Bài tập Tin học Đại cương part 1

Chia sẻ: poseidon07

Tham khảo tài liệu 'bài tập tin học đại cương part 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập Tin học Đại cương part 1

Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 1


PHÁ Ö N I : DÆ Î L IÃ Û U VA Ì C HÆÅNG TRÇNH


TÊNH TOAÏN CAÏC BIÃØU THÆÏC

1. Viãút chæång trçnh nháûp baïn kênh R vaì xuáút ra maìn hçnh thãø
têch V vaì diãûn têch S cuía hçnh cáöu
(V = 4πR3/ 3 vaì S=4πR2)

* Thuáût toaïn:

+ Coï thãø khai baïo caïc biãún : V,S,R
+ Nháûp R tæì baìn phêm (dæî liãûu nháûp vaìo tæì baìn phêm)
+ Gaïn: V theo cäng thæïc:V = 4πR3/ 3
S=4πR2
+ Viãút keït quía V, s ra maìn hçnh (kãút quaí xuáút ra)

* Chæång trçnh

#include
#include
#include
main()
{
clrscr();
float v,s,r;
printf(" Nhap ban kinh hinh cau R(voi R>0)=");
scanf("%f",&r);
s=4*M_PI*r*r;
v=4*M_PI*r*r*r/3;
printf("Dien tich hinh cau= %0.2f",s);
printf("\nThe tich hinh cau= %0.2f",v);
getch();
}

* Kãút quaí chaûy demo
+ Vaìo R=2
+ Dien tich hinh cau la:50.27
+ The tich hinh cau la:33.51
* Nháûn xeït
Âáy laì baìi toaïn ráút âån giaín, tênh toaïn âån thuáön mäüt biãøu
thæïc.


Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 22. Viãút chæång trçnh nháûp 2 säú thæûc x,y vaì tênh giaï trë haìm( x 2 − y 2 ) + arctg ( x + y )
log 5
F(x,y) =
e x + cos( x + y )

* Thuáût toaïn:
+ Khai baïo caïc biãún : x,y,Tu,Mau,F kiãøu thæûc
+ Âoüc giaï trë x,y tæì baìn phêm
+ Gaïn :
tu=log(fabs(x*x-y*y))/log(5)+atan(x+y);
mau=exp(x)+cos(x+y);
F= tu/mau;
+ Viãút kãút quaí F ra maìn hçnh

* Chæång trçnh

#include
#include
#include
main()
{
clrscr();
float x,y,tu,mau,f;
printf("Nhap x=");
scanf("%f",&x);
printf("\nNhap y=");
scanf("%f",&y);
tu=log(fabs(x*x-y*y))/log(5)+atan(x+y);
mau=exp(x)+cos(x+y);
f=tu/mau;
printf("Ket qua cua ham F(x,y) la= %0.2f",f);
getch();
}


3. Viãút chæång trçnh nháûp 2 säú thæûc x,y vaì tênh giaï trë cuía haìm f(x,y) nhæ sau:


+ log (x− y)
x
5 5
F(x,y) =
1 + arctg (x + y)
Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 3

* Thuáût toaïn:
+ Khai baïo caïc biãún: x,y,Tu,Mau,F:kiãøu thæûc
+ Âoüc giaï trë cuía x,y tæì baìn phêm (dæî liãûu vaìo tæì baìn phêm)
+ Gaïn caïc biãøu thæïc:
tu=pow(5,x)+log((fabs(x-y)))/log(5);
mau=1+atan(x+y);
F:= tu/mau;
+ Viãút kãút quaí F ra maìn hçnh (kãút quaí)

* Chæång trçnh

#include
#include
#include
main()
{
clrscr();
float tu,mau;
float x,y;
printf("nhap x=");
scanf("%f",&x);
printf("nhap y=");
scanf("%f",&y);
tu=pow(5,x)+log((fabs(x-y)))/log(5);
mau=1+atan(x+y);
printf(" ket qua cua=%0.3f", tu/mau);
getch();
}
4. Tênh chu kyì dao âäüng cuía con làõc âån
l
T = 2π
g

Våïi g laì gia täúc troüng træåìng 9,18m/s2.

* Thuáût toaïn:
+ Coï thãø khai baïo hàòng säú g
+ Khai baïo caïc biãún : T,L
+ Nháûp chiãöu daìi L tæì baìn phêm
+ Gaïn T= 2*pi*sqrt(l/g)


Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 4

+ Viãút kãút quaí T ra maìn hçnh.

* Chæång trçnh

#include
#include
#include
#define g 9.18
main()
{
clrscr();
float l,t;
printf(" Nhap chieu dai con lac=");
scanf("%f",&l);
t=2*M_PI*sqrt(l/g);
if (l0 thç phæång trçnh coï 2 nghiãûm thæûc
+ Nãúu delta 0 thç nghiãûm báút phæång trçnh x>-c/b
Nãúu bmax) max=d;
printf(" Gia tri lon nhat la=%f",max);
getch();
}
6. Nháûp 3 giaï trë a, b, c. Chæïng minh coï phaíi laì âäü daìi cuía 3
caûnh cuía mäüt tam giaïc khäng ? Tçm tam giaïc cán, âãöu, vuäng,
vuäng cán, tam giaïc thæåìng.

* Thuáût toaïn:
+ Khai baïo caïc biãún a,b,c
+ Âoüc giaï trë caïc biãún tæì baìn phêm.
+ Nãúu (a+b>c) vaì ( a+c> b)
vaì (b+c>a) vaì (a> 0)
vaì (c > 0) vaì (a > 0) thç
Nãúu (a=b) and (b=c) and (c=a) tam giaïc âãöu


Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 15

Ngæåüc laûi
Nãúu (a=b) hoàûc (b=c) hoàûc (a=c) thç tam giaïc cán
Ngæåüc laûi
Nãúu ((a*a+b*b=sqr(c)) vaì (a=b)) hoàûc
((sqr(a)+sqr(c)=b*b)vaì (a=c)) hoàûc
((c*c+b*b=a*a)vaì (c=b)) thç tam giaïc vuäng cán
Ngæåüc laûi
Nãúu(sqr(a)=b*b+c*c) hoàûc (b*b=a*a+c*c) hoàûc(c*c=a*a+b*b) thç
Tam giaïc vuäng
Ngæåüc laûi tam giaïc thæåìng
Ngæåüc laûi nháûp khäng håüp lãû

* Chæång trçnh

#include
#include
#include

void main()
{
clrscr();
float a,b,c;
printf(" nhap a=");
scanf("%f",&a);
printf(" nhap b=");
scanf("%f",&b);
printf(" nhap c=");
scanf("%f",&c);
if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a) &&(a>0)&&(b>0)&& (c>0))
{
printf("a,b,c la canh cua ");
if ((a==b)&&(b==c)&&(c==a)) printf(" Tam giac deu");
else if ((a==b)||(b==c)||(a==c)) printf(" Tam giac can");
else if (((a*a+b*b==c*c)&&(a==b))||((a*a+c*c==b*b) &&(a==c))
||((c*c+b*b==a*a)&&(c==b))) printf("Tam giac vuong can");
else if ((a*a==b*b+c*c)||(b*b==a*a+c*c)||(c*c==a*a+b*b))
printf("Tam giac vuong");
else printf("Tam giac thuong");
}
else printf(" tam giac khong hop le");
getch();
}
Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 16

7. Láûp chæång trçnh âoüc vaìo tao âäü ba âiãøm A, B, vaì O. Tênh goïc
û
hçnh hoüc AOB.
Hæåïng dáùn:
+Nháûp toüa âäü âiãøm A(xa, ya), B(xb,yb), C(xc,yc), O(xo,y0 )
+ TênhOA = ( x a − x 0 ) 2 + ( y a − y 0 ) 2

OB = ( xb − x 0 ) 2 + ( y b − y 0 ) 2

Cos = ((xa - x0)*(xb-x0) + (ya - y0)*(yb - y0))/(OA*OB)
cos cuía goïc AOB tênh sin cuía goïc AOB vaì tg cuía goïcAOB
+ Tæì
+ Tæì tg cuía goïc AOB ta duìng haìm ngæåüc ARCTAN âãø tênh goïc AOB.

* Thuáût toaïn:
+ Khai baïo caïc biãún : Xa,Ya, Xo, Yo, Xb,Yb,goc,OA,OB,cos,tg
+ Âoüc giaï trë cuía caïc biãún: Xa,Ya, Xo, Yo, Xb,Yb.
+ Gaïn oa=sqrt((xa-xo)*(xa-xo)+(ya-yo)*(ya-xo));
ob=sqrt((xb-xo)*(xb-xo)+(yb-yo)*(yb-xo));
{ Theo cong thuc cua tich vo huong suy ra cosin goc AOB}
cos=((Xa-Xo)*(Xb-Xo) + (Ya -Yo)*(Yb-Yo))/(OA*OB);
+ Nãúu cos =1 thç goc=0
Ngæåüc laûi
Nãúu cos=-1 thç goc=pi
Ngæåüc laûi
Nãúu cos=0 thç goc=pi/2
Ngæåüc laûi
tg=sqrt(1-sqr(cos))/cos;
goc=arctan(tg); { don vi Radian}
Nãúu goc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản