BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

Chia sẻ: halocoi19xx

Tài liệu giải bài tập tình huống trong sách quản trị tài chính của Cô Trần Quang Thu, Giảng viên trường đại học kinh tế HCM

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG

1

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG TRUNG
Giáo Viên Hướng Dẫn : PGS.TS NGUYỄN QUANG THU
Sinh Viên Thực Hiện : HUỲNH MINH HÒA - Lớp QT3/K33
Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
2

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3

Tp HCM, Ngày 11 Tháng 3 Năm 2010
Nhận xét của giáo viên :


Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
3

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

CÂU 1 :


Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
4

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
Qua báo cáo ngân lưu của công ty CP QUANG TRUNG năm 2008, ta có thể rút ra một số kết luận về tình hình
tài chính của công ty như sau:

 Báo cáo này cho thấy các dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (-73780 USD), cộng với các khoản chi cho
hoạt động đầu tư (-36000 USD), và từ tài trợ (104180 USD) làm cho dòng tiền công ty là âm 5600 USD,
có nghĩa dòng ngân lưu ra của công ty lớn hơn dòng ngân lưu vào.

 Các khoản phải thu và hàng tồn kho của công ty tăng lên lần lượt là 50800 USD và 120800 USD trong khi
đó các khoản phải trả và chi phí trả trước của công ty tăng lên không nhiều làm cho ngân lưu tù SX-KD
của công ty âm. Điề này nói lên công ty đang bị chiếm dụng vốn.

 Trong năm 2008 công ty đã chi mua tài sản cố định, do đó ngân lưu tù hoạt động đầu tư của công ty là âm
36000 USD.

 Cuối cùng, chúng ta xem những thay đổi về dòng tiền từ các hoạt động tài chính. Công ty đã nâng số tiền
bằng cách tăng nợ dài hạn, nợ khác bằng cách đó tăng được dòng tiền sẵn có. Tuy nhiên, khoản cổ tức
mà Công ty phải trả (22000 USD), phải được thanh toán ngoài dòng tiền và vì thế thể hiện sự sụt giảm
trong dòng tiền.

CÂU 2,3,4,5 :
(ĐVT : USD)


Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
5

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
CHỈ SỐ TÀI
STT CÔNG THỨC NĂM 2007 NĂM 2008 TBN PHÂN TÍCH CHỈ SỐ NĂM 2008
CHÍNH

CÂU 2

• LN B =1,15% cho biết trong 1USD
doanh thu thu được thì mang lại
cho công ty 0,0115 USD lợi
Lợi nhuận LR 87960 44220 nhuận
1 LN B = = 2.56% = 1,15% 3.5% • LN B 2008 < LN B 2007 cho thấy
biên DT 3432000 3850000
công ty kiểm soát chi phí kém hơn
năm 2007, và LN B vẫn nhỏ hơn
TBN cho thấy hiệu quả kinh
doanh của công ty vẫn còn thấp.
Suất sinh • ROA 2008 < ROA 2007 cho thấy
lời trên LR 87960 44220 rằng việc sử dung vốn và quản lý
2 tổng tài sản ROA = = 5,99% = 2,68% 9.1%
TTS 1468800 1650800 tài sản của cty ngày càng xấu, và
vẫn rất kém hiệu quả so với TBN
Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
6

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
• ROE 2008 cho biết Suất sinh lời
công ty thu được từ 1đồng VCSH
Suất sinh và của nhà đầu tư của công ty là
lợi trên vốn LR 87960 44220 0,0645 đồng.
3 ROE = = 13,25% = 6,45% 18.2% • ROE 2008 < ROE 2007 cho thấy
cổ phần VCPT 663768 685988
thường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở
hữu để tạo lợi nhuận cho cổ
đông ngày càng kém và rất thấp
so với TBN.


• ROI 2008 cho biết trên 1 đồng vốn
đầu tư sinh lợi cho công ty là
Tỷ số suất ROI = 209100 * (1 − 0.4) 149700 * (1 − 0.4) 0,0809 đồng.
= =
4 sinh lời trên EBIT * (1 − %T ) 323432 + 663768 424612 + 685988 19.1%
Dchiulai + E 12,7% 8.09% • Suất sinh lợi của công ty ở năm
vốn đầu tư
2008 giảm mạnh so với 2007, so
với TBN thì thời gian thu hồi vốn
củ công ty lâu hơn so với các
công ty cùng ngành.
Nhận xét : Các chỉ số về khả năng sinh lời của công ty CP QUANG TRUNG năm 2008 giảm nhiều so với năm 2007. Điều đó có
thể đánh giá hiệu quả tài chính của công ty trong năm 2008 giảm sút rất nhiều. Và nếu đem so với bình diện chung của toàn ngành
thì các tỷ số này lại tương đối thấp, chưa đạt chuẩn phát triển chung.
CÂU 3Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
7

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
• V TS 2008 của công ty cho biết
3432000 3850000 công ty tạo được 2,33đ doanh thu
Số vòng DT =2,34 = 2,33 2,6 V/
5 V TS = 1468800 1650800 trên mỗi đồng đầu tư. Có phần
quay vốn TTS năm
V/năm V/năm kém hiệu quả hơn năm 2007 là
2.34 vòng và so với TBN
• V TK 2008 =3,89V/năm có nghĩa là
hàng hóa của công ty có số vòng
3250000
Vòng quay GVHB 2864000 = 3,89 7,0 V/ quay tồn kho trung bình là 2,4 lần
6 V TK = G = 4 V/năm 836000
tồn kho TK 715200 năm một năm. Hay nói cách khác hàng
V/năm
hóa được lưu kho trung bình 3
tháng trước khi bán ra.
• Trung bình 38 ngày thì doanh số
bán chịu ở khoản phải thu mới
được thanh toán, hay thời gian
365 365 trung bình từ lúc bán tới lúc nhận
Kỳ thu tiền 365 351200* =37 402000* = 32,0
7 DSO=KPT* 3432000 3850000
tiền là 38 ngày.
bình quân DT ngày
,0 ngày 38,0 ngày
• DSO 2008>DSO 2007>DSO TB.
Cho thấy ốn công ty bị chiếm
dụng vốn, vốn đầu tư hoạt động
không hiệu quả.
Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
8

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3

• Vòng quay khoản phải thu của
Vòng quay 365
365 365 365 =1 công ty tương đối ổn định. Nó
8 khoản phải L KPT = =10 ngày =10 ngày 32
DSO 37 38 cho thấy cứ sau 10 ngày thì các
thu 1 ngày
khoản phải thu được công ty thu .


Nhận xét: Các chỉ số về vòng quay tài sản của công ty QUANG TRUNG năm 2008 cũng ko có thay đổi nhiều so với năm 2007. Có
thể nói tình hình tài chính công ty không tốt lắm.
CÂU 4• CR 2008>CR 2007, cho thấy khả
Tỷ số khả
năng thanh toán của cty 2008 có
năng thanh TSLD 1124000 1290000
9 CR= = 2,3 =2,4 2,7 cải thiện. Dù vẫn còn thấp, chưa
toán nợ NNH 481600 540200
đạt so với TBN nhưng có thể coi
ngắn hạn
là an toàn.10 Tỷ số khả TSLD − TK 1124000 − 715200 1290000 − 836200 1,0 • QR 2008 =0.84 có nghĩa là khả
QR= =0,8 =0,
năng thanh NNH 481600 540200 năng thanh toán nợ ngắn hạn
toán nhanh 5 84 bằng tài sản lưu động thanh
khoản cao chỉ bằng 0.84 lần nợ
ngắn hạn, so với TBN là 1 lần


Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
9

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
cho thấy khả năng thanh toán
nhanh còn yếu lại có xu hướng
giảm so với 2007. Không an toàn
• Tổng nợ trong cơ cấu vốn của
Tỷ số Nợ TongNo 805032 964812 cty đang tăng lên. Vốn vay >
11 D/A= TongVon =54,8% =58,4% 50%
trên Vốn 1468800 1650800 VCSH, rủi ro tăng khi chi phí lãi
vay tăng.
Tỷ số Nợ
TongNo 805032 964812 • Tổng nợ của công ty đang có xu
12 trên Vốn cổ =1,2 =1,41
VCP 663768 685988 hướng tăng lên so với VCP.
phần
Số lần • TIE 2008 giảm nhiều cho thấy
thanh toán EBIT 209100 149700 khả năng thanh toán lãi vay rất
13 TIE= =3,3 =2 2,5
lãi vay từ I 62500 76000 yếu. Sẽ khó vay mượn trong năm
thu nhập sau.
Nhận xét : Đánh giá một cách tổng quan về các chỉ số đánh giá rủi ro của công ty QUANG TRUNG ta thấy rằng công ty có tình hình
tài chính không được an toàn.
CÂU 5
14 Tỷ số giá P 8,5 6 14,2 • P/E của công ty tuy còn thấp so
P/E= =9,7 =13,6
cổ phiếu EPS 87960 / 100000 44220 / 100000 với TBN nhưng đang có xu
trên thu hướng tăng nhanh. Đây là điều
nhập của không tốt đối với CP công ty. Bởi
một cổ P/E tăng là do lợi nhuận công ty

Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
10

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
càng giảm. Tuy nhiên xét mặt
phiếu bằng chung P/E 2008 nói chung là
tốt.
M/B2008 =0.9 cho biết thị giá
Tỷ số thị gấp 0,9 lần thư giá, thấp hơn
giá cổ 6 năm 2007 và thấp hơn TBN , điều
ThiGia 8,5
(685988 / 100000)
=0, đó cho thấy cổ phiếu của cty trên
15 phiếu trên M/B= (663768 / 100000)
=1,3 1,4
ThuGia thị trường đang dần dần mất giá
thư giá cổ 9
hay nói cách khác cổ phiếu này ít
phiếu
được ưa chuộng trên thị trường.

Nhận xét : Qua các chỉ số đánh giá cổ phiếu của công ty ta thấy cổ phiếu công ty không hấp dẫn nhà đầu tư. Cổ phiếu công ty đang
được đánh giá thấp do tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty không tốt.


LR LR DT TTS
CÂU 6 : Công thức DUPON : ROE = = * *
VCP DT TTS VCP

LR LR
• 2007 =2.56%, 2008= 1,15%, TBN=3,5% : Ta thấy lợi nhuận công ty năm 2008 giảm so với năm
DT DT
2007, công ty làm ăn kém hiệu quả so với năm 2007, chưa kiểm soát được các khoản chi phí. So với TBN thì
công ty kinh doanh chưa đạt hiệu quả so với TBN.
DT DT
• 2007= 2,34 V/năm, 2008= 2,33V/năm, TBN=2,6V/năm : V TS 2008 của công ty cho biết công ty tạo
TTS TTS
được 2,33đ doanh thu trên mỗi đồng đầu tư. Có phần kém hiệu quả hơn năm 2007 là 2.34 vòng và so với
TBN. Việc sử dụng vốn của công ty chưa đạt hiệu quả.

Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
11

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
TTS 805032 TTS 964812
• 2007=1+ D/E = 1+ =1+1,2=2,2, 2008=1+ D/E = 1+ =1+1,41=2,42: với 1 đồng vốn chủ
VCP 663768 VCP 685988
sở hữu công ty có thể vay 1,41 đồng. điều này cho thấy độ tín nhiệm của công ty cao. Nhưng mặt khác cho
thấy rủi ro mất khả năng thanh toán của công ty cũng tăng lên.

Những điểm mạnh về điểm yếu về mặt tài chính của công ty :

Điểm mạnh : Độ tín nhiệm của công ty đối với các nhà đầu tư cao, nên nó có thể vay nhiều hơn 1 đồng vốn
chủ sở hữu bỏ ra.

Điểm yếu :

• Việc sử dụng vốn của công ty không hiệu quả.
• Việc quản lý chi phí kém hiệu quả.
• Sử dụng nợ trên vốn cổ phần quá nhiều dẫn đến mất khả năng thanh toán.
• Gánh nặng chi phí lãi vay.
Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
12

Huỳnh Minh Hòa – Lớp QT3
• Rủi ro trong thanh toán.
CÂU 7: Phân tích tài chính có những hạn chế như sau:
• Có nhiều công ty có quy mô rất lớn và họat động đa ngành, thậm chí hoạt động trong những ngành rất
khác nhau, nên rất khó xây dưng và ứng dụng hệ thống các tỷ cố bình quân ngành có ý nghĩa đối với
những công ty này. Do đó, phân tích báo cáo tài chính thường chỉ có ý nghĩa trong những công ty nhỏ và
không có hoạt động đa ngành.
• Lạm phát có thể ảnh hưởng xấu và làm sai lệch thông tin tài hcính được ghi nhận trên các báo cáo tài
chính khiến cho việc tính toán các tỷ số phân tích tài chính trở nên sai lệch.
• Các yếu tố thời vụ cũng làm ảnh hưởng đến tình hình haọt động của công ty và khiến cho các tỷ số tài
chính có khuynh hướng thay đổi bất thường. chẳng hạn vào mùa tồn kho tăng lên cao hơn bình thường,
nếu sử dụng tỷ số vòng quay hàng tồn kho sẽ thấy công ty có vẻ hoạt động kém hiệu quả.
• Các tỷ số tài chính được xây dựng và tính toán từ các báo cáo tài chính nên mức độ chính xác của nó phụ
thuộc rất lớn vào chất lượng và nguyên tắc thực hành kế toán. Thế nhưng, nguyên tắc và thực hành kế
toán lại có thể khác nhau giữa các công ty, các ngành và các quốc gia, do đó, thực hành kế toán cỏ thể làm
sai lệch đi các tỷ số tài chính.
• Các nhà quản lý còn có thể lợi dụng nguyên tắc thực hành kế toán để chủ động tạo ra các báo cáo tài
chính và qua đó tạo ra các tỷ số tài chính như ý muốn của mình khiến cho phân tích báo cáo tài chính
không còn là công cụ đánh giá và kiểm soát khách quan.
• Đôi khi công ty có vài tỷ số rất tốt nhưng vài tỷ số khác rất xấu làm cho việc đánh giá chung tình hình tài
chính của công ty trở nên khó khăn và kém ý nghĩa.
Phân tích tình hình tài chính công ty CP QUANG TRUNG
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản