Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
235
lượt xem
64
download

Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm con lắc đơn tính toán

  1. CHUYÊN Đ 3. A. 20s B.10s C.2s D. 1s CON L C ĐƠN Câu 7: Hai con l c đơn có chi u dài l1, l2 có chu kì dao đ ng nhơ tương ng là T1 =0,3s, T2 = 0,4s. Chu kì dao đ ng nh c a con l c đơn có Câu 1. Con l c đơn có đ dài l1, chu kỳ T1 = 3s, chi u dài l = l1 + l2 là: con l c có chi u dài l2 dao đ ng v i chi kỳ T2 = A. 0.7s B. 0,5s C. 0.265s D. 0.35s 4s. Chu kỳ c a con có đ dài l = l1 + l2. Câu 8: M t con l c đơn có chi u dài l. Trong A. T = 3s B T = 9 s C. T = 5s D. T = 6 s Câu 2. M t đ ng h qu l c đ m dây có chu kỳ kho ng th i gian ∆t nó th c hi n 12 dao đ ng. T = 2s, m i ngày nhanh 90s, ph i đi u ch nh Khi gi m đ dài 23cm thì cũng trong th i gian chi u dài c a con l c th nào đ đ ng h ch y nói trên, con l c th c hi n đư c 20 dao đ ng. đúng Chi u dài ban đ u c a ccon l c là? A. Tăng 0,2% B. Gi m 0,1% A. 30cm B. 40 cm C. 50cm D. 80cm C. Tăng 1% D. Gi m 2% Câu 9. M t con l c đơn có chi u dài l dao đ ng Câu 3. M t đ ng h qu l c m i ngày ch m đi u hòa v i chu kỳ T1 khi qua v trí cân b ng 130s ph i đi u ch nh chi u dài c a con l c th dây treo con l c b k p ch t t i trung đi m c a nào đ đ ng h ch y đúng nó. Chu kỳ dao đ ng m i tính theo chu kỳ ban A.Tăng 0,2% B. Gi m 0,2% đ u là bao nhiêu? C. Tăng 0,3% D. Gi m 0,3% A. T1/ 2 B. T1/ 2 Câu 4. M t đ ng h qu l c ch y đúng m tđ t C. T1 2 D. T1(1+ 2 ) v i T0 = 2s, đưa đ ng h lên đ cao h = 2500m Câu 10. M t con l c đơn có chi u dài l = 1m, thì m i ngày đ ng h ch y nhanh hay ch m là m = 0,1 kg nó dao đ ng v i chu kỳ T = 2 s. bao nhiêu,bi t R = 6400km Thêm m t v t n ng có m’ = 100 g vào h i con A. ch m 67,5s B. Nhanh33,75s l c có chu kỳ dao đ ng m i là bao nhiêu? C.Ch m 33,75s D. Nhanh 67,5s A. 2s B. 4s C. 6 s D. 8s Câu 5. M t đ ng h ch y đúng nhi t đ t1 = Câu 11. M t con l c có chu kỳ T = 2s, ngư i ta 100 C, n u nhi t đ tăng đ n t2 = 200C thì m i gi m b t chi u dài c a con l c đi 19 cm thì chu ngày đêm đ ng h ch y nhanh hay ch m là bao kỳ T’ = 1,8 s. Xác đ nh gia t c g t i đi m treo nhiêu? H s n dài α = 2.10 - 5 K-1 con l c. L y π2 = 10. A. Ch m 17,28s B. nhanh 17,28s A. 10 m/s2 B. 9,84 m/s2 C. Ch m 8,64s D. Nhanh 8,64s. C. 9,81 m/s2 D. 9,8 m/s2 Câu 6: M t con l c đơn g m m t s i dây dài Câu 12: M t con l c đơn có chi u dài l = 1m. 1m, dao đ ng t i nơi gia t c tr ng trư ng g = π2 Khi qua l c n ng m = 0,1kg, nó dao đ ng v i = 10m/s2. chu kì dao đ ng nh c a con l c là? chu kì T =2s. Neu treo thêm vào qu l c m t v t
  2. n a n ng 100g thì chu kì dao đ ng s là bao dương v i v n t c 0,5m/s. sau 2,5s v t c c a nhiêu? con l ac có đ l n là: A .8s B.6s A. 0 B. 0,125m/s C.4s D. 2s C. 0,25m/s D. 0,5m/s Câu 13: M t con l c đơn có chu kì dao đ ng T Câu 18: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng =2s. khi ngư i ta gi m b t 9cm. chu kì dao đ ng m = 0,1kg chi u dài l =40cm. Kðo con l c l ch c a con l c là T’ = 1,8s. Tính gia t c tr ng l c kh i v trí cân b ng m t góc 300 r i buông tay. nơi đ t con l c? L y π2 = 10 L y g =10m/s2. L c căng dây khi đi qua v trí A. 10m/s2 B.9,84m/s2 cao nh t là: C. 9,81m/s2 D. 9,80m/s2 A. 2 /3N B. 3 /2 N Câu 14: M t con l c đơn có chiêug dài l = 1m C. 0,2N D. 0,5N đư c kéo l ch kh i v trí cân b ng m t góc α0 = Câu 19: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng 50 so v i phương th ng đ ng r i th nh cho v t m = 200g, dây treo có chi u dài l = 100cm. Kéo dao đ ng. Cho g = π2 = 10m/s2. V n t c c a con v t ra kh i v trí cân b ng n t góc α =600 r i l c khi v t i v trí cân b ng là: buông ra không v n t c đ u. L y g = 10m/s2. A. 0,028m/s B. 0,087m/s Năng lư ng dao đ ng c a v t là: C. 0,278m/s D 15,8m/s A. 0,27J B.0,13J C. 0,5J D.1J Câu 15: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng Câu 20: M t con l ac đơn có dây treo dài l = m = 200g, chi u dài l = 50cm. tù v trí cân b ng 100cm. V t n ng có kh i lư ng m =1kg, dao ta truy n cho v t n ng m t v n t c v = 1m/s đ ng v i biên đ góc α0 = 0,1rad, t i nơi có gia theo phương ngang. L y g = π2 = 10m/s2. L c t c tr ng trư ng g =10m/s2. Cơ năng toàn ph n căng dây khi v t đi qua v trí cân b ng là: c a con l c là: A. 6N B.4N A. 0,05J B.0,07J C.0,5J D. 0,1J C.3N D. 2,4N Câu 21: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng Câu 16: M t con l c đơn có chu kì dao đ ng T m =0,2kg, chi u dài dây treo l, dao đ ng nh v i = 2s t i nơi có g = 10m/s2. Biên đ góc c a dao biên đ s0 =5cm và chu kì T = 2s. L y g = π2 = đ ng là 60.V n t c c a con l c t i v trí có li đ 10m/s2. Cơ năng c a con l c là: góc 30 có đ l n là: A. 5.10-5J B. 25.10-5J A. 28,7m/s B. 27,8m/s C. 25.10-4J D. 25.10-3J C. 25m/s D. 22,2m/s Câu 22: M t con l c đơn dao đ ng đi u hòa v i Câu 17: M t con l c đơn có chi u dài l = 1m biên đ góc α = 60. Con l c có đ ng năng b ng 3 dao đ ng đi u hòa nơi có g = π2 = 10m/s2. Lúc l n th năng t i v trí có li đ góc là: t = 0, con l c đi qua v trí cân b ng theo chi u A. 1,50 B. 20 C. 2,50 D. 30
  3. Câu 23: M t con l c đơn dao đ ng v i phương nhi t đ không nh hư ng t i chu kì con l c. trình α = 0,14sin2πt(rad). Th i gian ng n nh t Đưa đ ng h lên đ nh núi cao 640 m so v i m t đ con l c đi t v trí có li đ góc 0,07 rad đ n v đát thì m i ngày đ ng h ch y nhanh hay ch m trí biên g n nh t là: bao nhiêu? A. 1/6s B. 1/12s C . 5/12s D. 1/8s A. Nhanh 17,28s B. Ch m 17,28s Câu 24: M t con l c đơn có kh i lư ng v t n ng C. Nhanh 8,64s D. Ch m 8,64s m =0,2kg dao đ ng v i phương trình s = Câu 29: M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên 10sin2t(cm). th i đi m t = π/6s, con l c có m t đ t. Đưa đ ng h xu ng gi ng sâu 400m so đ ng năng là: v i m t đ t. Coi nhi t đ hai nơi này b ng nhau A.1J B. 10-2J C. 10-3J D. 10- và bán kính trái đ t là 6400km. Sau m t ngày 4 J đêm đ ng h ch y nhanh hay ch m bao nhiêu: Câu 25: Hai con l c đơn có cùng kh i lư ng v t A.Ch m 5,4s B. Nhanh 2,7s n ng, chi u dài dây treo l n lư t là l1 =81cm, C. Nhanh 5,4s Ch m 2,7s l2 = 64cm dao đ ng v i biên đ góc nh t i cùng Câu 30: M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên m t nơi v i cùng m t năng lư ng dao đ ng. m tđ t nhi t đ 170C. Đưa đ ng h lên đ nh Biên đ góc c a con l c th nh t là α1 =50, biên núi cao h = 640m thì đ ng h v n ch đúng gi . đ góc α2 c a con l c th hai là: Bi t h s n dài dây treo con l c α =4.10-5k-1. A. 6,3280 B. 5,6250 Bán kính trái đ t là 6400km. Nhi t đ trên đ nh C. 4,4450 D. 3,9510 núi là: Câu 26: M t đ ng h ch y đúng gi trên m t A. 17,50C B. 14,50C đ t nhi t đ 250C. Bi t h s n dài dây treo C. 120C D. 70C con l c α = 2.10-5k-1. Khi nh êt Câu 31. M t con l c đơn có chu kỳ T = 1,5 s khi đ đó 200C thì sau m t ngày đêm đ ng h s treo vào thang máy đ ng yên. Chu kỳ c a con ch y như th nào: l c khi thang máy đi lên ch m d n đ u v i gia A.Ch m 8,64s B. Nhanh 8,64s t c a = 1m/s2 là bao nhiêu? Cho g = 9,80m/s2. C. Ch m 4,32s D. Nhanh 4,32s A. 4,7s B. 1,78s Câu 27: M t đ ng h qu l c ch y nhanh 8,64s C. 1,58s D. 1,43s trong m t ngày t i m t nơi trên m t bi n và Câu 32. M t con l c đơn có chu kỳ T = 2 s khi nhi t đ 100C. Thanh treo con l c có h s n đ t trong chân không, qu l c làm b ng h p kim có kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. b qua s c dài α = 2.10-5k-1. Cùng v trí này, đ ng h ch y c n c a không khí qu l c ch u tác d ng c a l c đúng gi nhi t đ là: đ y Acsimet,kh i lư ng riêng c a không khí là d A. 200C B. 150C C. 50C D. 00C = 1,33 g/l. Chu kỳ T’ c a con l c trong không Câu 28: M t đ ng h qu l c ch y đúng gi trên khí là: m t đ t. Bi t bán kính trái đ t là 6400km nà coi
  4. A. 1,99978s B. 1,99985s Câu 37. Con l c đơn có chi u dài l dao đ ng v i C. 2,00024s D. 2,00015s chu kì T trong tr ng trư ng trái đ t g. N u cho Câu 33. M t con l c đơn dao đ ng nơi có g = con l c này vào trong thang máy chuy n đ ng đ 10m/s2. π2 = 10, l = 0,8 m, A = 12cm. Ch n g c tr ng lư ng gi m 2 l n thì chu kì dao đ ng c a t a đ t i v trí cân b ng, t = 0 lúc v t qua v trí con l c lúc này s : cân b ng theo chi u dương. Phưong trình dao A. gi m 2 l n. B. Tăng 2 l n. đ ng c a v t là C. Không đ i. D. K t qu khác k t qu A. x = 12sin(5 2 t)cm B. x = 12sin(2,5 2 t) trên. cm Câu 38. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên C. x = 12sin(2,5 2 t + π/2) D. x = đ góc nh . Chu kì c a nó không đ i khi nào ? 24sin(2,5 2 t)cm A. Thay đ i chi u dài c a con l c. Câu 34. M t con l c đơn có dây treo dài l, t i B. Thay đ i kh i lư ng v t n ng. C. Tăng biên đ góc đ n 300. nơi có gia t c là g, biên đ góc là α0. Khi con l c D. Thay đ i gia t c tr ng trư ng. đi ngang v trí có li đ góc là α thì bi u th c tính Câu 39. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên v n t c có d ng: đ góc 0. Thì cơ năng c a nó là : A. v2 = gl.cos(α0 – α) B. v2 = A. mgl(1-cos 0)/2. B. mgl(1 - 2gl.cos(α0 – α) cos 0). C. mgl(1+ cos 0). 2 C. v = gl.[cos(α) – cos(α0)] 2 D. mgl 0 . D. v2 = 2gl.[cos(α ) – cos α0] Câu 40. Con l c đon l = 1(m). Dao đ ng trong Câu 35. M t con l c đơn dao đ ng t i nơi có g, tr ng trư ng g = π2(m/s2), khi dao đ ng c dây m α0, khi v t ngang qua v trí có α thì l c căng treo th ng đ ng thì b vư ng vào 1 cái đinh là T. Xác đ nh T trung đi m c a dây. Chu kì dao đ ng c a con l c A. T = mg[cosα - cos α0 ] s là : B. T = 3mg[cosα - cos α0 ] A. 2 (s). B. 3 (s). C. T = mg[cosα0 - cos α ] 2 C. (1+ )(s). D. K t qu khác. D. T = mg[3cosα - 2cos α0 ] 2 Câu 36 Con l c đơn đư c coi là dao đ ng đi u Câu 41. Con l c đơn g n trên xe ôtô trong tr ng hoà n u : g trư ng g, ôtô chuy n đ ng v i a= thì khi 3 A. Dây treo r t dài so v i kích thư c v t B. Góc l ch c c đ i nh hơn 100. VTCB dây treo con l c l p v i phương th ng C. B qua ma sát và c n tr c a môi trư ng. đ ng góc là: D. Các ý trên. A. 600 B. 450 C. 300 D. K t qu khác.
  5. Câu 42. Con l c đơn : kh i lư ng v t n ng m = bé, con l c đơn có có chi u dài l2 th c hiên đư c 0,1 (kg), dao đông v i biên đ góc = 60 trong 6 dao đ ng bé. Hi u chi u dài hai con l c là tr ng trư ng g = π2(m/s2) thì s c căng c a dây 48(cm) thì tìm đư c l n nh t là : A. l1=27(cm) và l2=75(cm) A. ≈ 1( N ) B. ≈ 0.997( N ) B. l1=75(cm) và l2=27(cm) C. ≈ 4.92( N ) D. K t qu khác. C. l1=30(cm) và l2=78(cm) Câu 43 Con l c toán : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao D. K t qu khác. đ ng trong tr ng trư ng g=9,8(m/s2) khi không Câu 48. Con l c toán dao đ ng bé trên m t đ t đư c cung c p năng lư ng bù thì sau 5 chu kì có nhi t đ t10, đưa con l c này lên đ cao h thì biên đ góc gi m t 50 xu ng 40. D duy trì dao chu kì dao đ ng bé v n không đ i. Câu nói nào đ ng thì công su t b máy cung c p năng lư ng không đúng cho nó là : A. đ cao h nhi t đ nh hơn t10. A. P ≈ 4,8.10-3(W). B. P ≈ 48.10- B. đ cao h nhi t đ l n hơn t10. 5 (W) C. P ≈ 5.10-4(W) D. C. đ cao h gia t c tr ng trư ng gi m. K t qu khác. D. đ cao h dây treo và gia t c tr ng Câu 44 Con l c đơn dao đ ng đi u hoà trong trư ng cùng gi m n l n. thang máy đ ng yên, khi thang máy đi lên nhanh Câu 49. Ch t đi m kh i lư ng m=0,01(kg) dao d n thì đ i lư ng v t lý nào không thay đ i : đ ng đi u hoà trên m t đo n th ng 4(cm) v i t n A. Biên đ B. Chu kì s f=5(Hz). t=0 ch t đi m qua v trí cân b ng C. Cơ năng D. T n s góc. theo chi u dương c a qu đ o. H p l c tác d ng Câu 45. Con l c lò xo dao đ ng đi u hoà theo vào ch t đi m lúc t=0,95(s) là : phương th ng đ ng trong thang máy đ ng yên, A. ≈ 0,197(N) B. ≈ 1,97(N) khi thang máy đi lên nhanh d n đ u, đ i lư ng C. ≈ 19,7(N) D. K t qu v t lý nào thay đ i : khác. A. VTCB. B. Chu kì Câu 50. Con l c đơn có qu c u b ng s t dao C. Cơ năng D. Biên đ . đ ng bé v i chu kì T. Đ t nam châm hút con l c Câu 46. Con l c đơn có chi u dàI l=0,25 (m) v i l c F thì nó dao đ ng v i chu kì T’=1.1T. th c hi n 6 dao đ ng bé trong 12(s). kh i lư ng L c F hư ng theo phương : A. Đ ng th ng lên trên. con lăc m=1/(5π2) (kg) thì trong lư ng c a con B. Đ ng th ng xu ng dư i. l c là : C. Hư ng ngang. A. 0,2 (N) B. 0,3 (N) D. M t phương khác. C. 0,5 (N) D. K t qu khác. Câu 51. Dây treo con l c đơn b đ t khi s c Câu 47. Trong cùng 1 kho ng th i gian, con l c căng T > 2P. V i bbiên đ góc b ng bao nhiêu đơn có chi u dài l1 th c hi n đư c 10 dao đ ng thì dây đ t VTCB ?
  6. A. 300 B. 600 C. 450 D. K t 1 2 D. W = mgl 0 qu khác. 2 Câu 52. Đ t con l c đơn dài hơn dao đ ng v i chu kì T g n 1 con l c đơn khác có chu kì dao BÀI T P C NG C đ ng T1=2(s). C sau Ät=200(s) thì tr ng thái dao đ ng c a hai con l c l i gi ng nhau. Chu kì Câu 1. M t con l c đơn g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg, dao đ ng c a con l c đơn là : dao đ ng nơi gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . A.T ≈ 1,9(s) B. ≈ 2,3(s) C.T ≈ 2,2 (s) D. K t qu Tính chu kỳ dao đ ng c a con l c khi biên đ nh . khác. Câu 53. chu kì dao đ ng c a con l c đơn có A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,5s Câu 2 M t con l c đơn có đ dài b ng 1. Trong chi u dàI l1, gia t c tr ng trương g1 là T1; Chu kì dao đ ng c a con l c đơn có chi u dàI l2, gia kho ng th i gian t nó th c hi n 12 dao đ ng. t c tr ng trư ng g2=g1/n l2 = n1l là T2 b ng : Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng T kho ng th i gian t như trên, con l c th c hi n A. T1 n B. n.T1 C. 1 D. K t qu n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính đ dài khác. ban đ u c a con l c. Câu 54 Con l c đơn dao đ ng trong m t toa xe A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm đ ng yên v i chu kì T. chu kì dao đ ng s thay Câu 3 M t con l c đ ng h ch y đúng trên m t đ i khi nào đ t, có chu kỳ T = 2s. Đưa đ ng h lên đ nh m t A. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u lên cao. ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y B. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u xu ng nhanh hơn hay ch m hơn bao nhiêu? Cho bi t th p. bán kính Trái Đ t R = 6400km, và con l c đư c C. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u theo ch t o sao cho nhi t đ không nh hư ng đ n phương ngang. chu kỳ. D. Toa xe chuy n đ ng tròn đ u trên m t A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s ph ng ngang. C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s Câu 55. Bi u th c nào không ph I cơ năng c a Câu 4 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2,4s khi con l c đơn chi u dài l dao đ ng v i phương trên m t đ t. H i chu kỳ con l c s b ng bao trình : = 0sinωt. nhiêu khi đem lên m t trăng, bi t r ng kh i 1 lư ng trái đ t l n hơn kh i lư ng m t trăng 81 A. w = mv2 + mgl(1 - cos ) 2 l n, và bán kính trái đ t l n hơn bán kính m t B. w = mgl(1 - cos 0) trăng 3,7 l n. Xem như nh hư ng c a nhi t đ C. w = mgl(cos - cos 0) không đáng k . A. T' = 2,0s B. T' = 2,4s
  7. C. T' = 4,8s D. T' A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 5,8s = 1,99993s D. T' = 1,99985s Câu 5 Hai con l c đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và Câu 10 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con l c đơn có đ dài vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i b ng t ng đ dài b ng t ng chi u dài hai con l c lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = nói trên. 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng A. T = 2,5s B. T = 3,6s đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang C. T = 4,0s D. T = 5,0s đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th Câu 6 Ngư i ta đưa m t con l c đơn t m t đ t gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lên m t nơi có đ cao 5km. H i đ dài c a nó lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a ph i thay đ i th nào đ chu kỳ dao đ ng không chúng. G i α là góc h p b i con l c v i m t thay đ i. ph ng th ng đ ng khi con l c v trí cân b ng. A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' hãy xác đ nh α: = 0,999l D. l' = 1,001l A. α = 26034' B. α = 21048' Câu 7 M t đ ng h con l c đ m giây (T = 2s) C. α = 16042' D. α = 11019' m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con Câu 11 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong l c ph i đư c đi u ch nh như th nào đ đ ng h vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i ch y đúng. lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = A. Tăng 0,3% B. Gi m 0,3% 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng C. Tăng 0,2% D. Gi m 0,2% đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang Câu 8 M t con l c đơn chu kỳ T = 2s khi treo đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th vào m t thang máy đ ng yên. Tính chu kỳ T' c a gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2. chúng. Tìm chu kì co l c khi dao đ ng trong A. 2,10s B. 2,02s C. đi n trư ng gi a hai b n kim lo i. 2,01s D. 1,99s A. 0,964 B. 0,928s Câu 9 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2s khi đ t C. 0,631s D. 0,580s trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p Câu 12 M t con l c đơn dao đ ng v i li giác r t kim kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu bé θ. Tính cư ng đ l c h i ph c khi qu n ng kỳ T' c a con l c khi đ t con l c trong không có kh i lư ng 10kg. Cho g = 9,8 m/s2. khí; s c c n c a không khí xem như không đáng A. F = 98θ N B. F = 98 N k , qu l c ch u tác d ng c a s c đ y C. F = 98θ2 N D. F = 98sinθ N Archimède, kh i lư ng riêng c a không khí là d Câu 13 Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như = 1,3g/lít. t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương x, và m t theo phương y. N u bán kính
  8. qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và đ n chu kỳ. thành ph n theo y c a chuy n đ ng đư c cho b i A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s ph n theo x. Câu 18 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2,4s khi A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) trên m t đ t. H i chu kỳ con l c s b ng bao C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) nhiêu khi đem lên m t trăng, bi t r ng kh i Câu 14 M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n lư ng trái đ t l n hơn kh i lư ng m t trăng 81 đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và l n, và bán kính trái đ t l n hơn bán kính m t chu kỳ b ng 10s. Phương trình nào sau đây mô trăng 3,7 l n. Xem như nh hư ng c a nhi t đ t đúng chuy n đ ng c a v t? không đáng k . A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) A. T' = 2,0s B. T' = 2,4s B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) C. T' = 4,8s D. T' = 5,8s D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 19 Hai con l c đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và Câu 15 M t con l c đơn g m m t dây treo dài T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con l c đơn có đ dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg, b ng t ng đ dài b ng t ng chi u dài hai con l c dao đ ng nơi gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . nói trên. Tính chu kỳ dao đ ng c a con l c khi biên đ A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T nh . = 4,0s D. T = 5,0s A. 0,7s B. 1,5s Câu 20 Ngư i ta đưa m t con l c đơn t m t C. 2,1s D. 2,2s đ t lên m t nơi có đ cao 5km. H i đ dài c a Câu 16 M t con l c đơn có đ dài b ng 1. nó ph i thay đ i th nào đ chu kỳ dao đ ng Trong kho ng th i gian t nó th c hi n 12 dao không thay đ i. đ ng. Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l cùng kho ng th i gian t như trên, con l c th c C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l hi n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính Câu 21 M t đ ng h con l c đ m giây (T = 2s) đ dài ban đ u c a con l c. m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con A. 60cm B. 50cm l c ph i đư c đi u ch nh như th nào đ đ ng h C. 40cm D. 25cm ch y đúng. Câu 17 M t con l c đ ng h ch y đúng trên A. Tăng 0,3% B. Gi m 0,3% m t đ t, có chu kỳ T = 2s. Đưa đ ng h lên đ nh C. Tăng 0,2% D. Gi m 0,2% m t ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó Câu 22 M t con l c đơn chu kỳ T = 2s khi treo ch y nhanh hơn hay ch m hơn bao nhiêu? Cho vào m t thang máy đ ng yên. Tính chu kỳ T' c a bi t bán kính Trái Đ t R = 6400km, và con l c con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i đư c ch t o sao cho nhi t đ không nh hư ng
  9. gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2. chúng. Tìm chu kì co l c khi dao đ ng trong A. 2,02s B. 2,01s đi n trư ng gi a hai b n kim lo i. C. 1,99s D. 1,87s A. 0,964 B. 0,928s Câu 23 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2s khi C. 0,631s D. 0,580s đ t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' c a con l c khi đ t con l c trong không khí; s c c n c a không khí xem như không đáng k , qu l c ch u tác d ng c a s c đ y Archimède, kh i lư ng riêng c a không khí là d = 1,3g/lít. A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s Câu 24 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i α là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng đ ng khi con l c v trí cân b ng. hãy xác đ nh α: A. α = 26034' B. α = 21048' C. α = 16042' D. α = 11019' Câu 25 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a
Đồng bộ tài khoản