Bài tập trắc nghiệm về điện xoay chiều

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
13
download

Bài tập trắc nghiệm về điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm về điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm về điện xoay chiều

  1. BÀI T P TR C NGHI M ĐI N XOAY CHI U Câu 1. phát bi u nào sau đay là đúng khi nói v t đi n A. ch cho dòng m t chi u qua C. Ch cho dòng xoay chi u hình sin qua B. ch cho dòng xoay chi u qua D. ch có kh năng tích đi n. Câu 2. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v cu n c m A. Không cho dòng đi n xoay chi u qua C. Không cho dòng m t chi u qua B. Gi ng như m t dây d n khi dòng m t chi u ch y qua D. C n tr dòng đi n m t chi u qua Câu 4. Cho hi u đi n th hai đ u t C là u = 100sin(100πt ). Bi u th c dòng đi n qua m ch là bao nhiêu bi t C = 10-4 /π F A. i = sin(100π t) A C. i = 1sin(100πt + π )A B. i = 1 sin(100πt + π/2)A D. i = 1sin(100πt – π/2)A Câu 5. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. T ng tr c a m ch là bao nhiêu cho f = 50Hz A. 100 B. 200 C. 150 D. 300 Câu 6. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. Cho i = 1sin(100πt) mA. Bi u th c hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: A. 100sin(100 πt) V B. 100 sin(100 πt) mV B. 200sin(100πt + π/4) V D. 150sin(100πt – π/4) V Câu 7. Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có đi n tr thu n? I A. m i liên h gi a cư ng đ dòng đi n và hi u đi n th hi u d ng là U= R B. dòng đi n qua đi tr và hi u đi n th hai đ u đi n tr luôn cùng pha C. pha c a dòng đi n qua đi n tr luôn b ng không D. n u hi u đi n th hai đ u đi n tr có bi u th c:u= U0sin( ωt+ϕ ) thì bi u th c c a dòng đi n qua đi n tr là : i= I0sinωt Câu 8 Cho m ch R,L , C ghép n i ti p v i nhau. N u ta m c thêm m t t đi n song song v i t ban đ u trong m ch thì A. T ng tr tăng lên C. T ng tr gi m xu ng
  2. B. đ l ch pha u và i không thay đ i D. Hi u đi n th đ t vào hai đ u m ch b thay đ i Câu 9. Công su t t a nh êt trên m ch ch có đi n tr xác đ nh theo công th c A. P = Ui B. P = ui C. P = uI D. P = UI Câu 10. Dòng đi n xoay chi u có tác d ng A. Sinh lý B. T C. Nhi t D. C 3 đáp án trên Câu 11. Cho m ch đi n RLC ghép n i ti p v i nhau, cho R = 100 , L = 1/π H, C = 100/π à F , v i t n s c a m ch là f = ? thì công su t tiêu th trong m ch đ t giá tr c c đ i. A. 50 Hz B. 60 Hz C. 100 Hz D. 50 π Hz Câu 12. Cho m t khung dây quay trong t trư ng v i v n t c góc ω = 100 vòng/s. Dòng đi n c m ng xu t hi n trên khung là dòng đi n lo i gì có t n s là bao nhiêu? A. Dòng xoay chi u có f = 50 Hz C. Dòng xoay chi u có f = 100Hz B. Dòng m t chi u có f = 50 Hz D. Dòng m t chi u có f = 100 Hz Câu 13. Có th dùng các d ng c đo dòng m t chi u đ đo dòng xoay chi u không A. Có C. không B. có th s d ng nhưng c n đi u ch nh D. Ch đo đư c dòng đi n mà thôi Câu 14. M ch đi n trong m t h gia đình có th coi là A. M t đo n m ch RLC ghép n i ti p v i nhau C. M t đo n m ch RLC ghép song song B. H th ng m ch có các d ng c s d ng ghép song song D. Không th xác đ nh đư c Câu 15. Cho m t dòng đi n có i = 1sin(100πt) A ch y qua m t t đi n có C = 100/π àF, Bi u th c c a hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: A. u = 100sin(100π t) V C. u = 141sin(100πt + π/2) V B. u = 100sin(100π t – π/2) V D. u = 100sin(100π t + π ) V Câu 15. Cho m ch đi n xoay chi u có i = 2 sin(100πt) A. cho m ch ch có m t ph n t duy nh t là C v i Zc = 100 . Bi u th c c a hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là A. u = 100 2 sin(100πt) V C. u = 100 2 sin(100π t +π ) V B. u = 100 2 sin(100π t + π/2)V D. u = 100 2 sin(100π t – π/2)V Câu 16. Cho m ch đi n xoay chi u RLC ghép n i ti p nhau, R = 140 , L = 1 H, C = 25 àF, I = 0,5 A, f = 50 Hz. T ng tr c a toàn m ch và hi u đi n th hai đ u m ch là A. 233 , 117 V B. 323 , 117V C. 233 , 220V D. 323 , 220 V
  3. Câu 17. M t bàn là đi n coi như m t đi n tr thu n R đư c m c vào m ng đi n 110 V – 50Hz. Cho bi t bàn là ch y chu n nh t 110 V – 60 Hz. H i công su t c a bàn là x thay đ i th nào. A. có th tăng ho c gi m xu ng C. Tăng lên B. Gi m xu ng D. Không đ i Câu 18. M t cu n dây có L = 2/15π H và R = 12 , đư c đ t vào m t hi u đi n th xoay chi u 100 V – 60 Hz. H i cư ng đ dòng đi n qua cu n dây và nhi t lư ng t a ra trên đi n tr trong m t phút là ? A. 3A, 15 kJ B. 4A, 12 kJ C. 5A, 18kJ D. 6A, 24kJ Câu 19. Hi u đi n th đ t vào m ch đi n là u = 100 2 sin(100π t – π/6 ) V. Dòng đi n trong m ch là i =4 2 sin(100πt - π/2 ) A. Công su t tiêu th c a đo n m ch là A. 200W. B. 400W C. 600W D. 800W Câu 20. M t thi t b đi n có ghi giá tr đ nh m c trên nhãn là 110 V. H i thi t b ph i ch i đư c hi u đi n th t i thi u là bao nhiêu? A. 220 2 V B. 220V C. 110 2 V D. 110V Câu 21. Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có t đi n π A. hi u đi n th hai đ u t đi n luôn ch m pha so v i dòng đi n qua t m t góc 2 B. T đi n không cho dòng đi n không đ i đi qua nhưng cho dòng đi n xoay chi u đi qua nó C. Dòng đi n hi u d ng qua t tính b i bi u th c I= ω.C.U D. Các phát bi u a, b , c đ u đúng Câu 22. Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có cu n dây thu n c m kháng? A. Dòng đi n qua cu n dây tính b i bi u th c I= ωLU π B. Hi u đi n th hai đ u cu n dây c m kháng luôn nhanh pha hơn dòng đi n m t góc 2 π C. Hi u đi n th hai đ u cu n dây thu n c m kháng luôn ch m pha hơn dòng đi n m t góc 2 D. C m kháng c a cu n dây t l v i hi u đi n th đ t vào nó Câu 23. Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n A. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đi n tr và qua t đi n là như nhau
  4. π B. Hi u đi n th hai đ u t đi n ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u đi n tr m t góc 2 C. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u đo n m ch v i dòng đi n trong m ch tính b i: Zc 1 tgϕ =- =- R RωC π D. Hi u đi n th hai đ u t đi n nhanh pha so v i hi u đi n th hai đ u đi n tr m t góc 2 Câu 24. Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i cu n dây thu n c m kháng A. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch pha so v i dòng đi n trong m ch m t góc ϕ tính ωL b i: tgϕ = R B. Dòng đi n luôn ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Dòng đi n có th nhanh pha hơn hi u đi n th n u giá tr đi n tr R r t l n so v i c m kháng ZL D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch tính b i I= U/Z S d ng d ki n sau: M t m ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R, t đi n C và cu n dây thu n c m kháng m c n i ti p. Đ t vào hai đ u m ch đi n m t hi u đi n th xoay chi u có d ng : u=U0sinωt Tr l i các câu sau Câu 25. K t lu n nào sau đây là sai U A. Cư ng đ dòng đi n trong m ch có th tính b i bi u th c: I= 1 R + (ωL − ) ωC B. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch có th cùng pha, nhanh pha, ho c ch m pha so v i dòng đi n C. H s công su t c a đo n m ch luôn nh hơn 1 D. a và c đ u sai 1 Câu 26. K t lu n nào sau đây ng v i trư ng h p ωL = là đúng ωC A. H s công su t cosϕ=1 B. Cư ng đ dòng đi n trong m ch là l n nh t
  5. C. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch và dòng đi n trong m ch cùng pha v i nhau D. C a,b,c đ u đúng 1 Câu 27. K t lu n nào sau đây là ng v i trư ng h p ωL > là đúng ωC A. H s công su t cosϕ= 1 B. Cư ng đ dòng đi n ch m. pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Hi u đi n th hai đ u đi n tr thu n đ t giá tr c c đ i D. Trong đo n m ch có hi n tư ng c ng hư ng
Đồng bộ tài khoản