Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô

Chia sẻ: hungttlnd

Tài liệu ôn tập môn kinh tế vi mô gồm hệ thống bài tập trắc nghiệm giúp các bạn sinh viên nắm vững kiến thức môn học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô

e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.

3. Lý thuyÕt trong kinh tÕ:
A - c©u hái tr¾c nghiÖm kinh a. H÷u Ých v× nã kÕt hîp ®−îc tÊt c¶ nh÷ng sù phøc t¹p cña thùc tÕ.

tế vi mô b. H÷u Ých ngay c¶ khi nã ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.
c. Kh«ng cã gi¸ trÞ v× nã lµ trõu t−îng trong khi ®ã thùc tÕ kinh tÕ l¹i
lµ cô thÓ.
1.1 Chän c©u tr¶ lêi d. "§óng trong lý thuyÕt nh−ng kh«ng ®óng trong thùc tÕ".
e. TÊt c¶ ®Òu sai
1. Lý do nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh tÕ häc?
4. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:
a. §Ó biÕt c¸ch thøc ng−êi ta ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó
s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸. a. C¸ch làm t¨ng l−îng tiÒn cña gia ®×nh.
b. §Ó biÕt c¸ch ®¸nh ®æi sè l−îng hµng ho¸ lÊy chÊt l−îng cuéc b. C¸ch kiÕm tiÒn ë thÞ tr−êng chøng kho¸n
sèng. c. Gi¶i thÝch c¸c sè liÖu khan hiÕm.
c. §Ó biÕt mét m« h×nh cã hÖ thèng vÒ c¸c nguyªn lý kinh tÕ vÒ hiÓu d. C¸ch sö dông c¸c tµi nguyªn khan hiÕm ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c hµng
biÕt toµn diÖn thùc tÕ. ho¸ dÞch vô vµ ph©n bæ c¸c hµng ho¸ dÞch vô nµy cho c¸c c¸ nh©n
d. §Ó tr¸nh nh÷ng nhÇm lÉn trong ph©n tÝch c¸c chÝnh s¸ch c«ng trong x· héi.
céng. e. T¹i sao tµi nguyªn l¹i khan hiÕm nh− thÕ.
e. TÊt c¶ c¸c lý do trªn ®Òu lµ nh÷ng lý do t¹i sao l¹i nghiªn cøu kinh
5. Lý thuyÕt trong kinh tÕ häc:
tÕ häc.
a. Cã mét sè ®¬n gi¶n ho¸ hoÆc bãp mÐo thùc tÕ.
2. Kinh tÕ häc cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ:
b. Cã mèi quan hÖ víi thùc tÕ mµ kh«ng ®−îc chøng minh.
a. Nghiªn cøu nh÷ng ho¹t ®éng g¾n víi tiÒn vµ nh÷ng giao dÞch trao c. Kh«ng thÓ cã v× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc thÝ nghiÖm.
®æi gi÷a mäi ng−êi d. NÕu lµ lý thuyÕt tèt th× kh«ng cã sù ®¬n gi¶n ho¸ thùc tÕ.
b. Nghiªn cøu sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn khan hiÕm cho s¶n xuÊt vµ e. Cã sù bãp mÐo qu¸ nhiÒu nªn kh«ng cã gi¸ trÞ.
viÖc ph©n phèi c¸c hµng ho¸ dÞch vô.
6. Nghiªn cøu kinh tÕ häc trïng víi mét sè chñ ®Ò trong:
c. Nghiªn cøu cña c¶i.
a. Nh©n chñng häc.
d. Nghiªn cøu con ng−êi trong cuéc sèng kinh doanh th−êng ngµy,
b. T©m lý häc.
kiÕm tiÒn vµ h−ëng thô cuéc sèng.
c. X· héi häc.
d. Khoa häc chÝnh trÞ. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
e. TÊt c¶ c¸c khoa häc trªn.
11.Nghiªn cøu chi tiÕt c¸c h·ng, hé gia ®×nh, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c thÞ tr−êng ë ®ã
hä giao dÞch víi nhau gäi lµ:
7. Chñ ®Ò c¬ b¶n nhÊt mµ kinh tÕ häc vi m« ph¶i gi¶i quyÕt lµ:
a. Kinh tÕ häc vÜ m«.
a. ThÞ tr−êng.
b. Kinh tÕ häc vi m«.
b. TiÒn.
c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.
c. T×m kiÕm lîi nhuËn.
d. Kinh tÕ häc thùc chøng.
d. C¬ chÕ gi¸.
e. Kinh tÕ häc tæng thÓ.
e. Sù khan hiÕm.
12.Nghiªn cøu hµnh vi cña c¶ nÒn kinh tÕ , ®Æc biÖt lµ c¸c yÕu tè nh− thÊt
nghiÖp vµ l¹m ph¸t gäi lµ:
8. Tµi nguyªn khan hiÕm nªn:
a. Kinh tÕ häc vÜ m«.
a. Ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái.
b. Kinh tÕ häc vi m«.
b. Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.
c. Kinh tÕ häc chuÈn t¾c.
c. TÊt c¶ mäi ng−êi, trõ ng−êi giµu, ®Òu ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän.
d. Kinh tÕ häc thùc chøng.
d. ChÝnh phñ ph¶i ph©n bæ tµi nguyªn.
e. Kinh tÕ häc thÞ tr−êng.
e. Mét sè c¸ nh©n ph¶i nghÌo.
13.Mét lý thuyÕt hay mét m« h×nh kinh tÕ lµ:
9. Trong c¸c nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hµng ho¸ ®−îc tiªu dïng bëi:
a. Ph−¬ng tr×nh to¸n häc.
a. Nh÷ng ng−êi xøng ®¸ng.
b. Sù dù ®o¸n vÒ t−¬ng lai cña mét nÒn kinh tÕ.
b. Nh÷ng ng−êi lµm viÖc ch¨m chØ nhÊt.
c. C¶i c¸ch kinh tÕ ®−îc khuyÕn nghÞ trong chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ
c. Nh÷ng ng−êi cã quan hÖ chÝnh trÞ tèt.
nhÊn m¹nh ®Õn c¸c quy luËt kinh tÕ.
d. Nh÷ng ng−êi s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n.
d. TËp hîp c¸c gi¶ ®Þnh vµ c¸c kÕt luËn rót ra tõ c¸c gi¶ ®Þnh nµy.
e. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt ra chóng.
e. Mét céng ®ång kinh tÕ nhá ®−îc thµnh lËp ®Ó kiÓm nghiÖm tÝnh
10.ThÞ tr−êng nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ mét trong ba thÞ tr−êng chÝnh? hiÖu qu¶ cña mét ch−¬ng tr×nh cña chÝnh phñ.
a. ThÞ tr−êng hµng ho¸.
14.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc chuÈn t¾c?
b. ThÞ tr−êng lao ®éng.
a. Th©m hôt ng©n s¸ch lín trong nh÷ng n¨m 1980 ®· g©y ra th©m hôt
c. ThÞ tr−êng vèn.
c¸n c©n th−¬ng m¹i.
d. ThÞ tr−êng chung ch©u ¢u.
b. Trong c¸c thêi kú suy tho¸i, s¶n l−îng gi¶m vµ thÊt nghiÖp t¨ng.
c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−. Sö dông c¸c sè liÖu sau cho c©u hái 10, 11 vµ 12. C¸c sè liÖu ®ã
e. ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng sÏ lµm gi¶m l·i suÊt. ph¶n ¸nh ba kÕt hîp kh¸c nhau cña quÇn ¸o vµ thøc ¨n cã thÓ
s¶n xuÊt ra tõ c¸c tµi nguyªn x¸c ®Þnh.
15.VÝ dô nµo sau ®©y thuéc kinh tÕ häc thùc chøng?
Thøc ¨n 10 5 0
a. ThuÕ lµ qu¸ cao.
QuÇn ¸o 0 x 50
b. TiÕt kiÖm lµ qu¸ thÊp.
c. L·i suÊt thÊp sÏ kÝch thÝch ®Çu t−. 19.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa ®é th× x sÏ:
d. Ph¶i gi¶m l·i suÊt thÊp ®Ó kÝch thÝch ®Çu t−. a. B»ng 25.
e. ë c¸c n−íc t− b¶n cã qu¸ nhiÒu sù bÊt b×nh ®¼ng kinh tÕ. b. NhiÒu h¬n 25.
c. Ýt h¬n 25.
16.Ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän v×:
d. B»ng 5.
a. Tµi nguyªn khan hiÕm.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
b. Con ng−êi lµ ®éng vËt biÕt thùc hiÖn sù lùa chän.
20.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶
c. Nh÷ng ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sù lùa chän. n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i:
d. C¸c biÕn sè kinh tÕ cã t−¬ng quan víi nhau. a. B»ng 25.
e. Kh«ng cã sù lùa chän sÏ kh«ng cã kinh tÕ häc. b. NhiÒu h¬n 25.
c. Ýt h¬n 25.
17."Sù khan hiÕm" trong kinh tÕ häc ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn:
d. B»ng 50.
a. Thêi kú cã n¹n ®ãi. e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
b. §éc quyÒn ho¸ viÖc cung øng hµng ho¸.
21.NÕu viÖc s¶n xuÊt quÇn ¸o vµ thøc ¨n ®Òu sö dông tÊt c¶ c¸c ®Çu vµo theo
c. §éc quyÒn ho¸ c¸c tµi nguyªn dïng ®Ó cung øng hµng ho¸. mét tû lÖ nh− nhau th× x ph¶i:
d. §éc quyÒn ho¸ c¸c kªnh ph©n phèi hµng ho¸. a. B»ng 25
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. NhiÒu h¬n 25.
c. Ýt h¬n 25.
18.Trong kinh tÕ häc "ph©n phèi" ®Ò cËp ®Õn:
d. B»ng 50.
a. B¸n lÎ, b¸n bu«n vµ vËn chuyÓn.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho.
b. C©u hái c¸i g×.
c. C©u hái nh− thÕ nµo. Sö dông c¸c sè liÖu nµy cho c©u 22 vµ23. C¸c sè liÖu ®ã ph¶n
d. C©u hái cho ai. ¸nh c¸c kÕt hîp kh¸c nhau cña vò khÝ vµ s÷a:
Vò khÝ 0 50 x d. VÊn ®Ò Malthus.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
S÷a 100 50 0
26.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn ®−îc gi¶i thÝch tèt nhÊt b»ng:
22.NÕu ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã d¹ng lâm so víi gèc täa ®é th× x
ph¶i: a. ChØ hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
a. B»ng 100 . b. HiÖu suÊt gi¶m dÇn cïng víi sù kh¸c nhau trong c−êng ®é sö dông
b. NhiÒu h¬n 100. lao ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai cña c¸c hµng ho¸.
c. Ýt h¬n 100. c. C¸c tr÷ l−îng má kho¸ng s¶n bÞ c¹n kiÖt.
d. B»ng 150. d. L¹m ph¸t.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ sè liÖu ®· cho. e. Sù khan hiÕm cña c¸c tµi nguyªn kinh tÕ.
23.NÕu viÖc s¶n xuÊt vò khÝ cã hiÖu suÊt t¨ng lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng
27.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt tuyÕn tÝnh cho thÊy:
s¶n xuÊt låi so víi gèc täa ®é th× x ph¶i:
a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«.
a. B»ng 100
b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«.
b. NhiÒu h¬n 100.
c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao
c. Ýt h¬n 100.
d. B»ng 150. ®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ sè liÖu ®· cho. d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao
®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.
24.XuÊt ph¸t tõ mét ®iÓm trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã nghÜa lµ:
a. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè l−îng vò khÝ. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. Kh«ng thÓ s¶n xuÊt nhiÒu h¬n sè l−îngs÷a.
28.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt låi so víi gèc t¹o ®é biÓu thÞ:
c. ChØ cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu vò khÝ h¬n b»ng viÖc gi¶m bít s÷a.
a. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m«.
d. D©n sè ®ang c©n b»ng.
b. HiÖu suÊt gi¶m theo quy m«.
e. NÕu x· héi cã n¨ng suÊt s¶n xuÊt s÷a cao h¬n th× cã thÓ cã nhiÒu
c. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ kh¸c nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao
s÷a h¬n chø kh«ng nhiÒu vò khÝ h¬n.
®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.
25.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa ®é v×:
d. ViÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gièng nhau vÒ c−êng ®é sö dông lao
a. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt khan hiÕm cã thÓ chuyÓn tõ ngµnh nµy sang
®éng hoÆc c−êng ®é sö dông ®Êt ®ai.
ngµnh kh¸c.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn
c. Nguyªn lý ph©n c«ng lao ®éng.
c. T×m ra c¸c ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt tèt h¬n.
29.Khi vÏ ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ph¶i gi÷ nguyªn yÕu tè nµo trong
c¸c yÕu tè sau:
d. T×m thÊy c¸c má dÇu míi.
a. Tæng tµi nguyªn.
e. Tiªu dïng t¨ng.
b. Tæng sè l−îng tiÒn.
c. C¸c møc gi¸. 33.Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ do:
d. Sù ph©n bæ c¸c tµi nguyªn cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. a. ThÊt nghiÖp.
e. Sè l−îng mét hµng hãa. b. L¹m ph¸t.
c. Nh÷ng thay ®æi trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt.
30.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ:
d. Nh÷ng thay ®æi trong kÕt hîp hµng ho¸ s¶n xuÊt ra.
a. C«ng ®oµn ®Èy møc tiÒn c«ng danh nghÜa lªn.
e. Nh÷ng thay ®æi trong thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng.
b. ChÝnh phñ chi qu¸ nhiÒu g©y ra l¹m ph¸t.
34.Mét nÒn kinh tÕ cã thÓ ho¹t ®éng ë phÝa trong ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n
c. X· héi ph¶i hy sinh nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ nµy
xuÊt cña nã do c¸c nguyªn nh©n sau. Nguyªn nh©n nµo lµ kh«ng ®óng?
®Ó ®¹t ®−îc thªm nh÷ng l−îng b»ng nhau cña hµng ho¸ kh¸c.
a. §éc quyÒn.
d. X· héi kh«ng thÓ ë trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.
b. ThÊt nghiÖp.
d. Mçi thËp kû qua ®i c¸c má cÇn ph¶i khai th¸c s©u h¬n.
c. Sù thay ®æi chÝnh trÞ.
31.Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn phï hîp víi :
d. S¶n xuÊt hµng quèc phßng.
a. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®i tõ t©y b¾c sang ®«ng nam. e. Sù thÊt b¹i cña hÖ thèng gi¸.
b. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lâm so víi gèc täa ®é.
35.Nh©n d©n biÓu quyÕt c¾t gi¶m chi tiªu cña chÝnh phñ nh−ng hiÖu qu¶ kinh tÕ
c. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn. kh«ng kh¸ h¬n. §iÒu nµy sÏ:
d. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cã ®é dèc thay ®æi. a. Lµm dÞch chuyÓn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra phÝa ngoµi.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng. b. Lµm dÞch chuyÓn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµo phÝa
trong.
32.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét nÒn kinh tÕ dÞch chuyÓn ra ngoµi
do c¸c yÕu tè sau. Sù gi¶i thÝch nµo lµ sai, nÕu cã? c. Lµm cho ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt bít cong.
d. ChuyÓn x· héi ®Õn mét ®iÓm trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n
a. Chi tiªu vµo c¸c nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ míi th−êng xuyªn ®−îc thùc
xuÊt cã nhiÒu hµng ho¸ c¸ nh©n h¬n vµ Ýt hµng ho¸ c«ng céng h¬n.
hiÖn.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. D©n sè t¨ng.
e. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng biÕt ch¾c c¸c kÕt qu¶ cña c¸c
36.Trong nÒn kinh tÕ nµo sau ®©y chÝnh phñ gi¶I quyÕt vÊn ®Ò c¸i g× ®−îc s¶n
xuÊt ra, s¶n xuÊt nh− thÕ nµo vµ s¶n xuÊt cho ai?
sù lùa chän cña m×nh.
a. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
40.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng thuÇn tuý, ®éng c¬ lµm viÖc nhiÒu h¬n vµ s¶n
b. NÒn kinh tÕ hçn hîp. xuÊt hiÖu qu¶ ®−îc t¹o ra bëi:
c. NÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung.
a. §éng c¬ lîi nhuËn.
d. NÒn kinh tÕ truyÒn thèng.
b. §iÒu tiÕt cña chÝnh phñ.
e. TÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ trªn.
c. QuyÒn së h÷u t− nh©n.
d. C¶ ®éng c¬ lîi nhuËn vµ quyÒn së h÷u t− nh©n.
37.Trong thÞ tr−êng lao ®éng
e. TÊt c¶.
a. C¸c hé gia ®×nh mua s¶n phÈm cña c¸c h·ng.
b. C¸c h·ng mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c c¸ nh©n. 41.Sù lùa chän cña c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng bÞ giíi h¹n bëi:
c. C¸c h·ng gäi vèn ®Ó ®Çu t−.
a. Rµng buéc thêi gian.
d. C¸c hé gia ®×nh mua dÞch vô lao ®éng cña c¸c h·ng.
b. Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.
e. ViÖc vay vµ cho vay ®−îc phèi hîp víi nhau.
c. Rµng buéc ng©n s¸ch.
d. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn.
38.C¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng thùc hiÖn sù lùa chän v×
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.
b. Sù hîp lý. 42.T©m cã 10$ ®Ó chi tiªu vµo thÎ ch¬i bãng chuyÒn vµ ¨n ®iÓm t©m. Gi¸ cña
thÎ ch¬i bãng chuyÒn lµ 0,5$ mét trËn. Thøc ¨n ®iÓm t©m cã gi¸ lµ 1$ mét
c. Sù khan hiÕm.
mãn. C¸c kh¶ n¨ng nµo sau ®©y kh«ng n»m trong tËp hîp c¸c c¬ héi cña
d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn ®Òu ®óng. T©m?
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. a. 10 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 0 trËn bãng chuyÒn.
b. 5 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 10 trËn bãng chuyÒn.
39.Kh¸i niÖm hîp lý ®Ò cËp ®Õn:
c. 2 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 16 trËn bãng chuyÒn.
a. Thùc tÕ khan hiÕm.
d. 1 mãn ¨n ®iÓm t©m vµ 18 trËn bãng chuyÒn.
b. Nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng cã nh÷ng môc ®Ých cña m×nh.
43.§−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
d. Gi¶ ®Þnh c¸c c¸ nh©n vµ c¸c h·ng c©n nh¾c chi phÝ vµ lîi Ých
cña nh÷ng sù lùa chän cña m×nh.
a. BiÓu thÞ l−îng hµng ho¸ mµ mét h·ng hay x· héi cã thÓ s¶n d. 1,55$.
xuÊt ra. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. Kh«ng ph¶i lµ ®−êng th¼ng v× quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
47.Thùc hiÖn mét sù lùa chän hîp lý bao gåm:
c. Minh ho¹ sù ®¸nh ®æi gi÷a c¸c hµng ho¸.
a. X¸c ®Þnh tËp hîp c¸c c¬ héi.
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
b. X¸c ®Þnh sù ®¸nh ®æi.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. TÝnh c¸c chi phÝ c¬ héi.
44.H−ng bá ra mét giê ®Ó ®i mua s¾m vµ ®· mua mét c¸i ¸o 30$. Chi phÝ c¬ héi d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
cña c¸i ¸o lµ:
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. Mét giê.
b. 30$. 48.Long ®ang c©n nh¾c thuª mét c¨n hé. C¨n hé mét phßng ngñ gi¸ 400$, c¨n
hé xinh ®Ñp hai phßng ngñ gi¸ 500$. Chªnh lÖch 100 $ lµ:
c. Mét giê céng 30$.
a. Chi phÝ c¬ héi cña c¨n hé hai phßng ngñ.
d. Ph−¬ng ¸n sö dông thay thÕ tèt nhÊt mét giê vµ 30$ ®ã.
b. Chi phÝ cËn biªn cña phßng ngñ thø hai.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Chi phÝ ch×m.
45.Khi thuª mét c¨n hé Thanh ký mét hîp ®ång thuª mét n¨m ph¶i tr¶ 400$
d. Chi phÝ cËn biªn cña mét c¨n hé.
mçi th¸ng. Thanh gi÷ lêi høa nªn sÏ tr¶ 400$ mçi th¸ng dï ë hay kh«ng.
400$ mçi th¸ng biÓu thÞ: e. Kh«ng c©u nµo ®óng..
a. Chi phÝ c¬ héi.
49.NÕu mét h·ng tr¶ tiÒn hoa hång theo l−îng b¸n cho mçi thµnh viªn cña lùc
b. Chi phÝ ch×m. l−îng b¸n hµng víi l−¬ng th¸ng cè ®Þnh th× nã sÏ:
c. Sù ®¸nh ®æi. a. B¸n ®−îc Ýt h¬n.
d. Rµng buéc ng©n s¸ch. b. C«ng b»ng h¬n trong thu nhËp cña nh÷ng ®¹i diÖn b¸n hµng.
e. HiÖu suÊt gi¶m dÇn. c. Kh«ng thÊy g× kh¸c v× thï lao lµ chi phÝ ch×m.
d. a vµ b.
46.Mua mét gãi m&m gi¸ 2,55$. Mua hai gãi th× gãi thø hai sÏ ®−îc gi¶m 0,5$
so víi gi¸ b×nh th−êng. Chi phÝ cËn biªn cña gãi thø hai lµ: e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. 2,25$.
1.2 §óng hay sai
b. 3,05$.
c. 2,05$.
1. M« h×nh c¬ b¶n cña kinh tÕ häc t×m c¸ch gi¶i thÝch t¹i sao mäi ng−êi 14. NÕu ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña mét n−íc ®ang ®−îc më
muèn c¸i mµ hä muèn. réng th× n−íc ®ã kh«ng cã mèi lo tõ viÖc d©n sè t¨ng.
15. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ c¸i tªn c¸c nhµ kinh tÕ ®Æt cho
2. C¸i g×, nh− thÕ nµo vµ cho ai lµ c¸c c©u hái then chèt cña mét hÖ
®−êng hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
thèng kinh tÕ.
16. BiÕt x· héi ®ang ë ®©u trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt lµ ®ñ
3. Mét ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý cã thÓ chän vµ quyÕt ®Þnh trong nhiÒu
®Ó tr¶ lêi c©u hái cho ai cña x· héi nµy.
ph−¬ng ¸n kh¸c nhau mµ kh«ng t×m thªm th«ng tin tèt nÕu ng−êi ®ã
dù kiÕn r»ng chi phÝ ®Ó cã thªm th«ng tin lín h¬n lîi Ých thu ®−îc. 17. Cã thÊt nghiÖp trµn lan cã nghÜa lµ x· héi ®ang ho¹t ®éng ë phÝa trong
®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt.
4. Mét ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý lu«n lu«n dù ®o¸n t−¬ng lai mét c¸ch
chÝnh x¸c. 18. NÕu x· héi kh«ng ë trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh
cã nghÜa lµ nã sö dông c¸c tµi nguyªn cña m×nh kh«ng hiÖu qu¶.
5. TËp hîp c¸c c¬ héi bao gåm chØ nh÷ng ph−¬ng ¸n tèt nhÊt.
19. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®−a ra mét danh môc c¸c sù lùa
6. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ biªn giíi cña tËp hîp c¸c
chän c¸c gi¶i ph¸p cho c©u hái cho ai.
c¬ héi.
7. NÕu mét nÒn kinh tÕ kh«ng sö dông tµi nguyªn cña m×nh theo c¸ch
1.3 C©u hái th¶o luËn
n¨ng suÊt nhÊt th× c¸c nhµ kinh tÕ nãi r»ng ®ã lµ kh«ng hiÖu qu¶.
8. Chi phÝ ch×m kh«ng biÓu thÞ chi phÝ c¬ héi.
1. §èi víi nh÷ng ng−êi ch−a häc kinh tÕ häc, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ
9. NÕu mét c¸i b¸nh cã thÓ b¸n víi gi¸ 8$ nh−ng hai c¸i b¸nh th× cã thÓ
hµnh vi ®i ng−îc l¹i mong muèn cña x· héi. H·y bµn luËn mét
mua ®−îc b»ng 12$, chi phÝ cËn biªn cña c¸i b¸nh thø hai lµ 6$.
c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng lý do cña quan niÖm nµy.
10. HÖ thèng gi¸ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh hµng ®Çu ®èi víi C¸i g×, nh− thÕ
2. H·y bµn luËn vÒ vai trß cña lý thuyÕt, c¸c sè liÖu thùc tÕ, nh÷ng ®Þnh
nµo vµ cho ai trong nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa.
h−íng chÝnh s¸ch vµ x¸c suÊt trong kinh tÕ häc.
11. Sù khan hiÕm lµm cho c¸c hµng ho¸ trë thµnh hµng hãa kinh tÕ.
12. Chñ nghÜa x· héi gÆp c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ kh¸c víi chñ nghÜa t− b¶n. 3. Mét m«n khoa häc bÊt kú cã thÓ lµ “kh¸ch quan” ë møc ®é nµo? Mét
m«n khoa häc x· héi cã thÓ lµ “kh¸ch quan” ë møc ®é nµo?
13. Quy luËt chi phÝ c¬ héi t¨ng dÇn biÓu thÞ mét thùc tÕ lµ x· héi ph¶i hy
sinh nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ nµy ®Ó ®¹t ®−îc
nh÷ng l−îng ngµy cµng t¨ng cña hµng ho¸ kh¸c.
2. §−êng cÇu c¸ nh©n vÒ mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô
4. T¹i sao kh«ng thÓ lo¹i bá hoµn toµn tÝnh chñ quan trong nghiªn cøu
a. Cho biÕt sè l−îng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mµ mét c¸ nh©n sÏ
kinh tÕ häc? Ph¶i ch¨ng ®iÒu nµy ñng hé cho sù phª ph¸n ph−¬ng
mua ë mçi møc gi¸.
ph¸p khoa häc ¸p dông trong kinh tÕ häc? H·y bµn luËn.
b. Cho biÕt gi¸ c©n b»ng thÞ tr−êng.
5. H·y sö dông ®−êng PPF ®Ó minh ho¹ nh÷ng kh¶ n¨ng lùa chän cña c. BiÓu thÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo sÏ ®−îc thay thÕ theo
x· héi gi÷a tiªu dïng hiÖn t¹i vµ ®Çu t− cho t−¬ng lai. B¹n cã thÓ nguyªn lý thay thÕ.
nãi g× vÒ x· héi n»m trªn ®−êng PPF víi x· héi kh«ng n¨m trªn d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
e. a vµ c.
®−êng PPF.

3. ý t−ëng lµ cã c¸c hµng ho¸ hoÆc dÞch vô kh¸c cã thÓ cã chøc n¨ng lµ c¸c
6. NÕu mét quèc gia chuyÓn tõ t×nh huèng h÷u nghiÖp toµn phÇn sang ph−¬ng ¸n thay thÕ cho mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô cô thÓ gäi lµ:
thÊt nghiÖp trµn lan th× ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n bÞ ¶nh h−ëng nh− thÕ a. LuËt cÇu.
nµo? b. Nguyªn lý thay thÕ.
c. §−êng cÇu thÞ tr−êng.
7. HÖ thèng gi¸ cung cÊp gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò s¶n xuÊt cho ai trong nÒn d. Nguyªn lý khan hiÕm.
kinh tÕ thÞ tr−êng nh− thÕ nµo. Trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay, e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
cã c¸c yÕu tè quan träng nµo kh¸c?
4. NÕu biÕt c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n cña mçi ng−êi tiªu dïng th× cã thÓ t×m ra
®−êng cÇu thÞ tr−êng b»ng c¸ch:
2. Cung vµ cÇu a. TÝnh l−îng cÇu trung b×nh ë mçi møc gi¸.
b. Céng tÊt c¶ c¸c møc gi¸ l¹i.
2.1 Chän c©u tr¶ lêi c. Céng l−îng mua ë mçi møc gi¸ cña c¸c c¸ nh©n l¹i.
d. TÝnh møc gi¸ trung b×nh.
1. Gi¸ thÞ tr−êng:
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. §o sù khan hiÕm.
5. Khi gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m däc trªn mét ®−êng cÇu c¸ nh©n v×:
b. TruyÒn t¶i th«ng tin.
a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c.
c. T¹o ®éng c¬.
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng. b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ tr−êng.
e. a vµ b. c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ tr−êng.
d. L−îng cung t¨ng. e. a vµ b.
e. a vµ b.
9. ViÖc c¾t gi¶m s¶n l−îng dÇu cña OPEC lµm t¨ng gi¸ dÇu v×:
6. Khi gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m däc theo ®−êng cÇu thÞ tr−êng v×:
a. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
a. C¸c c¸ nh©n thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c.
b. Quy luËt ®−êng cÇu co d·n
b. Mét sè c¸ nh©n rêi bá thÞ tr−êng.
c. §−êng cÇu dèc xuèng.
c. Mét sè c¸ nh©n gia nhËp thÞ tr−êng.
d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.
d. L−îng cung t¨ng.
e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.
e. a vµ b.

7. Khi gi¸ t¨ng l−îng cung t¨ng däc theo ®−êng cung c¸ nh©n v×: 10. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn l−îng cÇu gi¶m v×:
a. Gi¸ cao h¬n t¹o ®éng c¬ cho c¸c h·ng b¸n nhiÒu h¬n.
a. Ng−êi cung sÏ cung sè l−îng nhá h¬n
b. Nguyªn lý thay thÕ dÉn ®Õn c¸c h·ng thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ
b. Mét sè c¸ nh©n kh«ng mua hµng ho¸ nµy n÷a
dÞch vô kh¸c.
c. Mét sè c¸ nh©n mua hµng ho¸ nµy Ýt ®i
c. §−êng cung thÞ tr−êng lµ tæng cña tÊt c¶ sè l−îng do c¸ nh©n
d. a vµ b
c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸.
e. b vµ c
d. b vµ c.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

8. Khi gi¸ t¨ng l−îng cung t¨ng däc theo ®−êng cung thÞ tr−êng v×:

a. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng s½n sµng gia nhËp thÞ tr−êng ®Ó s¶n
xuÊt hµng ho¸ h¬n.
b. Mçi h·ng ë trong thÞ tr−êng s½n sµng s¶n xuÊt nhiÒu h¬n.
c. §−êng cung thÞ tr−êng lµ tæng cña tÊt c¶ sè l−îng do c¸ nh©n
c¸c h·ng s¶n xuÊt ra ë mçi møc gi¸.
d. ë gi¸ cao h¬n nhiÒu h·ng thay thÕ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô
kh¸c h¬n.
12. Sù thay ®æi cña yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau ®©y sÏ kh«ng lµm thay ®æi
P ®−êng cÇu vÒ thuª nhµ?
a. Quy m« gia ®×nh.
b. Gi¸ thuª nhµ.
c. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng.
E’ d. Gi¸ n¨ng l−îng.
e. D©n sè cña céng ®ång t¨ng.
E
13. HiÖu suÊt gi¶m dÇn hµm ý:
a. §−êng cÇu dèc lªn.
b. §−êng cÇu dèc xuèng.
c. §−êng cung dèc lªn.
d. §−êng cÇu dèc xuèng.
e. BÊt kú ®iÒu nµo trong c¸c ®iÒu trªn ®Òu cã nghÜa.

14. Khi nãi r»ng gi¸ trong thÞ tr−êng c¹nh tranh lµ "qu¸ cao so víi c©n b»ng"
0 Q nghÜa lµ (®· cho c¸c ®−êng cung dèc lªn):
H×nh 2.1 a. Kh«ng ng−êi s¶n xuÊt nµo cã thÓ bï ®¾p ®−îc chi phÝ s¶n xuÊt
cña hä ë møc gi¸ ®ã
b. L−îng cung v−ît l−îng cÇu ë møc gi¸ ®ã
11. NÕu trong h×nh 2.1 E lµ c©n b»ng ban ®Çu trong thÞ tr−êng l−¬ng thùc vµ
c. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt rêi bá ngµnh
E' lµ c©n b»ng míi, yÕu tè cã kh¶ n¨ng g©y ra sù thay ®æi nµy lµ:
d. Ng−êi tiªu dïng s½n sµng mua tÊt c¶ nh÷ng ®¬n vÞ s¶n phÈm
a. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®−êng cÇu dÞch chuyÓn
s¶n xuÊt ra ë møc gi¸ ®ã.
b. Thêi tiÕt xÊu lµm cho ®−êng cung dÞch chuyÓn
e. L−îng cÇu v−ît l−îng cung ë møc gi¸ ®ã.
c. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng lµm cho ®−êng cÇu dÞch
chuyÓn 15. N¾ng h¹n cã thÓ sÏ:
d. C¶ cung vµ cÇu ®Òu dÞch chuyÓn a. Lµm cho ng−êi cung g¹o sÏ dÞch chuyÓn ®−êng cung cña hä lªn
e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn mét møc gi¸ cao h¬n.
b.G©y ra cÇu cao h¬n vÒ g¹o dÉn ®Õn mét møc gi¸ cao h¬n. a. T¨ng gi¸ cña c¸c hµng ho¸ kh¸c.
c. Lµm cho ng−êi tiªu dïng gi¶m cÇu cña m×nh vÒ g¹o. b. T¨ng gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
d. Lµm cho ®−êng cung vÒ g¹o dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ lªn trªn. c. Gi¶m gi¸ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
e. Lµm gi¶m gi¸ c¸c hµng ho¸ thay thÕ cho g¹o. d. Kh«ng n¾m ®−îc c«ng nghÖ.
e. Kh«ng yÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè trªn.
16. Mét lý do lµm cho l−îng cÇu vÒ mét hµng ho¸ t¨ng khi gi¸ cña nã gi¶m lµ:
20. §−êng cung thÞ tr−êng :
a. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung lªn trªn.
a. Lµ tæng c¸c ®−êng cung cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt lín nhÊt trªn
b. Mäi ng−êi c¶m thÊy m×nh giµu thªm mét Ýt vµ t¨ng viÖc sö
thÞ tr−êng.
dông hµng ho¸ lªn.
b. Lu«n lu«n dèc lªn.
c. CÇu ph¶i t¨ng ®Ó ®¶m b¶o c©n b»ng khi gi¸ gi¶m.
c. Cho thÊy c¸ch thøc mµ nhãm c¸c ng−êi b¸n sÏ øng xö trong thÞ
d. ë c¸c møc gi¸ thÊp h¬n ng−êi cung cung nhiÒu h¬n.
tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o.
e. Gi¶m gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu lªn trªn.
d. Lµ ®−êng cã thÓ t×m ra chØ khi tÊt c¶ nh÷ng ng−êi b¸n hµnh
17. Møc gi¸ mµ ë ®ã sè l−îng hµng ho¸ ng−êi mua muèn mua ®Ó tiªu dïng cao ®éng nh− nh÷ng ng−êi Ên ®Þnh gi¸.
h¬n sè l−îng ng−êi b¸n muèn s¶n xuÊt ®Ó b¸n (®−êng cung dèc lªn)
e. Lµ ®−êng cã thÓ t×m ra chØ nÕu thÞ tr−êng lµ thÞ tr−êng quèc gia.
a. N»m ë bªn trªn gi¸ c©n b»ng dµi h¹n.
21. C©u nµo trong c¸c c©u sau lµ sai? Gi¶ ®Þnh r»ng ®−êng cung dèc lªn:
b. N»m ë bªn d−íi gi¸ c©n b»ng dµi h¹n.
a. NÕu ®−êng cung dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®−êng cÇu gi÷
c. SÏ g©y ra sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu trong dµi h¹n.
nguyªn gi¸ c©n b»ng sÏ t¨ng.
d. Kh«ng thÓ cã ngay c¶ trong ng¾n h¹n.
b. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ cung t¨ng gi¸ c©n b»ng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
sÏ t¨ng.
c. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vµ ®−êng cung dÞch
18. Trong thÞ tr−êng c¹nh tranh gi¸ ®−îc x¸c ®Þnh bëi:
chuyÓn sang ph¶i gi¸ c©n b»ng sÏ gi¶m.
a. Chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸
d. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ ®−êng cung dÞch
b. ThÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng.
chuyÓn sang tr¸i gi¸ sÏ t¨ng.
c. Sù s½n sµng thanh to¸n cña ng−êi tiªu dïng.
e. NÕu ®−êng cung dÞch chuyÓn sang ph¶i vµ cÇu gi÷ nguyªn gi¸
d. Sè l−îng ng−êi b¸n vµ ng−êi mua.
c©n b»ng sÏ gi¶m.
e. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn
22. "Gi¸ c©n b»ng" trong thÞ tr−êng c¹nh tranh:
19. T¨ng cung hµng ho¸ X ë mét møc gi¸ x¸c ®Þnh nµo ®ã cã thÓ do
a. Lµ gi¸ ®−îc thiÕt lËp ngay khi ng−êi mua vµ ng−êi b¸n ®Õn víi 25. Bèn trong sè n¨m sù kiÖn m« t¶ d−íi ®©y cã thÓ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu
vÒ thÞ bß ®Õn mét vÞ trÝ míi. Mét sù kiÖn sÏ kh«ng lµm dÞch chuyÓn ®−êng
nhau trªn thÞ tr−êng. cÇu vÒ thÞ bß. §ã lµ:
b. SÏ æn ®Þnh nÕu nh− ®¹t ®−îc nh−ng kh«ng cã ý nghÜa quan
a. T¨ng gi¸ mét hµng ho¸ nµo ®ã kh¸c mµ ng−êi tiªu dïng coi nh−
träng trong ®êi sèng thùc tÕ do thiÕu nh÷ng lùc l−îng cã xu
hµng ho¸ thay thÕ cho thÞ bß.
h−íng ®Èy gi¸ ®Õn møc nµy.
b. Gi¶m gi¸ thÞt bß.
c. Kh«ng cã ý nghÜa trong cuéc sèng thùc tÕ v× sù ph©n tÝch nµy
c. T¨ng thu nhËp danh nghÜa cña ng−êi tiªu dïng thÞt bß.
kh«ng tÝnh ®Õn thu nhËp, thÞ hiÕu, hoÆc c¸c yÕu tè kh¸c ¶nh
d. ChiÕn dÞch qu¶ng c¸o réng lín cña ng−êi s¶n xuÊt mét hµng
h−ëng ®Õn cÇu.
ho¸ c¹nh tranh víi thÞt bß (vÝ dô thÞt lîn).
d. Cã xu h−íng ®¹t ®−îc nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®¹t ®−îc
e. Thay ®æi trong thÞ hiÕu cña mäi ng−êi vÒ thÞt bß.
ngay v× cã c¸c lùc l−îng c¹nh tranh bÊt cø khi nµo gi¸ ë møc
26. §−êng cÇu cña ngµnh dÞch chuyÓn nhanh sang tr¸i khi ®−êng cung dÞch
kh¸c víi møc c©n b»ng.
chuyÓn sang ph¶i, cã thÓ hy väng:
e. Kh«ng cã øng dông g× trõ khi mäi ng−êi ®Òu lµ mét "con ng−êi
a. Gi¸ cò vÉn thÞnh hµnh.
kinh tÕ"
b. L−îng cò vÉn thÞnh hµnh.
23. NÕu ®−êng cÇu lµ P = 100 - 4Q vµ cung lµ P = 40 + 2Q th× gi¸ vµ l−îng c©n c. Gi¸ vµ l−îng cung t¨ng.
b»ng sÏ lµ:
d. Gi¸ vµ l−îng cung gi¶m.
a. P = 60, Q = 10
e. Gi¸ vµ l−îng cÇu t¨ng.
b. P = 10, Q = 6
27. Trong m« h×nh chuÈn vÒ cung cÇu ®iÒu g× x¶y ra khi cÇu gi¶m?
c. P = 40, Q = 6
a. Gi¸ gi¶m l−îng cÇu t¨ng.
d. P = 20, Q = 20
b. Gi¸ t¨ng l−îng cÇu gi¶m.
e. kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Gi¸ vµ l−îng cung t¨ng.
24. Cho cung vÒ thÞt lµ cè ®Þnh, gi¶m gi¸ c¸ sÏ dÉn ®Õn: d. Gi¸ vµ l−îng cung gi¶m.
a. §−êng cÇu vÒ thÞt dÞch chuyÓn sang ph¶i. e. Gi¸ vµ l−îng c©n b»ng gi¶m.
b. §−êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang ph¶i.
28. Lý do kh«ng ®óng gi¶i thÝch cho ®−êng cung dèc lªn vµ sang ph¶i lµ:
c. §−êng cÇu vÒ c¸ dÞch chuyÓn sang tr¸i.
a. HiÖu suÊt gi¶m dÇn
d. T¨ng gi¸ thÞt.
b. Mäi ng−êi s½n sµng tr¶ gi¸ cao h¬n cho nhiÒu hµng ho¸ h¬n.
e. Gi¶m gi¸ thÞt.
c. S¶n phÈm s¶n xuÊt thªm lµ kÐm hiÖu qu¶ h¬n, ng−êi s¶n xuÊt
cã chi phÝ cao h¬n.
d. S¶n l−îng t¨ng thªm cña ngµnh cã thÓ g©y ra thiÕu hôt lao ®éng 32. Mét nguyªn nh©n t¹i sao l−îng cÇu hµng ho¸ gi¶m khi khi gi¸ cña
nã t¨ng lµ:
vµ dÉn ®Õn t¨ng l−¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt
a. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung lªn trªn.
e. S¶n xuÊt nhiÒu h¬n cã thÓ ph¶i sö dông c¶ nh÷ng tµi nguyªn
b. T¨ng gi¸ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu xuèng d−íi.
thø cÊp.
c. ë c¸c møc gi¸ cao h¬n ng−êi cung s½n sµng cung Ýt h¬n.
29. NÕu n«ng d©n lµm viÖc ch¨m h¬n ®Ó duy tr× thu nhËp vµ møc sèng cña m×nh d. Mäi ng−êi c¶m thÊy nghÌo h¬n vµ c¾t gi¶m viÖc sö dông hµng
khi tiÒn c«ng gi¶m xuèng, ®iÒu ®ã biÓu thÞ:
ho¸ cña m×nh.
a. ViÖc lo¹i trõ ®−êng cÇu lao ®éng dèc xuèng. e. CÇu ph¶i gi¶m ®Ó ®¶m bao c©n b»ng sau khi gi¸ t¨ng.
b. ViÖc lo¹i trõ ®−êng cung lao ®éng dèc lªn.
33. Thay ®æi trong cung (kh¸c víi thay ®æi trong l−îng cung) vÒ mét hµng ho¸
c. ViÖc x¸c nhËn ®−êng cung lao ®éng dèc xuèng. ®· cho cã thÓ do:
d. ViÖc x¸c nhËn ®−êng cung lao ®éng dèc lªn.
a. Thay ®æi trong cÇu vÒ hµng ho¸.
e. Kh«ng tr−êng hîp nµo.
b. Thay ®æi trong së thÝch cña ng−êi tiªu dïng.
c. Thay ®æi trong c«ng nghÖ lµm thay ®æi chi phÝ s¶n xuÊt.
30. T¨ng gi¸ sÏ dÉn ®Õn l−îng cÇu thÊp h¬n v×:
d. Cã nh÷ng ng−êi tiªu dïng míi gia nhËp thÞ tr−êng.
a. Ng−êi cung sÏ cung sè l−îng Ýt h¬n
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. ChÊt l−îng gi¶m
c. Mäi ng−êi sÏ gi¶m bít l−îng mua. 34. T¹i sao doanh thu cña n«ng d©n l¹i cao h¬n trong nh÷ng n¨m s¶n l−îng thÊp
do thêi tiÕt xÊu?
d. TÊt c¶ c¸c lý do trªn.
a. CÇu co d·n h¬n cung.
e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn.
b. Cung co d·n hoµn toµn.
c. CÇu kh«ng co d·n; sù dich chuyÓn sang tr¸i cña cung sÏ lµm cho
31. §−êng cung dèc lªn lµ do:
doanh thu t¨ng.
a. HiÖu suÊt t¨ng cña quy m«.
d. Cung kh«ng co d·n; sù dÞch chuyÓn sang tr¸i cña cung sÏ lµm cho
b. HiÖu suÊt gi¶m.
tæng doanh thu t¨ng.
c. TÝnh kinh tÕ h−íng ngo¹i.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. Thay ®æi trong c«ng nghÖ.
e. Kh«ng lý do nµo trong c¸c lý do trªn. 35. H·y s¾p xÕp c¸c ®−êng cÇu ë h×nh 2.2 theo thø tù tõ ®é co d·n lín nhÊt (vÒ
gi¸ trÞ tuyÖt ®èi) ®Õn nhá nhÊt ë ®iÓm c¾t.
a. A, B, C.
P
P
C
B
•A
A
•B

•C
O
Q
O
H×nh 2.3
Q
H×nh 2.2
b. B, C, A d. Thu nhËp cña ng−êi ®ã.
c. B, A, C. e. §é co d·n cña cung.
d. C, A, B.
37. H·y s¨p xÕp c¸c ®iÓm A, B vµ C ë h×nh 2.3 theo thø tù tõ ®é co d·n cña cÇu
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. lín nhÊt ®Õn nhá nhÊt (vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi).
a. C, A, B.
36. Sè l−îng hµng ho¸ mµ mét ng−êi muèn mua kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè
nµo trong c¸c yÕu tè sau? b. B, A, C.
a. Gi¸ cña hµng ho¸ ®ã. c. A, B, C.
b. ThÞ hiÕu cña ng−êi ®ã. d. Chóng cã ®é co d·n b»ng nhau.
c. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ thay thÕ. e. CÇn cã thªm th«ng tin.
a. Lµ cè g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn thiÕu hôt b»ng
A
P
viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu.
b. Lµ mét g¾ng gi÷ cho gi¸ kh«ng t¨ng khi ng¨n chÆn thiÕu hôt
b»ng viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cung.
B c. Cã nghÜa lµ cung vµ cÇu kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn viÖc x¸c
®Þnh gi¸.
d. Cã nghÜa lµ thu nhËp danh nghÜa kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn cÇu.
e. Kh«ng ®−îc m« t¶ thÝch ®¸ng b»ng mét trong nh÷ng c©u trªn.
C
40. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ:
a. Thay ®æi trong tæng doanh thu chia cho thay ®æi trong gi¸.
b. Kh«ng ®æi ®èi víi c¸c ®−êng cÇu kh¸c nhau bÊt kÓ h×nh d¹ng
cña chóng.
c. Lu«n lu«n lµ co d·n, hoÆc kh«ng co d·n, hoÆc co d·n ®¬n vÞ
trong suèt ®é dµI cña ®−êng cÇu.
d. L−îng cÇu chia cho thay ®æi trong gi¸.
Q*
0 Q
e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong l−îng cÇu chia cho thay ®æi phÇm
H×nh 2.4
tr¨m trong gi¸.
41. T¨ng cung sÏ lµm gi¶m gi¸ trõ khi:
a. Cung lµ kh«ng co d·n hoµn toµn.
38. H·y s¾p xÕp c¸c ®−êng cÇu ë h×nh 2.4 theo thø tù tõ ®é co d·n lín nhÊt ®Õn
b. CÇu lµ co d·n hoµn toµn.
nhá nhÊt ë Q*
c. Sau ®ã l−îng cÇu t¨ng.
a. A, B, C. d. CÇu kh«ng co d·n.
e. C¶ cÇu vµ cung ®Òu kh«ng co d·n.
b. C, A, B.
c. C, B, A. 42. §−êng cung th¼ng ®øng cã thÓ ®−îc m« t¶ lµ:
d. Chóng cã co d·n b»ng nhau ë Q* a. T−¬ng ®èi co d·n.
b. Hoµn toµn kh«ng co d·n.
e. CÇn cã thªm th«ng tin.
c. T−¬ng ®èi kh«ng co d·n.
39. KiÓm so¸t gi¸ b»ng h¹n chÕ sè l−îng:
d. Co d·n hoµn toµn. b. L−îng cÇu gi¶m 10%.
c. L−îng cÇu t¨ng 90%.
e. Kh«ng sù m« t¶ nµo lµ chÝnh x¸c c¶.
d. L−îng cÇu gi¶m 90%.
43. §−êng cÇu lµ ®−êng th¼ng cã tÝnh chÊt nµo trong c¸c tÝnh chÊt sau:
e. L−îng cÇukh«ng thay ®æi.
a. Cã ®é dèc kh«ng ®æi vµ ®é co d·n thay ®æi.
47. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1,5. NÕu gi¸ gi¶m tæng doanh thu
b. Cã ®é co d·n kh«ng ®æi vµ ®é dèc thay ®æi. sÏ:
c. Cã ®é dèc vµ ®é co d·n thay ®æi.
a. Gi÷ nguyªn.
d. Nãi chung kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc nh− c¸c c©u trªn. b. Gi¶m.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. T¨ng.
d. T¨ng gÊp ®«i.
44. L−îng cÇu nh¹y c¶m h¬n ®èi víi nh÷ng thay ®æi trong gi¸ khi:
e. c vµ d.
a. Cung lµ kh«ng co d·n t−¬ng ®èi.
b. Cã nhiÒu hµng ho¸ thay thÕ ®−îc nã ë møc ®é cao. 48. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 0,7. CÇu vÒ hµng ho¸ nµy lµ:
c. Nh÷ng ng−êi tiªu dïng lµ ng−êi hîp lý. a. Hoµn toµn kh«ng co d·n.
b. Kh«ng co d·n.
d. Ng−êi tiªu dïng ®−îc th«ng tin t−¬ng ®èi tèt h¬n vÒ chÊt l−îng
c. Co d·n ®¬n vÞ.
cña mét hµng ho¸ nµo ®ã.
d. Co d·n.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
e. Co d·n hoµn toµn.
45. Gi¶ sö r»ng gi¸ gi¶m 10% vµ l−îng cÇu t¨ng 20%. Co d·n cña cÇu theo gi¸
lµ: 49. C©u nµo liªn quan ®Õn co d·n cña cÇu theo gi¸ sau ®©y lµ ®óng:
a. 2. a. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ kh«ng ®æi ®èi víi bÊt kú ®−êng cÇu
nµo.
b. 1.
b. CÇu trong ng¾n h¹n co d·n theo gi¸ nhiÒu h¬n so víi trong dµi
c. 0.
h¹n.
d. 1/2.
c. NÕu tæng doanh thu gi¶m khi gi¸ t¨ng th× khi ®ã cÇu lµ t−¬ng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
®èi kh«ng co d·n.
46. Gi¶ sö r»ng co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ 1/3. NÕu gi¸ t¨ng 30% th× l−îng cÇu d. a vµ c.
sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo?
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. L−îng cÇu t¨ng 10%.
d. C¶ gi¸ vµ l−îng ®Òu kh«ng t¨ng.
50. NÕu ®−êng cung lµ th¼ng ®øng th× co d·n cña cung theo gi¸ lµ:
e. Gi¸ t¨ng nh−ng l−îng gi¶m.
a. 0.
b. Nhá h¬n 1. 54. Co d·n cña cÇu vÒ s¶n phÈm A theo gi¸ lµ 1,3 vµ ®−êng cung dèc lªn. NÕu
c. 1. thuÕ 1$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm b¸n ra ®¸nh vµo ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm A th×
d. Lín h¬n 1. gi¸ c©n b»ng sÏ:
e. B»ng v« cïng. a. Kh«ng thay ®æi v× thuÕ ®¸nh vµo s¶n xuÊt chø kh«ng ph¶i vµo
tiªu dïng.
51. Co d·n dµi h¹n cña cung lín h¬n co d·n ng¾n h¹n cña cung v×:
b. T¨ng thªm 1$.
a. Trong dµi h¹n sè l−îng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nhµ x−ëng cã thÓ
c. T¨ng thªm Ýt h¬n 1$.
®iÒu chØnh ®−îc.
d. Gi¶m xuèng Ýt h¬n 1$.
b. Trong dµi h¹n c¸c h·ng míi cã thÓ gia nhËp vµ c¸c h·ng ®ang
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
tån t¹i cã thÓ rêi bá ngµnh.
c. Trong dµi h¹n ng−êi tiªu dïng cã thÓ t×m ra c¸c hµng ho¸ thay 55. Nãi chung ng−êi tiªu dïng chÞu phÇn lín trong thuÕ khi cÇu lµ:
thÕ. a. T−¬ng ®èi kh«ng co d·n.
d. a vµ b.
b. Co d·n ®¬n vÞ.
e. TÊt c¶.
c. T−¬ng ®èi co d·n.
52. Gi¶ sö r»ng cung lµ co d·n hoµn toµn. NÕu ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i d. Lµ nh− thÕ nµo ®ã ®Ó ng−êi tiªu dïng lu«n lu«n chÞu toµn bé
th×:
g¸nh nÆng thuÕ.
a. Gi¸ vµ l−îng sÏ t¨ng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. L−îng sÏ t¨ng nh−ng gi¸ gi÷ nguyªn.
c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng l−îng gi÷ nguyªn. 56. Gi¶ sö cung mét hµng ho¸ lµ hoµn toµn kh«ng co d·n. ThuÕ 1$ ®¸nh vµo
hµng ho¸ ®ã sÏ lµm cho gi¸ t¨ng thªm:
d. C¶ gi¸ vµ l−îng ®Òu kh«ng t¨ng.
e. Gi¸ t¨ng nh−ng l−îng gi¶m. a. Ýt h¬n 1$.
b. 1$.
53. Gi¶ sö r»ng cÇu lµ hoµn toµn kh«ng co d·n vµ cung dÞch chuyÓn sang tr¸i
th×:
c. NhiÒu h¬n 1$.
a. Gi¸ vµ l−îng sÏ t¨ng.
d. 0,5$.
b. L−îng sÏ t¨ng nh−ng gi¸ gi÷ nguyªn.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng l−îng gi÷ nguyªn.
d. d.
e. Kh«ng s¬ ®å nµo.
P P

d d
0 Q 0 Q
(a) (b)
P P
d


d0 Q 0 Q
(c) (d)
H×nh 2.5
57. ChÝnh phñ tuyªn bè sÏ mua tÊt c¶ vµng do c¸c má néi ®Þa cung øng ë gi¸
50$ mét chØ. S¬ ®å nµo - nÕu cã - trong c¸c s¬ ®å ë h× cã thÓ sö dông ®Ó m«
t¶ ®−êng cÇu cña chÝnh phñ?
a. a.
b.b.
c. c.
58. NÕu c¶ cung vµ cÇu ®Òu t¨ng th× gi¸ thÞ tr−êng sÏ:
a. T¨ng chØ trong tr−êng hîp cung kh«ng co d·n hoµn toµn. P
b. Kh«ng thÓ dù ®o¸n ®−îc chØ víi c¸c ®iÒu kiÖn nµy.
S
c. Gi¶m nÕu cung lµ co d·n hoµn toµn.
I
A
d. T¨ng chØ nÕu cÇu lµ kh«ng co d·n hoµn toµn.
e. Gi¶m dï cung cã ph¶i lµ kh«ng co d·n hoµn toµn hay kh«ng.
59. NÕu gi¸ lµ 10$, l−îng mua sÏ lµ 400 vµ ë gi¸ 15$, l−îng mua sÏ lµ 500 mét
ngµy, khi ®ã co d·n cña cÇu theo gi¸ xÊp xØ b»ng: E
B
a. 0,1
b. 3,3
c. 0,7
d. 2,5
e. 6,0
H
C D
60. Co d·n cña cÇu theo gi¸ l−îng hãa
a. Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu.
b. Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cung.
c. Sù vËn ®éng däc theo ®−êng cÇu
d. Sù vËn ®éng däc theo ®−êng cung.
0 D F G Q
e. Thay ®æi phÇn tr¨m trong tæng doanh thu g©y do thay ®æi gi¸ 1%
H×nh 2.6
g©y ra.
61. NÕu toµn bé g¸nh nÆng thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chuyÓn hÕt sang ng−êi tiªu
dïng th× cã thÓ nãi r»ng: 62. NÕu trÇn gi¸ ®−îc ®Æt ra ®èi víi ®¬n gi¸ thuª nhµ th× tõ h×nh 2.5 ta thÊy:
a. CÇu hoµn toµn kh«ng co d·n.
a. Gi¸ OC ®i liÒn víi sè l−îng nhµ bá trèng lµ FG.
b. CÇu co d·n hoµn toµn.
b. Gi¸ OA ®i liÒn víi sè l−îng nhµ bá trèng lµ FG.
c. CÇu co d·n h¬n cung.
c. Gi¸ OC ®i liÒn víi "danh s¸ch chê ®îi" lµ DG.
d. Cung kh«ng co d·n cÇu co d·n.
d. Kh«ng kh¼ng ®Þnh ®−îc sè l−îng bá trèng hoÆc danh s¸ch chê
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
®îi khi kh«ng cho ®é co d·n.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 5. Mét lý do lµm cho ®−êng cung dèc lªn lµ ë c¸c møc gi¸ cao h¬n cã
nhiÒu ng−êi gia nhËp thÞ tr−êng h¬n.
63. ChÝnh phñ ®¸nh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 7$ mét ®¬n vÞ b¸n ra ®èi víi ng−êi
6. ë c©n b»ng kh«ng cã cÇu v−ît hoÆc cung v−ît.
b¸n trong mét ngµnh c¹nh tranh. C¶ cung vµ cÇu ®Òu cã mét ®é co d·n nµo
®ã theo gi¸. ThuÕ nµy lµm: 7. NÕu gi¸ cao h¬n gi¸ c©n b»ng ng−êi tiªu dïng cã thÓ mua ®−îc
a. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn s¸ng tr¸i 7$ nh−ng gi¸ sÏ mét sè l−îng mµ hä s½n sµng mua.
kh«ng t¨ng (trõ khi cÇu co d·n hoµn toµn). 8. NÕu gi¸ thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng ng−êi b¸n kh«ng thÓ b¸n ®−îc mét
b. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn lªn trªn Ýt h¬n 7$ nh−ng gi¸ sè l−îng nhiÒu nh− hä s½n sµng b¸n.
sÏ t¨ng kh«ng nhiÒu h¬n 7$ (trõ khi cÇu co d·n cao). 9. LuËt cung vµ luËt cÇu ph¸t biÓu r»ng gi¸ c©n b»ng sÏ lµ gi¸ mµ ë ®ã
c. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn s¸ng tr¸i Ýt h¬n 7$ nh−ng gi¸ l−îng cung b»ng l−îng cÇu.
sÏ t¨ng kh«ng nhiÒu h¬n 7$ (trõ khi cÇu co d·n cao). 10. Gi¸ kim c−¬ng cao h¬n gi¸ n−íc v× kim c−¬ng cã gi¸ trÞ sö dông
cao h¬n.
d. Toµn bé ®−êng cung dÞch chuyÓn lªn trªn 7$ nh−ng gi¸ sÏ t¨ng
11. Thay ®æi trong thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng sÏ lµm dÞch chuyÓn
Ýt h¬n 7$ (trõ khi cung co d·n hoµn toµn).
®−êng cÇu.
64. NÕu trî cÊp 2$ cho ng−êi cung øng lµm cho gi¸ mµ ng−êi tiªu dïng tr¶ gi¶m
12. T¨ng gi¸ hµng ho¸ thay thÕ cña mét hµng hãa x¸c ®Þnh nµo ®ã sÏ lµm
®i 2$, vµ ®−êng cÇu dèc xuèng d−íi sang ph¶i th× ®©y ph¶i lµ ngµnh ®−îc
®Æc tr−ng bëi: dÞch chuyÓn ®−êng cÇu hµng ho¸ ®ã sang ph¶i.
a. T« kinh tÕ thuÇn tuý. 13. Thay ®æi gi¸ cña mét hµng ho¸ sÏ lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu thÞ
b. Chi phÝ t¨ng. tr−êng cña nã sang ph¶i.
c. Chi phÝ kh«ng ®æi. 14. Gi¶m gi¸ hµng ho¸ bæ sung cña mét hµng hãa x¸c ®Þnh nµo ®ã sÏ lµm
d. §−êng cung vßng vÒ ph¸i sau. dÞch chuyÓn ®−êng cÇu hµng ho¸ ®ã sang ph¶i.
e. Chi phÝ gi¶m. 15. T¨ng gi¸ dÇu sÏ lµm cho l−îng cung dÇu t¨ng vµ l−îng cÇu dÇu gi¶m.
16. V× l−îng mua ph¶i b»ng l−îng b¸n nªn kh«ng thÓ cã mét møc gi¸
2.2 §óng hay sai mµ ë ®ã l¹i kh«ng cã sù b»ng nhau cña l−îng cÇu vµ l−îng cung.
17. Khi mäi ng−êi tr¶ nhiÒu ®ång h¬n cho ®«la th× tû gi¸ hèi ®o¸i c¹nh
ë møc gi¸ P l−îng cÇu lín h¬n l−îng cung th× P cã xu h−íng bÞ ®Èy
1.
tranh ®ång/®«la sÏ t¨ng.
lªn.
18. Gi¸ t¹o ®éng c¬ cho nÒn kinh tÕ sö dông tµi nguyªn mét c¸ch hiÖu
2. §−êng cÇu thÞ tr−êng lµ tæng c¸c sè l−îng vµ c¸c møc gi¸ cña c¸c cÇu
qu¶.
c¸ nh©n.
19. NÕu ®−êng cung lµ dèc lªn th× sù dÞch chuyÓn sang ph¶i cña
3. §−êng cÇu c¸ nh©n lµ vÝ dô vÒ mèi quan hÖ c©n b»ng.
®−êng cÇu sÏ lµm cho gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng t¨ng.
4. Khi gi¸ gi¶m l−îng cÇu gi¶m.
20. NÕu ®−êng cÇu lµ dèc xuèng th× sù dÞch chuyÓn sang ph¶i cña 34. Gi¶m cÇu cïng víi gi¶m cung nhÊt thiÕt sÏ lµm gi¶m c¶ gi¸ vµ
®−êng cung sÏ lµm cho gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng t¨ng. l−îng c©n b»ng.
21. Khi ®−êng cÇu rÊt co d·n th× ng−êi s¶n xuÊt sÏ ph¶i chÞu mét phÇn 35. NÕu cung gi¶m vµ thu nhËp cña gia ®×nh gi¶m th× cã thÓ lµm cho
lín h¬n trong thuÕ ®¸nh vµo ng−êi s¶n xuÊt. l−îng cÇu gi÷ nguyªn.
22. ThuÕ ®¸nh vµo sè l−îng hµng ho¸ b¸n ra lµm dÞch chuyÓn ®−êng 36. HiÖu suÊt gi¶m dÇn hµm ý ®−êng cÇu dèc lªn.
cung lªn trªn mét l−îng ®óng b»ng thuÕ.
37. Víi cung kh«ng co d·n, t¨ng Q lµm gi¶m tæng doanh thu.
23. Khi gi¸ cøng nh¾c cã thÓ cã d− thõa hoÆc thiÕu hôt trong ng¾n h¹n.
38. NÕu 2% t¨ng P lµm Q t¨ng 3% th× cÇu lµ co d·n.
24. TrÇn gi¸ ®−îc ®Æt cao h¬n gi¸ c©n b»ng sÏ kh«ng cã ¶nh h−ëng
39. Khi cÇu lµ co d·n ®¬n vÞ th× doanh thu b»ng nhau ë mäi gi¸.
®Õn thÞ tr−êng.
40. Cho:
25. TrÇn gi¸ ®−îc ®Æt thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng sÏ kh«ng cã ¶nh h−ëng
2005 2006 2007
®Õn thÞ tr−êng.
Gi¸ hµng ho¸ A 1,29$ 1,59$ 1,79$
26. Sµn gi¸ ®−îc ®Æt bªn trªn gi¸ c©n b»ng trong thÞ tr−êng s÷a dÉn
L−îng b¸n 400 500 600
®Õn d− thõa s÷a.
Tõ sè liÖu ®· cho kh«ng thÓ kÕt luËn r»ng cÇu vÒ hµng ho¸ A lµ
27. Gi¸ t«m hïm cao vµ ®ang t¨ng kh«ng nhÊt thiªt lµ chØ dÉn vÒ ®éc
dèc lªn trªn vÒ phÝa ph¶i.
quyÒn trong thÞ tr−êng t«m hïm.
28. Sù dÞch chuyÓn sang ph¶i cña ®−êng cÇu biÓu thÞ mäi ng−êi mua 41. §Æt trÇn cho møc l·i suÊt cã thÓ lµm cho l−îng cung vÒ vèn gi¶m so
Ýt h¬n ë mçi møc gi¸. víi l−îng cÇu ë møc l·i suÊt hiÖn hµnh.
29. ë gi¸ trÇn hîp ph¸p l−îng cung vµ l−îng cÇu kh«ng bao giê lµ 42. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi mét hµng ho¸ th−êng ®Î ra g¸nh
l−îng c©n b»ng. nÆng chØ ®èi víi ng−êi cung øng.
30. LuËt cÇu ph¸t biÓu r»ng cã mèi quan hÖ nghÞch biÕn gi÷a gi¸ vµ 43. §èi víi mét sè hµng ho¸ sè tiÒn thu ®−îc ë c¸c møc gi¸ cao h¬n l¹i
l−îng, khi gi¸ t¨ng th× l−îng cÇu gi¶m.
thÊp h¬n.
31. Thay ®æi trong thu nhËp sÏ lµm cho mäi ng−êi vËn ®éng lªn phÝa
44. Co d·n cña cÇu theo gi¸ däc theo ®−êng cÇu lu«n lu«n kh«ng ®æi.
trªn däc ®−êng cÇu, kh«ng gièng nh− thay ®æi trong thÞ hiÕu lµm cho
45. §−êng cÇu n»m ngang lµ ®−êng cÇu co d·n hoµn toµn.
®−êng cÇu dÞch chuyÓn.
46. §−êng cung th¼ng ®øng lµ hoµn toµn kh«ng co d·n.
32. ViÖc qu¶ng c¸o cho mét s¶n phÈm lµ sù cè g¾ng cña nh÷ng ng−êi
47. NÕu ®−êng cung lµ co d·n ®¬n vÞ th× tæng doanh thu lµ kh«ng ®æi
qu¶ng c¸o lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu lªn trªn hoÆc sang ph¶i.
khi gi¸ thay ®æi.
33. Nãi r»ng gi¸ "lµm c©n b»ng thÞ tr−êng" lµ nãi r»ng mäi ng−êi muèn
48. Cã mét møc gi¸ nµo ®ã mµ ë ®ã mét sù thay ®æi nhá vÒ gi¸ theo
hµng ho¸ ®ã ®ang ®¹t ®−îc tÊt c¶ nh÷ng g× m×nh muèn.
h−íng nµy hoÆc theo h−íng kia thùc tÕ kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn
tæng doanh thu. PhÇn ®ã cña ®−êng cÇu ®−îc gäi lµ cã ®é co d·n 60. NÕu chÝnh phñ thu thuÕ 3$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nµo ®ã tõ ng−êi
b»ng v« cïng. s¶n xuÊt th× cã nghÜa lµ ng−êi s¶n xuÊt bÞ buéc ph¶i ®Æt gi¸ cao h¬n
49. §−êng cÇu tuyÕn tÝnh, trõ khi lµ ®−êng th¼ng ®øng hoÆc n»m tr−íc ®©y 3$ ®Ó b¸n hµng ho¸ ®ã.
ngang, cã ®é co d·n kh«ng ®æi ë mäi ®iÓm. 61. §Æt trÇn cho l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt c©n b»ng trªn thÞ tr−êng tù do
50. §èi víi mét sù dÞch chuyÓn x¸c ®Þnh cña ®−êng cÇu, cã thÓ hy väng sÏ lµm c¹n kiÖt vèn s½n cã.
sù thay ®æi gi¸ trong ng¾n h¹n sÏ lín h¬n trong dµi h¹n.
51. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ thay ®æi phÇn tr¨m trong gi¸ chia cho
2.3 C©u hái th¶o luËn
thay ®æi phÇn tr¨m trong tæng doanh thu.
52. Nãi chung, kho¶ng thêi gian xem xÐt cµng dµi th× c¸c ®−êng cung
1. “§−êng cÇu gi¶ ®Þnh r»ng l−îng cÇu mét hµng ho¸ chØ phÞ thuéc
cµng co d·n nhiÒu h¬n.
vµo gi¸ hµng ho¸ ®ã”. B¹n cã ®ång ý víi nhËn ®Þnh nµy kh«ng?
53. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô cã nhiÒu hµng ho¸ thay thÕ ®−îc nã ë
Nh÷ng yÕu tè nµo ®−îc gi¶ ®Þnh lµ gi÷ nguyªn khi vÏ ®−êng cÇu.
møc ®é cao h¬n sÏ cã co d·n theo gi¸ cao h¬n.
54. Khi n«ng d©n may m¾n cã vô mïa béi thu th× tæng doanh thu (tÝnh 2. NÕu lµm t¨ng cung th× cÇu vµ cung x¸c ®Þnh gi¸ nh− thÕ nµo?
chung cho tÊt c¶ n«ng d©n) cã thÓ gi¶m. §iÒu ®ã cho thÊy cÇu thÞ
3. H·y sö dông ®å thÞ cung cÇu ®Ó gi¶i thÝch viÖc b·i bá ®iÒu tiÕt gi¸
tr−êng vÒ n«ng s¶n lµ co d·n.
dÇu lµm cho c¬ chÕ gi¸ cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó thóc ®Èy viÖc b¶o
55. §−êng cung tuyÕn tÝnh ®i qua gèc to¹ ®é cã ®é co d·n b»ng 1 ë
tån vµ h¹n chÕ viÖc sö dông n¨ng l−îng.
mäi ®iÓm.
56. CÇu vÒ mét hµng ho¸ cµng co d·n th× phÇn trong thuÕ tÝnh theo 4. H·y b×nh luËn nhËn ®Þnh sau: “Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cung chøa
®¬n vÞ s¶n phÈm r¬i vµo ng−êi tiªu dïng cµng lín vµ tæng doanh thu ®ùng sù vËn ®éng cña tr¹ng th¸i c©n b»ng däc theo ®−êng cÇu vµ
thuÕ chÝnh phñ thu ®−îc cµng lín. ng−îc l¹i”. Minh ho¹ b»ng ®å thÞ.
57. NÕu mét hµng ho¸ mµ ch¼ng mÊt tÝ chi phÝ nµo ®Ó s¶n xuÊt vµ b¸n
5. “C©n b»ng thÞ tr−êng ®−îc ®Þnh nghÜa lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã cung b»ng
ra th× kh«ng thÓ b¸n cao h¬n møc gi¸ b»ng 0.
cÇu ë mét møc gi¸ ®· cho. V× l−îng b¸n lu«n lu«n b»ng l−îng mua,
58. §−êng cÇu vÒ mét hµng ho¸ cµng kh«ng co d·n phÇn trong thuÕ
nªn thÞ tr−êng lu«n lu«n c©n b»ng. C¸c ®iÓm kh¸c trªn ®−êng ®ã lµ
tÝnh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm r¬i vµo ng−êi s¶n xuÊt cµng lín.
kh«ng liªn quan”. H·y ®¸nh gi¸ nhËn ®Þnh trªn.
59. NÕu mét ngµnh cã chi phÝ kh«ng ®æi th× thuÕ b¸n hµng sÏ r¬i hoµn
toµn vµo ng−êi b¸n. 6. “N−íc Ph¸p thùc tÕ kh«ng cã viÖc x©y dùng nhµ ë tõ 1914 ®Õn 1948
v× cã sù kiÓm so¸t gi¸ thuª nhµ”. H·y gi¶i thÝch b»ng ®å thÞ. §iÒu g×
sÏ x¶y ra khi lo¹i bá sù kiÓm so¸t gi¸ thuª nhµ.
c. R»ng hµng ho¸ ®ã lµ khan hiÕm.
7. H·y gi¶i thÝch (víi sù hç trî cña ®å thÞ) t¹i sao khi chÝnh phñ muèn d. R»ng ®é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch lµ gi¸ t−¬ng ®èi.
t¨ng doanh thu thuÕ tõ thuÕ trªn ®¬n vÞ hµng ho¸ th× chÝnh phñ nªn
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
®¸nh thuÕ vµo hµng ho¸ cã cÇu kh«ng co d·n.
4. Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn cã nghÜa lµ:
a. TtÝnh h÷u Ých cña hµng ho¸ lµ cã h¹n.
b. Sù s·n sµng thanh to¸n cho mét ®¬n vÞ bæ sung gi¶m khi tiªu
3.Tiªu dïng dïng nhiÒu hµng ho¸ ®ã h¬n.
c. Hµng ho¸ ®ã lµ khan hiÕm.
d. §é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch nhá h¬n khi tiªu dïng nhiÒu hµng
3.1 Chän c©u tr¶ lêi ho¸ ®ã h¬n.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
1. Gi¶ ®Þnh r»ng kh«ng cã tiÕt kiÖm hay ®i vay, vµ thu nhËp cña ng−êi tiªu
dïng lµ cè ®Þnh, rµng buéc ng©n s¸ch cña ng−êi ®ã:
5. NÕu Long s½n sµng thanh to¸n 100$ cho m«t c¸i m¸y pha cµ phª vµ 120$
a. X¸c ®Þnh tËp hîp c¸c c¬ héi cña ng−êi ®ã. cho hai c¸i m¸y ®ã th× Ých lîi cËn biªn cña c¸i m¸y thø hai lµ
b. ChØ ra r»ng tæng chi tiªu kh«ng thÓ v−ît qu¸ tæng thu nhËp. a. 20$.
c. BiÓu thÞ Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn. b. 120$.
d. TÊt c¶. c. 100$.
e. a vµ b. d. 60$.
2. Gi¶ sö r»ng gi¸ vÐ xem phim lµ 2$ vµ gi¸ mét c¸i b¸nh lµ 4$. Sù ®¸nh ®æi
e. 50$.
gi÷a hai hµng ho¸ nµy lµ:
6. Khi thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng, rµng buéc ng©n s¸ch cña ng−êi tiªu
a. Mét c¸i b¸nh lÊy m«t vÐ xem phim.
dïng
b. Hai vÐ xem phim lÊy mét c¸i b¸nh.
a. DÞch chuyÓn ra ngoµi song song víi ®−êng ng©n s¸ch ban ®Çu.
c. Hai c¸i b¸nh lÊy mét vÐ xem phim.
b. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.
d. 2$ mét vÐ xem phim.
c. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. DÞch chuyÓn vµo trong song song víi ®−êng ng©n s¸ch ban ®Çu.
3. Ých lîi cËn biªn cña mét hµng ho¸ chØ ra
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. R»ng tÝnh h÷u Ých cña hµng ho¸ lµ cã h¹n.
b. Sù s·n sµng thanh to¸n cho mét ®¬n vÞ bæ sung. 7. Thay ®æi phÇn tr¨m trong l−îng cÇu do thay ®æi 1% t¨ng trong thu nhËp g©y
ra lµ:
a. 1. 11.NÕu cÇu vÒ mét hµng ho¸ gi¶m khi thu nhËp gi¶m th×
a. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.
b. Lín h¬n 0.
b. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ cÊp thÊp.
c. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp.
c. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp nhá h¬n 0.
d. Co d·n cña cÇu theo gi¸.
d. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp ë gi÷a 0 vµ 1.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. b vµ c.
8. NÕu phÇn thu nhËp mµ mét c¸ nh©n chi vµo mét hµng ho¸ gi¶m khi thu nhËp
cña ng−êi ®ã t¨ng th× co d·n cña cÇu theo thu nhËp lµ: 12.Khi gi¸ mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh h−ëng thay thÕ
a. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã nhiÒu h¬n.
a. Lín h¬n 1.
b. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã Ýt h¬n.
b. Gi÷a 0 vµ 1.
c. DÉn ®Õn tiªu dïng nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp,
c. 0.
Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.
d. Nhá h¬n 0.
d. DÉn ®Õn tiªu dïng Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp,
e. Kh«ng thÓ nãi g× tõ th«ng tin trªn.
nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.
9. Trong dµi h¹n,
e. a vµ c.
a. Co d·n cña cÇu theo gi¸ lín h¬n trong ng¾n h¹n.
13.Khi gi¸ mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh h−ëng thu nhËp
b. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp lín h¬n trong ng¾n h¹n.
a. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã nhiÒu h¬n.
c. Co d·n cña cÇu theo gi¸ nhá h¬n trong ng¾n h¹n.
b. KhuyÕn khÝch c¸ nh©n tiªu dïng hµng ho¸ ®ã Ýt h¬n.
d. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp h¬n trong ng¾n h¹n.
c. DÉn ®Õn tiªu dïng nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp,
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.
10.Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ (biÓu thÞ trªn trôc hoµnh) gi¶m th× rµng buéc ng©n
d. DÉn ®Õn tiªu dïng Ýt h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng thø cÊp,
s¸ch
nhiÒu h¬n nÕu hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ b×nh th−êng.
a. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.
e. a vµ c.
b. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.
14.NÕu gi¸ cña hµng hãa gi¶m vµ cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c t¨ng th× c¸c hµng
c. DÞch chuyÓn ra ngoµi song song víi rµng buéc ng©n s¸ch ban ho¸ ®ã lµ:
®Çu. a. Thø cÊp.
d. DÞch chuyÓn vµo trong song song víi rµng buéc ng©n s¸ch ban b. Bæ sung.
®Çu. c. Thay thÕ.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. d. B×nh th−êng.
e. b vµ c. a. Gi¸ t−¬ng ®èi cña c¸c hµng ho¸.
b. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng.
15.NÕu gi¸ cña hµng hãa t¨ng vµ cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c t¨ng th× c¸c hµng
ho¸ ®ã lµ:
c. Sù s½n cã cña c¸c hµng ho¸ thay thÕ.
a. Thø cÊp.
d. Hµng ho¸ ®ã lµ hµng b×nh th−êng hay thø cÊp.
b. Bæ sung.
e. a. vµ b.
c. Thay thÕ.
20.NÕu nh÷ng ng−êi së h÷u kh«ng cho b¸n tµi nguyªn cña hä th×
d. B×nh th−êng.
a. Tµi nguyªn kh«ng thÓ ®Õn ®−îc nh÷ng ng−êi sö dông gi¸ trÞ cao
e. b vµ b.
nhÊt.
16.§èi víi hµng ho¸ b×nh th−êng khi thu nhËp t¨ng
b. Nh÷ng ng−êi së h÷u sÏ kh«ng hµnh ®éng mét c¸ch hîp lý.
a. §−êng ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song ra ngoµi.
c. Nh÷ng sù lùa chän cña hä kh«ng bÞ giíi h¹n bëi c¸c tËp hîp c¬
b. §−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i.
héi.
c. L−îng cÇu t¨ng.
d. ThÞ tr−êng sÏ lµ c¹nh tranh hoµn h¶o.
d. Chi nhiÒu tiÒn h¬n vµo hµng ho¸ ®ã.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
21.Ph©n bæ hµng ho¸ b»ng xÕp hµng, sæ xè, vµ tem phiÕu lµ c¸c vÝ dô vÒ:
17.§èi víi hµng ho¸ b×nh th−êng khi gi¸ t¨ng
a. H¹n chÕ tiªu dïng.
a. ¶nh h−ëng thay thÕ khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n.
b. Kh«ng b¸n cho ng−êi tr¶ gi¸ cao nhÊt.
b. ¶nh h−ëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n.
c. Nh÷ng c¸ch ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶.
c. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ thay thÕ t¨ng.
d. §éng c¬ lîi nhuËn.
d. CÇu vÒ c¸c hµng ho¸ bæ sung gi¶m.
e. a, b vµ c.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
22.H¹n chÕ tiªu dïng b»ng xÕp hµng
18.§èi víi hµng ho¸ thø cÊp khi gi¸ t¨ng a. DÉn ®Õn ph©n bæ tµi nguyªn kh«ng hiÖu qu¶.
a. ¶nh h−ëng thay thÕ khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n. b. Ph©n bæ tµi nguyªn cho nh÷ng ng−êi tr¶ nhiÒu tiÒn nhÊt.
b. ¶nh h−ëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng Ýt h¬n. c. L·ng phÝ thêi gian khi sö dông ®Ó xÕp hµng.
c. ¶nh h−ëng thu nhËp khuyÕn khÝch tiªu dïng nhiÒu h¬n. d. Lµ c¸ch ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶.
d. L−îng cÇu gi¶m. e. a vµ c.
e. a vµ c. 23.Khi c¸c hµng ho¸ bÞ h¹n chÕ tiªu dïng b»ng tem phiÕu vµ tem phiÕu kh«ng
®−îc mua b¸n,
19.§é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch phô thuéc vµo
a. Hµng ho¸ kh«ng ®Õn víi nh÷ng ng−êi ®¸nh gi¸ nã cao nhÊt.
b. ThÞ tr−êng trî ®en sÏ ph¸t sinh.
c. C¸c c¸ nh©n sÏ kh«ng hµnh ®éng mét c¸ch hîp lý.
d. a vµ b.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
10$
24.ë cÇu c©n b»ng, sù lùa chän Q1 vµ Q2 lµ:
a. MU1 = MU2
b. MU1/Q1 = MU2/Q2
c. MU1/P1 = MU2/P2
d. P1 = P2
5$
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
25.NÕu biÕt ®−êng cÇu cña c¸c c¸ nh©n ta cã thÓ t×m ra cÇu thÞ tr−êng b»ng
c¸ch:
a. Céng chiÒu däc c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n l¹i.
b. Céng chiÒu ngang tÊt c¶ c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n l¹i.
c. LÊy trung b×nh cña c¸c ®−êng cÇu c¸ nh©n.
d. Kh«ng thÓ lµm ®−îc nÕu kh«ng biÕt thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng. 0 A B Q
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
H×nh 3.1

26.Trong h×nh 3.1 t¨ng gi¸ tõ 5 dÕn 10 lµm cho thÆng d− tiªu dïng gi¶m mÊt
diÖn tÝch:
a. FGH
b. CEH
c. FGDC
d. CEGF
e. DEG
H
P
27.YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn cÇu vÒ cµ phª?
F
a. Gi¸ cµ phª. a. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ ®¬n vÞ cuèi cïng cña mçi hµng ho¸
b. Gi¸ chÌ. chia cho gi¸ cña nã ph¶i b»ng nhau.
c. Thu nhËp cña g−êi tiªu dïng. b. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ mçi hµng ho¸ nh©n víi gi¸ cña nã
d. Thêi tiÕt. ph¶i b»ng nhau.
e. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn. c. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ mçi hµng ho¸ ph¶i b»ng kh«ng.
d. Ých lîi cËn biªn thu ®−îc tõ mçi hµng ho¸ ph¶i b»ng v« cïng.
28.Ng−êi tiªu dïng ®−îc cho lµ ë c©n b»ng trong sù lùa chän cña m×nh gi÷a hai
hµng ho¸ A vµ B khi:
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
a. ViÖc mua hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n b»ng viÖc mua hµng
31.Gi¸ cña hµng ho¸ X gi¶m. ¶nh h−ëng thu nhËp (nÕu cã) cña sù thay ®æi gi¸
ho¸ B nµy:
b. §¬n vÞ mua cuèi cïng cña hµng ho¸ A ®em l¹i phÇn t¨ng thªm a. SÏ th−êng lµm cho sè hµng ho¸ X ®−îc mua t¨ng lªn.
trong sù tho¶ m·n b»ng ®¬n vÞ mua cuèi cïng cña hµng ho¸ B. b. SÏ th−êng lµm cho sè hµng ho¸ X ®−îc mua gi¶m xuèng.
c. Mçi ®ång chi vµo hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n nh− mçi c. Cã thÓ lµm cho sè hµng ho¸ X ®−îc mua t¨ng hoÆc gi¶m, kh«ng
®ång chi vµo hµng ho¸ B. cã kÕt qu¶ "th−êng".
d. §ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ A ®em l¹i sù tho¶ m·n nh− d. Theo ®Þnh nghÜa kh«ng lµm t¨ng hoÆc gi¶m sè l−îng hµng ho¸
®ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ B. X mua.
e. Nh÷ng ®ång cuèi cïng chi vµo hµng ho¸ A vµ B kh«ng lµm t¨ng e. SÏ kh«ng ¸p dông ®−îc v× ¶nh h−ëng thu nhËp ®Ò cËp ®Õn
sù tho¶ m·n. nh÷ng thay ®æi trong thu nhËp ®−îc sö dông chø kh«ng ph¶i
®Õn nh÷ng thay ®æi trong gi¸.
29.NÕu mét hµng ho¸ ®−îc coi lµ "thø cÊp" th×:
a. Gi¸ cña nã t¨ng ng−êi ta sÏ mua nã Ýt ®i. 32.Gi¶ sö r»ng hai hµng ho¸ A vµ B lµ bæ sung hoµn h¶o cho nhau trong tiªu
dïng vµ r»ng gi¸ cña hµng ho¸ B t¨ng cao do cung gi¶m. HiÖn t−îng nµo sau
b. Gi¸ cña nã gi¶m ng−êi ta sÏ mua nã nhiÒu h¬n. ®©y sÏ x¶y ra?
c. Khi thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng ng−êi ta sÏ mua hµng a. L−îng cÇu hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng t¨ng.
ho¸ ®ã Ýt ®i. b. Gi¸ cña hµng hãa A sÏ cã xu h−íng gi¶m.
d. Khi thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng gi¶m ng−êi ta sÏ mua hµng c. C¶ gi¸ vµ l−îng cÇu hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng t¨ng.
ho¸ ®ã Ýt ®i. d. Gi¸ cña hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng t¨ng l−îng cÇu hµng ho¸ A
e. NÕu gi¸ hoÆc thu nhËp thay ®æi sÏ kh«ng g©y ra sù thay ®«i sÏ cã xu h−íng gi¶m.
trong tiªu dïng hµng hãa ®ã. e. Gi¸ cña hµng ho¸ A sÏ cã xu h−íng gi¶m, vµ l−îng cÇu sÏ cã xu
30.Quy t¾c ph©n bæ ng©n s¸ch tèi −u cña ng−êi tiªu dïng lµ: h−íng t¨ng.
33.Mét ng−êi tiªu dïng cã 20$ mét tuÇn ®Ó chi tiªu theo ý m×nh vµo hµng hãa
A vµ B. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ nµy, c¸c sè l−îng mµ ng−êi ®ã mua vµ sù
®¸nh gi¸ cña ng−êi ®ã vÒ Ých lîi thu ®−îc tõ c¸c sè l−îng ®ã ®−îc cho nh−
sau:
Gi¸ L−îng mua Tæng Ých lîi Ých lîi cËn biªn
0 QCµ phª 0 QCµ phª
A 0,7$ 20 500 30
(a) (b)
B 0,5$ 12 1000 20
PChÌ PChÌ PChÌ
§Ó tèi ®a ho¸ sù tho¶ m·n ng−êi tiªu dïng nµy ph¶i (gi¶ ®Þnh
cã thÓ mua nh÷ng sè lÎ cña A vµ B):
a. Mua Ýt A h¬n, nhiÒu B h¬n n÷a.
b. Mua sè l−îng A vµ B b»ng nhau.
c. Mua nhiÒu A h¬n, Ýt B h¬n n÷a. 0 QCµ phª 0 QCµ phª 0 QCµ phª
d. Mua nhiÒu A h¬n n÷a, sè l−îng B nh− cò. (c) (d) (a)
e. Kh«ng lµm g× c¶, ng−êi nµy ®ang ë vÞ trÝ tèt nhÊt.
H×nh 3.2
34. §Ó ë vÞ trÝ c©n b»ng (nghÜa lµ tèi ®a ho¸ sù tho¶ m·n) ng−êi tiªu dïng ph¶i:
35.¶nh h−ëng thu nhËp ®−îc m« t¶ lµ:
a. Kh«ng mua hµng ho¸ thø cÊp.
a. ¶nh h−ëng do thay ®æi thu nhËp danh nghÜa ®Õn cÇu vÒ mét
b. Lµm cho Ých lîi cËn biªn cña ®¬n vÞ mua cuèi cïng cña c¸c
hµng ho¸ kh«ng liªn quan ®Õn sù thay ®æi cña gi¸.
hµng ho¸ b»ng nhau.
b. ¶nh h−ëng do thay ®æi trong thu nhËp thùc tÕ g©y ra ®èi víi cÇu
c. §¶m b¶o r»ng gi¸ cña c¸c hµng ho¸ tû lÖ víi tæng Ých lîi cña
vÒ mét hµng ho¸.
chóng.
c. Thay ®æi trong së thÝch cña ng−êi tiªu dïng do ¶nh h−ëng cña
d. Ph©n bæ thu nhËp sao cho ®ång chi tiªu cuèi cïng vµo hµng hãa
ph©n phèi thu nhËp.
nµy ®em l¹i phÇn Ých lîi t¨ng thªm b»ng ®ång chi tiªu cuèi
d. ¶nh h−ëng do thay ®æi gi¸ thÞ tr−êng g©y ra ®èi víi cÇu vÒ mét
cïng vµo hµng hãa kia.
hµng ho¸.
e. §¶m b¶o r»ng gi¸ cña hµng ho¸ b»ng Ých lîi cËn biªn cña tiÒn.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
Hµng hãa 1
F
PChÌ PChÌ
F
Hµng hãa 1
Hµng hãa 2
H×nh 3.4
H×nh 3.3

37.ë c©n b»ng tû lÖ Ých lîi cËn biªn/gi¸ cña hµng ho¸ thiÕt yÕu so víi cña hµng
36.NÕu hai hµng ho¸, ch¼ng h¹n chÌ vµ cafe, cã thÓ lµ thay thÕ hoµn h¶o cho
ho¸ xa xØ cã xu h−íng:
nhau, th× mèi quan hÖ gi¸ - l−îng cña chóng cã thÓ m« t¶ nh− h×nh 3.2:
a. T¨ng khi gi¸ cña hµng ho¸ thiÕt yÕu t¨ng.
a. a.
b. Gi¶m khi gi¸ cña hµng ho¸ xa xØ gi¶m.
b. b.
c. T¨ng khi thu nhËp t¨ng.
c. c.
d. Gi¶m khi thu nhËp gi¶m.
d. d
e. Gi÷ nguyªn mÆc dï gi¸ vµ thu nhËp thay ®æi.
e. e.
38.Trong h×nh 3.3 t¨ng thu nhËp sÏ lµm dich chuyÓn tiªu dïng tõ:
f. kh«ng h×nh nµo ®óng.
a. E ®Ðn F
b. E ®Õn G

A
Hµng hãa 2
Hµng hãa 2
B
a. Thu nhËp gi¶m
b. Gi¸ cña hµng ho¸ 2 t¨ng
A c. Gi¸ cña hµng ho¸ 1 t¨ng
d. Gi¸ cña hµng ho¸ 2 gi¶m
e. Gi¸ cña hµng ho¸ 1 gi¶m

41.ë h×nh 3.5 nÕu ng−êi tiªu dïng ®ang ë ®iÓm A, víi ®−êng ng©n s¸ch vµ c¸c
®−êng bµng quang ®· cho, th× ph¶i:
a. ChuyÓn ®Õn ®iÓm B.
b. Mua Ýt hµng ho¸ 1 vµ nhiÒu hµng ho¸ 2 h¬n n÷a.
c. Mua Ýt hµng ho¸ 1 vµ Ýt hµng ho¸ 2 h¬n n÷a.
d. Gi÷ nguyªn ë A.
e. Mua nhiÒu hµng hãa 1 vµ Ýt hµng ho¸ 2 h¬n n÷a.
42.§iÒu kiÖn c©n b»ng ®èi víi ng−êi tiªu dïng lµ:
a. §−êng ng©n s¸ch lµ tiÕp tuyÕn cña ®−êng bµng quan.
Hµng hãa 1 b. Chi tiªu vµo c¸c hµng ho¸ b»ng nhau.
H×nh 3.5 c. Ých lîi cËn biªn cña mçi hµng ho¸ b»ng gi¸ cña nã.
d. Ých lîi cËn cËn biªn cña c¸c hµng ho¸ b»ng nhau.
c. E ®Õn E’
e. a vµ c.
d. G ®Ðn E’
43.Môc ®Ých cña ph©n tÝch bµng quan lµ:
e. F ®Õn E’
a. Mçi ®iÓm trªn ®−êng ng©n s¸ch biÓu thÞ mét kÕt hîp hµng ho¸
39.C¸c ®−êng bµng quan cña ng−êi tiªu dïng bÞ ¶nh h−ëng cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè
kh¸c nhau.
sau trõ:
a. Tuæi t¸c. b. TÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn ®−êng bµng quan biÓu thÞ cïng mét møc
b. Thu nhËp. tho¶ m·n.
c. Quy m« gia ®×nh. c. TÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn ®−êng ng©n s¸ch biÓu thÞ cïng mét møc
d. Nh÷ng ng−êi tiªu dïng kh¸c. tho¶ m·n.
e. Kh«ng yÕu tè nµo.
40.Nh− biÓu thÞ trong h×nh 3.4, ®−êng ng©n s¸ch chuyÓn tõ AC ®Õn BC biÓu thÞ:
d. §é cong cña ®−êng bµng quan biÓu thÞ: cµng tiªu dïng nhiÒu 2. §é dèc cña rµng buéc ng©n s¸ch biÓu thÞ sù ®¸nh ®æi gi÷a hai
hµng ho¸.
hµng ho¸ X th× mét c¸ nh©n s½n sµng thay thÕ mét sè l−îng
cµng nhiÒu hµng ho¸ X ®Ó ®¹t ®−îc thªm mét l−îng Y vµ vÉn 3. Thu nhËp x¸c ®Þnh ®é dèc cña rµng buéc ng©n s¸ch.
cã møc ®é tho¶ m·n nh− cò. 4. L−îng tiÒn mµ ng−êi tiªu dïng s½n sµng tr¶ cho cµ phª gäi lµ Ých
e. c vµ d. lîi cËn biªn cña cµ phª.
5. L−îng tiÒn mµ ng−êi tiªu dïng s½n sµng tr¶ cho mét cèc cµ phª
44.C¸c ®−êng bµng quan th−êng låi so víi gèc to¹ ®é v×:
bæ sung lµ Ých lîi cËn biªn cña cèc cµ phª.
a. Quy luËt Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn.
6. Mét ng−êi tiªu dïng hîp lý sÏ t¨ng tiªu dïng mét hµng ho¸ cho ®Õn
b. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
tËn khi Ých lîi cËn biªn cña ®¬n vÞ cuèi cïng b»ng gi¸.
c. Nh÷ng h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ trong viÖc cung cÊp nh÷ng sè
l−îng ngµy cµng t¨ng c¸c hµng ho¸ ®ang xem xÐt. 7. Khi thu nhËp t¨ng, ®−êng ng©n s¸ch quay, trë nªn tho¶i h¬n.
d. Sù kh«ng æn ®Þnh cña nhu cÇu cña c¸ nh©n mét ng−êi. 8. Khi thu nhËp t¨ng ng−êi tiªu dïng cÇu nhiÒu hµng thø cÊp h¬n.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 9. NÕu mét c¸ nh©n cÇu nhiÒu hµng ho¸ h¬n khi thu nhËp gi¶m th×
hµng ho¸ ®ã gäi lµ hµng ho¸ bæ sung.
45.Thay ®æi gi¸ c¸c hµng ho¸ vµ thu nhËp cïng mét tû lÖ sÏ:
10. NÕu co d·n cña cÇu theo thu nhËp nhá h¬n 0 th× hµng ho¸ ®ã lµ
a. Lµm cho sè l−îng c©n b»ng kh«ng ®æi.
hµng cÊp thÊp.
b. Lµm thay ®æi c¶ gi¸ vµ l−îng c©n b»ng.
c. Lµm thay ®æi tÊt c¶ c¸c gi¸ c©n b»ng nh−ng l−îng c©n b»ng 11. Co d·n cña cÇu theo thu nhËp trong dµi h¹n lín h¬n co d·n cña cÇu
theo thu nhËp trong ng¾n h¹n.
kh«ng thay ®æi.
d. Lµm thay ®æi tÊt c¶ c¸c l−îng c©n b»ng nh−ng gi¸ c©n b»ng 12. NÕu gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c còng
kh«ng thay ®æi. gi¶m th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ thay thÕ.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 13. NÕu gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m cÇu vÒ mét hµng ho¸ kh¸c còng
gi¶m th× c¸c hµng ho¸ ®ã lµ hµng ho¸ bæ sung.
3.2 §óng hay sai 14. Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ gi¶m, ¶nh h−ëng thay thÕ khuyÕn khÝch
tiªu dïng nhiÒu hµng ho¸ ®ã h¬n.
1. Rµng buéc ng©n s¸ch chØ ra r»ng l−îng chi tiªu vµo hµng ho¸
15. Khi gi¸ cña mét hµng ho¸ b×nh th−êng gi¶m, ¶nh h−ëng thu nhËp
dÞch vô kh«ng thÓ v−ît thu nhËp.
khuyÕn khÝch tiªu dïng hµng ho¸ ®ã nhiÒu h¬n.
16. Ých lîi cËn biªn cã xu h−íng t¨ng khi møc tiªu dïng t¨ng 27. Quy t¾c tèi ®a ho¸ Ých lîi trong viÖc chi tiªu lµ: lµm cho Ých lîi
cËn biªn cña ®¬n vÞ mua cuèi cïng b»ng nhau.
17. Ých lîi cËn biªn cã xu h−íng t¨ng khi tæng Ých lîi t¨ng.
28. §é dèc cña ®−êng bµng quang ®o Ých lîi cËn biªn t−¬ng ®èi cña
18. §−êng cÇu thÞ tr−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng tÊt c¶ c¸c
hai hµng ho¸.
®−êng cÇu c¸ nh©n riªng biÖt l¹i.
29. §−êng ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song vµo phÝa trong khi thu
19. Lý thuyÕt "thÆng d− tiªu dïng" nãi r»ng khi hµng ho¸ ®−îc trao ®æi
nhËp gi¶m xuèng.
gi÷a ng−êi b¸n vµ ng−êi mua th× ng−êi mua ®−îc cßn ng−êi b¸n mÊt.
30. Thu nhËp gi¶m ®i mét nöa ®−êng ng©n s¸ch sÏ dÞch chuyÓn song song
20. Chªnh lÖch gi÷a tæng Ých lîi vµ tæng gi¸ trÞ thÞ tr−êng lµm lîi cho
ra ngoµi (tÝnh tõ gèc to¹ ®é) xa gÊp hai lÇn so víi ban ®Çu.
ng−êi tiªu dïng v× ng−êi tiªu dïng nhËn ®−îc nhiÒu Ých lîi h¬n phÇn
hä tr¶. 31. §é dèc cña ®−êng bµng quan biÓu thÞ tû lÖ mµ ng−êi tiªu dïng
s½n sµng ®¸nh ®æi hai hµng ho¸ cho nhau.
21. Thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng t¨ng lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu
vÒ trøng lªn trªn nh−ng kh«ng lµm thay ®æi l−îng cÇu. 32. Khi gi¸ cña hµng ho¸ X thay ®æi, ®−êng kh¶ n¨ng tiªu dïng vÒ hµng
ho¸ X vµ Y sÏ quay xung quanh ®iÓm n»m trªn trôc biÓu thÞ hµng ho¸
22. Víi gi¸ vµ thu nhËp x¸c ®Þnh, ng−êi tiªu dïng c©n b»ng khi nh÷ng
Y.
sè l−îng mua thªm sÏ lµm gi¶m tæng møc tho¶ m·n.
33. ë c©n b»ng, tû lÖ thay thÕ hai hµng ho¸ cho nhau cña ng−êi tiªu
23. Khi mét hµng ho¸ ®−îc ng−êi ta rÊt thÝch nh−ng kh«ng cã c¸c hµng
dïng b»ng tû sè gi¸ cña hai hµng ho¸.
ho¸ thay thÕ ë møc ®é cao th× ®−êng cÇu vÒ nã cã xu h−íng t−¬ng ®èi
34. §é co d·n cña ®−êng ng©n s¸ch b»ng tû sè gi¸ cña hai hµng
kh«ng co d·n ë vïng l©n cËn møc gi¸ hiÖn hµnh.
ho¸.
24. Khi mét hµng ho¸ ph¶I mua b»ng mét tû lÖ lín trong ng©n s¸ch 35. Thay ®æi tÊt c¶ c¸c gi¸ cña hai hµng ho¸ vµ thu nhËp theo cïng
cña ng−êi tiªu dïng th× ®iÒu ®ã sÏ cã xu h−íng lµm cho cÇu vÒ mét tû lÖ sÏ lµm cho c¸c l−îng cÇu c©n b»ng thay ®æi ®óng tû lÖ nh−
hµng ho¸ ®ã t−¬ng ®èi kh«ng co d·n. thÕ.
25. Cã hai yÕu tè gi¶i thÝch cho quy luËt ®−êng cÇu dèc xuèng: ¶nh
3.3 C©u hái th¶o luËn
h−ëng thay thÕ - hµng ho¸ rÎ h¬n sÏ ®−îc ng−êi ta thay thÕ cho hµng
ho¸ ®¾t h¬n, vµ ¶nh h−ëng thu nhËp - cÇu cña ng−êi tiªu dïng phô
1. H·y ®Þnh nghÜa tæng Ých lîi vµ Ých lîi cËn biªn. Gi¶i thÝch quy luËt
thuéc vµo thu nhËp danh nghÜa cña hä.
Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn
26. L−îng cÇu vÒ hµng ho¸ cÊp thÊp t¨ng khi thu nhËp t¨ng.
c. N¨ng suÊt cao h¬n.
2. H·y dïng quy luËt Ých lîi cËn biªn gi¶m dÇn ®Ó gi¶i thÝch ®−êng
cÇu dèc xuèng. d. Hµm s¶n xuÊt dèc xuèng.
e. a vµ d.
3. H·y sö dông ¶nh h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ ®Ó gi¶I thÝch
®−êng cÇu dèc xuèng. §−êng cÇu cã lu«n lu«n dèc xuèng kh«ng?
3. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt cè ®Þnh lµ:
H·y gi¶i thÝch theo chiÒu vµ ®é lín t−¬ng ®èi cña ¶nh h−ëng thu
a. C¸c yÕu tè kh«ng thÓ di chuyÓn ®i ®−îc.
nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ.
b. C¸c yÕu tè cã thÓ mua chØ ë mét con sè cè ®Þnh.
4. ThÆng d− tiªu dïng lµ g×? Kh¸i niÖm nµy cã ý nghÜa g×?
c. C¸c yÕu tè cã thÓ mua chØ ë gi¸ cè ®Þnh.
5. H·y ®Þnh nghÜa hµng ho¸ thay thÕ; hµng hãa bæ sung, vµ hµng
d. C¸c yÕu tè kh«ng phô thuéc vµo møc s¶n l−îng.
hãa ®éc lËp, mçi lo¹i hµng hãa cho mét vÝ dô.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
4. Chi phÝ cè ®Þnh
4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ a. Lµ c¸c chi phÝ g¾n víi c¸c yÕu tè cè ®Þnh.
b. Kh«ng thay ®æi theo møc s¶n l−îng.
c. Bao gåm nh÷ng thanh to¸n tr¶ cho mét sè yÕu tè kh¶ biÕn.
4.1 Chän c©u tr¶ lêi d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
e. a vµ b.
1. S¶n phÈm cËn biªn cña mét yÕu tè s¶n xuÊt lµ:

a. Chi phÝ cña viÖc s¶n xuÊt thªm mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. 5. Mèi quan hÖ gi÷a s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng vµ chi phÝ cËn biªn cña
s¶n phÈm lµ:
b. S¶n phÈm bæ sung ®−îc t¹o ra tõ viÖc thuª thªm mét ®¬n vÞ yÕu
a. Chi phÝ cËn biªn lµ nghÞch ®¶o cña s¶n phÈm cËn biªn.
tè s¶n xuÊt.
b. Chi phÝ cËn biªn b»ng l−¬ng chia cho s¶n phÈm cËn biªn.
c. Chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thuª thªm mét ®¬n vÞ yÕu tè s¶n xuÊt.
c. Chi phÝ cËn biªn dèc xuèng khi s¶n phÈm cËn biªn dèc xuèng.
d. S¶n l−îng chia cho sè yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
d. Chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi nh−ng s¶n phÈm cËn biªn th× tu©n
e. a vµ c.
theo hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
2. NÕu hµm s¶n xuÊt biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng theo quy m« th×
e. b vµ d.
a. S¶n phÈm cËn biªn cña yÕu tè s¶n xuÊt t¨ng cïng víi sè l−îng 6. Khi ®−êng chi phÝ cËn biªn n»m trªn ®−êng chi phÝ trung b×nh th×
s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. a. §−êng chi phÝ trung b×nh ë møc tèi thiÓu cña nã.
b. Chi phÝ cËn biªn t¨ng cïng víi s¶n l−¬ng. b. §−êng chi phÝ cËn biªn ë møc cùc ®¹i cña nã.
c. §−êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. §−êng chi phÝ trung b×nh dèc xuèng. 10. §−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n
e. §−êng chi phÝ trung b×nh dèc lªn. a. Cã thÓ dèc xuèng.
7. Theo nguyªn lý thay thÕ cËn biªn th×
b. Cã thÓ cuèi cïng sÏ dèc lªn v× vÊn ®Ò qu¶n lý.
a. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh ë møc tèi thiÓu cña chi
c. Lu«n lu«n biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng cña quy m«.
phÝ trung b×nh.
d. a vµ c.
b. T¨ng gi¸ m«t yÕu tè sÏ dÉn ®Õn h·ng thay thÕ nã b»ng c¸c yÕu
e. a vµ b.
tè kh¸c.
c. Gi¶m gi¸ cña mét yÕu tè sÏ dÉn ®Õn h·ng thay thÕ nã b»ng c¸c 11. Kh¸i niÖm tÝnh kinh tÕ cña quy m« cã nghÜa lµ
yÕu tè kh¸c. a. S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau cïng víi nhau sÏ rÎ
d. NÕu h·ng kh«ng biÕt ®−êng chi phÝ cËn biªn cña m×nh th× nã cã h¬n lµ s¶n xuÊt chóng riªng rÏ.
thÓ thay thÕ b»ng ®−êng chi phÝ trung b×nh cña nã. b. S¶n xuÊt sè l−îng lín sÏ ®¾t h¬n s¶n xuÊt sè l−îng nhá.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. c. Chi phÝ s¶n xuÊt trung b×nh thÊp h¬n khi s¶n xuÊt sè l−îng lín
8. Sù kh¸c nhau gi÷a ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ h¬n.
a. Trong ng¾n h¹n cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi nh−ng trong dµi h¹n
d. §−êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.
kh«ng cã.
e. c vµ d.
b. Trong dµi h¹n tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®Òu cã thÓ thay ®æi ®−îc.
12. Kh¸i niÖm tÝnh kinh tÕ cña ph¹m vi cã nghÜa lµ
c. Ba th¸ng.
a. S¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau cïng víi nhau sÏ rÎ
d. Trong ng¾n h¹n ®−êng chi phÝ trung b×nh gi¶m dÇn, cßn trong
h¬n lµ s¶n xuÊt chóng riªng rÏ.
dµi h¹n th× nã t¨ng dÇn.
b. S¶n xuÊt sè l−îng lín sÏ ®¾t h¬n s¶n xuÊt sè l−îng nhá.
e. a vµ b.
c. Chi phÝ s¶n xuÊt trung b×nh thÊp h¬n khi s¶n xuÊt sè l−îng lín
9. §−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n lµ
a. Tæng cña tÊt c¶ c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n. h¬n.
b. §−êng biªn phÝa d−íi cña c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n d. §−êng chi phÝ cËn biªn dèc xuèng.
h¹n. e. a vµ b.
c. §−êng biªn phÝa trªn cña c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n 13. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn cã thÓ ®−îc m« t¶ ®óng nhÊt b»ng:
a. Tæng s¶n l−îng sÏ gi¶m nÕu sö dông qu¸ nhiÒu yÕu tè vµo mét
h¹n.
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
d. N»m ngang.
b. S¶n l−îng gia t¨ng sÏ gi¶m khi sö dông thªm ngµy cµng nhiÒu
mét yÕu tè.
q1
c. Nh÷ng phÇn gia t¨ng cña tæng s¶n l−îng sÏ t¨ng khi tÊt c¶ c¸c
yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng tû lÖ víi nhau.
d. Nh÷ng phÇn gia t¨ng cña tæng s¶n l−îng sÏ gi¶m khi tÊt c¶ c¸c
yÕu tè sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng tû lÖ víi nhau.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
14. HiÖu suÊt t¨ng theo quy m« cã nghÜa lµ:
a. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l−îng t¨ng Ýt h¬n
hai lÇn.
H×nh 4.1
b. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè trõ mét ®Çu vµo sÏ lµm cho s¶n
l−îng t¨ng Ýt h¬n hai lÇn. b. Khi mét yÕu tè t¨ng th× s¶n phÈm t¨ng thªm tÝnh trªn ®¬n vÞ
yÕu tè bæ sung gi¶m xuèng.
c. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l−îng t¨ng ®óng
c. Khi mét yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n l−îng t¨ng nhiÒu h¬n hai lÇn.
gÊp ®«i.
d. Khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n l−îng t¨ng nhiÒu h¬n hai
d. T¨ng gÊp ®«i tÊt c¶ c¸c yÕu tè sÏ lµm cho s¶n l−îng t¨ng nhiÒu
lÇn.
h¬n hai lÇn. e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn kh«ng ®óng n÷a. 16. HiÖu suÊt gi¶m cña lao ®éng ¸p dông cho ®Êt ®ai cè ®Þnh ®−îc gi¶i thÝch
®óng nhÊt bëi:
15. C©u nµo hµm ý hiÖu suÊt gi¶m dÇn?
a. Tæng s¶n l−îng gi¶m.
a. Khi tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp ®«i s¶n l−îng t¨ng Ýt h¬n hai lÇn.
b. §Êt chua.
c. S¶n phÈm gia t¨ng gi¶m v× mçi ®¬n vÞ lao ®éng sö dông thªm
cã Ýt ®Êt h¬n ®Ó lµm viÖc.
d. C¸c c«ng nh©n tèt nhÊt ®−îc thuª tr−íc.
LAC e. §Êt tèt nhÊt ®−îc gi÷ b¶o tån.
17. Cho c¸c ®−êng ë h×nh 4.1, cã thÓ nãi g× vÒ ®−êng chi phÝ cËn biªn ng¾n h¹n
(SMC) (kh«ng ®−îc biÓu thÞ trong h×nh)?
a. SMC b»ng LMC ë q1.
P
SAC
LAC
b. §−êng SMC tho¶i h¬n ®−êng SAC a. Tæng chi phÝ trung b×nh cña 7 ®¬n vÞ lµ 9.
c. §−êng SMC tho¶i h¬n ®−êng LMC b. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña 7 ®¬n vÞ lµ 9.
d. TÊt c¶ c¸c c©u trªn c. Chi phÝ cè ®Þnh lµ 8.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng d. Chi phÝ cè ®Þnh lµ 33.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
18. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh:
22. BiÕt tæng chi phÝ biÕn ®æi vµ chi phÝ cè ®Þnh th× cã thÓ x¸c ®Þnh chi phÝ nµo
a. Lµ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm ®ãng cöa.
trong c¸c chi phÝ sau?
b. Lµ tèi thiÓu ë ®iÓm hoµ vèn.
a. Chi phÝ trung b×nh.
c. Lu«n lu«n dèc xuèng vÒ phÝa ph¶i.
b. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh.
d. Lµ tèi thiÓu ë ®iÓm tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
c. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. Chi phÝ cËn biªn.
19. NÕu q = 1, 2, 3 ®¬n vÞ s¶n phÈm, tæng chi phÝ t−¬ng øng lµ 2, 3, 4$ th× MC: e. TÊt c¶ c¸c chi phÝ trªn.
a. Lµ kh«ng ®æi 23. ë møc s¶n l−îng mµ chi phÝ trung b×nh ®¹t gi¸ trÞ tèi thiÓu:
b. T¨ng dÇn a. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh sÏ b»ng chi phÝ trung b×nh.
c. Gi¶m dÇn b. Lîi nhuËn ph¶i ë møc tèi ®a.
d. Lµ 2, 1,5, 1,3$. c. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c sè liÖu ®· cho. d. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh.
e. Chi phÝ cËn biªn b»ng chi phÝ cè ®Þnh.
20. Mét ng−êi l¸i xe muèn mua x¨ng vµ röa xe « t«. Ng−êi nµy thÊy r»ng chi phÝ
röa xe « t« lµ 0,52$ khi mua 24 lÝt x¨ng víi gi¸ 0,52$ mét lÝt, nh−ng nÕu
mua 25 lÝt th× röa xe sÏ kh«ng mÊt tiÒn. Do vËy chi phÝ cËn biªn cña lÝt x¨ng 24. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y kh«ng ®óng?
thø 25 lµ:
a. AC ë d−íi MC hµm ý AC ®ang t¨ng.
a. 0,52$.
b. AC ë trªn MC hµm ý MC ®ang t¨ng.
b. 0,52$.
c. MC t¨ng hµm ý AC t¨ng.
c. 0,50$.
d. AC gi¶m hµm ý MC ë d−íi AC.
d. 0,02$.
e. MC = AC ë mäi ®iÓm hµm ý AC lµ ®−êng th¼ng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
25. Trong kinh tÕ häc vÒ h·ng, ng¾n h¹n ®−îc ®Þnh nghÜa lµ kho¶ng thêi gian ®ñ
21. NÕu tæng chi phÝ cña viÖc s¶n xuÊt 6 ®¬n vÞ lµ 48$ vµ chi phÝ cËn biªn cña
®Ó :
®¬n vÞ thø 7 lµ 15$ th× :
a. Thu thËp sè liÖu vÒ chi phÝ chø kh«ng ph¶i vÒ s¶n xuÊt. a. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i kh«ng cã liªn quan vµ kh«ng thÓ øng
b. Thu thËp sè liÖu vÒ chi phÝ vµ vÒ s¶n xuÊt. dông ®−îc.
c. Thay ®æi s¶n l−îng chø kh«ng ph¶i c«ng suÊt nhµ m¸y. b. Mçi h·ng trong ngµnh sÏ tiÕp tôc s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm h¬n
d. Thay ®æi s¶n l−îng vµ c«ng suÊt nhµ m¸y. khi chi phÝ ®¬n vÞ ®ang gi¶m.
e. Thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng ph¶i s¶n l−îng. c. CÇn ph¶i x©y dùng thªm c¸c nhµ m¸y ®Ó c¹nh tranh víi mét
lo¹i hµnh ®éng tËp thÓ nµo ®ã.
26. §−êng cung dµi h¹n cña ngµnh:
d. Mét sè ng−êi b¸n lín cã thÓ khèng chÕ c¶ ngµnh.
a. Lµ tæng c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n cña tÊt c¸c h·ng
e. Kh«ng thÓ ®éc quyÒn ho¸ ®−îc ngµnh.
thµnh viªn, phÇn n»m d−íi chi phÝ cËn biªn dµi h¹n.
b. Lµ tæng c¸c ®−êng chi phÝ cËn biªn dµi h¹n cña tÊt c¶ c¸c h·ng
4.2 §óng hay sai
thµnh viªn, phÇn n»m trªn chi phÝ trung b×nh dµi h¹n.
c. §−îc t×m ra b»ng c¸ch céng tÊt c¶ c¸c ®−êng chi phÝ cËn biªn
1. Quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn cã nghÜa lµ khi bæ sung thªm c¸c yÕu tè
ng¾n h¹n cña tÊt c¶ c¸c h·ng thµnh viªn.
s¶n xuÊt th× sau mét ®iÓm nµo ®ã phÇn bæ sung thªm cho s¶n l−îng
d. Lµ tæng cña c¸c ®−êng tæng chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c h·ng thµnh
gi¶m xuèng.
viªn.
2. S¶n phÈm cËn biªn lµ ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
3. Nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn cho thÊy r»ng khi mét yÕu tè ®−îc ®−a
27. Kh¸i niÖm chi phÝ t−êng kh¸c chi phÝ Èn ë chç chi phÝ t−êng:
vµo nhiÒu h¬n, c¸c yÕu tè kh¸c gi÷ nguyªn, th× s¶n phÈm cËn biªn cña
a. Lµ chi phÝ c¬ héi vµ chi phÝ Èn lµ l·i suÊt vµ t«. yÕu tè ®−a thªm vµo ®ã gi¶m dÇn.
b. Lµ l·i suÊt vµ t« cßn chi phÝ Èn lµ chi phÝ c¬ héi. 4. Víi hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo quy m«, nÕu tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¨ng gÊp
c. Lµ chi phÝ bá ra ®Ó tr¶ cho c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh«ng thuéc së 1/3 th× s¶n l−îng còng t¨ng gÊp 1/3.
h÷u cña h·ng vµ chi phÝ Èn lµ chi phÝ c¬ héi cña c¸c yÕu tè s¶n 5. C¸c chi phÝ g¾n víi c¸c yÕu tè mµ thay ®æi theo sù thay ®æi cña s¶n
xuÊt thuéc së h÷u cña h·ng. l−îng gäi lµ chi phÝ biÕn ®æi.
d. Lµ chi phÝ bá ra ®Ó tr¶ cho c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ chi phÝ Èn lµ 6. Tæng chi phÝ lµ tæng cña chi phÝ trung b×nh vµ chi phÝ cËn biªn.
c¸c ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i. 7. NÕu lao ®éng lµ yÕu tè duy nhÊt kh¶ biÕn th× chi phÝ cËn biªn b»ng
møc l−¬ng chia cho s¶n phÈm cËn biªn.
e. ChØ cã thÓ biÓu thÞ b»ng c¸c ®−êng chi phÝ ng¾n h¹n vµ chi phÝ
8. §−êng chi phÝ biÕn ®æi b×nh qu©n n»m d−íi ®−êng tæng chi phÝ trung
Èn chØ cã thÓ biÓu thÞ b»ng c¸c ®−êng chi phÝ dµi h¹n.
b×nh.
28. Trong ®iÒu kiÖn chi phÝ gi¶m:
9. §−êng chi phÝ cËn biªn c¾t ®−êng chi phÝ trung b×nh ë ®iÓm tèi thiÓu 22. Chi phÝ cËn biªn b»ng thay ®æi theo ®¬n vÞ s¶n phÈm trong tæng chi
cña ®−êng chi phÝ cËn biªn. phÝ.
10. NÕu gi¸ cña mét yÕu tè t¨ng h·ng sÏ thay thÕ c¸c yÕu tè kh¸c ë mét 23. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh c¾t chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh ë møc tèi
møc ®é nµo ®ã nh−ng c¸c ®−êng chi phÝ cña nã vÉn dÞch chuyÓn lªn
thiÓu cña chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
trªn.
24. Khi chi phÝ cËn biªn ®ang t¨ng th× chi phÝ trung b×nh lu«n lu«n t¨ng.
11. C¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n ®iÓn h×nh cã d¹ng ch÷ U.
25. Mét sè h·ng lín kiÕm ®−îc lîi nhuËn cao trong khi mét sè h·ng nhá
12. NÕu cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« th× c¸c ®−êng chi phÝ trung b×nh dµi
h¹n dèc xuèng d−íi. trong ngµnh ®ã bÞ lç, ®iÒu nµy b¶n th©n nã kh«ng ph¶i lµ chØ dÉn vÒ
13. Møc s¶n l−îng mµ ë ®ã ®−êng chi phÝ trung b×nh ®¹t gi¸ trÞ tèi thiÓu søc m¹nh ®éc quyÒn.
phô thuéc vµo quy m« t−¬ng ®èi cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn
26. MC c¾t c¶ ATC vµ AVC ë nh÷ng ®iÓm tèi thiÓu cña chóng.
®æi.
27. NÕu chi phÝ cËn biªn ®ang gi¶m th× tæng chi phÝ ®ang gi¶m víi tèc ®é
14. Chi phÝ cè ®Þnh t−¬ng ®èi cao hµm ý r»ng chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu
t¨ng dÇn.
x¶y ra ë møc s¶n l−îng t−¬ng ®èi thÊp.
28. Trong ng¾n h¹n chØ cã thÓ thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng thÓ
15. Khi s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn hiÖu suÊt gi¶m dÇn th× cã thÓ nãi r»ng
thay ®æi s¶n l−îng.
l−îng yÕu tè biÕn ®æi cÇn thiÕt ph¶i t¨ng luü tiÕn ®Ó s¶n l−îng t¨ng
thªm nh÷ng l−îng b»ng nhau. 29. V× t«i thÝch c¶ b¬i vµ ®¸nh tennis nªn kh«ng cã chi phÝ c¬ héi nÕu t«i
16. NÕu ®Êt ®ai mµu mì nh− nhau th× ta kh«ng nªn nãi vÒ hiÖu suÊt gi¶m chän ®i b¬i vµo ngµy nãng chø kh«ng ph¶i chän ®i ®¸nh tennis.
dÇn.
4.3 c©u hái th¶o luËn
17. Tæng chi phÝ chia cho s¶n l−îng, TC/q,, b»ng MC.
18. §−êng MC dµi h¹n n»m ngang g¾n víi hiÖu suÊt kh«ng ®æi theo quy 1. Th«ng th−êng ph¶i sö dông c¶ lao ®éng vµ t− b¶n ®Ó s¶n xuÊt ra
s¶n phÈm. Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ t¸ch riªng phÇn ®ãng gãp cña mçi
m«.
yÕu tè cho s¶n l−îng
19. NÕu MC thÊp h¬n AC th× AC ®ang gi¶m.
2. H·y gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a hµm s¶n xuÊt, tæng s¶n phÈm, vµ s¶n
20. AFC kh«ng bao giê t¨ng khi s¶n l−îng t¨ng.
phÈm cËn biªn. Khi d©n sè t¨ng th× c¸c ®−êng tæng s¶n phÈm vµ s¶n
21. Tõ ®−êng chi phÝ trung b×nh dµi h¹n cã thÓ t×m ra ®−êng chi phÝ phÈm cËn biªn cña ®Êt ®ai thay ®æi nh− thÕ nµo?
cËn biªn dµi h¹n.
3. §Ó ®¹t ®−îc tæng chi phÝ thÊp nhÊt cho mçi møc s¶n l−îng, mét h·ng
hîp lý ph¶i thuª yÕu tè nh− thÕ nµo?
5. C¹nh tranh hoµn h¶o 4. H·ng nªn rêi bá thÞ tr−êng khi
a. Kh«ng thÓ thu ®−îc doanh thu Ýt nhÊt lµ b»ng chi phÝ biÕn ®æi.
b. Gi¸ nhá h¬n chi phÝ cËn biªn.
5.1 Chän c©u tr¶ lêi c. Gi¸ nhá h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ trung b×nh.
d. Gi¸ nhá h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung
1. Doanh thu cËn biªn
b×nh.
a. Nhá h¬n gi¸ ®èi víi h·ng c¹nh tranh v× khi b¸n nhiÒu s¶n phÈm
e. a vµ d.
nã ph¶i h¹ gi¸.
b. B»ng gi¸ ®èi víi h·ng c¹nh tranh. 5. C©u nµo sau ®©y lµ ®óng?
a. Chi phÝ kÕ to¸n lu«n lu«n lín h¬n chi phÝ kinh tÕ.
c. Lµ doanh thu mµ h·ng nhËn ®−îc tõ mét ®¬n vÞ b¸n thªm.
b. Chi phÝ kinh tÕ lu«n lu«n lín h¬n chi phÝ kÕ to¸n.
d. Lµ lîi nhuËn bæ sung mµ h·ng thu ®−îc khi b¸n thªm mét ®¬n
c. Lîi nhuËn kÕ to¸n lu«n lu«n lín h¬n lîi nhuËn kinh tÕ.
vÞ s¶n phÈm sau khi ®· tÝnh tÊt c¶ c¸c chi phÝ c¬ héi.
d. Lîi nhuËn kinh tÕ lu«n lu«n lín h¬n lîi nhuËn kÕ to¸n.
e. b vµ c.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
2. H·ng cung møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi
6. C¸c chi phÝ kinh tÕ cña h·ng bao gåm;
a. Doanh thu cËn biªn b»ng gi¸.
a. Chi phÝ c¬ héi cña thêi gian cña nhµ kinh doanh.
b. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
b. Doanh thu cã thÓ thu ®−îc tõ c¸c tµi s¶n mµ h·ng së h÷u khi sö
c. Lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng.
dông theo c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c.
d. Lîi nhuËn kÕ to¸n b»ng kh«ng.
c. Thu nhËp tõ vèn cæ phÇn mµ c¸c chñ së h÷u ®Çu t− vµo h·ng.
e. Chi phÝ ch×m b»ng chi phÝ cè ®Þnh.
d. KhÊu hao nhµ x−ëng vµ m¸y mãc mµ h·ng së h÷u.
3. Mét h·ng sÏ gia nhËp thÞ tr−êng bÊt cø khi nµo e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
a. Gi¸ thÞ tr−êng lín h¬n chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu mµ h·ng cã
7. §−êng cung dµi h¹n ®èi víi mét ngµnh lµ
thÓ s¶n xuÊt.
a. Co d·n hoµn toµn.
b. H·ng cã thÓ thu ®−îc doanh thu lín h¬n c¸c chi phÝ biÕn ®æi.
b. Co d·n h¬n ®−êng cung ng¾n h¹n.
c. Gi¸ lín h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung
c. Ýt co d·n h¬n ®−êng cung ng¾n h¹n.
b×nh. d. §−êng biªn phÝa d−íi cña tÊt c¶ c¸c ®−êng cung ng¾n h¹n.
d. Gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn. e. Tæng cña tÊt c¶ c¸c ®−êng cung ng¾n h¹n.
e. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
8. T« kinh tÕ ®Ò cËp ®Õn
a. Lîi nhuËn kinh tÕ trõ chi phÝ ch×m. d. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña m×nh.
b. Mét kho¶n thanh to¸n nµo ®ã cho mét ®Çu vµo cao h¬n møc tèi e. c vµ d.
thiÓu cÇn thiÕt ®Ó gi÷ ®Çu vµo ®ã trong viÖc sö dông hiÖn thêi 12.Khi gi¸ lín h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh h·ng
cña nã. a. Gia nhËp thÞ tr−êng.
c. Nh÷ng kho¶n thanh to¸n cña t¸ ®iÒn cho ®Þa chñ. b. Rêi bá thÞ tr−êng.
d. L−¬ng cho nh÷ng ng−êi cã tay nghÒ ®Æc biÖt. c. Cã thÓ tiÕp tôc hoÆc rêi bá tuú thuéc vµo ®é lín cña chi phÝ ch×m.
e. Doanh thu mµ c¸c h·ng cã hiÖu qu¶ nhËn ®−îc. d. §ãng cöa s¶n xuÊt nh−ng kh«ng rêi bá.
e. Gia nhËp chØ nÕu chi phÝ cè ®Þnh b»ng kh«ng.
9. Trong m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n lîi nhuËn gi¶m xuèng b»ng kh«ng. §iÒu
nµy cã nghÜa lµ: 13.§−êng cung thÞ tr−êng
a. Doanh thu võa ®ñ ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ biÕn ®æi. a. Lµ tæng c¸c sè l−îng cña c¸c ®−êng cung cña c¸c h·ng.
b. Doanh thu võa ®ñ ®Ó bï ®¾p tÊt c¶ c¸c chi phÝ, bao gåm c¶ chi b. Lµ Ýt co d·n h¬n so víi c¸c ®−êng cung cña tÊt c¶ c¸c h·ng.
c. Lµ ®−êng chi phÝ cËn biªn cña h·ng cuèi cïng gia nhËp thÞ tr−êng.
phÝ c¬ héi cña t− b¶n tµi chÝnh ®· ®Çu t−.
d. Lu«n lu«n lµ ®−êng n»m ngang.
c. Gi¸ b»ng møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
d. Lîi nhuËn kÕ to¸n b»ng kh«ng.
e. b vµ d. 14.NÕu tÊt c¶ c¸c chi phÝ cè ®Þnh cña h·ng ®Òu lµ chi phÝ ch×m th× nã sÏ ®ãng
cöa khi:
10.Trong m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n, mét h·ng ®Æt gi¸ cao h¬n gi¸ hiÖn hµnh
a. Gi¸ thÊp h¬n chi phÝ cËn biªn.
a. SÏ mÊt dÇn mét Ýt kh¸ch hµng cña m×nh.
b. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung
b. SÏ mÊt tÊt c¶ kh¸ch hµng cña m×nh.
b×nh.
c. Cã thÓ gi÷ ®−îc kh¸ch hµng cña m×nh nÕu chÊt l−îng hµng ho¸
c. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ trung b×nh.
cña m×nh cao h¬n cña nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh klh¸c.
d. Lîi nhuËn kÕ to¸n gi¶m xuèng d−íi kh«ng.
d. SÏ kh«ng mÊt kh¸ch hµng nÕu gi¸ cña nã b»ng chi phÝ cËn biªn
e. Lîi nhuËn kinh tÕ gi¶m xuèng d−íi kh«ng.
cña nã.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 15.NÕu kh«ng cã chi phÝ cè ®Þnh nµo cña h·ng lµ chi phÝ ch×m th× nã sÏ ®ãng
cöa khi
11.Theo m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n,
a. Gi¸ thÊp h¬n chi phÝ cËn biªn.
a. Nh÷ng ng−êi qu¶n lý c¸c c«ng ty lín ®«i khi cã thÓ øng xö theo
b. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung
c¸ch kh«ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ thÞ tr−êng cña h·ng.
b. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ng¾n h¹n cña m×nh nh−ng bá qua b×nh.
c¸c ¶nh h−ëng dµi h¹n cña c¸c quyÕt ®Þnh hiÖn thêi. c. Gi¸ thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng chi phÝ trung b×nh.
c. C¸c h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn c©n nh¾c c¶ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n.
d. Lîi nhuËn kinh tÕ gi¶m xuèng d−íi kh«ng. d. Lµm cho Ých lîi cËn biªn cña tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô
e. c vµ d. ®−¬c tiªu dïng b»ng nhau.
e. Lµm cho møc mua b»ng møc nhu cÇu.
16.NÕu h·ng víi ®−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n h×nh ch÷ U t¨ng gÊp ®«i
s¶n l−îng cña m×nh lªn b»ng c¸ch t¨ng gÊp ®«i sè nhµ m¸y vµ gi÷ nguyªn
20.§−êng cung cña mét h·ng c¹nh tranh trong dµi h¹n trïng víi
chi phÝ trung b×nh cña m×nh th× ®−êng cung dµi h¹n lµ
a. PhÇn ®i lªn cña ®−êng chi phÝ cËn biªn, bªn trªn ®−êng chi phÝ
a. Co d·n hoµn toµn.
trung b×nh.
b. Kh«ng co d·n hoµn toµn.
b. PhÇn ®i lªn cña ®−êng chi phÝ trung b×nh cña nã.
c. Dèc lªn.
c. Toµn bé ®−êng chi phÝ trung b×nh cña nã.
d. Dèc xuèng.
d. Toµn bé phÇn cña ®−êng tæng chi phÝ khi mµ tæng chi phÝ t¨ng
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
hoÆc gi÷ nguyªn khi s¶n l−îng t¨ng.
17.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sau khi cÇu gi¶m, ph¶n øng ng¾n h¹n ®èi víi
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
cung qu¸ nhiÒu lµ:
a. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng lîi nhuËn gi¶m. 21.ThÆng d− s¶n xuÊt cã thÓ biÓu thÞ lµ
b. Gi¸ vµ lîi nhuËn sÏ gi¶m. a. Chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ tæng chi phÝ cña h·ng.
c. Gi¸ sÏ gi¶m nh−ng lîi nhuËn sÏ kh«ng thay ®æi. b. Tæng cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi cña h·ng.
d. Gi¸ sÏ gi¶m nh−ng lîi nhuËn t¨ng.
c. DiÖn tÝch n»m gi÷a ®−êng chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña h·ng
e. Gi¸ vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng.
vµ ®−êng gi¸ giíi h¹n bëi møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn
18.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sau khi cÇu t¨ng, ph¶n øng ng¾n h¹n ®èi víi vµ møc s¶n l−îng b»ng kh«ng.
thiÕu hôt lµ:
d. Chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ tæng chi phÝ biÕn ®æi cña h·ng.
a. Gi¸ sÏ gi¶m nh−ng lîi nhuËn t¨ng.
e. c vµ d.
b. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng lîi nhuËn gi¶m.
c. Gi¸ sÏ t¨ng nh−ng lîi nhuËn gi÷ nguyªn. 22.Ng−êi cung trong mét thÞ tr−êng c¹nh tranh thuÇn tuý ®−îc ®Æc tr−ng bëi tÊt
d. Gi¸ vµ lîi nhuËn sÏ t¨ng. c¶ trõ ®Æc ®iÓm nµo trong c¸c ®Æc ®iÓm sau?
e. S¶n l−îng sÏ gi¶m nh−ng gi¸ t¨ng. a. Cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ s¶n phÈm cña m×nh.
b. S¶n xuÊt sao cho chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸.
19.Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng chøc n¨ng quan träng cña gi¸ lµ
c. Nã cã thÓ b¸n bao nhiªu tuú ý ë møc gi¸ ®ang thÞnh hµnh.
a. §¶m b¶o sù ph©n phèi hµng ho¸ c«ng b»ng.
b. §¶m b¶o tµi nguyªn ®−îc sö dông theo c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
c. §¶m b¶o tÊt c¶ c¸c ngµnh sÏ lµ c¹nh tranh hoµn h¶o trong dµi h¹n.
c. S¶n xuÊt mét sè d−¬ng khèi l−îng s¶n phÈm trong ng¾n h¹n
P P P
nÕu cã thÓ bï ®¾p ®−îc c¸c chi phÝ biÕn ®æi.
MC MC MC
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
23.H×nh nµo trong c¸c h×nh ë h×nh 5.1 chØ ra mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt møc s¶n
l−îng mµ ng−êi cung trong thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ s¶n xuÊt, sè
l−îng s¶n phÈm lµ sè d−¬ng?
a. a.
0 0 0
b. b. q q qq q q
(a) (b) (c)
c. c.
d. d.
P P
e. e.
MC MC
0 q q 0 q q
(d) (e )

H×nh 5.1

24.YÕu tè nµo trong c¸c yÕu tè sau kh«ng phï hîp víi c¹nh tranh hoµn h¶o. §èi
víi mçi h·ng:
a. Chi phÝ cËn biªn nhÊt ®Þnh gi¶m.
b. Chi phÝ cËn biªn nhÊt ®Þnh t¨ng.
c. Chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi.
d. CÇu co d·n v« cïng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
25.NÕu h·ng ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh ë møc gi¸ thÞ tr−êng, bÊt kÓ gi¸ thÞ
tr−êng ®ã lµ bao nhiªu, vµ muèn thu ®−îc lîi nhuËn cùc ®¹i cã thÓ th× nã
P
ph¶i:
a. Cè g¾ng s¶n xuÊt vµ b¸n møc s¶n l−îng ë ®ã chi phÝ cËn biªn
t¨ng vµ b»ng gi¸.
MC AC
b. Cè g¾ng b¸n tÊt c¶ sè l−îng mµ nã cã thÓ s¶n xuÊt.
c. Cè g¾ng s¶n xuÊt vµ b¸n møc s¶n l−îng ë ®ã chi phÝ cËn biªn
C d
®¹t møc tèi thiÓu.
d. Kh«ng bao giê ®Ó cho chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸, v× ®ã lµ ®iÓm
B AVC
lµm cho lîi nhuËn b»ng kh«ng.
e. Gi÷ cho chi phÝ cËn biªn cao h¬n gi¸.
A
26.NÕu h·ng ë trong hoµn c¶nh c¹nh tranh thuÇn tuý (hoµn h¶o) ho¹t ®éng ë
møc tæng doanh thu kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p tæng chi phÝ biÕn ®æi th× tèt nhÊt lµ
ph¶i:
a. LËp kÕ ho¹ch ®ãng cöa s¶n xuÊt. 0 A B q
b. LËp kÕ ho¹ch tiÕp tôc ho¹t ®éng æn ®Þnh.
H×nh 5.2
c. TiÕp tôc ho¹t ®éng nÕu ë møc s¶n l−îng ®ã gi¸ ®ñ ®Ó bï ®¾p chi
phÝ trung b×nh. a. Q = 113 -27P.
d. T¨ng gi¸. b. Q = 113 + 27P.
e. Gi¶m gi¸.
c. Q = 51 + 4P.
27.NÕu bèn h·ng trong ngµnh c¹nh tranh cã biÓu cung sau ®©y th× cung tæng d. CÇn thªm sè liÖu n÷a.
céng cña chóng cã thÓ coi lµ c¸c biÓu ®−îc liÖt kª ë d−íi
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
Q1S = 16+4P
28.§èi víi h×nh 5.2, c©u nµo sau ®©y lµ ®óng?
Q2S = 5+5P
a. B lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt
Q3S = 32+8P
b. Ng−êi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sÏ chän s¶n xuÊt ë B.
Q4S = 60+10P
c. C lµ ®iÓm hoµ vèn.
d. A lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt. c. Chi phÝ cËn biªn.
e. C lµ ®iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt. d. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
29.Lý do t¹i sao ë c©n b»ng P ph¶i b»ng MC ®èi víi tÊt c¶ c¸c hµng hãa lµ
a. ë ®iÓm nµy mét sè ng−êi cã thÓ ®−îc lµm cho cã lîi h¬n mµ
33.§èi víi h·ng, ng¾n h¹n ®−îc ®Þnh nghÜa lµ kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ®Ó:
kh«ng ph¶i lµm cho ng−êi kh¸c bÞ thiÖt
a. Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt chø kh«ng ph¶i lµ
b. ë ®iÓm nµy kh«ng thÓ t¨ng lîi nhuËn tõ mét hµng ho¸ mµ
c¸c sè liÖu vÒ s¶n l−îng.
kh«ng ph¶i gi¶m lîi nhuËn tõ mét hµng ho¸ kh¸c.
b. Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ s¶n l−îng vµ vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
c. X· héi vÉn ch−a ®¹t phóc lîi tèi −u.
d. X· héi kh«ng thÓ ®¹t ®−îc phóc lîi tèi −u. c. Thay ®æi møc s¶n l−îng chø kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c yÕu tè s¶n
e. Hµng ho¸ kh«ng ®−îc s¶n xuÊt ra mét c¸ch hiÖu qu¶. xuÊt.
d. Thay ®æi møc s¶n l−îng vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt.
30.§iÓm ®ãng cöa s¶n xuÊt lµ ®iÓm mµ ë ®ã:
a. Gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn. e. Thay ®æi c«ng suÊt nhµ m¸y chø kh«ng ph¶i møc s¶n l−îng.
b. Chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh b»ng chi phÝ cËn biªn.
34.Khi chØ cã nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ (bá qua ¶nh
c. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh b»ng chi phÝ cËn biªn.
h−ëng h−íng ngo¹i) th× cã sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ v×:
d. Tæng chi phÝ trung b×nh b»ng chi phÝ cËn biªn.
a. MÆc dï thu ®−îc lîi nhuËn kinh tÕ d−¬ng ë mét sè ngµnh
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
nh−ng t− b¶n còng bÞ ng¨n kh«ng cho chuyÓn ®Õn c¸c ngµnh
31.§iÒu g× sÏ x¶y ra khi mét n«ng tr¹i trong c¹nh tranh thuÇn tuý h¹ gi¸ cña
nµy.
m×nh xuèng thÊp h¬n gi¸ c©n b»ng thÞ tr−êng c¹nh tranh?
b. MÆc dï thu ®−îc lîi nhuËn kinh tÕ d−¬ng ë mét sè ngµnh
a. TÊt c¶ c¸c n«ng tr¹i kh¸c còng sÏ h¹ gi¸ cña m×nh xuèng.
b. Nã sÏ kh«ng tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn cña m×nh. nh−ng mét sè ngµnh kh¸c l¹i bÞ lç.
c. Nã sÏ cã thÞ phÇn lín h¬n vµ ®iÒu nµy lµm cho nã cã lîi. c. Mét sè h·ng sÏ s¶n xuÊt qu¸ Ýt s¶n phÈm cßn c¸c h·ng kh¸c l¹i
d. TÊt c¶ c¸c n«ng tr¹i kh¸c sÏ bÞ lo¹i ra khái ngµnh. s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu s¶n phÈm.
e. C¸c h·ng kh¸c sÏ ra nhËp ngµnh. d. Gi¸ cña hµng ho¸ sÏ ph¶n ¸nh chi phÝ cËn biªn cña s¶n xuÊt.
32.§«i khi ®èi víi h·ng nªn ho¹t ®éng bÞ lç trong thÞ tr−êng c¹nh tranh thuÇn
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
tuý khi mµ gi¸ bï ®¾p ®−îc:
a. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh. 35.NÕu tÊt c¶ c¸c h·ng trong mét ngµnh ®−îc ®Æc tr−ng bëi chi phÝ gi¶m cïng
®Æt gi¸ b»ng chi phÝ cËn biªn th× sù dÞch chuyÓn lªn phÝa trªn cña ®−êng cÇu
b. Chi phÝ trung b×nh.
trong dµi h¹n sÏ
a. Lµm t¨ng s¶n l−îng cña ngµnh vµ gi¶m gi¸. 6. TÊt c¶ c¸c chi phÝ cè ®Þnh lµ chi phÝ ch×m nh−ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c
chi phÝ ch×m ®Òu lµ chi phÝ cè ®Þnh.
b. Lµm gi¶m s¶n l−îng cña ngµnh vµ t¨ng gi¸.
c. Kh«ng lµm thay ®æi gi¸ hoÆc l−îng cña ngµnh. 7. Lîi nhuËn kÕ to¸n lu«n lu«n nhá h¬n lîi nhuËn kinh tÕ.
d. T¹o ra mét cÊu tróc ngµnh c¹nh tranh nhiÒu h¬n. 8. Trong ngµnh c¹nh tranh lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng ®èi víi bÊt
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. kú ng−êi gia nhËp tiÒm tµng nµo.
36.Trong ®iÒu kiÖn chi phÝ gi¶m: 9. C¸c h·ng rêi bá ngµnh khi gi¸ gi¶m xuèng thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña
a. S¶n l−îng cña ngµnh cã thÓ t¨ng mµ kh«ng cÇn t¨ng gi¸. chi phÝ trung b×nh.
b. Mçi h·ng trong ngµnh sÏ tiÕp tôc s¶n xuÊt s¶n l−îng lín h¬n
10. Mét h·ng sÏ gia nhËp ngµnh khi gi¸ cao h¬n møc tèi thiÓu cña ®−êng
víi chi phÝ ®¬n vÞ gi¶m dÇn mµ gi¸ kh«ng bÞ gi¶m. chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
c. Cã thÓ kh«ng ®¹t ®−îc c©n b»ng.
11. T« kinh tÕ lµ mét kho¶n thanh to¸n nµo ®ã cho mét yÕu tè s¶n xuÊt
d. Kh«ng thÓ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶. thÊp h¬n møc cÇn thiÕt ®Ó gi÷ ®Çu vµo ®ã ë viÖc sö dông hiÖn thêi
e. ViÖc ®éc quyÒn ho¸ ngµnh lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. cña nã.

12. §Êt ®ai lµ ®Çu vµo duy nhÊt cã thÓ ®em l¹i t« kinh tÕ.

5.2 §óng hay sai 13. §−êng cung dµi h¹n co d·n h¬n ®−êng cung ng¾n h¹n ®èi víi ngµnh
nh−ng kh«ng ph¶i ®èi víi h·ng.
1. Theo m« h×nh c¹nh tranh c¬ b¶n, c¸c h·ng tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ cña h·ng. 14. §−êng cung dµi h¹n cña ngµnh lµ tæng cña c¸c ®−êng cung cña c¸c
H·ng chän ®−îc møc yÕu tè s¶n xuÊt tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi gi¸ yÕu h·ng, bao gåm c¶ nh÷ng h·ng gia nhËp ë c¸c møc gi¸ cao.
2.
tè s¶n xuÊt b»ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn.
15. Ngay c¶ khi ®−êng cung cña h·ng lµ dèc lªn trong ng¾n h¹n th× nã cã
3. H·ng chän ®−îc møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn khi gi¸ b»ng chi thÓ lµ co d·n hoµn toµn trong dµi h¹n.
phi cËn biªn.
16. Tæng chi phÝ, tÝnh ®óng, ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ c¬ héi cña
4. Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn b»ng s¶n phÈm cËn biªn chia cho møc ho¹t ®éng.
l−¬ng.
17. Chi phÝ cËn biªn b»ng Ých lîi cËn biªn trong mét x· héi ®−îc ®iÒu
5. Trong m« h×nh c¹nh tranh doanh thu cËn biªn nhá h¬n gi¸ v× t¨ng s¶n hµnh tèt, do ®ã vÒ mÆt b¶n chÊt chóng gièng nhau.
l−îng dÉn ®Õn gi¶m gi¸.
18. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ ph¶i ®−îc s¶n xuÊt ë 30. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ ph¶i s¶n xuÊt ë chi phÝ
møc chi phÝ cËn biªn tèi thiÓu. cËn biªn thÊp nhÊt.

19. Sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ ®ßi hái c¸c gi¸ linh ho¹t. 31. Cã thÓ cã sù ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶ ngay c¶ khi P kh«ng b»ng
MC ®èi víi tÊt c¶ c¸c hµng ho¸.
20. HÖ thèng gi¸ c¹nh tranh ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ vÒ vÊn ®Ò Nh− thÕ nµo
32. §−êng chi phÝ cËn biªn n»m ngang g¾n víi hiÖu suÊt kh«ng ®æi cña
kh«ng nhÊt thiÕt c«ng b»ng vÒ vÊn ®Ò Cho ai.
nh−ng
quy m«.
21. Víi nh÷ng møc gi¸ thÊp chóng ta kh«ng thÓ céng chiÒu ngang c¸c
33. H·ng c¹nh tranh hoµn h¶o lu«n lu«n muèn s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ
®−êng cung cña c¸c h·ng ®Ó ®−îc cung thÞ tr−êng v× ngay c¶ trong
trung b×nh thÊp nhÊt.
ng¾n h¹n mét sè h·ng vÉn sÏ ®ãng cöa nÕu chóng kh«ng bï ®¾p
®−îc chi phÝ cè ®Þnh cña m×nh. 34. Mét sè h·ng lín h¬n ®ang thu ®−îc lîi nhuËn trong khi ®ã mét sè
h·ng nhá h¬n ®ang bÞ lç th× ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ mét chØ dÉn tèt vÒ
22. Ng−êi b¸n c¹nh tranh hoµn h¶o ®−îc ®Þnh nghÜa lµ ng−êi cã thÓ b¸n
søc m¹nh ®éc quyÒn.
bao nhiªu tuú ý ë møc gi¸ thÞnh hµnh trªn thÞ tr−êng.
35. ViÖc gia nhËp vµ rót khái tù do kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n
23. B¹n cã thÓ t×m ra ®−êng cung ng¾n h¹n cña thÞ tr−êng b»ng viÖc céng
®èi víi nh÷ng ®iÒu chØnh s¶n l−îng ngµnh theo nh÷ng thay ®æi gi¸
chiÒu ngang c¸c ®−êng cung ng¾n h¹n cña c¸c h·ng l¹i víi nhau.
trong thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o.
24. Khi chi phÝ biÕn ®æi cña h·ng nhá h¬n tæng doanh thu th× h·ng nªn
®ãng cöa s¶n xuÊt.
5.3 C©u hái th¶o luËn
25. Trong x· héi kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung th× nguyªn lý chi phÝ cËn biªn
b»ng nhau cã thÓ ¸p dông cho sù lùa chän cña nhµ n−íc nh−ng
1. T¹i sao h·ng cung hµng hãa däc theo ®−êng chi phÝ cËn biªn khi bÞ
kh«ng ¸p dông ®−îc cho sù lùa chän cña ng−êi tiªu dïng.
lç?
26. H·ng c¹nh tranh nªn s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ cËn biªn thÊp nhÊt.
2. “C¹nh tranh hoµn h¶o cã thÓ lµ mét c«ng cô h÷u Ých t¹o cho mäi
27. Trong dµi h¹n ®−êng cung cña ngµnh cã thÓ ph¶n ¸nh chi phÝ kh«ng ng−êi hµng hãa mµ hä muèn ë c¸c ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt hiÖu qu¶
®æi, t¨ng hoÆc gi¶m. nhÊt vµ víi sè l−îng ®óng ë ®ã chi phÝ cËn biªn vµ lîi Ých cËn
biªn b»ng nhau. Nh−ng tÊt nhiªn nÕu nh÷ng l¸ phiÕu b»ng tiÒn kh¸c
28. NÕu cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i th× cã thÓ cã sù kh¸c nhau gi÷a chi
nhau qu¸ møc th× hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mang l¹i sù c«ng b»ng”. H·y sö
phÝ x· héi vµ chi phÝ b»ng tiÒn cña t− nh©n.
dông c¸c c«ng cô cung vµ cÇu ®Ó gi¶i thÝch møc ®é ®óng sai cña nhËn
29. H·ng sÏ ®ãng cöa nÕu MU cao h¬n MC.
®Þnh trªn.
b. Hµng ho¸ ®−îc s¶n xuÊt ra mét c¸ch hiÖu qu¶.
3. Mét nghµnh cã 1.000 h·ng. H·y m« t¶ ®−êng cung dµi h¹n cña h·ng
khi: c. X· héi cã kh¶ n¨ng nhiÒu h¬n ®Ó ®¹t ®−îc tèi −u phóc lîi cña
m×nh.
- ViÖc gia nhËp vµ rót khái thÞ tr−êng lµ tù do.
d. Cã thÓ lµm cho mét ng−êi nµo ®ã ®−îc lîi mµ kh«ng ph¶i lµm
- C¸c h·ng míi kh«ng thÓ gia nhËp ngµnh.
cho ng−êi kh¸c bÞ thiÖt.
4. Cho ®−êng chi phÝ cËn biªn cña h·ng, h·y gi¶i thÝch c¸ch x©y dùng e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
®−êng cung cña h·ng. Trong ng¾n h¹n, ë ®iÓm nµo h·ng sÏ ®ãng cöa
s¶n xuÊt.
P
AC
5. H·y gi¶i thÝch t¹i sao khi h·ng cã chi phÝ gi¶m th× h·ng kh«ng t−¬ng
thÝch víi m« h×nh c¹nh tranh hoµn h¶o cña c¸c nhµ kinh tÕ.
A MC
6.§éc quyÒn
B
C
6.1 Chän c©u tr¶ lêi
D
D
1. Mét ngµnh ®éc quyÒn tù nhiªn ®Æt P = AC:
a. Lµm cho ngµnh thu ®−îc qu¸ nhiÒu lîi nhuËn.
O
Q
b. Lo¹i trõ lîi nhuËn ®éc quyÒn vµ ®iÒu x· héi kh«ng muèn vÒ
MR
®éc quyÒn.
c. Cã thÓ vÉn kh«ng ®¹t ®−îc P = MC. H×nh 6.1
d. Lµ nh÷ng giíi h¹n hîp lý ®èi víi tù do.
e. §¹t ®−îc tèi −u Pareto.
3. Trong ®éc quyÒn bÞ ®iÒu tiÕt th«ng th−êng, gi¸ bÞ ®iÒu tiÕt ë trong h×nh
6.1 lµ:
2. §éc quyÒn ®i trÖch khái P = MC cã nghÜa lµ:
a. OA.
a. Kh«ng ai cã thÓ ®−îc lîi mµ l¹i kh«ng cã ng−êi nµo ®ã kh¸c bÞ
b. OB.
thiÖt.
c. OC.
H×nh 6.2
d. OD.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

4. Víi c¸c ®−êng cÇu vµ ®−êng chi phÝ ®· cho ë h×nh 6.2 c©u nµo sau ®©y lµ 5. Khi c¸c nhµ kinh tÕ thóc giôc chÝnh phñ cè g¾ng lo¹i bá ®éc quyÒn b¸n, hä
®óng ®èi víi nhµ ®éc quyÒn? lµm thÕ chñ yÕu nh»m môc ®Ých:

a. ë B h·ng ®ang tèi thiÓu ho¸ thua lç trong ng¾n h¹n; trong dµi a. Ng¨n chÆn sù t¨ng tr−ëng cña doanh nghiÖp lín.
h¹n h·ng nªn ®ãng cöa s¶n xuÊt. b. Më réng nh÷ng dÞch vô c«ng céng cã tÝnh kinh tÕ cña quy m«.
b. ë C, P = MC , h·ng ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. c. Ng¨n chÆn kh«ng cho gi¶m sè c¸c h·ng nhá.
c. ë A h·ng ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, nh−ng trong dµi h¹n h·ng d. H¹n chÕ viÖc s¸t nhËp.
ph¶i bá kinh doanh. e. §¶m b¶o sù c¹nh tranh.
d. ë B h·ng ph¶i ®ãng cöa ng¾n h¹n
6. Trong h×nh 6.3 diÖn tÝch nµo biÓu thÞ thÆng d− tiªu dïng bÞ mÊt do ®Æt gi¸
e. Kh«ng c©u nµo ®óng
®éc quyÒn b¸n?P
P

A

D
B
ATC
F
E
C
MC = AVC
D
D
Q
C
A B
MR
MR
H×nh 6.3
9. LËp luËn nµo sau ®©y ñng hé c¹nh tranh?

a. C¹nh tranh t¹o ra sè h·ng s¶n xuÊt hiÖu qu¶.
b. C¹nh tranh lu«n lu«n lµm cho gi¸ s¶n phÈm thÊp h¬n.
a. DEF. c. C¹nh tranh lµm cho gi¸ s¶n phÈm ph¶n ¸nh s¸t h¬n chi phi c¬
b. ACF. héi cña viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸.
c. BDFC. d. C¹nh tranh hoµn h¶o lµm cho P = MC.
d.BCDE. e. TÊt c¶ c¸c lËp luËn trªn ®Òu ñng hé c¹nh tranh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
10.LËp luËn nµo sau ®©y kh«ng ñng hé c¹nh tranh hoµn h¶o?

7. Mét h·ng b¸n cïng mét lo¹i s¶n phÈm cho hai nhãm kh¸ch hµng: A vµ B. a. Trong c¸c ngµnh ®−îc ®Æc tr−ng bëi tÝnh kinh tÕ cña quy m« th×
H·ng cho r»ng viÖc ph©n biÖt gi¸ cÊp ba lµ kh¶ thi vµ muèn ®Æt c¸c møc gi¸
viÖc tËp trung ho¸ sÏ lµm cho gi¸ thÊp h¬n.
tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. BiÓu thøc nµo trong c¸c biÓu thøc sau ®©y m« t¶ s¸t
nhÊt chiÕn l−îc gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn?
b. §éc quyÒn cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ®ßi
hái nhiÒu kinh phÝ h¬n.
a. PA = PB = MC
c. Chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m dÇn trong mét
b. MRA = MRB
chuçi s¶n phÈm tiÒm tµng.
c. MRA = MRB = MC
d. H·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o tèi ®a ho¸ lîi nhuËn b»ng
d. MRA – MRB = 1 – MC
viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ë MC = MR.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng
e. TÊt c¶ c¸c lËp luËn trªn.
8. Tr−êng hîp nµo trong c¸c tr−êng hîp sau lµ hµng rµo gia nhËp ñng hé c¹nh
tranh kh«ng hoµn h¶o? 11.Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ ®óng?
a. §−êng cung ®éc quyÒn lµ phÇn cña ®−êng chi phÝ cËn biªn n»m
a. §Æt gi¸ thÊp h¬n gi¸ gia nhËp.
trªn møc chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh tèi thiÓu.
b. B¶o hé ngµnh trong n−íc khái sù c¹nh tranh thÕ giíi b»ng thuÕ
b. §−êng cung ®éc quyÒn lµ kÕt qu¶ cña mèi quan hÖ 1:1 gi÷a gi¸
quan.
vµ l−îng.
c. Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm.
c. Nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®−êng cung v× l−îng cung ë mét møc
d. S¶n l−îng t¨ng th× chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m.
gi¸ cô thÓ phô thuéc vµo ®−êng cÇu cña nhµ ®éc quyÒn.
e. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn.
d. Nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®−êng cung v× ®−êng chi phÝ cËn biªn 7. Trong mét ngµnh mµ ë ®ã tÝnh kinh tÕ cña quy m« lµ lín th× c¸c h·ng
c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ cã chi phÝ thÊp h¬n c¸c h·ng mang tÝnh chÊt
(cña nhµ ®éc quyÒn) thay ®æi ®¸ng kÓ theo thêi gian.
®éc quyÒn.
e. TÊt c¶ ®Òu sai.
8. NÕu ngµnh ®éc quyÒn tù nhiªn thu ®−îc lîi nhuËn b×nh th−êng th×
6.2 §óng hay sai møc s¶n l−îng lµ tèi −u vÒ mÆt x· héi.
9. Trong nh÷ng ngµnh c¹nh tranh nghiªn cøu vµ triÓn khai ®−îc theo
1. Trong ®éc quyÒn tù nhiªn mét h·ng cã thÓ s¶n xuÊt víi chi phÝ trung
®uæi tÝch cùc h¬n so víi trong c¸c ngµnh mang tÝnh ®éc quyÒn.
b×nh thÊp h¬n møc cã thÓ nÕu nã ph¶i chia sÎ thÞ tr−êng cho c¸c h·ng
kh¸c. 10. §¸nh thuÕ thu mét lÇn vµo lîi nhuËn ®éc quyÒn cã thÓ lµm gi¶m bít
sù bãp mÐo vÒ s¶n l−îng.
2. ThiÖt h¹i cña ®éc quyÒn mµ x· héi ph¶i chÞu ®−îc minh ho¹ bëi sù
kh¸c nhau gi÷a gi¸ vµ chi phÝ cËn biªn. 11. Kh«ng cã c¸c hµng rµo nhËp khÈu th× viÖc c¹nh tranh nhËp khÈu
buéc nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt trong n−íc ®Æt gi¸ cña m×nh b»ng gi¸ thÕ
3. NÕu sù gia nhËp vµo mét ngµnh lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu dèc
giíi trõ nh÷ng ngµnh trong n−íc tËp trung cao.
xuèng cña mçi h·ng sang bªn tr¸i ®ñ ®Ó lo¹i trõ tÊt c¶ lîi nhuËn
th× hÇu hÕt c¸i gäi lµ l·ng phÝ cña c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o sÏ
6.3 C©u hái th¶o luËn
bÞ lo¹i bá.
4. Mét trong nh÷ng lîi Ých cña ®éc quyÒn so víi c¹nh tranh hoµn h¶o lµ 1. Theo b¹n sù tån t¹i cña søc m¹nh ®éc quyÒn g©y ra mèi quan t©m x·
trong nh÷ng tr−êng hîp cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« th× chi phÝ s¶n héi hay mèi quan t©m ph¸t sinh chØ v× sù l¹m dông søc m¹nh ®ã.
xuÊt sÏ thÊp h¬n.
2. Gi¶i thÝch t¹i sao viÖc ®Æt gi¸ lý t−ëng vÒ mÆt x· héi ®èi víi nhµ ®éc
5. Mét lËp luËn m¹nh mÏ ñng hé cho th−¬ng m¹i tù do lµ nã sÏ khuyÕn quyÒn lµ P = MC thËm chÝ ®iÒu nµy dÉn ®Õn thua lç cho nhµ ®éc
khÝch c¸c ngµnh trong n−íc tËp trung cao ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ quyÒn, vµ do ®ã ®ßi hái trî cÊp cña chÝnh phñ.
h¬n.
3. H·y gi¶i thÝch c¸c b−íc trong viÖc ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ ®èi víi mét
6. Mét khi h·ng ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ tÝch luü cña nghiªn cøu vµ ngµnh cô thÓ. Cã thÓ ®iÒu tiÕt g× trong ngµnh? B¹n cã nghÜ r»ng cã c¸c
qu¶ng c¸o vµ cã ®−îc mét søc m¹nh ®éc quyÒn nµo ®ã ®èi víi hoµn c¶nh trong ®ã c¸c nhµ kinh tÕ thÝch kÕt qu¶ kh«ng ®iÒu tiÕt h¬n
gi¸ th× c¸c h·ng nhá khã mµ ®uæi kÞp vµ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. kÕt qu¶ bÞ ®iÒu tiÕt tèt nhÊt? Gi¶i thÝch.
c. §éc quyÒn tËp ®oµn lµ mét h×nh thøc c¹nh tranh.
4. Gi¶ sö r»ng toµn bé lîi nhuËn cña nhµ ®éc quyÒn bÞ ®¸nh thuÕ hÕt,
ch¼ng h¹n, b»ng thuÕ ®¹i lý ®éc quyÒn. §iÒu nµy cã dÉn ®Õn viÖc lo¹i d. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn ®−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ mét
bá sù bãp mÐo ®éc quyÒn kh«ng? Gi¶i thÝch b»ng lêi vµ h×nh vÏ. ®−êng dèc xuèng.
e. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
7. C¹nh tranh ®éc quyÒn 4. NÕu thÞ tr−êng do mét sè h·ng chi phèi th× cÊu tróc thÞ tr−êng cña nã lµ
a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
7.1 Chän c©u tr¶ lêi b. §éc quyÒn tËp ®oµn.
c. §éc quyÒn.
1. Trong m« h×nh c¹nh tranh th×
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.
a. Doanh thu cËn biªn ®èi víi mét h·ng b»ng gi¸ thÞ tr−êng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. NÕu h·ng n©ng gi¸ cña m×nh lªn cao h¬n gi¸ mµ c¸c ®èi thñ ®Æt
5. Khi cã c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o th×
th× nã sÏ mÊt tÊt c¶ kh¸ch hµng.
a. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp b»ng ®−êng cÇu thÞ tr−êng.
c. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ ®−êng n»m ngang.
b. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ ®−êng n»m ngang.
d. H·ng lµ ng−êi chÊp nhËn gi¸.
c. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ dèc xuèng.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
d. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ dèc lªn.
2. NÕu mét h·ng cung cho toµn bé thÞ tr−êng th× cÊu tróc thÞ tr−êng lµ
e. §−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ th¼ng ®øng.
a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
6. Khi ®−êng cÇu h·ng gÆp lµ ®−êng dèc xuèng th× doanh thu cËn biªn nhá h¬n
b. §éc quyÒn tËp ®oµn. gi¸
a. V× nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn.
c. §éc quyÒn.
b. Trong ng¾n h¹n chø kh«ng ph¶i trong dµi h¹n.
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.
c. V× khi s¶n l−îng t¨ng gi¸ ph¶i gi¶m cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n
e. kh«ng c©u nµo ®óng.
phÈm.
3. C¹nh tranh ®éc quyÒn kh¸c víi ®éc quyÒn ë chç
d. V× ph¶i tr¶ thuÕ.
a. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn c¸c h·ng kh«ng lo l¾ng vÒ c¸c
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ cña m×nh.
b. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn kh«ng cã sù c¹nh tranh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
7. "Chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸" lµ quy t¾c tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho cÊu tróc thÞ
tr−êng nµo sau ®©y?
11.V× hä lµ nh÷ng ng−êi b¸n duy nhÊt nªn ®éc quyÒn b¸n cã thÓ thu ®−îc
a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
a. Lîi nhuËn kinh tÕ thÇn tuý.
b. §éc quyÒn tËp ®oµn.
b. Lîi nhuËn kÕ to¸n thuÇn tuý.
c. §éc quyÒn.
c. Lîi nhuËn b»ng kh«ng.
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.
d. Tû lÖ lîi nhuËn b×nh th−êng tõ vèn ®Çu t−.
e. TÊt c¶ c¸c cÊu tróc thÞ tr−êng trªn.
e. c vµ d.
8. So víi c¹nh tranh, ®éc quyÒn b¸n
12.Th−íc ®o søc m¹nh thÞ tr−êng cña h·ng lµ
a. §Æt gi¸ cao h¬n. a. Sè c«ng nh©n h·ng cã.
b. B¸n nhiÒu s¶n l−îng h¬n. b. Quy m« t− b¶n.
c. §Æt gi¸ thÊp h¬n. c. Gi¸ thÞ tr−êng cña c¸c cæ phiÕu cña nã.
d. B¸n Ýt s¶n l−îng h¬n. d. Møc ®é mµ ®−êng cÇu nã gÆp dèc xuèng.
e. a vµ d. e. TÊt c¶.
13.§−êng cÇu mµ h·ng gÆp dèc xuèng nh− thÕ nµo ®−îc quy ®Þnh bëi
9. §−êng cÇu thÞ tr−êng lµ ®−êng cÇu h·ng gÆp khi cÊu tróc thÞ tr−êng lµ
a. Sè h·ng trong ngµnh.
a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
b. Møc ®é mµ s¶n phÈm cña nã kh¸c víi cña c¸c ®èi thñ.
b. §éc quyÒn tËp ®oµn.
c. Quy m« t− b¶n.
c. §éc quyÒn.
d. Møc tèi thiÓu cña chi phÝ trung b×nh cña nã.
d. C¹nh tranh ®éc quyÒn.
e. a vµ b.
e. TÊt c¶ c¸c cÊu tróc thÞ tr−êng trªn.
14.Sù kh¸c biÖt s¶n phÈm lµ do
10.§éc quyÒn b¸n chªnh lÖch gi÷a gi¸ vµ chi phÝ cËn biªn sÏ lín h¬n khi ®−êng
a. Nh÷ng sù kh¸c nhau trong ®Æc tÝnh cña c¸c s¶n phÈm do c¸c
cÇu lµ
h·ng kh¸c nhau s¶n xuÊt ra.
a. Co d·n h¬n.
b. Nh÷ng sù kh¸c nhau trong vÞ trÝ cña c¸c h·ng.
b. Ýt co d·n h¬n.
c. Nh÷ng sù kh¸c nhau nhËn ®−îc do qu¶ng c¸o.
c. Co d·n ®¬n vÞ.
d. Th«ng tin kh«ng hoµn h¶o vÒ gi¸ vµ sù s½n cã.
d. Co d·n hoµn toµn
e. TÊt c¶.
a. Khi s¶n l−îng t¨ng chi phÝ trung b×nh gi¶m.
15.Khi c¸c s¶n phÈm b¸n trong mét ngµnh lµ kh¸c nhau th× nÕu mét h·ng n©ng
gi¸ cña m×nh lªn
b. §Æt c¸c gi¸ kh¸c nhau cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c nhau.
a. SÏ mÊt hÕt kh¸ch hµng.
c. Mét yÕu tè nµo ®ã dùng lªn c¸c hµng rµo gia nhËp ®èi víi c¸c
b. SÏ kh«ng mÊt kh¸ch hµng nµo.
®èi thñ c¹nh tranh míi.
c. SÏ mÊt mét sè chø kh«ng ph¶i tÊt c¶ kh¸ch hµng.
d. Khi s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau b»ng cïng mét nhµ
d. SÏ rêi bá kinh doanh.
m¸y vµ m¸y mãc thiÕt bÞ th× chi phÝ trung b×nh thÊp h¬n.
e. Lîi nhuËn cña nã sÏ t¨ng.
e. §Æt gi¸ thÊp cho trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó ®uæi c¸c ®èi
16.C¸c hµng rµo gia nhËp
thñ c¹nh tranh ra ngoµi thÞ tr−êng.
a. Lµ c¸c yÕu tè ng¨n c¶n c¸c h·ng míi gia nhËp ngµnh.
20.Mét h·ng kh«ng thÓ ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ s¶n phÈm mµ m×nh b¸n ra gäi lµ:
b. Lµ bÊt hîp ph¸p.
a. Ng−êi ®Æt gi¸.
c. Cho phÐp c¸c h·ng ®ang ë trong ngµnh tiÕp tôc thu ®−îc lîi
b. Ng−êi chÊp nhËn gi¸.
nhuËn kinh tÕ.
c. Ng−êi ra quyÕt ®Þnh hîp lý.
d. Hµm ý r»ng doanh thu cËn biªn lín h¬n chi phÝ cËn biªn.
d. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. a vµ c.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng
17.ë c©n b»ng trong c¹nh tranh ®éc quyÒn
a. C¸c h·ng thu ®−îc lîi nhuËn kinh tÕ b»ng kh«ng. 21.NÕu D lµ ®−êng th¼ng th×
b. Gi¸ b»ng chi phÝ trung b×nh. a. MR b¾t ®Çu ë cïng mét ®iÓm víi ®−êng cÇu vµ lµ ®−êng dèc
c. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn. xuèng nh−ng víi ®é dèc lín gÊp ®«i.
d. Gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn. b. MR cao h¬n P.
e. TÊt c¶. c. MR d−¬ng.
d. MR kh«ng ®æi
18.§Æt c¸c gi¸ kh¸c nhau cho c¸c kh¸ch hµng kh¸c nhau gäi lµ
e. MR chÝnh lµ ®−êng th¼ng ®ã.
a. Ph©n biÖt s¶n phÈm.
b. Ph©n biÖt gi¸. 22.S¶n l−îng cña h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o trong ng¾n h¹n lµ sè l−îng cã:
c. §Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng. a. MC = MR =P.
d. §Æt gi¸ giíi h¹n. b. AVC = P.
e. §éc quyÒn tù nhiªn.
c. Tèi thiÓu ho¸ ATC.
19.TÝnh kinh tÕ cña quy m« ®Ò cËp ®Õn d. ATC = P.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 26.Trong ng¾n h¹n h·ng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn (hoÆc tèi thiÓu ho¸ thua lç)
ph¶i ®¶m b¶o:
23.NÕu ®−êng cÇu cña h·ng lµ ®−êng n»m ngang th× doanh thu cËn biªn cña
a. Tæng chi phÝ trung b×nh cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
h·ng:
b. Doanh thu trung b×nh cao h¬n tæng chi phÝ trung b×nh.
a. Nhá h¬n gi¸ cña s¶n phÈm.
c. Tæng doanh thu lín h¬n tæng chi phÝ.
b. B»ng gi¸ cña s¶n phÈm.
d. Gi¸ cao h¬n chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
c. Lín h¬n gi¸ cña s¶n phÈm.
e. Doanh thu trung b×nh lín h¬n chi phÝ trung b×nh.
d. Lín h¬n, b»ng, hoÆc nhá h¬n gi¸ cña s¶n phÈm phô thuéc vµo
27.NÕu nhµ ®éc quyÒn muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× nã ph¶i lµm ®iÒu g× sau
c¸c hoµn c¶nh cô thÓ. ®©y?
e. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc tõ c¸c th«ng tin trªn. a. Tèi ®a ho¸ doanh thu.
b. Tèi ®a hãa lîi nhuËn ®¬n vÞ.
24.C©u nµo sau ®©y m« t¶ mét h·ng ë ®iÓm c©n b»ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña
c. Chän møc s¶n l−îng nµo cã chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu.
nã?
d. Chän møc s¶n l−îng nµo cã chi phÝ cè ®Þnh trung b×nh tèi thiÓu.
a. Doanh thu cËn biªn lu«n lu«n b»ng doanh thu trung b×nh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. §é dèc cña ®−êng tæng lîi nhuËn b»ng 1.
c. §é dèc cña ®−êng tæng doanh thu vµ ®−êng tæng chi phÝ b»ng 28.NÕu mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o hiÖn ®ang s¶n xuÊt ë ®iÓm mµ
doanh thu trung b×nh cao h¬n chi phÝ cËn biªn th× ban qu¶n lý ph¶i ¸p dông
nhau. chÝnh s¸ch nµo trong c¸c chÝnh s¸ch sau ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
d. CÇu lín h¬n cung. a. Më réng s¶n l−îng vµ h¹ gi¸.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. Thu hÑp s¶n l−îng vµ t¨ng gi¸.
c. Thu hÑp s¶n l−îng vµ gi÷ nguyªn gi¸.
25.Trong t×nh huèng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o mèi quan hÖ gi÷a gi¸ thÞ
d. Më réng s¶n l−îng vµ gi÷ gi¸ kh«ng ®æi.
tr−êng vµ doanh thu cËn biªn cña h·ng lµ:
e. Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµm mét ®iÒu nµo ®ã trong c¸c ®iÒu trªn
a. P nhá h¬n MR ë tÊt c¶ hay hÇu hÕt c¸c møc s¶n l−îng.
v× cã thÓ nã ®ang tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
b. P lín h¬n MR ë hÇu hÕt c¸c møc s¶n l−îng.
c. P b»ng MR ë tÊt c¶ c¸c møc s¶n l−îng. 29.§Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn (hoÆc tèi thiÓu ho¸ thua lç) h·ng ph¶i ®¶m b¶o s¶n
xuÊt ë møc s¶n l−îng mµ t¹i ®ã:
d. P hoÆc nhá h¬n MR ë nh÷ng møc s¶n l−îng cô thÓ hoÆc b»ng
a. Doanh thu cËn biªn gi¶m nhanh h¬n chi phÝ cËn biªn.
MR.
b. Chi phÝ trung b×nh ®ang t¨ng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. Chi phÝ cËn biªn ®ang gi¶m.
d. Doanh thu cËn biªn ®ang t¨ng. 33.Nguyªn nh©n nµo sau ®©y lµm cho c¹nh tranh hoµn h¶o t¹o ra sù ph©n bæ tµi
nguyªn hiÖu qu¶ h¬n lµ ®éc quyÒn?
e. Doanh thu cËn biªn ®ang gi¶m.
a. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng tèi thiÓu ho¸ chi
30.Mét nhµ ®éc quyÒn thÊy r»ng, ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi, doanh thu cËn
phÝ trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
biªn b»ng 4$ vµ chi phÝ cËn biªn b»ng 3,2$, ®iÒu nµo trong c¸c ®iÒu sau sÏ
b. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng tèi ®a ho¸ s¶n
tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn?
l−îng trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
a. Gi÷ gi¸ vµ s¶n l−îng kh«ng ®æi.
c. C¸c h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o cè g¾ng ®Æt gi¸ thÊp h¬n
b. T¨ng gi¸ vµ gi÷ s¶n l−îng kh«ng ®æi.
trong khi c¸c ®éc quyÒn cè g¾ng ®Æt gi¸ cao h¬n.
c. Gi¶m gi¸ vµ t¨ng s¶n l−îng.
d. Mét h·ng trong c¹nh tranh hoµn h¶o kh«ng kiÓm so¸t ®−îc gi¸
d. Gi¶m gi¸ vµ t¨ng s¶n l−îng.
thÞ tr−êng cña s¶n phÈm cña m×nh trong khi ®éc quyÒn cã thÓ
e. Gi¶m gi¸ vµ gi÷ nguyªn s¶n l−îng.
®−îc lîi tõ viÖc t¹o ra sù kh¸c nhau gi÷a P vµ MC.
31.NÕu c¸c ®iÒu kiÖn cÇu ®ang lµm cho h·ng kh«ng thÓ thu ®−¬c lîi nhuËn ë
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
bÊt kú møc s¶n l−îng nµo th× chÝnh s¸ch ng¾n h¹n tèt nhÊt mµ h·ng nªn thùc
hiÖn lµ g×?
34.NÕu ®−êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P: ($) 5, 4,
3, 2, 1, vµ q: 8, 12, 17, 22, 27, th× l−îng doanh thu bæ sung do gi¸ gi¶m ®i
a. §ãng cöa.
1$ lµ:
b. TiÕp tôc s¶n xuÊt nÕu cã mét møc s¶n l−îng nµo ®ã mµ h·ng
a. 3, 8, 12($).
cã thÓ bï ®¾p ®−îc chi phÝ cè ®Þnh cña m×nh.
b. 3, 8, 12, -7($).
c. TiÕp tôc s¶n xuÊt nÕu cã mét møc s¶n l−îng nµo ®ã mµ h·ng
c. 8, 12 -7, -17($).
cã thÓ bï ®¾p ®−îc chi phÝ biÕn ®æi cña m×nh.
d. 8, 3, -7, -17($).
d. Lo¹i bá quy t¾c doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
e. 0, 3, -7($).
e. Cho doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ trung b×nh.
35.§−êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P: 5, 4, 3, 2,
32.Trong mét t×nh huèng ®éc quyÒn b¸n thuÇn tuý:
1($), vµ q: 8, 12, 17, 22, 27. NÕu h·ng kh«ng thÓ s¶n xuÊt ë møc s¶n l−îng
a. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n l−îng ph¶i b»ng trong c¹nh tranh thuÇn tuý. bÊt kú nµo kh¸c th× gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ doanh thu lµ:
b. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n l−îng ph¶i cao h¬n trong c¹nh tranh thuÇn tuý. a. P = 5, q = 8.
c. Gi¸ s¶n phÈm vµ s¶n l−îng ph¶i thÊp h¬n trong c¹nh tranh b. P =4, q = 12.
thuÇn tuý.
c. P = 3, q = 17.
d. Gi¸ s¶n phÈm th«ng th−êng lµ cao h¬n vµ s¶n l−îng thÊp h¬n
d. P = 2; q = 22.
trong c¹nh tranh thuÇn tuý.
e. P = 1, q = 27.
e. Gi¸ s¶n phÈm thÊp h¬n vµ s¶n l−îng cao h¬n so víi c¹nh tranh
thuÇn tuý.
36.§−êng cÇu mµ mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o gÆp lµ P: 5, 4, 3, 2,
1($), vµ q: 8, 12, 17, 22, 27. vµ MC kh«ng ®æi ë 4,5$. NÕu h·ng kh«ng thÓ
s¶n xuÊt ë møc s¶n l−îng bÊt kú nµo kh¸c th× gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a lîi
nhuËn lµ:
a. P = 5, q = 8.
b. P = 4 q = 12.
c. P = 3 q = 17.
d. P = 2. q = 22.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
37.Mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã c¸c mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ cÇu
®−îc cho ë h×nh 7.1:
a. §ang bÞ lç.
b. §ang cã lîi nhuËn thuÇn tuý.
c. §ang kh«ng cã lîi nhuËn thuÇn tuý.
d. §ãng cöa s¶n xuÊt.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
38.§éc quyÒn tËp ®oµn cã nghÜa lµ:
a. Mét ng−êi b¸n.
b. Hai ng−êi b¸n.
c. Mét sè ng−êi b¸n.
d. §éc quyÒn tù nhiªn bÞ ®iÒu tiÕt.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

39.§Æc ®iÓm nµo sau ®©y lµ cña ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn?
a. Mét thÞ tr−êng më v× lîi Ých tèt nhÊt cña ng−êi tiªu dïng.
b. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã kh«ng cã c¹nh tranh.
c. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã chØ cã mét ng−êi b¸n.

P
d. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã cã mét sè ng−êi b¸n c¹nh 13. Møc ®é cña søc m¹nh thÞ tr−êng cña h·ng ®−îc ®o bëi ®−êng cÇu
cña ngµnh dèc nh− thÕ nµo.
tranh víi nhau.
e. Mét t×nh huèng thÞ tr−êng trong ®ã cã mét sè ng−êi mua c¹nh 14. §−êng cÇu cµng co d·n th× gi¸ cµng cao h¬n chi phÝ cËn biªn trong
®éc quyÒn.
tranh víi nhau.
15. §éc quyÒn b¸n tËp ®oµn cã ®óng hai ng−êi b¸n.
7.2 §óng hay sai 16. ThÐp lµ mét ngµnh ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn.
1. Trong c¹nh tranh hoµn h¶o ®−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ mét ®−êng 17. NÕu mét ngµnh lµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn th× h·ng sÏ bÞ h¹n chÕ
dèc xuèng. h¬n trong viÖc lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu cña m×nh do c¸c hµnh
®éng cña c¸c h·ng kh¸c so víi khi h·ng lµ c¹nh tranh ®éc quyÒn.
2. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn ®−êng cÇu mµ h·ng gÆp lµ mét ®−êng
18. H·ng c¹nh tranh hoµn h¶o kh¸c biÖt ë chç nã kh«ng cã ®−îc sù kiÓm
dèc xuèng.
so¸t ®èi víi gi¸.
3. Khi h·ng gÆp ®−êng cÇu dèc xuèng th× doanh thu cËn biªn nhá
19. S¶n l−îng mµ h·ng ph¶i s¶n xuÊt ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ møc
h¬n gi¸.
s¶n l−îng mµ ë ®ã lîi nhuËn tõ ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi cïng lín h¬n
4. Doanh thu cËn biªn nhá h¬n gi¸ b¸n v× gi¸ ph¶i gi¶m ®Ó s¶n
ë bÊt kú møc s¶n l−îng nµo ®ã kh¸c.
l−îng t¨ng.
20. NÕu doanh thu cËn biªn ©m cã nghÜa lµ tæng doanh thu ®ang gi¶m.
5. Ngµnh cã mét ng−êi b¸n lµ ®éc quyÒn b¸n.
21. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hoµn h¶o doanh thu cËn biªn vµ gi¸ ®èi
6. §−êng cÇu mµ nhµ ®éc quyÒn gÆp còng lµ ®−êng cÇu cña ngµnh.
víi c¸ nh©n h·ng lµ mét.
7. Trong ®éc quyÒn b¸n gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
22. Mét h·ng lu«n cè g¾ng s¶n xuÊt ë ®iÓm chi phÝ trung b×nh tèi thiÓu.
8. Trong c¹nh tranh ®éc quyÒn gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
23. Mét h·ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sÏ lu«n lu«n cè g¾ng ho¹t ®éng ë
9. So víi c¹nh tranh hoµn h¶o, ®éc quyÒn s¶n xuÊt nhiÒu h¬n nh−ng møc chi phÝ cËn biªn b»ng doanh thu cËn biªn nÕu chi phÝ trung
®Æt gi¸ cao h¬n. b×nh kh«ng ®¹t tèi thiÓu ë ®iÓm ®ã.
10. NÕu cã hµng rµo gia nhËp th× c¸c h·ng cã thÓ tiÕp tôc thu ®−îc lîi 24. Nhµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn ®¹t c©n b»ng khi doanh thu cËn biªn
nhuËn rßng. b»ng chi phÝ cËn biªn.
11. Sù kh¸c biÖt s¶n phÈm do c¸c hµng rµo gia nhËp g©y ra. 25. S¶n xuÊt lóa ®−îc m« t¶ tèt nhÊt lµ ®éc quyÒn b¸n tËp ®oµn.
26. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn x¶y ra ë ®é co d·n cña cÇu theo gi¸ b»ng 1.
12. ë c©n b»ng trong c¹nh tranh ®éc quyÒn gi¸ cao h¬n chi phÝ trung
b×nh.
27. Mét nhµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o kh«ng gia nhËp ngµnh ë møc 1. §¸nh gi¸ nhËn ®Þnh: “Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o,
gi¸ ®ang thÞnh hµnh v× lµm nh− thÕ sÏ lµm gi¶m doanh thu cËn gi¸ thÞ tr−êng kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh bëi cung vµ cµu”. C¸c nhµ kinh
biªn. tÕ nãi “nhµ ®éc quyÒn kh«ng cã ®−êng cung” cã nghÜa g×?
28. ThuÕ c¶ gãi (kh«ng phô thuéc vµo s¶n l−îng) ®¸nh vµo h·ng c¹nh 2. Chi phÝ cËn biªn kh«ng bao giê lµ sè ©m, nªn h·ng cã chi phÝ kh«ng
tranh kh«ng hoµn h¶o sÏ lµm dÞch chuyÓn ®−êng doanh thu cËn biªn b»ng kh«ng chØ cã thÓ tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn khi doanh thu cËn
cña nã lªn trªn vµ do ®ã lµm t¨ng gi¸ c©n b»ng vµ lµm gi¶m s¶n l−îng biªn lµ sè d−¬ng. Nãi c¸ch kh¸c: mét h·ng nh− thÕ chØ cã thÓ tèi ®a
c©n b»ng. ho¸ lîi nhuËn ë møc gi¸ n»m ë phÇn co d·n cña ®−êng cÇu”. B¹n cã
29. Khi mét h·ng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o ®Æt chi phÝ cËn biªn b»ng ®ång ý kh«ng? T¹i sao?
doanh thu cËn biªn sÏ dÉn ®Õn s¶n l−îng nhá h¬n vµ gi¸ cao h¬n 3. “NÕu h·ng tèi ®a hãa lîi nhuËn th× mét møc thuÕ thÊp (50.000 ®ång
so víi chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸. ch¼ng h¹n) ®¸nh vµo lîi nhuËn sÏ kh«ng lµm thay ®æi gi¸ vµ s¶n
30. NÕu mét h·ng cã chi phÝ b»ng kh«ng th× s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi l−îng c©n b»ng”. B¹n cã ®ång ý kh«ng? T¹i sao?
nhuËn lµ møc mµ ë ®ã doanh thu cËn biªn b»ng kh«ng.
4. “Kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm kh«ng t−¬ng thÝch víi c¹nh tranh hoµn
31. Mét h·ng kh«ng thÓ tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn cña m×nh nÕu nã h¶o”. H·y bµn luËn.
ho¹t ®éng ë miÒn kh«ng co d·n cña ®−êng cÇu.
5. “C¸c ngµnh cã tÝnh kinh tÕ cña quy m« lín h¬n cã xu h−íng cã tû lÖ
32. §−êng tæng doanh thu cña mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o lµ mét
tËp trung lín h¬n”. B¹n cã ®ång ý víi nhËn ®Þnh ®ã kh«ng? Thùc tÕ
®−êng th¼ng dèc lªn xuÊt ph¸t tõ gèc to¹ ®é.
ë ViÖt Nam nh− thÕ nµo?
33. Quy m« tèi thiÓu cã hiÖu qu¶ lµ møc s¶n l−îng mµ ë ®ã tÝnh kinh tÕ
6. H·y ®−a ra c¸c vÝ dô vÒ hµnh vi cña c¸c h·ng kinh doanh cho thÊy
cña quy m« kh«ng cßn n÷a.
r»ng chóng kh«ng cè g¾ng tèt ®a hãa lîi nhuËn. H·y ®−a ra mét sè
34. Trong thùc tÕ mét doanh nghiÖp kh«ng ®Æt gi¸ cho s¶n phÈm cña
ngo¹i lÖ. H·y bµn luËn xem lý thuyÕt kinh tÕ dùa trªn gi¶ ®Þnh tèi ®a
m×nh b»ng c¸ch lµm chi phÝ cËn biªn b»ng doanh thu cËn biªn v× nã
hãa lîi nhuËn cã liªn quan g× trong tr−êng hîp c¸c vÝ dô nµy.
thÊy r»ng nã cã thÓ t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn h¬n b»ng c¸ch ®Æt gi¸
7. “Mçi kho¶n chi cho ho¹t ®éng tõ thiÖn cña c«ng ty chøng minh r»ng
cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
gi¶ ®Þnh h·ng tèi ®a hãa lîi nhuËn lµ sai”. B¹n cã ®ång ý kh«ng? T¹i
35. Trong nh÷ng ngµnh chi phÝ gi¶m m¹nh kh«ng thÓ hy väng cã c¹nh
sao?
tranh hoµn h¶o.

8. §éc quyÒn tËp ®oµn
7.3 C©u hái th¶o luËn
c. Hµnh ®éng v× lîi Ých riªng cña m×nh, nh÷ng ng−êi tï thùc hiÖn
8.1 Chän c©u tr¶ lêi
ph−¬ng ¸n xÊu nhÊt.
1. Kh«ng gièng nh− c¸c h·ng ho¹t ®éng trong c¸c thÞ tr−êng c¹nh tranh ®éc d. Kh«ng thÓ nãi ®iÒu g× sÏ x¶y ra v× mçi ng−êi tï ®Òu ph¶i lo
quyÒn, c¸c nhµ ®éc quyÒn tËp ®oµn
l¾ng vÒ c¸c ph¶n øng cña ng−êi kia.
a. GÆp ®−êng cÇu dèc xuèng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. Lµ nh÷ng ng−êi chÊp nhËn gi¸.
5. CÊu kÕt trong thùc tÕ lµ khã kh¨n v×
c. Ph¶i lo l¾ng vÒ c¸ch mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ph¶n øng l¹i c¸c a. LuËt chèng cÊu kÕt lµm cho nh÷ng hiÖp ®Þnh c«ng khai cè ®Þnh
quyÕt ®Þnh cña hä. gi¸ lµ bÊt hîp ph¸p.
d. §Æt gi¸ cao h¬n chi phÝ cËn biªn. b. C¸ nh©n c¸c h·ng cã ®éng c¬ gian lËn vµ c¾t gi¶m gi¸ lÉn nhau.
e. a vµ d. c. Khi ®iÒu kiÖn cÇu vµ chi phÝ thay ®æi khã mµ ®µm ph¸n l¹i
2. Mét nhãm c¸c c«ng ty hµnh ®éng phèi hîp vµ ph©n chia ngµnh ®Ó tèi ®a ho¸ nh÷ng hiÖp ®Þnh ngÇm.
lîi nhuËn gäi lµ
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
a. §éc quyÒn b¸n.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. §éc quyÒn mua.
6. Khi c¸c nhµ ®éc quyÒn c«ng bè sÏ lµm theo nh÷ng sù thay ®æi gi¸ do mét
c. Cartel. h·ng nµo ®ã ®Æt ra, th× sÏ cã
a. C¹nh tranh gi¸ nhiÒu h¬n.
d. Antitrust.
b. Møc ®é c¹nh tranh gi¸ vÉn nh− thÕ.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
c. C¹nh tranh gi¸ Ýt h¬n.
3. Mét khã kh¨n mµ c¸c cartel gÆp ph¶i lµ c¸ nh©n c¸c h·ng cã thÓ gian lËn vµ
d. R¾c rèi v× sù c«ng bè lµm theo lµ bÊt hîp ph¸p.
a. §Æt gi¸ thÊp h¬n møc ®· thèng nhÊt.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
b. B¸n nhiÒu h¬n møc s¶n l−îng ®· thèng nhÊt.
c. §Æt gi¸ cao h¬n møc ®· thèng nhÊt. 7. Mét h·ng cã thÓ ®Æt gi¸ thÊp h¬n chi phÝ ®Ó ®uæi ®èi thñ c¹nh tranh khái
lÜnh vùc kinh doanh mµ nã ®ang tiÕn hµnh gäi lµ
d. a vµ b. a. §Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng.
e. b vµ c. b. §Æt gi¸ giíi h¹n.
4. Trong T×nh thÕ l−ìng nan cña nh÷ng ng−êi tï c. §Æt gi¸ cã thÓ c¹nh tranh giµnh lÊy thÞ tr−êng.
a. C¶ hai ng−êi ®Òu hµnh ®éng v× lîi Ých riªng cña m×nh, dÉn ®Õn d. §Æt gi¸ cÊu kÕt.
ph−¬ng ¸n tèt nhÊt trªn quan ®iÓm kÕt hîp cña hä. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
b. C¶ hai ng−êi phèi hîp ®Ó thùc hiÖn ph−¬ng ¸n tèt nhÊt. 8. Mét h·ng cã thÓ sö dông c«ng suÊt thõa ®Ó
a. Lµm cho nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng tin r»ng c«ng viÖc c. Lµm theo viÖc gi¶m gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh nh−ng kh«ng
kinh doanh ®ã kh«ng tèt. lµm theo viÖc t¨ng gi¸.
b. §e däa nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng b»ng viÖc s¶n l−îng d. CÊu kÕt ®Ó cè ®Þnh gi¸ vµ thu lîi nhuËn ®éc quyÒn.
t¨ng nÕu hä gia nhËp thÞ tr−êng. e. Ph©n chia thÞ tr−êng theo mét c¸ch cã trËt tù.
c. Lµm cho nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng kh«ng ph©n biÖt ®−îc 12.Trong c¹nh tranh Bertrand c¸c h·ng
a. C¹nh tranh b»ng viÖc chän s¶n l−îng, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã
chi phÝ s¶n xuÊt.
vÒ s¶n l−îng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ s¶n xuÊt.
d. Lµm t¨ng chi phÝ cña ®èi thñ cña m×nh.
b. C¹nh tranh b»ng viÖc chän gi¸, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã vÒ gi¸
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Æt.
9. Mét h·ng ®ang ë trong ngµnh cã thÓ h¹ thÊp gi¸ cña m×nh ®Ó
a. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng chi phÝ cËn c. Lµm theo viÖc gi¶m gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh nh−ng kh«ng
biªn cña nã cao. lµm theo viÖc t¨ng gi¸.
b. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng chi phÝ cËn d. CÊu kÕt ®Ó cè ®Þnh gi¸ vµ thu lîi nhuËn ®éc quyÒn.
biªn cña nã thÊp.
e. Ph©n chia thÞ tr−êng theo mét c¸ch cã trËt tù.
c. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng tæng chi phÝ
13.Trong m« h×nh Cournot, hµm ph¶n øng
cña nã cao.
a. X¸c ®Þnh møc s¶n l−îng cña h·ng víi dù kiÕn cña nã vÒ møc
d. ThuyÕt phôc nh÷ng ng−êi gia nhËp tiÒm tµng r»ng tæng chi phÝ
s¶n l−îng h·ng kia sÏ s¶n xuÊt.
cña nã thÊp.
b. X¸c ®Þnh møc gi¸ cña h·ng víi dù kiÕn cña nã vÒ møc gi¸ h·ng
e. b vµ d.
kia sÏ ®Æt.
10.C¸c h·ng trong ®éc quyÒn tËp ®oµn cã thÓ ng¨n c¶n viÖc gia nhËp b»ng
c. BiÓu thÞ c¸ch mµ thÞ tr−êng sÏ ph¶n øng víi sù t¨ng lîi nhuËn
a. §e do¹ ®Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng.
cña h·ng.
b. X©y dùng c«ng suÊt thõa.
d. V¹ch ra c¸ch thøc mµ c¸c h·ng trong cartel sÏ ph¶n øng víi sù
c. §Æt gi¸ giíi h¹n.
gian lËn cña mét trong c¸c thµnh viªn.
d. TÊt c¶.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
e. a vµ b.
14.S¶n l−îng c©n b»ng trong m« h×nh Cournot lµ
11.Trong c¹nh tranh Cournot c¸c h·ng
a. Cao h¬n trong c¹nh tranh hoµn h¶o.
a. C¹nh tranh b»ng viÖc chän s¶n l−îng, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã
b. ThÊp h¬n trong c¹nh tranh hoµn h¶o.
vÒ s¶n l−îng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ s¶n xuÊt.
c. Cao h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
b. C¹nh tranh b»ng viÖc chän gi¸, víi mét dù ®o¸n nµo ®ã vÒ gi¸
d. ThÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ®Æt.
e. b vµ c. e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
15.Doanh thu cËn biªn ®èi víi h·ng cã ®−êng cÇu gÉy
8.2 §óng hay sai
a. Lµ cao h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
b. Lµ thÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
1. Trong ®éc quyÒn tËp ®oµn, c¸c h·ng lo l¾ng vÒ c¸c ph¶n øng cña c¸c
c. B»ng trong ®éc quyÒn b¸n.
®èi thñ c¹nh tranh.
d. Cã sù gi¸n ®o¹n ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 2. Trong c¹nh tranh Cournot, c¸c nhµ ®éc quyÒn tËp ®oµn chän s¶n
l−îng cña m×nh dù kiÕn r»ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh sÏ s¶n xuÊt møc
16.NÕu c¸c hµng ho¸ lµ thay thÕ hoµn h¶o th× gi¸ c©n b»ng trong m« h×nh
Bertrand lµ
s¶n l−îng ®óng b»ng thÕ.
a. Cao h¬n chi phÝ cËn biªn.
b. ThÊp h¬n chÝ phÝ cËn biªn. 3. Trong c¹nh tranh Bertrand, c¸c h·ng chän gi¸ cña m×nh dù kiÕn c¸c
c. B»ng chi phÝ cËn biªn. ®èi thñ gi÷ nguyªn gi¸.
d. ThÊp h¬n trong ®éc quyÒn b¸n.
4. Trong c¹nh tranh Bertrand, c¸c h·ng cho r»ng ®−êng cÇu co d·n h¬n
e. a vµ d.
trong m« h×ng Cournot.
17.NÕu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµm theo viÖc gi¶m gi¸ nh−ng kh«ng lµm theo
viÖc t¨ng gi¸ th× ®−êng cÇu h·ng gÆp 5. Trong c¹nh tranh Cournot, s¶n l−îng ®−îc chän cao h¬n møc sÏ
a. GÉy ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi. ®−îc chän trong c¹nh tranh nh−ng thÊp h¬n møc sÏ ®−îc chän
b. Cã sù gi¸n ®o¹n ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi. trong ®éc quyÒn b¸n.
c. N»m ngang ë møc gi¸ hiÖn thêi.
6. NÕu hµng ho¸ cña c¸c h·ng lµ thay thÕ hoµn h¶o th× gi¸ trong c¹nh
d. Th¼ng ®øng ë møc gi¸ hiÖn thêi.
tranh Bertrand lµ gi¸ ®éc quyÒn b¸n.
e. HoÆc c hoÆc d.
18.Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ ®óng? 7. NÕu h·ng coi ®−êng cÇu lµ gÉy th× cã kho¶ng trèng trong doanh thu
a. M« h×nh ®−êng cÇu gÉy gi¶ ®Þnh r»ng mçi h·ng coi møc s¶n cËn biªn ë møc s¶n l−îng hiÖn thêi
l−îng cña c¸c ®èi thñ cña m×nh lµ cè ®Þnh.
8. Cartel lµ mét nhãm c¸c h·ng c¹nh tranh víi nhau b»ng gi¸.
b. M« h×nh ®−êng cÇu gÉy gi¶ ®Þnh r»ng mçi h·ng coi møc gi¸
cña c¸c ®èi thñ cña m×nh lµ cè ®Þnh. 9. LuËt chèng cÊu kÕt cho phÐp c¸c cartel ®µm ph¸n c«ng khai ®Ó cè
c. Trong m« h×nh h·ng tréi c¸c h·ng nhá lµ nh÷ng ng−êi chÊp ®Þnh gi¸.
nhËn gi¸.
10. ViÖc sÏ ®Æt gi¸ theo gi¸ do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Æt ra g©y ra c¹nh
d. Trong m« h×nh Cournot, hai nhµ ®éc quyÒn c¹nh tranh b»ng
tranh gi¸ nhiÒu h¬n.
viÖc chän møc gi¸ cïng mét lóc.
1. NÕu mét ng−êi cã thÓ thu ®−îc 10$ mét giê th× ®é dèc cña rµng buéc ng©n
11. Ng−êi chØ ®¹o gi¸ gióp cartel ®iÒu chØnh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn th−êng
s¸ch nghØ ng¬i tiªu dïng lµ
xuyªn thay ®æi.
a. 1/10.
12. Mét khã kh¨n mµ c¸c cartel gÆp ph¶i lµ khi chóng thµnh c«ng trong b. 10.
viÖc n©ng gi¸ th× c¸c thµnh viªn cartel l¹i cè g¾ng c¾t gi¶m gi¸ cartel. c. 0,01.
d. 0,10.
13. §Æt gi¸ chiÕm thÞ tr−êng lµ viÖc cè t×nh ®Æt gi¸ thÊp h¬n chi phÝ s¶n
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
xuÊt ®Ó lo¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ra khái lÜnh vùc kinh doanh.
2. NÕu thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng t¨ng lªn th× rµng buéc ng©n s¸ch
14. §Æt gi¸ giíi h¹n lµ ®Æt gi¸ cao ®Ó khuyÕn khÝch sù gia nhËp.
a. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.
15. C¸c h·ng cã thÓ ®Ó c«ng suÊt thõa ®Ó ®e do¹ nh÷ng ng−êi gia nhËp
b. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.
tiÒm tµng lµ sÏ t¨ng s¶n l−îng khi chóng gia nhËp thÞ tr−êng.
c. DÞch chuyÓn song song lªn trªn.
d. DÞch chuyÓn song song xuèng d−íi.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
8.3 C©u hái th¶o luËn
3. NÕu thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng gi¶m xuèng th× rµng buéc ng©n s¸ch
1. CÊu kÕt ngÇm lµ g×? Nã kh¸c cÊu kÕt c«ng khai ë chç nµo? Theo a. Quay vµ trë nªn dèc h¬n.
b¹n ChÝnh phñ cã thÓ h¹n chÕ cÊu ngÇm b»ng c¸c biÖn ph¸p b. Quay vµ trë nªn tho¶i h¬n.
nµo? c. DÞch chuyÓn song song lªn trªn.
d. DÞch chuyÓn song song xuèng d−íi.
2. C¸c ®iÒu kiÖn ph¶i tho¶ m·n ë c©n b»ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
h·ng lµ g×? Gi¶i thÝch t¹i sao chuyÓn khái c©n b»ng theo bÊt kú
4. T¨ng thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng th−êng dÉn ®Õn
h−íng nµo còng ®Òu lµm gi¶m lîi nhuËn cña h·ng.
a. Gi¶m l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ.
b. Gi¶m l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëng thu nhËp.
c. T¨ng l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ.
d. T¨ng l−îng cung lao ®éng th«ng qua ¶nh h−ëngthu nhËp.
9. Cung vµ cÇu lao ®éng e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
5. ¶nh h−ëng thay thÕ cña møc l−¬ng t¨ng dÉn ®Õn
9.1 Chän c©u tr¶ lêi a. Gi¶m l−îng cung lao ®éng.
b. T¨ng l−îng cung lao ®éng. 9. C¸c ch−¬ng tr×nh phóc lîi
a. Lµm gi¶m cung lao ®éng cña nh÷ng ng−êi nhËn trî cÊp th«ng
c. Gi¶m nghØ ng¬i.
qua ¶nh h−ëng thu nhËp.
d. Rµng buéc ng©n s¸ch dÞch chuyÓn song song.
b. Lµm gi¶m cung lao ®éng cña nh÷ng ng−êi nhËn trî cÊp th«ng
e. b vµ c.
qua ¶nh h−ëng thay thÕ.
6. §−êng cung lao ®éng cña mét c¸ nh©n
c. Lµm t¨ng cung lao ®éng cña nh÷ng ng−êi nhËn trî cÊp th«ng
a. Lµ ®−êng lu«n lu«n dèc lªn.
qua ¶nh h−ëng thu nhËp.
b. Lµ ®−êng lu«n lu«n dèc xuèng.
d. a vµ b.
c. Cã thÓ dèc lªn hoÆc dèc xuèng phô thuéc vµo ®é lín cña ¶nh
e. a vµ c.
h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ.
d. Lµ th¼ng ®øng v× ¶nh h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ 10.Gi¶ sö ®−êng cÇu vÒ s¶n phÈm cña mét h·ng nh− sau:
S¶n l−îng Gi¸
triÖt tiªu hÕt lÉn nhau.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
25 9
7. Gi¶m møc thuÕ thu nhËp cËn biªn sÏ 40 8
a. Lµm cho l−îng cung lao ®éng t¨ng nhiÒu v× ¶nh h−ëng thu nhËp 54 7
67 6
nhá h¬n ¶nh h−ëng thay thÕ.
79 5
b. Lµm cho l−îng cung lao ®éng gi¶m nhiÒu v× ¶nh h−ëng thay
90 4
thÕ nhá h¬n ¶nh h−ëng thu nhËp.
Gi¶ sö r»ng tæng s¶n l−îng cña lao ®éng yÕu tè biÕn ®æi duy
c. DÉn ®Õn thay ®æi nhá trong l−îng cung lao ®éng.
nhÊt) lµ:
d. Kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Õn l−îng cung lao ®éng v× thuÕ kh«ng
L−îng lao ®éng S¶n l−îng
¶nh h−ëng ®Õn rµng buéc ng©n s¸ch.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 2 25
3 40
8. Cña c¶i cã ®−îc trong c¶ cuéc ®êi t¨ng lªn dÉn ®Õn
4 54
a. NghØ viÖc sím h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thu nhËp.
5 67
b. NghØ viÖc muén h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ.
6 79
c. NghØ viÖc sím h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thay thÕ. 7 90
d. NghØ viÖc muén h¬n th«ng qua ¶nh h−ëng thu nhËp.
e. a vµ c.
Víi c¸c sè liÖu nµy h·ng ph¶i thuª bao nhiªu lao ®éng nÕu chi d. Thu nhËp bÞ bá mÊt khi tham dù häc trªn líp vµ nghiªn cøu.
phÝ lao ®éng lµ 30$ mét ®¬n vÞ? e. TÊt c¶ ®Ò lµ chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®i häc.
a. 3 ®¬n vÞ lao ®éng. 14.Trong h×nh 9.1 ®iÒu g× x¶y ra khi l−¬ng tèi thiÓu t¨ng?
b. 4 ®¬n vÞ lao ®éng. a. ThÊt nghiÖp gi¶m.
c. 5 ®¬n vÞ lao ®éng. b. ThÊt nghiÖp t¨ng.
d. 6 ®¬n vÞ lao ®éng. c. §−êng cÇu sÏ dÞch chuyÓn hoÆc sang tr¸i hoÆc sang ph¶i.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. d. §−êng cung sÏ dèc h¬n.
11.VÝ dô nµo sau ®©y lµ vÒ ®Çu t− vµo vèn con ng−êi e. C¶ ®−êng cung vµ ®−êng cÇu ®Òu dÞch chuyÓn nh−ng kh«ng thÓ
a. §i häc phæ th«ng chÝnh thøc. biÕt chóng dÞch chuyÓn nh− thÕ nµo .
b. Häc th«ng qua lµm viÖc.
15.Nãi chung, khi cña c¶i cña mét quèc gia t¨ng lªn
c. §µo t¹o kü thuËt.
a. Tû lÖ sinh gi¶m.
d. Nhµ m¸y vµ thiÕt bÞ.
b. Tû lÖ sinh kh«ng thay ®æi.
e. TÊt c¶.
c. Tû lÖ sinh t¨ng.
12.C©u nµo sau ®©y lµ nhÊt qu¸n víi lý thuyÕt gi¸o dôc t¹o ra tÝn hiÖu cho ng−êi
d. Tû lÖ sinh t¨ng gÊp ®«i.
sö dông lao ®éng vÒ n¨ng suÊt bÈm sinh cña ng−êi ®¨ng ký xin viÖc
e. Kh«ng cã mèi quan hÖ ®iÓn h×nh gi÷a cña c¶i vµ tû lÖ sinh.
a. ë tr−êng sinh viªn häc c¸c kü n¨ng ®Ó trë thµnh cã n¨ng suÊt
h¬n ë n¬i lµm viÖc.
b. Sinh viªn häc thuéc lo¹i kiªn tr× ®−îc ®¸nh gi¸ cao trong thÕ
giíi kinh doanh.
c. Nh÷ng c¸ nh©n vèn th«ng minh h¬n thÊy häc dÔ h¬n, dÔ chÞu
h¬n vµ tho¶ m·n h¬n.
d. TÊt c¶.
e. a vµ b.
13.Chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®i häc kh«ng bao gåm
a. Chi phÝ tr¶ häc phÝ.
b. Chi phÝ vµo tµi liÖu s¸ch vë.
c. Phßng vµ b¶ng.
e. B»ng s¶n phÈm cËn biªn nh©n víi møc l−¬ng.
17.Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng b»ng

a. Doanh thu mµ h·ng thu ®−îc ®èi víi ®¬n vÞ s¶n phÈm cuèi
w cïng.
b. Doanh thu mµ h·ng thu ®−îc tõ viÖc gia nhËp thÞ tr−êng.
c. S¶n phÈm cËn biªn nh©n víi møc l−¬ng.
S
d. S¶n phÈm cËn biªn nh©n víi gi¸ s¶n phÈm.
Min
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.


18.CÇu lao ®éng cña thÞ tr−êng b»ng

a. Cung s¶n phÈm cña thÞ tr−êng.
b. Tæng c¸c cÇu lao ®éng cña c¸c h·ng.
c. L−¬ng.
D
d. S¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.

0 L
19.Khi t×m ra ®−êng cÇu lao ®éng cña ngµnh tõ ®−êng cÇu cña c¸ nh©n h·ng ta
ph¶i tÝnh ®Õn
H×nh 9.1
a. Nh÷ng thay ®æi trong gi¸ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh¸c.
b. Nh÷ng thay ®æi trong gi¸ s¶n phÈm.
16.Gi¸ trÞ cña viÖc thuª thªm mét c«ng nh©n ®èi víi h·ng
c. Nh÷ng kh¸c nhau gi÷a n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c h·ng kh¸c
a. B»ng chi phÝ cËn biªn.
nhau.
b. B»ng doanh thu cËn biªn.
d. Nh÷ng kh¸c nhau gi÷a n¨ng suÊt t− b¶n cña c¸c h·ng kh¸c
c. B»ng s¶n phÈm cËn biªn cña lao ®éng.
nhau.
d. B»ng s¶n phÈm cËn biªn nh©n víi gi¸ s¶n phÈm.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. 14. Khi cung vµ cÇu lao ®éng co d·n nhiÒu th× l−¬ng tèi thiÓu ®Æt bªn trªn
l−¬ng c©n b»ng sÏ dÉn ®Õn thÊt nghiÖp nhiÒu h¬n.
9.2 §óng hay sai 15. Møc l−¬ng tèi thiÓu cao h¬n sÏ cã Ýt chç lµm viÖc h¬n cho nh÷ng
ng−êi kh«ng cã tay nghÒ.
1. Thay ®æi phÇn tr¨m trong cung lao ®éng do 1% thay ®æi trong møc
l−¬ng g©y ra lµ co d·n cña cung lao ®éng.
9.3 C©u hái th¶o luËn
2. ¶nh h−ëng thu nhËp cña møc gi¶m l−¬ng lµ lµm t¨ng l−îng cung lao
®éng. 1. T« kinh tÕ lµ g×? ¶nh h−ëng cña viÖc ®¸nh thuÕ vµo nh÷ng yÕu tè ®em
3. ¶nh h−ëng thay thÕ cña gi¶m møc l−¬ng lµ lµm t¨ng l−îng cung lao l¹i t« kinh tÕ thuÇn tóy lµ g×?
®éng.
2. CÇu thø ph¸t lµ g×? Cho vÝ dô minh ho¹
4. §Çu t− vµo gi¸o dôc lµ mét vÝ dô vÒ vèn con ng−êi.
3. “CÇu vÒ mçi yÕu tè s¶n xuÊt sÏ phô thuéc vµo gi¸ cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè
5. T¨ng thu nhËp kh«ng ph¶i tõ l−¬ng lµm cho ®−êng ng©n s¸ch quay.
chø kh«ng chØ vµo gi¸ cña b¶n th©n nã.” Gi¶i thÝch vµ cho vÝ dô minh
6. T¨ng thu nhËp tõ b¶o hiÓm x· héi sÏ dÉn mäi ng−êi, tÝnh trung b×nh, ho¹
®Õn nghØ viÖc muén h¬n.
7. C¸c ch−¬ng tr×nh phóc lîi lµm gi¶m cung lao ®éng th«ng qua c¶ ¶nh
10. Vai trß cña chÝnh phñ
h−ëng thu nhËp vµ ¶nh h−ëng thay thÕ.
8. C¾t gi¶m thuÕ thu nhËp cËn biªn sÏ g©y ra gi¶m cung lao ®éng 50%.
10.1 Chän c©u tr¶ lêi
9. Co d·n cña cung lao ®éng n÷ kh«ng kh¸c co d·n cña cung lao ®éng
nam.
1. Vai trß cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tª bao gåm
10. Khi cña c¶i cña mét ®Êt n−íc t¨ng lªn th× tû lÖ sinh còng t¨ng lªn.
a. T¹o ra khung ph¸p luËt ®Ó cho c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ diÔn ra.
11. Sinh con lµ quyÕt ®Þnh cña c¸ nh©n kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi c¸c ®éng
b. Ph©n bæ hÇu hÕt c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô.
c¬ kinh tÕ.
c. X¸c ®Þnh møc gi¸ vµ møc l−¬ng.
12. N÷ tham gia vµo lùc l−îng lao ®éng t¨ng lªn tõ sau chiÕn tranh thÕ
d. Tham gia vµo khi thÞ tr−êng kh«ng t¹o ra ®−îc c¸c kÕt qu¶ hiÖu qu¶.
giíi thø hai.
e. a vµ d.
13. Theo lý thuyÕt vèn con ng−êi, gi¸o dôc lµm t¨ng n¨ng suÊt cña sinh
viªn lµm cho hä cã thÓ kiÕm ®−îc nhiÒu thu nhËp h¬n trong thÞ tr−êng 2. C¸c vÝ dô vÒ thÊt b¹i cña thÞ tr−êng bao gåm
lao ®éng.
a. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i.
b. ThiÕu sù c¹nh tranh ®ñ liÒu l−îng. a. Trî cÊp cho viÖc s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸ cã ¶nh h−ëng h−íng
ngo¹i tÝch cùc.
c. C¸c vÊn ®Ò th«ng tin.
b. §¸nh thuÕ nh÷ng hµng ho¸ cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc.
d. §æi míi c«ng nghÖ kh«ng ®ñ liÒu l−îng.
c. Nh÷ng quy ®Þnh giíi h¹n møc « nhiÔm ®−îc phÐp.
e. TÊt c¶.
d. X¸c ®Þnh quyÒn tµi s¶n cho nh÷ng ng−êi bÞ thiÖt h¹i tõ « nhiÔm
3. ThiÖt h¹i cña « nhiÔm m«i tr−êng lµ c¸c vÝ dô vÒ
m«i tr−êng.
a. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tÝch cùc.
e. Tiªu dïng mang tÝnh kh«ng c¹nh tranh.
b. Hµng ho¸ c«ng céng.
7. §Ó gi¶m chÊt th¶i g©y « nhiÔm chÝnh phñ cã thÓ
c. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc.
a. §¸nh thuÕ viÖc gi¶m bít « nhiÔm.
d. Chi phÝ t− nh©n.
b. Trî cÊp cho viÖc gi¶m « nhiÔm.
e. HiÖu suÊt gi¶m dÇn.
c. Trî cÊp cho viÖc b¸n nh÷ng hµng ho¸ g©y « nhiÔm nh− s¾t thÐp,
4. Chi phÝ x· héi cËn biªn bao gåm
ho¸ chÊt.
a. TÊt c¶ chi phÝ cËn biªn mµ tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n trong nÒn kinh tÕ
d. X¸c ®Þnh l¹i quyÒn tµi s¶n cho nh÷ng ng−êi g©y « nhiÔm.
ph¶i chÞu.
e. TÞch thu nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt g©y « nhiÔm cña c¸c h·ng.
b. ChØ nh÷ng chi phÝ cËn biªn kh«ng n»m trong chi phÝ t− nh©n
8. Theo ph−¬ng ph¸p cÊp giÊy phÐp g©y « nhiÔm cã thÓ mua b¸n ®−îc ®Ó gi¶m
cËn biªn. « nhiÔm,
c. ChØ nh÷ng chi phÝ cËn biªn n»m trong chi phÝ t− nh©n cËn biªn. a. C¸c h·ng mua giÊy phÐp tõ chÝnh phñ.
d. Tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ t− nh©n. b. GiÊy phÐp cho phÐp c¸c h·ng th¶i mét l−îng x¸c ®Þnh chÊt th¶i
« nhiÔm.
e. Doanh thu cËn biªn trõ chi phÝ cËn biªn.
c. Tån t¹i thÞ tr−êng ®Ó mua b¸n giÊy phÐp g©y « nhiÔm gi÷a c¸c
5. Hµng ho¸ c«ng céng
h·ng víi nhau.
a. Lµ nh÷ng hµng hãa mµ tÊt c¶ mäi ng−êi cã thÓ ®−îc h−ëng thô
d. C¸c h·ng cã ®éng c¬ m¹nh mÏ lµm gi¶m « nhiÔm.
mét khi chóng ®· ®−îc cung.
e. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
b. Lµ nh÷ng hµng ho¸ mµ khã cã thÓ lo¹i trõ mét ng−êi nµo ®ã
9. HÖ thèng thÞ tr−êng khuyÕn khÝch b¶o tån v×
khái viÖc tiªu dïng.
a. Gi¸ tµi nguyªn thiªn nhiªn, ch¼ng h¹n nh− mét giÕng dÇu, b»ng
c. Lµ d¹ng cùc ®oan nhÊt cña ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tÝch cùc.
gi¸ trÞ chiÕt khÊu vÒ hiÖn t¹i cña nh÷ng viÖc sö dông tiÒm tµng
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
trong t−¬ng lai.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. b. ViÖc khai th¸c l·ng phÝ bÞ ph¹t b»ng tiÒn hoÆc ph¹t tï.
6. VÝ dô nµo sau ®©y lµ vÒ sù ®iÒu tiÕt mÖnh lÖnh vµ kiÓm so¸t?
c. ThÞ tr−êng lu«n lu«n ph©n bæ tµi nguyªn hiÖu qu¶. a. Chèng cÊu kÕt.
d. Ph¶i cã giÊy phÐp chÝnh phñ cÊp tr−íc khi b¸n tµi nguyªn thiªn b. KiÕm chªnh lÖch.
nhiªn. c. Qu¶n lý láng lÎo.
e. Cã sù thõa th·i vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn. d. §éc quyÒn tù nhiªn.
e. S¸p nhËp ngang.
10.Nh÷ng ng−êi së h÷u t− nh©n cã thÓ ®¸nh gi¸ thÊp cÇu t−¬ng lai vÒ tµi
nguyªn thiªn nhiªn nÕu
14.Khi ®¸nh gi¸ xem mét nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng nh− thÕ nµo chóng ta cÇn xem
a. Cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc g¾n víi viÖc sö dông tµi xÐt:
nguyªn ®ã. a. HiÖu qu¶.
b. Cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tÝch cùc g¾n víi viÖc sö dông tµi b. C«ng b»ng.
nguyªn ®ã. c. Nh÷ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ.
c. QuyÒn së h÷u tµi s¶n kh«ng ®−îc ®¶m b¶o. d. ViÖc hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô.
d. Nh÷ng ng−êi së h÷u cã thÓ cã c¸c c¬ héi ®i vay h÷u h¹n. e. TÊt c¶ c¸c ®iÒu trªn.
e. b, c vµ d.
15.C©n b»ng cña mét nÒn kinh tÕ ®−îc coi lµ hiÖu qu¶ Pareto nÕu:
11.ViÖc ®iÒu tiÕt ®éc quyÒn tù nhiªn th−êng ®Æt gi¸ b»ng
a. M¸y mãc ®−îc sö dông tèt.
a. Doanh thu cËn biªn.
b. Kh«ng ai cã thÓ lµm cho ®−îc lîi mµ kh«ng ph¶i lµm cho ng−êi
b. Chi phÝ cËn biªn.
kh¸c bÞ thiÖt.
c. Doanh thu trung b×nh.
c. Doanh thu cËn biªn b»ng chi phÝ cËn biªn.
d. Chi phÝ trung b×nh.
d. Mét sù ph©n phèi thu nhËp thÝch hîp ®−îc duy tr×.
e. Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
12.§éc quyÒn tù nhiªn bÞ ®iÒu tiÕt th−êng
a. §Çu t− qu¸ nhiÒu. 16.§iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i cña mét gi¶i ph¸p c©n b»ng tæng thÓ x¸c
®Þnh trong c¹nh tranh hoµn h¶o lµ:
b. §Çu t− qu¸ Ýt.
a. Chi phÝ kh«ng ®æi vµ c¸c ®−êng cung n»m ngang ë tÊt c¶ c¸c
c. Thuª qu¸ nhiÒu lao ®éng.
ngµnh.
d. Thuª qu¸ Ýt lao ®éng.
b. Sù can thiÖp Ýt nhÊt cña chÝnh phñ.
e. B¸n qu¸ nhiÒu s¶n l−îng.
c. Cã ®iÒu kiÖn cung vµ cÇu cho mçi yÕu tè s¶n xuÊt vµ mçi hµng
13.C¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¹nh tranh cña chÝnh phñ ®−îc gäi lµ
hãa.
d. Kh«ng cã sù khan hiÕm ®èi víi bÊt kú yÕu tè s¶n xuÊt nµo. e. TÊt c¶ c¸c tµi s¶n ®−îc ®¸nh gi¸ ë gi¸ trÞ hiÖn t¹i ®· chiÕt khÊu
e. Mçi thÞ tr−êng hµng hãa hoÆc yÕu tè cã thÓ ®−îc ph©n tÝch cña chóng.
trong c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng bé phËn. 20.Trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hoµn h¶o th× ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y kh«ng
ph¶i lµ ®iÒu kiÖn cÇn cho hiÖu qu¶ kinh tÕ?
17.Trong mét x· héi c¹nh tranh hoµn h¶o:
a. Ng−êi tiªu dïng ®−îc tù do chi tiªu thu nhËp cña m×nh theo ý
a. Sù v©n ®éng ra khái c©n b»ng sÏ kh«ng lµm cho mét ai lîi h¬n. muèn
b. Thu nhËp ®−îc ph©n phèi theo nhu cÇu. b. Dù tr÷ vèn t¨ng th«ng qua ®Çu t−.
c. TÝnh kh«ng c«ng b»ng cña ph©n phèi thu nhËp lµ tèi thiÓu. c. S¶n l−îng cña mçi s¶n phÈm lµ møc mµ gi¸ b»ng chi phÝ cËn
d. Mét c¸ nh©n b»ng viÖc cè g¾ng lµm viÖc v× lîi Ých cña b¶n th©n biªn.
kh«ng nhÊt thiÕt ®i ®Õn thóc ®Èy lîi Ých x· héi. d. Mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®ang sö dông ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt ®em
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. l¹i chi phÝ trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp nhÊt.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
18.T×nh huèng nµo sau ®©y kh«ng phï hîp víi tèi −u kinh tÕ?
21.Trong mét nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hoµn h¶o:
a. C¹nh tranh hoµn h¶o.
a. Mét sù vËn ®éng ®Õn vÞ t rÝ c©n b»ng sÏ kh«ng lµm cho mét ai
b. Kh«ng cã ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i.
lîi h¬n.
c. §éc quyÒn.
b. Mét sù vËn ®éng khái vÞ trÝ c©n b»ng cã thÓ lµm cho mét ai ®ã
d. TÊt c¶ ®Òu kh«ng phï hîp.
lîi h¬n, nh−ng mét ai ®ã kh¸c bÞ thiÖt.
e. Kh«ng cã t×nh huèng nµo kh«ng phï hîp.
c. C¸ nh©n kh«ng hµnh ®éng theo c¸ch cã lîi nhÊt cho b¶n th©n
19.C¸i nµo kh«ng ph¶i lµ trung t©m cña mét qu¸ tr×nh ®Þnh gi¸ c¹nh tranh ®éc m×nh.
lËp?
d. TÝnh kh«ng c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp lµ tèi ®a.
a. Nh÷ng ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i lµm cho hÖ thèng kh«ng ë c¸c e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
®iÒu kiÖn hiÖu qu¶ vµ tèi −u cña nã.
22.C¸i khã ®èi víi c¹nh tranh tù do kinh doanh (laissez-faire) lµ:
b. Lîi nhuËn cã xu h−íng b»ng kh«ng trong ®iÒu kiÖn cã sù ch¾c
ch¾n vµ kh«ng cã sù thay ®æi c«ng nghÖ. a. Gi¸ cña c¸c hµng ho¸ quan träng cã thÓ qu¸ cao lµm cho mét sè
c. S¶n phÈm doanh thu cËn biªn t¹o ra ®−êng cÇu thø ph¸t vÒ c¸c ng−êi kh«ng mua ®−îc chóng.
yÕu tè. b. NghÌo khæ cã thÓ qu¸ cao.
d. S¶n phÈm cËn biªn lµ tû lÖ thuËn víi gi¸ c¸c yÕu tè. c. Ph©n phèi thu nhËp cã thÓ lµ kh«ng c«ng b»ng.
d. TÊt c¶ ®ªu cã thÓ ®−îc lîi víi nh÷ng sù thay ®æi gi¸.
e. TÊt c¶ c¸c c©u trªn.

23.§©u kh«ng ph¶i lµ vai trß tiÒm tµng cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tÕ hçn
hîp?

a. §−a ra mét khung luËt ph¸p cho hµnh vi kinh tÕ vµ x· héi. Chi phÝ cËn biªn
$ cña viÖc lµm gi¶m
b. §−a ra mét hÖ thèng x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u tµi s¶n. « nhiÔm ThiÖt h¹i
c. Ph©n bæ l¹i tµi nguyªn ®Ó cã hiÖu qu¶ vµ c«ng b»ng h¬n. x· héi cËn biªn
d. ¶nh h−ëng ®Õn sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« lín h¬n th«ng qua
ThiÖt h¹i t− nh©n
chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tµi kho¸. B cËn biªn
F
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
A
24.Trong h×nh 10.1 møc « nhiÔm do t− nh©n g©y ra khi kh«ng cã sù can thiÖp E
cña chÝnh phñ ®−îc biÓu thÞ b»ng:

a. §iÓm A.
b. §iÓm B.
c. §iÓm C.
d. §iÓm D. O
e. §iÓm E. D C ¤ nhiÔm
H×nh 10.1 (dïng cho c©u 24 vµ 25)
25.ChuÈn « nhiÔm tèt nhÊt chÝnh phñ cã thÓ ®Æt ra ng¨n ®−îc « nhiÔm trªn møc
chØ ra trong h×nh 10.1 biÓu thÞ b»ng kho¶ng c¸ch:

a. 0B. 26.Hµng ho¸ c«ng céng lµ:
a. Gièng nh− ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i theo nghÜa lµ phóc lîi cña
b. 0F.
nhiÒu h¬n mét ng−êi cã thÓ bÞ ¶nh h−ëng ®ång thêi do sù cã
c. 0C.
mÆt cña nã.
d. 0D.
b. Tèt nhÊt lµ cã thÓ lÊy vÝ dô b»ng mét hµng ho¸ mua b¸n ®−îc
e. 0E.
vµ sù ph©n bæ nã ®−îc tËp thÓ x¸c ®Þnh.
c. Lµ mét chñ ®Ò cña mèi quan t©m khoa häc trong mét x· héi b. Chi phÝ cung øng lín h¬n lîi Ých c¸ nh©n vµ viÖc lo¹i trõ mäi
d©n chñ v× quy t¾c ra quyÕt ®Þnh tËp thÓ th−êng kh«ng dÉn ®Õn ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ cao.
kÕt qu¶. c. Chi phÝ cung øng lín h¬n lîi Ých c¸ nh©n rÊt nhiÒu vµ viÖc lo¹i
d. §−îc ®Æc ch−ng bëi chi phÝ s¶n xuÊt thÊp vµ chi phÝ lo¹i trõ bít trõ mäi ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ thÊp.
mét ng−êi tiªu dïng cao. d. Chi phÝ cung øng nhá h¬n lîi Ých c¸ nh©n rÊt nhiÒu vµ viÖc lo¹i
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. trõ mäi ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ cao.
e. Kh«ng c©u nµo ®óng.
27.Hµng ho¸ nµo sau ®©y vÒ mÆt b¶n chÊt kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ c«ng céng?
30.Lêi ph¸t biÓu nµo trong c¸c lêi ph¸t biÓu sau ®©y lµ sai?
a. Quèc phßng. a. §èi víi hµng ho¸ c«ng céng th× kh«ng thÓ (hoÆc rÊt tèn kÐm)
b. DÞch vô b−u ®iÖn. lo¹i trõ c¸c c¸ nh©n khái viÖc tiªu dïng nã.
c. Ngän h¶i ®¨ng. b. C¸c hµng ho¸ c«ng céng lµ kh«ng c¹nh tranh trong tiªu dïng.
d. Sù b¶o vÖ cña c¶nh s¸t. c. VÊn ®Ò kÎ ¨n kh«ng tån t¹i ®èi víi c¸c hµng ho¸ c«ng céng.
e. KiÓm so¸t b·o lôt. d. Nhãm cµng lín th× vÊn ®Ò kÎ ¨n kh«ng cµng nghiªm träng.
e. Kh«ng cã c©u nµo.
28.Hµng ho¸ c«ng céng cã xu h−íng kh«ng ®−îc b¸n trªn thÞ tr−êng v×:
31.¤ nhiÔm lµ sù t−¬ng ph¶n víi hµng ho¸ c«ng céng (cã nghÜa lµ nã lµ hµng
a. ChÝnh hµnh ®éng b¸n chóng theo kiÓu nµy sÏ tù ®éng lµm mÊt ho¸ c«ng céng tåi) v×:
lîi Ých cã ®−îc tõ chóng vµ sù ®Æc biÖt cña chóng. a. Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ sè l−îng ®ßi hái mét lo¹i hµnh ®éng tËp
b. Chóng lµ qu¸ ®¾t mµ chØ nh÷ng ng−êi mua giµu nhÊt míi cã thÓ thÓ nµo ®ã.
mua ®−îc nÕu chóng ®−îc b¸n theo kiÓu nµy. b. ¶nh h−ëng phóc lîi cña « nhiÔm më réng ra ngoµi nh÷ng ng−êi
c. Ng−êi nµy cã nhiÒu h¬n th× ng−êi kh¸c sÏ ph¶i cã Ýt h¬n. t¹o ra « nhiÔm.
c. Chi phÝ c¸ nh©n cña viÖc h¹ thÊp « nhiÔm cao h¬n lîi Ých c¸
d. NÕu cung cho mét ng−êi mua th× chóng trë thµnh cã s½n cho
nh©n cña viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.
nh÷ng ng−êi kh¸c kh«ng mua chóng.
d. Chi phÝ c¸ nh©n cña viÖc h¹ thÊp « nhiÔm nhá h¬n lîi Ých x·
e. Kh«ng lý do nµo trªn ®©y lµ ®óng.
héi cña viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.
29. Hµng ho¸ c«ng céng ®−îc ®Æc tr−ng bëi: e. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp trªn.
32.Khi mét tµi s¶n lµ së h÷u chung th× nh÷ng ng−êi sö dông;
a. Chi phÝ cung øng nhá h¬n lîi Ých c¸ nh©n vµ viÖc lo¹i trõ mäi
a. Kh«ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
ng−êi khái tiªu dïng chung chÞu chi phÝ thÊp.
b. Vi ph¹m nguyªn lý hîp lý.
c. Bá qua nguyªn lý hiÖu suÊt gi¶m dÇn. 10. Chóng ta ®ang sö dông hÕt tµi nguyªn thiªn nhiªn h÷u h¹n v× chóng
d. Cã Ýt ®éng c¬ ®Ó duy tr× vµ b¶o tån tµi s¶n ®ã. ®−îc b¸n mµ kh«ng quan t©m ®Õn nhu cÇu cña nh÷ng ng−êi sö dông
e. Kh«ng c©u nµo ®óng. tiÒm tµng trong t−¬ng lai.
11. Th«ng tin kh«ng hoµn h¶o lµ mét lý do cña sù thÊt b¹i cña thÞ tr−êng
10.2 §óng hay sai chø kh«ng ph¶i sù thÊt b¹i c«ng céng.
12. NghÞch lý cña bá phiÕu hµm ý r»ng c¸c ®¶ng chÝnh trÞ sÏ ph¶n ¸nh së
1. Khi kh«ng cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ, thÞ tr−êng lu«n lu«n t¹o ra
thÝch cña cö tri trung dung.
c¸c kÕt qu¶ hiÖu qu¶.
13. Khi nh÷ng ng−êi cã nhµ ®Êt cho thuª qu¶ng c¸o mét kh«ng gian cho
2. Nh÷ng thÊt b¹i cña thÞ tr−êng giao cho chÝnh phñ nhiÖm vô c¶i thiÖn
thuª lµ hä ®ang t×m kiÕm t«.
khi thÞ tr−êng ph©n bæ tµi nguyªn kh«ng hiÖu qu¶.
14. Gi¸ c©n b»ng cña chÌ cã thÓ phô thuéc vµo gi¸ cµ phª vµ ng−îc l¹i.
3. ThÞ tr−êng thÊt b¹i v× qu¸ nhiÒu ng−êi bÞ cã ®éng c¬ tham lam.
15. ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i cã thÓ lµ mét tr−êng hîp xa rêi khái tù do
4. ThÞ tr−êng lu«n lu«n cung qu¸ nhiÒu hµng ho¸ mµ cã ¶nh h−ëng
kinh doanh.
h−íng ngo¹i tÝch cùc.
16. NÕu chØ cÇn nhµ n−íc ®¸nh thuÕ ®Ó lµm gi¶m lîi nhuËn ®éc quyÒn th×
5. Chi phÝ x· héi cËn biªn lín h¬n chi phÝ t− nh©n cËn biªn ®èi víi
thiÖt h¹i cña ®éc quyÒn sÏ bÞ lo¹i bá.
nh÷ng hµng ho¸ t¹o ra ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc.
17. HÖ thèng c¹nh tranh ®¶m b¶o ph©n phèi thu nhËp c«ng b»ng.
6. X¸c ®Þnh l¹i quyÒn së h÷u tµi s¶n ®«i khi cã thÓ söa ch÷a ®−îc thÊt
18. NÕu ®óng lµ nh÷ng ng−êi nghÌo kh«ng thÓ mua ®−îc s÷a cho con
b¹i cña thÞ tr−êng.
m×nh vµ ng−êi giµu th× cho chã cña hä ¨n s÷a th× mét sè hÖ thèng ®¹o
7. V× « nhiÔm lµ mét vÝ dô cña ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc nªn c¸c
®øc sÏ nghÜ r»ng ®©y lµ khiÕm khuyÕt cña c¬ chÕ thÞ tr−êng.
nhµ kinh tÕ khuyÕn nghÞ ®¸nh thuÕ viÖc lµm gi¶m « nhiÔm.
19. NÕu thu nhËp ®−îc ph©n phèi thÝch hîp th× c©n b»ng c¹nh tranh tæng
8. C¸c hµng ho¸ g©y ra ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i tiªu cùc ph¶i bÞ ®¸nh
thÓ sÏ ®−a c¸c tµi nguyªn ®Õn viÖc sö dông tèt nhÊt ®Ó tho¶ m·n ng−êi
thuÕ ®Ó cho gi¸ ph¶n ¸nh ®−îc nhiÒu h¬n chi phÝ x· héi.
tiªu dïng.
9. Hµng ho¸ c«ng céng lµ kh«ng c¹nh tranh trong tiªu dïng ë chç mét
20. S¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶ th−êng thÊy trong ng¾n h¹n nhiÒu h¬n lµ
khi nã ®· ®−îc cung ra cho mét sè nµo ®ã th× mäi ng−êi ®Òu cã thÓ
trong dµi h¹n.
h−ëng thô chóng.
21. Ngay c¶ hÖ thèng gi¸ c¹nh tranh còng cã thÓ kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc
tÊt c¶ c¸c chi phÝ x· héi mét c¸ch thÝch hîp trong ph©n bæ tµi nguyªn.
22. TiÒn c«ng, t«, chi phÝ tr¶ l·i, vµ gi¸ ph¶i chøa phÇn th−ëng ®Ó lµm cho 32. Lý thuyÕt sù lùa chän c«ng céng bá qua kh¶ n¨ng lµ chÝnh s¸ch cña
mäi ng−êi ®Çu t− vèn vµo nh÷ng ngµnh cã hiÖu suÊt biÕn ®æi. chÝnh phñ cã thÓ thÊt b¹i vµ lµm gi¶m phóc lîi cña tÊt c¶ c¸c c«ng
d©n.
23. NÕu nh− nh÷ng l¸ phiÕu b»ng tiÒn mµ ®−îc ®iÒu chØnh kh«ng mÊt chi
phÝ th× hÖ thèng c¹nh tranh hoµn h¶o cã thÓ t¹o ra phóc lîi x· héi lín 33. Khi viÖc lµm gi¶m « nhiÔm tèn rÊt nhiÒu chi phÝ th× « nhiÔm b»ng
nhÊt. kh«ng kh«ng ph¶i lµ møc « nhiÔm tèi −u.
24. ë c©n b»ng tæng thÓ sù thay ®æi gi¸ mét yÕu tè s¶n xuÊt cã thÓ ¶nh 34. Hµng ho¸ c«ng céng vµ ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i kh¸c nhau ®ñ ®Ó mét
h−ëng ®Õn gi¸ cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ s¶n ph©n tÝch vÒ c¸i nµy cã thÓ kh«ng cho thÊy b¶n chÊt ®Ó ph©n tÝch c¸i
phÈm. kia.
25. C¸c nhµ kinh tÕ th−êng nhÊt trÝ r»ng ph©n phèi thu nhËp trong hÖ 35. X¸c ®Þnh c¬ cÊu ph¸p lý lµ mét trong c¸c chøc n¨ng chÝnh cña chÝnh
thèng c¹nh tranh hoµn h¶o sÏ lu«n lu«n lµ "c«ng b»ng" nhÊt. phñ trong nÒn kinh tÕ hçn h¬p.
26. Trong c¹nh tranh thuÇn tuý mçi ®¬n vÞ tiÒn ®−îc ng−êi ta bá phiÕu 36. ChÝnh phñ cã thÓ ho¹t ®éng ®Ó ph©n bæ l¹i tµi nguyªn c«ng b»ng h¬n,
®óng b»ng c¸i mµ nã t¹o ra. nh−ng kh«ng thÓ ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ cao h¬n.
27. C¹nh tranh thuÇn tuý cã thÓ lµ mong muèn nhÊt trong mäi ngµnh. 37. Hµnh ®éng tËp thÓ cã thÓ kh«ng bao giê c¶i thiÖn ®−îc phóc lîi cña
mäi thµnh viªn cïng mét lóc.
28. Sù thay ®æi mang tÝnh chÊt ®æi míi ®éng t¹o ra sù kh«ng ch¾c ch¾n
kh«ng thÓ gi¶m ®−îc gi÷a hiÖu suÊt c©n b»ng vµ hiÖu suÊt thùc tÕ. 38. Quy t¾c bá phiÕu theo ®a sè kh«ng nhÊt thiÕt t¹o ra sù ®iÒu chØnh
hoµn thiÖn Pareto trong ho¹t ®éng kinh tÕ.
29. Duy tr× sù æn ®Þnh vÜ m«, ph©n bæ tµi nguyªn ®Ó c¶i thiÖn hiÖu qu¶
kinh tÕ vµ c«ng b»ng, vµ ®−a ra khung ph¸p luËt lµ tÊt c¶ c¸c chøc 39. C¸c ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i cã thÓ ®−îc "néi ho¸" b»ng ®µm ph¸n,
n¨ng mµ chÝnh phñ cã thÓ thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ hçn hîp. ®Æt ra nh÷ng quy t¾c nghÜa vô, kiÓm so¸t trùc tiÕp, vµ/hoÆc ®¸nh thuÕ.
30. Chøc n¨ng hiÖu qu¶ cña chÝnh phñ ®−îc h×nh thµnh chñ yÕu bëi mèi 40. C¸c chÝnh s¸ch tù do kinh doanh cho phÐp møc « nhiÔm ®−îc t− nh©n
quyÕt ®Þnh b»ng viÖc tÝnh to¸n chi phÝ vµ thiÖt h¹i cã thÓ dÉn ®Õn
quan t©m vÒ c¸c c©u hái C¸i g× vµ ThÕ nµo mµ trªn thÞ tr−êng ®−îc
viÖc s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu mét c¸ch kh«ng hiÖu qu¶.
tr¶ lêi kh«ng ®óng.
31. Sù lùa chän c«ng céng chØ liªn quan ®Õn c¸i chÝnh phñ ph¶i lµm chø
kh«ng liªn quan ®Õn liÖu chÝnh phñ cã thÓ thùc hiÖn c¸c môc ®Ých ®ã
nh− thÕ nµo.
10.3 C©u hái th¶o luËn
1. §èi víi mçi mét trong nh÷ng ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i sau, h·y chØ ra
tr−êng hîp nµo kh«ng nghiªm träng ®Õn møc cÇn hµnh ®éng tËp thÓ,
tr−êng hîp nµo nghiªm träng ®Õn møc cÇn hµnh ®éng tËp thÓ, theo
b¹n nªn sö dông biÖn ph¸p kh¾c phôc nµo, t¹i sao?
a) Hót thuèc trong m¸y bay.
B - Bµi tËp
b) Hót thuèc ë s©n vËn ®éng.
c) L¸i xe khi ®· say r−îu.
1. ë Mü thiÕu kü s−. §iÒu nµy lµm cho Mü ph¶i lùa chän gi÷a
d) Khãi axit lµm c¸ ë gÇn ®ã bÞ chÕt.
viÖc thuª kü s− ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ quèc phßng vµ thuª hä
e) Khãi axit lµm c¸ ë xa ®ã bÞ chÕt.
lµm thµy d¹y cho sinh viªn. Gi¶ sö biÓu sau ®©y m« t¶ sù ®¸nh
2. Ng−êi ta cho r»ng môc ®Ých duy nhÊt cña ®¸nh thuÕ lµ cã tiÒn ®Ó tr¶ ®æi gi÷a sè sinh viªn ®−îc c¸c nhµ khoa häc ®µo t¹o mçi n¨m
cho nh÷ng chi tiªu cña chÝnh phñ. Cã ®óng thÕ kh«ng hay lµ cã nh÷ng vµ sè c¸c ch−¬ng tr×nh quèc phßng ®−îc thùc hiÖn.
khÝa c¹nh kh¸c ®èi víi viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng thuÕ ë ViÖt Nam. Sè sinh viªn (triÖu/n¨m) 0 2468
3. H·y liÖt kª nh÷ng vai trß chÝnh cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tÕ hçn Sè ch−¬ng tr×nh quèc phßng 27 24 18 10 0
hîp vµ bµn luËn xu h−íng cña mçi vai trß trong thËp kû qua. a) H·y vÏ ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ sù ®¸nh ®æi
gi÷a sè sinh viªn ®−îc ®µo t¹o vµ sè ch−¬ng tr×nh quèc phßng
4. C¸c hµng hãa c«ng céng ®Þa ph−¬ng – tr−êng häc - ®−êng s¸…, lµ
®−îc thùc hiÖn.
nh÷ng hµng hãa lµm lîi chñ yÕu cho d©n c− ®Þa ph−¬ng. C¸c ®Þa
b) H·y tÝnh vµ minh ho¹ trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt
ph−¬ng cã c¹nh tranh víi nhau b»ng viÖc thay ®æi hçn hîp hµng hãa
chi phÝ c¬ héi cña viÖc ®µo t¹o 2 triÖu, 4 triÖu, 6 triÖu, vµ 8
c«ng céng mµ chóng cung cÊp kh«ng? T¹i sao?
triÖu sinh viªn mét n¨m.
c) T¹i sao chi phÝ c¬ héi thay ®æi?


2. CÇu vÒ s¶n phÈm A lµ P = 190 - 0,01Q. Gi¶ sö cung vÒ s¶n
phÈm nµy lµ cè ®Þnh ë møc 10.000 ®¬n vÞ. Trong ®ã P tÝnh
b»ng ®«la.
4. Mét lo¹i s¶n phÈm A ®−îc trao ®æi tù do trªn thÞ tr−êng quèc
a) TÝnh gi¸ c©n b»ng cña s¶n phÈm A vµ thÆng d− tiªu dïng ë
møc gi¸ ®ã. tÕ, gi¸ thÕ giíi cña nã lµ 3$ mét ®¬n vÞ. Cung vµ cÇu trong
b) TÝnh ®é co d·n cña cÇu t¹i møc gi¸ c©n b»ng. ë møc gi¸ vµ s¶n n−íc ë mét quèc gia ®−îc cho d−íi ®©y:
l−îng nµo tæng doanh thu lín nhÊt?
c) Minh häa c¸c kÕt qu¶ t×m ®−îc trªn cïng mét ®å thÞ. Gi¸ ($/®¬n vÞ) 7 6 5 4 3 2
3
L−îng cung (triÖu ®¬n vÞ) 13 11 9 7 5
3. Cung vµ cÇu s¶n phÈm A trªn thÞ tr−êng ®−îc cho bëi
9
L−îng cÇu (triÖu ®¬n vÞ) 4 5 6 7 8
P = 50 + 8QS
P = 100 - 2QD a) H·y viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng cung vµ ph−¬ng tr×nh ®−êng
Trong ®ã P tÝnh b»ng $/mét triÖu ®¬n vÞ vµ Q tÝnh b»ng triÖu cÇu.
®¬n vÞ. b) §é co d·n cña cÇu vµ cña cung theo gi¸ ë møc gi¸ 3$ lµ bao
a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ thÞ tr−êng tù do vµ s¶n l−îng trao ®æi thùc tÕ nhiªu? ë møc gi¸ 4$ lµ bao nhiªu?
trªn thÞ tr−êng. c) NÕu kh«ng cã c¸c hµng rµo th−¬ng m¹i th× gi¸ trong n−íc vµ
b) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 80$ vµ cung toµn bé phÇn thiÕu l−îng nhËp khÈu s¶n phÈm A lµ bao nhiªu?
hôt th× gi¸ vµ s¶n l−îng trao ®æi thùc tÕ trªn thÞ tr−êng lµ bao d) NÕu chÝnh phñ ®Æt møc thuÕ quan lµ 3$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm
nhiªu? th× l−îng nhËp khÈu lµ bao nhiªu? ChÝnh phñ sÏ thu ®−îc
c) TÝnh thÆng d− tiªu dïng ë c©u a vµ b. Trong tr−êng hîp nµo doanh thu lµ bao nhiªu tõ thuÕ quan nµy? MÊt kh«ng trong
ng−êi tiªu dïng cã lîi h¬n? tr−êng hîp nµy lµ bao nhiªu?
d) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn gi¸ vµ s¶n l−îng trao ®æi trªn thÞ e) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
tr−êng gièng nh− ë kÕt qu¶ c©u b nh−ng kh«ng ph¶i b»ng
c¸ch ®Æt trÇn gi¸ vµ hiÖu lùc ho¸ nã mµ b»ng c¸ch trî cÊp cho 5. Cho c¸c th«ng tin sau vÒ thÞ tr−êng s¶n phÈm g¹o ë Nam §Þnh:
ng−êi s¶n xuÊt th× kho¶n trî cÊp tÝnh trªn mét triÖu ®¬n vÞ s¶n Gi¸ thÞ tr−êng tù do cña g¹o lµ 5 ngh×n ®ång mét kg; s¶n l−îng
phÈm ph¶i b»ng bao nhiªu? Ng−êi tiªu dïng vµ ng−êi s¶n trao ®æi lµ 10 tÊn; co d·n cña cÇu theo gi¸ cña g¹o ë møc gi¸
xuÊt mçi bªn ®−îc lîi bao nhiªu tõ ch−¬ng tr×nh trî cÊp nµy? hiÖn hµnh lµ -0,5; co d·n cña cung g¹o ë møc gi¸ ®ã lµ 1.
a) H·y viÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng cung vµ ph−¬ng tr×nh ®−êng cÇu
cña thÞ tr−êng vÒ g¹o, biÕt r»ng chóng lµ nh÷ng ®−êng th¼ng.
b) NÕu chÝnh phñ trî cÊp cho ng−êi s¶n xuÊt 1 ngh×n ®ång mét kg c) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn trî cÊp cho n«ng d©n ®Ó gi¸ g¹o gi¶m
g¹o b¸n ra th× gi¸ vµ s¶n l−îng trao ®æi sÏ lµ bao nhiªu? xuèng cßn 2,5 ngh×n ®ång/kg th× møc trî cÊp/kg ph¶i lµ bao
c) Ng−êi tiªu dïng cã ®−îc lîi tõ viÖc trî cÊp nµy kh«ng? NÕu cã nhiªu?
th× ng−êi tiªu dïng (tÝnh theo tæng thÓ) ®−îc bao nhiªu tõ tæng d) Ai, ng−êi s¶n xuÊt hay ng−êi tiªu dïng, lµ ng−êi nhËn ®−îc
trî cÊp chÝnh phñ thanh to¸n? nhiÒu h¬n tõ tæng sè tiÒn trî cÊp cña chÝnh phñ?

6. Mét c«ng ty s¶n xuÊt linh kiÖn ®iÖn tö x¸c ®Þnh ®−îc r»ng ë 8. ë s©n bay Kennedy cung vÒ diÖn tÝch cho m¸y bay h¹ c¸nh lµ
c¸c møc gi¸ hiÖn thêi cÇu trong ng¾n h¹n vÒ ®Ìn h×nh v« tuyÕn 60 chç/giê khi thêi tiÕt tèt. Gi¶ sö r»ng nh÷ng chç h¹ c¸nh bÞ
nã s¶n xuÊt ra cã co d·n theo gi¸ lµ -2 vµ cÇu vÒ loa cña v« h¹n chÕ b»ng gi¸. PhÝ h¹ c¸nh thÝch hîp
tuyÕn lµ -1,5. a) Vµo lóc 5 ®Õn 6 giê s¸ng nh÷ng ngµy thø s¸u lµ bao nhiªu khi
a) NÕu c«ng ty nµy quyÕt ®Þnh t¨ng gi¸ cña c¶ hai lo¹i s¶n phÈm cÇu lµ P = 6000 -5QD?
lªn10% th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi l−îng b¸n vµ doanh thu cña b) Vµo lóc 10 ®Õn 11 giê s¸ng nh÷ng ngµy thø hai lµ bao nhiªu
nã? khi cÇu lµ 100 - 2QD?
b) Tõ nh÷ng th«ng tin trªn b¹n cã thÓ nãi ®−îc s¶n phÈm nµo t¹o
9. CÇu thÞ tr−êng vÒ m¸y vi tÝnh ë thÞ trÊn S−¬ng Mai lµ P = 1000
ra nhiÒu doanh thu nhÊt cho h·ng kh«ng? NÕu cã th× t¹i sao?
NÕu kh«ng th× cÇn thªm th«ng tin g×? - Q. Cung m¸y vi tÝnh cè ®Þnh ë møc 500 ®¬n vÞ. Gi¸ tÝnh b»ng
$.
7. ThÞ tr−êng g¹o ë Hµ néi ®−îc cho bëi c¸c ®−êng cung cÇu sau: a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña m¸y vi tÝnh. ë møc
cung P = 3Q - 12,8 gi¸ ®ã co d·n cña cÇu theo gi¸ lµ bao nhiªu?
cÇu P = 8,26 - Q
b) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 400 th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi gi¸
Trong ®ã gi¸ tÝnh b»ng ngh×n ®ång/kg, s¶n l−îng tÝnh b»ng tÊn.
vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng? Ai ®−îc lîi vµ ai bÞ thiÖt
a) H·y tÝnh møc gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng tù do. trong tr−êng hîp nµy? Kho¶n thiÖt h¹i hay lîi Ých (nÕu cã) ®ã
b) TÝnh thÆng d− tiªu dïng vµ co d·n cña cÇu theo gi¸ ë møc gi¸ b»ng bao nhiªu?
thÞ tr−êng tù do. c) NÕu chÝnh phñ ®¸nh thuÕ vµo ng−êi tiªu dïng 5$ mét m¸y vi
tÝnh hä mua th× ai sÏ bÞ thiÖt h¹i? Kho¶n thiÖt h¹i ®ã b»ng bao
nhiªu? Ng−êi tiªu dïng cã ®−îc lîi kh«ng?
d) NÕu chÝnh phñ muèn tèi ®a ho¸ doanh thu cho nh÷ng ng−êi s¶n a) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ cña b¶n th©n nã.
xuÊt th× gi¸ nµo sÏ ®−îc chÝnh phñ ®Æt ra?
b) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ thÞt lîn.
10. Ngµnh s¶n xuÊt xi m¨ng cã thÓ b¸n ë thÞ tr−êng miÒn B¾c c) Co d·n cña cÇu vÒ thÞt bß theo gi¸ thÞt gµ.
hoÆc thÞ tr−êng miÒn Nam. Hµm cÇu vÒ xi m¨ng ë thÞ tr−êng
d) C¸c gi¸ trÞ chÝnh x¸c cña c¸c co d·n nµy, biÕt Pb = 30
miÒn B¾c lµ
ngh×n ®ång/kg, Pl = 25 ngh×n ®ång/kg, Pg = 20 ngh×n ®ång/ kg.
P = 20 - 0,01Q
cßn ë thÞ tr−êng miÒn Nam lµ
12. Mét ng−êi tiªu dïng cã hµm Ých lîi lµ U (X,Y) = (Y-1)X, trong
P = 15 - 0,005Q
®ã X vµ Y lµ c¸c sè l−îng hµng ho¸ tiªu dïng. Gi¸ cña c¸c
a) Cung xi m¨ng cho mçi thÞ tr−êng lµ cè ®Þnh ë møc Q = 1100.
hµng ho¸ t−¬ng øng lµ PX vµ PY.
H·y x¸c ®Þnh gi¸ cña xi m¨ng b¸n ë thÞ tr−êng miÒn B¾c, b¸n ë
thÞ tr−êng miÒn Nam. a) C¸c ®−êng bµng quan cña ng−êi tiªu dïng nµy cã d¹ng g×?
b) TÝnh co d·n cña cÇu theo gi¸ ë c¸c møc gi¸ tÝnh ®−îc trong b) H·y x¸c ®Þnh tû lÖ thay thÕ cËn biªn ë mét ®iÓm trªn ®−êng
c¸c tr−êng hîp trªn.
bµng quan.
c) H·y dù ®o¸n doanh thu cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm A
c) H·y x¸c ®Þnh ®−êng thu nhËp - tiªu dïng cho c¸ nh©n nµy.
khi cung t¨ng lªn thµnh Q = 1150.
d) NÕu ng©n s¸ch cña ng−êi nµy lµ B0 = 1000, PX = 10 vµ PY = 10
d) Gi¶ sö thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng ë thÞ tr−êng X thay ®æi
th× kÕt hîp hµng ho¸ nµo sÏ tèi ®a ho¸ møc tháa m·n cña ng−êi
lµm dÞch chuyÓn ®−êng cÇu ®Õn
tiªu dïng nµy?
P = 25 - 0,01Q
H·y cho biÕt ¶nh h−ëng cña sù thay ®æi nµy ®Õn gi¸ vµ co d·n e) NÕu ng©n s¸ch cña ng−êi nµy t¨ng lªn thµnh B1 = 1200 th× kÕt
cña cÇu theo gi¸. hîp tiªu dïng tèi −u nµo sÏ ®−îc chän?
f) NÕu ng©n s¸ch vÉn nh− ban ®Çu nh−ng gi¸ hµng ho¸ Y gi¶m
11. Cho hµm cÇu sau
xuèng mét nöa th× l−îng cÇu hµng ho¸ X vµ hµng ho¸ Y thay
QDb = 52 - 1,8Pb + 0,2 Pl + 0,9Pg
®æi nh− thÕ nµo?
trong ®ã QDb lµ l−îng cÇu vÒ thÞt bß, Pb lµ gi¸ thÞt bß, Pl lµ gi¸
thÞt lîn, vµ Pg lµ gi¸ thÞt gµ. C¸c gi¸ tÝnh b»ng ngh×n ®ång/kg,
c¸c sè l−îng tÝnh b»ng kg. H·y x¸c ®Þnh:
13. Gi¶ sö mét c¸ nh©n hµng n¨m chi cho l−¬ng thùc thùc phÈm e) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc víi chi phÝ 20$ kh«ng nÕu hµm Ých lîi
cã d¹ng U = W2?
10.000$ khi gi¸ cña l−¬ng thùc thùc phÈm lµ 2$ mét ®¬n vÞ,
thu nhËp cña c¸ nh©n nµy lµ 25.000$ mét n¨m, cÇu vÒ l−¬ng 15. Hµm s¶n xuÊt cña mét h·ng s¶n xuÊt m¸y tÝnh, A, ®−îc cho
thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy cã co d·n theo thu nhËp lµ 0,5 bëi Q = 10K0,5L0,5, trong ®ã Q lµ sè m¸y tÝnh ®−îc s¶n xuÊt
vµ co d·n theo gi¸ lµ - 1. ra/ngµy, K lµ sè giê t− b¶n/ngµy, vµ L lµ sè giê lao ®éng/ngµy.
Mét h·ng kh¸c, B, cã hµm s¶n xuÊt lµ Q = 10K0,6 L0,4.
a) NÕu thuÕ b¸n hµng tÝnh theo ®¬n vÞ b¸n ra lµm cho gi¸ cña
l−¬ng thùc thùc phÈm t¨ng lªn gÊp ®«i th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi a) NÕu c¶ hai h·ng sö dông cïng mét sè l−îng lao ®éng b»ng sè
tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy? (Gîi ý: sö l−îng t− b¶n th× h·ng nµo sÏ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm h¬n?
dông co d·n cña cÇu theo gi¸ trong mét kho¶ng).
b) Gi¶ sö sè giê t− b¶n bÞ giíi h¹n lµ 9 giê m¸y, nh−ng lao ®éng cã
b) Gi¶ sö chÝnh phñ gi¶m thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n nµy 5000$
cung kh«ng h¹n chÕ. ë h·ng nµo s¶n phÈm cËn biªn cña lao
mét n¨m ®Ó gi¶m bít ¶nh h−ëng cña thuÕ b¸n hµng ®¸nh vµo
®éng lín h¬n? Gi¶i thÝch.
l−¬ng thùc thùc phÈm th× tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña
c) C¸c hµm s¶n xuÊt nµy biÓu thÞ hiÖu suÊt t¨ng, gi¶m hay kh«ng
c¸ nh©n nµy sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo?
®æi theo quy m«?
c) C¸ nh©n nµy sÏ ®−îc lîi hay bÞ thiÖt khi cã thuÕ b¸n hµng kÕt
hîp víi gi¶m thuÕ thu nhËp so víi ban ®Çu? (Gîi ý: so s¸nh
16. Mét h·ng cã hµm s¶n xuÊt dµi h¹n (s¶n l−îng/tuÇn) lµ
møc ®é tho¶ m·n tr−íc vµ sau khi cã c¸c sù kiÖn ®· nªu).
Q = 10L1/2K1/2
14. Mét c¸ nh©n, cã hµm Ých lîi lµ U = W1/2, trong ®ã W lµ cña c¶i.
Gi¸ c¸c yÕu tè lµ: Lao ®éng100$ mét tuÇn;
Ng−êi nµy ®ang c©n nh¾c mét viÖc c¸ c−îc mµ x¸c suÊt ®−îc
M¸y mãc thiÕt bÞ 200$ mét tuÇn.
49$ lµ 30%, vµ x¸c suÊt kh«ng ®−îc g× lµ 70%.
a) NÕu h·ng s¶n xuÊt 200 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè l−îng lao ®éng
a) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc kh«ng nÕu ph¶i c−îc 5$? vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ lµ bao nhiªu?
b) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc kh«ng nÕu ph¶i c−îc 2$? b) NÕu h·ng s¶n xuÊt 400 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè l−îng lao ®éng
c) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc víi chi phÝ 5$ kh«ng nÕu hµm Ých lîi cã vµ m¸y mãc thiÕt bÞ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ lµ bao nhiªu? Chi phÝ
d¹ng U = W? cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh dµi h¹n trong mçi tr−êng hîp lµ
d) Ng−êi nµy cã c¸ c−îc víi chi phÝ 20$ kh«ng nÕu hµm Ých lîi bao nhiªu? (nghÜa lµ nÕu s¶n l−îng b»ng 200 vµ 400).
cã d¹ng U = W?
a) Q = f(L,K,T) = 100L2KT
c) §iÒu g× x¶y ra víi tæng chi phÝ, chi phÝ trung b×nh vµ chi phÝ
cËn biªn khi s¶n l−îng lµ 200, 400 nÕu h·ng s¶n xuÊt cã b) Q = f(L,K) = 10L + 5K –L2 - 2K +3KL
hiÖu qu¶ h¬n nªn hµm s¶n xuÊt trë thµnh Q = 11K1/2L1/2?
c) Q = L0,64K0,36
d) Khi gi¸ thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tiÒn l−¬ng t¨ng 10% th× ®iÒu
d) Q = L0,43K0,58
g× x¶y ra víi tæng chi phÝ vµ chi phÝ cËn biªn.
e) Q = LaKb
17. Hµm s¶n xuÊt ®èi víi s¶n phÈm A lµ Q = 100KL (®¬n vÞ s¶n
21. Mét h·ng cã hµm s¶n xuÊt ng¾n h¹n sau:
phÈm/ngµy). NÕu gi¸ t− b¶n lµ 120 ngh×n ®ång mét ngµy vµ gi¸
lao ®éng lµ 30 ngh×n ®ång mét ngµy th× chi phÝ tèi thiÓu cña Lao ®éng/tuÇn 0 1 2 3 4 5 6
viÖc s¶n xuÊt 10.000 ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ bao nhiªu?
S¶n l−îng/tuÇn 0 3 7 11,5 16 19 21
18. Gi¶ sö r»ng hµm s¶n xuÊt ®−îc cho bëi f(K,L) = KL2, vµ r»ng a) H·y vÏ c¸c ®−êng s¶n phÈm trung b×nh vµ s¶n phÈm cËn biªn
gi¸ cña t− b¶n lµ 10 ngh×n ®ång vµ gi¸ lao ®éng lµ 15 ngh×n cña lao ®éng trªn mét ®å thÞ.
®ång. KÕt hîp lao ®éng - t− b¶n nµo tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cña b) Gi¶ sö tiÒn l−¬ng lµ 5$/tuÇn, h·y vÏ c¸c ®−êng chi phÝ biÕn
viÖc s¶n xuÊt mét møc s¶n l−îng bÊt kú nµo ®ã lµ g×? ®æi vµ chi phÝ cËn biªn ng¾n h¹n.
c) Gi¶ sö chi phÝ cè ®Þnh lµ 10$/tuÇn, h·y vÏ c¸c ®−êng chi phÝ
cËn biªn vµ trung b×nh ng¾n h¹n.
19. Cho hµm s¶n xuÊt cña mét h·ng nh− sau:
Sè l−îng lao ®éng (ng−êi/ngµy) 1 2 3 4 5 6 7 22. Gi¶ sö r»ng hµm tæng chi phÝ ®èi víi mét ngµnh ®−îc cho bëi
S¶n l−îng(®¬n vi s¶n phÈm/ngµy) 21 50 73 82 92 99 102 ph−¬ng tr×nh bËc ba sau: TC = a + bQ + cQ2 +dQ3. H·y chØ
a) H·y tÝnh s¶n phÈm cËn biªn cho c¸c c«ng nh©n. ra r»ng hµm nµy nhÊt qu¸n víi ®−êng chi phÝ trung b×nh d¹ng
b) ë l−îng lao ®éng nµo quy luËt hiÖu suÊt gi¶m dÇn b¾t ®Çu thÓ ch÷ U víi Ýt nhÊt lµ mét sè gi¸ trÞ cña c¸c tham sè a, b, c, vµ d.
hiÖn?
c) Mèi quan hÖ gi÷a ®é dèc cña ®−êng tæng s¶n l−îng vµ ®−êng 23. Trong mét thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn h¶o cã 200 ng−êi b¸n vµ
s¶n phÈm cËn biªn lµ g×? 100 ng−êi mua. Nh÷ng ng−êi b¸n cã hµm cung gièng nhau lµ
6q = 10P - 1000. Nh÷ng ng−êi b¸n cã hµm cÇu gièng nhau lµ
20. TÝnh s¶n phÈm cËn biªn vµ s¶n phÈm trung b×nh cña tÊt c¶ c¸c q = -7,5P + 2250.
yÕu tè trong c¸c hµm s¶n xuÊt sau: a) H·y x¸c ®Þnh hµm cung vµ hµm cÇu thÞ tr−êng.
b) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng nµy. c) S¶n l−îng vµ gi¸ c©n b»ng dµi h¹n cña h·ng lµ bao nhiªu nÕu
c) NÕu hµm cÇu thÞ tr−êng lµ P = -0,003Q + 300 th× gi¸ vµ s¶n mäi h·ng ®Òu cã hµm chi phÝ gièng nhau.
l−îng c©n b»ng míi sÏ lµ bao nhiªu?
d) ë c©n b»ng dµi h¹n nµy lîi nhuËn lµ bao nhiªu?
24. Gi¶ sö r»ng biÓu cÇu thÞ tr−êng vÒ s¶n phÈm A lµ: e) Gi¶ sö b©y giê h·ng nµy lµ nhµ ®éc quyÒn vµ gÆp ®−êng cÇu
Gi¸($) 87 6 5 4 3 2 1 P = 550 - 10X. Gi¸, s¶n l−îng vµ lîi nhuËn c©n b»ng lµ
L−îng cÇu 1.000 2.000 4.000 8.000 16.000 32.000 64.000 150.000
bao nhiªu?
Chi phÝ cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh cña mçi h·ng c¹nh tranh lµ
26. §−êng chi phÝ trung b×nh ng¾n h¹n cña tÊt c¶ c¸c h·ng trong
Møc s¶n l−îng 100 200 300 400 500 600
Chi phÝ cËn biªn ($) 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 ngµnh lµ
Chi phÝ trung b×nh($) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 C = 50 + (X - 50)2
Gi¶ sö r»ng gi¸ c©n b»ng thÞ tr−êng cña s¶n phÈm A lµ 6$. C¸c h·ng b¸n cho hai nhãm ng−êi tiªu dïng, nhãm 1 vµ nhãm 2.
§−êng cÇu cña nhãm 1 lµ P1 = 250 - 2X1, vµ cña nhãm 2 lµ P 2 =
a) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng vµ
200 -X2. H·y tÝnh:
lîi nhuËn tèi ®a ®ã.
a) S¶n l−îng vµ gi¸ nÕu c¶ thÞ tr−êng ®−îc gi¶ ®Þnh lµ øng xö
b) VÏ ®−êng cÇu thÞ tr−êng vµ x¸c ®Þnh ®iÓm c©n b»ng thÞ
theo nh÷ng gi¶ ®Þnh cña c¹nh tranh hoµn h¶o.
tr−êng.
b) S¶n l−îng, gi¸ b¸n vµ lîi nhuËn trong ®éc quyÒn b¸n thuÇn tuý.
c) Lóc ®Çu cã bao nhiªu h·ng (gièng nhau) s¶n xuÊt s¶n phÈm A?
c) S¶n l−îng, gi¸ b¸n vµ lîi nhuËn trong ®éc quyÒn b¸n ph©n biÖt
d) Trong dµi h¹n lîi nhuËn sÏ b»ng kh«ng. §iÒu ®ã x¶y ra ë møc gi¸.
gi¸ nµo? ë gi¸ ®ã cã bao nhiªu h·ng s¶n xuÊt s¶n phÈm A?

27. Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm chi phÝ biÕn ®æi trung
25. Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm tæng chi phÝ sau: b×nh lµ
C = 250X - 20X2 + 2X3 AVC = 2q+ 3
a) ViÕt ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn ®−êng cung cña h·ng vµ x¸c ®Þnh
a) Hµm cung cña h·ng lµ g×?
møc gi¸ mµ h·ng ph¶i ®ãng cöa s¶n xuÊt.
b) S¶n l−îng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cËn biªn lµ bao nhiªu?
b) Khi gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ 19$ th× h·ng bÞ lç 5,5$. T×m møc gi¸ c) H·ng sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn
vµ s¶n l−îng hoµ vèn cña h·ng. nÕu gi¸ b¸n trªn thÞ tr−êng lµ $84. TÝnh lîi nhuËn cùc ®¹i ®ã.
d) Minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
c) H·ng sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn
nÕu gi¸ b¸n trªn thÞ tr−êng lµ 30$. TÝnh lîi nhuËn cùc ®¹i ®ã.
30. Mét h·ng ®éc quyÒn b¸n cã hµm cÇu vÒ s¶n phÈm cña m×nh lµ:
d) NÕu chi phÝ cËn biªn cña h·ng gi¶m 1$ th× s¶n l−îng vµ lîi
P = 1000 - Q.
nhuËn cña h·ng sÏ thay ®æi nh− thÕ nµo (gi¸ thÞ tr−êng vÉn lµ
Chi phÝ b×nh qu©n cña h·ng lµ kh«ng ®æi vµ b»ng 300.
30$)?
a) Chi phÝ cËn biªn cña h·ng lµ bao nhiªu?
b) X¸c ®Þnh s¶n l−îng, gi¸, doanh thu vµ lîi nhuËn cña h·ng khi
28. Mét h·ng ®· x©y dùng nhµ m¸y vµ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ
theo ®uæi c¸c môc tiªu: tèi ®a ho¸ doanh thu; tèi ®a ho¸ lîi
®Ó s¶n xuÊt ®Üa ca nh¹c vµ cã thÓ b¸n mét sè l−îng kh«ng h¹n
nhuËn.
chÕ ë møc gi¸ 21 ngh×n mét ®Üa. C¸c sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n
xuÊt cña h·ng lµ: c) Gi¶ sö h·ng ph¶i chÞu mét møc thuÕ cè ®Þnh (®ãng mét lÇn) T =
S¶n l−îng/ngµy (b¨ng) 0 1 2 34 5 6 7 8 1500 th× gi¸ s¶n l−îng vµ lîi nhuËn cùc ®¹i cña h·ng sÏ thay
®æi thÕ nµo?
Tæng chi phÝ/ ngµy (ngh×n) 50 55 62 75 96 125 162 203
248 d) NÕu nhµ ®éc quyÒn nµy cã thÓ ph©n biÖt gi¸ hoµn h¶o th× lîi
nhuËn cña nã sÏ lµ bao nhiªu?
a) Møc s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng lµ bao nhiªu?
b) H·ng cã nªn s¶n xuÊt kh«ng? T¹i sao?
31. Mét h·ng ®øng tr−íc ®−êng cÇu P = 50 - 2Q. Chi phÝ cËn biªn
c) H·y tÝnh thÆng d− s¶n xuÊt cña h·ng ë møc gi¸ hiÖn thêi.
cña h·ng lµ MC = Q + 5.
a) §Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn h·ng ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n
29. Mét h·ng c¹nh tranh hoµn h¶o cã hµm chi phÝ biÕn ®æi b×nh phÈm vµ ®Æt gi¸ nµo? Khi ®ã tæng doanh thu cña h·ng b»ng
bao nhiªu?
qu©n lµ: AVC = 2q + 4 ($)
a) ViÕt ph−¬ng tr×nh biÓu diÔn hµm chi phÝ cËn biªn cña h·ng vµ b) Gi¶ sö h·ng ph¶i chÞu thuÕ cè ®Þnh ®ãng mét lÇn lµ $60 th× lîi
nhuËn cña h·ng sÏ thay ®æi thÕ nµo? Gi¶i thÝch?
x¸c ®Þnh møc gi¸ mµ h·ng ph¶i ®ãng cöa s¶n xuÊt.
b) Khi gi¸ b¸n cña s¶n phÈm lµ $24 th× h·ng bÞ lç vèn $150. T×m c) NÕu ph¶i ®ãng thuÕ $10 trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× h·ng sÏ
ph¶i s¶n xuÊt s¶n l−îng bao nhiªu vµ ®Æt gi¸ nµo ®Ó tèi ®a ho¸
møc gi¸ vµ s¶n l−îng hoµ vèn cña h·ng.
lîi nhuËn?
d) TÝnh kho¶n mÊt kh«ng (thiÖt h¹i cña x· héi) do søc m¹nh thÞ a) H·y x¸c ®Þnh gi¸ vµ s¶n l−îng tèi −u cho h·ng ®éc quyÒn nµy.
tr−êng ë c©u a g©y ra. H·ng t¹o ra bao nhiªu lîi nhuËn vµ thÆng d− tiªu dïng? MÊt
kh«ng do søc m¹nh ®éc quyÒn g©y ra lµ bao nhiªu?
32. Trong mçi tr−êng hîp ®· cho d−íi ®©y h·y tÝnh gi¸ vµ s¶n
b) NÕu h·ng muèn tèi ®a ho¸ doanh thu th× nã ph¶i chän gi¸ vµ
l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng nh− møc lîi nhuËn tèi ®a ®ã.
s¶n l−îng nµo? Khi ®ã lîi nhuËn lµ bao nhiªu?
a) P = 50 - 2Q - 4Q2 vµ ATC = Q + 5
c) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 60 th× h·ng sÏ s¶n xuÊt bao
b) TR = 25Q - 0,8Q2 vµ TC = 2 + 20Q + 0,1Q2
nhiªu ®Ó thu ®−îc lîi nhuËn cùc ®¹i? Lóc ®ã thÆng d− tiªu dïng
c) P = 50 -5Q vµ TC = Q2 + 4Q vµ mÊt kh«ng bÞ ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo?
d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®−îc trªn ®å thÞ.
33. Víi t×nh huèng ë bµi 32, h·y x¸c ®Þnh ¶nh h−ëng cña viÖc
®¸nh thuÕ m« t¶ d−íi ®©y:
35. Mét ngµnh c¹nh tranh hoµn h¶o gÆp ®−êng cÇu P = 20 - 2Q,
a) ThuÕ ®¸nh theo ®¬n vÞ s¶n phÈm t = 2 ®¸nh vµo 32a, ®iÒu g×
trong ®ã P lµ gi¸ tÝnh b»ng $/mét ngh×n ®¬n vÞ, Q lµ ngh×n ®¬n
x¶y ra víi gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn?
vÞ s¶n phÈm mét tuÇn, s¶n xuÊt víi gi¸ cung kh«ng ®æi lµ
Doanh thu thuÕ b»ng bao nhiªu?
1$/mét ngh×n ®¬n vÞ.
b) NÕu thuÕ 10% ®¸nh vµo doanh thu ë c©u 32b th× ®iÒu g× sÏ x¶y a) TÝnh thÆng d− tiªu dïng mµ nh÷ng ng−êi mua s¶n phÈm nµy
ra víi víi gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn míi ®−îc h−ëng.
lµ bao nhiªu? Doanh thu thuÕ b»ng bao nhiªu?
b) B©y giê gi¶ sö r»ng mét h·ng hîp nhÊt ®−îc c¶ ngµnh l¹i. Chi
c) NÕu thuÕ thu trän gãi T = 3 ®¸nh vµo c©u 32c th× ®iÒu g× sÏ phÝ cËn biªn vµ chi phÝ trung b×nh dµi h¹n cña h·ng tÝnh cho
mét ngh×n ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ 1$. H·y tÝnh s¶n l−îng, gi¸, lîi
x¶y ra víi gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, lîi nhuËn míi
nhuËn vµ thÆng d− tiªu dïng.
lµ bao nhiªu?
c) Gi¶ sö thuÕ 0,1$/mét ngh×n ®¬n vÞ s¶n phÈm ®−îc ®Æt ra. H·y
34. CÇu thÞ tr−êng vÒ s¶n phÈm Y lµ tÝnh l¹i c¸c c©u tr¶ lêi cho c©u a vµ c©u b.
P = 100 - Q
ThÞ tr−êng nµy do mét h·ng ®éc quyÒn khèng chÕ. Chi phÝ cña 36. Mét h·ng ho¹t ®éng trong nh÷ng thÞ tr−êng c¹nh tranh hoµn
h·ng ®éc quyÒn nµy lµ h¶o. Gi¸ s¶n phÈm cña nã lµ 40$, gi¸ yÕu tè s¶n xuÊt cña nã lµ
300$. H·ng chØ sö dông mét yÕu tè s¶n xuÊt biÕn ®æi lµ K.
C = 500 + Q2 + 4Q
Hµm s¶n xuÊt cña h·ng lµ Q = 200K - K2. H·y x¸c ®Þnh c¸c sè b) Gi¶ sö r»ng chi phÝ cËn biªn cña h·ng b»ng kh«ng th× cã ph¶i
l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn sau ®©y: h·ng hiÖn ®ang tèi ®a ho¸ ®−îc lîi nhuËn cña m×nh kh«ng?
a) L−îng t− b¶n sö dông.
39. ë mét ®Þa ph−¬ng cã 100 hé gia ®×nh, mçi hé gia ®×nh cã
b) Tæng s¶n l−îng s¶n xuÊt ra.
®−êng cÇu vÒ ®iÖn lµ P = 10 - q. C«ng ty ®iÖn lùc ®éc quyÒn ë
c) Tæng doanh thu, tæng chi phÝ vµ tæng lîi nhuËn, biÕt chi phÝ cè ®Þa ph−¬ng ®ã cã chi phÝ s¶n xuÊt ®iÖn lµ TC = 1000 + Q.
®Þnh lµ 300.000$.
a) NÕu chÝnh phñ muèn kh«ng cã mÊt kh«ng (DL) th× chÝnh phñ
ph¶i buéc c«ng ty ®iÖn lùc ®Æt gi¸ b»ng bao nhiªu? Trong
37. Mét h·ng kiÓm so¸t ®−îc toµn bé thÞ tr−êng gÆp cÇu ®èi víi
tr−êng hîp nµy s¶n l−îng ®−îc t¹o ra lµ bao nhiªu? H·y tÝnh
hai nhãm kh¸ch hµng nh− sau:
lîi nhuËn cña h·ng vµ thÆng d− tiªu dïng ë møc gi¸ ®ã.
Nhãm 1 P = 40 - 2Q1
b) NÕu chÝnh phñ muèn c«ng ty ®iÖn ë ®Þa ph−¬ng ®ã kh«ng bÞ
Nhãm 2 P = 20 - 2Q2
lç th× møc gi¸ thÊp nhÊt chÝnh phñ cã thÓ buéc c«ng ty ®iÖn
Trong ®ã Q lµ ngh×n ®¬n vÞ mét tuÇn, chi phÝ cËn biªn vµ chi
lùc ph¶i ®Æt ra lµ bao nhiªu? H·y tÝnh s¶n l−îng, lîi nhuËn
phÝ trung b×nh dµi h¹n lµ kh«ng ®æi vµ b»ng 2$ (cho mét ngh×n
cña nhµ ®éc quyÒn vµ thÆng d− cña ng−êi tiªu dïng trong
®¬n vÞ s¶n phÈm).
tr−êng hîp nµy. NÕu cã mÊt kh«ng (DL) th× mÊt kh«ng ®ã
a) H·y tÝnh s¶n l−îng, gi¸ vµ lîi nhuËn cho nhµ ®éc quyÒn nµy.
b»ng bao nhiªu?
b) TÝnh kho¶n mÊt kh«ng do søc m¹nh ®éc quyÒn g©y ra ë c©u a.
c) §Ó tr¸nh mÊt kh«ng (DL) chÝnh phñ cã thÓ b¾t c¸c hé gia ®×nh
c) Gi¶ sö nhµ ®éc quyÒn nµy cã thÓ ph©n biÖt ®èi xö víi kh¸ch
®ãng mét kho¶n tiÒn cè ®Þnh th× míi ®−îc mua ®iÖn. Khi ®ã
hµng b»ng gi¸. H·y x¸c ®Þnh s¶n l−îng vµ gi¸ b¸n cho mçi
c«ng ty cã thÓ ®Æt gi¸ nh− ®· tÝnh ®−îc ë c©u a. L−îng tiÒn mçi
nhãm kh¸ch hµng.
hé sÏ tr¶ lµ bao nhiªu? C¸c hé cã s½n sµng ®ãng kho¶n tiÒn ®ã
d) TÝnh lîi nhuËn mµ nhµ ®éc quyÒn cã thÓ thu ®−îc khi tiÕn
®Ó ®−îc mua ®iÖn kh«ng? T¹i sao?
hµnh ph©n biÖt gi¸.
d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
38. §−êng cÇu cña mét h·ng ®−îc cho bëi P = 500 - 2Q. Gi¸ hiÖn
40. Mét h·ng s¶n xuÊt ®éc quyÒn gÆp ®−êng cÇu
thêi cña h·ng lµ 300$ vµ h·ng b¸n 100 s¶n phÈm mét tuÇn.
144
a) H·y tÝnh doanh thu cËn biªn cho h·ng ë møc gi¸ vµ s¶n l−îng Q= 2
P
hiÖn thêi dïng biÓu thøc doanh thu cËn biªn.
Chi phÝ biÕn ®æi trung b×nh cña h·ng lµ AVC = Q1/2 vµ chi phÝ c) Gi¶ sö chØ cã chi phÝ ë nhµ m¸y 1 t¨ng lªn. H·ng nªn ®iÒu
chØnh nh− thÕ nµo (nghÜa lµ t¨ng, gi¶m hay gi÷ nguyªn) s¶n
cè ®Þnh lµ 5. (Gi¸ vµ chi phÝ tÝnh b»ng $.)
l−îng ë nhµ m¸y 1? S¶n l−îng ë nhµ m¸y 2? Tæng s¶n l−îng?
a) Gi¸ vµ s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña h·ng lµ bao nhiªu?
Gi¸?
TÝnh lîi nhuËn tèi ®a ®ã.
b) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 4$ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th×
42. Mét nhµ ®éc quyÒn s¶n xuÊt víi chi phÝ lµ C = 100 - 5Q +
nhµ ®éc quyÒn sÏ s¶n xuÊt bao nhiªu? Lîi nhuËn cña nã Q2,vµ cÇu lµ P = 55 -2Q.
khi ®ã b»ng bao nhiªu?
a) H·ng ph¶i s¶n xuÊt s¶n l−îng b»ng bao nhiªu vµ ®Æt gi¸ nµo
c) Gi¶ sö chÝnh phñ muèn ®Æt trÇn gi¸ ®Ó sao cho nhµ ®éc quyÒn ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn? H·ng t¹o ra lîi nhuËn vµ thÆng d−
s¶n xuÊt ra møc s¶n l−îng cao nhÊt cã thÓ (nhµ ®éc quyÒn tiªu dïng b»ng bao nhiªu?
kh«ng bÞ lç) th× chÝnh phñ ph¶i chän møc gi¸ nµo? b) NÕu h·ng hµnh ®éng nh− ng−êi chÊp nhËn gi¸ vµ ®Æt MC = P
th× s¶n l−îng sÏ lµ bao nhiªu? Lóc ®ã lîi nhuËn vµ thÆng d−
d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
tiªu dïng sÏ ®−îc t¹o ra lµ bao nhiªu?
c) MÊt kh«ng tõ søc m¹nh ®éc quyÒn ë c©u a lµ bao nhiªu?
41. Mét h·ng cã hai nhµ m¸y, chi phÝ cña mçi nhµ m¸y lµ:
d) Gi¶ sö chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ cho s¶n phÈm cña nhµ ®éc quyÒn
Nhµ m¸y 1: C1 (Q1 ) = 101
2

nµy b»ng 27$. §iÒu nµy sÏ ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn s¶n
Nhµ m¸y 2: C 2 (Q2 ) = 20 2 . l−îng, thÆng d− tiªu dïng vµ lîi nhu©n cña nhµ ®éc quyÒn? MÊt
2
kh«ng lóc nµy sÏ lµ bao nhiªu?
H·ng gÆp ®−êng cÇu sau:
e) NÕu chÝnh phñ ®Æt trÇn gi¸ lµ 23$ th× ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h−ëng
P = 700 - 5Q, trong ®ã Q lµ tæng s¶n l−îng,
nh− thÕ nµo ®Õn s¶n l−îng, thÆng d− tiªu dïng vµ lîi nhuËn
nghÜa lµ Q = Ql + Q2 cña nhµ ®éc quyÒn vµ mÊt kh«ng?
a) H·y vÏ c¸c ®−êng doanh thu cËn biªn cho hai nhµ m¸y, c¸c f) H·y xem xÐt trÇn gi¸ b»ng 12$. §iÒu nµy ¶nh h−ëng nh− thÕ
®−êng doanh thu trung b×nh, doanh thu cËn biªn vµ chi phÝ nµo ®Õn s¶n l−îng, thÆng d− tiªu dïng vµ lîi nhuËn cña nhµ ®éc
cËn biªn tæng céng (nghÜa lµ chi phÝ cËn biªn cña viÖc s¶n quyÒn vµ mÊt kh«ng?
xuÊt Q = Ql +Q2). H·y chØ ra s¶n l−îng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho
mçi nhµ m¸y, tæng s¶n l−îng vµ gi¸.
b) H·y tÝnh gi¸ trÞ cña Q1, Q2 vµ Q, P tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ®ã.
43. Hai h·ng ë trong thÞ tr−êng s«c«la. Mçi h·ng ®Òu cã thÓ chän a) H·y x¸c ®Þnh sè ng−êi h¸i ®−îc thuª nÕu gi¸ d©u rõng lµ
s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt l−îng thÊp vµ s¶n l−îng chÊt l−îng 1,25$/giá vµ møc l−¬ng giê lµ 10$.
cao. Lîi nhuËn ®−îc cho ë matrix thu nhËp sau: b) NÕu gi¸ d©u rõng gi¶m xuèng cßn 1$/giá th× sè ng−êi h¸i ®−îc
thuª sÏ lµ bao nhiªu?
c) Minh ho¹ kÕt qu¶ tÝnh ®−îc b»ng ®å thÞ.
H·ng 2.
ChÊt l−îng ChÊt l−îng
45. Gi¶ sö r»ng biÓu cung cÇu sau ®©y ¸p dông cho mét thÞ tr−êng
thÊp cao
lao ®éng cô thÓ
ChÊt l−îng
H·ng 1
-20, -30 900, 600
thÊp
Møc l−¬ng 4 5 6 7 8 9 10
($/giê)
8
L−îng cung lao ®éng 2 3 4 5 6 7
100, 800 50, 50 (sè c«ng nh©n/giê)
ChÊt l−îng
0
L−îng cÇu lao ®éng 6 5 4 3 2 1
cao
(sè c«ng nh©n/giê)

a) H·y x¸c ®Þnh møc l−¬ng c¹nh tranh.
a) KÕt qu¶ c©n b»ng Nash, nÕu cã, sÏ lµ bao nhiªu?
b) H·y x¸c ®Þnh møc l−¬ng cña c«ng ®oµn.
b) NÕu nh÷ng ng−êi qu¶n lý mçi h·ng lµ nh÷ng ng−êi thËn träng
d) H·y x¸c ®Þnh møc l−¬ng cña ng−êi mua ®éc quyÒn.
vµ ®ång thêi theo chiÕn l−îc maximin th× kÕt qu¶ sÏ lµ g×?
e) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.
c) KÕt qu¶ hîp t¸c lµ g×?
46. Ngµnh s¶n xuÊt giÊy c¹nh tranh hoµn h¶o cã chi phÝ t− nh©n
d) H·ng nµo ®−îc lîi nhiÒu nhÊt tõ kÕt qu¶ hîp t¸c nµy? H·ng ®ã
cËn biªn lµ
sÏ tr¶ h·ng kia bao nhiªu ®Ó nã cÊu kÕt?
MPC = 60 + Q
44. B¶ng sau cung cÊp c¸c sè liÖu vÒ sè giá d©u rõng h¸i ®−îc mçi
Chi phÝ x· héi cËn biªn cña viÖc s¶n xuÊt giÊy lµ
giê b»ng c¸c sè l−îng lao ®éng kh¸c nhau:
MSC = 70 + Q
Sè ng−êi h¸i d©u (mét giê) 1 2 3 4 5 6 7 8
CÇu thÞ tr−êng vÒ giÊy lµ
S¶n l−îng d©u (giá) 20 38 53 64 71 74 74 70
P = 100 - Q Gi¸ ($/®¬n vÞ) 10 9 8 7 6 5 43 21
L−îng cÇu(®¬n vÞ/ngµy) 02 4 6 8 10 12 14 16
a) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n l−îng c©n b»ng cña thÞ tr−êng tù do vµ
18
møc s¶n l−îng tèi −u ®èi víi x· héi.
a) NÕu nhµ ®éc quyÒn kh«ng bÞ ®iÒu tiÕt th× gi¸ vµ s¶n l−îng nµo
b) H·y tÝnh phÇn mÊt kh«ng mµ ngµnh nµy g©y ra cho x· héi bëi
sÏ thÞnh hµnh?
¶nh h−ëng h−íng ngo¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
b) NÕu chÝnh phñ muèn nhµ ®éc quyÒn nµy t¹o ra kÕt qu¶ c¹nh
c) H·y x¸c ®Þnh møc thuÕ (thuÕ/®¬n vÞ s¶n phÈm) cÇn thiÕt ®Ó lo¹i
tranh th× gi¸ vµ s¶n l−îng nµo lµ thÝch hîp?
bá ®−îc hoµn toµn ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i nµy.
c) NÕu chÝnh phñ muèn lo¹i trõ lîi nhuËn kinh tÕ th× gi¸ vµ s¶n
d) H·y minh ho¹ c¸c kÕt qña ®· tÝnh ®−îc trªn ®å thÞ.
l−îng nµo lµ thÝch hîp.
47. Mét trang tr¹i nu«i ong n»m kÒ bªn mét v−ên t¸o. Ng−êi trång
49. Gi¶ sö cã 100 n«ng tr¹i s¶n xuÊt l−¬ng thùc, c¸c n«ng tr¹i cã
t¸o ®−îc lîi v× ong thô phÊn cho t¸o mµ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn.
c¬ cÊu chi phÝ gièng nhau ®−îc biÓu thÞ ë b¶ng sau:
NÕu kh«ng cã ong th× ng−êi trång t¸o ph¶i chi 10 ngh×n ®ång
®Ó thô phÊn cho mét ha t¸o. Mçi hßm ong ®em l¹i l−îng mËt
Chi phÝ s¶n xuÊt (cña mçi h·ng) CÇu
®¸ng gi¸ 50 ngh×n ®ång. Chi phÝ cËn biªn cña viÖc nu«i ong lµ
MC = 24 + 2Q, trong ®ã Q lµ sè hßm ong. S¶n l−îng Tæng chi phÝ Gi¸ ($/yÕn) L−îng cÇu
(yÕn/ngµy) ($/ngµy) (yÕn/ngµy)
a) Ng−êi nu«i ong sÏ nu«i bao nhiªu hßm?
0 5 1 600
b) §ã cã ph¶i lµ sè hßm ong hiÖu qu¶ (cho x· héi) kh«ng? Gi¶i
1 7 2 500
thÝch. 2 10 3 400
3 14 4 300
c) NÕu ng−êi nu«i ong vµ ng−êi trång t¸o s¸p nhËp víi nhau th×
4 19 5 200
sè hßm ong sÏ lµ bao nhiªu. 5 25 6 100
6 32 7 50
d) H·y minh häa c¸c kÕt qu¶ trªn b»ng ®å thÞ.

48. Gi¶ sö r»ng mét nhµ ®éc quyÒn tù nhiªn cã chi phÝ cè ®Þnh lµ a) Gi¸ vµ s¶n l−îng l−¬ng thùc c©n b»ng lµ bao nhiªu?
30$ vµ chi phÝ cËn biªn kh«ng ®æi lµ 2$. CÇu vÒ s¶n phÈm cña
b) Mçi h·ng thu ®−îc bao nhiªu lîi nhuËn?
nhµ ®éc quyÒn ®−îc cho bëi biÓu sau
c) NÕu chÝnh phñ trî cÊp cho nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt l−¬ng thùc
1$/yÕn th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi gi¸, s¶n l−îng c©n b»ng vµ lîi
nhuËn cña c¸c h·ng?
d) §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu chÝnh phñ cßn ®¶m b¶o thªm r»ng gi¸ sÏ
lµ 5$/yÕn?
e) ChÝnh phñ ph¶i chi bao nhiªu trong tr−êng hîp c vµ d?

50. Chi phÝ t− nh©n vµ x· héi cña viÖc s¶n xuÊt mét lo¹i ho¸ chÊt
®éc h¹i mçi ngµy ®−îc cho ë biÓu sau:
S¶n l−îng (tÊn) 01 2 3 4 5 6 7 8
Tæng chi phÝ t− nh©n($) 5 7 13 23 37 55 77 103 133
Tæng chi phÝ x· héi ($) 7 13 31 61 103 157 223 301 391
Gi¸ b¸n cña lo¹i ho¸ chÊt nµy lµ 18$/tÊn.
a) H·y vÏ c¸c ®−êng chi phÝ cËn biªn t− nh©n vµ x· héi cña viÖc
s¶n xuÊt lo¹i ho¸ chÊt nµy.
b) H·y x¸c ®Þnh møc s¶n l−îng t− nh©n tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ
møc s¶n l−îng tèi −u cña x· héi.
c) H·y x¸c ®Þnh phÝ « nhiÔm ph¶i ®Æt ra ®Ó buéc ng−êi s¶n xuÊt
ph¶i s¶n xuÊt møc s¶n l−îng tèi −u ®èi víi x· héi.
PhÇn 2

Lêi gi¶i v¾n t¾t
A – tr¶ lêi c©u hái 1.2 §óng hay sai
tr¾c nghiÖm 1s 6® 11 ® 16 s
2® 7® 12 s 17 ®
1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 3® 8® 13 s 18 ®
4s 9s 14 s 19 s
1.1 Chän c©u tr¶ lêi 5s 10 ® 15 s

2. Cung vµ cÇu
1e 14 d 27 d 40 d
2.1 Chän c©u tr¶ lêi
2e 15 c 28 a 41 d
1d 17 b 33 c 49 c
3b 16 a 29 a 42 e 2a 18 e 34 c 50 a
3b 19 c 35 a 51 d
4d 17 e 30 c 43 d
4c 20 c 36 e 52 b
5a 18 d 31 e 44 d
5a 21 b 37 c 53 b
6e 19 b 32 e 45 b 6e 22 a 38 a 54 c
7a 23 a 39 a 55 a
7e 20 c 33 c 46 c
8e 24 e 40 e 56 e
8b 21 a 34 d 47 d
9c 25 b 41 b 57 a
9d 22 c 35 d 48 b 10 e 26 b 42 b 58 b
11 c 27 e 43 a 59 e
10 d 23 b 36 c 49 d
12 b 28 b 44 b 60 c
11 b 24 c 37 b
13 c 29 b 45 a 61 a
12 a 25 b 38 c 14 b 30 c 46 b 62 c
15 d 31 b 47 c 63 d
13 d 26 b 39 d
16 b 32d 48 b 64 c
3. Tiªu dïng
2.2 §óng hay sai
3.1 Chän c©u tr¶ lêi
1® 17 ® 33 s 49 s
2s 18 ® 34 s 50 ® 1e 13 d 25 b 37 e
2b 14 b 26 d 38 c
3s 19 ® 35 ® 51 s
3b 15 c 27 a 39 b
4s 20 s 36 s 52 ®
4b 16 b 28 d 40 b
5® 21 ® 37 s 53 ® 5a 17 e 29 c 41 d
6a 18 e 30 a 42 a
6® 22 ® 38 ® 54 s
7c 19 a 31 c 43 e
7® 23 ® 39 ® 55 ®
8d 20 a 32 b 44 a
8s 24 ® 40 ® 56 s 9e 21 e 33 c 45 a
10 a 22 e 34 d
9® 25 s 41 ® 57 s
11 a 23 a 35 b
10 s 26 ® 42 s 58 s
12 a 24 c 36 a
11 ® 27 ® 43 ® 59 s
3.2 §óng hay sai
12 ® 28 s 44 s 60 s
13 s 29 ® 45 ® 61 s
1® 10 ® 19 s 28 ®
14 s 30 ® 46 ® 2® 11 s 20 ® 29 ®
3s 12 ® 21 s 30 s
15 ® 31 s 47 s
4s 13 s 22 ® 31 ®
16 s 32 ® 48 s
5® 14 ® 23 ® 32 ®
6® 15 ® 24 s 33 ®
7s 16 s 25 s 34 s
8s 17 s 26 s 35 s
9s 18 ® 27 s
4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ 5. C¹nh tranh hoµn h¶o
4.1 Chän c©u tr¶ lêi
5.1 Chän c©u tr¶ lêi
1b 8b 15 b 22 e
1e 10 b 19 b 28 d
2c 9b 16 c 23 d
2b 11 e 20 a 29 b
3d 10 e 17 a 24 c
3a 12 d 21 e 30 c
4e 11 e 18 c 25 c
4e 13 a 22 a 31 b
5b 12 a 19 a 26 b 5e 14 b 23 b 32 a
6e 13 b 20 a 27 c 6e 15 e 24 a 33 d
7b 16 a 25 a 34 d
7b 14 d 21 a 28 d
8b 17 b 26 a 35 a
9b 18 d 27 b 36 a
4.2 §óng hay sai
5.2 §óng hay sai
1® 9s 17 s 25 ®
1® 10 s 19 ® 28 ®
2s 10 ® 18 ® 26 ® 2® 11 s 20 ® 29 s
3® 11 s 19 ® 27 s 3® 12 s 21 s 30 s
4s 13 s 22 ® 31 s
4® 12 ® 20 ® 28 s
5s 14 ® 23 ® 32 ®
5® 13 ® 21 ® 29 s
6s 15 ® 24 s 33 s
6s 14 s 22 ®
7s 16 ® 25 s 34 ®
7® 15 ® 23 s 8® 17 s 26 s 35 s
8® 16 s 24 s 9s 18 s 27 ®
6. §éc quyÒn
7.2 §óng hay sai
6.1 Chän c©u tr¶ lêi
1s 10 ® 19 s 28 s
1c 4c 7c 10 d
2® 11 s 20 ® 29 ®
2d 5e 8c 11 c
3® 12 s 21 ® 30 ®
3b 6c 9b
4® 13 ® 22 s 31 ®
5® 14 s 23 ® 32 ®
6.2 §óng hay sai
6® 15 s 24 ® 33 ®
7® 16 ® 25 s 34 s
1® 4® 7s 10 s
8® 17 ® 26 s 35 ®
2® 5® 8s 11 s
9s 18 ® 27 s
3s 6® 9®
7. C¹nh tranh ®éc quyÒn
7.1 Chän c©u tr¶ lêi
1e 11 a 21 a 31 c
2c 12 d 22 a 32 d
3a 13 e 23 b 33 d
8. §éc quyÒn tËp ®oµn
4b 14 c 24 c 34 d
8.1 Chän c©u tr¶ lêi
5c 15 c 25 b 35 c
6c 16 e 26 d 36 d 1c 6c 11 a 16 c
7a 17 e 27 e 37 c 2c 7a 12 b 17 a
8e 18 b 28 e 38 c 3d 8b 13 a 18 c
9c 19 a 29 a 39 d 4c 9b 14 e
10 b 20 b 30 d 5c 10 c 15 d
10. Vai trß cña chÝnh phñ
8.2 §óng hay sai
10.1 Chän c©u tr¶ lêi
1® 5s 9s 13 ® 1e 10c 19a 28e
2s 6s 10 s 14 s 2e 11d 20b 29b
3® 7® 11 ® 15 ® 3c 12a 21e 30e
4® 8s 12 ® 4a 13a 22c 31e
5d 14e 23e 32d
6c 15b 24a
9. Cung cÇu lao ®éng 7b 16c 25d
9.1 Chän c©u tr¶ lêi 8e 17e 26e
9a 18c 27b
1b 6c 11 c 16 d
2c 7c 12 c 17 d
10.2 §óng hay sai
3d 8a 13 c 18 b
4b 9d 14 b 19 b 1s 11® 21® 31s
5e 10 b 15 a 2® 12® 22s 32s
3s 13s 23® 33®
4s 14® 24® 34s
5® 15® 25s 35®
9.2 §óng hay sai
6® 16s 26s 36s
7s 17s 27s 37s
1® 5s 9s 13 ®
8® 18® 28s 38®
2s 6s 10 s 14 ®
9® 19® 29® 39®
3s 7® 11 s 15 ®
10s 20® 30® 40®
4® 8s 12 ®
c. NÕu kh«ng cã hµng rµo nhËp khÈu th× gi¸ trong n−íc sÏ
Bµi tËp
b»ng gi¸ thÕ giíi b»ng 3$, l−îng nhËp khÈu sÏ lµ 3 triÖu
®¬n vÞ; Khi cã thuÕ quan 3$/®¬n vÞ th× l−îng nhËp khÈu sÏ
1.
b»ng kh«ng, chÝnh phñ sÏ kh«ng ®−îc g×, mÊt kh«ng tõ thuÕ
b. 3, 9, 10, 17, 27;
quan nµy lµ DL = 1,5 triÖu ®«la.
c. V× kh¶ n¨ng thay ®æi kÕt hîp s¶n l−îng phô thuéc vµo kh¶
n¨ng chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh 5.
kh¸c vµ sù s½n cã cña mçi yÕu tè ë nh÷ng tû lÖ thÝch hîp. a. CÇu lµ P = 15 -Q, cung lµ P = 0,5Q;
b. P = 4,33, Q = 10,67;
2.
c. Ng−êi tiªu dïng ®−îc lîi v× ®−îc mua víi gi¸ thÊp h¬n vµ
a. P = 90$;
sè l−îng nhiÒu h¬n, kho¶n lîi ng−êi tiªu dïng nhËn ®−îc tõ
b. EP = -0,9, P = 95$, Q = 9500.
trî cÊp lµ 7.148.900 ®ång.
3.
6.
a. P = 90$/triÖu ®¬n vÞ, Q = 5 triÖu ®¬n vÞ;
a. L−îng b¸n ®Ìn h×nh gi¶m 20%, l−îng b¸n loa gi¶m 15%,
b. P = 80$/triÖu ®¬n vÞ, Q = 10 triÖu ®¬n vÞ;
tæng doanh thu tõ ®Ìn h×nh vµ tõ loa ®Òu gi¶m v× cÇu vÒ
c. CSa = 25, CSb = 100, trong tr−êng hîp b ng−êi tiªu dïng cã
chóng lµ co d·n;
lîi h¬n;
b. Tõ nh÷ng th«ng tin ®· cho kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc s¶n
d. Trî cÊp lµ 50$/triÖu ®¬n vÞ, ng−êi tiªu dïng ®−îc 100$,
phÈm nµo t¹o ra nhiÒu doanh thu nhÊt, cÇn ph¶i biÕt gi¸ vµ
ng−êi s¶n xuÊt ®−îc 400$.
l−îng b¸n tr−íc hoÆc sau sù thay ®æi gi¸.
4.
7.
a. CÇu lµ P = 11 -Q, cung lµ P = 0,5 + 0,5Q;
a. P = 3, Q = 5,265;
b. T¹i møc gi¸ 3$ EPD = -0,375, EPS = 1,2, t¹i møc gi¸ 4$ EPD =
b. CS = 13860113 ®ång, EP = -0,57;
-0,571, EPS = 1,143;
c. Møc trî cÊp ph¶i lµ 1.980 ®ång/kg;
a. EPb = -1,8.Pb/QDb;
d. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt nhËn ®−îc nhiÒu h¬n (chÝnh phñ
b. EPl = 0,2. Pl/QDb;
thanh to¸n 11.404.800 ®ång, ng−êi s¶n xuÊt nhËn ®−îc
c. EPg =0,9.Pg/QDb;
8.524.800 ®ång, ng−êi tiªu dïng nhËn ®−îc 2.880.000
®ång. d. EPb = -2,57, EPl = 0,24, EPg = 0,86.
12.
8.
a. 300; a. §−êng bµng quan cã d¹ng hyperbole (Y = U/X + 1);
b. -20, nh− vËy trong thùc tÕ phÝ b»ng 0 lµ thÝch hîp. Khi ®ã b. MRSXY = (Y - 1)/X;
c. Y = X + 1 (v× t¹i ®iÓm tèi −u ta cã (Y-1)X/X2 = PX/PY hay Y
QD = 50, QS = 60, ®−êng b¨ng ®−îc sö dông miÔn phÝ.
= (PX/PY) .X + 1
9.
d. X = 49,1 Y = 50,5 (v× ®iÓm tèi −u lµ giao ®iÓm gi÷a ®−êng
a. P = 500$, Q = 500, EP = -1;
ng©n s¸ch vµ ®−êng thu nhËp - tiªu dïng);
b. P = 400$, Q = 500, ng−êi tiªu dïng ®−îc lîi 50.000$, ng−êi
e. X = 59,5, Y = 60,5;
s¶n xuÊt bÞ thiÖt ®óng b»ng thÕ;
f. X = 99, Y = 50,5.
c. Ng−êi s¶n xuÊt bÞ thiÖt 2500$ v× gi¸ thÞ tr−êng gi¶m ®i 5$,
ng−êi tiªu dïng kh«ng ®−îc lîi còng kh«ng bÞ thiÖt; 13.
a. Tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy gi¶m tõ
d. P = 500$.
5000 xuèng 2500;
10.
b. Tiªu dïng l−¬ng thùc thùc phÈm cña c¸ nh©n nµy t¨ng tõ
B N
a. P = 9, P = 9,5;
2500 lªn 2738;
b. EPB = -0,81, EPN = -1,72;
c. C¸ nh©n nµy vÉn bÞ thiÖt so víi ban ®Çu.
c. Khi ®ã doanh thu cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt s¶n phÈm A sÏ
14.
gi¶m nÕu b¸n ë thÞ tr−êng X, sÏ t¨ng nÕu b¸n ë thÞ tr−êng Y;
d. PX = 14, EPX = -1,27. a. Kh«ng, v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®−îc 49$ nhá h¬n Ých lîi
cËn biªn cña viÖc mÊt 5$ (Gi¸ trÞ kú väng cña trß c¸ c−îc
11.
nµy lµ EV = 49$.0,3 + 0$. 0,7 = 14,7$, do ®ã MU cña nã 40 80 40
b. K = , L= , LMC = LAC = v× hµm s¶n xuÊt nµy
-1/2
b»ng 1/2. (14,7) , cßn mÊt 5$ c¸ c−îc th× ng−êi nµy sÏ mÊt 2 2 2
MU = 5$.(5)-1/2); cã hiÖu suÊt kh«ng ®æi cña quy m«;
b. Cã, v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®−îc 14,7$ lín h¬n Ých lîi 40
c. LMC = LAC = ;
cËn biªn cña viÖc mÊt 2$; 2
c. Ng−êi nµy thê ¬ víi trß ch¬i nµy v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc 8800 17600 44
d. LTC200 = , LTC400 = , LMC = LAC =
®−îc 49$ vµ mÊt 5$ lµ b»ng nhau; 2 2 2
d. Ng−êi nµy thê ¬ víi trß ch¬i nµy v× Ých lîi cËn biªn cña viÖc nghÜa lµ t¨ng 10% so víi ban ®Çu.
®−îc 49$ vµ mÊt 20$ lµ b»ng nhau; 17. 1.200.000 ®ång.
e. Kh«ng v× lóc nµy Ých lîi cËn biªn cña viÖc ®−îc 49$ nhá
h¬n Ých lîi cËn biªn cña viÖc mÊt 20$. 18. 4K, 3L.

15.
16.
a. NÕu sè ®¬n vÞ K vµ sè ®¬n vÞ L b»ng nhau vµ b»ng X th×
19.
s¶n l−îng hai h·ng t¹o ra lµ b»ng nhau vµ b»ng 10X;
a. MPL = 21, 29, 23, 9, 7, 3;
b. ë h·ng A s¶n phÈm cËn biªn (MPL = 5.90,5.L-0,5) cao h¬n ë
b. ë l−îng lao ®éng b»ng 3;
h·ng B (MPL = 4.90,6.L-0,4);
c. MPL chÝnh lµ gi¸ trÞ cña ®é dèc cña ®−êng tæng s¶n l−îng ë
c. C¸c hµm s¶n xuÊt nµy biÓu thÞ hiÖu suÊt kh«ng ®æi cña quy
mçi ®iÓm.
m«.
16.
20. S¶n phÈm cËn biªn cña c¸c ®Çu vµo:
20 40
, L= ; a. MPL = 200LKT, MPK = 100L2T, MPT = 100L2K;
a. K =
2 2
b. MPL = 10 + 5K - 2L -2K + 3K, MPK = 10L + 5 - L2 -2 + 3L;
c. MPL = 0,64L-0,36K0,36, MPK =0,36L-0,36K-0,64; 23.
-0,57 0,58 0,43 -0,42
d. MPL = 0,43L K , MPK =0,58L K ; a. Cung: 6Q = 2000P - 200.000, cÇu: Q = 225.000 -750P;
a-1 b a b-1
e. MPL = aL K , MPK = bL K . b. P = 238,46, Q = 276920;
S¶n phÈm trung b×nh cña c¸c ®Çu vµo: c. P = 150, Q = 50000.
2 2
a. APL = 100LKT, APK = 100L T, APT = 100L K; 24.
2
a. q = 500, π = 1.000$;
5K 2K
b. APL = 10 + + 3K ,
−L−
L L b. 8 h·ng;
APK = 10 L + 5 − L − 2 K + 3L ;
2
c. Lîi nhuËn b»ng 0 x¶y ra ë møc gi¸ b»ng chi phÝ trung b×nh
tèi thiÓu P = 2,0$ (gi¶ sö chi phÝ trung b×nh dµi h¹n b»ng chi
c. APL = L-0,36K0,36, APK = L0,64K-0,64;
phÝ trung b×nh ng¾n h¹n), ë møc gi¸ nµy cã 640 h·ng s¶n
d. APL = L-0,57K0,58, APK = L0,43K-0,42;
xuÊt.
e. APL = La-1Kb, APK = LaKb-1.
25.
21.
a. Hµm cung cña h·ng lµ P = 250 - 40X + 6X2, (x > 0);
6
L 0 1 2 3 4 5
b. X ≈ 3,33;
Q 0 3 7 11,5 16 19 21
c. X = 5, P = 200;
APL 3 3,5 3,8 4 3,8 3,5
d. π = 0;
2
MPL 3 4 4,5 4,5 3
e. P = 460, X ≈ 9, π ≈ 1728.
VC 5 10 15 20 25 30
26.
AC 5 2,86 2,17 1,88 1,84 1,90
a. §−êng cÇu tæng céng lµ P = 250 - 2X víi X < 25,
2,5
MC 1,67 1,25 1,11 1,11 1,67
P = 325/1,5 -1/1,5X víi X > 25
do ®ã X = 106,25, P ≈ 145,84;
22. a = 0, b > c2/4 vµ b > 0 c < 0, d > 0.
b. X = 95, P ≈ 153,34, π ≈ 12492,3;
c. X1 = 40, P1 = 170, X2 = 55, P2 = 145, π = 12700. b. Khi h·ng theo ®uæi môc tiªu πmax th× Q = 350, P = 650, TR =
227.500, π = 122.500, khi h·ng theo ®uæi môc tiªu TRmax th×
27. Q = 500, P = 500, TR = 250.000, π = 10.000;
a. §−êng cung chÝnh lµ ®−êng chi phÝ cËn biªn, nghÜa lµ P = 4q + c. ∆P = 0, ∆Q = 0, ∆π = 1500.
3 víi q > 0, P ®ãng cöa s¶n xuÊt = AVCmin = 3;
d. π = 245.000
b. qhoµ vèn = ≈ 4,33, Phoµ vèn ≈ 20,32;
31.
c. q ≈ 6,75, πmax ≈ 53,61; a. Q = 9, P = 32, TR = 288;
d. q = 7, πmax = 60,5. b. ∆π = 60$ v× thuÕ cè ®Þnh kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn chi phÝ cËn
biªn do ®ã kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ vµ s¶n l−îng mµ chØ
28. lµm cho tæng chi phÝ t¨ng thªm mét kho¶n ®óng b»ng thuÕ
a. q = 21; ®ã;
b. H·ng nªn s¶n xuÊt v× khi s¶n xuÊt h·ng chØ lç 12$/ngµy, nÕu c. Q = 7, P = 36;
kh«ng s¶n xuÊt h·ng sÏ lç 50$/ngµy; d. DL = 36.
c. PS = 38. 32.
29. a. P = 35,04, Q = 1,70, π = 48,178;
a. MC = 4q + 4, P ®ãng cöa s¶n xuÊt = 4;
b. P =22,78, Q = 2,78, π =4,95;
b. P =44, q = 10;
c. P = 30,85, Q = 3,83, π = 88,166.
c. q = 20, πmax = 600.
33.
30.
a. P =35,88 , Q =1,65 , π = 44,93 ,T = 3.3;
a. MC = 300;
b. P = 22,72 , Q = 2,72 , π = 53,62, T = 6,18 ;
c. P =32,1, Q = 3,58, π = 77,04.
b. Kh«ng v× t¹i ®ã MR > MC.
34.
39.
a. Q =24, P = 76, π = 652, CS =288, DL = 160;
a. P = 1, Q = 900, π = -1000, CS = 405.000;
b. P = 50, Q = 50, π = -2500;
b. P = 2,3, P = 770, π = 0, CS =2964,5, DL = 84,4;
c. Q = 10, CS = 350, DL = 330.
c. C¸c hé s½n sµng tr¶ v× l−îng tiÒn ph¶i tr¶ (= 1.000/100 = 10)
35.
nhá h¬n thÆng d− tiªu dïng cña mçi hé thu ®−îc (=
a. CS = 90.250$;
810.000/100 = 8.100.
b. Q = 4.750$, P = 10,5$/ngh×n ®¬n vÞ, π = 45.125$, CS =
40.
22.562,5$;
a. Q = 4, P = 6, π = 11;
c. CS = 89.302,5$, Q = 4.725, P = 10,55, π = 44.651,25$, CS =
b. Q = 64/9 ≈ 7, π = 4,48;
22.325,625$.
c. Q1/2 ≈ 3,26, Q ≈ 10,63.
36.
a. K = 96,25; 41.
b. Q = 9986; a. MRT = 700 - 10Q, MC1 = 20 Q1, MC2 = 40Q2, MCT =
c. TR = 399.440$, TC = 28.785$, π = 370565$ 40Q/3;
b. Q1 = 20, Q2 = 10, P = 550;
37.
c. S¶n l−îng tæng céng ph¶i gi¶m do ®ã gi¸ ph¶i t¨ng, s¶n
a. Q = 14, P = 16, π = 196;
l−îng ë nhµ m¸y 1 ph¶i gi¶m, s¶n l−îng ë nhµ m¸y 2 cã thÓ
b. DL = 98;
t¨ng, gi¶m hoÆc gi÷ nguyªn tuú thuéc vµo phÇn gi¶m trong
c. Q1 = 9,5, P1 = 21, Q2 = 4,5, P2 = 11;
tæng s¶n l−îng.
d. π = 221.
42.
38.
a. P = 35$, Q = 10, π = 200$, CS = 100$;
a. MR = 100;
b. Q = 15, P = 25$, π = 125$, CS = 225$;
c. DL = 50$; b. Kh«ng. V× ch−a tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng h−íng ngo¹i;
c. Q = 18.
d. Q = 14, CS = 196$, π = 152, DL = 2$;
48.
e. Q = 14, P = 23, π = 196$, CS = 252$, DL = 2;
a. P = 6, Q = 8;
f. Q = 8,5, π = -27,75$, CS = 265,5$, DL = 84,5$.
b. P = 2, Q = 16;
43.
c. P = 5, Q = 10.
a. Gãc trªn bªn ph¶i vµ gãc d−íi bªn tr¸i;
49.
b. h·ng 1 chän chÊt l−îng cao, h·ng 2 chän chÊt l−îng cao;
a. P = 4$, Q = 300;
c. H·ng 1 chän chÊt l−îng thÊp, h·ng 2 chän chÊt l−îng cao,
b. π = -2$; c. P = 3,5$, Q = 350, π = 6.75;
lîi nhuËn chung lµ 1500; H·ng 1, tr¶ h·ng 2 200.
c. D− thõa thÞ tr−êng lµ 500 yÕn;
44.
d. Trong tr−êng hîp c chÝnh phñ ph¶i chi 350$, trong tr−êng
a. 4;
hîp d chÝnh phñ ph¶i chi 2.000$.
b. 3.
50.
45.
c. Qt− nh©n = 5 tÊn/ngµy, Qx· héi = 2 tÊn/ngµy;
a. 6$;
d. PhÝ « nhiÔm ph¶i ®Æt lµ 12$/ngµy.
b. 7,33$;
c. 4,67$.
46.
a. Q cña thÞ tr−êng tù do = 20, Q tèi −u cña x· héi = 15;
b. DL = 25;
c. t = 10/®¬n vÞ s¶n phÈm.
47.
a. Q = 13;
Môc lôc: 5. C¹nh tranh hoµn h¶o
5.1 Chän c©u tr¶ lêi
A C©u hái tr¾c nghiÖm
5.2 §óng hay sai
1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
5.3 C©u hái th¶o luËn
1.1 Chän c©u tr¶ lêi
1.2 §óng hay sai
1.3 C©u hái th¶o luËn 6. §éc quyÒn
6.1 Chän c©u tr¶ lêi
6.2 §óng hay sai
2. Cung vµ cÇu
6.3 C©u hái th¶o luËn
2.1 Chän c©u tr¶ lêi
2.2 §óng hay sai
3.3 C©u hái th¶o luËn 7. C¹nh tranh ®éc quyÒn
7.1 Chän c©u tr¶ lêi
7.2 §óng hay sai
3. Tiªu dïng
7.3 C©u hái th¶o luËn
3.1 Chän c©u tr¶ lêi
3.2 §óng hay sai
3.3 C©u hái th¶o luËn 8. §éc quyÒn tËp ®oµn
8.1 Chän c©u tr¶ lêi
8.2 §óng hay sai
4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ
8.3 C©u hái th¶o luËn
4.1 Chän c©u tr¶ lêi
4.2 §óng hay sai
4.3 C©u hái th¶o luËn 9. Cung vµ cÇu lao ®éng
9.1 Chän c©u tr¶ lêi 3.2 §óng hay sai
9.2 §óng hay sai
9.3 C©u hái th¶o luËn 4. S¶n xuÊt vµ chi phÝ
4.1 Chän c©u tr¶ lêi
4.2 §óng hay sai
10. Vai trß cña chÝnh phñ
10.1 Chän c©u tr¶ lêi
10.2 §óng hay sai 5. C¹nh tranh hoµn h¶o
10.3 C©u hái th¶o luËn 5.1 Chän c©u tr¶ lêi
5.2 §óng hay sai
B BµI tËp
6. §éc quyÒn
PhÇn 2 Lêi gi¶I v¾n t¾t
6.1 Chän c©u tr¶ lêi
A Tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm
6.2 §óng hay sai
11. Nh÷ng vÊn ®Ò chung
1.1 Chän c©u tr¶ lêi
1.2 §óng hay sai
7. C¹nh tranh ®éc quyÒn
7.1 Chän c©u tr¶ lêi
12. Cung vµ cÇu
7.2 §óng hay sai
2.1 Chän c©u tr¶ lêi
2.2 §óng hay sai
8. §éc quyÒn tËp ®oµn
8.1 Chän c©u tr¶ lêi
3. Tiªu dïng
8.2 §óng hay sai
3.1 Chän c©u tr¶ lêi
9. Cung vµ cÇu lao ®éng
9.1 Chän c©u tr¶ lêi
9.2 §óng hay sai


10. Vai trß cña chÝnh phñ
10.1 Chän c©u tr¶ lêi
10.2 §óng hay sai
B §¸p sè vµ lêi gi¶I v¾n t¾t bµI tËp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản