BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Chia sẻ: HANG NGA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
811
lượt xem
301
download

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

  1. • Chili luqng va h lnh a nh cua san phiim ph3.i t uang Ung v&i muc gia cao. • P hai co dil s 6 luqng ngum m ua Ung v6i m6i muc gia. • G ia t Mnh c ho m oi d an vi s an philm de sim xuat s 6 luqng I t khOng cao h an q ua nhi~u s o v6i gia thanh san xuat s 6 l uqng 100. (Trong t ruang hqp nay, s61uqng 100 h an s e co t M m ang l;;ti nhi~u lqi nhu~n h an, m ¥: d u muc gia thap han). San philm phi\.i d ¢c dao de d6i thi! q uill tranh k hong t M d e dang xilm nh~p vao • thi truang v6i muc g ia t Mp han. B AI T ~ THVC HANH 3 Neu b a s an phiim a p dl,mg chi€n luQ'c g ia h at vang sUa. a ) _ ____________________________________________ b ) _ __________________________________________ c ) _ ______________________________________________ .G ia hOt v ang s ua c hi c o hie dl,mg k hi s an phlirn rn6i co nhiIng di{jc t inh v a feh lQi d(lc d ao v a k hi d ol thiI c~nh t ranh k hong t he M t chuOc. nh~p a inh gia tham thi trltdng D6i I~p v6i chien luqc gia h at vang sua la chien luqc gia tham nh~p thj w ang. Ml,lc d ich c ua chien luge nay la tham nh~p thj t ruang nhanh c hong va chiem Hnh thj pharr 100. D oanh nghi~p tung s an pham fa v6i gia t Mp di! khach hang chap nh~ n gay va eo t M phan ph6i r¢ng rai tren thi truang d:;Ji chUng. Gia tham nh~p chi cao h an gia thanh san pham chUt It de doanh nghi~p c o the nhanh c hong co e M dUng tren thi truang va co the ban duqc s 6 luqng 100. s an va Chien IUfjC Ria 18 GUi
  2. ph:i1n m m t ung ra ! huang di kern voi nhling hOl!t d ¢ng quang cao va khuech t ruang 6 l!t, nhling dqt ban hlmg va giam gia d~e bi?t. Chi'ing hl!n, nhieu nha m ay nh~n m ay d ong ph~c hQe s inh voi m ue e henh l~ch lqi nhu~n r at thap. HQ lam the voi h y vQng g ia t Mp se giup hQ gianh duqe nhieu hqp dong tll cae t Nang p h6 thong. M ¢t s 6 doanh n ghi?p t hea du6i chien l uqt g ia tMm nh~p hOi. s o luqng ban IOn c ho p hep hQ cilt giam han nua c hi phi tfen d an vj san ph:i1n. Cac doi thil cl!flh tranh k hong ban duqc s 61uqng IOn n hu v~y s e khong thi! g iam duqc chi phi vll sOm bj IOl!i ra khOi thj t ruang. M~c dich cila djnh gia t Mm nh~p thi truiJng III d~ ki~m s oat thi t Nang thOng qua cl!nh tranh ve gia!chi p hi va d uy tfl thj p Mn IOn nhat. Chien luqc gia !hilm nh~p k hong phlli luc nao d Ing a p d~ng d uqc va kh6ng pMi luc nao ciing l a hay. Chien luqc nay chi c o y n ghia khi thoa m an m.,t s o dieu ki~n n Mt dinh: C hien luqe gia thilm nh~p chi c o tac d~g neu k Mch hang rat nhl.lY c am ve gia • ca. Neu hQ khOng nhl!Y c am lfun voi gia ca, gia thap c6 th~ khOng thu hUt dil k Mch hang. Chien luqc gia thilm nh~p chi thanh cong neu g ia t hanh san xuat va phan phoi • c ho m6i dan vi san pham giam nhieu khi tang luqng ban. Neu gia thanh c ho m 6i d an vi s an phAm k hong giiim thi doi t M cl!flh tranh c6 the d e d ang b:it k ip va ap d~g cling m¢t muc gia tMp. Gia t Mp phili hl!n c M cl!nh tranh m.,t cach hi~u qua. • c ac d oanh nghi~p vi'ra v a n ho phai nh~n thUc d ng d inh gia tMm nh~p thi t Nang la mQt chien luqc dai hoi va m uc lqi nhu~n s e k h6ng IOn c ho tm k hi k Mch hang chap n Mn s an phlim. C hiln hrQ"e g ia thfim nh~p bul}e ph3i k hong n gitng giam c hi p hi d~ h~n e h., e~h t ranh. 19 G ia va Chien iuqc gia
  3. BAI T~ T V K lEM T RA 6 B ien vii.o c h8 t rang t rong nhil'ng cAu sau dAy. M\lc dich c ua c hien luqc gia t Mm nhi).p Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n. I. M\lC d ich e ua chien luqc gia h at vang sua Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n. 2. 3. C hien luqc gia thAm nhi).p chi c o tac dl.mg khi gia thap _ _ _ _ _ __ mQt c ach hi~u qua. vii. 4. G ia h at vang s ua chi c 6 tac d\lng k hi san phfun m m c o _ _ _ _ _ __ dQc d ao mii. khOng the bitt chuoc. BAI T~P THVC HANH 4 N eu b a s an ph:im ap d\lng chien lugc gia t Mm nhi).p. ~-------------------------------------------- b) _ _______________________________ _ ______ ~ c ) _ ______________________ _ __________________ ~ 20 GiG va C hien luqc giG
  4. ) \ -L ~7 ,- . ~ ./, A' HAl T ~ TINH HUONG 1 C ()NG T Y THANH l)~T (F) Lttu y: Bai ~p d nh hu6ng ve cong ty Thanh D
  5. a TCri n am 1995, bil N gqc N ga thoi vi~ c ong t y n ha nuOc vii t hanh I~p c ong ty T hanh Dl).t Iii m~t c ong t y t u n Mn c 6 g iay phep chfnh t hue mil b a Iii c hu s a hii'u vii hOl).t d('mg t heo Lu~t C ong t y han h anh n am 1993. COng t y T hanh Dl).t d a p Mt tricin Thanh e o s o s an xuat b ao bi then y eu c liucua k hach hang c 6 q uy m o IOn n hatmien BAc. COng t y ehi€m khoang 50% thi p Mn . m ien Blie. Sau m ¢t viii nam p Mt tricin tCri t 6e d~ 18-20%, d oanh thu d uqc b ao c ao n am 1997 e ua c ong ty l en tCri khoang 2 ty d6ng (150.000 do l a My). Ni1rn 1 9971qi nhu~ sau t hu€ bAng 4 % d oanh thu We Iii k hoang hon 80 tri~u d6ng (6.000 d o l a M y). Vito e u6i narn 1997 c ong ty e6 t hem m~t s 6 k haeh hang mCri v a dl! kie'n eae e hi t ieu ella nllm 1998 se tang tCri 300%. COng t y T hanh Dl).t hOl).t d~ng he't e ong suat va c()ng nhan lam m oi t uau lam 1,5 ea. S an phAm v a K Mch h ang c ae s an phAro c ua c ong t y Thanh Dl).t l a b ao h i m~t, h ai va h a lap. Bao b i cling duqe p han t heo n guyen li~u k Mc nhau I a b ao h i milng (PE) duqc san xuat t ir nhJ!ll tOng h gp va b ao b i d uqe san xuru tft mang phuc hgp (BOPP). Cong ty T hanh Dl).t trong nhiIng n am dliu c hi l am b ang PE, n hung b a Ngqc N ga n 6i b a Iuon c 6 y d jnh rna r/)ng s ang lam hang c Mt Jugng c ao hang BOPP. san x uat bao h i tft c Mt li~u BOPP bitt dAu narn 1993 va g io dfly, b ao h i til' e hat li~u m ang phll'c hgp d a chie'm 25% tOng s an lugng cua c ong ty. Chi€n luqc clla c()ng t y T hanh Dl).t vCri k hach hang Vi~t N am l a tim kie'm cae a a d oanh nghi~p vfta va nh6 k hu VJ!c H a N~i, c on nhiIng viing W e t hi c hi giCri hl).O ac ac W ch h ang l a d oanh nghi~p o ba nude. Cong ty T hanh Dl).t d a d ap ling . duqc n hu c an bi q uen lang clla k hu VJ!c d oanh nghi~p vira va nh6 b bi c ac d oanh nghi~p h ao bi k hac hi€m k hi quan tflm M n nhiIng don hang nh6 clla cac c6ng ty t u n han nay. C6ng ty T hanh Dl).t c on cO th~ d~t r a nhiIng dieu kie.n b6 s ung d6i vCri c ac khach h ang t u n han d o vi the' d~c q uyen c ua m lnh t ren thi truang h ao bi cao c ap c lla d .c c ong ty t u nhan. D o k h6 k han t rong vi~ d oi tien cac c ong t y i ll n han nen cong ty T hanh Dl).t yeu d u pbiii c 6 ~t cqc (thuang l a 3 0% t dng g ia tri d on h ang) va tra toan ~ khi giao hang. N hung ngoiii viing Hil N~i r a thi nhiIng d on hang n h6 n hu v~y th~ c hi v6i c()ng ty T hanh Dl).t r ung k hong kha thi ltun, d o d6 c ong t y bu~ phili tim ki€m cac hgp d 6ng IOn h on vCri c ae d oanh nghi~ n ha nuOc. Hgp d 6ng IOn nhilt clla c ong ty T hanh Dl).t Ia vCri d oanh nghi~ c he K im N ga clla nhil nu6c. Dt! k ien d oanh thu tft hgp d 6ng nay l en tCri k hoang 2 tY d 6ng m ¢t n am, M u n hu gilp d6i s o vCri m uc d oanh t hu n am 1997 l a 2 tY d 6ng vii chie'm m~t nita phau g ia t ang trong doanh thu clla n am 1998. Vie.c san xuilt b ao bi c ho thuong hi~u K im N ga niSi ti€ng d a g iup c{)ng t yco t hem m~t viii khach h ang mCri. Chang hl).O, c{)ng t y c he M ¢c Chflu da lien h~ v m cong t y T hanh Dl).t n ho t hay dja c hi c ua r ong t y t ren hao hi c M K im Nga. 22 G ia wi C hien Ill
  6. C~nh tranh T m n ay c()ng ty ThAnh D
  7. 'r\~ ..L i;:;2' 7 PHAN TICH UAI T !P T INH H U6NG 1 •- • Tra loinhfing cau hOi s audva vao nhfing thOng t in cUa bai ~p tinh hu6ng: c~ 1. Phuong phap djnh gill cua c6ng ty I a theo gia thanh, theo tranh hay theo gia tri? 2. Neu chien luqc gia cua c6ng ty d6i vm cac khach hang (thi w ang rn\lc tieu) k Mc nhau. ali ap d\lng chfnh sach va chien luqc dinh gia nao. 3. X ac djnh xern c 6ng ty 0 Giiun giii cho s61UQI1g rnua lim. 0 Giiun gia cho d~ 19. Phiri 011)1 C QC k hi d~t hang. 0 0 Thanh toan ngay khi giao hang. I fu dlii d~c bi¢t. 0 0 Dung the t in d\lng. sec. 0 O le chlnh sach khac. Neu C\I thi. 0 24 Ghi va Chien luqc giti
  8. T 6ng ket Cuon sach H ay di~m l
  9. K if ho~ch l ing dl:lng K e ho~ch Li'ng dl:lng la g i? K e ho~ch ling dl,mg l a rnQt c ong Cl! g iup b~n a p dl!ng nhUng dieu d a hQc hOi " ao thl!c t e c ong vi~c. H ay str dl!ng k e ho~ch n ay n hu rn¢t biin htr6ng d an d e g iup b;;m: I . X ac d inh d uqc c ac y eu t 6 iinh hu6ng M n vi~c d jnh g ia c ua d oanh nghi~p b~n. N~u nghi~p 2. du
Đồng bộ tài khoản