Bài tập trắc nghiệm phần dao động điều hòa

Chia sẻ: 4verloveyou

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm phần dao động điều hòa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm phần dao động điều hòa

PH N 1. DAO Đ NG VÀ SÓNG CƠ
DAO Đ NG CƠ H C

Câu 10. t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s , cùng biên đ là m t dao đ ng có biên đ
a(th)=a 2 thì 2 dao đ ng thành ph n có đ l ch pha là:
π π
A. B. 2k π C. D. π .
2 4
Câu 11. Hai con l c đơn có chi u dài l1, l2 khác l1 dao đ ng v i chu kì T1=0.6 (s), T2=0.8(s) đư c cùng kéo
l ch góc 0 và buông tay cho dao đ ng. Sau th i gian ng n nh t bao nhiêu thì 2 con l c l i tr ng tháI này. (
b qua m i c n tr ).
A. 2(s). B 2.4(s). C. 2.5(s). D.4.8(s).
Câu 12. con l c lò xo dao đ ng v i chu kì T= π (s), li đ x= 2 (cm) có v n t c v = 4(Cm/s) thì biên đ dao
đ ng là :
A. 2(cm) B. 2 2 (cm).
C. 3(cm) D. không ph I các k t qu trên.
Câu 13. dao đ ng đi u hoà có phương trình x=Asin(ωt + ϕ).v n t c c c đ i là vmax= 8π(cm/s) và gia t c c c
đ i a(max)= 16π2(cm/s2), thì biên đ dao đ ng là:
A. 3 (cm). B. 4 (cm).
C. 5 (cm). D. không ph I k t qu trên.
Câu 14. con l c lò xo dao đ ng theo phương th ng đ ng có năng lư ng toàn ph n E=2.10-2 (J)l c đàn h i
c c đ i c a lò xo F(max)=2(N).L c đàn h i c a lò xo khi v trí cân b ng là F = 2(N). Biên đ dao đ ng s là :
A. 2(cm). B.3(cm).
C.4(cm). D.không ph i các k t qu trên.
Câu 17. con l c lò so đang dao đ ng trên phương th ng đ ng thì cho giá treo con l c đi lên nhanh d n đ u
theo phương th ng đ ng v i gia t c a khi đó :
A.VTCB thay đ i. B. biên đ dao đ ng thay đ i.
C. chu kì dao đ ng thay đ i. D. các y u t trên đ u không thay d i.
Câu 18. Trong dao đ ng đi u hoà khi đ ng năng gi m đi 2 l n so v i đ ng năng max thì :
A.th năng đ i v i v trí cân b ng tăng hai l n.
B. li đ dao đ ng tăng 2 l n
C. v n t c dao đ ng gi m 2 l n
D. Gia t c dao đ ng tăng 2 l n.
Câu 19. v n t c trung bình m t dao đ ng đi u hoà trong thoi gian dàI :
A. 16cm/s B.20 cm/s.
C. 30 cm/s D. không ph i k t qu trên.
Bi t phương trình dao đ ng trên là : x=4.sin 2πt(cm).
Câu 22. Dao đ ng đi u hoà có phương trình x =8sin(10πt + π/6)(cm) thì g c th i gian :
A. Lúc dao đ ng li đ x0=4(cm)
B. Là tuỳ ch n.
C. Lúc dao đ ng li đ x0=4(cm) và hư ng chuy n đ ng theo chi u dương.
D. Lúc b t đ u dao đ ng.
Câu 32. M t v t dao đ ng đi u hoà ph i m t ∆t=0.025 (s) đ đI t đi m có v n t c b ng không t i đi m ti p
theo cũng như v y, hai đi m cách nhau 10(cm) thì bi t đư c :
A. Chu kì dao đ ng là 0.025 (s) B. T n s dao đ ng là 20 (Hz)
C. Biên đ dao đ ng là 10 (cm). D. Pha ban đ u là π/2
Câu 33. V t có kh i lư ng 0.4 kg treo vào lò xo có K=80(N/m). Dao đ ng theo phương th ng đ ng v i biên
đ 10 (cm). Gia t c c c đ i c a v t là :
A. 5 (m/s2) B. 10 (m/s2)
2
C. 20 (m/s ) D. -20(m/s2)
Câu 34. V t kh i lư ng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo v t xu ng dư i VTCB 1(cm) r i truy n
cho v t v n t c 20 (cm/s) hư ng th ng lên đ v t dao đ ng thì biên đ dao đ ng c a v t là :
A. 2 (cm) B. 2 (cm)
C. 2 2 (cm) D. Không ph i các k t qu trên.
Câu 38. con l c lò xo g m v t m, g n vào lò xo đ c ng K=40N/m dao đ ng đi u hoà theo phương ngang, lò
xo bi n d ng c c đ i là 4 (cm). li đ x=2(cm) nó có đ ng năng là :
A. 0.048 (J). B. 2.4 (J). C. 0.024 (J). D. M t k t qu khác.
π
Câu 43. M t v t dao đ ng đi u hoà có phương trình x= 10sin( -2πt). Nh n đ nh nào không đúng ?
2
A. G c th i gian lúc v t li đ x=10
B. Biên đ A=10
C. Chu kì T=1(s)
π
D. Pha ban đ u ϕ=- .
2
π
Câu 44. Dao đ ng có phương trình x=8sin(2πt+ ) (cm), nó ph I m t bao lau đ đi t v trí biên v li đ
2
x1=4(cm) hư ng ngư c chi u dương c a tr c to d :
A. 0,5 (s) B. 1/3 (s)
C. 1/6 (s) D. K t qua khác.
Câu 45. Câu nói nào không đúng v dao đ ng đi u hoà :
A. Th i gian dao đ ng đi t v trí cân b ng ra biên b ng th i gian đi ngư c l i.
B. Th i gian đi qua VTCB 2 l n liên ti p là 1 chu kì.
C. T i m i li đ có 2 giá tr c a v n t c.
D. Gia t c đ i d u thì v n t c c c đ i

Nhóm các bái t p t ng h p và nâng cao v dao đ ng đi u hòa
π
C©u 46 Phương trình dao đ ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa có d ng x = Asin ( ω + ) cm. G c th i gian
2
đã đư c ch n t lúc nào?
A. Lúc ch t đi m đi qua v trí cân b ng theo chi u dương.
B. Lúc ch t đi m không đi qua v trí cân b ng theo chi u âm.
C. Lúc ch t đi m có li đ x = + A
D. Lúc ch t đi m có li đ x = - A
Câu 47 Pha c a dao đ ng đư c dùng đ xác đ nh:
A. Biên đ giao đ ng B. T n s dao đ ng
C. Tr ng thái giao đ ng C. Chu kỳ dao đ ng
Câu 48 M t v t giao đ ng đi u hòa, câu kh ng đ nh nào sau đây là đúng:
A. Khi v t qua v trí cân b ng nó có v n t c c c đ i, gia t c b ng 0
B. Khi v t qua v trí cân b ng v n t c và gia t c đ u c c đ i
C. Khi v t qua v trí biên v n t c c c đ i gia t c b ng 0
D. Khi v t qua v trí biên đ ng năng b ng th năng.
Câu 49 Tìm phát bi u sai:
A. Đ ng năng là m t d ng năng lư ng ph thu c vào v n t c
B. Cơ năng c a h luôn luôn là m t h ng s
C. Th năng là m t d ng năng lư ng ph thu c vào v trí
D. Cơ năng c a h b ng t ng đ ng năng và th năng.
Câu 50 Dao đ ng t do là dao đ ng có:
A. Chu kỳ không ph thu c vào y u t bên ngoài
B. Chu kỳ ph thu c vào đ c tính c a h
C. Chu kỳ không ph thu c vào đ c tính c a h và không ph thu c vào y u t bên ngoài.
Câu 51 Ch n câu sai
Trong dao đ ng đi u hòa thì li đ , v n t c và gia t c là nh ng đ i lư ng bi n đ i theo hàm sin ho c cosin theo
t và:
A. Có cùng bi n đ B. Có cùng t n s
C. Có cùng chu kỳ D. Có cùng pha dao đ ng
Câu 52 Ch n câu đúng
Đ ng năng c a dao đ ng đi u hòa:
A. Bi n đ i theo hàm cosin theo t
B. Bi n đ i tu n hoàn v i chu kỳ T
C. Luôn luôn không đ i
T
D. Bi n đ i tu n hoàn v i chu kỳ
2
Câu 53 Chu kỳ dao đ ng c a con l c đơn ph thu c
A. Kh i lư ng c a con l c
B. V trí dao đ ng c a con l c
C. Đi u ki n kích thích ban đ u cho con l c dao đ ng
D. Biên đ dao đ ng c a con l c
Câu 54 Dao đ ng t t d n là m t dao đ ng đi u hòa
A. Biên đ gi m d n do ma sát
B. Chu kỳ tăng t l v i th i gian
C. Có ma sát c c đ i
D. Biên đ thay đ i liên t c
Câu 55 Gia t c trong dao đ ng đi u hòa
A. Luôn luôn không đ i
B. Đ t giá tr c c đ i khi qua v trí cân b ng
C. Luôn luôn hư ng v v trí cân b ng và t l v i li đ
T
D. Bi n đ i theo hàm sin theo th i gian v i chu kỳ
2
Câu 56
M t ch t đi m kh i lư ng m=0,01 kg treo đ u m t lò xo có đ c ng k=4(N/m), dao đ ng đi u hòa quanh
v trí cân b ng. Tính chu kỳ dao đ ng.
A. 0,624s B. 0,314s C. 0,196s D. 0,157s
Câu 57
M t con l c lò xo có đ dài l = 120 cm. Ngư i ta thay đ i đ dài c a nó sao cho chu kỳ dao đ ng m i ch
b ng 90% chu kỳ dao đ ng ban đ u. Tính đ dài l' m i.
A. 148,148cm B. 133,33cm C. 108cm D. 97,2cm
Câu 58
M t ch t đi m có kh i lư ng m = 10g dao đ ng đi u hòa trên đo n th ng dài 4cm, t n s 5Hz. Lúc t = 0,
ch t đi m v trí cân b ng và b t đ u đi theo hư ng dương c a qu đ o. Tìm bi u th c t a đ c a v t theo
th i gian.
A. x = 2sin10πt cm B. x = 2sin (10πt + π) cm C. x = 2sin (10πt + π/2) cm D. x = 4sin (10πt + π) cm
Câu 59
M t con l c lò xo g m m t kh i c u nh g n vào đ u m t lò xo, dao đ ng đi u hòa v i biên đ 3 cm d c theo
tr c Ox, v i chu kỳ 0,5s. Vào th i đi m t=0, kh i c u đi qua v trí cân b ng. H i kh i c u có ly đ x=+1,5cm
vào th i đi m nào?
A. t = 0,042s B. t = 0,176s C. t = 0,542s D. A và C đ u đúng
Câu 60
Hai lò xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao đ ng
v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lò xo đó v i nhau thành
m t lò xo dài g p đôi r i treo v t n ng M vào thì M s giao đ ng v i chu kỳ bao nhiêu?
A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = 0,35s
Câu 61
M t đ u c a lò xo đư c treo vào đi m c đ nh O, đ u kia treo m t qu n ng m1 thì chu kỳ dao đ ng là T1 =
1,2s. Khi thay qu n ng m2 vào thì chu kỳ dao đ ng b ng T2 = 1,6s. Tính chu kỳ dao đ ng khi treo đ ng th i
m1 và m2 vào lò xo.
A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s D. T = 1,8s

Câu 62
M t v t n ng treo vào m t đ u lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. Đ u kia treo vào m t đi m c đ nh O. H
dao đ ng đi u hòa (t do) theo phương th ng đ ng. Cho bi t g = 10 m/s2 .Tìm chu kỳ giao đ ng c a h .
A. 1,8s B. 0,80s C. 0,50s D. 0,36s
Câu 63
Tính biên đ dao đ ng A và pha φ c a dao đ ng t ng h p hai dao đ ng đi u hòa cùng phương:
x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t
A. A = 2,6; cosφ = 0,385 B. A = 2,6; tgφ = 0,385 C. A = 2,4; tgφ = 2,40 D. A = 2,2; cosφ = 0,385
Câu 64
Hai lò xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao đ ng
v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lò xo v i nhau c hai
đ u đ đư c m t lò xo cùng đ dài, r i treo v t n ng M vào thì chu kỳ dao đ ng c a v t b ng bao nhiêu?
A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s
Câu 65
Trong giao đ ng đi u hòa c a m t v t quanh v trí cân b ng phát bi u nào sau đây ĐÚNG đ i v i l c đàn
h i tác d ng lên v t?
A. Có giá tr không đ i.
B. B ng s đo kho ng cách t v t t i v trí cân b ng.
C. T l v i kho ng cách t v t đ n v trí cân b ng và hư ng ra xa v trí y.
D. T l v i kho ng cách t v t đ n v trí cân b ng và hư ng v phía v trí y
Câu 66
Hàm nào sau đây bi u th đư ng bi u di n th năng trong dao đ ng đi u hòa đơn gi n?
A. U = C B. U = x + C C. U = Ax2 + C D. U = Ax2+ Bx + C
Câu 67
M t v t M treo vào m t lò xo làm lò xo dãn 10 cm. N u l c đàn h i tác d ng lên v t là 1 N, tính đ c ng c a
lò xo.
A. 200 N/m B. 10 N/m D. 1 N/m E. 0,1 N/m
Câu 68
M t v t có kh i lư ng 10 kg đư c treo vào đ u m t lò xo kh i lư ng không đáng k , có đ c ng 40 N/m.
Tìm t n s góc ω và t n s f c a dao đ ng đi u hòa c a v t.
A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz. B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. ω=2 rad/s; f = 12,6 Hz.
Câu 69
Bi u th c nào sau đây KHÔNG ph i là d ng t ng quát c a t a đ m t v t dao đ ng đi u hòa đơn gi n ?
A. x = Acos(ωt + φ) (m) B. x = Asin(ωt + φ) (m) C. x = Acos(ωt) (m) D. x = Acos(ωt) + Bsin(ωt) (m)
Câu 70
M t v t dao đ ng đi u hòa quanh đi m y = 0 v i t n s 1Hz. vào lúc t = 0, v t đư c kéo kh i v trí cân b ng
đ n v trí y = -2m, và th ra không v n t c ban đ u. Tìm bi u th c to đ c a v t theo th i gian.
A. y = 2cos(t + π) (m) B. y = 2cos (2πt) (m) D. y = 2sin(t - π/2) (m) E. y = 2sin(2πt - π/2) (m)
Câu 71
Cho m t v t n ng M, kh i lư ng m = 1 kg treo vào m t lò xo th ng đ ng có đ c ng k = 400 N/m. G i Ox
là tr c t a đ có phương trùng v i phương giao đ ng c a M, và có chi u hư ng lên trên, đi m g c O trùng
v i v trí cân b ng. Khi M dao đ ng t do v i biên đ 5 cm, tính đ ng năng Ed1 và Ed2 c a qu c u khi nó đi
ngang qua v trí x1 = 3 cm và x2 = -3 cm.
A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J. B. Ed1 = 0,18J và Ed2 = 0,18 J.
C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. D. Ed1 = 0,32J và Ed2 = 0,32 J.
Câu 72
Cho m t v t hình tr , kh i lư ng m = 400g, di n tích đáy S = 50 m2, n i trong nư c, tr c hình tr có phương
th ng đ ng. n hình tr chìm vào nư c sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t đo n x theo phương th ng
đ ng r i th ra. Tính chu kỳ dao đ ng đi u hòa c a kh i g .
A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s
Câu 73
M t v t M dao đ ng đi u hòa d c theo tr c Ox. Chuy n đ ng c a v t đư c bi u th b ng phương trình x = 5
cos(2πt + 2)m. Tìm đ dài c c đ i c a M so v i v trí cân b ng.
A. 2m B. 5m C. 10m D. 12m
Câu 74
M t v t M dao đ ng đi u hòa có phương trình t a đ theo th i gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm v n t c vào
th i đi m t.
A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s
Câu 75
M t v t có kh i lư ng m = 1kg đư c treo vào đ u m t lò xo có đ c ng k = 10 N/m, dao đ ng v i đ d i t i
đa so v i v trí cân b ng là 2m. Tìm v n t c c c đ i c a v t.
A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s D. 10 m/s
Câu 76
Khi m t v t dao đ ng đi u hòa doc theo tr c x theo phương trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác đ nh vào th i
đi m nào thì Wd c a v t c c đ i.
A. t = 0 B. t = π/4 C. t = π/2 D. t = π
Câu 77
M t lò xo khi chưa treo v t gì vào thì có chhi u dài b ng 10 cm; Sau khi treo m t v t có kh i lư ng m = 1
kg, lò xo dài 20 cm. Kh i lư ng lò xo xem như không đáng k , g = 9,8 m/s2. Tìm đ c ng k c a lò xo.
A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 N/m D. 98 N/m
Câu 78
Treo m t v t có kh i lư ng 1 kg vào m t lò xo có đ c ng k = 98 N/m. kéo v t ra kh i v trí cân b ng, v
phía dư i, đ n v trí x = 5 cm r i th ra. Tìm gia t c c c đ i c a dao đ ng đi u hòa c a v t.
A. 4,90 m/s2 B. 2,45 m/s2 C. 0,49 m/s2 D. 0,10 m/s2
Câu 79
Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương x, và m t theo
phương y. N u bán kính qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n đ ng
đư c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành ph n theo x.
A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t)
Câu 80
M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ b ng 10s.
Phương trình nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t?
A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5)
B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t)
C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2)
D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5)
Câu 81
V t n ng tr ng lư ng P treo dư i 2 lò xo như hình v . B qua ma sát và kh i lư ng các
lò xo. Cho bi t P = 9,8N, h s đàn h i c a các lò xo là k1 = 400N/m, k2 = 500N/n và g=
2
9,8m/s . T i th i đi m đ u t = 0, có x0 = 0 và v0 = 0,9m/s hư ng xu ng dư i. Hãy tính h s
đàn h i chung c a h lò xo?.
A. 200,20N/m. B. 210,10N/m
C. 222,22N/m. D. 233,60N/m.
Câu 82
V t M có kh i lư ng m = 2kg đư c n i qua 2 lò xo L1 và L2 vào 2 đi m c đ nh. V t
có th trư t trên m t m t ph ng ngang. V t M đang v trí cân b ng, tách v t ra kh i v trí đó 10cm r i th
(không v n t c đ u) cho dao đ ng, chu kỳ dao đ ng đo đư c T = 2,094s = 2π/3s.
Hãy vi t bi u th c đ d i x c a M theo t, ch n g c th i gian là lúc M v trí cách v trí cân b ng 10cm.

A. 10 sin(3t + π2). cm
B. 10 sin(t + π2). cm
C. 5 sin(2t + π2). cm
D. 5 sin(t + π2). Cm
Câu 83
Cho 2 v t kh i lư ng m1 và m2 (m2 = 1kg, m1 < m2) g n vào nhau và móc vào
2 2
m t lò xo không kh i lư ng treo th ng đ ng . L y g = đp/ b àc )á c a u q
m sv
s( am c
-2
. t á s Đ dãn lò xo khi h cân b ng là 9.10 m. Hãy tính chu kỳ dao đ ng t do?.
A. 1 s; B. 2s. C 0,6s ; D. 2,5s.
Câu 84
M t lò xo đ c ng k. C t lò xo làm 2 n a đ u nhau. Tìm đ c ng c a hai lò xo m i?
A. 1k ; B. 1,5k. C. 2k ; D. 3k.
Câu 85
Hai lò xo cùng chi u dài, đ c ng khác nhau k1,k2 ghép song song như hình v . Kh i lư ng đư c treo
v trí thích h p đ các sưc căng luôn th ng đ ng.
Tìm đ c ng c a lò xo tương đương?.
A) 2k1 + k2 ; B) k1/k2. C) k1 + k2 ; D) k1.k2
Câu 86
Hai lò xo không kh ilư ng; đ c ng k1, k2 n m ngang g n vào hai bên m t
kh i lư ng m. Hai đ u kia c a 2 lò xo c đ nh. Kh i lư ng m có th trư t không ma sát
trênm t ngang. Hãy tìm đ c ng k c a lò xo tương đương.
A) k1 + k2 B) k1/ k2 C) k1 – k2 D) k1.k2
Câu 87 ĐH BK
Cho hai dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng chu kì T = 2s. Dao đ ng th nh t
có li đ th i đi m ban đ u (t=0) b ng biên đ dao đ ng và b ng 1cm. Dao đ ng th
hai có biên đ b ng 3 cm, th i đi m ban đ u li đ b ng 0 và v n t c có giá tr âm.
1) Vi t phương trình dao đ ng c a hai dao đ ng đã cho.
A)x1 = 2cos πt (cm), x2 = 3 sin πt (cm)
B) x1 = cos πt (cm), x2 = - 3 sin πt (cm)
C) x1 = -2cos π t (cm), x2 = 3 sin π t (cm)
D) x1 = 2cos π t (cm), x2 = 2 3 sin π t (cm)

Câu 88 ĐH An Giang
M t con l c lò xo g m m t lò xo kh i lư ng không đáng k , đ c ng k, m t đ u
đư c gi ch t t i B trên m t giá đ (M), đ u còn l i móc vào m t v t n ng kh i lư ng m
=0,8kg sao cho v t có th dao đ ng d c theo tr c lò xo. Ch n g c c a h quy chi u tia v
trí cân b ng O, chi u dương hư ng lên (như hình v 1). Khi v t m cân b ng, lò xo đã b
bi n d ng so v i chi u dài t nhiên m t đo n Dl =4cm. T v trí O ngư i ta kích thích cho
v t dao đ ng đi u hoà b ng cách truy n cho v t m t v n t c 94,2cm/s hư ng xu ng d c
2 2
theo tr c lò xo. Cho gia t c tr ng trư ng g =10m/s ; π = 10.

1. Hãy xác đ nh đ l n nh nh t và l n nh t c a l c mà lò xo tác d ng lên giá đ t i b.
A) đ l n nh nh t là F0 = 8 và l n nh t là F1 = 29,92N.
B) đ l n nh nh t là F0 = 5 và l n nh t là F1 = 18,92N.
C) đ l n nh nh t là F0 = 2 và l n nh t là F1 = 9,92N.
D) đ l n nh nh t là F0 = 0 và l n nh t là F1 = 19,92N.
2. Ch ng minh r ng vectơ t ng c a hai vectơ này là m t vectơ bi u th m t dao đ ng đi u hoà và là t ng h p
c a hai dao đ ng đã cho. Hãy tìm t ng h p c a dao đ ng.
 π  5π 
A) x = 2 sin πt +  (cm) B) x = 2 sin πt −  (cm)
 6  6 
 5π   5π 
C) x = 3 sin πt +  (cm) D) x = 2 sin πt +  (cm)
 6   6 
Câu 89 ĐH An Ninh
Khi treo v t m l n lư t vào lò xo L1 và L2 thì t n s dao đ ng c a các con l c lò xo tương ng là f1 =
3Hz và f2 =4Hz. Treo v t m đó vào 2 lò xo nói trên như hình 1. Đưa v t m v v trí mà 2 lò xo không bi n
d ng r i th ra không v n t c ban đ u (vo =0) thì h dao đ ng theo phương th ng đ ng. B qua l c c n c a
không khí.
Vi t phương trình dao đ ng (ch n g c to đ v trí cân b ng, chi u dương hư ng th ng đ ng t trên
2 2
xu ng, g c th i gian là lúc th v t ra). Cho g = 10m/s , p =10
 π  π
A) x=2,34sin  4,8πt −  cm. B) x= 2,34sin  4,8πt −  cm.
 2  4
 π  π
C) x= 4,34sin  4,8πt −  cm. D) x= 4,34sin  4,8πt −  cm.
 2  4
Câu 90 ĐH PCCP
Có m t con l c lò xo dao đ ng đi u hoà v i biên đ A, t n s góc ω , pha ban đ u là ϕ . Lò xo có h
s đàn h i k. L c ma sát là r t nh .
Câu 1 Thành l p bi u th c đ ng năng c a con l c ph thu c th i gian. T đó rút ra bi u th c cơ năng c a con
l c.
3
A) Eđmax = (7kA2)/2 B) Eđmax = kA 2 .
2
2
C) Eđmax = . (5kA )/2 D) Eđmax = (kA2)/2
Câu 2 T bi u th c đ ng năng v a thành l p, ch ng t r ng th năng c a con l c đư c vi t dư i d ng sau, x
là li đ c a dao đ ng.
3 1 1 1
2 2 2 2
A) Et = 2 kx B) Et = 2 kx C) Et = 3 kx D) Et = 4 kx

Câu 3 Trong ba đ i lư ng sau:
a) Th năng c a con l c;
b) Cơ năng c a con l c;
c) L c mà lò xo tác d ng vào qu c u c a con l c;
Thì đ i lư ng nào bi n thiên đi u hoà, đ i lư ng nào bi n thiên tu n hoàn theo th i gian? Gi i thích?
A) Ch có a) và c) B) Ch có b) và c)
C) Ch có c) Đ D) Ch có b )
Câu 91 ĐH SP 1
M t cái đĩa n m ngang, có kh i lư ng M, đư c g n vào đ u trên c a m t lò xo th ng đ ng có đ
c ng k. Đ u dư i c a lò xo đư c gi c đ nh. Đĩa có th chuy n đ ng theo phương th ng đ ng. B qua m i
ma sát và l c c n c a không khí.
1. Ban đ u đĩa v trí cân b ng. n đĩa xu ng m t đo n A, r i th cho đĩa t do. Hãy vi t phương trình dao
đ ng c a đĩa. L y tr c to đ hư ng lên trên, g c to đ là v trí cân b ng c a đĩa, g c th i gian là lúc th
đĩa.
A) x (cm) = 2sin (10π t – π /2) B) x (cm) = 4sin (10π t – π /2)
C) x (cm) = 4sin (10π t + π /2) D) x (cm) = 4sin (10π t – π /4)

2. Đĩa đang n m v trí cân b ng, ngư i ta th m t v t có kh i lư ng m rơi t do t đ cao h so v i m t
đĩa. Va ch m gi a v t và m t đĩa là hoàn toàn đàn h i. Sau va ch m đ u tiên, v t n y lên và đư c gi l i
không rơi xu ng đĩa n a.
a) Tính t n s góc w' c a dao đ ng c a đĩa.
b) Vi t phương trình dao đ ng c a đĩa. L y g c th i gian là lúc v t ch m vào đĩa, g c to đ là v trí cân
b ng c a đĩa lúc ban đ u, chi u c a tr c to đ hư ng lên trên.
2
áp d ng b ng s cho c bài: M = 200g, m = 100g, k = 20N/m, A = 4cm, h = 7,5cm, g = 10m/s .
A) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 8 sin(10t +p)
B) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 4 sin(10t +p)
C) a) w' = 30 rad/s. b) x (cm) = 10 sin(10t +p)
D) a) w' = 10 rad/s. b) x (cm) = 8,16 sin(10t +p)
Câu 92 ĐH Thái Nguyên
M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , đ dài t nhiên 20cm, đ c ng k =100N/m. Cho
2
g =10m/s . B qua ma sát.
1. Treo m t v t có kh i lư ng m =1kg vào mot đ u lò xo, đ u kia gi c đ nh t i O đ nó th c hi n dao đ ng
đi u hoà theo phương th ng đ ng (hình 1a). Tính chu kì dao đ ng c a v t.
A. T = 0,528 s. B. T = 0,628 s. C. T = 0,728 s. D. T = 0,828 s.
2. Năng v t nói trên kh i v trí cân b ng m t kho ng 2cm, r i truy n cho nó m t v n t c ban đ u 20cm/s
hư ng xu ng phía dư i. Vi t phương trình dao đ ng c a v t.
π π
x = 2 sin(10t − )cm x = 1,5 2 sin(10t − )cm
A) 4 B) 4
π π
x = 2 2 sin(10t − )cm x = 2,5 2 sin(10t − )cm
C) 4 D) 4
3. Quay con l c xung quanh tr c OO' theo phương th ng đ ng (hình b) v i v n t c góc không đ i W. Khi đó
o
tr c c a con l c h p v i tr c OO' m t góc a =30 . Xác đ nh v n t c góc W khi quay.
Đáp án
A) Ω = 6,05rad / s B) Ω = 5,05rad / s C) Ω = 4,05rad / s D) Ω = 2,05rad / s
Câu 93 ĐH CS ND
li đ góc nào thì đ ng năng và th năng c a con l c đơn b ng nhau (l y g c th năng v trí cân
b ng).
α α α α
A) a = 0 B) a = 2 0 C) a = 3 0 D) a = 4 0
2 2 2 2
Câu 94 ĐH CS ND
M t lò xo đ ng ch t có kh i lư ng không đáng k và đ
c ng ko = 60N/m. C t lò xo đó thành hai đo n có t l chi u dài
l1: l2 = 2: 3.
1. Tính đ c ng k1, k2 c a hai đo n này.
A) k1 = 100N/m. và k2 = 80 N/m
B) k1 = 120N/m. và k2 = 80 N/m
C) k1 = 150N/m. và k2 = 100 N/m
D) k1 = 170N/m. và k2 = 170 N/m
2. N i hai đo n lò xo nói trên v i v t n ng kh i lư ng m = 400g r i m c vào hai đi m BC c đ nh như
o
hình v 1 trên m t ph ng nghiêng góc a = 30 . B qua ma sát gi a v t m và m t ph ng nghiêng. T i th i đi m
ban đ u gi v t m v trí sao cho lò xo đ c ng k1 giãn Dl1 = 2cm, lò xo đ c ng k2 nén Dl2 = 1cm so v i
2
đ dài t nhiên c a chúng. Th nh v t m cho nó dao đ ng. Bi t gia t c tr ng trư ng g = 10m/s :
a) Xác đ nh v trí cân b ng O c a m so v i v trí ban đ u.
b) Ch ng t r ng v t m dao đ ng đi u hoà. Tính chu kì T.
A) x0 = 1,4cm. và T = 0,051s. B) x0 = 2,4cm. và T = 0,251s.
C) x0 = 3,4cm. và T = 1,251s. D) x0 = 4,4cm. và T = 1,251s.
Câu 95 ĐH Đà N ng
M t lò xo có dod dài lo = 10cm, K =200N/m, khi treo th ng đ ng lò xo và móc vào đ u dư i lò xo m t
2
v t n ng kh i lư ng m thì lò xo dài li =12cm. Cho g =10m/s .
o
1. Đ t h t trên m t ph ng nghiêng t o góc a =30 so v i
phương ngang. Tính đ dài l2 c a lò xo khi h tr ng thái cân
b ng ( b qua m i ma sát).
A) l 2 = 10cm
B) l2 = 11cm
C) l2 = 14cm
D) l2 = 18cm
2. Kéo v t xu ng theo tr c Ox song song v i m t ph ng
nghiêng, kh i v trí cân b ng m t đo n 3cm, r i th cho v t dao đ ng. Vi t phương trình dao đ ng và tính chu
kì, ch n g c th i gian lúc th v t.
A) x(cm) = 3 cos 10 5t , T = 0,281s .
B) x(cm) = 3 cos 10 5t , T = 0,881s .
C) x(cm) = 4 cos 10 5t , T = 0,581s .
D) x(cm) = 6 cos 10 5t , T = 0,181s .
Câu 96
M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , chi u dài t nhiên lo=40cm, đ u trên đư c g n vào giá c
đ nh. Đ u dư i g n v i m t qu c u nh có kh i lư ng m thì khi cân b ng lò xo giãn ra m t đo n 10cm. Cho
2
gia t c tr ng trư ng g 10m/s ; π2 = 10
1. Ch n tr c Ox th ng đ ng hư ng xu ng,g c O t i v trí cân b ng c a qu c u. Nâng qu c u lên trên th ng
đ ng cách O m t đo n 2 3 cm. Vào th i đi m t =0, truy n cho qu c u m t v n t c v =20cm/s có phương
th ng đ ng hư ng lên trên. Vi t phương trình dao đ ng c a qu c u.
A) x = 3 sin(10πt – 2π/3) (cm) B) x = 4 sin(10πt – 2π/3)(cm)
C) x = 5 sin(10πt – 2π/3)(cm) D) x = 6 sin(10πt – 2π/3)(cm)
2. Tính chi u dài c a lò xo sau khi qu c u dao đ ng đư c m t n a chu kỳ k t lúc b t đ u dao đ ng.
A) l1 = 43.46 cm B) l1 = 33.46 cm
C) l1 = 53.46 cm D) l1 = 63.46 cm
Câu 97 ĐH Lu t
M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , đư c c t ra làm
hai ph n có chi u dài l1, l2 mà 2l2= 3l1, đư c m c như hình v
(hình 1). V t M có kh i lư ng m =500g có th trư t không ma sát
trênm t ph ng ngang.Lúc đ u hai lò xo không b bi n d ng. Gi
ch t M,móc đ u Q1 vào Q r i buông nh cho v t dao đ ng đi u
hoà.
1) Tìm đ bi n d ng c a m i lò xo khi v t M v trí cân b ng. Cho bi t Q1Q = 5cm.
A) ∆ l01 = 1 cm và ∆ l02 = 4cm
B) ∆ l01 = 2 cm và ∆ l02 = 3cm
C) ∆ l01 = 1.3 cm và ∆ l02 = 4 cm
D) ∆ l01 = 1.5 cm và ∆ l02 = 4.7 cm
2) Vi t phương trình dao đ ng ch n g c th i gian khi buông v t M. Cho bi t th i gian khi buông v t M đ n
khi v t M qua v trí cân b ng l n đ u là p/20s.
A) x =4.6 sin ( 10 πt – π/2)(cm). B) x =4 sin ( 10 πt – π/2)(cm).
C) x = 3sin ( 10 πt – π/2)(cm). D) x = 2sin ( 10 πt – π/2)(cm).


3) Tính đ c ng k1 và k2 c a m i lò xo, cho bi t đ c ng tương đương c a h lò xo là k =k1 + k2.
A) k1 = 10N/m và k2 = 40N /m B) k1 = 40N/m và k2 = 10N /m
C) k1 = 30N/m và k2 = 20N /m D) k1 = 10N/m và k2 = 10N /m
Câu 98 ĐH Qu c gia
Cho v t m = 1,6kg và hai lò xo L1, L2 có kh i lư ng không đáng k đư c m c như hình v 1, trong đó
A, B là hai v trí c đ nh. Lò xò L1 có chi u dài l1 =10cm, lò xo L2 có chi u dài
l2= 30cm. Đ c ng c a hai lò xo l n lư t là k1 và k2. Kích thích cho v t m dao đ ng đi u hoà d c theo tr c lò
xo v i phương trình x =4sinwt (cm). Ch n g c to đ O t i v
trí cân b ng. Trong kho ng th i gian π/30(s) đ u tiên (k t
th i đi m t=0) v t di chuy n đư c m t đo n 2cm. Bi t đ c ng
c a m i lò xo t l ngh ch v i chi u dài c a nó và đ c ng k
c a h hai lò xo là k= k1 + k2. Tính k1 và k2.

A) k1 =20 N/m ,k2 =20 N/m
B) k1 =30N/m, k2 = 10 N/m
C) k1 =40N/m, k2 =15 N/m
D) k1 = 40N/m, k2 = 20 N/m
Câu 99 ĐH Thương M i
Hai lò xo có kh i lư ng không đáng k , có đ c ng l n lư t là k1=
75N/m, k2=50N/m, đư c móc vào m t qu c u có kh i lư ng m
o.
=300g như hình v 1. Đ u M đư c gi c đ nh. Góc c a m t ph ng nghiêng a = 30 B qua m i ma sát.
1. Ch ng minh r ng h lò xo trên tương đương v i m t lò xo có đ c ng là .
kk kk
A) k=3 1 2 B) k=2 1 2
k1 + k 2 k1 + k 2
kk kk
C) k=1 1 2 . D) k=0,5 1 2 .
k1 + k 2 k1 + k 2
2. Gi qu c u sao cho các lò xo có đ dài t nhiên r i buông ra. B ng phương pháp d ng ư c h c ch ng
minh r ng qu c u dao đ ng đi u hoà. Vi t phương trình dao đ ng c a qu c u. Ch n tr c to đ Ox hư ng
d c theo m t ph ng nghiêng t trên xu ng. G c to đ O là v trí cân b ng. Th i đi m ban đ u là lúc qu c u
b t đ u dao đ ng. L y g = 10m/s2
A) x= -6cos10t (cm) B) x= -5cos10t (cm)
C) x= -4cos10t (cm) D) x= -3cos10t (cm)
3. Tính l c c c đ i và c c ti u tác d ng lên đi m M.
A) Fmax =6 N , Fmin =4 B) Fmax =3 N , Fmin =2
C) Fmax =4 N , Fmin =1 D) Fmax =3 N , Fmin =0
Câu 100 ĐH Thu L i
1. Phương trình chuy n đ ng có d ng: x =3sin(5πt-π/6)+1 (cm). Trong giây đ u tiên v t qua v trí x =1cm
m y l n?
A) 3l n B) 4l n C) 5l n D) 6l n
2. Con l c lò xo g m v t kh i lư ng m m c v i lò xo, dao đ ng đi u hoà v i t n s 5Hz. B t kh i lư ng c a
2 2
v t đi 150gam thì chu kỳ dao đ ng c a nó là 0,1giây.L y π =10, g = 10m/s .
Vi t phương trình dao đ ng c a con l c khi chưa bi t kh i lư ng c a nó. Bi t r ng khi b t đ u dao đ ng v n
t c c a v t c c đ i và b ng 314cm/s.
A) x = 5sin(10πt) cm. B) x = 10sin(10πt) cm.
C) x = 13sin(10πt) cm. D) x = 16sin(10πt) cm.
Câu 101 ĐH Giao thông
Cho h dao đ ng như hình v 1. Hai lò xo L1, L2 có đ c ng K1 =60N/m,
K2=40N/m. V t có kh i lư ng m=250g. B qua kh i lư ng ròng r c và lò xo, dây
n i không dãn và luôn căng khi v t dao đ ng. v trí cân b ng (O) c a v t, t ng đ
dãn c a L1 và L2 là 5cm. L y g =10m/s2
b qua ma sát gi a v t và m t bàn, thi t l p phương trình dao đ ng, ch n g c O, ch n t = 0 khi đưa v t đ n
v trí sao cho L1 không co dãn r i truy n cho nó v n t c ban đ u v0=40cm/s theo chi u dương. Tìm đi u ki n
c a v0 đ v t dao đ ng đi u hoà.
A) v0 ≤ v0 max (= 24,7cm / s )
B) v0 ≤ v0 max (= 34,7cm / s )
C) v0 ≤ v0 max (= 44,7cm / s )
D) v0 ≤ v0 max (= 54,7cm / s)
Câu 102 HV Công ngh BCVT
M t v t nh kh i lư ng m = 200g treo vào s i dây AB không giãn và treo vào m t lò
xo có đ c ng k =20N/m như hình v . Kéo v t m xu ng dư i v trí cân b ng 2cm r i th ra
không v n t c đ u. Ch n g c to đ là v trí cân b ng c a m, chi u dương hư ng th ng đ ng
2
t trên xu ng, g c th i gian là lúc th v t. Cho g = 10m.s .
1. Ch ng minh v t m dao đ ng đi u hoà và vi t phương trình dao đ ng c a nó. B qua l c c n
c a không khí và ma sát đi m treo b qua kh i lư ng c a dây AB và lò xo.
π
A) x = sin(10t + )
2
π
B) x = 2 sin(10t + )
2
C) x = 3 sin(10t + π/2)
π
D) x = 4 sin(10t +)
2
2. Tìm bi u th c s ph thu c c a l c căng dây vào th i gian. V đ th s ph thu c này. Biên đ dao đ ng
c a v t m ph i tho mãn đi u ki n nào đ dây AB luôn căng mà không đ t, bi t r ng dây ch ch u đư c l c
kéo t i đa là T max =3N.
π
A) T(N) = 1 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm.
2
π
B) T(N) = 2 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm.
2
π
C) T(N) = 3 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm.
2
π
D) T(N) = 4 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm.
2
Cõu 72 H c vi n Hành ch nh
M t lò xo đư c treo th ng đ ng, đ u trên c a lò xo đư c gi c đ nh, đ u dư i treo v t có kh i lư ng
m =100g, lò xo có đ c ng k=25N/m. Kéo v t r i kh i v trí cân b ng theo phương th ng đ ng hư ng xu ng
dư i m t đo n b ng 2cm r i truy n cho v t m t v n t c 10p cm/s theo phương th ng đ ng, chi u hư ng lên.
Ch n g c th i gian là lúc truy n v n t c cho v t, g c to đ là v trí cân b ng, chi u dương hư ng xu ng. Cho
2 2
g = 10m/s ; p
1. Xác đ nh th i đi m l c v t đi qua v trí mà lò xo b giãn 2cm l n đ u tiên.
A)t=10,3 ms
B) t=33,6 ms
C) t = 66,7 ms
D) t =76,8 ms
2. Tính đ l n c a l c h i ph c th i đi m c a câu b.
A) 4,5 N
B) 3,5 N
C) 2,5 N
D) 0,5 N
Câu 73 HV KTQS
M t toa xe trư t không ma sát trên m t đư ng d c, xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so v i m t
0
ph ng n m ngang a =30 . Treo lên tr n toa xe m t con l c đơn g m dây treo chi u dài l =1m n i v i m t qu
c u nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, kích thích cho con l c dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc nh . B
2
qua ma sát l y g = 10m/s . Tính chu kì dao đ ng c a con l c.
A) 5,135 s B) 1,135 s
C) 0,135 s D) 2,135 s
Câu 74 VH Quan H Qu c T
Con l c đơn g m qu c u nh có kh i lư ng m; dây treo dài l, kh i lư ng không đáng k , dao đ ng
o
v i biên dod góc ao (ao ≤ 90 ) nơi có gia t c tr ng trư ng g. B qua m i l c ma sát.
1. V n t c dài V c a qu c u và cư ng đ l c căng Q c a dây treo ph thu c góc l ch a c a dây treo dư i
d ng:
A) V(a) = 4 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = 3mg (3cosa -2cosao.
B) V(a) = 2 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) =2 mg (3cosa -2cosao.
C) V(a) = 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = mg (3cosa -2cosao.
D) V(a) = 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = 0,1mg (3cosa -2cosao.
2 0
2. Cho m =100(g); l =1(m); g=10 (m/s ); ao =45 . Tính l c căng c c ti u Qmin khi con l c dao đ ng. Biên
đ góc ao b ng bao nhiêu thì l c căng c c đ i Qmax b ng hai l n tr ng lư ng c a qu c u.
0 0
A) Qmin =0,907 N ,a0 = 70 . B) Qmin =0,707 N ,a0 = 60 .
0 0
C) Qmin =0,507 N ,a0 = 40 . D) Qmin =0,207 N ,a0 = 10 .
Câu 103 ĐH Ki n Trúc
Cho h g m v t m = 100g và hai lò xo gi ng nhau có kh i
lư ng không đáng k , K1 = K2 = K = 50N/m m c như hình v . B
2
qua ma sát và s c c n. (L y π = 10). Gi v t m v trí lò xo 1 b
dãn 7cm, lò xo 2 b nén 3cm r i th không v n t c ban đ u, v t dao
đ ng đi u hoà.
D a vào phương trình dao đ ng c a v t. L y t = 0 l c th , l y g c to đ O v trí cân b ng và chi u
dương hư ng v đi m B.
a)Tính l c cưc đ i tác d ng vào đi m A.
b)Xác đ nh th i đi m đ h có Wđ = 3Wt có m y nghi m
A) 1,5 N và 5 nghi m B) 2,5 N và 3 nghi m
C) 3,5 N và 1 nghi m D) 3,5 N và 4 nghi m
Câu 104 ĐH Ki n Trúc HCM
M t lò xo đư c treo th ng đ ng, đ u trên c a lò xo đư c gi c đ nh, đ u dư i treo v t có kh i lư ng
m =100g, lò xo có đ c ng k=25N/m. Kéo v t r i kh i v trí cân b ng theo phương th ng đ ng hư ng xu ng
dư i m t đo n b ng 2cm r i truy n cho v t m t v n t c 10p 3 cm/s theo phương th ng đ ng, chi u hư ng
lên. Ch n g c th i gian là lúc truy n v n t c cho v t, g c to đ là v trí cân b ng, chi u dương hư ng xu ng.
2 2
Cho g = 10m/s ; π ≈ 10.
1. Xác đ nh th i đi m l c v t đi qua v trí mà lò xo b giãn 2cm l n đ u tiên.
A)t=10,3 ms B) t=33,6 ms C) t = 66,7 ms D) t =76,8 ms
2. Tính đ l n c a l c h i ph c th i đi m c a câu b.
A) 4,5 N B) 3,5 N C) 2,5 N D) 0,5 N
Câu 105
Con l c lò xo g m v t n ng M = 300g, lò xo có đ c ng k =200N/m l ng vào m t
tr c th ng đ ng như hình v 1. Khi M đang v trí cân b ng, th v t m = 200g t đ cao h
2
= 3,75cm so v i M. Coi ma sát không đáng k , l y g = 10m/s , va ch m là hoàn toàn m m.
1. Tính v n t c c a hai v t ngay sau va ch m.
A) vo =0,345 m/s B) vo =0,495 m/s
C) vo =0,125 m/s D) vo =0,835 m/s
2. Sau va ch m hai v t cùng dao đ ng đi u hoà. L y t = 0 là lúc va ch m. Vi t phương
trình dao đ ng c a hai v t trong h to đ như hình v , góc O là v trí cân b ng c a M
trư c va ch m.
A) X (cm) = 1sin ( 10 t + 5π/10) – 1
B) X (cm) = 1.5sin ( 10 t + 5π/10) – 1
C) X (cm) = 2sin ( 10 t + 5π/10) – 1
D) X (cm) = 2.5sin ( 10 t + 5π/10) – 1

3. Tính biên dao đ ng c c đ i c a hai v t đ trong quá trình dao đ ng m không r i kh i M.
A) A (Max) = 7,5 B) A (Max) = 5,5
C) A (Max) = 3,5 D) A (Max) = 2,5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản