BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Chia sẻ: noodn01

TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

• Chili luqng va h lnh a nh cua san phiim ph3.i t uang Ung v&i muc gia cao.

• P hai co dil s 6 luqng ngum m ua Ung v6i m6i muc gia.

• G ia t Mnh c ho m oi d an vi s an philm de sim xuat s 6 luqng I t khOng cao h an q ua
nhi~u s o v6i gia thanh san xuat s 6 l uqng 100. (Trong t ruang hqp nay, s61uqng
100 h an s e co t M m ang l;;ti nhi~u lqi nhu~n h an, m ¥: d u muc gia thap han).

San philm phi\.i d ¢c dao de d6i thi! q uill tranh k hong t M d e dang xilm nh~p vao

thi truang v6i muc g ia t Mp han.
B AI T ~ THVC HANH 3
Neu b a s an phiim a p dl,mg chi€n luQ'c g ia h at vang sUa.
a ) _ ____________________________________________

b ) _ __________________________________________

c ) _ ______________________________________________
.G ia hOt v ang s ua c hi c o hie dl,mg k hi s an phlirn rn6i co
nhiIng di{jc t inh v a feh lQi d(lc d ao v a k hi d ol thiI c~nh t ranh
k hong t he M t chuOc.
nh~p
a inh gia tham thi trltdng
D6i I~p v6i chien luqc gia h at vang sua la chien luqc gia tham nh~p thj w ang.
Ml,lc d ich c ua chien luge nay la tham nh~p thj t ruang nhanh c hong va chiem Hnh
thj pharr 100. D oanh nghi~p tung s an pham fa v6i gia t Mp di! khach hang chap
nh~ n gay va eo t M phan ph6i r¢ng rai tren thi truang d:;Ji chUng.


Gia tham nh~p chi cao h an gia thanh san pham chUt It de doanh nghi~p c o the
nhanh c hong co e M dUng tren thi truang va co the ban duqc s 6 luqng 100. s an


va Chien IUfjC Ria
18 GUi
ph:i1n m m t ung ra ! huang di kern voi nhling hOl!t d ¢ng quang cao va khuech
t ruang 6 l!t, nhling dqt ban hlmg va giam gia d~e bi?t. Chi'ing hl!n, nhieu nha m ay
nh~n m ay d ong ph~c hQe s inh voi m ue e henh l~ch lqi nhu~n r at thap. HQ lam the
voi h y vQng g ia t Mp se giup hQ gianh duqe nhieu hqp dong tll cae t Nang p h6
thong.

M ¢t s 6 doanh n ghi?p t hea du6i chien l uqt
g ia tMm nh~p hOi. s o luqng ban IOn c ho
p hep hQ cilt giam han nua c hi phi tfen d an
vj san ph:i1n. Cac doi thil cl!flh tranh k hong
ban duqc s 61uqng IOn n hu v~y s e khong
thi! g iam duqc chi phi vll sOm bj IOl!i ra
khOi thj t ruang. M~c dich cila djnh gia
t Mm nh~p thi truiJng III d~ ki~m s oat thi
t Nang thOng qua cl!nh tranh ve gia!chi p hi
va d uy tfl thj p Mn IOn nhat.

Chien luqc gia !hilm nh~p k hong phlli luc nao d Ing a p d~ng d uqc va kh6ng pMi
luc nao ciing l a hay. Chien luqc nay chi c o y n ghia khi thoa m an m.,t s o dieu ki~n
n Mt dinh:

C hien luqe gia thilm nh~p chi c o tac d~g neu k Mch hang rat nhl.lY c am ve gia

ca. Neu hQ khOng nhl!Y c am lfun voi gia ca, gia thap c6 th~ khOng thu hUt dil
k Mch hang.

Chien luqc gia thilm nh~p chi thanh cong neu g ia t hanh san xuat va phan phoi

c ho m6i dan vi san pham giam nhieu khi tang luqng ban. Neu gia thanh c ho
m 6i d an vi s an phAm k hong giiim thi doi t M cl!flh tranh c6 the d e d ang b:it k ip
va ap d~g cling m¢t muc gia tMp.

Gia t Mp phili hl!n c M cl!nh tranh m.,t cach hi~u qua.


c ac d oanh nghi~p vi'ra v a n ho phai nh~n thUc d ng d inh gia tMm nh~p thi t Nang la
mQt chien luqc dai hoi va m uc lqi nhu~n s e k h6ng IOn c ho tm k hi k Mch hang chap
n Mn s an phlim.C hiln hrQ"e g ia thfim nh~p bul}e ph3i k hong n gitng giam
c hi p hi d~ h~n e h., e~h t ranh.
19
G ia va Chien iuqc gia
BAI T~ T V K lEM T RA 6
B ien vii.o c h8 t rang t rong nhil'ng cAu sau dAy.

M\lc dich c ua c hien luqc gia t Mm nhi).p Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n.
I.

M\lC d ich e ua chien luqc gia h at vang sua Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n.
2.

3. C hien luqc gia thAm nhi).p chi c o tac dl.mg khi gia thap _ _ _ _ _ __
mQt c ach hi~u qua.
vii.

4. G ia h at vang s ua chi c 6 tac d\lng k hi san phfun m m c o _ _ _ _ _ __
dQc d ao mii. khOng the bitt chuoc.
BAI T~P THVC HANH 4
N eu b a s an ph:im ap d\lng chien lugc gia t Mm nhi).p.

~--------------------------------------------
b) _ _______________________________ _ ______
~
c ) _ ______________________ _ __________________
~
20 GiG va C hien luqc giG
) \ -L
~7
,- . ~
./, A'
HAl T ~ TINH HUONG 1
C ()NG T Y THANH l)~T (F)
Lttu y: Bai ~p d nh hu6ng ve cong ty Thanh D
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản