Bài tập trắc nghệm tin học

Chia sẻ: d15tmt

Câu 1: xác định tính tuàn hoàn của các tisn hiệu sau và chu kỳ cơ bản của nó...

Nội dung Text: Bài tập trắc nghệm tin học

Bài tập chương 1

1. Xác định tính tuần hoàn của các tín hiệu sau và tính chu kỳ cơ bản của nó
a. x1 ( n ) = cos 0.01π n
30π n
b. x2 ( n ) = cos( )
105
c. x3 ( n ) = sin 3n
62π n
d. x4 ( n ) = sin( )
10
π
e. x5 (t ) = 3cos(5t + )
6
π
x6 ( n ) = 3cos(5n +
f. )
6
πn
n
g. x7 ( n ) = cos( ) cos( )
8 8
n
j ( −π )
h. x8 ( n ) = 2e 6


πn πn
x7 ( n ) = cos( ) − sin(
i. )
2 8
2. Một tín hiệu tương tự có các tần số ≤ 10kHz
a. Xác định tầm tần số lấy mẫu cho phép phục hồi chính xác tín hiệu ban đầu từ
các mẫu
b. Giả sử lấy mẫu tín hiệu này với tần số lấy mẫu Fs=8kHz. Giải thích hiện tượng
xảy ra đối với tín hiệu thành phần có tần số F1=5kHz
c. Tương tự câu trên đối với tín hiệu thành phần có tần số F2=9kHz
3. Một đường truyền thông số được dùng để truyền các bit nhị phân biểu diễn các mẫu
của một tín hiệu xa(t) = 3cos600πt + 2cos1800πt. Tốc độ đường truyền là 10000bps
và các mẫu được lượng tử hóa dùng 1024 mức lượng tử khác nhau.
a. Xác định tần số lấy mẫu của tín hiệu xa(t)
b. Tốc độ Nyquist đối với tín hiệu xa(t)
c. Các tần số của tín hiệu rời rạc x(n) trên đường truyền
d. Độ phân giải ∆ của bộ chuyển đổi AD
4. Xác định số bit cần thiết để lượng tử hóa tín hiệu x(n) = 6.35cos(πn/10) với độ phân
giải
a. ∆ = 0.1
b. ∆ = 0.02
5. Xác định tốc độ bit và độ phân giải trong việc lấy mẫu tín hiệu với tầm biên độ 1V.
Biết rằng tốc độ lấy mẫu Fs = 20 mẫu/giây và người ta dùng bộ chuyển đổi AD 8 bit.
Tần số cao nhất của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu là bao nhiêu?
6. Cho tín hiệu liên tục x(t) = sin(7.5πt + π/3). Xác định tần số lấy mẫu Fs sao cho tín
hiệu rời rạc (sau khi lấy mẫu) có tần số f=0.3 chu kỳ/mẫu.
7. Cho x(n) và y(n) là các chuỗi chu kỳ. Chuỗi z(n) = x(n) + y(n) luôn luôn là một chuỗi
chu kỳ? Nếu đúng, chu kỳ cơ bản của nó bằng bao nhiêu?
8. Xác định tần số cơ bản của các tín hiệu sau
a. sin( π n + π )
2 4

b. cos( 37 n) + sin( π n + π )
π
4 6
9. Xác định tính tuần hoàn của các tín hiệu sau. Nếu tín hiệu tuần hoàn, hãy xác định
chu kỳ cơ bản của nó
a. 2sin(0.6πn+0.6π)
b. 3sin(1.3πn) – 4cos(0.3πn + 0.45π)
c. cos( 37 n + 0.45)
π

d. sin(0.7n)
e. sin(0.4πn) + cos(0.4πn)
f. 3sin(0.5n + π ) cos( 15 π n)
13
2

g. cos( 2 π n) + 2sin( 136 π n)
3
10. Xác định chu kỳ cơ bản của tín hiệu x(n) = cos(an), với a có giá trị
a. 0.25πn
b. 0.34πn
c. 0.75πn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản