BÀI TẬP THỰC HÀNH ACCESS

Chia sẻ: giotsuongdem_87tn

Tài liệu tham khảo chuyên môn tin học căn bản - BÀI TẬP THỰC HÀNH ACCESS - Dùng để ôn thi chứng chỉ B tin học. Mời các bạn thực hành tài liệu để có thêm nhiêu kiến thức nhé.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP THỰC HÀNH ACCESS

Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access

BÀI 1
TỔNG QUAN

1) Từ màn hình khởi động thực hiện các lệnh sau :
a. Tạo một cơ sở dữ liệu trống tên QLSV.MDB
b. Tạo một cơ sở dữ liệu theo mẫu của Access tên QLBH.MDB
c. Mở lại hai tập tin cơ sở dữ liệu trên.
2) Từ màn hình khởi động thực hiện các lệnh sau :
a. Tạo một cơ sở dữ liệu trống tên QLNS.MDB
b. Tạo một cơ sở dữ liệu theo mẫu của Access tên QLSACH.MDB
c. Mở lại hai tập tin cơ sở dữ liệu trên theo các chế độ sau :
 Open.
 Open Read Only.
 Open Exclusive
 Open Exclusive Read Only
Cho nhận xét của từng trường hợp.
3) Mở lại tập tin QLBH.MDB thực hiện các lệnh sau :
a. Chuyển đổi tập tin cơ sở dữ liệu.
b.Thu gọn tập tin .
c. Ẩn hiện tập tin.
d. Đặt và hủy mật khẩu cho tập tin.
e. Thực hiện các lệnh trình bày cửa sổ của CSDL trong menu View.
f. Tìm hiểu một số lệnh trong menu Tools _ Option
g. Thực hiện các thao tác cơ bản trên từng Object (Sao chép, xóa, đổi tên)
Trang 1
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access

BÀI 2
TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU
CÂU 1 : Phân tích thiết kế một Cơ sở dữ liệu
Giả sử bạn cần quản lý một cửa hàng bán hàng hóa trong thành phố.
Bạn hãy phân tích và thiết một cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện các yêu cầu quản
lý thực tế. Phải quản lý các nhân viên trong cửa hàng, các sản phẩm, các khách
hàng, các hoá đơn (xuất nhập chuyển trả ). Sau đây là một số gợi ý như sau:
NHAN VIEN: mỗi một nhân viên có một mã nhân viên duy nhất, họ, tên, phái, ngày
sinh, điện thoại và địa chỉ
SAN PHAM: mỗi sản phẩm có một mã sản phẩm để phân biệt với những sản phẩm
khác, một tên sản phẩm, đon vị tính, đơn giá. Đơn giá của sản phẩm lúc nào cũng phải
>0
HOA DON: mỗi một hóa đơn có một mã hóa đơn duy nhất, mã nhân viên lập hóa đơn
này, loại hóa đơn (nhập hoặc xuất hoặc chuyển hoặc trả), một ngày lập hoá đơn, 1
ngày giao nhận hàng, diễn giải hóa đơn. Ngày lập hóa đơn luôn luôn nhỏ hơn hay bằng
ngày hiện hành.
CHI TIET HOA DON: một chi tiết hóa đơn cho biết một sản phẩm được nhập hoặc
xuất hoặc chuyển hoặc trả trong hóa đơn nào, với số lượng và đơn giá bán là bao
nhiêu. Số lượùng luôn luôn lớn hơn 0.
Dựa vào các gợi ý trên, bạn hãy xác định:
 Các table (quan hệ)
 Các Field của các table trên (Một field bao gồm Field Name, Datatype,
properties,..)
 Xác định khóa chính, khóa ngoại.
 Các ràng buộc toàn vẹn
 Đưa ra mối quan hệ .
CÂU 2 : Dựa trên cơ sở phân tích của Bài Tập 1 bạn hãy đưa ra mô hình cơ sở dữ liệu
cho các đề tài sau :
 Quản lý sinh viên.
 Quản lý vật tư.
 Quản lý nhân sự.
 Quản lý sách.
Trang 2
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access

BÀI 3
BÀI TẬP TABLE
Câu 1: Tạo tập tin cơ sở dữ liệu có tên là HOADON.MDB. Dùng chức năng Table để
thiết kế cấu trúc và tạo khóa chính cho các bảng sau đó nhập dữ liệu dựa vào bảng dữ
liệu mẫu đính kèm :

NHAN VIEN
Field Name Data type Description Field Properties
MANV AutoNumber Mã Nv Format:>[Red]
Caption: Mã Nv
HONV Text Họ nhân viênï Field size: 25
Format:>[Blue]
Caption: Họ NV
TENNV Text Tên nhân viên Field size: 10
Format:>[Blue]
Caption: Tên NV
Require: yes
PHAI Yes/No Phái Yes: Nam, Format:;"Nam"[Blue];"Nữ"[Magenta]
No:Nữ Caption: Phái
Display Control: Text Box
NGAYSINH Date/Time Ngày sinh Format: short date
Input Mark: 00/00/00
Caption: Ngày sinh
NOISINH Text Nơi sinh Field size:15
Caption: Nơi sinh
DIACHI Text Địa chỉ Field size: 40
Caption: địa chỉ.
DIENTHOAI Text Số điện thoại Field size:14
Input Mark: !\(999") "0000000;;*
Caption: Điện thoại
HINH OLE Object Hình
Trang 3
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access


KHACH HANG
Field Name Data type Description Field Properties
MAKH Text Mã Khách hàng Field size: 10
Format:>[Red]
Caption: Mã KH
TENKH Text Tên Khách hàng Field size: 25
Format:>[Blue]
Caption: Tên Công ty
DIACHI Text Địa chỉ Field size: 40
Caption: địa chỉ.
THANHPHO Text Thành phố Field size: 10
Caption: Thành phố
DIENTHOAI Text Số điện thoại Field size:14
Input Mark: !\(999") "0000000;;*
Caption: Điện thoại

SAN PHAM
Field Name Data type Description Field Properties
MASP Number Mã san pham Field size: Integer
Caption: Ma Sp
Required: yes
TENSP Text Ten San pham Field size: 40
Format:>[Blue]
Caption: Tên Sp
DONVITINH Text Don vi tinh Field size: 10
Caption: Đơn vị tính
DONGIA Number Đơn giá Field size: Double
Format:standard
Decimal places: 2
Caption: đơn giá
Validation rule: >0
Validation Text: Phải nhập số >0
SLTON Number Số lượng tồn Field size: integer
Caption: Số lượng tồn
Default value : 0
HOADON
Field Name Data type Description Field Properties
Trang 4
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
MAHD Text Mã hoá đơn Field size: 5
Format:>[red]
Caption: mã hóa đơn
Required: yes
LOAIHD Text Loại hóa đơn: Fieldsize:1
nhập-xuất-chuyển- Default value: X
trả Validation rule: In(“N”,”X”,”C”,”T”)
Required: Yes
MAKH Text Mã khách hàng Field size: 10
Format:>[Red]
Caption: Mã KH
MANV Number Mã nhân viên Field size:LongInteger
Caption: mã nhân viên
Required: yes
NGAYLAPHD Date/Time Ngày lập hoá đơn Format: short date
Caption: Ngày hoá đơn
Input Mask: 00/00/00
Validation Rule: [red]
Caption: mã hóa đơn
Required: yes
MASP Number Ma san pham Field size: Integer
(Lookup Wizard ) Caption: Ma Sp
Required: yes
SOLUONG Number Số lượng Field size: Integer
Format:standard
Caption: Số lượng
Validation rule: >0
Validation Text: Phải nhập số >0
DONGIA Number Đơn giá xuất Field size: Double
nhập Format:standard
Decimal places: Auto
Caption: đơn giá
Cách thiết kế bảng: tại trang table, chọn New -> Design view (hoặc double click vào
lệnh create table in design view -> Màn hình thiết kế bàngTrang 5
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Chọn field làm khoá : Chọn menu Edit -> Primary key ( Hoặc click nút Primary key )
Trang 6
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Trang 7
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Nhập dữ liệu cho các Table theo mẫu sau :
Table KhachHang
KHACHHANG
THAØNH  ÑIEÄN 
MAÕ HD TEÂN COÂNG TY ÑÒA CHÆ
PHOÁ THOAI
CINOTEC ÑIEÄN TOAÙN SAØI GOØN 43 Yeát kieâu P 6 Q3 TP.HCM ( )7931752
COMECO VAÄT TÖ THIEÁT BÒ GTVT 226 AnDöông Vöông P11 ( )8456781
Q11
FAHASA PHAÙT HAØNH SAÙCH SAØI 12 Thuaän kieàu Q5 TP.HCM ( )8452792
GOØN
FISC DÒCH VUÏ ÑAÀU TÖ NÖÔÙC 31 Tröông Ñònh P6 Q1 TP.HCM ( )8458247
NGOAØI
HUNSAN HÖØNG SAÙNG 175 Lyù Thöôøng Kieät ( )5465487
LIXCO BOÄT GIAËT LIX 79 Baøn Côø P3 Q5 TP.HCM ( )8952187
SAFICO THUYÛ SAÛN XUAÁT 47 Baûi saäy P1 Q11 TP.HCM
KHAÅU
SJC VAØNG BAÏC ÑAÙ QUYÙ 350 CMT8 P12 Q3 ( )8543543
TPHCM
TAFACO THÖÔNG MAÏI TAÁN 4 Traàn PhuõP Q5 TP.HCM ( )8754875
PHAÙT
THADACO XAÂY DÖÏNG THAØNH 6E An Bình Q5 TP.HCM ( )5465454
ÑAÏT
TRACODI ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN 343 Nhaät Taûo Q10 ( )5321321
GTVT
TRANACO DÒCH VUÏ VAÄN TAÛI Q 3 156 Leâ Ñaïi HaønhP7 TP.HCM ( )8654635
Q10


Table NhanVien
NHAN VIEN
MAÕ  PHAÙ NGAØY  ÑIEÄN 
HOÏ NV TEÂN NV ÑIA CHÆ HÌNH
NV I SINH THOAI
1 NGUYEÃN NGOÏC NGA NUÕ 10/12/64 13Huøng Vöông P4 ( )5465465
Q5
2 HAØ VÓNH PHAÙT NAM 07/12/79 89 Ñoàng Khôûi Q1 ( )8767461
3 TRAÀN TUYEÁT OANH NUÕ 27/02/67 45Leâ Quí Ñoân Q3 ( )5465465
4 NGUYEÃN KIM NGOÏC NUÕ 25/12/80 187 Haäu Giang ( )5654654
P5Q6
5 TRÖÔNG DUY HUØNG NAM 10/10/82 77 Tröông ÑònhQ1 ( )5871544
6 LÖÔNG BAÙ THAÉNG NAM 10/12/68 92 Leâ ( )8754165
ThaùnhToânQ1
7 LAÂM SÔN HOAØN NAM 02/03/78 45 Kyù Con Q1 ( )8231231
G
8 NGUYEÃN MINH HOÀNG NAM 30/10/68 22 Laïc Long Quaân ( )7845138
Q10
9 VÖÔNG NGOÏC LAN NUÕ 10/12/67 227 Hai Baø Tröng ( )7784184
Q1

Trang 8
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
NHAN VIEN
MAÕ  PHAÙ NGAØY  ÑIEÄN 
HOÏ NV TEÂN NV ÑIA CHÆ HÌNH
NV I SINH THOAI
10 NGUYYEÃ THÒ MAI NUÕ 10/11/67 12Nguyõeân Chí ( )3451365
Thanh Q3
11 LEÂ VAÊN HUØNG NAM 06/03/57 56Nguyeãn TraõiQ1 ( )5745785
12 NGUYEÃN THÒ HOA NUÕ 10/10/66 12Nguyeãn Traõi Q1 ( )6465465
Table HoaDon
HOADON
MAÕ 
LOAIHD MAÕ KH MAÕ NV NGAØY HÑ NGAØY GN HAØNG DIENGIAI

10148 X FISC 1 10/01/04 20/02/04
10150 T HUNSAN 4 03/05/04 29/06/04
10156 C FISC 4 12/01/04 05/09/04
10157 X SAFICO 2 10/01/04 20/05/04
10158 T HUNSAN 5 11/02/04 05/03/04
10159 N COMECO 8 04/01/04 06/07/04
10160 T THADACO 11 13/01/04 30/06/04
10162 N TRANACO 7 25/01/04 10/07/04
10163 N TRACODI 3 02/05/04 06/07/04
10166 X SJC 9 21/01/04 12/09/04
10172 T TAFACO 9 12/08/04 17/09/04
10175 C TRANACO 9 03/05/04 07/08/04
10177 T COMECO 2 29/01/04 05/07/04
10183 N SAFICO 2 01/01/04 02/06/04
10186 N TRACODI 11 15/04/04 30/04/04
10196 N SJC 1 28/06/04 01/07/04
10202 N COMECO 4 18/05/04 22/08/04
10207 N SJC 2 12/05/04 10/06/04
10208 X TRACODI 8 10/02/04 17/05/04
10210 N SJC 1 25/05/04 01/09/04
10214 C HUNSAN 6 11/07/04 12/08/04
10221 T TRACODI 11 02/08/04 30/09/04
10223 X SJC 8 01/02/04 30/01/04
10224 X SAFICO 7 02/05/04 28/05/04
10225 X COMECO 2 10/05/04 20/05/04
10226 N FAHASA 3 11/09/04 30/09/04

Trang 9
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
HOADON
MAÕ 
LOAIHD MAÕ KH MAÕ NV NGAØY HÑ NGAØY GN HAØNG DIENGIAI

10227 X SAFICO 8 10/01/04 12/02/04
10228 C HUNSAN 2 05/02/04 12/03/04
10230 T HUNSAN 2 19/08/04 22/09/04
10238 T LIXCO 7 02/08/04 30/08/04
CTHOADON
10252 X TRACODI 3 15/02/04 11/03/04
MAÕ  MAÕ  SOÁ  ÑÔN 
HÑ SP LÖÔÏNG GIAÙ
10148 3 20.00 2.20
10148 4 30.00 16.50
10148 9 20.00 13.20
10150 2 22.00 44.00
10150 4 10.00 16.50
10156 8 20.00 68.75
10157 3 4.00 2.20
10157 4 50.00 16.50
10159 1 30.00 253.55
10159 7 2.00 5.50 Table ChiTietHoaDon
10162 1 5.00 253.55 Table Sanpham
10162 2 10.00 44.00
SANPHAM
10162 7 12.00 5.50
MAÕ  ÑVÒ  ÑÔN  SL 
10172 5 25.00 1.10 Câu SP
TEÂN SP
TÍNH GIAÙ TOÀN
10175 8 20.00 68.75 2: 1 RÖÔÏU CHAI 230.50 4
10183 4 12.00 16.50 Thực 2 GIA VÒ THUØNG 40.00 2
10183 5 20.00 1.10 hiện 3 BAÙNH CAÙI 2.00 15
10183 6 12.00 11.00 sắp KEM
10196 4 12.00 16.50 xếp: 4 BÔ KG 15.00 5
10196 9 50.00 13.20 1. 5 BAÙNH MÌ CAÙI 1.00 20
10207 5 15.00 1.10 1. 6 NEM KG 10.00 20
10208 7 20.00 5.50
1. 7 TAÙO KG 5.00 28
1.
10224 9 22.00 13.20 8 CAÙ HOÄP THUØNG 62.50 5
1.
10225 1 10.00 253.55 9 KEÏO THUØNG 12.00 10
1.
10225 4 7.00 16.50 10 GAÏO KG 2.00 50
1.
10225 5 55.00 1.10 11 NEÁP KG 3.00 60
1.
10226 4 21.00 16.50
1. Mở Table SAN PHAM
10226 6 110.00 11.00 a. Sắp xếp theo DONGIA tăng dần.
10227 2 15.00 44.00 b. Sắp xếp theo TENSP giảm dần
10228 4 45.00 16.50 2. Mở Table HOA DON: Sắp xếp theo MANV
10228 5 15.00 1.10 tăng dần, trùng MANV thì xếp theo
10228 7 28.00 5.50 NGAYLAPHD tăng dần.
10230 6 30.00 11.00 3. Mở Table NHAN VIEN: Sắp xếp theo PHAI,
10238 1 4.00 253.55 trùng phái thì xếp theo TENNV giảm dần, trùng
10238 2 10.00 44.00 TENNV thì xếp theo NGAYSINH tăng dần.
10238 3 12.00 2.20
10238 9 20.00 13.20 Trang 10
10252 2 100.00 44.00
10252 3 40.00 2.20
10252 4 25.00 16.50
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
4. Đóng Table NHÂN VIÊN đã được sắp xếp, sau đó mở lại một lần nữa, bảng
nhân viên có còn được theo thứ tự sắp xếp không? Cho nhận xét

Câu 3: Thực hiện thao tác lọc dữ liệu như sau:
1. Mở table NHÂN VIÊN, sử dụng Filter by Selection thực hiện lọc
a. Các nhân viên có tên là “Hùng”
b. Các nhân viên có tên bắt đầu là “H”
c. Các nhân viên có họ lót là “Ngọc”
d. Các nhân viên sinh năm 1975
e. Các nhân viên sinh vào tháng 09
f. Các nhân viên nam
2. Mở table SANPHAM, sử dụng Filter by form thực hiện lọc:
a. Các sản phẩm có đơn vị tính là “thùng”
b. Các sản phẩm có đơn giá >100
c. Các sản phẩm có đơn giá 20 đến 50
3. Mở table KHACHHANG, sử dụng Advanced Filter/Sort thực hiện lọc:
a. Các Khách hàng ở “Tp. HCM” nhưng không có số điện thoại
b.Các khách hàng ở “Tp. HCM” hoặc “Hà Nội”
Câu 4:
1. Sao chép cấu trúc và dữ liệu của table NHANVIEN thành table có tên là
LYLICHNV
2. Sao chép cấu trúc của table SAN PHAM thành table có tên là SANPHAMMOI
3. Sao chép cấu trúc và dữ liệu của SANPHAM thành table có tên là SP_TAM
4. Đổi tên table SANPHAMMOI thành SANPHAMMOINHAP
5. Đổi tên table LYLICHNV thành bảng CHAMCONGNV
6. Vào chế độ Design View của bảng CHAMCONGNV, thực hiện các công việc:
a. Chèn thêm trường NC (ngày công), có kiểu dữ liệu là Number, Validation
rule là >=0 and 0
c. Xóa các trường HONV, TENNV, PHAI, NGAYSINH, ĐIACHI,
DIENTHOAI
d. Nhập các giá trị cho cột ngày công tùy ý nhưng nằm trong khoảng từ 0
đến 30, thử nhập giá trị >30 và cho nhận xét
e. Nhập các giá trị cho cột DGNC là 15000 hoặc 20000, thử nhập giá trị [Blue]
Caption: Hoï
TENSV Text Teân sinh vieân Field size: 10
Format:>[Blue]
Caption: Teân
Require: yes
PHAI Yes/No Phaùi Yes: Nam,  Format:;"Nam"[Blue];"Nö
No:Nöõ õ"[Magenta]
Caption: Phaùi
Display Control: Text 
Box
NGAYSINH Date/Tim Ngaøy sinh Format: short date
e Input Mark: 00/00/00
Caption: Ngaøy sinh
NOISINH Text Nôi sinh Field size:15
Caption: Nôi sinh
DIACHI Text Ñòa chæ Field size: 30
Caption: ñòa chæ.
MALOP Text Maõ lôùp Field size :10.
Caption : maõ lôùp.
HOCBONG Number Hoïc boång Field size:Long Integer
Caption: Hoïc boång
HINH OLE  Hình
Object

LOP HOC
Field  Data  Description Field Properties
Name type
MALOP Text Ma Lôùp Field size: 10
Format:>[Red]
Caption: Maõ lôùp
TENLOP Text Ten Lôùp Field size: 25
Format:>[Blue]
Caption: Teân Lôùp
MAKHOA Text Maõ khoa Field size: 10
Caption: Maõ khoa.
GVCN Text Giaùo vieân  Field size: 40
chuû nhieäm Caption: GVCN.
SISO Number Só soá Field size: Integer
Trang 44
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Caption: Só soá.
Só soá >0
HOCPHI Number Hoïc phí Field size:Long Integer
Caption: Hoïc phí

KHOA
Field  Data  Description Field Properties
Name type
MAKHOA Text Maõ khoa Field size:10
Caption: Ma khoa
Required: yes
TENKHOA Text Ten Khoa Field size: 40
Format:>[Blue]
Caption: Teân Khoa

MON HOC
Field  Data  Description Field Properties
Name type
MAMH Text Maõ moân hoïc Field size:10
Caption: Ma moân hoc
Required: yes
TENMH Text Ten Moân hoïc Field size: 40
Format:>[Blue]
Caption: Teân Moân Hoïc
Sotinchi Number Soá tín chæ Field size : Byte
Caption : Soá tín chæ.
Sotinchi>0

KET QUA

Field  Data  Description Field Properties
Name type
MASV Text Ma sinh vien Field size: 10
Format:>[red]
Caption: maõ sinh 
vieân
Required: yes
MAMH Text Ma moân hoïc Field size: 10
Format:>[Red]
Caption: maõ moân 
hoïc
Required: yes
LANTHI Number Laàn thi Field size: Byte
Format:>[Red]
Caption: Laàn thi
DIEM Number Ñieåm Field size:double
Caption: Ñieåm
Trang 45
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Nhaäp  döõ lieäu cho caùc table
 SINH VIEN

STT MASV HOSV TENSV NAM NGAYSINH
1 A01 Nguyeãn thò Haûi  .F. 23/03/79
2 A02 Traàn vaên  Chính .T. 24/12/80
3 A03 Leâ thò Baïch Yeán .F. 21/02/77
4 A04 Traàn Thanh  Mai .F. 20/12/78
5 A05 Traàn thò Thu Thuyû .F. 13/02/81
6 A06 Traàn thò  Thanh .F. 31/12/79
7 A07 Traàn Anh  Tuaán .T. 12/08/78
8 A08 Traàn Thanh  Trieàu .T. 02/01/80
9 A09 Nguyeãn vaên  Chính .T. 01/01/77
10 A10 Leâ thò  Kim .T. 20/12/81


STT NOISINH DIACHI MALOP HOCBONG
1 Saøi  12Voõ Vaên Taàn Q3 CDTHA 100000
Goøn
2 Saøi  3 Nguyeãn Bænh Khieâm  CDTHB 120000
Goøn Q1
3 Haø noäi 75 Pastuer Q3 CDTHA 140000
4 Beán Tre 56 Hai Baø Tröng  CDTHA
5 Saøi  40/3 An Laïc Vuõng  CDTHB
Goøn Taøu
6 Saøi  10 Nguyeãn Du Q1 CDCKA
Goøn
7 Long An 12 Ñieän Bieân Phuû –  CDCKA 80000
Long An
8 Haø noäi 3 Nguyeãn Thieän  CDCKB 80000
Thuaät Q3
9 Saøi  5 Nguyeãn vaên Cöø Q5 CDCKB 120000
Goøn
10 Saøi  12 Nguyeãn Thieäp Q4 CDCKB 120000
Goøn

KETQUA

MAMH LANTHI MASV DIEM
01 1 A01 2.0
01 1 A02 7.5

Trang 46
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
01 1 A03 5.0
01 1 A04 7.0
01 1 A05 4.0
02 1 A01 6.0
02 1 A02 7.0
02 1 A03 5.5
02 1 A04 6.5
02 1 A05 7.5
03 1 A01 9.0
03 1 A02 10.0
03 1 A03 3.0
03 1 A04 3.0
03 1 A05 6.0
04 1 A01 8.0
04 1 A02 3.5
04 1 A03 5.0
04 1 A04 8.0
04 1 A05 6.0
05 1 A06 7.5
05 1 A07 9.0
05 1 A08 4.5
05 1 A09 4.0
05 1 A10 8.0
06 1 A06 6.5
06 1 A07 4.0
06 1 A08 3.0
06 1 A09 4.5
06 1 A10 7.5
07 1 A06 5.0
07 1 A07 6.5
07 1 A08 7.0
07 1 A09 5.5
07 1 A10 4.0
08 1 A06 5.0
08 1 A07 4.0
08 1 A08 6.5
08 1 A09 7.0
08 1 A10 8.5
09 1 A06 5.0
09 1 A07 5.5
09 1 A08 5.0
09 1 A09 6.5
09 1 A10 10
MONHOC

MAMH TENMH SOTINCHI
01 Cô sôû Döõ lieäu 4
02 Trí tuïeâ nhaân  4
taïo 

Trang 47
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
03 Truyeàn tin 4
04 Ñoà hoaï 8
05 Vaên phaïm 7
06 Ñaøm thoaïi 5
07 Vaät lyù nguyeân  4
töû
08 Vaät lyù ñaïi caàu 4
09 Trieát hoïc 6
10 Toaùn 3
KHOA

MAKHOA TENKHOA
TH Coâng ngheä thoâng tin
DC Ñaïi cöông
AV Quan heä hôïp taùc quoác 
teá
CK Cô khí

LOPHOC

MALOP TENLOP GVCN MAKHOA SISO HOCPHI
CDTHA Cao Ñaúng Tin  Nguyeãn Hoaøi  TH 100 80000
Hoïc A  Nam 0
CDTHB Cao Ñaúng Tin  Traàn Thò  TH 80 80000
Hoïc B Bích Nga 0
CDCKA Cao Ñaúng Cô  Hoà Vaên  CK 120 95000
Khí A Chung 0
CDCKB Cao Ñaúng Cô  Nguyeån Quoác  CK 100 90000
Khí B Thaéng 0

Caâu 2: Thöïc hieän saép xeáp:
1. Môû Table SINH VIEN
2. Saép xeáp theo HOCBONG taêng daàn.
3. Saép xeáp theo MALOP giaûm daàn, truøng malop thì theo masv
4. Môû Table KETQUA: Saép xeáp theo MASV taêng daàn, truøng 
MANV thì xeáp theo MAMH taêng daàn.
5. Môû Table SINH VIEN: Saép xeáp theo PHAI, truøng phaùi thì 
xeáp theo TENSV giaûm daàn, truøng TENSV thì xeáp theo 
NGAYSINH taêng daàn.
6. Ñoùng Table SINH VIEÂN ñaõ ñöôïc saép xeáp, sau ñoù môû 
laïi moät laàn nöõa, baûng sinh vieân coù coøn ñöôïc theo 
thöù töï saép xeáp khoâng? Cho nhaän xeùt

Caâu 3: Thöïc hieän thao taùc loïc döõ lieäu nhö sau:
1. Môû table SINH VIEÂN, söû duïng Filter by Selection thöïc 
hieän loïc
a. Caùc sinh vieân coù teân laø “Chinh”
b. Caùc sinh vieân coù teân baét ñaàu laø “H”
c. Caùc sinh vieân coù hoï loùt laø “Thò”
d. Caùc sinh vieân sinh naêm 1975
e. Caùc sinh vieân sinh vaøo thaùng 09
Trang 48
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
f. Caùc sinh vieân nam
2. Môû table KET QUA, söû duïng Filter by form thöïc hieän 
loïc:
a. Caùc sinh vieân coù maõ laø “A01”
b. Caùc moân hoïc coù maõ laø 02 
c. Caùc sinh vieân coù ñieåm töø  7 ñeán 9
d. Caùc sinh vieân coù ñieåm nhoû hôn 5.
3. Môû table SINH VIEN, söû duïng Advanced Filter/Sort thöïc 
hieän loïc:
a. Caùc sinh vieân ôû “Q5” nhöng khoâng coù hoïc boång 
b. Caùc sinh vieân ôû  “Q1” hoaëc “Q3”
Caâu 4: 
1. Sao cheùp caáu truùc vaø döõ lieäu cuûa table SINH VIEN 
thaønh 2 table coù teân laø LY LICH SINH VIEN, SINH VIEN LY 
LICH.
2. Sao cheùp caáu truùc cuûa table KETQUA thaønh table coù 
teân laø DIEM
3. Sao cheùp caáu truùc vaø döõ lieäu cuûa LOPHOC thaønh table 
coù teân laø LOP_TAM
4. Ñoåi teân table LOP_TAM thaønh LOP
5. Ñoåi teân table LY LICH SINH VIEN thaønh baûng THONG TIN 
SINH VIEN
6. Vaøo cheá ñoä Design View cuûa baûng THONG TIN VIEN, thöïc 
hieän caùc coâng vieäc:
 Cheøn theâm tröôøng GIAMHP(Giaûm hoïc phí), coù kieåu 
döõ lieäu laø Number, Validation rule laø >=0 vaø =100
b Tìm nhöõng coù thuoäc khoa TH
c Tìm nhöõng loùp coù  Teân baét ñaàu laø “CD”
d Tìm vaø thay theá nhöõng maõ khoa laø  “CK” thay 
thaønh “DT”. Sau ñoù thay ngöôïc trôû laïi.
Caâu 6: Xoaù table SINH VIEN LY LICH, SP_TAM,  THONG TIN NHAN 
VIEN, LOP.
Caâu 7: Thieát laäp Relationship giöõa caùc table.

C.BAØI TAÄP QUERY

1. Lieät   keâ   danh   saùch   sinh   vieân   goàm   caùc   tröôøng   cuûa 
Table Sinh vien ñöôïc saép xeáp theo malop, cung malop thì 
theo masv.
2. Lieät keâ danh saùch sinh vieân coù hoïc boång ñöôïc saép 
xeáp   theo   tröôøng   tensv   goàm   caùc   tröôøng   Masv,   hosv, 
tensv, makhoa, hocbong.Trang 49
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
3. Lieät keâ danh saùch caùc sinh vieân thuoäc lôùp baát kyø 
do   ngöôøi   söû   duïng   nhaäp   vaøo   goàm   caùc   tröôøng   masv, 
hosv, tensv, nam, ngaysinh, diachi, hocbong.
4. Lieät keâ danh saùch caùc sinh vieân thuoäc khoa Tin hoïc 
ñöôïc saép xeáp theo tröôøng tensv goàm caùc tröôøng masv, 
hosv, tensv, malop, tenlop, hocbong.
5. Cho bieát lôùp hoïc naøo coù só soá cao nhaát.
6.   Lieät keâ baûng ñieåm cuûa sinh vieân goàm caùc tröôøng 
masv,   hosv,   tensv,   nam,   ngaysinh,   malop,   makhoa,   mamh, 
lanthi, diem ñöôïc saép xeáp theo maõ moân hoïc, neáu cuøng 
maõ moân hoïc thì saép xeáp theo tensv.
7. Döïa vaøo keát quaû caâu 6 lieät keâ danh saùch caùc sinh 
vieân   ñaäu   goàm   caùc   tröôøng   masv,   hosv,   tensv,   nam, 
ngaysinh,   malop,   makhoa,   mamh,   temh,   lanthi,   diem   ñöôïc 
saép xeáp theo malop, neáu cuøng malop saép xeáp theo tensv 
(ñieåm >=5).
8. Döïa vaøo keát quaû caâu 6 lieät keâ danh saùch caùc sinh 
vieân phaûi thi laïi goàm caùc tröôøng masv, hosv, tensv, 
nam,   ngaysinh,   mamh,   tenmh,   lanthi,   diem   ñöôïc   saép   xeáp 
theo mamh, neáu cuøng mamh saép xeáp theo tensv.
9. Lieät keâ caùc sinh vieân coù hoï Nguyeãn.
10. Lieät   keâ   caùc   sinh   vieân   thuoäc   khoa   tin   hoïc   sinh 
tröôùc naêm 1980.
11. Hieån thò baûng ñieåm cuûa töøng lôùp goàm caùc field 
masv,   hosv,   tensv,   nam,   ngaysinh,   malop,   makhoa,   mamh, 
tenmh, lanthi, diem.
12. Hieån   thò   danh   saùch   ñaäu   cuûa   töøng   lôùp   goàm   caùc 
field   masv,   hosv,   tensv,   nam,   ngaysinh,   malop,   makhoa, 
mamh, tenmh, lanthi, diem ñöôïc saép xeáp theo masv.
13. Hieån   thò   danh   saùch   rôùt   cuûa   töøng   lôùp   goàm   caùc 
field   masv,   hosv,   tensv,   nam,   ngaysinh,   malop,   makhoa, 
mamh, tenmh, lanthi, diem ñöôïc saép xeáp theo masv.
14. Hieån   thò   baûng   ñieåm   cuûa   moân   hoïc   baát   kyø   goàm 
goàm   caùc   field   masv,   hosv,   tensv,   nam,   ngaysinh,   malop, 
makhoa,   mamh,   tenmh,   lanthi,   diem   ñöôïc   saép   xeáp   theo 
masv.
15. Hieån   thò   baûng   ñieåm   cuûa   hoïc   sinh   coù   maõ   sinh 
vieân   laø   ‘A01’   vaø   “A04”   goàm   caùc   field   MASV,   MAMH, 
TENMH, LANTHI, DIEM.
16. Duøng Crostab query thoáng keâ baûng ñieåm cuûa töøng 
sinh vieân goàm.
17. Taïo query teân TK SI So duøng ñeå thoáng keâ só soá 
cuûa töøng lôùp.
18. Taïo query teân TK SI So duøng ñeå thoáng keâ só soá 
cuûa töøng lôùp theo töøng giôùi tính goàm Malop, tenlop, 
SosvNam, SosvNu.
19. Cho bieát soá sinh vieân ñaäu vaø rôùt cuûa töøng lôùp 
goàm Malop, tenlop, SosvDat, Sosvrot.
20. Cho bieát sinh vieân coù cuøng nôi sinh.
21. Cho bieát moân hoïc naøo chöa coù sinh vieân döï thi 
goàm Mamh, Tenmh, sotinchi.

Trang 50
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
22.   Danh   saùch   ñieåm   thi   goàm   masv,   hosv,   tensv,   nam   , 
ngaysinh, malop, ñieåm caùc moân, dtb, xeploai ( field xeáp 
loaïi döïa theo yeâu caàu sau :
Neáu dtb töø 8 trôû leân thì xeáp loaïi Gioûi.
Neáu  dtb  lôùn  hôn  hay  baèng  6.5  vaø  nhoû  hôn  8  xeáp 
loaïi Khaù
Neáu dtb lôùn hôn hay baèng  5.0 vaø nhoû hôn 6.5 xeáp 
loaïi Trung bình
Coøn laïi laø loaïi Yeáu.
23. Tính laïi HOCBONG cho caùc sinh vieân theo yeâu caàu 
sau :
Neáu Sinh vieân xeáp loïai Gioûi, hocbong = 200000.
Neáu Sinhvieân xeáp loïai Khaù, hocbong = 100000.
Coøn laïi laø 0.
24. Döïa vaøo Table Sinhvien cho bieát soá sinh vieân cuûa 
töøng lôùp goàm Malop, tenlop, siso.
25. Cho bieát soá lôùp cuûa töøng khoa.
26. Cho bieát coù bao nhieâu sinh vieân thi ñaït cho töøng 
moân goàm Mamh, tenmh, sosvdat.
27. Cho bieát coù bao nhieâu sinh vieân thi rôùt cho töøng 
moân goàm Mamh, tenmh, sosvdat.
28. Cho bieát coù bao nhieâu sinh vieân thi ñaït vaø rôùt 
cho töøng moân goàm Mamh, tenmh, sosvdat, sosvrot
29. Cho bieát toång hoïc boång cuûa töøng lôùp goàm Malop, 
Tenlop, tongHocBong.
30. Cho   bieát   toång   hoïc   boång   cuûa   töøng   khoa   goàm 
Makhoa, Tenkhoa, tongHocBong.
31. Thoáng   keâ   soá   sinh   vieân   gioûi,   khaù,   trung   bình, 
yeáu theo töøng lôùp.
32. Duøng   Update   Query   ñeå   söûa   kyù   töï   ñaàu   cuûa   MASV 
thaønh TH neáu sinh vieân ñoù thuoäc khoa Tin Hoïc, thaønh 
CK   neáu   sinh   vieân   ñoù   thuoäc   khoa   CK,   coøn   laïi   giöõ 
nguyeân.
33. Taêng   Hocphi   leân   50000   cho   nhöõng   lôùp   thuoäc   khoa 
TH.
34. Duøng Make table Query, ñeå taïo ra baûng SINH VIEÂN 
ÑAÄU   goàm   caùc   Field   Masv,   hoten,   phai,   malop,   tenlop, 
mamh, tenmh, lanthi, diem.
35. Duøng Make table Query, ñeå taïo ra baûng SINH VIEÂN 
RÔÙT   goàm   caùc   Field   Masv,   hoten,   phai,   malop,   tenlop, 
mamh, tenmh, lanthi, diem.
36. Döïa vaøo Query 16, duøng Make table Query, ñeå taïo 
ra baûng TOÅNG KEÁT KHOA TIN HOÏC VAØ baûng TOÅNG KEÁT KHOA 
CÔ KHÍ.
37. Duøng Make table Query, ñeå taïo ra baûng SINH VIEÂN 
COÙ   HOÏC   BOÅNG   goàm   caùc   Field   Masv,   hoten,   phai,   malop, 
tenlop, makh, tenkh, hocbong.
38. Theâm vaøo baûng Sinh vieân field Hocphi (Yes/No), sau 
ñoù   nhaäp   döõ   lieäu   cho   Field   naøy,   sinh   vieân   naøo   ñaõ 
ñoùng hoïc phí thì choïn yes, ngöôïc laïi laø No.
39. Duøng Make Table Query, taïo table SINH VIEN CHUA DONG 
HOC PHI goàm Masv, Hoten, phai, malop, tenlop, makh, tenkh 
Trang 51
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
ñöôïc saép xeáp theo Makh, cuøng Makh thì theo malop, cuøng 
malop theo masv.
40. Duøng   append   Query   theâm   vaøo   baûng   SINH   VIEN   CHUA 
DONG HOC PHI nhöõng Sinh vieân ñaõ ñoùng hoïc phí. Sau ñoù 
duøng Delete query xoùa trong baûng naøy nhöõng sinh vieân 
vöøa theâm.
D.BAØI TAÄP FORM
1) Taïo Form söû duïng caùc ñoái töôïng Label, text, Command, 
Check, Sun Form, Image, unbound Object, Bound Object Frame theo 
daïng sau :
Unbound Object Fields Label
Frame

Check box
Bound Object
Frame

Sub
Form
2) Taïo form söû duïng Tab Control. Command
Button
a. Taïo Form  Keát quaû thi cuûa lôùp theo maãu sau :
Yeâu caàu : 
 Khi nhaép nuùt lôùp hoïc seõ hieån thò thoâng tin veà 
lôùp hoïc theo maãu sau :
Trang 52
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
 Khi nhaép nuùt Keát quaû chung seõ hieån thò thoâng tin 
veà keát quaû thi cuûa caùc sinh vieân lôùp ñang xem theo 
maãu sau (Chuù yù : Do danh saùch sinh vieân thuoäc hai 
khoa, moãi khoa thi caùc moân hoïc khaùc nhau neân khi 
choïn maõ lôùp seõ truyeàn tham soá cho query cuûa 
SubForm baûng ñieåm ñeå ra baûng ñieåm töông öùng):
Höùông daãn:
  
Böôùc 1  :
−  Taïo Sub Form Frmketqua: Keát quaû hoïc taäp töøng lôùp 
theo nhöõng thoâng tin ôû maøn hình 2 (löu yù : Khi taïo 
nguoàn döõ lieäu cho Sub Form naøy phaûi coù Malop). 
− Trong   phaàn   Form   Footer   taïo   1   text   box   ñaët   teân   laø 
SOSV   vaø   trong   Control   source   cuûa   noù   goõ   vaøo   coâng 
thöùc =count([MASV]).
  
Böôùc 2  : Taïo Form Keát quaû thi cuûa lôùp vôùi nguoàn döõ 
lieäu laø baûng LOPHOC.
− Taïo ñoái töôïng laø Tab Control 
− Taïi trang 1 (lôùp hoïc): Keùo caùc Field töø Field List 
xuoáng vaø trình baøy caùc ñoái töôïng nhö maøn hình 1.
Trang 53
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
− Taïi trang  2 (keát  quaû chung)  : Chöùa  Sub Form Ketqua 
nhö maøn hình 2:
Link child Fields : Malop.
Link Master Fields : Malop.
− Taïo 1 Textbox döôùi vò trí cuûa khung SubForm
Ñaët Caption : Toång soá sinh vieân.
Ñaët Control Source cuûa Textbox bieåu thöùc sau := 
[Frmketqua].[Form]![SOSV]

b. Taïo Form theo maãu sau :Sinh vieân töï laøm
3) Truyeàn tham soá töø form vaøo Query vaø ReportTrang 54
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Coâng thöùc : [FORMS]![TEÂN FORM]![TEÂN ÑOÁI TÖÔÏNG]
 
Yeâu caàu  Taïo Form coù 
 : 
daïng sau :
a. Click choïn MASV, nhaán 
nuùt xem thì seõ chaïy 
query   hieån   thò   baûng 
ñieåm   cuûa   sinh   vieân 
vöøa choïn
b. Nhaán nuùt IN hieån thò 
Report baûng ñieåm cuûa 
sinh   vieân   ñoù.   Nuùt 
Thoaùt laø ñoùng Form
höôùng daãn: 
  Böôùc 1  : Taïo Form 
BANGDIEMSV goàm :Combobox : Chænh thuoäc tính
Name : Cbomasv
Row Source Type : Table/Query
Row Source : SELECT [SVIEN].[MASV], [SVIEN].[HOSV], [SVIEN].
[TENSV] FROM [SVIEN]
  Böôùc 2 : Taïo Query laøm nguoàn döõ lieäu cho Report   luoân 
  
goàm Masv, HoTen, Malop, Mamh, tenmh, Lanthi, Diem vaø truyeàn 
tham soá vaøo Query taïi coät MASV nhö sau :
  
Böôùc 3 : Taïo report laáy nguoàn döõ lieäu laø Query treân.
4) Truyeàn tham soá giöõa caùc thaønh phaàn cuûa Form
5) Neáu truyeàn tham soá töø Form naøy sang Form khaùc (Hay 
Report).
Coâng thöùc : FORMS![TEÂN FORM]![TEÂN ÑOÁI TÖÔÏNG]
− Neáu truyeàn tham soá töø SubForm sang Main form 
trong cuøng 1 Form
Coâng thöùc : [TEÂN O CHÖÙA SUBFORM].FORM![TEÂN ÑOÁI 
TÖÔÏNG]
Trang 55
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Accessa.  
Yeâu caàu
  Taïo Form coù daïng sau :
Höôùng daãn:
 Böôùc 1 : Taïo Main Form THONG TIN CHI TIET SV trong ñoù baïn 
haõy cheøn ñoái töôïng  tab Control  vôùi hai trang maøn hình 
CHITIET LOP HOC vaø THONG TIN VE SINH VIEN.
 Böôùc 2 : ÔÛ trang Chi Tiet Lop Hoc 
− Taïo   Combobox   choïn   maõ   lôùp   vôùi   teân   laø   Mlop   vaø 
SubForm thöù nhaát coù caùc thuoäc tính sau 
Name : SUB1
Link Child field : Malop
Link Master field : Mlop
− Taïo caùc Text Box hieån thò caùc thoâng tin : teân lôùp, 
Hoï vaø teân sinh khi Click choïn Masv trong SubForm thöù 
nhaát vaø Maõ sinh vieân nhö sau :

Trang 56
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
o Teân   lôùp   :   =[SUB1].Form![Hosv]+”   “+[SUB1].Form!
[Tensv]
o Hoï   teân   Sinh   vieân   :   =   [SUB1].Form![Hosv]+   “   “   +
[SUB1].Form![Tensv]
o Maõ sinh vieân : = [SUB1].Form![Masv]
Löu yù : 
− Trong   nguoàn   döõ   lieäu   cuûa   SubForm   thöù   nhaát   naøy   ngoaøu 
nhöõng noäi dung phuïc vuï cho SubForm phaûi coù chöùa caùc 
Field maø baïn muoán thöïc hieän coâng thöùc nhö treân.
− Taïo lieân keát giöõa SubForm thöù nhaát vaø SubForm thöù hai 
baèng caùch göûi giaù trò cuûa Masv trong SubForm thöù nhaát 
ra   mainForm   (   taïo   ôû   mainForm   1   oâ   textBox   chöùa   giaù   trò 
Masv cuûa SubForm thöù nhaát) vaø ñaët SubForm thöù hai lieân 
keát   vôùi   oâ   Text   Box   naøy   ôû   main   form.   Caùc   böôùc   tieán 
haønh nhö sau :
− Taïi 1 oâ Textbox trong mainForm, hieän baûng Properites cuûa 
oâ, choïn : 
o Name : Ñaët teân cho oâ (ví duï Tgian)
o Control   Source   :vieát   coâng   thöùc   laáy   giaù   trò   töø 
SubForm   thöù   nhaát   theo   qui   taéc   [Teân   oâ   chöùa 
SubForm].Form![teân oâ laáy giaù trò] nhö sau :
o = [SUB1].Form![Masv]
o Visible : Choïn No.
Chænh   thuoäc   tính   cuûa   oâ   SubForm   thöù   hai   theo   noäi   dung 
sau ;
o Link Child Fields : teân field laøm chæ tieâu quan heä 
(Masv).
o Link   Master   Fields   :   teân   oâ   Text   box   vöøa   taïo.
(Tgian).
−  ÔÛ trang Thong Tin Ve Sinh Vien
Taïo   caùc   TextBox   hieån   thò   caùc   thoâng   tin   veà   sinh   vieân 
baèng caùch laáy nhöõng thoâng tin naøy qua nguoàn döõ lieäu 
cuûa   SubForm   thöù   nhaát   (Taát   nhieân   khi   taïo   SubForm   thöù 
nhaát naøy baïn phaûi chuù yù ñöa taát caû caùc thoâng caàn 
laáy vaøo nguoàn döõ lieäu cuûa noù).
Trang 57
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
b. Taïo Form theo maãu sau :
Trang 58
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
c. Taïo Form theo maãu sau :
d. Taïo Form theo maãu sau
Trang 59
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Taï o l aï i For m daï ng t r eân nhöng t hay caùc nuùt l eänh
Com and baèng Opt i on gr oup.
m

e. Taï o For m t heo maãu sau :
E.BAØI TAÄP REPORT
1) Taïo Report theo maãu sau :


Trang 60
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
2) Taïo Report In Baûng ñieåm theo maãu sau :
3) Taïo Report In theû sinh vieân theo maãu sau :
Trang 61
Trường Đại học Công nghiệp tp Hồ Chí Minh _CS2
Bài Tập Thực Hành Access
Trang 62
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản