Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - Java cơ bản

Chia sẻ: hi1509

Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - java cơ bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng - Java cơ bản

JAVA CƠ BẢN
Mã sinh viên:
Họ và tên:
Lớp học phần:
Ngày nộp bài:Bài tập 1
Những từ khóa hoặc tên dưới đây là hợp lệ?
a) Abc e) $$$ i) a_1
b) M/H f) 25or6to4 j) Student Number
c) Main g) 1_time k) string
d) double h) first-Name

Những từ khóa hoặc tên hợp lệ ______________________________________
Những từ khóa hoặc tên không hợp lệ ________________________________

Bài tập 2
Những kiểu dữ liệu nào dưới đây là hợp lệ?
a) string e) int i) float
b) double f) Double j) byte
c) interger g) String k) Float
d) boolean h) Integer

Những kiểu dữ liệu hợp lệ ______________________________________
Những kiểu dữ liệu không hợp lệ ________________________________

Bài tâp 3
class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
int tuoi = 25;
String name1 = " Van " ;
String name2 = " Lan " ;
(1)

}
}
Viết câu lệnh cho dòng lệnh (1) để hiển thị kết quả dưới đây:

Nội dung hiển thị Nội dung câu lệnh (1)
Toi ten la Van, 25 tuoi System.out.println(“Toi ten la ”+name1+”, ”+tuoi+” tuoi”
Lan nam nay cung 25
tuoi
Van va Lan deu 25 tuoi
Bài tâp 4
class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
final int y = 1,z = 2;
final String x = "Hello";
String X = "World";
System.out.println(y + z);
System.out.println(x + " " + X);
}
}

2.1 Cho biết kết quả của chương trình trên? Liệt kê các biến trong
chương trình? Cho biết các biến có khai báo final có ý nghĩa gì?
Bài tập 5
class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
final int b=a+1; //1
final int d=c+3; //2
final int c=b+2; //3
final int a=1; //4
System.out.println(a + b + c + d);
System.out.println();
}
}


3.1 Chương trình này có lỗi không? Tại sao?
Hãy sửa lại để chương trình có thể chạy được
3.2


________________________
________________________
________________________
________________________
Bài tập 6

class Demo
{
public static void main(String[] args)
{
String s = "abc"; //1
int n = 0; //2
double x = 0.0; //3
s = n; //4
n = 1.0; //5
n = x; //6
x = 999; //7
x += n; //8
s = "abc" + 1; //9
s -= 1; //10
n = 1 + 1.5; //11
}
}


Hãy cho biết các lỗi xuất hiện từ dòng 4 đến dòng 11?

Lỗi
Dòng
Bài tập 7


class Test
{
public static void main(String[] args)
{
double x = 3.0, y = 2.0;
int a = 10, b = 2;
(1)
System.out.print();
}
}
Thêm dòng lệnh (1) từ bảng dưới đây, hãy cho biết kết quả:

Kết quả
(1)
System.out.print(x+a);
System.out.print(a/b);
System.out.print(y/x);
System.out.print(y%x);
System.out.print(++y%x-1);
System.out.print(y--%x+1);
System.out.print(a+b%b);
System.out.print(x/y*b);
System.out.print((a+b)/b%a);
System.out.print(9.0/5.0*(a-x));
System.out.print(x+y-x*y%x);
System.out.print(57%50/25);


Bài tập 8
class IfElseStruct
{
public static void main(String[] args)
{
int x = 15;
int y = 20;
if(x>y) System.out.print(x);
else System.out.print(y) ;
}
}


Hãy cho biết kết quả của chương trình trên?
Bài tập 9

class ForStruct
{
public static void main(String[] args)
{
for(int i=1 ;i0){
System.out.print(n + " ");
n--;
}
else break;
}
System.out.println();
}
}


Hãy cho biết kết quả của chương trình trên?
Bài tập 11
Dựa vào thư viện, cho biết trong class Scanner, những phương thức dưới
đây sử dụng làm gì?
a) nextShort() e) nextLine()
b) nextByte()
c) nextBoolean()
d) nextInt()

Hãy cho biết kết quả của chương trình trên?
Bài tập 12
class Foreach1
{
public static void main(String[] args)
{
int[] A={10,9,8,7,6,5,4,3,2,1};
for(int i=0; i
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản