Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Chia sẻ: nguyenmanhbg

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn toán học - Bài tập tiếp tuyến của hàm số

Nội dung Text: Bài tập tiếp tuyến của hàm số

 

  1. Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt Từ điểm M tr ên đường thẳng kẻ được bao nhi êu tiếp tuyến đến đồ thị ? ; đường thẳng (d) qua M v à có hệ số góc k có ph ương trình : . (d) tiếp xúc v ới ( C ) khi hệ có nghi ệm Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra tăng trên R ; do đó phương tr ình có đúng 1 nghiệm , do đó h ệ có 1 nghi ệm . Vậy từ M kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) . Cho hàm s ố có đồ thị là 1. Từ điểm M tr ên đường thẳng mà từ đó kẻ đú ng 2 tiếp tuyến đến đồ thị Định m để cắt tại 3 điểm phân biệt . 1. Giả sử . Đường thẳng qua có hệ số góc có phương tr ình . tiếp xúc khi hệ có nghi ệm. Thay từ vào , ta được Từ kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến khi hệ có đúng 2 nghi ệm ; khi đó ph ương trình có nghiệm kép khác hoặc có 2 nghiệm phân biệt m à trong đó có 1 nghi ệm bằng . 2. Phương tr ình hoành độ giao điểm và : Đặt cắt tại 3 điểm phân biệt khi ph ương trình có 3 nghi ệm
  2. Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt Bài tập : 1. Cho hàm s ố có đồ thị là ( C ) a. Tìm những điểm tr ên đư ờng thẳng kẻ được bao nhi êu tiếp tuyến đến ( C ) ?. b. Tìm những điểm trên đư ờng thẳng mà từ đó kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) ?. c. Tìm những điểm tr ên đư ờng thẳng mà từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) ?. 2. Cho hàm s ố có đồ thị là ( C ) a. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 1 tiếp tuyến đến ( C ) ?. b. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) ?. c. Tìm trên đường thẳng những điểm mà từ đó kẻ đúng 3 tiếp tuyến đến ( C ) ?. d. Tìm trên đường thẳng những điểm m à từ đó kẻ đúng 2 tiếp tuyến đến ( C ) m à trong đó có 2 tiếp tuyến vuông góc nhau ?.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản