BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA: ANDEHIT – XETON

Chia sẻ: Pham Van Dai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
176
lượt xem
94
download

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA: ANDEHIT – XETON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA: ANDEHIT – XETON

  1. -1- Bài số ANDEHIT – XETON Câu 1: Câu nào sau đây là không đúng? A. Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac sinh ra bạc kim loại. B. Anđehit no, đơn chức có công thức phân tử tổng quát CnH2n+2O. C. Khi tác dụng với hiđro, xeton bị khử thành ancol bậc II. D. Anđehit cộng hiđro tạo thành ancol bậc một. Câu 3: Chọn phát biểu sai: A. Tương tự rượu metylic và khác với metyl clorua, anđehit fomic tan rất tốt trong nước vì trong HCHO tồn tại chủ yếu ở dạng HCH(OH)2 (do phản ứng cộng nước) dễ tan. Mặt khác, nếu còn phân tử H - CHO thì phân tử này cũng tạo được liên kết hiđro với nước. B. Anđehit fomic vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử C. Phân tử HCHO có cấu tạo phẳng, các góc HCH và HCO đều ≈ 120o. Tương tự liên kết C = C, liên kết C = O gồm 1 liên kết δ bền và 1 liên kết π kém bền; tuy nhiên, khác với liên kết C = C, liên kết C = O phân cực mạnh D. Fomol hay fomalin là dd chứa khoảng 37 - 40% HCHO trong rượu. Câu 4: Andehit X mạch hở, cộng hợp với H2 theo tỷ lệ 1 : 2 (lượng H2 tối đa) tạo ra chất Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được thể tích H2 bằng thể tích X phản ứng tạo ra Y (ở cùng t0,P). X thuộc loại chất: A. Andehit no, hai chức B. Andehit không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức C. Andehit no, đơn chức D. Andehit không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức Câu 6: Xét các loại hợp chất hữu cơ, mạch hở sau : Rượu đơn chức no ( X), andehit đơn chức no (Y), rượu đơn chức không no 1 đối đôi (Z); andehit đơn chức, không no 1 nối đôi (T). ứng với công thức tổng quát CnH2nO chỉ có 2 chất sau : A. X, T B. X, Y C. Y, Z D. Z, T Câu 7: Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của andehit ta thu được một số mol CO2 = số mol H2O thì đó là dãy đồng đẳng. A. Andehit vòng no B. Andehit không no đơn chức. C. Andehit hai chức no D. Andehit đơn chức no Câu 9: Trong công nghiệp, andehit fomic được điều chế trực tiếp A. chỉ từ metan B. từ metan hoặc từ rượu metylic C. chỉ từ axit fomic D. chỉ từ rượu metylic Câu 10: Hợp chất X có công thức C3H6O tác dụng được với nước brom và tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3-CO-CH3 B. CH3CH2CH=O C. CH2=CH-O-CH3 D. CH2=CH-CH2OH Câu 11: Hợp chất hữu cơ X khi đun nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 ( dùng dư) thu được sản phẩm Y, Y tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho 2 khí vô cơ A, B. Công thức phân tử của X là : A. HCOO-CH3. B. H-CHO C. HCOO-NH4 D. H-COOH Câu 12: Cho các phản ứng : o o (X) + dd NaOH t → (Y) + (Z) ; (Y) + NaOH rắn t → (T)+ (P) ; xóc t¸c → (Z)   o (T) 1500→ (Q) + H2; C ( Q) + H2O Các chất (X) và (Z)có thể là A. CH3COOCH = CH2 và HCHO B. HCOOCH=CH2 và HCHO C. CH3COOC2H5 và CH3CHO D. CH3COOCH = CH2 và CH3CHO Câu 13: Cho sơ đồ sau: X + Cl2 → Y 2O → Z  → T + Ag→ G (axit acrylic). Các chất X và Z có thể là  +H  +CuO   2O A. C3H8 và CH3 – CH2 – CH2 – OH B. C2H6 và CH2 = CH – CHO C. C3H6 và CH2 = CH – CHO D. C3H6 và CH2 = CH – CH2OH Câu 14: Cho 4 chất: benzen, metanol, phenol, andehit fomic. Thứ tự các hoá chất được dùng để phân biệt 4 www.khieuchi.com
  2. -2- chất trên là: A. dung dịch AgNO3/NH3; nước brom; Na B. nước brom; dung dịch AgNO3/NH3; Na C. Na ; nước brom ; dung dịch AgNO3/NH3; D. dung dịch AgNO3/NH3; Na ; nước brom Câu 15: Dẫn hỗn hợp gồm H2 và 3,92 lit (đktc) hơi andehit axetic qua ống chứa Ni nung nóng. Hỗn hợp các chất sau phản ứng được làm lạnh và cho tác dụng hoàn toàn với Na thấy thoát ra 1,84 lít khí (270C và 1atm). Hiệu suất phản ứng khử andehit là A. 84,22% B. 60,33% C. 75,04% D. 85,7% Câu 16: Dẫn hơi của 3,0 gam etanol đi vào trong ống sứ nung nóng chứa bột CuO (lấy dư). Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ, được chất lỏng X. Khi X phản ứng hoàn toàn với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thấy có 8,1 gam bạc kết tủa. Hiệu suất của quá trình oxi hoá etanol bằng A. 40% B. 57,5% C. 55,7% D. 75% Câu 17: Cho 50 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Nồng độ của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng là: A. 8,8% B. 13,2% C. 17,6% D. 4,4% Câu 18: Cho 1,74 gam một andehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh ra 6,48 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của andehit là: A. (CH3)2CH-CH=O B. CH3CH2CH2-CH=O C. CH3-CH=O D. CH3CH2-CH=O Câu 19: Khi oxi hoá (xt) m gam hỗn hợp Y gồm H-CH=O và CH3-CH=O bằng oxi ta thu được (m + 1,6) gam hỗn hợp Z. Giả thiết hiệu suất 100%. Còn nếu cho m gam hỗn hợp Y tác dụng với AgNO3 dư trong amoniac thì thu được 25,92g Ag. Thành phần % khối lượng của 2 axit trong hỗn hợp Z là A. 14% và 86% B. 25% và 75% C. 16% và 84% D. 40% và 60% Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ đơn chức X (chỉ gồm các nguyên tố C, H, O) tác dụng với AgNO3 (dư) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa.Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH2=CH-CH=O B. H-CH=O C. CH3-CH2-CH=O D. CH3-CH=O Câu 21: Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetylen và andehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (NH3) thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Thành phần % các chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 26,28% và 74,71% B. 28,74% và 71,26% C. 28,71% và 74,26% D. 28,26% và 71,74% Câu 22: Oxi hoá m gam hỗn hợp 2 andehit (X) bằng oxi ta thu được hỗn hợp 2 axit tương ứng (Y). Giả thiết 145 hiệu suất 100%. Tỉ khối (hơi) của Y so với X bằng 97 . Thành phần % khối lượng của mỗi anđehit trong X theo chiều tăng của phân tử khối : A. 73,27% và 26,73% B. 27,32% và 72,78% C. 77,32% và 22,68% D. 72,68% và 27,32% : 20:4: 6. Nếu trong trang trại có 120 con gà thì số lượng ngựa sẽ là: (A) 4  (B) 6  (C) 24  (D) 36  (E) 60  Câu 2  Trong thành phố có 90% dân số sở hữu xe ôtô, 15% sở hữu xe máy, và tất cả mọi người đều sở hữu một xe ôtô  hoặc xe máy hoặc cả hai. Tỉ lệ người sở hữu xe máy và người sở hữu xe ôtô là: (A) 5% (B) 15% (C) 331/3% (D) 50% (E) 90% www.khieuchi.com
  3. -3-   Câu 3     Nếu có 6 máy in trong 4h in được 5000 tờ giấy. Hỏi nếu dùng 3 máy in để in 3000 tờ giấy thì mất bao lâu? A) 3 h., 20 phút. B) 4 h., 20 phút. C) 4 h., 48 phút. D) 5 h.,  48 phút. E) 6 h.,  50 phút. Câu 4  Nếu chu vi của 1 hình tròn là c, thì diện tính của hình tròn này là bao nhiêu? A)   B)   C)   D)   E)   Câu 5  Dạng thập phân của   ? A) 0.00032 B) 0.0016 C) 0.00625 D) 0.008 E) 0.03125   Câu 6    Nếu độ dài 2 cạnh kề của 1 tam giác vuông tương ứng là 8 và 15 thì độ dài cạnh huyền sẽ là: (A)   (B) 15.8  (C) 16  (D) 17  (E) 17.9 Câu 7­10 Đại diện từ Wallachia và Rumelia đang gặp để bàn luận về quân đội, thương mại và những vấn đề ngoại giao. Mỗi  đoàn đại biểu gồm có một chủ tịch, hai tùy viên sứ quán quân đội và hai chuyên gia thương mại. Đoàn đại biểu  Wallachian gồm có các đại diện tên là A, B, C, D và E; đoàn đại biểu của Rumelian gồm có các đại diện F, G, H, I,  và J. Mỗi chủ tịch sẽ chiếm giữ một bàn hình chữ nhật. Hai đoàn đại biểu ngồi đối diện bàn hình chữ nhật. (1) A ngồi đối diện với B. (2) G, người bị điếc tai phải, phải ngồi cuối bàn phía bên tay phải. (3) Cả D và F đều không phải là chủ tịch. (4) Các tùy viên sứ quán quân đội của Wallachian, một trong số đó là B, ngồi cạnh nhau, và không có ai trong số  họ ngồi đối diện với Rumelian tùy viên sứ quán quân đội của Rumelia, trong đó không có ai là G. (5) C, một chuyên gia thương mại, ngồi đối diện với H. 7. F có thể là: A. Chuyên gia thương mại ngồi cạnh I. B. Một tùy viên sứ quán quân đội ngồi cạnh I. C. Một tùy viên sứ quán quân đội ngồi cạnh J. D. Chuyên gia thương mại ngồi cạnh H. E. Chuyên gia thương mại ngồi đối diện B. www.khieuchi.com
  4. -4- 8. Câu nào dưới đây những điều kiện trên cung cấp ít thông tin nhất A. Thông tin về chủ tịch của Wallachia. B. Thông tin về chủ tịch của Rumelia. C. Thông tin về chỗ ngồi của các tùy viên sứ quán quân đội Wallachia. D. Ai là người ngồi ngay cạnh phía bên tay phải của chủ tịch Wallachia. E. Ai là người ngồi ngay cạnh phía bên tay phải của chủ tịch Rumelia. 9. Nếu J là một tùy viên sứ quán quân dội, câu nào sau đây là đúng? I. I là chủ tịch Rumelia. II. F là chuyên gia thương mại. III.I là chuyên gia thương mại. A. Chỉ I   B. Chỉ II  C. I và II  D. I hoặc III, nhưng không phải cả hai đều đúng. E. II hoặc III, nhưng không phải cả hai đều đúng. 10. Điều nào sau đây có thể được suy luận ra từ các câu (1),(2),(4) và (5)? A. Những ai là chuyên gia thương mại của Rumelia. B. Những ai là tùy viên sứ quán quấn đội của Ullachia C. Ai là chủ tịch của Wallachia D. Hai đại biểu nào ngồi giữa G và H. E. Hai đại biểu nào ngồi giữa B và C. Đáp án: 1. D 2. C 3. C 4. D 5. A 6. D 7. A 8. E 9. C 10. E .....  Đề thi  www.khieuchi.com
  5. -5- Đề thi môn tiếng Anh: Direction: In this section you will read several passages. Each one is followed by several questions about it.  For question 1 – 40, you are to choose the one best answer, (a), (b), (c) or (d), to each question. Then, on your  answer sheet, find the number of the question and put a cross on the letter that corresponds to the answer you  have chosen   Questions 1 – 5      But the most important role of the Library of Congress is to serve as the research and reference arm of Congress.  The library provides legislators with the information they need to learn about the issues facing them. The library  staff answers more than 450,000 queries a year, ranging from very simple requests to extremely complex issues. In  addition, people on the library staff will prepare summaries of major legislation and bills to help Congress members  www.khieuchi.com
  6. -6- stay abreast of daily legislation. The library staff includes people of all backgrounds, from civil engineers and  oceanographers to experts in labor relations. Their most important function is to provide objective, unbiased  information to Congress. They present all sides of issues, allowing the legislators to make up their own minds as to  the effects of the issue involved. There is an additional department for foreign law. The Law Library answers  congressional requests for analysis of foreign legislature and legal issues. The Law Library's legal specialists are  proficient in fifty different languages. 1. What did the paragraph preceding this passage most likely discuss? a. Other libraries in the U.S.A b. Other functions of the Library of Congress c. Other duties of legislators d. Other research organizations 2. The word "arm" in line 2 is closest in meaning to  a. weapon  b.  limb  c.  branch  d.  support 3. The main job of the Library of Congress is to  a. research information  b.  store books  c. study law   d.  hire experts 4. Which of the following is NOT mentioned as a way that the library staff helps legislators? a. Preparing summaries b. Presenting their points of view c. Reading in foreign languages d. Keeping up­to­date 5. For whom is this passage most likely written? a. Congress members  b.  The public c. The library staff   d.  Lawyers Question 6 – 9 When, during the first quarter of the twentieth century, echo sounding was developed to allow ships while underway  to record the depth of the bottom, probably no one suspected that it would also provide a means of learning  something about the deep­sea life. But operators of the new instruments soon discovered that the sound wave,  directed downward from the ship like a beam of light, were reflected back from any solid objects they met.  Answering echoes were returned from intermediate depths, presumably from schools of fish, whales or  submarines, then a second echo was received from the bottom. 6. The author writes about something that happened during which of the following periods of time? a. 1800­1850   b. 1850­1900 c. 1900­1925   d. 1925­1950 7. What did the operators send down into the water? a. Beams of light   b. New instruments c. Small, solid objects  d. Sound waves 8. Which of the following enterprises would most likely be interested in using the instruments mentioned? a. Sports equipment stores b. Commercial fishing business c. Sound­recording studios d. Shipbuilding yards 9. For what purpose was the instrument first designed? a. Recording ocean depths  b. Communicating with divers c. Locating deep­sea life  d. Detecting submarines Question 10 – 14 The body of nearly all flowering plants can be divided into two systems, the root system which grows below ground  and the shoot system which grows above it. The typical root system anchors the plant firmly in the soil, and absorbs  water and various dissolved raw materials from it. The typical shoot system consists of a main stem upon which are  borne leaves, branch shoots, and sometimes flowers. It should be emphasized that the words stem and shoot are  www.khieuchi.com
  7. -7- not synonymous, the words “shoot” being a collective term for both stem and leaves. The leaves are the chief food­ producing organs of the plant, making complex foods in the presence of light by a process called photosynthetic.  The stem supports the leaves, displaying them in the light needed for photosynthetic, and also acts as the main  channel of communication between the various organs of the plant. Water and dissolved minerals absorbed by the  roots are carried in the stem to the leaves and flowers, and foods synthesized in the leaves are conducted away  through the stem to other regions of the plant, both above and below ground, where they are either used for growth  or else stored for future use. Flowers are organs that are concerned with the reproduction of the species by seeds. 10. With what topic is the passage primarily concerned? a. How plants produce seeds  b. Different types of flowers c. The structure of plants   d. How leaves grow 11. According to the passage, what is one main function of the root system? a. To absorb light for growth b. To create minerals for nutrition c. To speed the reproduction process d. To secure the plant in the ground 12. With which of the following would the author be most likely to agree? a. The shoot is part of the stem b. The stem is part of the shoot c. The stem and the shoot are identical d. The stem is not part of a flowering plant 13. The major food­producing part of a plant is the  a. leaf  b. root   c. flower d. shoot 14. In the line 12, the word “they” refers to a. regions  b. foods  c. leaves d. flowers .... www.khieuchi.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản