BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C FOR WINDOWS

Chia sẻ: ruavanguom

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC http://www.hcmup.edu.vn BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C FOR WINDOWS 1. Phần 1: Làm quen với một chương trình Win API 1.1. Bài 01 – Chương trình minh họa đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “Win32 Application” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “Win32 Application” o Chọn chức năng “A typical Hello World !” application o Hoàn tất tạo...

Nội dung Text: BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C FOR WINDOWS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM
KHOA TOÁN – TIN HỌC
http://www.hcmup.edu.vnBÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C FOR WINDOWS

1. Phần 1: Làm quen với một chương trình Win API
1.1. Bài 01 – Chương trình minh họa đầu tiên
- Yêu cầu: Tạo ứng dụng “Win32 Application” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0
- Hướng dẫn gợi ý:
o Khởi động Visual C++ 6.0
o Dùng chức năng New Project để tạo project mới
o Chọn loại project “Win32 Application”
o Chọn chức năng “A typical Hello World !” application
o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả

1.2. Bài 02 – Chương trình minh họa đầu tiên (tt)
- Yêu cầu: Sửa đổi chương trình trong bài 01
o Thay đổi tiêu đề của cửa sổ thành “Chương trình C/API”
o Thay đổi nội dung hiển thị trên màn hình Client area thành
“Day la chuong trinh minh hoa tao ung dung Windows
trong visual C++ bang thu vien API
Tac gia: Nguyen Van A…”
- Hướng dẫn gợi ý:
o Thay đổi tiêu đề của cửa sổ thành “Chương trình C/API”
// Initialize global strings
LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
strcpy(szTitle,"Chuong trinh C/API");
o Thay đổi nội dung hiển thị trên màn hình Client area thành
GetClientRect(hWnd, &rt);
strcpy(szHello,"Day la chuong trinh minh hoa tao ung dung Windows\n\r
trong visual C++ bang thu vien API \n\rTac gia: Nguyen Van A");
DrawText(hdc, szHello, strlen(szHello), &rt, DT_CENTER);
o Biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả
Ths Trần Ngọc Bảo 1/4
Bài tập thực hành lập trình C for Windows

1.3. Bài 03 - Tài nguyên của ứng dụng
- Yêu cầu: Tạo ứng dụng tương tự bài tập 01
o Thay đổi biểu tượng (Icon) của chương trình
o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình
o Thay đổi nội dung của hộp thoại (Dialog) “About”
- Hướng dẫn gợi ý:
o Thay đổi biểu tượng (Icon) của chương trình
wcex.lpszClassName = szWindowClass;
wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_SMALL);
Hoặc
Thêm mới một ICON
Sửa lệnh LoadIcon
//wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_SMALL);
wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_ICON1);
o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình
//wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wcex.hCursor = LoadCursor(NULL,IDC_WAIT);
Hoặc
Thêm mới một CURSOR
Sửa lệnh LoadCursor
//wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wcex.hCursor = LoadCursor(hInstance,(LPCTSTR)IDC_CURSOR1);
o Thay đổi nội dung của hộp thoại (Dialog) “About”
Chọn Tab ResourceView
Click vào mục dialog
Double click “IDD_ABOUTBOX”
Sửa nội dung “Bai03 Version 1.0” thành “Bai tap 03 phien ban 1.0”
o Biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả

1.4. Bài 04 - Tài nguyên của ứng dụng (tt)
- Yêu cầu: Tạo ứng dụng tương tự bài tập 01
o Bổ sung thêm vào menu “File” các mục sau: New, Open, Save
o Thêm mới 1 menu popup “Edit” với các item sau: Undo, Redo, Cut, Copy, Paste,
Delete

Ths Trần Ngọc Bảo 2/4
Bài tập thực hành lập trình C for Windows

o Mỗi menu item đều có phím tắt tương ứng
- Hướng dẫn gợi ý:
o Chọn Tab ResourceView
o Click vào mục Menu
o Double click “IDC_BAI04”
o Bổ sung thêm vào menu “File” các mục sau: New, Open, Save
o Thêm mới 1 menu popup “Edit” với các item sau: Undo, Redo, Cut, Copy, Paste,
Delete

1.5. Bài 05 - lập trình sự kiện
- Yêu cầu: Bổ sung bài tập 04
o Khi người dùng chọn menu item, hiển thị thông báo “Bạn vừa chọn chức năng xyz”
o Khi thoát chương trình hiển thị thông báo hỏi “Bạn có muốn thoát khỏi chương trình
không” ?
- Hướng dẫn gợi ý:
o Khi người dùng chọn menu item, hiển thị thông báo “Bạn vừa chọn chức năng xyz”
Viết xử lý cho các menu item trong message WM_COMMAND trong hàm WndProc
case WM_COMMAND:
wmId = LOWORD(wParam);
wmEvent = HIWORD(wParam);
// Parse the menu selections:
switch (wmId)
{
case IDM_ABOUT:
DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_ABOUTBOX, hWnd, (DLGPROC)About);
break;
case IDM_OPEN:
MessageBox(hWnd,"Ban dang chon chuc nang Open","Thong
bao",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
break;
case IDM_NEW:
MessageBox(hWnd,"Ban dang chon chuc nang NEW","Thong
bao",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
break;…
}
Ths Trần Ngọc Bảo 3/4
Bài tập thực hành lập trình C for Windows

o Khi thoát chương trình hiển thị dialog hỏi “Bạn có muốn thoát khỏi chương trình
không” ?
Thay nội dung đoạn code xử lý “case IDM_EXIT:” trong hàm LRESULT
CALLBACK WndProc
/*case IDM_EXIT:
DestroyWindow(hWnd);
break;
*/
case IDM_EXIT:
int nRes;
nRes = MessageBox(hWnd,"Ban co muon thoat khong
?","Confirm",MB_OKCANCEL|MB_ICONQUESTION);
if (nRes == IDOK)
DestroyWindow(hWnd);
break;

1.6. Bài 06 - Lập trình sự kiện (tt)
- Yêu cầu: Bổ sung bài tập 05
o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do
X=,Y=”
o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do
X=,Y=”
- Hướng dẫn gợi ý:
o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do
X=,Y=”
Xử lý sự kiện WM_LBUTTONDOWN
X = LOWORD(lParam);
Y = HIWORD(lParam);
o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do
X=,Y=”
Xử lý sự kiện WM_RBUTTONDOWN
X = LOWORD(lParam);
Y = HIWORD(lParam);Ths Trần Ngọc Bảo 4/4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản