaát kyø voïng cuûa nhaø ñaàu tö laø 15%. Anh (chò)
haõy xaùc ñònh laïi giaù trò hieän taïi cuûa traùi phieáu ngay taïi thôøi ñieåm naøy?
BAØI 2.19:
Coå phaàn cuûa moät coâng ty vöøa ñöôïc chi traû coå töùc laø 4 $/cp.
Yeâu caàu:
1. Neáu coâng ty döï tính möùc taêng tröôûng coå töùc taêng leân vôùi toác ñoä 8% moãi naêm thì coå töùc treân moãi coå phaàn
sau 10 naêm laø bao nhieâu?
2. Neáu coå töùc cuûa coâng ty laø 6 $/cp vaøo cuoái naêm thöù 5, thì tyû leä taêng tröôûng coå töùc haøng naêm laø bao nhieâu?
3. Coå töùc cuûa coâng ty döï kieán chaéc chaén seõ taêng tröôûng vôùi toác ñoä 8% moãi naêm, tyû leä hoaøn voán yeâu caàu bôûi
caùc nhaø ñaàu tö ñoái vôùi coå phieáu laø 15% thì giaù trò hieän taïi cuûa coå phieáu laø bao nhieâu?.
BAØI 2.20:
Xaùc suaát xuaát hieän ñieàu kieän neàn kinh teá töông öùng vôùi töøng möùc tyû suaát lôïi nhuaän kyø voïng cuûa hai loaïi coå
phieáu A & B ñöôïc moät ñònh cheá trung gian taøi chính ghi nhaän vaø öôùc tính treân thò tröôøng chöùng khoaùn nhö sau:


.Baûng 2.5. Baûng phaân phoái xaùc suaát tyû suaát lôïi nhuaän kyø voïng ngaãu nhieân cuûa coå phieáu A & B
Ñieàu kieän Xaùc suaát xuaát hieän ñieàu Tyû suaát lôïi nhuaän kyø voïng ngaãu nhieân
neàn kinh teá kieän neàn kinh teá Coå phieáu A Coå phieáu B
1. Suy thoaùi 10% -6% -20%
2. Bình thöôøng 40% 14% 5%
3. Phaùt trieån 50% 18% 40%


Yeâu caàu: Tính tyû suaát lôïi nhuaän kyø voïng bình quaân? Phöông sai? Ñoä leäch chuaån? Heä soá phöông sai cuûa töøng
coå phieáu? Cho bieát coå phieáu naøo coù ruûi ro nhieàu hôn?
BAØI 2.21:
Giaû ñònh baïn ñang ñöùng tröôùc cô hoäi ñaàu tö töø moät troø chôi “saáp ngöûa” nhö sau: Voán ñaàu tö ban ñaàu laø $100.
Sau ñoù baïn tung cuøng luùc hai ñoàng tieàn: vôùi moãi maët saáp thì baïn seõ ñöôïc hoaøn laïi voán ñaàu tö coäng theâm 20% vaø moãi
maët ngöûa baïn seõ nhaän laïi voán ñaàu tö tröø ñi 10%.
Yeâu caàu:
1. Tính tyû suaát lôïi nhuaän kyø voïng bình quaân? Phöông sai? Ñoä leäch chuaån? Heä soá phöông sai cuûa troø chôi
“saáp ngöûa”?
2. Tính laïi caâu 1/ neáu moãi maët saáp thì baïn seõ ñöôïc hoaøn laïi voán ñaàu tö coäng theâm 35% vaø moãi maët ngöûa
baïn seõ nhaän laïi voán ñaàu tö tröø ñi 25%.? Nhaän xeùt?
BAØI 2.22:
Moät coâng ty vöøa ñaàu tö moät heä thoáng thieát bò saûn xuaát coù nguyeân giaù $1.500.000, thôøi gian söû duïng 5 naêm, heä
soá khaáu hao nhanh 2,5 vaø giaù trò thu hoài töø thanh lyù laø khoâng ñaùng keå.
Yeâu caàu:
1. Tính soá tieàn khaáu hao haøng naêm cuûa heä thoáng thieát bò laàn löôït theo caùc phöông phaùp:
a. Tuyeán tính coá ñònh?
b. Toång soá naêm söû duïng?
c. Soá dö giaûm daàn?
d. Ba naêm ñaàu tính khaáu hao theo phöông phaùp soá dö giaûm daàn keát hôïp vôùi 2 naêm cuoái tính khaáu hao
theo phöông phaùp tuyeán tính coá ñònh?
2. Söû duïng lyù thuyeát giaù trò hieän taïi cuûa moät doøng tieàn, haõy cho bieát phöông phaùp khaáu hao naøo laø coù lôïi nhaát
cho coâng ty? Bieát laõi suaát chieát khaáu laø 12%.CHÖÔNG 3
QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ CAÙC TAØI SAÛN THÖÏC
BAØI 3.1:
Coâng ty Number One coù nhu caàu tieâu thuï veà moät loaïi haøng hoùa trong naêm laø 100 taán/ naêm do moät nhaø thaàu
cung caáp vôùi giaù 50 $/kg. Theo kinh nghieäm cuûa coâng ty thì chi phí cho moãi laàn ñaët haøng laø 1.000 $/ laàn, vaø chi phí toàn
tröõ haøng trong kho thöôøng chieám 4% giaù mua, thôøi gian giao nhaän haøng 7 ngaøy vaø soá ngaøy coâng ty laøm vieäc trong
naêm laø 350 ngaøy.
Bôûi vì nhaø thaàu cung caáp haøng thieát laäp moät keânh phaân phoái haøng roäng khaép neân coâng ty Number One treân
thöïc teá coù theå boå sung haøng gaàn nhö ngay töùc thôøi khi coù nhu caàu, coâng ty ñang söû duïng moâ hình toàn kho hieäu quaû
EOQ ñeå quaûn lyù haøng toàn kho.
Yeâu caàu:
1. Tính löôïng toàn kho toái öu sau moãi laàn ñaët haøng? Toång chi phí toàn kho ôû möùc thaáp nhaát? Ñieåm ñaët haøng
laïi? Soá laàn ñaët haøng trong naêm?
2. Neáu chi phí toàn tröõ haøng trong kho chieám 1% giaù mua, thì keát quaû caâu1/ thay ñoåi nhö theá naøo?
3. Neáu nhu caàu cuûa coâng ty veà loaïi haøng naøy trong naêm laø 225 taán/ naêm, thì keát quaû caâu1/ thay ñoåi nhö theá
naøo?
4. Neáu chi phí moãi laàn ñaët haøng laø $640, thì keát quaû caâu1/ thay ñoåi nhö theá naøo?
5. Neáu thôøi gian giao nhaän haøng laø 14 ngaøy, thì keát quaû caâu1/ thay ñoåi nhö theá naøo?
BAØI 3.2:
Moät coâng ty coù nhu caàu tieàn maët trong moät naêm laø $1.000.000, theo kinh nghieäm cuûa nhaø quaûn lyù thì chi phí
cô hoäi cuûa tieàn maët 15% /naêm vaø chi phí coá ñònh cho moãi laàn giao dòch chöùng khoaùn 30$/ laàn giao dòch, coâng ty ñang
söû duïng moâ hình Baumol ñeå quaûn trò tieàn maët.
Yeâu caàu:
1. Tính möùc toàn quyõ toái öu sau moãi laàn giao dòch chöùng khoaùn? Toång chi phí naém giöõ tieàn maët ôû möùc thaáp
nhaát? Soá laàn giao dòch chöùng khoaùn trong naêm?
2. Neáu chi phí coá ñònh moãi laàn giao dòch chöùng khoaùn laø 120 $/ laàn, thì keát quaû caâu 1/ thay ñoåi nhö theá naøo?
3. Neáu nhu caàu tieàn maët trong naêm cuûa coâng ty laø 1.562.500 $/ naêm, thì keát quaû caâu 1/ thay ñoåi nhö theá
naøo?
4. Neáu chi phí cô hoäi cuûa tieàn maët laø 9,6%/ naêm, thì keát quaû caâu 1/ thay ñoåi nhö theá naøo?


BAØI 3.3:
Moät coâng ty coù ñoä leäch chuaån cuûa doøng tieàn maët roøng haøng ngaøy laø $500, (töùc phöông sai laø 250.000), chi phí
cô hoäi cuûa tieàn maët 0,046.875%/ ngaøy, chi phí coá ñònh moãi laàn giao dòch chöùng khoaùn $20. Theo kinh nghieäm cuûa nhaø
quaûn lyù thì giôùi haïn döôùi cuûa tieàn maët laø $2.000 vaø coâng ty ñang söû duïng moâ hình Miller- Orr ñeå quaûn lyù ngaân quyõ.
Yeâu caàu:
1. Tính khoaûng caùch? Giôùi haïn treân? Toàn quyõ muïc tieâu cuûa coâng ty?
2. Neáu phöông sai cuûa doøng tieàn maët roøng haøng ngaøy laø 2.000.000, thì keát quaû caâu 1/ thay ñoåi nhö theá naøo?
BAØI 3.4:
Moät coâng ty coù tình hình kinh doanh trong naêm hieän haønh nhö sau:
Saûn löôïng tieâu thuï hieän haønh : 18.000 (Saûn phaåm)
Giaù baùn ñôn vò : 100 ($/sp)
Bieán phí ñôn vò : 80 ($/sp)
Ñònh phí hoaït ñoäng : $160.000
Kyø thu tieàn bình quaân 40 ngaøy.
Ñieàu khoaûn baùn chòu hieän taïi khoâng aùp duïng chieát khaáu “net 60”
Phí toån voán ñaàu tö vaøo nôï phaûi thu 30%.
Hieän taïi maùy moùc thieát bò hoaït ñoäng chöa heát coâng suaát, vì vaäy neáu saûn löôïng tieâu thuï coù taêng theâm thì
khoâng ñoøi hoûi phaûi gia taêng chi phí coá ñònh.
Coâng ty ñang xem xeùt hai chính saùch baùn haøng nhö sau:
Chính saùch baùn haøng I: Thay ñoåi laïi ñieàu khoaûn baùn chòu nhöng khoâng aùp duïng chieát khaáu, “net 90”.
Khi ñoù coâng ty öôùc tính saûn löôïng tieâu thuï taêng theâm 10% vaø kyø thu tieàn bình quaân taêng leân ñeán 60 ngaøy.
Chính saùch baùn haøng II: Thay ñoåi laïi ñieàu khoaûn baùn chòu coù aùp duïng chieát khaáu: “2/10– net 30”. Khi
ñoù coâng ty öôùc tính kyø thu tieàn bình quaân giaûm xuoáng coøn 20 ngaøy, vaø coù khoaûng 40% khaùch haøng
(töông öùng 40% doanh thu) seõ nhaän chieát khaáu.
Yeâu caàu:
1. Coâng ty coù neân thay ñoåi chính saùch baùn haøng khoâng? Neáu coù thay ñoåi thì coâng ty neân choïn chính saùch
baùn haøng naøo? Taïi sao?
2. Giaû ñònh chính saùch baùn haøng I chæ coù taùc duïng laøm saûn löôïng tieâu thuï taêng theâm 2%, thì keát quaû caâu 1/
thay ñoåi nhö theá naøo?
BAØI 3.5:
Moät coâng ty ñang coù keá hoaïch löïa choïn ñaàu tö vaøo moät trong hai heä thoáng thieát bò saûn xuaát ñeå ñöa ra thò
tröôøng theâm moät nhaùnh saûn phaåm môùi. Bieát caû hai heä thoáng thieát bò ñeàu coù voøng ñôøi hoaït ñoäng döï kieán laø 5 naêm vaø
caàn moät chi tieâu voán ñaàu tö ban ñaàu laø $100.000, doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa caû hai heä thoáng thieát bò saûn xuaát
nhö sau:


.Baûng 3.3. Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa heä thoáng thieát bò saûn xuaát I & II
Heä thoáng Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm
Thieát bò 0 1 2 3 4 5
I - $100.000 $113.000 $4.000 $3.000 $2.000 $880
II - $100.000 $10.000 $20.000 $30.000 $40.000 $50.000


Cho bieát laõi suaát chieát khaáu hôïp lyù cuûa döï aùn laø 14%.
Yeâu caàu:
1. Tính NPV, IRR & PI cuûa hai döï aùn? Cho bieát döï aùn naøo coù hieäu quaû hôn? Taïi sao?
2. Anh (chò) haõy phaân tích quyeát ñònh ñaàu tö theo laõi suaát cuûa hai döï aùn treân cuøng moät ñoà thò?


BAØI 3.6:
Moät coâng ty ñang coù keá hoaïch löïa choïn ñaàu tö vaøo moät trong hai döï aùn laø X & Y ñeå ñöa ra thò tröôøng theâm
moät nhaùnh saûn phaåm môùi. Bieát caû hai döï aùn ñeàu coù voøng ñôøi hoaït ñoäng döï tính 5 naêm vaø caàn moät chi tieâu voán ñaàu tö
ban ñaàu laø $400.000, doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa caû hai döï aùn nhö sau:
.Baûng 3.4. Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa döï aùn X & Y.
Döï aùn Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm
Ñaàu tö 0 1 2 3 4 5
X - $400.000 $300.000 $150.000 $100.000 $50.000 $50.000
Y - $400.000 $50.000 $100.000 $100.000 $300.000 $300.000


Cho bieát laõi suaát chieát khaáu hôïp lyù cuûa döï aùn laø 15%.
Yeâu caàu:
1. Tính NPV, IRR & PI cuûa hai döï aùn? Cho bieát döï aùn naøo coù hieäu quaû hôn? Taïi sao?
2. Anh (chò) haõy phaân tích quyeát ñònh ñaàu tö theo laõi suaát cuûa hai döï aùn treân cuøng moät ñoà thò?
BAØI 3.7:
Moät coâng ty ñang coù keá hoaïch löïa choïn ñaàu tö vaøo moät trong hai döï aùn laø A & B ñeå ñöa ra thò tröôøng theâm
moät nhaùnh saûn phaåm môùi. Bieát caû hai döï aùn ñeàu coù voøng ñôøi hoaït ñoäng döï tính 5 naêm vaø caàn moät chi tieâu voán ñaàu tö
ban ñaàu laø $600.000, doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa caû hai döï aùn nhö sau:
.Baûng 3.5. Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa döï aùn A & B.
Döï aùn Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm
Ñaàu tö 0 1 2 3 4 5
A - $600.000 $300.000 $150.000 $100.000 $50.000 $50.000
B - $600.000 $50.000 $100.000 $100.000 $300.000 $400.000


Cho bieát laõi suaát chieát khaáu hôïp lyù cuûa döï aùn laø 10%.
Yeâu caàu:
1. Tính NPV, IRR & PI cuûa hai döï aùn? Cho bieát döï aùn naøo coù hieäu quaû hôn? Taïi sao?
2. Anh (chò) haõy phaân tích quyeát ñònh ñaàu tö theo laõi suaát cuûa hai döï aùn treân cuøng moät ñoà thò?
BAØI 3.8:
Moät coâng ty ñang xem xeùt choïn löïa ñaàu tö vaøo moät trong 5 döï aùn: A, B, C, D & E. Bieát voøng ñôøi hoaït ñoäng
cuûa moãi döï aùn ñeàu laø 5 naêm , doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa töøng döï aùn nhö sau:
.Baûng 3.6. Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa döï aùn A, B, C, D & E.
Döï aùn Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm
Ñaàu tö 0 1 2 3 4 5
A - $700.000 $193.000 $193.000 $193.000 $193.000 $193.000
B - $500.000 $50.000 $100.000 $150.000 $200.000 $250.000
C - $400.000 $200.000 $140.000 $100.000 $50.000 $50.000
D - $450.000 $130.000 $130.000 $130.000 $130.000 $130.000
E - $420.000 $110.000 $150.000 $210.000 $52.000 $50.000


Yeâu caàu:
1. Tính IRR cuûa töøng döï aùn?
2. Anh (chò) haõy xaùc ñònh möùc laõi suaát maø taïi ñoù laøm caân baèng NPV giöõa caùc caëp döï aùn sau: AB; AC; AD;
AE; BC; BD; BE; CD; CE; DE?
BAØI 3.10:
Moät coâng ty ñang coù keá hoaïch löïa choïn ñaàu tö vaøo moät trong hai döï aùn laø I & II. Bieát caû hai döï aùn ñeàu coù
voøng ñôøi hoaït ñoäng döï tính 5 naêm vaø caàn moät chi tieâu voán ñaàu tö ban ñaàu laø $1.000.000. Cho bieát xaùc suaát xuaát hieän
doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa moãi döï aùn nhö sau:
.Baûng 3.9. Baûng phaân phoái xaùc suaát doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa döï aùn I & II
Ñieàu kieän Xaùc suaát xuaát hieän ñieàu Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm
neàn kinh teá kieän neàn kinh teá Döï aùn I Döï aùn II
1. Suy thoaùi 10% - $300.000 - $500.000
2. Bình thöôøng 30% $300.000 $300.000
3. Phaùt trieån 60% $400.000 $600.000


Cho bieát laõi suaát chieát khaáu aùp duïng cho döï aùn coù möùc ñoä ruûi ro thaáp laø 12% vaø cho döï aùn coù möùc ñoä ruûi ro
cao laø 16%.
Yeâu caàu:
1. Xaùc ñònh möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng döï aùn? Cho bieát döï aùn naøo coù ruûi ro hôn?
2. Tính NPV cuûa töøng döï aùn? Cho bieát döï aùn naøo coù hieäu quaû hôn?
BAØI 3.11:
Moät coâng ty ñang xem xeùt löïa choïn moät trong hai döï aùn ñaàu tö laø A & B ñeàu coù ñôøi soáng kinh teá laø 5 naêm.
Toång voán chi tieâu ñaàu tö ban ñaàu cho moãi döï aùn nhö nhau laø $1.500.000. Caùc soá lieäu tính toaùn lieân quan ñeán 2 döï aùn
ñöôïc cho trong baûng sau:
.Baûng 3.10. Baûng phaân phoái xaùc suaát doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa döï aùn A & B
Ñieàu kieän Laõi suaát chieát Doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm Xaùc suaát
Neàn kinh teá Khaáu döï tính Döï aùn A Döï aùn B Xuaát hieän
Suy thoaùi 9% $ 500.000 $ 300.000 20%
Bình thöôøng 12% 600.000 600.000 50%
Phaùt trieån 15% 700.000 900.000 30%
Cho bieát: Döï aùn naøo coù möùc ñoä ruûi ro cao hôn thì laõi suaát chieát khaáu baèng laõi suaát chieát khaáu bình quaân coäng
theâm 4%.
Yeâu caàu:
1. Xaùc ñònh möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng döï aùn? Cho bieát döï aùn naøo coù ruûi ro hôn?
2. Tính NPV cuûa töøng döï aùn? Cho bieát döï aùn naøo coù hieäu quaû hôn?
BAØI 3.12:
Coâng ty Bigico, moät coâng ty coù thöông hieäu trong ngaønh cô khí cheá taïo, ñang coù keá hoaïch ñöa ra thò tröôøng
theâm moät nhaùnh saûn phaåm môùi nhaèm môû roäng thò phaàn tieâu thuï, cho bieát caùc thoâng soá cuûa döï aùn nhö sau:
1. Voøng ñôøi hoaït ñoäng cuûa döï aùn öôùc tính laø 4 naêm.
2. Chi tieâu voán ñaàu tö vaøo nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò öôùc tính: $600.000, giaû ñònh giaù trò thanh lyù khoâng
ñaùng keå taïi thôøi ñieåm keát thuùc döï aùn.
3. Chi tieâu voán ñaàu tö vaøo voán luaân chuyeån öôùc tính: $355.000, voán luaân chuyeån ñöôïc thu hoài toaøn boä taïi
thôøi ñieåm keát thuùc döï aùn.
4. Doanh thu öôùc tính: 1.000.000 $/ naêm
5. Chi phí hoaït ñoäng chöa keå chi phí khaáu hao öôùc tính: 700.000 $/ naêm
6. Thueá suaát thueá thu nhaäp coâng ty: 25%.
7. Laõi suaát chieát khaáu hôïp lyù cuûa döï aùn: 15%
Yeâu caàu: Anh (chò) haõy hoaïch ñònh doøng tieàn hoaït ñoäng haøng naêm cuûa döï aùn? Tính NPV cuûa döï aùn? Tính
IRR cuûa döï aùn? Tính PI cuûa döï aùn? Trong caùc tröôøng hôïp sau:
1. Nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp ñöôøng thaúng?
2. Nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp toång soá naêm söû duïng?
3. Nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp soá dö giaûm daàn vôùi heä soá khaáu hao
nhanh laø 2?
4. Nhaän xeùt & so saùnh keát quaû caâu 1/, 2/ &3/?
BAØI 3.13:
Coâng ty ABC. Lmt, thaùng 12 naêm keát thuùc 20X1 coù tình hình taøi chính nhö sau:
.Baûng 3.14. Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31 thaùng 12 naêm 20X1
Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn
Tieàn maët $ 68.880 Phaûi traû ngöôøi baùn $ 0
Phaûi thu khaùch haøng 70.000 Voán chuû sôû höõu 188.880
Haøng toàn kho 50.000 Lôïi nhuaän giöõ laïi 0
Toång taøi saûn 188.880 Toång nguoàn voán 188.880


Keá hoaïch taøi chính trong 3 thaùng ñaàu naêm keá hoaïch 20X2 cuûa coâng ty nhö sau:


.Baûng 3.15. Keá hoaïch taøi chính trong 3 thaùng ñaàu naêm keá hoaïch 20X2.
Naêm keá hoaïch 20X2 Thaùng 01 Thaùng 02 Thaùng 03
01. Döï baùo doanh thu tieâu thuï $100.000 $120.000 $150.000
02. Tyû leä giaù voán treân doanh thu 60% 60% 60%
03. Tyû leä chi phí hoaït ñoäng treân doanh thu 20% 20% 20%
04. Haøng toàn kho cuoái thaùng. Baèng giaù voán Baèng giaù voán Baèng giaù voán
05. Thueá suaát thueá thu nhaäp 28% 28% 28%
06. Tyû leä chi traû coå töùc 0% 0% 10% treân laõi roøng
07. Haøng baùn ra ñaõ tieâu thuï 100% thu sau 1 thaùng 100% thu sau 1 thaùng 100% thu sau 1 thaùng
08. Haøng mua vaøo 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng
09. Chi phí hoaït ñoäng kinh doanh 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng
10. Thueá thu nhaäp coâng ty 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng
11. Chi traû coå töùc 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng 100% traû trong thaùng


Yeâu caàu:
1. Anh (chò) haõy laäp caùc baùo caùo taøi chính döï kieán cho coâng ty trong 3 thaùng ñaàu naêm keá hoaïch 20X2?
2. Anh (chò) haõy phaân tích taïi sao coâng ty hoaït ñoäng coù laõi lieân tuïc maø ñeán thaùng 03 naêm keá hoaïch 20X2 thì
laïi heát tieàn? Coâng ty neân ñöa ra caùc keá hoaïch khaû thi gì ñeå giaûi quyeát tình huoáng naøy?
3. Neáu doanh thu tieâu thuï thu ngay baèng tieàn maët 50%, phaàn coøn laïi 50%, coâng ty cho pheùp khaùch haøng
ñöôïc traû chaäm sau 1 thaùng; & Haøng mua vaøo cuûa nhaø cung caáp coâng ty chi traû ngay baèng tieàn maët 50%,
phaàn coøn laïi 50%, coâng ty ñöôïc nhaø cung caáp cho pheùp traû chaäm sau 1 thaùng. Anh (chò) haõy tính laïi caâu
1? Cho bieát caùc döõ lieäu khaùc cuûa baøi toaùn khoâng thay ñoåi.
CHÖÔNG 4
QUYEÁT ÑÒNH TAØI TRÔÏ VAØ CAÁU TRUÙC VOÁN
BAØI 4.1:
Coâng ty Sabeco coù keá hoaïch ñöa ra thò tröôøng moät nhaùnh saûn phaåm môùi: Bieát voøng ñôøi hoaït ñoäng cuûa döï aùn 4
naêm vaø toång nhu caàu chi tieâu voán ban ñaàu cho döï aùn öôùc tính laø $50.000.000, trong ñoù:
Nhu caàu voán ñaàu tö vaøo nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò: $30.000.000, giaû ñònh giaù trò thanh lyù khoâng ñaùng
keå taïi thôøi ñieåm keát thuùc döï aùn.
Nhu caàu ñaàu tö voán vaøo luaân chuyeån: $20.000.000, soá voán naøy ñöôïc thu hoài toaøn boä taïi thôøi ñieåm keát
thuùc döï aùn.
Ñeå coù ñöôïc soá voán ñaàu tö $50.000.000, giaùm ñoác taøi chính cuûa coâng ty ñöa ra caùc phöông aùn huy ñoäng voán
nhö sau:
Phaùt haønh 25.000 traùi phieáu laõi traû haøng kyø coù giaù baùn laø 1.000 $/traùi phieáu, laõi suaát goác 12%, thôøi gian löu
haønh 4 naêm vaø chi phí phaùt haønh 20 $/ traùi phieáu.
Phaùt haønh 100.000 coå phaàn öu ñaõi coù giaù baùn laø 110 $/ coå phaàn, coå töùc cam keát thanh toaùn cho coå ñoâng
öu ñaõi haøng naêm laø 15$/ coå phaàn, chi phí phaùt haønh 10 $/ coå phaàn.
Phaùt haønh theâm 387.500 coå phaàn thöôøng môùi coù giaù baùn 50 $/ coå phaàn, cho bieát coå töùc vöøa chia cho coå
ñoâng thöôøng laø 4$/ coå phaàn, toác ñoä taêng tröôûng coå töùc oån ñònh 10%/ naêm, chi phí phaùt haønh 10 $/ coå phaàn.
Khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng, coâng ty öôùc tính doanh thu naêm ñaàu tieân laø $60.000.000 $/ naêm, sau ñoù moãi naêm
doanh thu taêng theâm 10%. Chi phí hoaït ñoäng chöa bao goàm chi phí khaáu hao nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò öôùc tính
chieám 75% so vôùi doanh thu.
Cho bieát:
Toaøn boä nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò cuûa döï aùn ñöôïc khaáu hao theo phöông phaùp tuyeán tính coá ñònh.
Coâng ty phaûi noäp thueá thu nhaäp coâng ty vôùi thueá suaát 25%.
Yeâu caàu:
1. Xaùc ñònh chi phí söû duïng voán cho töøng nguoàn huy ñoäng & chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa döï aùn?
2. Hoaïch ñònh doøng tieàn hoaït ñoäng cho döï aùn? Cho bieát döï aùn coù hieäu quaû taøi chính khoâng thoâng qua caùc
chæ tieâu ñaùnh giaù döï aùn: NPV, IRR & PI?
3. Neáu coâng ty thay theá phöông aùn huy ñoäng voán traùi phieáu thaønh phöông aùn huy ñoäng voán coå phaàn thöôøng,
thì döï aùn coøn hieäu quaû taøi chính khoâng? Taïi sao?
4. Neáu coâng ty thay theá phöông aùn huy ñoäng voán coå phaàn öu ñaõi thaønh phöông aùn huy ñoäng voán coå phaàn
thöôøng, thì döï aùn coøn hieäu quaû taøi chính khoâng? Taïi sao?
BAØI 4.2:
Coâng ty saûn xuaát Wren ñang phaân tích tieán trình ra quyeát ñònh ñaàu töø. Thaùng tröôùc coâng ty ñaõ ñaùnh giaù keá
hoaïch I & keá hoaïch II. Caùc bieán soá cô baûn xoay quanh phaân tích moãi döï aùn baèng kyõ thuaät IRR toùm löôïc trong baûng
sau:
Baûng 4.7. Toùm taéc thoâng soá taøi chính cuûa keá hoaïch I & II
Dieãn giaûi noäi dung Keá hoaïch I Keá hoaïch II
Voán ñaàu tö. $ 64.000 $ 58.000
Ñôøi soáng kinh teá. 15 naêm 15 naêm
IRR 8% 15%
Chi phí taøi trôï thaáp nhaát.
Nguoàn taøi trôï. Nôï Voán coå phaàn.
Chi phí sau thueá. rd = 7% re = 16%
Quyeát ñònh.
Haønh vi. Chaáp nhaän. Khoâng chaáp nhaän.
Lyù do. IRR = 8% > rd = 7% IRR = 15% < re = 16%
Yeâu caàu:
1. Ñaùnh giaù quyeát ñònh ñaàu tö cuûa coâng ty vaø giaûi thích taïi sao chaáp nhaän keá hoaïch I vaø töø choái keá hoaïch II
khoâng coù lôïi cho coå ñoâng coâng ty
2. Neáu coâng ty duy trì caáu truùc voán goàm 40% nôï vaø 60% voán coå phaàn, haõy xaùc ñònh chi phí söû duïng voán
bình quaân cuûa coâng ty
3. Neáu coâng ty söû duïng chi phí söû duïng voán bình quaân ôû caâu 2/, coâng ty seõ quyeát ñònh ñaàu tö nhö theá naøo?
4. Haõy so saùnh quyeát ñònh cuûa coâng ty vôùi quyeát ñònh ôû caâu 3/. Quyeát ñònh naøo döôøng nhö thích hôïp hôn?.
Giaûi thích taïi sao?
GIAÛI PHAÙPBAØI 4.3:
Döïa vaøo soá lieäu vaø caùc giaû ñònh trong ví duï 4.2, phaàn lyù thuyeát: “döï baùo nhu caàu voán baèng phöông phaùp %
doanh thu”.
Yeâu caàu:
1. Neáu giaû ñònh doanh thu keá hoaïch naêm 20X2 chæ taêng 12,5% töùc ñaït $90.000.000. Anh (chò) haõy xaùc ñònh
laïi nhu caàu voán cho coâng ty Hansin trong naêm keá hoaïch 20X2? Laäp laïi baùo caùo thu nhaäp vaø baûng caân ñoái
keá toaùn döï kieán naêm keá hoaïch 20X2?
2. Neáu doanh thu naêm keá hoaïch 20X2 cuûa coâng ty ñaït “$90.000.000 + $1.000.000* STT”. Anh (chò) haõy
xaùc ñònh laïi nhu caàu voán cho coâng ty Hansin trong naêm keá hoaïch 20X2? Laäp laïi baùo caùo thu nhaäp vaø
baûng caân ñoái keá toaùn döï kieán naêm keá hoaïch 20X2? Cho bieát:
STT: Laø soá thöù töï cuûa sinh vieân trong danh saùch lôùp.
Keát quaû caùc pheùp tính laáy soá nguyeân.
CHÖÔNG 5
HEÄ THOÁNG ÑOØN BAÅY VAØ CHÍNH SAÙCH COÅ TÖÙC
BAØI 5.1:
Moät coâng ty hoaït ñoäng kinh doanh hai loaïi saûn phaåm laø A & B. Caùc soá lieäu lieân quan ñeán tình hình hoaït ñoäng
trong thaùng cuûa hai saûn phaåm treân nhö sau:
.Baûng 5.1. Baûng baùo caùo tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty.
Chæ tieâu hoaït ñoäng Saûn phaåm A Saûn phaåm B
Saûn löôïng tieâu thuï hieän taïi. 8.000 saûn phaåm/ thaùng 15.000 saûn phaåm/ thaùng
Giaù baùn moät ñôn vò saûn phaåm. 60 $/ saûn phaåm 200 $/ saûn phaåm
Bieán phí moät ñôn vò saûn phaåm. 40 $/ saûn phaåm 160 $/ saûn phaåm
Ñònh phí hoaït ñoäng. 80.000 $/ thaùng 250.000 $/ thaùng


Yeâu caàu:
1. Anh (chò) haõy tính doanh thu hoøa voán cho töøng saûn phaåm vaø cho toaøn coâng ty? Cho bieát hieän nay coâng ty
hoaït ñoäng laõi hay loã? Veõ ñoà thò ñieåm hoøa voán saûn löôïng?
2. Anh (chò) haõy tính ñoøn baåy hoaït ñoäng cho töøng saûn phaåm vaø cho toaøn coâng ty? Nhaän xeùt?
3. Neáu muoán thu nhaäp hoaït ñoäng cuûa coâng ty taêng theâm 25% thì doanh thu tieâu thuï cuûa coâng ty caàn phaûi
taêng theâm bao nhieâu?
BAØI 5.2:
Coâng ty nöôùc giaûi khaùt Phöông Nam coù tình hình hoaït ñoäng trong thaùng nhö sau:
Coâng suaát thieát keá : 700.000 (Chai /thaùng)
Möùc khai thaùc hieän taïi : 500.000 (Chai /thaùng)
Toång ñònh phí hoaït ñoäng. : 2.000.000 ($ /thaùng)
Bieán phí ñôn vò saûn phaåm : 3 ($ /Chai)
Giaù baùn ñôn vò saûn phaåm : 7,5 ($ /Chai)
Yeâu caàu:
1. Tính saûn löôïng hoøa voán? Doanh thu hoøa voán? & Veõ ñoà thò ñieåm hoøa voán?
2. Trong naêm nay coâng ty nhaän ñöôïc moät ñôn ñaët haøng töø coâng ty thöông maïi Phöông Baéc vôùi noäi dung
nhö sau: Soá löôïng 150.000 chai/ thaùng vaø giaù mua laø 6 $/sp. Vaäy coâng ty coù neân nhaän ñôn ñaët haøng naøy
hay khoâng?. Taïi sao?.
3. Ñeå giaûm bôùt chi phí vaän chuyeån treân moãi saûn phaåm, coâng ty thöông maïi Phöông Baéc thay ñoåi ñôn ñaët
haøng ôû caâu 2/ vôùi yeâu caàu soá löôïng cung caáp moãi thaùng laø 220.000 chai vaø giaù mua vaãn laø 6$ /chai. Vaäy
coâng ty nöôùc giaûi khaùt Phöông Nam coù nhaän ñôn ñaët haøng naøy hay khoâng?. Giaûi thích taïi sao nhaän hoaëc
taïi sao khoâng nhaän ñôn ñaët haøng naøy?.
4. Tính ñoøn baåy hoaït ñoäng cuûa coâng ty ôû möùc saûn löôïng tieâu thuï hieän taïi?. YÙ nghóa cuûa chæ tieâu naøy laø gì?.
5. Ñeå gia taêng saûn löôïng tieâu thuï toái ña, coâng ty ñaõ quyeát ñònh giaûm giaù baùn xuoáng coøn 7,2$ /chai. Vaäy khi
ñoù EBIT vaø ñieåm hoøa voán treân ñoà thò cuûa coâng ty seõ thay ñoåi nhö theá naøo?.
6. Do caïnh tranh treân thò tröôøng neân laøm bieán phí cuûa coâng ty taêng leân ñeán 3,2$ /chai vaø giaù baùn giaûm
xuoáng coøn 7,2$ /chai. Vaäy ñeå ñaït ñöôïc möùc EBIT laø $600.000 thì coâng ty phaûi taêng saûn löôïng tieâu thuï
ñeán bao nhieâu?.
BAØI 5.3:
Moät coâng ty thöông maïi coù toång ñònh phí hoaït ñoäng trong thaùng laø $27.000 (coù theå phuïc vuï naêng löïc saûn xuaát
toái ña laø 15.000 sp/ thaùng). Khoái löôïng tieâu thuï hieän taïi laø 12.000 sp/ thaùng vôùi giaù baùn 7,5 $/sp, bieán phí moät saûn
phaåm laø 4,5 $/sp.
Yeâu caàu:
1. Tính saûn löôïng hoøa voán? Doanh thu hoøa voán? Veõ ñoà thò ñieåm hoøa voán?.
2. Ñeå taän duïng toái ña naêng löïc saûn xuaát, nhaø quaûn lyù döï kieán caùc phöông aùn sau:
(i) Phöông aùn 1: Giaûm giaù baùn 0,5 $/sp.
(ii) Phöông aùn 2: Taêng chi phí quaûng caùo 7.500 $/ thaùng.
(iii) Phöông aùn 3: Giaûm giaù baùn 0,2 $/sp & taêng chi phí quaûng caùo 3.000 $/ thaùng.
Bieát 3 phöông aùn ñoäc laäp nhau. Haõy cho bieát coâng ty neân choïn phöông aùn naøo? Taïi sao?.
3. Coù moät khaùch haøng ñeà nghò mua moät loâ haøng 3.000 saûn phaåm vôùi ñieàu kieän giaù baùn khoâng quaù 90% giaù
hieän taïi vaø phaûi vaän chuyeån haøng ñeán kho ngöôøi mua. Bieát chi phí vaän chuyeån laø $720, coâng ty mong
muoán thöông vuï naøy thu ñöôïc möùc EBIT laø $6.000. Haõy xaùc ñònh giaù baùn cho loâ haøng naøy vaø cho bieát
thöông vuï naøy coù thöïc hieän ñöôïc khoâng?.
BAØI 5.4:
Moät coâng ty hoaït ñoäng kinh doanh hai loaïi saûn phaåm laø X & Y. Caùc soá lieäu lieân quan ñeán tình hình hoaït ñoäng
trong thaùng 01/ 20X1 cuûa hai saûn phaåm treân nhö sau:
.Baûng 5.2. Baûng baùo caùo tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty.
Chæ tieâu hoaït ñoäng Saûn phaåm X Saûn phaåm Y
Saûn löôïng tieâu thuï hieän taïi. 4.000 saûn phaåm/ thaùng 6.000 saûn phaåm/ thaùng
Giaù baùn moät ñôn vò saûn phaåm. 100 $/ saûn phaåm 120 $/ saûn phaåm
Bieán phí moät ñôn vò saûn phaåm. 60 $/ saûn phaåm 30 $/ saûn phaåm


Cho bieát ñònh phí hoaït ñoäng toaøn coâng ty trong thaùng 01/ 20X1 laø: $500.000
Yeâu caàu:
1. Tính doanh thu hoøa voán cuûa coâng ty trong thaùng?
2. Neáu saûn löôïng tieâu thuï tieâu thuï cuûa caû hai loaïi saûn phaåm trong thaùng 02/ 20X2 vaãn laø 10.000 saûn phaåm,
nhöng keát caáu saûn phaåm tieâu thuï thay ñoåi theo höôùng: Taêng soá löôïng saûn phaåm X vaø giaûm soá löôïng saûn
phaåm Y, thu nhaäp hoaït ñoäng trong thaùng 02/ 20X1 seõ taêng hay giaûm so vôùi thaùng 01/ 20X1? Giaûi thích?
3. Trôû laïi döõ lieäu cuûa caâu 2/ ôû treân, doanh thu hoøa voán trong thaùng 02/ 20X1 seõ taêng hay giaûm so vôùi thaùng
01/ 20X1? Giaûi thích?
BAØI 5.5:
Moät coâng ty chuyeân saûn xuaát kinh doanh hai loaïi saûn phaåm A & B. Baùo caùo thu nhaäp hoaït ñoäng trong naêm
thöïc teá cho bieát:
.Baûng 5.3. Baûng baùo caùo tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty.
Dieãn giaûi Saûn phaåm A Saûn phaåm B
Doanh soá. $ 60.000.000 $ 40.000.000
(-) Bieán phí. 30.000.000 10.000.000
(=) Soá dö ñaõm phí. 30.000.000 30.000.000
(-) Ñònh phí hoaït ñoäng. 20.000.000 15.000.000
(=) Thu nhaäp hoaït ñoäng (EBIT). 10.000.000 15.000.000


Yeâu caàu:
1. Tính ñoøn baåy hoaït ñoäng cho töøng saûn phaåm & cho toaøn coâng ty? Neáu toång thu nhaäp hoaït ñoäng taêng theâm
24% thì doanh soá baùn ra cuûa coâng ty phaûi taêng theâm laø bao nhieâu?.
2. Neáu coâng ty döï kieán thay ñoåi keát caáu maët haøng nhö sau: saûn phaåm A chieám tyû troïng 40%, saûn phaåm B
chieám tyû troïng 60% trong doanh soá thì thu nhaäp hoaït ñoäng cuûa coâng ty bao nhieâu?. Giaû ñònh toång doanh
thu khoâng thay ñoåi.
3. Neáu taêng doanh thu saûn phaåm A theâm 20% & taêng doanh thu cuûa saûn phaåm B theâm 10%. Tính thu nhaäp
hoaït ñoäng & ñoøn baåy hoaït ñoäng trong tröôøng hôïp naøy, coù nhaän xeùt gì veà söï bieán ñoäng naøy?.
4. Xaùc ñònh doanh thu hoøa voán cho töøng saûn phaåm vaø cho toaøn coâng ty?.
BAØI 5.6:
Moät coâng ty coù taøi lieäu veà tình hình kinh doanh trong naêm nhö sau:
Giaù baùn ñöôïc duyeät thoáng nhaát 1.000 $/sp cho baát kyø möùc baùn haøng naøo trong naêm.
Hoa hoàng khuyeán khích tieâu thuï laø 5% treân giaù baùn ñöôïc aùp duïng cho nhöõng saûn phaåm tieâu thuï vöôït qua
saûn löôïng hoøa voán töø 1 saûn phaåm ñeán 5.000 saûn phaåm, laø 10% treân giaù baùn ñöôïc aùp duïng choù nhöõng saûn
phaåm tieâu thuï vöôït qua saûn löôïng hoøa voán töø 5.001 saûn phaåm ñeán 8.000 saûn phaåm.
Bieán phí ñôn vò laø 800 $/sp (Chöa tính phaàn hoa hoàng khuyeán khích tieâu thuï) ñöôïc döï tính cho baát kyø
möùc saûn xuaát kinh doanh naøo.
Toång ñònh phí hoaït ñoäng haøng naêm cho möùc saûn xuaát kinh doanh töø 8.000 saûn phaåm ñeán 20.000 saûn
phaåm laø 2.400.000 $/ naêm.
Yeâu caàu:
1. Xaùc ñònh ñieåm hoøa voán saûn löôïng vaø veõ ñoà thò ñieåm hoøa voán saûn löôïng?
2. Xaùc ñònh saûn löôïng tieâu thuï vaø doanh thu ñeå ñaït möùc EBIT mong muoán laø $900.000?


BAØI 5.7:
Coâng ty Hapaco ñang coù keá hoaïch ñöa ra thò tröôøng theâm moät nhaùnh saûn phaåm môùi. Bieát toång nhu caàu chi
tieâu voán ñaàu tö ban ñaàu cho döï aùn laø $20.000.000. Cho bieát xaùc suaát xuaát hieän caùc möùc EBIT döï kieán nhö sau:
.Baûng 5.4. Xaùc suaát xuaát hieän ñieàu kieän neàn kinh teá vaø möùc EBIT döï kieán.
Ñieàu kieän neàn kinh teá Xaùc suaát EBIT döï kieán
1. Suy thoaùi. 20% $ 1.200.000
2. Bình thöôøng. 30% 2.000.000
3. Phaùt trieån. 50% 4.000.000


Coâng ty döï kieán caùc phöông aùn taøi trôï voán nhö sau:
Phöông aùn 1 : Möùc ñoä ñoøn baåy nôï 0%.
Phöông aùn 2 : Möùc ñoä ñoøn baåy nôï 40%.
Phöông aùn 3 : Möùc ñoä ñoøn baåy nôï 60%.
Cho bieát:
Laõi suaát vay nôï 10% /naêm.
Thueá suaát thueá thu nhaäp 25%.
Giaù baùn roøng moät coå phieáu laø 50 $/cp.
Yeâu caàu:
1. Laäp baûng phaân tích moái quan heä giöõa EBIT & EPS?.
2. Xaùc ñònh ñieåm baøng quan EBIT? Veõ ñoà thò & nhaän xeùt?
3. Ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng phöông aùn taøi trôï?


BAØI 5.8:
Coâng ty Pizico ñang nghieân cöùu ñeå tìm ra caáu truùc voán hôïp lyù cho coâng ty mình. Caáu truùc voán hieän haønh cuûa
coâng ty bao goàm: 20% nôï vaø 80% voán coå phaàn. Coù hai phöông aùn taøi trôï maø coâng ty xem xeùt:
Phöông aùn 1 : 40% nôï & 60% voán coå phaàn.
Phöông aùn 2 : 60% nôï & 40% voán coå phaàn.


.Baûng 5.6. Cô caáu nguoàn voán hieän haønh vaø caùc phöông aùn taøi trôï döï kieán
Nguoàn voán Hieän haønh Phöông aùn 1 Phöông aùn 2
Nôï daøi haïn. $2.000.000 $4.000.000 $6.000.000
Laõi suaát vay nôï 10% /naêm 12% /naêm 15% /naêm
Soá löôïng coå phieáu thöôøng. 80.000 cp 60.000 cp 40.000 cp


Cho bieát:
Thueá suaát thueá thu nhaäp coâng ty 25%.
Xaùc suaát xuaát hieän caùc möùc EBIT döï kieán nhö sau:


.Baûng 5.7. Xaùc suaát xuaát hieän ñieàu kieän neàn kinh teá vaø möùc EBIT döï kieán.
Ñieàu kieän neàn kinh teá Xaùc suaát EBIT döï kieán
Suy thoaùi. 20% $ 600.000
Bình thöôøng 30% 1.000.000
Phaùt trieån. 50% 1.800.000


Yeâu caàu:
1. Laäp baûng phaân tích moái quan heä giöõa EBIT & EPS?
2. Xaùc ñònh ñieåm baøng quan EBIT? Veõ ñoà thò & nhaän xeùt?
3. Ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng phöông aùn taøi trôï?
BAØI 5.9:
Coâng ty Number One hieän coù cô caáu taøi chính nhö sau: Toång nôï laø $2.000.000, vôùi laõi suaát laø 10% /naêm vaø
coù 800.000 coå phieáu thöôøng ñang löu haønh treân thò tröôøng. Thueá suaát thueá thu nhaäp cuûa coâng ty laø 40%. Coâng ty ñang
tìm kieám $5.000.000 cho döï aùn môû roäng saûn xuaát kinh doanh vaø ñang xem xeùt ba phöông aùn taøi trôï nhö sau:
Phöông aùn 1 : Vay nôï vôùi laõi suaát 12% /naêm.
Phöông aùn 2 : Phaùt haønh coå phieáu öu ñaõi vôùi tyû leä laõi 16%.
Phöông aùn 3 : Phaùt haønh theâm coå phieáu thöôøng vôùi giaù baùn roøng 25 $/cp.
Yeâu caàu:
1. Neáu thu nhaäp tröôùc thueá vaø laõi vay laø $2.000.000 thì thu nhaäp treân moãi coå phieáu laø bao nhieâu cho moãi
phöông aùn taøi trôï?.
2. Haõy xaùc ñònh möùc thu nhaäp tröôùc thueá vaø laõi vay ñeå ba phöông aùn ñeàu coù möùc thu nhaäp treân moãi coå phaàn
laø nhö nhau?
3. Haõy xaùc ñònh ñoøn baåy taøi chính cho moãi phöông aùn taøi trôï khi thu nhaäp tröôùc thueá & laõi vay laø
$2.000.000. Töø ñoù cho bieát phöông aùn taøi trôï naøo laø toát hôn?. Taïi sao?.
4. Thu nhaäp tröôùc thueá vaø laõi vay caàn phaûi taêng hoaëc giaûm ñeán möùc bao nhieâu ñeå cho caùc phöông aùn coøn
laïi seõ toát hôn phöông aùn ôû caâu 3?
BAØI 5.10:
Coâng ty Samexco chuyeân saûn xuaát thieát bò nghe nhìn duøng cho haønh khaùch treân maùy bay. Moãi boä thieát bò
ñöôïc baùn vôùi giaù $12.000. Löôïng saûn phaåm tieâu thuï naêm nay döï kieán 10.000 boä. Toång bieán phí vaø ñònh phí trong ñieàu
kieän hieän haønh laàn löôït laø $100.000.000 vaø $16.000.000.
Coâng ty hieän coù soá dö nôï laø $4.000.000 vôùi laõi suaát 10% /naêm vaø coù 1.000.000 coå phieáu thöôøng ñang löu
haønh treân thò tröôøng, khoâng coù coå phieáu öu ñaõi. Tyû leä chia coå töùc laø 60%, thueá suaát thueá thu nhaäp coâng ty laø 25%.
Coâng ty ñang xem xeùt ñaàu tö vaøo heä thoáng thieát bò saûn xuaát môùi vôùi chi tieâu voán ñaàu tö laø $40.000.000. Saûn löôïng tieäu
thuï seõ khoâng taêng nhöng bieán phí ñôn vò saûn phaåm giaûm 10% ñoàng thôøi ñònh phí taêng theâm $4.000.000. Ñeå coù löôïng
voán naøy, coâng ty coù theå huy ñoäng baèng ba phöông aùn:
Phöông aùn 1 : Vay nôï daøi haïn vôùi laõi suaát 14% /naêm.
Phöông aùn 2 : Phaùt haønh coå phaàn öu ñaõi vôùi laõi suaát 12%.
Phöông aùn 3 : Phaùt haønh theâm coå phieáu thöôøng môùi vôùi giaù baùn roøng 40 $/cp.
Yeâu caàu:
1. Thu nhaäp treân moãi coå phieáu laø bao nhieâu:
1.1. Trong ñieàu kieän saûn xuaát hieän haønh?
1.2. Trong ñieàu kieän saûn xuaát môùi vôùi ba hình thöùc huy ñoäng voán treân?.
2. Tính ñoøn baåy hoaït ñoäng, ñoøn baåy taøi chính vaø ñoøn baåy toång hôïp trong ñieàu kieän saûn xuaát môùi ôû möùc saûn
löôïng 10.000 boä?
3. Trong ñieàu kieän saûn xuaát môùi ba hình thöùc huy ñoäng voán treân, vôùi möùc saûn löôïng naøo thì EPS seõ baèng
nhau? Khi ñoù hình thöùc huy ñoäng voán naøo laø toát nhaát?
4. Haõy cho bieát saûn löôïng taêng giaûm ñeán möùc naøo thì hai phöông thöùc huy ñoäng voán coøn laïi toát hôn phöông
thöùc huy ñoäng voán ôû caâu 3?
BAØI 5.11:
Coâng ty Sabico coù toång ñònh phí haøng naêm laø $600.000, bieán phí baèng 40% doanh soá. Boä phaän thò tröôøng döï
baùo doanh soá vaø xaùc suaát xaûy ra caùc möùc doanh soá nhö sau:
.Baûng 5.11. Xaùc suaát xuaát hieän ñieàu kieän neàn kinh teá vaø doanh soá döï kieán.


Ñieàu kieän neàn kinh teá Xaùc suaát Doanh soá döï kieán
Suy thoaùi. 20% $ 1.000.000
Bình thöôøng 50% 2.000.000
Phaùt trieån. 30% 3.000.000


Taøi saûn cuûa coâng ty laø $2.000.000 (giaû söû seõ khoâng ñoåi); coå phaàn thöôøng coù giaù trò soå saùch laø 50 $/cp, thueá suaát
thueá thu nhaäp coâng ty phaûi noäp giaû söû laø 25%.
Coâng ty ñang xem xeùt 4 caáu truùc voán sau:


.Baûng 5.12. Caùc caáu truùc voán ñöôïc coâng ty xem xeùt:
Möùc ñoä ñoøn baåy Chi phí söû duïng voán Tyû suaát lôïi nhuaän mong
(Tyû leä nôï treân toång voán) Vay tröôùc thueá ñôïi cuûa chuû sôû höõu
0% 0% 10%
30% 10% 11,6%
60% 17% 20%
75% 18% 22%


Yeâu caàu:
1. Haõy phaân tích moái quan heä giöõa EBIT vôùi ñònh phí & bieán phí vaø giaù baùn töông öùng vôùi caùc möùc doanh
soá ñaõ cho?
2. Xaùc ñònh EBIT & EPS cho töøng caáu truùc voán?
3. Phaân tích vaø veõ ñoà thò ñieåm baøng quan EBIT?
4. Xaùc ñònh EPS kyø voïng?. Ñoä leäch tieâu chuaån cuûa EPS?. Heä soá phöông sai cuûa EPS cuûa EPS cho töøng caáu
truùc voán?
5. Xaùc ñònh ñoøn baåy hoaït ñoäng, ñoøn baåy taøi chính vaø ñoøn baåy toång hôïp cho töøng caáu truùc voán?
6. Xaùc ñònh giaù coå phieáu cho moãi caáu truùc voán (giaû ñònh: Tyû leä lôïi nhuaän ñeå laïi laø 40% & toác ñoä taêng tröôûng
coå töùc laø ñeàu)?
7. Döïa vaøo keát quaû caùc caâu treân, haõy phaân tích taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính trong caáu truùc voán cuûa doanh
nghieäp?
GIAÛI PHAÙP
BAØI 5.12:
Coâng ty P&G seõ baét ñaàu hoaït ñoäng vaøo naêm tôùi vaø seõ ñöa ra thò tröôøng moät loaïi saûn phaåm môùi vôùi giaù 360
$/ñv saûn phaåm. Coâng ty ñang xem xeùt moät trong hai phöông aùn saûn xuaát sau:
Phöông aùn 1: Toång ñònh phí hoaït ñoäng laø $2.025.000, bieán phí moät ñôn vò saûn phaåm laø 157,5 $/ñv saûn
phaåm.
Phöông aùn 2: Toång ñònh phí hoaït ñoäng laø $6.750.000, bieán phí moät ñôn vò saûn phaåm laø 135 $/ñv saûn
phaåm.
Ñeå hoã trôï hoaït ñoäng saûn xuaát cho moät trong hai phöông aùn naøy, coâng ty caàn moät soá voán leân ñeán $45.000.000
vaø döï ñònh taøi trôï baèng caáu truùc voán hoãn hôïp giöõa nôï vaø voán coå phaàn coù tyû leä nôï laø 40%.
Cho bieát, chi phí söû duïng nôï vay laø 10% & thueá suaát thueá thu nhaäp coâng ty phaûi noäp laø 40%.
Yeâu caàu:
1. Coâng ty döï baùo doanh soá naêm tôùi ôû möùc laø 250.000 saûn phaåm cho caû hai phöông aùn maø coâng ty ñang
xem xeùt, vaäy aùp duïng phöông aùn saûn xuaát naøo thì EBIT cuûa coâng ty seõ bò taùc ñoäng coù haïi nhieàu hôn neáu
doanh soá khoâng ñaït möùc döï kieán?. Taïi sao?
2. Vôùi möùc nôï hieän nay, phöông aùn naøo seõ phaùt sinh tyû leä gia taêng lôùn hôn trong thu nhaäp moãi coå phaàn
thöôøng öùng vôùi moät möùc gia taêng cho saún trong EBIT?
3. Haõy tính ñoä nghieân ñoøn baåy toång hôïp cuûa töøng phöông aùn, vaø ñaùnh giaù ruûi ro cuûa coâng ty ñoái vôùi töøng
phöông aùn?
4. ÔÛ möùc nôï laø bao nhieâu thì phöông aùn 2 seõ phaùt sinh moät ñoøn caân toång hôïp baèng vôùi ñoøn caân toång hôïp cuûa
phöông aùn 1 maø baïn ñaõ tính trong caâu 3?
5. Neáu tyû soá nôï cuûa phöông aùn 2 taêng leân ñeán 60% trong ñieàu kieän tyû soá nôï cuûa phöông aùn 1/ khoâng thay
ñoåi. Thì keát quaû caùc caâu hoûi treân seõ thay ñoåi nhö theá naøo?
GIAÛI PHAÙP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản