Bài Tập Toán_Tuần 11

Chia sẻ: lotus_10

Tham khảo tài liệu 'bài tập toán_tuần 11', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài Tập Toán_Tuần 11

 

  1. Tuần 11 TIẾT 1 1 Tính nhẩm : a) 673  10 = …………. b) 570 : 10 = ………… 4521  100 = …………. . 6000 : 100 = …………. 23045  1000 = ………….. 903000 : 1000 = …………. 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a)100kg = ……tạ 1000g = ……kg 1000kg = ……tấn 700kg = ……tạ 5000g = ……kg 3000kg = ……tấn b)100cm = ……m 1000mm =……m 1000m = ……km 600cm = ……m 9000mm =……m 4000m = ……km. 3 Tính bằng cách thuận tiện nhất :   a) 29 5 2 = ……………………………………………………………………..
  2.   b) 143 25 4 = ………………………………………………………………..   c) 382 2 50 = ………………………………………………………………….. 4 Chị Hà mua 2 hộp kẹo, mỗi hộp chứa 4 túi kẹo, mỗi túi có 25 chiếc kẹo. Hỏi chị Hà mua ðýợc bao nhiêu chiếc kẹo? Bài giải …………………………………………………………………………. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. TIẾT 2 1 Nối (theo mẫu) : Năm mươi sáu đề-xi-một vuụng 67m2 Sáu mươi bảy mét vuông 56dm2 500dm2 Tám mươi chín mét vuông Ba mươi hai đề-xi-mét vuông 32dm2
  3. 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 1dm2 = ……. cm2 4dm2 cm2 = ……. 32dm2 = ……. cm2 100cm2 = ……dm2 600cm2 dm2 = …… 8700cm2 = …… dm2 b) 1m2 = ……dm2 3m2 = ……dm2 800dm2 = ……..m2 1m2 = ………..cm2 2m2 = …………cm2 000cm2 40 =.…..m2 3 Ngýời ta ðã sử dụng 300 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm ðể lát kín nền một phòng họp. Hỏi phòng họp ðó có diện tích là bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa là không ðáng kể. Bài giải
  4. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản