Bài tập trắc nghiệm môn kiểm toán

Chia sẻ: 1991989

Kiểm tra kế toán là thuộc tính cố hữu của kiểm toán”_Đúng. Đây là thuộc tính cố hữu của kiểm toán nhằm đảm bảo tính chính xác khi thực hiện các chức năng của kiểm toán.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản