Bai Tap Thuc Hanh

Chia sẻ: Nguyễn Hữu Đức | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:63

1
457
lượt xem
249
download

Bai Tap Thuc Hanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bài tập thực hành bằng chứng từ thực tế ở DNTN Thành Anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bai Tap Thuc Hanh

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/GTGT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) Kỳ tính thuế: tháng 12 năm 2007 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Giá trị HHDV Chỉ tiêu Thuế GTGT STT (chưa có thuế GTGT) Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") A [10] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang B 0 [11] Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước C Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào I Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ ([12]= [14]+[16]; [13]= [15]+[17]) 1 [12] 37,499,072 [13] 2,164,286 Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nước a [14] 37,499,072 [15] 2,164,286 Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu b [16] [17] Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước 2 Điều chỉnh tăng a [18] [19] Điều chỉnh giảm b [20] [21] Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào ([22]= [13]+[19]-[21]) 3 [22] 2,164,286 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này 4 [23] 2,164,286 Hàng hoá, dịch vụ bán ra II Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ ([24]= [26]+[27]; [25]= [28]) 1 [24] 30,990,000 [25] 3,099,000 1.1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] 1.2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [27] 30,990,000 [28] 3,099,000 Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% a [29] 0 0 Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% b [30] 0 [31] 0 Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% c [32] 30,990,000 [33] 3,099,000 Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước 2 Điều chỉnh tăng a [34] [35] Điều chỉnh giảm b [36] [37 ] Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([38] = [24] + [34] - [36]; [39] = [25] 3 + [35] - [37]) [38] 30,990,000 [39] 3,099,000 Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: III Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40] = [39] - [23] - [11]) 1 [40] 934,714 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41] = [39] - [23] - [11]) 2 [41] 0 2.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42] 2.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]) [43] 0 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. Đồng Nai , ngày 10 tháng 01 năm 2008 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
 2. Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
 3. BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA Mẫu số: 01- (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thôn BTC ng Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2007 14/6/2007 của B Hoá đơn, chứng từ bán Mã số thuế người Doanh số bán chưa Thuế Tên người mua Mặt hàng STT Ký hiệu hoá Ngày, tháng, năm có thuế suất mua Số hoá đơn đơn phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: DNTN SX&TM Hoá Việt 1 SL/2004N 074438 12/17/2007 0304703967 Khí Argon 16,170,000 10% Khí nitơ (Cop-Ar N50 Chai Khách lẻ 2 SL/2004N 074439 12/17/2007 3,420,000 10% 41l/150B) Khách lẻ 3 SL/2004N 074440 12/18/2007 Khí Argon 5,624,000 10% Khách lẻ 4 SL/2004N 074441 12/25/2007 Khí Argon 5,776,000 10% Tổng 30,990,000 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: 30,990,000 Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: 3,099,000 Đồng Nai , ngày 10 tháng 01 năm 2008 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
 4. Mẫu số: 01- 1/GTGT an hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT- BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Thuế GTGT Ghi chú (10) (11) 1,617,000 342,000 562,400 577,600 3,099,000 2008 c NỘP THUẾ chức vụ)
 5. BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO Mẫ (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT) (Ban hành k 2007/TT-BT Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2007 Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế Mã số thuế Doanh số mua Thuế Tên người bán Mặt hàng STT Ký hiệu hoá Ngày, tháng, năm người bán chưa có thuế suất Số hoá đơn đơn phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: Cty CP ĐT & PT CNTH Nguyễn Hoàng Thủ Bộ máy vi tính,… Đức 1 VL/2007N 076265 10/12/07 0304273672 13,951,476 5% Cty CP ĐT & PT CNTH Nguyễn Hoàng Thủ Đức Bộ tích điện 2 VL/2007N 076266 10/12/07 0304273672 628,182 10% Khí nitơ (Cop-Ar N50 Chai Cty TNHH Air Liquide Việt Nam 3 BN/2007T 016595 12/18/2007 3200103521 41l/150B) 1,770,233 10% Cty CP ĐT & PT CNTH Nguyễn Hoàng Thủ Đức 4 XN/2007N 059859 24/12/07 0304273672 Máy laptop, túi Notebook 17,760,952 5% Bưu điện Đồng Nai Tiền dịch vụ viễn thông 5 DB/2007T 492680 12/26/2007 36002827211161 256,473 10% Khí nitơ (Cop-Ar N50 Chai Cty TNHH Air Liquide Việt Nam 6 BN/2007T 016664 12/31/2007 3200103521 41l/150B) 3,131,756 10% Tổng 37,499,072 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho TSCĐ chưa phát sinh doanh thu được khấu trừ dần theo quý: Tổng Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào: 37,499,072 Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào: 2,164,286 Đồng Nai , ngày 10 tháng 01 năm 2008 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP TH Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức
 6. Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60 / 2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Thuế GTGT Ghi chú (10) (11) 697,574 62,818 177,023 888,048 25,647 313,176 2,164,286 1 năm 2008 ƯỜI NỘP THUẾ họ tên và chức vụ)
 7. BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOAÙ ÑÔN *** *** * *** *** Thaùng12 naêm 2007 Ñôn vò : DNTN THAØNH ANH : QL.15 Nối Daøi, AÁp Ñoàng, Xaõ Phöôùc Taân, H.Long Thaønh, T.Ñoàng Nai. Ñòa chæ Soá ñieän thoa: (061) 930176 ïi Fax : (061) 930176 Maõ soá thueá : 3 6 0 0 6 7 2 2 7 0 Soá toàn ñaàu thaùng Soá nhaäp trong thaùng Soá söû duïng trong thaùng Soá toàn  Trong ñoù Soá  Loaïi  Xoaù boû Toån thaát Soá Töø soá Soá Töø soá  Soá Soá thöù hoaù ñôn Kyù Kyù löôïng ……………… löôïng …………… löôïng löôïng Töø soá Töø soá töï söû duïng hieäu hieäu Kyù Kyù H.ÑÔN ñeán soá H.ÑÔN ñeán soá H.ÑÔN H.ÑÔN …………… ……………… hieäu hieäu ñeán soá ñeán soá Töø soá 0074438 1 HÑ GTGT 13 SL/2004N 4 0 0 9 ñeán soá 0074450 Ñoàng Nai, ngaøy 10 thaùng 0 Ngöôøi laäp baùo caùo Chuû doanh nghieä Nguyeãn Vaên Haân
 8. HÌNH SÖÛ DUÏNG HOAÙ ÑÔN *** * *** *** g12 naêm 2007 Soá toàn cuoái thaùng Töø soá  Kyù …………… hieäu ñeán soá Töø soá 0074442 SL/2004N ñeán soá 0074450 Ñoàng Nai, ngaøy 10 thaùng 01 naêm 2008 Chuû doanh nghieäp
 9. BAÛNG KE HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ Thaùng 12  naêm 2007 Teân cô sôû kinh doanh   : DNTN THAØNH ANH   Ñòa chæ truï sôû                 : AÁp Ñoàng, QL15 Noái Daøi, Xaõ Phöôùc Taân, Huyeän Long Thaønh, Ñoàng Nai Maõ soá thueá                     : 3 6 0 0 6 7 2 2 7 0 Hôïp ñoàng  Trò giaù HÑ ñaõ  Soá Teân CSKD kyù hôïp ñoàng, Trò giaù  soá, Noäi dung               TT Maõ soá thueá hôïp ñoàng Ngaøy thöïc hieän Khoâng phaùt sinh Ñoàng Nai, Ngaøy 10 thaùng  NGÖÔØI LAÄP CHUÛ DOANH NGHIEÄ
 10. Phaàn coøn phaûi  Ghi chuù thöïc hieän ai, Ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2007 CHUÛ DOANH NGHIEÄP
 11. Quaän , huyeän : Long Thaønh Phöôøng, xaõ : Phöôùc Taân Soá nhaø : QL.15 Nối Daøi, AÁp Ñoàng Teân hoä : DNTN THAØNH ANH Soá ñaêng kyù kinh doanh : 4 1 0 2 0 2 1 1 5 7 Maõ soá thueá : 3 6 0 0 6 7 2 2 7 0 BAÛNG ÑAÊNG KYÙ TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH SÖÛ DUÏNG VAØO SAÛN XUAÁ Kính göûi : Chi Cuïc Thueá Huyeän Long Thaø Coâng Ty chuùng toâi xin ñaêng kyù nhöõng taøi saûn coá ñònh söû duïng vaøo SXKD Thaùng 12/200 Kyù maõ Soá Thôøi ñieåm ñöa  STT Teân taøi saûn hieäu löôïng vaøo söû duïng  1 2 3 4 5 1 Maùy boä vi tính 001 1 12/10/2007 2 Maùy tính laptop Acer 5583 002 1 12/24/2007 Coäng Xaùc nhaän cuûa cô quan thueá: sau khi thaåm ñònh xaùc nhaän soá löôïng vaø giaù trò taøi saûn cuûa ……………………………………………………………… söû duïng vaøo saûn xuaát, kinh doanh nhö sau - Toång giaù trò taøi saûn (Toång nguyeân giaù) ………………………………………………… ñoàng - Soá khaáu hao naêm…………………………………………………………………………ñoàng - Soá khaáu hao bình quaân thaùng : ………………………………………………………ñoàng Ngaøy ….. Thaùng ….. naêm 200.…. Chi cuïc Thueá Huyeän Long Thaønh
 12. Maãu soá S06 - HKD Ban haønh keøm theo QÑ soá 169-200/QÑ-BTC ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chaùnh ÏNG VAØO SAÛN XUAÁT KINH DOANH THAÙNG 12/2007  Thueá Huyeän Long Thaønh vaøo SXKD Thaùng 12/2007 ñeå laøm caên cöù tính khaáu hao TSCÑ nhö sau : Thôøi gian  Möùc Giaù trò Möùc khaáu söû duïng  khaáu hao (nguyeân giaù) hao 1 thaùng (thaùng) 1 thaùng  6 7 8=6/7 9=8/12 11,765,762 13 905,059 905,059 17,760,952 16 1,110,060 1,110,060 29,526,714 2,015,119 2,015,119 Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Chuû doanh nghieäp xuaát, kinh doanh nhö sau: ……………… ñoàng ……ñoàng ………ñoàng Trònh Quang Tröôøng
 13. Teân ñôn vò: DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN THAØNH ANH Ñòa chæ: AÁp Ñoàng, QL15 Noái Daøi, Xaõ Phöôùc Taân, Huyeän Long Thaønh, Ñoàng Nai BAÛNG KE NHAÄP HAØNG HOÙA Thaùng 12 naêm 2007 CHÖÙNG TÖØ TEÂN HAØNG ÑVT SLÖÔÏNG SOÁ NGAØY 16595 PNK1207/01 ### Khí Argon chai 41 lít chai 13 16664 PNK1207/02 ### Khí Argon chai 41 lít chai 23 36 TOÅNG COÄNG Ngaøy 31 thaùn Ngöôøi laäp Giaùm
 14. h, Ñoàng Nai  HOÙA ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN GHI CHUÙ 136,171.77 1,770,233 136,163 3,131,756 4,901,989 Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Giaùm ñoác
 15. Teân ñôn vò: DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN THAØNH ANH Ñòa chæ: AÁp Ñoàng, QL15 Noái Daøi, Xaõ Phöôùc Taân, Huyeän Long Thaønh, Ñoàng Nai BAÛNG KE XUAÁT HAØNG HOÙA Thaùng 12 naêm 2007 CHÖÙNG TÖØ TEÂN HAØNG HOAÙ ÑVT SOÁ NGAØY 74438 PXK1207/01 ### Khí Argon chai 41 lít chai 74439 PXK1207/02 ### Khí Nitơ chai 74440 PXK1207/03 ### Khí Argon chai 41 lít chai 74441 PXK1207/04 ### Khí Argon chai 41 lít chai TOÅNG COÄNG Ngöôøi laäp
 16. , Ñoàng Nai AØNG HOÙA 007 SLÖÔÏNG  ÑÔN GIAÙ  THAØNH TIEÀN GHI CHUÙ 0 33 145,196.13 4,791,472 12 266,689.50 3,200,274 37 144,453.64 5,344,785 38 144,453.64 5,489,238 120  700,792.92  18,825,769 Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Giaùm ñoác
 17. Teân ñôn vò: DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN THAØNH ANH Ñòa chæ: AÁp Ñoàng, QL15 Noái Daøi, Xaõ Phöôùc Taân, Huyeän Long Thaønh, Ñoàng Nai BAÛNG KE NHAÄP XUAÁT TOÀN HAØNG HOÙA THAÙNG 12 NAÊM 2007 TOÀN ÑAÀU KYØ NHAÄP TRONG KYØ XUAÁT TRONG KYØ TOÀN CUOÁ STT TEÂN HAØNG HOAÙ ÑVT SL  THAØNH TIEÀN  SL  THAØNH TIEÀN  SL  THAØNH TIEÀN  SL 1 Khí Argon chai 41 lít 178 25,844,912 36 4,901,989 108 15,625,495 106 chai 12 3,200,274 0 - 12 3,200,274 0 2 Khí Nitơ chai 0 - 0 - TOÅNG COÄNG 190  29,045,186  36  4,901,989  120  18,825,769  106 Ngaøy 31 thaùng 12 Ngöôøi laäp Giaùm ñoá
 18. OÀN CUOÁI KYØ GHI CHUÙ THAØNH TIEÀN 15,121,406 0 0 0 15,121,406 0 ùng 12 naêm 2007 aùm ñoác
 19. Teân ñôn vò: DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN THAØNH ANH Ñòa chæ: AÁp Ñoàng, QL15 Noái Daøi, Xaõ  Phöôùc Taân, Huyeän Long Thaønh, Ñoàng Nai BAÛNG KE NHAÄP XUAÁT TOÀN CHI TIEÁT HAØNG HOÙA Teân haøng hoùa : Khí Argon chai 41 lít THAÙNG 12 NAÊM 2007 CHÖÙNG TÖØ NHAÄP TRONG KYØ XUAÁT TRONG K STT NOÄI DUNG ÑVT GIAÙ NGAØY SOÁ SL  THAØNH TIEÀN  SL Toàn ñaàu kyø 145,196.13 1 chai 33 2 ### PXK1207/01 Xuaát baùn chai 145,196.13 13 1,770,233 3 ### PNK1207/01 Nhaäp kho chai 136,171.77 37 4 ### PXK1207/03 Xuaát baùn chai 144,453.64 38 5 ### PXK1207/04 Xuaát baùn chai 144,453.64 23 3,131,756 6 ### PNK1207/02 Nhaäp kho chai 136,163.30 TOÅNG COÄNG 36  4,901,989  108 Nga Ngöôøi laäp
 20. G HOÙA ít UAÁT TRONG KYØ TOÀN CUOÁI KYØ GHI CHUÙ  THAØNH TIEÀN  SL THAØNH TIEÀN 178 25,844,912 145,196.13 4,791,472 145 21,053,440 74438 158 22,823,673 16595 5,344,785 121 17,478,888 74440 5,489,238 83 11,989,650 74441 106 15,121,406 16664  15,625,495  Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007 Giaùm ñoác
Đồng bộ tài khoản