Bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ

Chia sẻ: anhkhoa_lpt

Đây là một số bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ - tài liệu dùng để ôn thi đại học, cao đẳng năm 2011 gửi đến các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ

http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
Chương 2
SÓNG CƠ H C
A. KI N TH C CƠ B N
I. SÓNG CƠ H C
1. ð nh nghĩa:
- Sóng cơ h c là nh ng dao ñ ng cơ h c lan truy n theo th i gian trong môi trư ng v t ch t.
- Sóng ngang là sóng có phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n sóng.
- Sóng d c là sóng có phương dao ñ ng trùng v i phương truy n sóng.
2. Các ñ i lư ng ñ c trưng c a sóng:
a. Chu kỳ sóng: Chu kỳ sóng là chu kỳ dao ñ ng chung c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n
qua. (Ký hi u: T; ñơn v : giây (s))
b. T n s sóng: là ñ i lư ng ngh ch ñ o c a chu kỳ sóng.(Ký hi u: f; ñơn v : (Hz))
1
f=
T
c. V n t c truy n sóng: V n t c truy n sóng là v n t c truy n pha dao ñ ng. (Ký hi u: v)
d. Biên ñ sóng: Biên ñ dao ñ ng sóng là biên ñ dao ñ ng chung c a các ph n t v t ch t khi có
sóng truy n qua. (Ký hi u: a)
e. Năng lư ng sóng:
- Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng.
- N u sóng truy n t m t ngu n ñi m trên m t ph ng, năng lư ng c a sóng gi m t l v i quãng
ñư ng truy n sóng.
- N u sóng truy n t m t ngu n ñi m trong không gian, năng lư ng c a sóng gi m t l v i bình
phương quãng ñư ng truy n sóng.
f. Bư c sóng:
- ð nh nghĩa 1: Bư c sóng là kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và
dao ñ ng cùng pha v i nhau. (Ký hi u: λ)
+ H qu :
• Nh ng ñi m cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng trên phương truy n sóng thì dao ñ ng
cùng pha: d = nλ ( n = 0,1, 2,... ).
• Nh ng ñi m cách nhau m t s l l n n a bư c sóng trên phương truy n sóng thì dao ñ ng
λ
ngư c pha: d = (2n + 1) ( n = 0,1, 2,... ).
2
- ð nh nghĩa 2: Bư c sóng là quãng ñư ng mà sóng truy n ñư c trong m t chu kỳ dao ñ ng cúa
sóng.
v
λ = vT =
f
II. HI N TƯ NG GIAO THOA SÓNG
1. ð nh nghĩa:
Giao thoa là s t ng h p c a hai hay nhi u sóng k t h p trong không gian, trong ñó có nh ng ch
c ñ nh mà biên ñ sóng ñư c tăng cư ng ho c b gi m b t.
2. Ngu n k t h p. Sóng k t h p:
- Ngu n k t h p là hai ngu n dao ñ ng cùng t n s , cùng pha ho c v i ñ l ch pha không ñ i theo
th i gian.
M
- Sóng k t h p là sóng ñư c t o ra t ngu n k t h p.
3. Lý thuy t v giao thoa:
Gi s A và B là hai ngu n k t h p có phương trình sóng
d1
u A = u B = asinωt và cùng truy n ñ n ñi m M ( v i MA = d2 d1 và
MB = d2 ). G i v là v n t c truy n sóng. Phương trình dao ñ ng t i
A B
M do A và B truy n ñ n l n lư t là:1
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
ω
d1
u AM = a M sin ω(t − ) = a M sin(ωt − d1 )
v v
ω
d
= a M sin ω(t − 2 ) = a M sin(ωt − d 2 )
u BM
v v
d
Phương trình dao ñ ng t i M: u M = u AM + u BM có ñ l ch pha: ∆ϕ = 2π
λ
- N u d = nλ ⇒ ∆ϕ = 2nπ : Hai sóng cùng pha. Biên ñ sóng t ng h p ñ t giá tr c c ñ i.
λ
- N u d = (2n + 1) ⇒ ∆ϕ = (2n + 1)π : Hai sóng ngư c pha. Biên ñ sóng t ng h p b ng không.
2
III. SÓNG D NG
- Sóng d ng là sóng có các ñi m nút và ñi m b ng c ñ nh trong không gian.
- Nguyên nhân x y ra hi n tư ng sóng d ng: do s giao thoa gi a sóng t i và sóng ph n x c a
nó.
λ
- Kho ng cách gi a hai ñi m nút ho c hai ñi m b ng liên ti p b ng .
2
- Hi n tư ng sóng d ng ng d ng ñ xác ñ nh v n t c truy n sóng.
IV. SÓNG ÂM
1. Sóng âm và c m giác âm:
- Nh ng dao ñ ng có t n s t 16Hz ñ n 20000Hz g i là dao ñ ng âm. Sóng có t n s trong mi n
ñó g i là sóng âm
- Sóng cơ h c có t n s l n hơn 20000Hz g i là sóng siêu âm.
- Sóng cơ h c có t n s nh hơn 16Hz g i là sóng h âm.
2. S truy n âm. V n t c âm:
- Sóng âm truy n ñư c trong môi trư ng ch t r n, ch t l ng và ch t khí. Sóng âm không truy n
ñư c trong môi trư ng chân không.
- V n t c truy n âm ph thu c tính ñàn h i, m t ñ môi trư ng, nhi t ñ môi trư ng.
3. ð cao c a âm:
ð cao c a âm là ñ c tính sinh lý c a âm, nó d a vào m t ñ c tính v t lý c a âm là t n s .
4. Âm s c:
Âm s c là ñ c tính sinh lý c a âm, ñư c hình thành trên cơ s ñ c tính v t lý c a âm là t n s và
biên ñ .
5. Năng lư ng âm:
- Sóng âm mang năng lư ng t l v i bình phương biên ñ sóng.
- Cư ng ñ âm là lư ng năng lư ng ñư c sóng âm truy n ñi trong m t ñơn v th i gian qua m t
ñơn v di n tích ñ t vuông góc v i phương truy n âm. ðơn v W/m2.
- M c cư ng ñ âm: G i I là cư ng ñ âm, I0 là cư ng ñ âm ch n làm chu n. M c cư ng ñ âm
là:
I I
L(B) = lg hay L(dB) = 10 lg
I0 I0
6. ð to c a âm:
- Ngư ng nghe là giá tr c c ti u c a cư ng ñ âm.
- Ngư ng ñau là giá tr c c ñ i c a cư ng ñ âm.
- Mi n nghe ñư c là mi n n m gi a ngư ng nghe và ngư ng ñau.
B. CÂU H I VÀ BÀI T P TR C NGHI M KHÁCH QUAN
II.1. Ch n câu ñúng. Sóng cơ h c là:
A. s lan truy n dao ñ ng c a v t ch t theo th i gian.
B. nh ng dao ñ ng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v t ch t theo th i gian.
C. s lan to v t ch t trong không gian.
D. s lan truy n biên ñ dao ñ ng c a các phân t v t ch t theo th i gian
II.2. Ch n phát bi u ñúng trong các l i phát bi u dư i ñây:

2
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
A. Chu kỳ dao ñ ng chung c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua g i là chu kỳ sóng.
B. ð i lư ng ngh ch ñ o c a t n s góc g i là t n s c a sóng.
C. V n t c dao ñ ng c a các ph n t v t ch t g i là v n t c c a sóng
D. Năng lư ng c a sóng luôn luôn không ñ i trong quá trình truy n sóng.
II.3. Ch n câu ñúng. Sóng ngang là sóng:
A. ñư c truy n ñi theo phương ngang.
B. có phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n sóng.
C. ñư c truy n theo phương th ng ñ ng.
D. có phương dao ñ ng trùng v i phương truy n sóng.
II.4. Ch n câu ñúng. Sóng d c là sóng:
A. ñư c truy n ñi theo phương ngang.
B. có phương dao ñ ng trùng v i phương truy n sóng.
C. ñư c truy n ñi theo phương th ng ñ ng.
D. có phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n sóng.
II.5. Ch n câu ñúng. Bư c sóng là:
A. kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng cùng pha.
B. kho ng cách gi a hai ñi m dao ñ ng cùng pha trên phương truy n sóng.
C. kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng ngư c pha.
D. quãng ñư ng sóng truy n ñư c trong m t ñơn v th i gian.
II.6. Ch n phát bi u ñúng trong các phát bi u sau:
A. Bư c sóng là quãng ñư ng sóng truy n ñư c trong m t chu kỳ dao ñ ng c a sóng.
B. ð i v i m t môi trư ng nh t ñ nh, bư c sóng t l ngh ch v i t n s c a sóng.
C. Nh ng ñi m cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng trên phương truy n sóng thì dao ñ ng
cùng pha v i nhau.
D. A, B, C ñ u ñúng.
II.7. Ch n câu ñúng.
G i d là kho ng cách gi a hai ñi m trên phương truy n sóng, v là v n t c truy n sóng, f là t n
v
s c a sóng. N u d = (2n + 1) ; (n = 0, 1, 2,...), thì hai ñi m ñó:
2f
A. dao ñ ng cùng pha.
B. dao ñ ng ngư c pha.
C. dao ñ ng vuông pha.
D. Không xác ñ nh ñư c.
II.8. Ch n câu ñúng.
G i d là kho ng cách gi a hai ñi m trên phương truy n sóng, v là v n t c truy n sóng, T là chu
kỳ c a sóng. N u d = nvT (n = 0,1,2,...), thì hai ñi m ñó:
A. dao ñ ng cùng pha.
B. dao ñ ng ngư c pha.
C. dao ñ ng vuông pha.
D. Không xác ñ nh ñư c.
II.9. Ch n câu ñúng. V n t c truy n c a sóng trong môi trư ng ph thu c vào y u t nào sau ñây:
A. T n s c a sóng
B. Năng lư ng c a sóng
C. Bư c sóng.
D. B n ch t c a môi trư ng
II.10. Ch n câu ñúng. V n t c truy n sóng không ph thu c vào:
A. Biên ñ c a sóng
B. T n s c a sóng
C. Biên ñ c a sóng và b n ch t c a môi trư ng
D. T n s và biên ñ c a sóng
II.11. Ch n câu ñúng. Ngu n k t h p là hai ngu n dao ñ ng:


3
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
A. Cùng t n s .
B. Cùng pha.
C. Cùng t n s , cùng pha ho c ñ l ch pha không ñ i theo th i gian.
D. Cùng t n s , cùng pha và cùng biên ñ dao ñ ng.
II.12. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v năng lư ng c a sóng cơ h c?
A. Trong quá trình truy n sóng, năng lư ng c a sóng luôn luôn là ñ i lư ng không ñ i.
B. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng
C. Trong quá trình truy n sóng, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng.
D. Trong quá trình truy n sóng, năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ñư ng
truy n sóng.
II.13. ði u nào sau ñây là sai khi nói v năng lư ng c a sóng cơ h c?
A. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng.
B. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trên m t ph ng, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng
ñư ng truy n sóng.
C. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trong không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i bình
phương quãng ñư ng truy n sóng.
D. Năng lư ng sóng luôn luôn không ñ i trong quá trình truy n sóng.
II.14. ði u nào sau ñây là sai khi nói v sóng âm?
A. Sóng âm là sóng cơ h c d c truy n ñư c trong môi trư ng v t ch t k c chân không.
B. Sóng âm có t n s n m trong kho ng t 16Hz ñ n 20000Hz.
C. Sóng âm không truy n ñư c trong chân không.
D. V n t c truy n âm ph thu c nhi t ñ .
II.15. Ch n câu ñúng. Âm s c là ñ c tính sinh lý c a âm ñư c hình thành d a trên ñ c tính v t lý c a
âm là:
A. Biên ñ . B. T n s .
C. Năng lư ng âm. D. Biên ñ và t n s .
II.16. Ch n câu ñúng. ð cao c a âm ph thu c vào:
A. Biên ñ . B. T n s .
C. Năng lư ng âm. D. V n t c truy n âm
II.17. Ch n câu ñúng. ð to c a âm ph thu c vào:
A. T n s và biên ñ âm.
B. T n s âm và m c cư ng ñ âm.
C. Bư c sóng và năng lư ng âm.
D. V n t c truy n âm
II.18. Ch n câu ñúng. Âm có:
A. T n s xác ñ nh g i là nh c âm.
B. T n s không xác ñ nh g i là t p âm.
C. T n s l n g i là âm thanh và ngư c l i âm có t n s bé g i là âm tr m
D. A, B, C ñ u ñúng.
II.19. Ch n câu ñúng. Hai âm có cùng ñ cao thì chúng có:
A. cùng t n s .
B. cùng năng lư ng.
C. cùng biên ñ .
D. cùng t n s và cùng biên ñ .
II.20. Ch n câu ñúng. M t trong nh ng yêu c u c a các phát thanh viên v ñ c tính v t lý c a âm là:
A. T n s âm nh .
B. T n s âm l n.
C. Biên ñ âm l n.
D. Biên ñ âm bé.
II.21. Ch n câu sai.
A. V n t c truy n âm trong ch t r n l n hơn trong ch t l ng và trong ch t l ng l n hơn trong
ch t khí.

4
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
B. Nh ng v t li u như bông, nhung, x p có tính ñàn h i t t nên truy n âm t t.
C. V n t c truy n âm ph thu c vào tính ñàn h i và m t ñ c a môi trư ng.
D. V n t c truy n âm thay ñ i theo nhi t ñ c a môi trư ng.
II.22. Ch n câu ñúng. T i ngu n O phương trình dao ñ ng c a sóng là u = asinωt. Phương trình nào
sau ñây ñúng v i phương trình dao ñ ng c a ñi m M cách O m t kho ng OM = d.
2π fd  2π d 
 
A. uM = aM sin  ωt − B. uM = aM sin  ωt −
 
 v  v
2π fd   2π fd 

C. uM = aM sin  ωt + D. uM = aM sin ω  t −
 
 v  v
II.23. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có
phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì qu tích nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i
b ng 2a là:
A. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m và bao g m c ñư ng trung tr c c a AB.
B. h các ñư ng hyperbol có tiêu ñi m AB.
C. ñư ng trung tr c c a AB.
D. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m.
II.24. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có
phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì qu tích nh ng ñi m ñ ng yên không dao ñ ng là:
A. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m và bao g m c ñư ng trung tr c c a AB.
B. h các ñư ng hyperbol có tiêu ñi m AB.
C. ñư ng trung tr c c a AB.
D. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m.
II.25. Ch n câu sai. Sóng k t h p là sóng ñư c phát ra t các ngu n:
A. có cùng t n s , cùng phương truy n.
B. có cùng t n s và có ñ l ch pha không thay ñ i theo th i gian.
C. có cùng t n s và cùng pha ho c ñ l ch pha không thay ñ i theo th i gian
D. có cùng t n s và cùng pha.
II.26. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v s giao thoa sóng?
A. Giao thoa sóng là s t ng h p các sóng khác nhau trong không gian.
B. ði u ki n ñ có giao thoa là các sóng ph i là sóng k t h p nghĩa là chúng ph i cùng t n s ,
cùng pha ho c có hi u s pha không ñ i theo th i gian.
C. Qu tích nh ng ñi m dao ñ ng cùng pha là m t hyperbol.
D. ði u ki n ñ biên ñ sóng c c ñ i là các sóng thành ph n ph i ngư c pha.
II.27. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có
phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì biên ñ sóng t ng h p t i M (v i MA = d1 và MB =
d2) là:
 (d + d 2 ) f  d −d 
A. 2acosπ  1 B. 2a sin π  1 2 
.
λ
 
v
d −d  (d − d ) f
C. 2acos π  1 2  D. 2a cosπ 1 2
λ v
II.28. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có
phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì pha ban ñ u c a sóng t ng h p t i M (v i MA = d1
và MB = d2) là:
π d1 − d 2 f
π (d1 + d 2 )
A. − B. −
.
λ v
π (d1 + d 2 ) f π (d1 − d 2 )
C. D.
λ
v
II.29. Ch n câu ñúng. Trong quá trình giao thoa sóng. G i ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng thành ph n.
Biên ñ dao ñ ng t ng h p t i M trong mi n giao thoa ñ t giá tr c c ñ i khi:

5
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
A. ∆ϕ = 2nπ B. ∆ϕ = (2n + 1)π
π v
C. ∆ϕ = (2n + 1) D. ∆ϕ = (2n + 1)
2 2f
V i n = 0, 1, 2, 3 ...
II.30. Ch n câu ñúng. Trong quá trình giao thoa sóng. G i ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng thành ph n.
Biên ñ dao ñ ng t ng h p t i M trong mi n giao thoa ñ t giá tr nh nh t khi:
A. ∆ϕ = 2nπ B. ∆ϕ = (2n + 1)π
π v
C. ∆ϕ = (2n + 1) D. ∆ϕ = (2n + 1)
2 2f
V i n = 0, 1, 2, 3 ...
II.31. Ch n câu ñúng. Trong hi n tư ng giao thoa, nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ l n nh t thì:
A. d = 2n π
B. ∆ϕ = nλ
C. d = n λ
D. ∆ϕ = (2n + 1)π
II.32. Ch n câu ñúng. Trong hi n tư ng giao thoa, nh ng ñi m ñ ng yên không dao ñ ng thì:
1v
A. d = (n + )
2f
B. ∆ϕ = nλ
C. d = n λ
π
D. ∆ϕ = (2n + 1)
2
II.33. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v sóng d ng?
A. Khi m t sóng t i và sóng ph n x c a nó truy n theo cùng m t phương, chúng giao thoa v i
nhau và t o thành sóng d ng.
B. Nút sóng là nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i.
C. B ng sóng là nh ng ñi m ñ ng yên không dao ñ ng.
D. Các b ng sóng cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng.
II.34. ði u nào sau ñây là sai khi nói v sóng d ng?
A. Sóng d ng là sóng có các b ng và các nút c ñ nh trong không gian.
B. Kho ng cách gi a hai nút ho c hai b ng liên ti p b ng bư c sóng λ.
λ
C. Kho ng cách gi a hai nút ho c hai b ng liên ti p b ng
2
D. Trong hi n tư ng sóng d ng, sóng t i và sóng ph n x c a nó tho mãn ñi u ki n ngu n k t
h p nên chúng giao thoa v i nhau.
II.35. Ch n câu ñúng. Kh o sát hi n tương sóng d ng trên dây ñàn h i AB = l. ð u A n i v i ngu n
dao ñ ng, ñ u B c ñ nh thì sóng t i và sóng ph n x :
A. Cùng pha. B. Ngư c pha.
π
C. Vuông pha. D. L ch pha .
4
II.36. Ch n câu ñúng. Kh o sát hi n tư ng sóng d ng trên dây ñàn h i AB = l. ð u A n i v i ngu n
dao ñ ng, ñ u B t do thì sóng t i và sóng ph n x :
π
A. Vuông pha. B. L ch pha góc .
4
C. Cùng pha. D. Ngư c pha.
II.37. M t ngư i quan sát m t chi c phao trên m t bi n, th y nó nhô cao 10 l n trong kho ng th i gian
27s. Chu kỳ c a sóng bi n là:
A. 2,45s B. 2,8s
C. 2,7s D. 3s
6
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
II.38. M t ngư i quan sát m t chi c phao trên m t bi n, th y nó nhô cao 10 l n trong kho ng th i gian
36s và ño ñư c kho ng cách gi a hai ñ nh sóng lân c n là 10m. V n t c truy n sóng trên m t bi n:
A. 2,5m/s B. 2,8m/s
C. 40m/s D. 36m/s
II.39. Ngư i ta ñ t chìm trong nư c m t ngu n âm có t n s 725Hz và v n t c truy n âm trong nư c là
1450m/s. Kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trong nư c và dao ñ ng ngư c pha là:
A. 0,25m B. 1m
C. 0,5m D. 1cm
II.40. Hai ñi m cách m t ngu n âm nh ng kho ng 6,10m và 6,35m. T n s âm là 680Hz, v n t c
truy n âm trong không khí là 340m/s. ð l ch pha c a sóng âm t i hai ñi m trên là:
π
B. 16π .
A. .
4
C. π. D. 4π .
II.41. Sóng ân có t n s 450Hz lan truy n v i v n t c 360m/s trong không khí. Gi a hai ñi m cách
nhau 1m trên phương truy n thì chúng dao ñ ng:
A. Cùng pha. B. Ngư c pha.
π
C. Vuông pha. D. L ch pha .
4
II.42. Ngư i ta gõ vào m t thanh thép dài và nghe th y âm nó phát ra. Trên thanh thép ngư i ta th y hai
ñi m g n nhau nh t dao ñ ng ngư c pha nhau thì cách nhau 4m . Bi t v n t c truy n âm trong thép là
5000m/s. T n s âm phát ra là:
A. 312,5Hz B. 1250Hz
C. 2500Hz D. 625Hz
II.43. Sóng bi n có bư c sóng 2,5m. Kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n
sóng và dao ñ ng cùng pha là:
A. 0 B. 2,5m
C. 0,625m D. 1,25m
II.44. Trên s i dây OA, ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà có phương trình u O = 5sin 5πt(cm) .
V n t c truy n sóng trên dây là 24cm/s.Bư c sóng cúaóng trên dây là:
A. 9,6cm B. 60cm C. 1,53cm D. 0,24cm.
II.45. Trên s i dây OA, ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà có phương trình u O = 5sin 5πt(cm) .
V n t c truy n sóng trên dây là 24cm/s và gi s trong quá trình truy n sóng biên ñ sóng không ñ i.
Phương trình sóng t i ñi m M cách O ño n 2,4cm là:
π π
A. u M = 5sin(5πt + )(cm) B. u M = 5sin(5πt − )(cm)
2 4
π π
C. u M = 5sin(5πt − )(cm) D. u M = 5sin(5πt + )(cm)
2 4
II.46. Trên s i dây OA dài 1,5m , ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà có phương trình
u O = 5sin 4πt(cm) . Ngư i ta ñ m ñư c t O ñ n A có 5 nút. V n t c truy n sóng trên dây là:
A. 1,2m/s B. 1,5m/s
C. 1m/s D. 3m/s
II.47. Trên s i dây OA, ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà v i t n s 20Hz thì trên dây có 5
nút. Mu n trên dây rung thành 2 b ng sóng thì O ph i dao ñ ng v i t n s :
A. 40Hz B. 12Hz
C. 50Hz D. 10Hz
II.48. Trong m t thí nghi m v giao thoa sóng trên m t nư c, hai ngu n k t h p A, B dao ñ ng v i t n
s 28Hz. T i m t ñi m M cách các ngu n A, B l n lư t nh ng kho ng d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sóng có
biên ñ c c ñ i. Gi a M và ñư ng trung tr c c a AB có ba dãy c c ñ i khác. V n t c truy n sóng trên
m t nư c là:
A. 37cm/s B. 112cm/s

7
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
C. 28cm/s D. 0,57cm/s
II.49. Trên m t thoáng c a ch t l ng có hai ngu n k t h p A, B có phương trình dao ñ ng là:
u A = u B = 2sin10πt(cm) . V n t c truy n sóng là 3m/s. Phương trình sóng t i M cách A, B m t kho ng
l n lư t d1 = 15cm; d2 = 20cm là:
π 7π π 7π
A. u = 2cos sin(10πt − )(cm) B. u = 4cos sin(10πt − )(cm)
12 12 12 12
π 7π 7π
C. u = 4cos sin(10πt + )(cm) D. u = 2 3 sin(10πt − )(cm)
12 12 6
II.50. Hai ngu n k t h p A, B cách nhau 10cm có phương trình dao ñ ng là u A = u B = 5sin 20πt(cm) .
V n t c truy n sóng trên m t ch t l ng là 1m/s. Phương trình dao ñ ng t ng h p t i ñi m M trên m t
nư c là trung ñi m c a AB là:
A. u = 10sin(20πt − π)(cm) B. u = 5sin(20πt − π)(cm)
C. u = 10sin(20πt + π)(cm) D. u = 5sin(20πt + π)(cm)
II.51. Hai ngu n k t h p A, B cách nhau 10cm dao ñ ng v i t n s 20Hz. V n t c truy n sóng trên m t
ch t l ng là 1,5m/s. S g n l i và s ñi m ñ ng yên không dao ñ ng trên ño n AB là:
A. Có 14 g n l i và 13 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng.
B. Có 13 g n l i và 13 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng.
C. Có 14 g n l i và 14 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng.
D. Có 13 g n l i và 14 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng.
II.52. Trên m t ch t l ng t i có hai ngu n k t h p A, B dao ñ ng v i chu kỳ 0,02s. V n t c truy n sóng
trên m t ch t l ng là 15cm/s. Tr ng thái dao ñ ng c a M1 cách A, B l n lư t nh ng kho ng d1 = 12cm;
d2 = 14,4cm và c a M2 cách A, B l n lư t nh ng kho ng d1 = 16,5cm; d '2 = 19,05cm là:
'


A. M1 và M2 dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i.
B. M1 ñ ng yên không dao ñ ng và M2 dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i .
C. M1 dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i và M2 ñ ng yên không dao ñ ng.
D. M1 và M2 ñ ng yên không dao ñ ng.
II.53. Sóng d ng x y ra trên dây AB = 11cm v i ñ u B t do, bư c sóng b ng 4cm. Trên dây có:
A. 5 b ng, 5 nút. B. 6 b ng, 5 nút.
C. 6 b ng, 6 nút. D. 5 b ng, 6 nút.
II.54. Sóng d ng x y ra trên dây AB = 20cm v i ñ u B c ñ nh, bư c sóng b ng 8cm. Trên dây có:
A. 5 b ng, 5 nút. B. 6 b ng, 5 nút.
C. 6 b ng, 6 nút. D. 5 b ng, 6 nút.
II.55. M t s i dây mãnh AB dài lm, ñ u B c ñ nh và ñ u A dao ñ ng v i phương trình dao ñ ng là
u = 4sin 20πt(cm) . V n t c truy n sóng trên dây 25cm/s. ði u ki n v chi u dài c a dây AB ñ x y ra
hi n tư ng sóng d ng là:
1
A. l = 2, 5k B. l = 1, 25(k + )
2
1
C. l = 1, 25k D. l = 2,5(k + )
2
II.56. M t s i dây mãnh AB dài 64cm, ñ u B t do và ñ u A dao ñ ng v i t n s f. V n t c truy n
sóng trên dây 25cm/s. ði u ki n v t n s ñ x y ra hi n tư ng sóng d ng trên dây là:
1 1
A. f = 1, 28(k + ) B. f = 0,39(k + )
2 2
C. f = 0,39k D. f = 1, 28k
II.57. M t s i dây ñàn dài 1m, ñư c rung v i t n s 200Hz. Quan sát sóng d ng trên dây ngư i ta th y
có 6 nút. V n t c truy n sóng trên dây là:
A. 66,2m/s B. 79,5m/s C. 66,7m/s. D. 80m/s.8
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
II.58. M t s i dây ñàn h i AB dài 1,2m ñ u A c ñ nh ñ u B t do, ñư c rung v i t n s f và trên dây
có sóng lan truy n v i v n t c 24m/s. Quan sát sóng d ng trên dây ngư i ta th y có 9 nút. T n s dao
ñ ng c a dây là:
A. 95Hz B. 85Hz C. 80Hz. D. 90Hz.
II.59. T i ñi m S trên m t nư c yên tĩnh có ngu n dao ñ ng ñi u hoà theo phương th ng ñ ng v i t n
s 50Hz. Khi ñó trên m t nư c hình thành h sóng tròn ñ ng tâm S. T i hai ñi m M, N n m cách nhau
9cm trên ñư ng th ng ñi qua S luôn dao ñ ng cùng pha v i nhau. Bi t r ng, v n t c truy n sóng thay
ñ i trong kho ng t 70cm/s ñ n 80cm/s. V n t c truy n sóng trên m t nư c là:
A. 75cm/s B. 80cm/s C. 70cm/s D. 72cm/s
II.60. T i ñi m S trên m t nư c yên tĩnh có ngu n dao ñ ng ñi u hoà theo phương th ng ñ ng v i t n
s f. Khi ñó trên m t nư c hình thành h sóng tròn ñ ng tâm S. T i hai ñi m M, N n m cách nhau 5cm
trên ñư ng th ng ñi qua S luôn dao ñ ng ngư c pha v i nhau. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c
là 80cm/s và t n s c a ngu n dao ñ ng thay ñ i trong kho ng t 48Hz ñ n 64Hz. T n s dao ñ ng c a
ngu n là:
A. 64Hz B. 48Hz C. 54Hz D. 56Hz
II.61. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung có t n s f = 0,5
Hz, bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Bư c sóng là :
A. 10m. B. 5m. C. 2,5m. D. 1m.
II.62. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung v i phương trình u
= 5sin π t(cm), bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. ði m B trên dây cách A
m t ño n 5m dao ñ ng :
A. Cùng pha v i A.
B. Ngư c pha v i A.
C. Tr pha π /2 so v i A.
D. Nhanh pha π /4 so v i A.
II.63. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung v i phương trình u
= 5sin π t(cm), bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Xét ñi m B và C cách A
l n lư t là 2,5m và 50m, trong BC có s ñi m dao ñ ng ñ ng pha v i A là :
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
II.64. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung v i phương trình u
= 5sin π t(cm), bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Xét ñi m B và C cách A
l n lư t là 2,5m và 50m, trong BC có s ñi m dao ñ ng ngư c pha v i A là :
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
II.65. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung có t n s f bi t
r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Hai ñi m trên dây g n nhau nh t dao ñ ng
l ch pha nhau π /2 cách nhau 1,25m thì t n s dao ñ ng là :
A. 6hz. B. 4hz. C. 2Hz. D. 1Hz.
II.66. M t ngu n sóng dao ñ ng v i phương trình u = Acos(10 π t + π /2) (m). Kho ng cách gi a hai
ñi m g n nhau nh t trên m t phương truy n sóng t i ñó các ph n t dao ñ ng l ch pha nhau π /3 là 5m.
V n tôc sonngs là :
A. 150m/s. B. 200m/s. C. 250m/s. D. 300m/s.
II.67. M t dây ñàn h i r t dài ñ u A dao ñ ng v i t n s f trong kho ng t 22 ñ n 26Hz. Biên ñ dao
ñ ng là 4cm, và v n t c sóng trên dây là 4m/s. ði m M trên dây cách A 28cm ta th y luôn dao ñ ng
π
l ch pha v i A là ∆ϕ = (2k + 1). . T n s sóng là :
2
A. 23Hz. B. 24Hz. C. 25Hz. D. 26Hz.
II.68. M t dây ñàn h i r t dài ñ u A dao ñ ng v i t n s f trong kho ng t 22 ñ n 26Hz. Biên ñ dao
ñ ng là 4cm, và v n t c sóng trên dây là 4m/s. ði m M trên dây cách A 28cm ta th y luôn dao ñ ng
π
l ch pha v i A là ∆ϕ = (2k + 1). . Bư c sóng là :
2
A. 16m. B. 0,16m. C. 25m. D. 0,25m.

9
http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí
II.69. Hai ngu n k t h p A và B cách nhau 8cm dao ñ ng cùng t n s f = 20Hz, cùng biên ñ 4cm,
cùng pha ban ñ u. T i ñi m M cách A và B l n lư t là 25cm và 20,5cm sóng có biên ñ c c ñ i. Gi a
M và ñư ng trung tr c có hai dãy c c ñ i khác. V n t c sóng là :
A. 0,3m/s B. 3m/s. C. 1,5cm/s. D. 1,5m/s
ðáp án
II.1. B II.43. B
II.2. A II.44. A
II.3. B II.45. C
II.4. B II.46. B
II.5. A II.47. D
II.6. D II.48. C
II.7. B II.49. B
II.8. A II.50. A.
II.9. D II.51. D
II.10. D II.52. C
II.11. C II.53. C
II.12. B II.54. D
II.13. D II.55. C
II.14. A II.56. B
II.15. D II.57. D
II.16. B II.58. B
II.17. B II.59. A
II.18. D II.60. D
II.19. A
II.20. B
II.21. B
II.22. A
II.23. A
II.24. D
II.25. A
II.26. B
II.27. D
II.28. A
II.29. A
II.30. B
II.31. C
II.32. A
II.33. A
II.34. B
II.35. B
II.36. C
II.37. D
II.38. A
II.39. B
II.40. C
II.41. C
II.42. D

10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản