bai tap Trắc nghiệm Nitơ

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
288
lượt xem
83
download

bai tap Trắc nghiệm Nitơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bai tap trắc nghiệm nitơ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bai tap Trắc nghiệm Nitơ

  1. 1,  Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là không đúng? Chọn câu trả lời đúng:  A. Ba electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được 3 liên kết cộng hóa trị với các  nguyên tử khác.  B. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s22s22p3 và nitơ là nguyên tố p.  C. Nguyên tử nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 electron.  D. Số hiệu nguyên tử của nitơ bằng 7.   .  Bạn chưa đưa r 2,  Trong công nghiệp, nitơ được sản xuất bằng phương pháp nào và chủ yếu dùng để làm gì?  Chọn câu trả lời đúng:  A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng và để bảo quản các mẫu vật  B. Đun nóng dung dịch NH4NO2 và để làm môi trường trơ  C. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng và để sản xuất amoniac  D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng và để làm môi trường trơ.  .  Bạn chưa đưa  3,  N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây: Chọn câu trả lời đúng:  A. Nhiệt độ cao khoảng 100oC.  B. Nhiệt độ cao khoảng 1000oC.  C. Điều kiện thường.  D. Nhiệt độ khoảng 3000oC.   .  4,  Trong các phản ứng hóa học, nitơ thể hiện tính chất:  Chọn câu trả lời đúng:  A. Tính oxi hóa mạnh  B. Tính khử  C.  Không oxi hóa cũng không khử vì nitơ là một khí trơ  D. Vừa oxi hóa, vừa khử   . 
  2. 5,  Nitơ trơ ở nhiệt độ thường vì Chọn câu trả lời đúng:  A. Có 3 liên kết cộng hóa trị trong phân tử  B. Độ âm điện nhỏ  C. Phân tử N2 không phân cực  D. Là phi kim yếu   .  6,  Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào là đúng? Chọn câu trả lời đúng:  A. Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học.  B. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc.  C. Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất và ion AlN, N2O4, NH4+, NO3­, NO2­ lần lượt là ­3, +4, ­ 3, +3, +5.  D. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.   .  Bạn chưa đưa ra đáp án 7,  Diêm tiêu natri có công thức phân tử là:  Chọn câu trả lời đúng:  A. NaNO3  B. NaNO2  C. Na3PO4  D. NaClO3   .  Bạn chưa đưa ra đáp 8,  Kết luận nào sau đây về khí nitơ là không đúng? Chọn câu trả lời đúng:  A. không duy trì sự sống  B. là khí không màu, không mùi vị  C. là khí độc  D. là khí trơ ở điều kiện thường 
  3.  .  Bạn chưa đưa r 9,  Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là ?  Chọn câu trả lời đúng:  A. Li3N2 và Al3N2  B. Li2N3 và Al2N3  C. LiN3 và Al3N  D. Li3N và AlN   .  10,  Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí N2 bằng cách đun nóng dung dịch nào dưới đây : Chọn câu trả lời đúng:  A. NH4Cl  B. NaNO2  C. NH3  D. NH4NO2 
Đồng bộ tài khoản