Bài tập trắc nghiệm Toán hình học lớp 12

Chia sẻ: leekimthuw

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm toán hình học lớp 12 có kèm đáp án giúp các bạn ôn tập lại kiến thức toán học 12. Chúc các bạn thành công

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Toán hình học lớp 12

Bài1 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, điểm là tiêu điểm của
Chọn một đáp án dưới
đây
A. hypebol
B. parabol
C. parabol
D. elíp
Đáp án là : (D)

Bài 2
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm M(−1;1;1), N(2;4;3). Một
véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (OMN) có toạ độ là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. (6; 1; − 5) B. (1; 5; 6)
C. (1; − 5; 6) D. (6; 1; 5)
Đáp án là : (C)

Bài 3

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt phẳng
(P): x − y + z − 2 = 0. Giao điểm của d và (P) có toạ độ là

Chọn một đáp án dưới
đây

A.
B. (1; −1; 0)
C. (1; 4; 0)
D. (0; 1; 2)
Đáp án là : (A)
Bài 4
Nghiệm của phương trình (trong đó là số tổ hợp chập k của n
phần tử) là
Chọn một đáp án dưới đây
A. x = 3 hoặc x = B. x = 2 hoặc x =
5 3
C. x = 2 hoặc x =
4
Đáp án là : (B)
Bài 5
Hàm số nghịch biến trên các khoảng
Chọn một đáp án dưới đây
A.
B.
C.
D. E.
Đáp án là : (C)
Bài 6
Đồ thị hàm số nào dưới đây chỉ có đúng một khoảng lồi?
Chọn một đáp án dưới
đây
A. y = x −1.
B.
C.
D.
Đáp án là : (D)
Bài 7
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm M(2;0;0), N(0; − 3;0),
P(0;0;4). Nếu tứ giác MNPQ là hình bình hành thì toạ độ của điểm Q là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. (− 2; − 3; − 4) B. (2; 3; 4)
C. (− 2; − 3; 4) D. (3; 4; 2)
Đáp án là : (B)
Bài 8
Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;2] là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. – 6 B. – 3
C. – 2 D. – 4
Đáp án là : (A)
Bài 9
Cho hàm số . Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại 3 điểm
phân biệt khi
Chọn một đáp án dưới
đây
A. m >1 B. m < −3
C. − 3 ≤ m ≤1 D. − 3 < m < 1
Đáp án là : (D)
Bài 10
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = −1
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y =
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là y = x -
1
Đáp án là : (B)
Bài 11
Cho hàm số . Số điểm cực trị của hàm số bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 2 B. 1
C. 4 D. 3
Đáp án là : (D)
Bài 12
Cho hàm số , tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ x = −1,
có hệ số góc bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 0 B. -1
C. D. Ln2
Đáp án là : (B)
Bài 13
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường thẳng đi qua hai điểm M(0;2) và N(3;0) có
phương trình là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.
Đáp án là : (D)
Bài 14Tích phân bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D. 2
Đáp án là : (A)
Bài 15
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm M(3;2), N(1; − 2) và P(− 5;3). Trọng
tâm tam giác MNP có toạ độ là
Chọn một đáp án dưới
đây

A.

B.

C.

D.
Đáp án là : (D)
Bài 16

Gọi (c là hằng số). Khi đó F(x) bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.
. Đáp án là : (C)
Bài 17
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm M(1;2;3), N(−1;0;4), P(2; −
3;1) và Q(2;1;2). Cặp véctơ cùng phương là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. không tồn tại
B. và
C. và
D. và
Đáp án là : (C)
Bài 18
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm M(−1;3;4), N(0;2;3),
P(1;2;3) và Q(2;0;6). Cặp véctơ vuông góc là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. và
B. và
C. và
D. không tồn tại
Đáp án là : (A)
Bài 19
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn .
Đường thẳng d đi qua điểm I (1;2) cắt (C) tại hai điểm M, N. Độ dài MN bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 1 B. 3
C. 2 D. 6
Đáp án là : (D)
Bài 20
Cho tập E ={1;2;3;4;5}. Số các số tự nhiên khác nhau gồm 3 chữ số lấy từ E là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 10 B. 125
C. 60 D. 120
Đáp án là : (B)
Bài 21
Gọi , và thứ tự là số hoán vị, số chỉnh hợp chập k và số tổ hợp chập k
của n phần tử. Giá trị của biểu thức bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 102 B. 66
C. – 564 D. 206
Đáp án là : (C)
Bài 22
Cho hàm số . Đạo hàm y '(1) bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.
Đáp án là : (A)
Bài 23
Cho hàm số . Tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị hàm
số, có phương trình là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.
Đáp án là : (D)
Bài 24
Cho hàm số . Một nguyên hàm của f (x) bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. − cos3x B.
C. − 3cos3x D.
Đáp án là : (B)
Bài 25
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hypebol . Các tiệm cận của
(H) có phương trình là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.
Đáp án là : (C)
Bài 26
Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 1 B. 3
C. 0 D. 2
Đáp án là : (D)
Bài 27
Cho hàm số . Đạo hàm y ' bằng
Chọn một đáp án dưới
đây

A. B.
C. D.
Đáp án là : (D)
Bài 28
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, mặt cầu

Chọn một đáp án dưới đây
A. tâm I (−1;2; − 3), bán kính R = 4
B. tâm I(1; − 2;3), bán kính R = 4
C. tâm I (1; − 2;3), bán kính R =
D. tâm I(1; − 2;3), bán kính R =
Đáp án là : (B)
Bài 29
Cho hàm số . Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (0; 4) đạt tại
x bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 3 B. 2
C. -1 D. 1
Đáp án là : (D)
Bài 30

Cho hàm số . a, b, c, d R. Khẳng
định nào sau đây là sai?

Chọn một đáp án dưới đây
A. Đồ thị hàm số luôn có khoảng lồi,
lõm
B. Hàm số luôn có cực trị.
C. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng.
D. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành.
Đáp án là : (B)
Bài 31
Hàm số đồng biến trên các khoảng
Chọn một đáp án dưới
đây
A.
B.
C.
D.
Đáp án là : (B)
Bài 32
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol . Đường chuẩn của
(P) có phương trình là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.
Đáp án là : (D)
Bài 33
Cho hàm số . Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y = 2x + m khi
và chỉ khi
Chọn một đáp án dưới
đây
A. m = B.
C. m 1 D.
Đáp án là : (D)
Bài 34
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm M(1;2), N(4;− 2) và P(− 5;10). Điểm
P chia đoạn thẳng MN theo tỉ số là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.
Đáp án là : (A)
Bài 35
Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = sin x; y =0; x = 0 và x =π . Thể
tích vật thể tròn xoay sinh bởi hình (H) quay quanh Ox bằng
Chọn một đáp án dưới
đây


A.


B.


C.
D.
Đáp án là : (A)
Bài 36
Giá trị của biểu thức (trong đó là số tổ
hợp chập k của n phần tử) là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. B.
C. D.

Đáp án là : (D)
Bài 37
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(1;2;3) và đường thẳng
. Mặt phẳng chứa điểm M và đường thẳng d có phương trình là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 5x + 2y − 3z = 0 B. 5x + 2y − 3z +1 =0
C. 2x + 3y − 5z + 7 = 0 D. 2x + 3y − 5z = 0
Đáp án là : (A)
Bài 38
Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là
Chọn một đáp án dưới
đây
A. (1; 3) B.
C. D. (–1; 3)
Đáp án là : (C)
Bài 39
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểmM(−1; 2) và đường thẳng .
Đường thẳng đi qua M và song song với d có phương trình là
Chọn một đáp án dưới
đây

A.
B.
C.
D. x + 2y +1 = 0 .
Đáp án là : (B)
Bài 40
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x − 2y + z + 6 =0 và
điểm M(1;1;0). Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng
Chọn một đáp án dưới
đây
A. 2 B. 0
C. 6 D. 3
Đáp án là : (A)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản