Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Chia sẻ: HANG NGA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
695
lượt xem
282
download

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

  1. • Chili luqng va h lnh a nh cua san phiim ph3.i t uang Ung v&i muc gia cao. • P hai co dil s 6 luqng ngum m ua Ung v6i m6i muc gia. • G ia t Mnh c ho m oi d an vi s an philm de sim xuat s 6 luqng I t khOng cao h an q ua nhi~u s o v6i gia thanh san xuat s 6 l uqng 100. (Trong t ruang hqp nay, s61uqng 100 h an s e co t M m ang l;;ti nhi~u lqi nhu~n h an, m ¥: d u muc gia thap han). San philm phi\.i d ¢c dao de d6i thi! q uill tranh k hong t M d e dang xilm nh~p vao • thi truang v6i muc g ia t Mp han. B AI T ~ THVC HANH 3 Neu b a s an phiim a p dl,mg chi€n luQ'c g ia h at vang sUa. a ) _ ____________________________________________ b ) _ __________________________________________ c ) _ ______________________________________________ .G ia hOt v ang s ua c hi c o hie dl,mg k hi s an phlirn rn6i co nhiIng di{jc t inh v a feh lQi d(lc d ao v a k hi d ol thiI c~nh t ranh k hong t he M t chuOc. nh~p a inh gia tham thi trltdng D6i I~p v6i chien luqc gia h at vang sua la chien luqc gia tham nh~p thj w ang. Ml,lc d ich c ua chien luge nay la tham nh~p thj t ruang nhanh c hong va chiem Hnh thj pharr 100. D oanh nghi~p tung s an pham fa v6i gia t Mp di! khach hang chap nh~ n gay va eo t M phan ph6i r¢ng rai tren thi truang d:;Ji chUng. Gia tham nh~p chi cao h an gia thanh san pham chUt It de doanh nghi~p c o the nhanh c hong co e M dUng tren thi truang va co the ban duqc s 6 luqng 100. s an va Chien IUfjC Ria 18 GUi
  2. ph:i1n m m t ung ra ! huang di kern voi nhling hOl!t d ¢ng quang cao va khuech t ruang 6 l!t, nhling dqt ban hlmg va giam gia d~e bi?t. Chi'ing hl!n, nhieu nha m ay nh~n m ay d ong ph~c hQe s inh voi m ue e henh l~ch lqi nhu~n r at thap. HQ lam the voi h y vQng g ia t Mp se giup hQ gianh duqe nhieu hqp dong tll cae t Nang p h6 thong. M ¢t s 6 doanh n ghi?p t hea du6i chien l uqt g ia tMm nh~p hOi. s o luqng ban IOn c ho p hep hQ cilt giam han nua c hi phi tfen d an vj san ph:i1n. Cac doi thil cl!flh tranh k hong ban duqc s 61uqng IOn n hu v~y s e khong thi! g iam duqc chi phi vll sOm bj IOl!i ra khOi thj t ruang. M~c dich cila djnh gia t Mm nh~p thi truiJng III d~ ki~m s oat thi t Nang thOng qua cl!nh tranh ve gia!chi p hi va d uy tfl thj p Mn IOn nhat. Chien luqc gia !hilm nh~p k hong phlli luc nao d Ing a p d~ng d uqc va kh6ng pMi luc nao ciing l a hay. Chien luqc nay chi c o y n ghia khi thoa m an m.,t s o dieu ki~n n Mt dinh: C hien luqe gia thilm nh~p chi c o tac d~g neu k Mch hang rat nhl.lY c am ve gia • ca. Neu hQ khOng nhl!Y c am lfun voi gia ca, gia thap c6 th~ khOng thu hUt dil k Mch hang. Chien luqc gia thilm nh~p chi thanh cong neu g ia t hanh san xuat va phan phoi • c ho m6i dan vi san pham giam nhieu khi tang luqng ban. Neu gia thanh c ho m 6i d an vi s an phAm k hong giiim thi doi t M cl!flh tranh c6 the d e d ang b:it k ip va ap d~g cling m¢t muc gia tMp. Gia t Mp phili hl!n c M cl!nh tranh m.,t cach hi~u qua. • c ac d oanh nghi~p vi'ra v a n ho phai nh~n thUc d ng d inh gia tMm nh~p thi t Nang la mQt chien luqc dai hoi va m uc lqi nhu~n s e k h6ng IOn c ho tm k hi k Mch hang chap n Mn s an phlim. C hiln hrQ"e g ia thfim nh~p bul}e ph3i k hong n gitng giam c hi p hi d~ h~n e h., e~h t ranh. 19 G ia va Chien iuqc gia
  3. BAI T~ T V K lEM T RA 6 B ien vii.o c h8 t rang t rong nhil'ng cAu sau dAy. M\lc dich c ua c hien luqc gia t Mm nhi).p Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n. I. M\lC d ich e ua chien luqc gia h at vang sua Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n. 2. 3. C hien luqc gia thAm nhi).p chi c o tac dl.mg khi gia thap _ _ _ _ _ __ mQt c ach hi~u qua. vii. 4. G ia h at vang s ua chi c 6 tac d\lng k hi san phfun m m c o _ _ _ _ _ __ dQc d ao mii. khOng the bitt chuoc. BAI T~P THVC HANH 4 N eu b a s an ph:im ap d\lng chien lugc gia t Mm nhi).p. ~-------------------------------------------- b) _ _______________________________ _ ______ ~ c ) _ ______________________ _ __________________ ~ 20 GiG va C hien luqc giG
  4. ) \ -L ~7 ,- . ~ ./, A' HAl T ~ TINH HUONG 1 C ()NG T Y THANH l)~T (F) Lttu y: Bai ~p d nh hu6ng ve cong ty Thanh D<;It duqc sir dl}ng trong m()t s 6 c uon van sach thu()c b() sach marketing nay. la cong ty do, nhung mOi hie thong tin l;;ti k Mc nhau 00i chUng t a p Mn tich cac mang hO<;lt d()ng khac nhau Clla c ong t y c ho h qp vm c M de cua lirng cu6n sach. D o d o can phai dQC ky tirng Bai t~p d nh hu6ng. GiOi tbi~u C ong t y Nguyen Thi NgQC Nga Ia ngum sang I~p va ciing chinh la giam M e dieu h anh c ua c ong t y T hanh D<;It, m(jt cong ty dii philt trien thiinh c o sa san xua't bao bi theo yeu sac. Ba Ngqc N ga d ii It! m inh g ay cau cua khach hang co quy m o 100 n Mt mien dl!J1g c ong ty t ir dAu trong m()t moi truirng dily kh6 khan c ua thm icY chuyen d6i a k inh I€ Vi~t Nam. Vi~ khiJi nghi~p c ia cong ty Thiinh D<;It tieu bieu c ho con duirng h inh thiinh khu V\!c t u n han b Vi~t N am.Ba NgQC N ga va c Mng I ii o ng D inh H3.i D<;It dii gfuJ vm doanh nghi~p n ha nuac hliu b et cu¢c dm Clla minh. Ca hai deu l am vi~c c ho m()t doanh nghi~p n ha nu6"c san xulft llii va b ao bi nhv:a theo yeu d iu Clla khach hang b mien B:ic. Cong vi~c nay khong chi cho h q ki€n thUc tuy~t vm ve cong ngh~ va thi truirng bao bi va in an, rna con giup hq c o nhieu moi quan h~ q uy bau trong ngiinh. COng c u¢c d6i mOi dugc c hinh thuc bAt dliu tir n lim 1986 va nhiing Rnh vv:c d6i mm c hinh duqc trien khai vao cuoi nhiing nam 80. Trong b6i c3.nh d 6i mm nay, Ba NgQC N ga v a ong D<;It tha'y thv:c t€ b c ong ty c ua hq, kha nang cung (mg khong dap rrug dugc n hu cliu. H<,> b:itdtlu suy tfnh xem li~u m ¢t doanh nghi~p tII nhan c o the dap rrug duqc m¢t phan nhiing thi€u hl}t nay khong. Ba Ngqc N ga l~p cong ty rieng vao nam 1991, trong khi van ti€p tl}c lam vi~ c ho doanh nghi~p n ha nu6"c. Chinh doanh nghi~p nha nuac nay dii Iii ngu6n khach hang dliu tien cua ba. Thv:c t€ c ong ty Thanh D<;It b an dliu hoan toan lam gia c ong c ho doanh n ghi$p nay. Cong t y mOi thanh l~p trong t hm ky dliu chi vita v~ trang tr3.i het chi phi biJi c M cong ty quy€t d!nh ky cae hqp d6ng "beo b<,>t" do y thoc duqc rAng eong nhan e ua mlnh truae het can ph3.i tfeh luy k inh nghi~m va dao t<;lO t.ay n gM.Ba Ngpc NgJ)!i.!JJ) M Um!Jlgm d~ e x k@~.tbJc obi! bi~tl (iWi(l c ho ngum moi gim hui'mg phlin tram h oa M ng. 21 G ia va Chien /uqc Ria
  5. a TCri n am 1995, bil N gqc N ga thoi vi~ c ong t y n ha nuOc vii t hanh I~p c ong ty T hanh Dl).t Iii m~t c ong t y t u n Mn c 6 g iay phep chfnh t hue mil b a Iii c hu s a hii'u vii hOl).t d('mg t heo Lu~t C ong t y han h anh n am 1993. COng t y T hanh Dl).t d a p Mt tricin Thanh e o s o s an xuat b ao bi then y eu c liucua k hach hang c 6 q uy m o IOn n hatmien BAc. COng t y ehi€m khoang 50% thi p Mn . m ien Blie. Sau m ¢t viii nam p Mt tricin tCri t 6e d~ 18-20%, d oanh thu d uqc b ao c ao n am 1997 e ua c ong ty l en tCri khoang 2 ty d6ng (150.000 do l a My). Ni1rn 1 9971qi nhu~ sau t hu€ bAng 4 % d oanh thu We Iii k hoang hon 80 tri~u d6ng (6.000 d o l a M y). Vito e u6i narn 1997 c ong ty e6 t hem m~t s 6 k haeh hang mCri v a dl! kie'n eae e hi t ieu ella nllm 1998 se tang tCri 300%. COng t y T hanh Dl).t hOl).t d~ng he't e ong suat va c()ng nhan lam m oi t uau lam 1,5 ea. S an phAm v a K Mch h ang c ae s an phAro c ua c ong t y Thanh Dl).t l a b ao h i m~t, h ai va h a lap. Bao b i cling duqe p han t heo n guyen li~u k Mc nhau I a b ao h i milng (PE) duqc san xuat t ir nhJ!ll tOng h gp va b ao b i d uqe san xuru tft mang phuc hgp (BOPP). Cong ty T hanh Dl).t trong nhiIng n am dliu c hi l am b ang PE, n hung b a Ngqc N ga n 6i b a Iuon c 6 y d jnh rna r/)ng s ang lam hang c Mt Jugng c ao hang BOPP. san x uat bao h i tft c Mt li~u BOPP bitt dAu narn 1993 va g io dfly, b ao h i til' e hat li~u m ang phll'c hgp d a chie'm 25% tOng s an lugng cua c ong ty. Chi€n luqc clla c()ng t y T hanh Dl).t vCri k hach hang Vi~t N am l a tim kie'm cae a a d oanh nghi~p vfta va nh6 k hu VJ!c H a N~i, c on nhiIng viing W e t hi c hi giCri hl).O ac ac W ch h ang l a d oanh nghi~p o ba nude. Cong ty T hanh Dl).t d a d ap ling . duqc n hu c an bi q uen lang clla k hu VJ!c d oanh nghi~p vira va nh6 b bi c ac d oanh nghi~p h ao bi k hac hi€m k hi quan tflm M n nhiIng don hang nh6 clla cac c6ng ty t u n han nay. C6ng ty T hanh Dl).t c on cO th~ d~t r a nhiIng dieu kie.n b6 s ung d6i vCri c ac khach h ang t u n han d o vi the' d~c q uyen c ua m lnh t ren thi truang h ao bi cao c ap c lla d .c c ong ty t u nhan. D o k h6 k han t rong vi~ d oi tien cac c ong t y i ll n han nen cong ty T hanh Dl).t yeu d u pbiii c 6 ~t cqc (thuang l a 3 0% t dng g ia tri d on h ang) va tra toan ~ khi giao hang. N hung ngoiii viing Hil N~i r a thi nhiIng d on hang n h6 n hu v~y th~ c hi v6i c()ng ty T hanh Dl).t r ung k hong kha thi ltun, d o d6 c ong t y bu~ phili tim ki€m cac hgp d 6ng IOn h on vCri c ae d oanh nghi~ n ha nuOc. Hgp d 6ng IOn nhilt clla c ong ty T hanh Dl).t Ia vCri d oanh nghi~ c he K im N ga clla nhil nu6c. Dt! k ien d oanh thu tft hgp d 6ng nay l en tCri k hoang 2 tY d 6ng m ¢t n am, M u n hu gilp d6i s o vCri m uc d oanh t hu n am 1997 l a 2 tY d 6ng vii chie'm m~t nita phau g ia t ang trong doanh thu clla n am 1998. Vie.c san xuilt b ao bi c ho thuong hi~u K im N ga niSi ti€ng d a g iup c{)ng t yco t hem m~t viii khach h ang mCri. Chang hl).O, c{)ng t y c he M ¢c Chflu da lien h~ v m cong t y T hanh Dl).t n ho t hay dja c hi c ua r ong t y t ren hao hi c M K im Nga. 22 G ia wi C hien Ill</<' g ia
  6. C~nh tranh T m n ay c()ng ty ThAnh D<olt c hua q uan tfun Him t m d c d 6i thll q nh t ranh rna a p d vng c hien ltrqc tranh dili dau va t lm k iem nhihlg m ang th~ truOng b ao bi c on d e n go. L uc d au l am g ia c()ng, s au d o c 6ng ty m b r ¢ng hOi;!t d ¢ng s ang lam nhihlg vi¢C rna c ae d oanh nghi~p n M nl16'cb' tlja p huong khllng q uan tfun vi q uy m 6 q ua nho. Sau d 6, vao nAm 1993 c 6ng t y ThAnh D<olt d au til vao thiet b j v a l a d oanh n ghi¢p d uy nhlft b m ien HAc c o k ha n ang c M t<;lo b ao bi nhieu l6'p. N ha n ang 1l!C kY thu~t dl1qc tang len, c 6ng t y T hanh D<olt t rong m ¢t vhl n am q ua dii c6 t M tl).n d vng lc;ri t he ve d~ d iem, giAnh dl1qc hllu nhU' t oan b ¢ k hach h ang b ao b l n hieu l6'p b m ien HAc. N hieu nguOi t rong 86 nhihlg khach h ang m m n ay t ruac dlly van si'r d vng d~ch V I} Clla c ac d6i thll c<.lRh t ranh clla c ong ty T hanh D<olt b m ien N am. H i¢n n ay b m ien BAc c o k hoang h ai mU'ai d oanh n ghi¢p tU' nhlin n ho v a m gt d oanh n ghi¢p n ha n uac 100 b m ien BAc l am h ang b ao b i. D 6i t M c<;lnh t ranh 100 n Mt c ua c 6ng t y T hanh D<olt l a c ac n ha s an xulft b' m ien N am. c ac d 6i thll b m ien N am c o k inh n gbi¢m h on hAn v a noi c hung dii d an d au sl! p Mt trien clla nganh c 6ng n gbi¢p nay k e tit k hi bAt d au d6i m m. COng do<.lR b ao bi Clla m ¢t s 6 s an phfun c M t<;lo t rong nU'(Jc van dl1qc l am b nl1ac ngoAi. D!nhgia Gill. b ao bi l a m 6i q uan ! fun c hinh clla nhieu khach hang tiem n ang clla cling t y T hanh Di;!t. G ia c lla c 6ng t y ThAnh Di;!t l u6n lulln thap, n gay tit thub' s a k hai, khi cOn l amgia c img c ho d oanh ngbi~p n ha nU'ac. Ba NgQc N ga d ii c 6 g ang n gbien CUu g ill t hi truOng Clla c ac s an phfun b ao b i, nhl1l1g tha:y k hong tM~ d uqc d o d6i t M c<;lnh tranh khOng c ung clfp thllng tin v a ngl10i m ua \ u6n doi gili q ua thlfp. Chien ll1qc gill c ua c 6ng ty T hanh Di;!t d o d 6 l u6n dl}'a v ao g ia thanh c ¢ng v m c henh l¢Ch 10%. c ac d on h ang 100 thl10ng c 6 g ia U'U diii. M ¢t d on h ang g ia 2 tri¢u d 6ng c hing h<;ln c 6 t he dU'qc g iam 2 % gia. TU'ong !J!, k hach h ang c 6 n hieu d on h ang !chac n hau c ling c 6 t M dU'qc l1U diii (vi dl,l m ¢t k hach h ang d~t nAm lo<.ti b ao bi !chac n hau c 6 t he c hi phlti tra tien tbiet k e c ho b 6n IO<oli). D oanh n ghi¢p c M K im N ga d ii d am p Mn dU'qc m uc g ia hi;! h on va cac U'U d iii !chac d o k h6i lU'gng d~t h ang 100. V m m ¢t s6lo<.ti b ao b i t ien tien, k hach h ang c hi c 6 t M m ua tit cOng ty T hanh D<olt va m ¢t 86 d oanh n gbi¢p b m ien N am. c ac d oanh n ghi¢p b m ien N am thl10ng yeu cau d~t h ang t 6i thieu 5 00.000 d on vi neu phlti c huyen h ang f a m ien BAc. COng t y T hanh D~t c Mp nh~ d on h ang v & s61U'gng 100.000 don v j t rb l en v a glin nhU'dii c hiem v j trf d¢C quyen. Dieu nay c ho p hep d oanh ngbi(:p dinh md'c g ia c ao,hon rna c on c o t he dOi phlti trlt t ien tru6c. Ba NgQc N ga cling t6 c Mc g iao h ang t~ n ai nhl1 m gt h inh t h6c k huyen m<.ti, t rong k hi c ae d oanh n ghi¢p n M nl16c k hong thf(y clln phlti b~ ! fun c ung cap d ich V\l n ay l am gi. 23 G i" va Chien lu\fC I Ii"
  7. 'r\~ ..L i;:;2' 7 PHAN TICH UAI T !P T INH H U6NG 1 •- • Tra loinhfing cau hOi s audva vao nhfing thOng t in cUa bai ~p tinh hu6ng: c~ 1. Phuong phap djnh gill cua c6ng ty I a theo gia thanh, theo tranh hay theo gia tri? 2. Neu chien luqc gia cua c6ng ty d6i vm cac khach hang (thi w ang rn\lc tieu) k Mc nhau. ali ap d\lng chfnh sach va chien luqc dinh gia nao. 3. X ac djnh xern c 6ng ty 0 Giiun giii cho s61UQI1g rnua lim. 0 Giiun gia cho d~ 19. Phiri 011)1 C QC k hi d~t hang. 0 0 Thanh toan ngay khi giao hang. I fu dlii d~c bi¢t. 0 0 Dung the t in d\lng. sec. 0 O le chlnh sach khac. Neu C\I thi. 0 24 Ghi va Chien luqc giti
  8. T 6ng ket Cuon sach H ay di~m l<;li x em b<;ll1 d a Hun gl d~ d<;lt duqc cac m~c tieu neu lrong phan dau c ua c uon sach nay. se phai co khii nang 101 h an lrong vi~e sau: T61 g io b<;tn nghi~p vi~e 1. Neu nhling yeu 10 b en lrong va ben ngoiii d oanh a nh huang 161 d jnh gia. 2. Neu b a p huang phap djnh gia c a ban. 3. Trinh b ay h ai c hien luge djnh gia e ho s an phiim maio C uon saeh nay giup chung t a hi{lu h an e ach thue dua gia vao k e hO<;lch marketing. G ia I ii thiinh t 6 d uy n Mt d em l<;li doanh thu trong k e hO<;lch markeling (hOn hgp marketing). T he n hung dliy cilng I ii vAn d~ d au dAu nhAt c ho hau het cae ehu sa hiiu va n ha q uan Iy d oanh nghi~p. Nhi~u d oanh nghi~p d a khOng lam tot vi~c dinh gia. Cuon saeh nay x em x et cae khfa e<;lnh q uan trQng e ua vi~ d jnh gia, n ghien eUu a nhling yeu t o b en trong doanh nghi~p va nhU'ng y eu t o moi truO"ng b en ngoai anh h uang d en quyet djnh v~ gia. Cuon sach nay neu b a p huang phap d jnh g ia eCi b an - dinh g ia thea gia thanh, thea q nh tranh va t hea gia tri. Cuoi cung, cuon sach neu tinh h u6ng d~e bi~t trong vi~c djnh g ia san phiim m ai v a h ai c hien luqc djnh gia san pham m61 phil bien - hOt vang sua va tM.m nh~p. Gia la m ¢t trong nhU'ng t hanh to m arketing quan trQng n hat G ia quyet djnh s 6 l ugng ban va d oanh thu. Q uyet djnh ve gia se q uy djnh h<;ll1 m ue c hi tieu c ho c ac thanh t o m arketing khac - mliu rna vii ~c tfnh s an phAm, q uang cao va khuech truang ciing n hu yeu d iu v i p han phoi. R 6 r ang Iii tat e a h 6n hgp marketing (san phiim, dja di<~m va k huech truang) d iu bj a nh huang Ian b ai quyet djnh ve gia. 25 Gid va Chien lur;tc gia
  9. K if ho~ch l ing dl:lng K e ho~ch Li'ng dl:lng la g i? K e ho~ch ling dl,mg l a rnQt c ong Cl! g iup b~n a p dl!ng nhUng dieu d a hQc hOi " ao thl!c t e c ong vi~c. H ay str dl!ng k e ho~ch n ay n hu rn¢t biin htr6ng d an d e g iup b;;m: I . X ac d inh d uqc c ac y eu t 6 iinh hu6ng M n vi~c d jnh g ia c ua d oanh nghi~p b~n. N~u nghi~p 2. du<;1C p huang p hap djnh gia ella d oanh b;;m. 3. Phlln tich c hien lu<;1C d jnh g ia c ua d oanh nghi~p b;;m. L am t he n ao di% h oan t hanh mQt K e ho~ch Li'ng dl:lng? n~n x ern I~i c ac t hong t in c o bim, c ac b ai ~p tl! kiern tra, b ai t~p thl!c hlinh va B;;m bai ~p t inh hu6ng rna b;;m d a holin thanh trong c u6n s ach nay, va d ay chinh la nhUng c o sCJ phl,lc VI,I c ho vi~ x ay dl!llg k e ho~ch ling dl,lng clla b~n. H ay th\fc hi~n tUng b u6c clla b an k e h~ch ling dl,lllg. H ay s uy n ghl va c hufu b i c au tra Uri c ho rn6i bu6c trong k e ho~ch ling dl,lng. Neu c&n t hiet b;;m c o t he t ham khiio y k ien ho~c 1m. khuy~n c ua c ac dOng nghi~p. L am g i vdi K e ho~ch Li'ng dl:lng? K e ho~ch u ng dl,lng I a dlinh c ho b;;m. K e ho~ch d o khOng du<;1C d anh g ia c Mrn d iem va k hong ai phiii xern I~ trir k hi b;;m y~u c au mQt ngum. n ao d o x em x et I~. N hu d a n~u tr~n, k e ~p ling dl,lng l a r n¢t c ong CI,I v a m ¢t biin h uang d an d anh c ho b;;m. Gia l.,tl Chien luqc gw 27
Đồng bộ tài khoản