Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Bài tập Tin học Đại cương part 1

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
829
lượt xem
215
download

Bài tập Tin học Đại cương part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập tin học đại cương part 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tin học Đại cương part 1

 1. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 1 PHÁ Ö N I : DÆ Î L IÃ Û U VA Ì C HÆÅNG TRÇNH TÊNH TOAÏN CAÏC BIÃØU THÆÏC 1. Viãút chæång trçnh nháûp baïn kênh R vaì xuáút ra maìn hçnh thãø têch V vaì diãûn têch S cuía hçnh cáöu (V = 4πR3/ 3 vaì S=4πR2) * Thuáût toaïn: + Coï thãø khai baïo caïc biãún : V,S,R + Nháûp R tæì baìn phêm (dæî liãûu nháûp vaìo tæì baìn phêm) + Gaïn: V theo cäng thæïc:V = 4πR3/ 3 S=4πR2 + Viãút keït quía V, s ra maìn hçnh (kãút quaí xuáút ra) * Chæång trçnh #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <math.h> main() { clrscr(); float v,s,r; printf(" Nhap ban kinh hinh cau R(voi R>0)="); scanf("%f",&r); s=4*M_PI*r*r; v=4*M_PI*r*r*r/3; printf("Dien tich hinh cau= %0.2f",s); printf("\nThe tich hinh cau= %0.2f",v); getch(); } * Kãút quaí chaûy demo + Vaìo R=2 + Dien tich hinh cau la:50.27 + The tich hinh cau la:33.51 * Nháûn xeït Âáy laì baìi toaïn ráút âån giaín, tênh toaïn âån thuáön mäüt biãøu thæïc. Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 2. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 2 2. Viãút chæång trçnh nháûp 2 säú thæûc x,y vaì tênh giaï trë haìm ( x 2 − y 2 ) + arctg ( x + y ) log 5 F(x,y) = e x + cos( x + y ) * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún : x,y,Tu,Mau,F kiãøu thæûc + Âoüc giaï trë x,y tæì baìn phêm + Gaïn : tu=log(fabs(x*x-y*y))/log(5)+atan(x+y); mau=exp(x)+cos(x+y); F= tu/mau; + Viãút kãút quaí F ra maìn hçnh * Chæång trçnh #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <math.h> main() { clrscr(); float x,y,tu,mau,f; printf("Nhap x="); scanf("%f",&x); printf("\nNhap y="); scanf("%f",&y); tu=log(fabs(x*x-y*y))/log(5)+atan(x+y); mau=exp(x)+cos(x+y); f=tu/mau; printf("Ket qua cua ham F(x,y) la= %0.2f",f); getch(); } 3. Viãút chæång trçnh nháûp 2 säú thæûc x,y vaì tênh giaï trë cuía haìm f(x,y) nhæ sau: + log (x− y) x 5 5 F(x,y) = 1 + arctg (x + y) Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 3. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 3 * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún: x,y,Tu,Mau,F:kiãøu thæûc + Âoüc giaï trë cuía x,y tæì baìn phêm (dæî liãûu vaìo tæì baìn phêm) + Gaïn caïc biãøu thæïc: tu=pow(5,x)+log((fabs(x-y)))/log(5); mau=1+atan(x+y); F:= tu/mau; + Viãút kãút quaí F ra maìn hçnh (kãút quaí) * Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float tu,mau; float x,y; printf("nhap x="); scanf("%f",&x); printf("nhap y="); scanf("%f",&y); tu=pow(5,x)+log((fabs(x-y)))/log(5); mau=1+atan(x+y); printf(" ket qua cua=%0.3f", tu/mau); getch(); } 4. Tênh chu kyì dao âäüng cuía con làõc âån l T = 2π g Våïi g laì gia täúc troüng træåìng 9,18m/s2. * Thuáût toaïn: + Coï thãø khai baïo hàòng säú g + Khai baïo caïc biãún : T,L + Nháûp chiãöu daìi L tæì baìn phêm + Gaïn T= 2*pi*sqrt(l/g) Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 4. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 4 + Viãút kãút quaí T ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #define g 9.18 main() { clrscr(); float l,t; printf(" Nhap chieu dai con lac="); scanf("%f",&l); t=2*M_PI*sqrt(l/g); if (l<0) printf(" khong tinh duoc"); else printf("chu ky con lac la=%0.3f",t); getch(); } 5. Nháûp ba caûnh cuía tam giaïc tênh S = (p(p-a)(p-b)(p-c))1/2 våïi P= (a+b+c)/2 * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún : a,b,c,p,s:Kiãøu thæûc + Âoüc caïc giaï cuía a, b, c tæì baìn phêm + Gaïn : P=(a+b+c)/2; (Næía chu vi) S= Sqrt(P*(p-a)*(p-b)*(p-c)); + Viãút S ra maìn hçnh. (kãt quaí cáön tênh) * Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float a,b,c,p,s; printf(" nhap a="); scanf("%f",&a); Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 5. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 5 printf(" nhap b="); scanf("%f",&b); printf(" nhap c="); scanf("%f",&c); p=(a+b+c)/2; s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); printf(" Dien tich tam giac la=%0.2f",s); getch(); } 9 x 2 +15 6. Tênh biãøu thæïc : 7 x2 * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún : x,s:kiãøu thæûc; + Âoüc giaï trë biãún x tæì baìn phêm + Gaïn : s=(9*x*x+15)/(7*sqrt(x*x)); + Viãút kãút quaí S : ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float x,s; printf(" nhap x="); scanf("%f",&x); s=(9*x*x+15)/(7*sqrt(x*x)); printf(" ket qua la=%f",s); getch(); } 7. Tênh biãøu thæïc Cos (x2) * Thuáût toaïn: + Coï thãø khai baïo caïc biãún : x,s kiãøu thæûc + Âoüc giaï trë cuía x tæì baìn phêm + Viãút kãút quía ra maìn hçnh * Chæång trçnh Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 6. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 6 #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float x,s; printf("nhap x="); scanf("%f",&x); s=cos(x)*cos(x); printf(" ket qua la=%0.3f",s); getch(); } 8.x2 - sin(x) * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún x,s + Âoüc giaï trë x tæì baìn phêm + Gaïn s:= x*x-sin(x); + Viãút kãút quaí s ra maìn hçnh * Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float x,s; printf("nhap x="); scanf("%f",&x); s=x*x-sin(x); printf(" ket qua la=%0.3f",s); getch(); } 9. 1 + ln(x2) * Thuáût toaïn: + Coï thãø khai baïo caïc biãún x,s + Âoüc giaï trë cuía x tæì baìn phêm + gaïn s:= 1 -log(x*x); + Viãút s ra maìn hçnh * Chæång trçnh Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 7. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 7 #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float x,s; printf(" nhap x="); scanf("%f",&x); s=1+log(x*x); printf(" ket qua la=%0.3f",s); getch(); } 10.Tênh ch(x) ex + e−x Hæåïng dáùn : ch(x) = 2 * Thuáût toaïn: + Coï thãø khai baïo caïc biãún x, chx + Âoüc giaï trë cuía x tæì baìn phêm + gaïn chx= (exp(x) + 1/exp(x))/2; + Viãút chx ra maìn hçnh *Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float chx,x; printf(" nhap x="); scanf("%f",&x); chx=(exp(x)+1/exp(x))/2; printf("ket qua la=%0.2f",chx); getch(); } 11.Tênh Sh(x) Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 8. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 8 e x − e−x Hæåïng dáùn : sh(x) = 2 * Thuáût toaïn: + Coï thãø khai baïo caïc biãún x,shx + Âoüc giaï trë cuía x tæì baìn phêm. + gaïn shx= (exp(x) - 1/exp(x))/2; + Viãút kãút quaí shx * Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float shx,x; printf(" nhap x="); scanf("%f",&x); shx=(exp(x)-1/exp(x))/2; printf("ket qua la=%0.2f",shx); getch(); } Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 9. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 9 PHÁ Ö N II : LÃ Û N H Â IÃ Ö U KIÃ Û N + IF + LÃÛNH SWITCH . . . CASE + TOAÏN TÆÍ ? 1. Láûp chæång trçnh nháûp caïc hãû säú a, b, c, d, e, f, vaìo maïy tæì baìn phêm räöi giaíi vaì biãûn luáûn hãû phæång trçnh sau: { ax + by = c dx + ey = f * Thuáût toaïn: + coï thãø khai baïo caïc biãún : a,b,c,d,e,f, dinhthuc,dx,dy:real; + Âoüc caïc giaï trë cua a,b,c,d,e,f tæì baìn phêm. í + Gaïn : dinhthuc=a*e -d*b; dx=c*e -f*b; dy=a*f-d*c; + Nãúu dinhthuc <> 0 thç hãû phæång trçnh coï nghiãûm Nghiem x = (dx/dinhthuc); Nghiem y = (dy/dinhthuc) Ngæåüc laûi Nãúu dx <> 0 hoàûc dy <> 0thç Hãû phæång trçnh vä nghiãûm ngæåüc laûi hãû phæång trçnh vä âënh * Chæång trçnh #include <math.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> main() { clrscr(); float a,b,c,d,e,f,dinhthuc,dx,dy; printf(" nhap a="); scanf("%f",&a); Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 10. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 10 printf(" nhap b="); scanf("%f",&b); printf(" nhap c="); scanf("%f",&c); printf(" nhap d="); scanf("%f",&d); printf(" nhap e="); scanf("%f",&e); printf(" nhap f="); scanf("%f",&f); dinhthuc=a*e-d*b; dx=c*e-f*b; dy=a*f-d*c; if (dinhthuc!=0) { printf("nghiem x=%0.2f",dx/dinhthuc); printf("nghiem y=%0.2f",dy/dinhthuc); } else if (dx!=0) printf(" he phuong trinh vo nghiem"); else printf(" He phuong trinh vo dinh"); getch(); } 2.Láûp chæång trçnh giaíi phæång trçnh báûc hai : ax2 + bx + c = 0 våïi a, b, c khaïc khäng. * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún a,b,c,delta, x1,x2. + Âoüc giaï trë caïc biãún a,b,c tæì baìn phêm. Láûp Delta=b2 -4*a*c. + + Nãúu delta=0 thç phæång trçnh coï nghiãûm keïp. + Nãúu delta >0 thç phæång trçnh coï 2 nghiãûm thæûc + Nãúu delta <0 thç phæång trçnh vä nghiãûm. + Viãút kãút quaí ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> void main() { clrscr(); float a, b, c, delta; Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 11. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 11 printf("\nGiai phuong trinh bac hai AXý + BX + C = 0"); printf("\nCho biet ba he so A : "); scanf("%f", &a); printf("\nCho biet he so B : "); scanf("%f", &b); printf("\nCho biet ba he so C : "); scanf("%f", &c); delta = b * b - 4 * a * c; if (delta<0) printf("Phuong trinh vo nghiem"); else if (delta == 0) printf("Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = %0.2f", -b/(2*a)); else { printf("Phuong trinh co hai nghiem phan biet\nx1 = %0.2f", (-b + sqrt(delta))/(2*a)); printf("\nx2 = %0.2f", (-b - sqrt(delta))/(2*a)); } getch(); } 3. Láûp chæång trçnh giaíi báút phæång trçnh báûc hai : ax2 + bx + c > 0 våïi a, b, c báút kyì. * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún a,b,c,x1,x2,delta,x; + Âoüc giaï trë caïc biãún tæì baìn phêm + Nãúu a=0 vaì b=0 vaì c=0 thç nháûp laûi caïc biãún Ngæåüc laûi nãúu a=0 Nãúu b=0 thçkhong phai bat phuong trinh Ngæåüc laûi Nãúu b>0 thç nghiãûm báút phæång trçnh x>-c/b Nãúu b<0 thç nghiem bat phuong trinh x<-c/b + Nãúu a>0 thç láûp delta:=sqr(b)-4*a*c; Nãúu delta <=0 thç bat phuong trinh dung moi x; Nãúu delta >0 thç báút phæång trçnh coï nghiãûm x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a) x2:=(-b+sqrt(delta))/(2*a) Nghiãûm báút phæång trçnh x<x1 hoàûc x>x2 + Nãúu a<0 Thç Nãúu delta <=0 thç báút phæång trçnh vä nghiãûm Nãúu delta >0 Thç Nghiãûm báút phæång trçnh x1<x<x2 Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 12. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 12 * Chæång trçnh #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> void main() { clrscr(); float a, b, c,x1,x2,x, delta; printf("\nGiai bat phuong trinh bac hai AXý + BX + C > 0"); printf("\nCho biet ba he so A : "); scanf("%f", &a); printf("\nCho biet he so B : "); scanf("%f", &b); printf("\nCho biet ba he so C : "); scanf("%f", &c); if ((a==0)&&(b==0)&& (c==0)) printf("Xin moi ban nhap lai cac he so a,b,c nhe"); else if (a==0) { if (b==0) printf("khong phai la bat phuong trinh -hay nhap lai"); else { if (b>0) printf(" nghiem cua bat phuong trinh>%0.2f",-c/b); if (b<0) printf(" nghiem cua bat phuong trinh<%0.2f",-c/b); } } if (a>0) { delta = b * b - 4 * a * c; if (delta<=0) printf(" Bat phuong trinh dung voi moi x"); if (delta>0) { x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a); printf("nghiem cua bat phuong trinh x<%0.2f",x1); printf(" hoac x>%0.2f",x2); } } if (a<0) { delta = b * b - 4 * a * c; Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 13. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 13 if (delta<=0) printf("Bat phuong trinh vo nghiem "); if (delta>0) { x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b+sqrt(delta))/(2*a); printf("nghiem cua bat phuong trinh x>%0.2f",x2); printf(" va x<%0.2f",x1); } } getch(); } 4. Tênh an * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún a,n. + Âoüc caïc giaï trë cuía a,n tæì baìn phêm. + Nãúu a<0 thç khäng tênh ngæåüc laûi thç tênh theo biãøu thæïc: Exp(n*ln(a)) + Viãút kãút quaí ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> void main() { clrscr(); float a,n; printf(" nhap a="); scanf("%f",&a); printf(" nhap n="); scanf("%f",&n); if (a<0) printf(" khong tinh duoc"); else printf("%lf mu %lf la %lf\n",a,n,exp(n*log(a))); getch(); } 5. Nháûp 4 säú a, b, c, d. Tçm giaï trë låïn nháút (maximum). * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún : a,b,c,d,max Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 14. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 14 + Duìng thuáût toaïn lênh canh: gaïn max= pháön tæí báút kyì räöi láúy caïc pháön tæí khaïc âem so saïnh våïi max. + Viãút kãút quaí max ra maìn hçnh. * Chæång trçnh #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> void main() { clrscr(); float a,b,c,d,max; printf(" nhap a="); scanf("%f",&a); printf(" nhap b="); scanf("%f",&b); printf(" nhap c="); scanf("%f",&c); printf(" nhap d="); scanf("%f",&d); /*dung thuat toan linh canh*/ max=a; if (b>max) max=b; if (c>max) max=c; if (d>max) max=d; printf(" Gia tri lon nhat la=%f",max); getch(); } 6. Nháûp 3 giaï trë a, b, c. Chæïng minh coï phaíi laì âäü daìi cuía 3 caûnh cuía mäüt tam giaïc khäng ? Tçm tam giaïc cán, âãöu, vuäng, vuäng cán, tam giaïc thæåìng. * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún a,b,c + Âoüc giaï trë caïc biãún tæì baìn phêm. + Nãúu (a+b>c) vaì ( a+c> b) vaì (b+c>a) vaì (a> 0) vaì (c > 0) vaì (a > 0) thç Nãúu (a=b) and (b=c) and (c=a) tam giaïc âãöu Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 15. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 15 Ngæåüc laûi Nãúu (a=b) hoàûc (b=c) hoàûc (a=c) thç tam giaïc cán Ngæåüc laûi Nãúu ((a*a+b*b=sqr(c)) vaì (a=b)) hoàûc ((sqr(a)+sqr(c)=b*b)vaì (a=c)) hoàûc ((c*c+b*b=a*a)vaì (c=b)) thç tam giaïc vuäng cán Ngæåüc laûi Nãúu(sqr(a)=b*b+c*c) hoàûc (b*b=a*a+c*c) hoàûc(c*c=a*a+b*b) thç Tam giaïc vuäng Ngæåüc laûi tam giaïc thæåìng Ngæåüc laûi nháûp khäng håüp lãû * Chæång trçnh #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> void main() { clrscr(); float a,b,c; printf(" nhap a="); scanf("%f",&a); printf(" nhap b="); scanf("%f",&b); printf(" nhap c="); scanf("%f",&c); if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a) &&(a>0)&&(b>0)&& (c>0)) { printf("a,b,c la canh cua "); if ((a==b)&&(b==c)&&(c==a)) printf(" Tam giac deu"); else if ((a==b)||(b==c)||(a==c)) printf(" Tam giac can"); else if (((a*a+b*b==c*c)&&(a==b))||((a*a+c*c==b*b) &&(a==c)) ||((c*c+b*b==a*a)&&(c==b))) printf("Tam giac vuong can"); else if ((a*a==b*b+c*c)||(b*b==a*a+c*c)||(c*c==a*a+b*b)) printf("Tam giac vuong"); else printf("Tam giac thuong"); } else printf(" tam giac khong hop le"); getch(); } Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 16. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 16 7. Láûp chæång trçnh âoüc vaìo tao âäü ba âiãøm A, B, vaì O. Tênh goïc û hçnh hoüc AOB. Hæåïng dáùn: +Nháûp toüa âäü âiãøm A(xa, ya), B(xb,yb), C(xc,yc), O(xo,y0 ) + Tênh OA = ( x a − x 0 ) 2 + ( y a − y 0 ) 2 OB = ( xb − x 0 ) 2 + ( y b − y 0 ) 2 Cos = ((xa - x0)*(xb-x0) + (ya - y0)*(yb - y0))/(OA*OB) cos cuía goïc AOB tênh sin cuía goïc AOB vaì tg cuía goïcAOB + Tæì + Tæì tg cuía goïc AOB ta duìng haìm ngæåüc ARCTAN âãø tênh goïc AOB. * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún : Xa,Ya, Xo, Yo, Xb,Yb,goc,OA,OB,cos,tg + Âoüc giaï trë cuía caïc biãún: Xa,Ya, Xo, Yo, Xb,Yb. + Gaïn oa=sqrt((xa-xo)*(xa-xo)+(ya-yo)*(ya-xo)); ob=sqrt((xb-xo)*(xb-xo)+(yb-yo)*(yb-xo)); { Theo cong thuc cua tich vo huong suy ra cosin goc AOB} cos=((Xa-Xo)*(Xb-Xo) + (Ya -Yo)*(Yb-Yo))/(OA*OB); + Nãúu cos =1 thç goc=0 Ngæåüc laûi Nãúu cos=-1 thç goc=pi Ngæåüc laûi Nãúu cos=0 thç goc=pi/2 Ngæåüc laûi tg=sqrt(1-sqr(cos))/cos; goc=arctan(tg); { don vi Radian} Nãúu goc <0 Thç goc=pi/2 -goc; + Viãút kãút quaí goïc. * Chæång trçnh #include <stdio.h> #include <math.h> #include <conio.h> void main() { clrscr(); float xa,ya,xo,yo,xb,yb,goc,cos,oa,ob,tg; printf("Chuong trinh tinh goc con lai cua tam giac\n"); printf("Vao lan luot cac diem\n "); printf(" Toa do cua diem A: Xa,Ya="); Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 17. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 17 scanf("%f%f",&xa,&ya); printf(" Toa do cua diem B: Xb,Yb="); scanf("%f%f",&xb,&yb); printf(" Toa do cua diem O: Xo,Yo="); scanf("%f%f",&xo,&yo); oa=sqrt((xa-xo)*(xa-xo)+(ya-yo)*(ya-xo)); ob=sqrt((xb-xo)*(xb-xo)+(yb-yo)*(yb-xo)); //Tinh theo cong thuc tich vo huong suy ra cosin cua goc AOB cos=((xa-xo)*(xb-xo)+(ya-yo)*(yb-yo))/(oa*ob); if (cos==1) goc=0; else if (cos==-1) goc=M_PI; else if (goc==0) goc=M_PI/2; else { tg=sqrt(1-cos*cos)/cos; goc=atan(tg);// don vi Radian if (goc<0) goc=M_PI/2-goc; } printf("\n"); printf(" Goc AOB=%f\n",goc); printf(" Tinh theo do=%f\n",goc*180/M_PI); getch(); } 8. Láûp chæång trçnh giaíi tam giaïc khi biãút ba caûnh. Hæåïng dáùn: Muäún giaíi tam giaïc khi biãút ba caûnh ta duìng hãû thæïc cosin: a2 =b2 + c2 - 2bc.cosA b2 =a2 + c2 - 2ac.cosB c2 =a2 + b2 - 2ab.cosC âãø tênh caïc goïc. * Thuáût toaïn: + Khai baïo caïc biãún a,b,c,cos,tg,goc,gA,gB,gC + Âoüc giaï trë caïc biãún tæì baìn phêm a,b,c + gaïn cos:=(b*b +c*c -a*a)/(2*b*c); Nãúu cos =0 thç goc:=pi/2 Ngæåüc laûi Nãúu cos =-1 thç goc:=pi Ngæåüc laûi tg:=sqrt(1-sqr(cos))/cos; goc:=arctan(tg); Nãúu goc < 0 thç goc:=pi/2 -goc; gA:=goc; {Tæång tæû cho cosB, cosC} cos:=(a*a +c*c -b*b)/(2*a*c); Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
Đồng bộ tài khoản