Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập tính tỷ giá chéo

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 18 trang

3
1.815
lượt xem
524
download

Nội dung: Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào một đồng tiền yết giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng tiền định giá; Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng dựa vào đồng thứ ba mà đồng thứ ba là định giá đối với đồng này nhưng lại là yết giá đối với đồng tiền kia.

Lưu

Bài tập tính tỷ giá chéo
Nội dung Text

 1. D ng bài t p th nh t TÍNH T GIÁ CHÉO 1.1 T giá chéo gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n y t giá 1.2 T giá chéo gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n nh giá 1.3 T giá chéo gi a hai ng ti n d a vào ng th ba mà ng th ba là nh giá v i ng ti n này nhưng l i là y t giá v i ng ti n kia
 2. 1.1 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n y t giá Công th c t ng quát v t giá ngh ch o X/Y = a-b v y Y/X = ? - Ngân hàng mua Y b ng ng X v i giá a và mua Y chính là bán ng X, do v y giá bán ng X b ng ng Y s là 1/a - Ngân hàng bán Y b ng ng X v i giá b và bán m t ng ti n chính là mua ng ti n kia, nên giá mua ng X b ng ng Y s là 1/b. V y n u X/Y = a-b thì t giá ngh ch o Y/X s là Y/X = 1/b-1/a
 3. 1.1 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n y t giá Th trư ng thông báo: X/Y = a/b X/Z = c/d Tính t giá chéo: Y/Z và Z/Y
 4. 1.1Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng y t giá Ta có : - X/Y = a/b Tính t giá: - Y/Z - X/Z = c/d - Z/Y 1 c Dm Y /Z = Dm Y/ X * Dm X /Z = * Dm X /Z = Db X/Y b 1 d Db Y /Z = Db Y/ X * Db X /Z = * Db X /Z = Dm X/Y a c a Y/Z = b => Z / Y = d d b a c
 5. 1.1Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng y t giá Ví d 1: Th trư ng thông báo USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính t giá CHF/HKD; HKD/CHF
 6. 1.1Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng y t giá Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD = Dm CHF/USD*Dm USD/HKD = (1/1,1874)*7,7515=6,5281 Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD = (1/1,1807)*7,7585= 6,5711 CHF/HKD = 6,5281-6,5711 HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531
 7. CHF/USD = 1,1807/74 HKD/USD = 7,7515/85 Dm CHF / HKD = Dm CHF / USD * Dm USD / HKD 1 7 , 7515 = * Dm USD / HKD = = 6 , 5281 Db USD / CHF 1 ,1874 Db CHF / HKD = Db CHF / USD * Db USD / HKD 1 7 , 7585 = * Db USD / HKD = = 6 , 5711 Dm USD / CHF 1 ,1807 => CHF / HKD = 6 , 5281 / 6 , 5711 1 => HKD / CHF = 6 , 5711 = 0 ,1521 / 0 ,1531 1 6 , 5281
 8. 1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng ti n nh giá Th trư ng thông báo X/Z = a/b Y/Z = c/d Tính t giá X/Y; Y/X
 9. 1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng nh giá X/Z = a/b Y/Z = c/d 1 a Dm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z * = Db Y / Z d 1 b Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z * = Dm Y / Z c a c X /Y = d => Y / X = b b d c a
 10. 1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng nh giá Ví d 2 Th trư ng thông báo GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Tính t giá GBP/EUR; EUR/GBP
 11. GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Dm GBP / EUR = Dm GBP / USD * Dm USD / EUR = Dm GBP / USD * 1 = 2 , 0345 = 1 , 4388 Db EUR / USD 1 , 4140 Db GBP / EUR = Db GBP / USD * Db USD / EUR 1 2 , 0415 = Db GBP / USD * = = 1 , 4528 Dm EUR / USD 1 , 4052 => GBP / USD = 1 , 4388 / 1 , 4528 1 => USD / GBP = 1 , 4528 = 0 , 6883 / 0 , 6950 1 1 , 4388
 12. 1.3 ng th ba là nh giá v i ng ti n này và là y t giá v i ng ti n kia Th trư ng thông báo X/Y = a/b Y/Z = c/d TÍnh t giá X/Z; Z/X
 13. 1.3 ng th ba là nh giá v i ng ti n này, là y t giá v i ng ti n kia X/Y = a/b Y/Z = c/d Dm X / Z = Dm X / Y * Dm Y / Z = a * c Db X / Z = Db X / Y * Db Y /Z = b * d 1 X / Z = ac / bd => Z / X = bd 1 ac
 14. 1.3 ng th ba là nh giá v i ng ti n này, là y t giá v i ng ti n kia Ví d 3: Th trư ng thông báo EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 Tính t giá EUR/HKD; HKD/EUR
 15. EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 Dm EUR / HKD = Dm EUR / USD * Dm USD / HKD = 1 , 4052 * 7 , 7515 = 10 , 8924 Db EUR / HKD = Db EUR / USD * Db USD / HKD = 1 , 4140 * 7 , 7585 = 10 , 9705 => EUR / HKD = 10 , 8924 / 10 , 9705 1 => HKD / EUR = 10 , 9705 = 0 , 0911 / 18 1 10 , 8924
 16. Bài t p tính t giá chéo Thông tin th trư ng: GBP/USD = 2,0345/15 USD/SEK = 6,4205/6,5678 USD/NOK = 5,3833/5,4889 USD/DKK = 5,2367/10 EUR/USD = 1,4052/40 USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính các t giá sau: GBP/NOK; GBP/EUR; EUR/HKD; HKD/SEK; HKD/CHF; CHF/EUR;
 17. Bài t p tính t giá chéo áp án C p GBP/NOK Dm GBP/NOK = Dm GBP/USD * Dm USD/NOK = 2,0345 * 5,3833 = 10,9523 Db GBP/NOK = Db GBP/USD * Db USD/NOK = 2,0415 * 5,4889 = 11,2055 => GBP/NOK = 10,9523/11,2055
 18. Bài t p tính t giá chéo áp án C p GBP/EUR Dm GBP / EUR = Dm GBP / USD * Dm USD / EUR 1 2 , 0345 = Dm GBP / USD * = = 1 , 4388 Db EUR / USD 1 , 4140 Db GBP / EUR = Db GBP / USD * Db USD / EUR 1 = 2 , 0415 = 1 , 4528 = Db GBP / USD * Dm EUR / USD 1 , 4052 => GBP/EUR = 1,4388/1,4528
Đồng bộ tài khoản