Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án

Chia sẻ: 4verloveyou

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án

Câu 35

M t con l c đơn dao đ ng v i li giác r t bé θ. Tính cư ng đ l c h i ph c khi qu n ng có
kh i lư ng 10kg. Cho g =9,8 m/s2.
A. F = 98θ N B. F = 98 N C. F = 98θ2 N D. F = 98sinθ N

Câu 36

Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương
x, và m t theo phương y. N u bán kính qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và thành ph n
theo y c a chuy n đ ng đư c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành ph n theo x.
A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t)

Câu 37

M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ
b ng 10s. Phương trình nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t?
A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t)
C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5)

Câu 38

M t con l c đơn g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg, dao
đ ng nơi gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . Tính chu kỳ dao đ ng c a con l c khi biên đ nh .
A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,2s

Câu 40

M t con l c đơn có đ dài b ng 1. Trong kho ng th i gian t nó th c hi n 12 dao đ ng. Khi
gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i gian t như trên, con l c th c hi n 20 dao
đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính đ dài ban đ u c a con l c.
A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm

Câu 41

M t con l c đ ng h ch y đúng trên m t đ t, có chu kỳ T = 2s. Đưa đ ng h lên đ nh m t
ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y nhanh hơn hay ch m hơn bao nhiêu? Cho bi t bán
kính Trái Đ t R = 6400km, và con l c đư c ch t o sao cho nhi t đ không nh hư ng đ n chu kỳ.
A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s

Câu 42

M t con l c đơn có chu kỳ T = 2,4s khi trên m t đ t. H i chu kỳ con l c s b ng bao nhiêu
khi đem lên m t trăng, bi t r ng kh i lư ng trái đ t l n hơn kh i lư ng m t trăng 81 l n, và bán kính
trái đ t l n hơn bán kính m t trăng 3,7 l n. Xem như nh hư ng c a nhi t đ không đáng k .
A. T' = 2,0s B. T' = 2,4s C. T' = 4,8s D. T' = 5,8s

Câu 43

Hai con l c đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con l c đơn có đ dài b ng
t ng đ dài b ng t ng chi u dài hai con l c nói trên.
A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s

Câu 44

Ngư i ta đưa m t con l c đơn t m t đ t lên m t nơi có đ cao 5km. H i đ dài c a nó ph i
thay đ i th nào đ chu kỳ dao đ ng không thay đ i.
A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l

Câu 45

M t đ ng h con l c đ m giây (T = 2s) m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con l c
ph i đư c đi u ch nh như th nào đ đ ng h ch y đúng.
A. Tăng 0,3% B. Gi m 0,3% C. Tăng 0,2% D. Gi m 0,2%

Câu 46

M t con l c đơn chu kỳ T = 2s khi treo vào m t thang máy đ ng yên. Tính chu kỳ T' c a con
l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2.
A. 2,02s B. 2,01s C. 1,99s D. 1,87s

Câu 47

M t con l c đơn có chu kỳ T = 2s khi đ t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim
kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' c a con l c khi đ t con l c trong không khí; s c c n
c a không khí xem như không đáng k , qu l c ch u tác d ng c a s c đ y Archimède, kh i lư ng
riêng c a không khí là d = 1,3g/lít.
A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s

Câu 48

M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m =
10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai
b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n
b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i α là
góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng đ ng khi con l c v trí cân b ng. hãy xác đ nh α:
A. α = 26034' B. α = 21048' C. α = 16042' D. α = 11019'

Câu 49

M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m =
10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai
b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n
b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. Tìm chu kì
co l c khi dao đ ng trong đi n trư ng gi a hai b n kim lo i.
A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s

Câu 23. Hòn bi ve lăn trên máng cong là m t cung tròn nh r t nh n bán kính R. Máng đ t sao
cho tâm máng trên cao và rơI vào trung đi m c a máng. B qua m i c n tr thì :

A .Hai hòn bi dao đ ng đi u hoà. B. Hai hòn bi dao đ ng t do.

C. Hai hòn bi dao đ ng t t d n. D. Không ph I các dao đ ng trên.

Câu 24. Con l c đơn đư c coi là dao đ ng đi u hoà n u :

A. Dây treo r t dài so v i kích thư c v t. B. Góc l ch c c đ i nh hơn
100.

C. B qua ma sát và c n tr c a môi trư ng. D. Các ý trên.

Câu 35. Con l c đơn có chi u dài l dao đ ng v i chu kì T trong tr ng trư ng trái đ t g. N u
cho con l c này vào trong thang máy chuy n đ ng đ tr ng lư ng gi m 2 l n thì chu kì dao đ ng c a
con l c lúc này s :
A. gi m 2 l n. B. Tăng 2 l n. C. Không đ i. D. K t qu khác k t qu
trên.

Câu 36. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc nh . Chu kì c a nó không đ i khi nào
?

A. Thay đ i chi u dài c a con l c. B. Thay đ i kh i lư ng v t n ng.

C. Tăng biên đ góc đ n 300. D. Thay đ i gia t c tr ng trư ng.

Câu 37. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc 0. Thì cơ năng c a nó là :

A. mgl(1-cos 0)/2. B. mgl(1-cos 0). C. mgl(1+cos 0). D. mgl
2
0 .

Câu 86. Con l c đon l=1(m). Dao đ ng trong tr ng trư ng g=π2(m/s2); khi dao đ ng c dây
treo th ng đ ng thì b vư ng vào 1 cáI đinh trung đi m c a dây. Chu kì dao đ ng c a con l c s là :


2
A. 2 (s). B. 3 (s). C. (1+ )(s). D. K t qu
2
khác.

g
Câu 87. Con l c đơn g n trên xe ôtô trong tr ng trư ng g, ôtô chuy n đ ng v i a= thì khi
3
VTCB dây treo con l c l p v i phương th ng đ ng góc là:

A. 600 B. 450 C. 300 D. K t qu khác.

Câu 88. Con l c đơn : kh i lư ng v t n ng m=0,1 (kg), dao đông v i biên đ góc =60 trong
tr ng trư ng g=π2(m/s2) thì s c căng c a dây l n nh t là :

A. ≈ 1( N ) B. ≈ 0.997( N ) C. ≈ 4.92( N ) D. K t qu khác.


Câu 89. Con l c toán : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao đ ng trong tr ng trư ng g=9,8(m/s2) khi
không đư c cung c p năng lư ng bù thì sau 5 chu kì biên đ góc gi m t 50 xu ng 40. D duy trì dao
đ ng thì công su t b máy cung c p năng lư ng cho nó là :

A. P ≈ 4,8.10-3(W). B. P ≈ 48.10-5(W) C. P ≈ 5.10-4(W) D. K t qu
khác.
Câu 90. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà trong thang máy đ ng yên, khi thang máy đI lên
nhanh d n thì đ i lư ng v t lý nào không thay đ i :

A. Biên đ B. Chu kì C. Cơ năng D. T n s góc.

Câu 91. Con l c lò xo dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng trong thang máy đ ng yên,
khi thang máy đI lên nhanh d n đ u, đ i lư ng v t lý nào thay đ i :

A. VTCB. B. Chu kì C. Cơ năng D. Biên đ .

Câu 92. Con l c đơn có chi u dàI l=0,25 (m) th c hi n 6 dao đ ng bé trong 12(s). kh i lư ng
con lăc m=1/(5π2) (kg) thì trong lư ng c a con l c là :

A. 0,2 (N) B. 0,3 (N) C. 0,5 (N) D. K t qu
khác.

Câu 93. Trong cùng 1 kho ng th i gian, con l c đơn có chi u dài l1 th c hi n đư c 10 dao
đ ng bé, con l c đơn có có chi u dài l2 th c hiên đư c 6 dao đ ng bé. Hi u chi u dài hai con l c là
48(cm) thì tìm đư c :

A. l1=27(cm) và l2=75(cm) B. l1=75(cm) và l2=27(cm)

C. l1=30(cm) và l2=78(cm) D. K t qu khác.

Câu 94. Con l c toán dao đ ng bé trên m t đ t có nhi t đ t10, đưa con l c này lên đ cao h
thì chu kì dao đ ng bé v n không đ i. Câu nói nào không đúng ?

A. đ cao h nhi t đ nh hơn t10.

B. đ cao h nhi t đ l n hơn t10.

C. đ cao h gia t c tr ng trư ng gi m.

D. đ cao h dây treo và gia t c tr ng trư ng cùng gi m n l n.

Câu 95. Ch t đi m kh i lư ng m=0,01(kg) dao đ ng đi u hoà trên m t đo n th ng 4(cm) v i
t n s f=5(Hz). t=0 ch t đi m qua v trí cân b ng theo chi u dương c a qu đ o. H p l c tác d ng
vào ch t đi m lúc t=0,95(s) là :

A. ≈ 0,197(N) B. ≈ 1,97(N)
C. ≈ 19,7(N) D. Kêts qu khác.

Câu 96. Con l c đơn có qu c u b ng s t dao đ ng bé v i chu kì T. Đ t nam châm hút con l c
v i l c F thì nó dao đ ng v i chu kì T’=1.1T. L c F hư ng theo phương :

A. Đ ng th ng lên trên. B. Đ ng th ng xu ng dư i.

C. Hư ng ngang. D. M t phương khác.

Câu 97. Dây treo con l c đơn b đ t khi s c căng T > 2P. V i bbiên đ góc b ng bao nhiêu
thì dây đ t VTCB ?

A. 300 C. 600

CB 450 D. K t qu khác.

Câu 98. Đ t con l c đơn dài hơn dao đ ng v i chu kì T g n 1 con l c đơn khác có chu kì dao
đ ng T1=2(s). C sau Ät=200(s) thì tr ng thái dao đ ng c a hai con l c l i gi ng nhau. Chu kì dao
đ ng c a con l c đơn là :

A.T ≈ 1,9(s) B. ≈ 2,3(s)

C.T ≈ 2,2 (s) D. K t qu khác.

Câu 99. chu kì dao đ ng c a con l c đơn có chi u dàI l1, gia t c tr ng trương g1 là T1; Chu kì
dao đ ng c a con l c đơn có chi u dàI l2, gia t c tr ng trư ng g2=g1/n l2 = n1l là T2 b ng :


A. T1 n B. n.T1

T1
C. D. K t qu khác.
n


Câu 100. Con l c đơn dao đ ng trong m t toa xe đ ng yên v i chu kì T. chu kì dao đ ng s
thay đ i khi nào ?

A. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u lên cao.

B. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u xu ng th p.

C. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u theo phương ngang.
D. Toa xe chuy n đ ng tròn đ u trên m t ph ng ngang.

Câu 101. Bi u th c nào không ph I cơ năng c a con l c đơn chi u dài l dao đ ng v i phương
trình : = 0sinωt.

1
A. w= mv2 + mgl(1-cos ) B. w=mgl(1-cos )
2


1 2
C. w=mgl(cos -cos 0) D. W = mgl 0
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản