BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214

Chia sẻ: augi17

. Bài tập 1: Hãy viết chương trình điều khiển hai động cơ hoạt động theo chế độ như sau : Động cơ 1 chạy 5 giây rồi ngừng sau đó đến động cơ 2 chạy 5 giây rồi ngừng động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy, kế đến thì chu kỳ làm việc của hai động cơ lặp lại 10 lần rồi nghỉ. Muốn làm việc nữa thì khởi động lại .

Nội dung Text: BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.BÀI TẬP THỰC HÀNH PLC S7-200 CPU 214
Bài tập 1:
Hãy viết chương trình điều khiển hai động cơ hoạt động theo chế độ như sau :
Động cơ 1 chạy 5 giây rồi ngừng sau đó đến động cơ 2 chạy 5 giây rồi ngừng
động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy, kế đến thì chu kỳ làm việc của hai động cơ lặp lại 10
lần rồi nghỉ. Muốn làm việc nữa thì khởi động lại .
Bài tập 2:
Công ty TECHNOPIA có hai bồn trộn hóa chất, mỗi bồn dược kéo bởi một động

 Bồn 1 trộn hóa chất a.
 Bồn 2 trộn hóa chất b.
Trên bảng điều khiển có ba chọn lựa :
+ Nếu nhấn nút PB thì cả hai bồn đều được chọn làm việc trong 30 giây.
+ Nếu nhấn nút PB1 thì chỉ có bồn 1 làm việc trong 30 giây (bồn 2 nghỉ).
+ Nếu nhấn nút PB2 thì chỉ có bồn 2 làm việc trong 30 giây (bồn 1 nghỉ).
Khi đang trộn hóa chất nếu bồn hóa chất bị hở van thì phải báo động ngay lập tức
và dừng quá trình trộn lại. ( hình vẽ).

PB PB1 PB2
1
Bồn 1 Bồn 2
SỰ
CỐ
BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Động cơ 2
Động cơ 1
Bài tập 3:

Có mộ t máy bán nước tự độ ng, tuỳ thuộc
HIỂN THỊ
số ti ền ta đưa vào trong máy thì loại nước
uố ng tương ứng sẽ được cho ra. Tiền đưa vào
ABCDEF
phải tương đương hoặc l ớn hơn giá tiền qui
định cho từng sản phẩm.
Đèn báo
A, B, C, D : 8 đồ ng.
E : 4 đồ ng.
Bỏ tiền vào
F : 2 đồ ng.
MÁY BÁN HÀNG
TỰ ĐỘNG
Hướng dẫn: Ta dùng một ngõ vào để mô phỏng số tiền đưa vào. Mỗi lần ta
tác động bộ đếm sẽ đếm và coi đó là 1 đồng (thay thế cho cảm biến báo số tiền). Sau
khi nhập xong ta phải nhấn thêm một phím nữa để báo số tiền đã nhập xong. Sau khi
nhập xong số tiền ta phải nhấn nút chọn loại nước. Số tiền còn dư được thối lại bằng
cách cho xung ra một ngõ ra ( cứ mỗi xung xem như một đồng ).

Bài tập 4:
- Do yêu cầu của công nghệ nên có một động cơ vận hành theo chế độ như sau:
 Nhấn nút ON (động cơ chuẩn bị làm việc), sau đó chọn chế độ làm việc .
+ Nếu nhấn nút PB1 : thì động cơ chạy 50 giây dừng 10 giây rồi chạy ngược
50 giây, dừng 10 giây và chu kỳ lặp lại 3 lần như ban đầu.


1
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.+ Nếu nhấn nút PB2 thì động cơ chạy 50 giây ,dừng 10 giây sau đó chạy
ngược 50 giây, dừng 10 giây và chu kỳ bắt đầu lặp lại như ban đầu 5 lần.
Bảng điều
khiển
3 5
PB1 PB2
Động cơ

OFF ON
Bài tập 5:
 Nhà máy LOSANCHE có một dây chuyền sản xuất bia, sau khi đổ bia vào
chai thì các chai bia này được đưa qua một băng tải .dọc theo băng tải có 4 trạm kiểm
tra:
Trạm 1 : Kiểm tra chai có bị mẻ hay không.
T1 T2 T3 T4
Trạm 2 : Kiểm tra nhãn chai .
 Trạm 3 : Kiểm tra nút chai .
Trạm 4 : Kiểm tra bia đầy hay không .
Nếu chai bia nào không đảm bảo bất kỳ tiêu chuẩn kiểm tra nào thì sẽ bị loại bỏ
sau khi qua 4 trạm.
Hãy viết chương trình kiểm tra sản phẩm theo yêu cầu trên.
Bài tập 6:
 Có công nghệ đổ nguyên liệu như hình vẽ :

- LS1, LS2 : Công tắc
LS1 LS
hành trình
A B S
- S1, S2 : Báo bồ n 1 đầy
và cạn
S
- S3, S4 : Báo bồ n
V1
nguyên liệu đầy và
Bơm1
Bơm2 cạn
Động cơ S
Khi nhấn nút LV thì cần bơm nguyên liệu di
chuyển từ A B (nhờ động cơ 1 kéo). Khi
đến B thì cần bơm dừng lại và bắt đầu bơm
S4
LV / STOP
vào bồn 1 nhờ bơm1. Khi bồn đầy guyên thìu ừng bơm và mở van V1 đồng
n bồn 1 liệ ng
thời bơm nguyên liệu ra khỏ i bồn 1 nhờ bơm 2. Khi bồ n 1 đã cạn thì ngừng
bơm 2 và đóng vantrìnhlại, và sau thực hiện n bơm trở về vị trí A. liệu ố n làm việc
Hãy viết chương V1 điều khiển đó thì cầ công nghệ đổ nguyên Mu như yêu
cầuữa thì nhấn nút LV trở lại
đã cho.
n
Bài tập 7:
Công ty trách nhiệm hưũ hạn PHƯỚC - LỘC có một dây chuyền công nghệ
sản xuất sản phẩm gồm 8 motor hoạt động như sau :
Mỗi lần hoạt động chỉ có 1 động cơ trong số 8 động cơ vận hành, bắt đầu khởi
động thì động cơ 0 chạy trước.
+ Nếu nhấn nút PBR thì motor đang vận hành ngừng hoạt động và motor ở phía
bên phải của nó sẽ vận hành.
+ Nếu nhấn nút PBL thì motor đang vận hành ngừng hoạt động còn motor bên
trái của nó bắt đầu hoạt động :


2
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ví dụ : Động cơ 0 đang hoạt động nếu nhấn nút PBR thì motor o ngừng hoạt
động còn động cơ 1 bắt đầu hoạt động. Còn nếu nhấn nút PBL thì động cơ 0
ngừng và động cơ 7 bắt đầu hoạt động. (xem hình )Motor 0 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor 6
Motor 1 Motor 2 Motor 7

BẢNG ĐIỀU KHIỂN


PBL
PB
R

ON OFF
Bài tập 8:
Viết một chương trình cài đặt trước giá trị cho một bộ đếm sản phẩm mì gói từ
0 đến 9999 bằng các nút nhấn của các đầu vào từ I0.0 đến I1.1 ( tương ứng các số từ
0 đến 9 ), giá trị đặt này được hiển thị trên các ngõ ra (dạng BCD 4 bit), khi đặt xong
ta nhấn nút SET thì việc đặt sẽ hoàn thành, khi đang đếm muốn sửa lại giá trị đặt thì
ta nhấn nút chỉnh định (ADJUST).
Hình vẽ:
BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1 2 3 4
0 HIỂN THỊ

5 6 7 8 9


SET ADJUST
ON/
Bài tập 9:
- Xí nghiệp điện cơ Thành Đạt có 1 dây chuyền sấy động cơ như sau :
Khi động cơ đã được sơn xong thì được đưa vào buồng sấy, thời gian sấy được
đặt trước nhờ người sử dụng . Sau khi sấy xong thì báo đèn và ngừng quá trình sấy.
Hãy viết chương trình kích hoạt buồng sấy khi sản phẩm đã được đưa vào buồng và
thời gian sấy có thể đặt trước nhờ 10 phím số thập phân từ bên ngoài, giá trị thời gian
được hiển thị ở dạng số BCD tại ngõ ra ( chỉ hiển thị số phút).

CÁCH VẬN HÀNH
HIỂN THỊ THỜI GIAN
- Đầu tiên ta nhấn nút ON/OFF(tắt
mở).
- Ta đặt thời gian bẳng các phím
0 1 2 3 4
số.
5 6 7 8 9 - Muố n bắt đầu sấy thì ta nhấn nút
LV(làm việc ).
LV
ON/OFF
Bài tập 10:
Viết 1 chương trình điều khiển đèn giao thông cho ngã tư Cầu Mới ở Biên Hòa,
đèn hoạt động như sau:

3
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có thể thay đổi được thời gian cho đèn xanh tuyến 1 và tuyến 2.
 Vàng tuyến 1 và tuyến 2 có giá trị mặc định là 5 giây.


- Xanh tuyến1,
tuyến 2 có giá trị
mặc định là 15 giây.
- Vàng tuyến 1 và
tuyến 2 là 5 giây.
Bài tập 11:
Viết chương trình điều khiển một chuông báo tiết học theo yêu cầu sau:
- Chủ Nhật chuông không kêu.
- Từ 7h00’00” đến 7h00’10” chuông kêu báo vào giờ học.
- Từ 9h00’00” đến 9h00’08” chuông kêu báo giờ giải lao.
- Từ 9h15’00” đến 9h15’10” chuông kêu báo vào giờ học.
- Từ 11h00’00” đến 11h00’20” chuông kêu báo giờ học kết thúc.
4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản