Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 2)

Chia sẻ: Nguyen Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
247
lượt xem
98
download

Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành oracle 9i (bài số 2)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành Oracle 9i (bài số 2)

  1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 – ORACLE (Hàm nhóm dữ liệu) 1. Hiển thị mức lương cao nhất, thấp nhất, trung bình và tổng số những nhân viên mà cụm từ ‘REP’ có trong job_id . 2. Hiển thị ngày vào làm việc xa nhất và gần nhất của nhân viên. Select maxhire_date),min(hire_date) From employees; 3. Cho biết tổng số nhân viên có id của department là 50. Select count(employee_id) From employees Where department_id =50; 4. Cho biết số nhân viên cuả department_id 80 có được commission_pct. Select count(employee_id) From employees Where department_id =80 and commission_pct is not null ; 5. Cho biết commission_pct trung bình cuả các nhân viên. Select avg(commission_pct) From employees; Select avg(commission_pct) From employees Where commission_pct is not null ;
  2. 6. Cho biết commission_pct trung bình cuả tất cả nhân viên (những nhân viên không có commission_pct thì tính là 0) . Select avg(nvl(commission_pct,0)) From employees; 7. Hiển thị department_id, mức lương trung bình (mức lương trung bình tính dựa theo department_id). Select department_id,avg(salary) From employees Group by department_id; 8. Như câu 7 nhưng yêu cầu sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo mức lương trung bình. Select department_id,avg(salary) luongtb From employees Group by department_id Order by avg(salary) asc ; 9. Chọn ra department_id, mức lương trung bình tính dựa theo department_id, với điều kiện: lương cao nhất phải lớn hơn 5000.(nhóm nào có luong cao nhất mà không qua 5000 thì không tính) Select department_id,avg(salary) luongtb From employees Group by department_id
  3. Having max(salary)>5000; (điều kiện trong mỗi nhóm đã group by_làm giảm số nhóm) Order by avg(salary) asc ; 9’. Chọn ra department_id, mức lương trung bình tính dựa theo department_id, với điều kiện: lương trung binh phải lớn hơn 5000 10. Chọn ra department_id, lương cao nhất tính dựa theo department_id, với điều kiện: lương cao nhất phải lớn hơn 8000. Select department_id,max(salary) From employees Group by department_id Having max(salary)>8000 Order by avg(salary) asc ; 11. Liệt kê job_id, tổng lương tính dưạ theo job_id với điều kiện: - Job_id không có cụm từ ‘REP’ - Tổng lương lớn hơn 12000 - Sắp xếp giảm dần theo tổng lương - Select job_id,sum(salary) tongluong From employees Where job_id NOT LIKE ‘%REP%’ Group by job_id Having sum(salary)>12000 Order by sum(salary) desc; select job_id,sum(salary) from employees group by job_id having job_id not like '%REP%' and sum(salary)>12000 order by sum(salary) desc; 12. Hiển thị mức lương trung bình cao nhất tính dựa theo department_id.
  4. Select max(avg(salary)) From employees Group by department_id;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản