Bài tập và bài giải môn Tài Chính Tín Dụng

Chia sẻ: doanducchien

Tài liệu tham khảo Bài tập có kèm bài giải môn Tài Chính Tín Dụng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập và bài giải môn Tài Chính Tín Dụng

Bài 1:
Giả sư bây giơ là ngay 01/1/2006. Vao ngay01/01/2007, ban gưi 10 triêu đông vao tai khoan
̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉
́ ̣ ̃
tiêt kiêm sinh lai 8%/năm
a. Nêu ngân hang ghep lai hang năm, ban sẽ có đươc khoan tiên là bao nhiêu trong tai khoan
́ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉
̀ ̀
vao ngay 01/01/2010?
b. Số dư vao ngay 2010 sẽ là bao nhiêu nêu ngân hang sư dung ghep lai theo quý thay vì ghep
̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́
̃
lai theo năm?
c. Giả sư ban gưi 10 triêu đông nhưng chia thanh bôn khoan 2,5 triêu đông và gưi vao ngay
̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀
01 thang 1 cac năm 2007, 2008, 2009 và 2010. Ban sẽ có bao nhiêu tiên trong tai khoan vao
́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀
̀ ̃ ́ ́ ̃
ngay 01/01/2010, lai suât 8%/năm, ghep lai theo năm?
d. Giả sư ban gưi 4 khoan tiên đêu nhau vao tai khoan vao ngay 01/01 cac năm 2007, 2008,
̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́
2009 và 2010. Giả sư lai suât 8%/năm, môi khoan tiên đó sẽ là bao nhiêu để ban ó đươc môt
̃ ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ̣
số dư cuôi kỳ băng vơi số dư mà ban đã tinh đươc ơ câu a?
́ ̀ ̣ ́
TL:
a) Nếu ngân hàng ghép lãi hàng năm thì số tiền có đuơc trong tài khoản là:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số ta có: Pn = 10*(1+0,08)3 = 12,59 triệu.
b) Nếu ngân hàng ghép lãi theo quý, ta có lãi suất thực tế:
i 0,08 4
r=(1+ )m – 1 = (1+ ) – 1 = 0,0824 = 8,24%.
m 4
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số: Pn = (1+0,0824)3 = 12,68 triệu.
Số dư là: 12,68 – 10 = 2,68 triệu.
(1 + r ) n − 1
c) Áp dụng công thức tiền tương lai ta có: FV = A* * (1+r)
r


Thay số: FV = 12,17 triệu.
d) Số dư cuối kì ơ câu a) là: 12,59 – 10 = 2,59 triệu.
Theo đề bài thì số dư cuối kì là 2,59 triệu.
Gọi X là số tiền gưi thêm, ta có:
(1 + r ) n − 1
X* * (1+r) - 4*X = 2,59
r
X=3 triệu.


Bài 2 :
Giả sư bây giơ là ngay 01/01/2006 và sau 4 năm nưa, vao ngay 01/01/2010, ban sẽ cân 10
̀ ̀ ̀ ̣ ̀
triêu đông. Ngân hang huy đông tiêt kiêm vơi lai suât 8%/năm.
̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́
a. Ban phai gưi bao nhiêu vao ngay 01/01/2007 để có đươc khoan tiên 10 triêu đông ây?
̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ́
b. Nêu ban muôn gưi nhưng khoan tiên đêu nhau vao đâu môi năm trong thơi gian tư 2007
́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃
đên 2010 để có đươc 10 triêu đông, khoan tiên gưi hang năm đó là bao nhiêu?
́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀
c. Nêu gia đinh ban cho ban chon môt trong hai hinh thức, nhân 4 khoan tiên đêu nhau như
́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀
trong câu b hoăc là nhân 7,5 triêu đông vao ngay 01/01/2007, ban sẽ chon phương an nao?
̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀
d. Nêu ban chỉ có 7,5 triêu đông vao ngay 01/01/2007, ban sẽ phai tim đươc mức lai suât là
́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ ́
bao nhiêu vơi ghep lai theo năm để có đươc khoan tiên cân thiêt 10 triêu đông vao ngay
́ ̃ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀
01/01/2010?
e. Giả sư ban chỉ có 1.862.900 đông vao ngay 01/01 tư năm 2007 và gưi vao ngân hang đên
̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́
năm 2010 nhưng ban cân có đươc 10 triêu đông vao ngay 01/01/2010. Ban phai tim đên ngân
̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́
hang huy đông mức lai suât bao nhiêu để đat đươc muc tiêu trên?
̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣
f. Để giup ban đat đươc muc tiêu 10 triêu đông, gia đinh ban hứa sẽ cho ban 4 triêu đông vao
́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀
ngay 01/01/2007. Đông thơi ban sẽ có môt công viêc ban thơi gian và phai trả them sau khoan
̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉
tiên đêu nhau vao cuôi môi thang sau đo. Nêu toan bộ khoan tiên nay đươc gưi ngân hang vơi
̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀
lai suât 8%/năm, ghep lai 6 thang, môi khoan trả đêu đó là bao nhiêu?
̃ ́ ́ ̃ ́ ̃ ̉ ̀
g. Lai suât thực hang năm mà ngân hang trả trong câu f là bao nhiêu?
̃ ́ ̀ ̀
TL :
a) Để đươc khoản tiền 10 triệu:
Áp dụng công thức : Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số ta có: 10 = Po * ( 1 + 0,08 )3
Po = 7,94 triệu.
b) Đến 01/01/2010 có 10 triệu đồng:
Giả sư số tiền hàng năm gưi là X.
(1 + r ) n − 1
Áp dụng công thức: FV = A* * (1+r)
r
Có FV = 10 nên:
X = 2,05 triệu.
c) Nếu nhận 7,5 triệu vào ngày 01/01/2007 thì đến năm 2010 sẽ là:
Pn = Po * ( 1 + r )n = 7,5 * ( 1 + 0,08)3 = 9,45 triệu.
Vậy em chọn cách nhận 4 khoản tiền như câu b).
d) Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số: 10 = 7,5 * ( 1 + r )3
4
3
= ( 1 + r )3

4
r = 3 − 1 = 0,1 = 10%.
3

e) Mức huy động lãi xuất của ngân hàng:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số ta có:
10.000.000 = 1862900 * ( 1 + r)3
r = 0,75 = 75%.
i
f) Lãi xuất thực tế: r = ( 1 + m
)m – 1
0,08 2
Thay số: r = ( 1 + 2
) – 1 = 0,0816 = 8,16%.

Khoản tiền 4 triệu thì: Pn = Po * ( 1 + r )n
4 * ( 1 + 0,0816 )3 = 5,06 triệu.
Số tiền cần thêm là: 10 – 5,06 = 4,94 triệu.
Nên P = 3,9 triệu
Trong 3 năm có 3 * 12 = 36 tháng.
 số tiền trong khoản trả 1 tháng 108.000 đ.
i
g) Lãi xuất thực tế: r = ( 1 + m
)m – 1
0,08 2
Thay số: r = ( 1 + 2
) – 1 = 0,0816 = 8,16%.


Bài 3:
Ngân hang A trả lai suât 8%/năm, ghep lai theo quý cho cac tai khoan. Cac nhà quan trị ngân
̀ ̃ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̉ ́ ̉
hang B muôn tai khoan thị trương tiên tệ cua họ băng vơi lai suât thực cua ngân hang A
̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̉ ̀
nhưng lai suât đươc ghep lai theo thang. Lai suât danh nghia và lai suât thực tế cua ngân hang
̃ ́ ́ ̃ ́ ̃ ́ ̃ ̃ ́ ̉ ̀
B phai là bao nhiêu?
̉
TL:
Lãi xuất thực công ty A:
i
Áp dụng công thức: rA = ( 1 + m
)m – 1

0,08 4
Thay số : rA = (1+ ) – 1 = 0,0824 = 8,24%/năm.
4
Lãi xuất thực của ngân hàng A = lãi xuất thực của ngân hàng B
Có:
i
rB= (1+ )4 – 1 = 0,0824
4
i = 0,0794 = 7,94 %.


Bài 4:
Nêu ban gưi 100 triêu đông vao môt tai khoan ngân hang vơi lai suât băng tông cac chư số
́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ́
trong mã số sinh viên cua ban (lai suât % tinh theo năm). Sau 5 năm nưa ban sẽ có bao nhiêu
̉ ̣ ̃ ́ ́ ̣
̀ ̀ ̉
tiên trong tai khoan?
TL:
i = 14%/năm.
Sau 5 năm thì số tiền có trong tài khoản là:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số ta có:
Pn = 100 * ( 1 + 0,14 )5 = 192,5 triệu.


Bài 5:
Môt chứng khoan cam kêt trả 50 triêu đông sau 20 năm, hiên tai chứng khoan đó đươc ban
̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́
vơi giá bao nhiêu vơi tỷ suât sinh lơi băng 7%?
́ ̀
TL:
i = 7% /năm = 0,07.
Giá bán hiện tạo của chứng khoán:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số ta có:
50 = Po * ( 1 + 0,07 )20
P0 = 12,92 triệu.


Bài 6:
Nêu hôm nay ban gưi tiên vao môt tai khoan ngân hang có mức lai suât băng tông cac chư số
́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ́
trong mã số sinh viên cua ban, ban phai chơ bao lâu để số tiên đó tăng lên gâp đôi?
̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́
TL:
i = 14%/năm = 0,14.
Gọi số tiền gưi là a ( triệu).
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Theo đề thì ta có: 2*a = a*( 1 + 0,14 )n
2 = ( 1 + 0,14 )n
lg2 = n * lg1,14
n = 5,29 năm.


Bài 7:
Giả sư ban đang có 42 triêu đông trong tai khoan ngân hang và ban đinh gưi them 5 triêu
̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣
đông nưa vao cuôi môi năm. Tai khoan nay có mức sinh lơi kỳ vong băng tông cac chư số
̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́
trong mã số sinh viên cua ban. Nêu muc tiêu cua ban là đat đươc 250 triêu đông, ban phai mât
̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́
bao lâu để đat đươc muc tiêu nay?
̣ ̣ ̀
TL:
Gọi số năm gưi tiền là n (năm).
i = 14%/năm = 0,14.
Vơi số tiền 42 triệu thì sau n (năm) thì số tiền sẽ là:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số ta có:
Pn = 42 * ( 1 + 0,14)n
Gưi thêm 5 triệu đồng nưa vào cuối mỗi năm:
Áp dụng công thức tiền tương lai ta có:
(1 + r ) n − 1 (1 + 0,14) n − 1
FV = A* =5*
r 0,14

(1 + 0,14) n − 1
Ta có : 42 * ( 1 + 0,14)n + 5 * = 250
0,14

5 5
( 42 + 0,14 ) * ( 1 + 0,14 )n = 250 + 0,14

1,14n = 3,67
n * lg1,14 = lg3,67
n = 9,92 năm.


Bài 8:
Bố mẹ ban có kế hoach về hưu sau 18 năm nưa. Hiên tai, họ có 25 triêu đông và muôn số tiên
̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀
nay tăng lên đên 1 tỷ đông khi họ về hưu. Họ phai tim đươc mức lai suât huy đông hang năm
̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̀
là bao nhiêu trên khoan tiên 250 triêu đông để đat đươc muc tiêu nay, giả sư họ không con
̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀
̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́
khoan tiên tiêt kiêm nao khac.
TL:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số ta có:
1000 = 250 * ( 1 + r )18
( 1 + r )18 = 4
r = 18
4 - 1 = 0,08 = 8%/năm.

Bài 9:
Giá trị tương lai cua môt dong tiên đêu đâu kỳ tr ong 5 năm là bao nhiêu nêu dong tiên đó đem
̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀
lai 3 triêu đông môi năm? Giả sư tât cả khoan tiên đươc tai đâu tư ơ mức lai suât 7%/năm.
̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̃ ́
TL:
Giá trị tương lai của khoản tiền:
(1 + r ) n − 1
Áp dụng công thức: FV = A* * (1+r)
r
(1 + 0,07) 5 − 1
FV = 3* * (1+0,07)
0,07

FV = 18,46 triệu.
Bài 10:
Môt dự an đâu tư đem lai 10 triêu đông vao cuôi môi năm trong 3 năm, sau đó dự an tiêp tuc
̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣
đem lai 20 triêu đông vao cuôi năm thứ 4, 30 triêu đông vao cuôi năm thứ 5 và 50 triêu đông
̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀
vao cuôi năm thứ 6. Nêu lai suât cua dự an băng tông cac chư số trong mã số sinh viên cua
̀ ́ ́ ̃ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̉
ban (%/năm), giá trị hiên tai cua dự an nay là bao nhiêu? Giá trị tương lai là bao nhiêu?
̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀
TL:
6
FV
Áp dụng công thức giá trị hiện tại: PV = ∑
n =1 (1 + r ) n

Thay số:
10 10 10 20 30 50
PV = (1 + 0,14) + (1 + 0,14) 2 + (1 + 0,14) 3 + (1 + 0,14) 4 + (1 + 0,14) 5 + (1 + 0,14) 6

= 73,42 triệu.


Bài 11:
Gia đinh ban có ý đinh mua xe hơi và ngân hang săn sang cho ban vay 200 triêu đông để mua
̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀
xe. Theo điêu khoan cua hơp đông, ban phai hoan lai toan bộ vôn gôc sau 5 năm, lai suât danh
̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́
nghia 12%/năm, trả lai hang thang. Khoan trả đêu môi thang cua khoan nơ nay là bao nhiêu?
̃ ̃ ̀ ́ ̉ ̀ ̃ ́ ̉ ̉ ̀
Lai suât thực cua khoan vay nay là bao nhiêu?
̃ ́ ̉ ̉ ̀
TL:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Trả lãi hàng tháng => lãi xuất thức tế tính theo trả lãi hàng tháng:
i
rA = ( 1 + m
)m – 1
0,14 12
Thay số: ( 1 + 12
) – 1 = 0,149 = 14,9%/năm.

Nên: Pn = 200 * ( 1 + 0,149 )5 = 400,53 triệu.
 Số tiền phải trả trong 1 tháng:
400,53
= 6,675 triệu.
5 * 12Bài 12:
Doanh số năm 2008 cua công ty ABC là 12 tỷ đông. Doanh số 5 năm trươc là 6 tỷ đông.
̉ ̀ ̀
Doanh số đã tăng trương vơi tôc độ bao nhiêu?
́
TL:
Tốc độ tăng trương của doanh thu:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số: 12 = 6 * (1+r)5
(1+r)5 = 2
r = 5 2 - 1 = 0,149 = 14,9%/năm.


Bài 13:
Công ty DEF đâu tư 4 tỷ đông để san măt băng và trông quê. Vươn cây nay dự kiên thu
̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́
hoach sau 10 năm nưa, đên luc đo, họ có thể ban khu vươn nay vơi giá 8 tỷ đông. Hay cho
̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃
biêt suât sinh lơi cua dự an trông quế nay là bao nhiêu?
́ ́ ̉ ́ ̀ ̀
TL:
FV
Áp dụng công thức: PV = (1 + r ) n
Thay số ta có:
8
4 = (1 + r )10 (1+r) 10 = 2 r = 10
2 - 1 = 0,072 = 7,2%/năm.Bài 14:
Môt ngân hang đông ý cho ban vay 850 triêu đông, hơp đông yêu câu trả lai môi năm
̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ̃
82.735.900 đông trong vong 30 năm. Ngân hang ap dung mức lai suât là bao nhiêu cho khoan
̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̉
̀
vay nay?
TL:
Lãi xuất trả trong 30 năm là: 82.735.900*30= 2482 triệu.
Áp dụng công thức: FV = PV * ( 1 + r )n
Thay số có: FV= 850 * ( 1 + r )30
Nên: 850 * ( 1 + r )30 – 850 = 2482
r = 4,6%.
Bài 15:
Để hoan thanh năm hoc cuôi cung ơ trương Đai hoc nông nghiêp và chuyên sang hoc trương
̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣
Luât, ban cân có 50 triêu đông môi năm trong vong 4 năm, kể tư năm sau (nghia là ban sẽ rut
̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ̃ ̣ ́
50 triêu đâu tiên sau môt năm nưa). Câu cua ban đông ý chu câp toan bộ chi phí trong suôt
̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́
thơi gian hoc và ông sẽ gưi vao ngân hang môt khoan tiên đủ để ban rut 4 khoan tiên đêu nhau
̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀
vao cuôi năm vơi giá trị môi khoan là 50 triêu đông. Ông sẽ gưi tiên vao hôm nay và lai suât
̀ ́ ̃ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ́
ngân hang băng tông cac chư số trong mã số sinh viên cua ban (%/năm).
̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣
a. Khoan tiên gưi đó sẽ là bao nhiêu?
̉ ̀
b. Trong tai khoan sẽ con bao nhiêu ngay sau khi ban rut 50 triêu đâu tiên?
̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀
TL:
a) Lãi xuất i = 14%/năm = 0,14.
A (1 + r ) n − 1
Áp dụng công thức: PV = *
r (1 + r ) n

Thay số:
50 (1 + 0,14) 4 − 1
PV = * = 145,68 triệu.
0,14 (1 + 0,14) 4

b) Số tiền sau 1 năm vơi lãi xuất 14%/ năm là:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số: Pn = 145,68 * (1+0,14)1 = 166,07 triệu.
Rút 50 triệu trong năm đầu thì còn:
166,07 – 50 = 116,07 triệu.


Bài 16:
Giả sư ban đươc thưa kế môt khoan tiên. Môt ngươi ban cua ban đang lam thư viêc tai công
̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣
ty chứng khoan, công ty nay đang ban môt số chứng khoan. Loai chứng khoan nay sẽ hoan trả
́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀
4 khoan tiên 500 nghin đông vao cuôi môi năm trong 3 năm công vơi môt khoan thanh toan
̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ́
10,5 triêu đông vao cuôi năm thứ 4. Cô ban noi răng có thể mua cho ban môt số chứng khoan
̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́
nay vơi giá 9 triêu đông. Tiên cua ban đang đươc gưi ơ ngân hang vơi lai suât danh nghia
̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ ̃
8%/năm nhưng ghep lai theo quy. Ban quan tâm đên chứng khoan vì nó an toan và có tinh
́ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́
khả nhương cao như tiên gưi ngân hang, vì thế ban yêu câu mức lai suât thực tương đương
̀ ̀ ̣ ̀ ̃ ́
vơi lai suât tiên gưi ngân hang. Ban phai tinh giá trị hiên tai cua chứng khoan nay để quyêt
̃ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́
đinh xem đây có phai là môt kế hoach đâu tư tôt hay không. Vơi ban, giá trị hiên tai cua cac
̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́
chứng khoan nay là bao nhiêu?
́ ̀
TL:
i
Lãi xuất thực tế: r = ( 1 + m
)m – 1

Thay số ta có:
0,08 4
r=(1+ 4
) – 1 = 0,0824 = 8,24%/năm.

Nếu mua chứng khoán thì:
Áp dụng công thức:
4
FV
PV = ∑
n =1 (1 + r ) n

Thay số ta có:
500 500 500 10500
PV = (1 + 0,0824) + (1 + 0,0824) + (1 + 0,0824) + (1 + 0,0824) = 8932,5 nghìn đồng.
1 2 3 4
Vậy khuyên không nên đầu tư vào chứng khoán.


Bài 17:
Công ty XYZ có kế hoach vay 10 tỷ đông trong thơi han 5 năm, lai suât 15%/năm, trả đêu
̣ ̀ ̣ ̃ ́ ̀
hang năm thì hoan trả hêt nơ. Cho biêt khoan tiên trả cuôi năm thứ hai có bao nhiêu giá trị
̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́
́ ́
vôn gôc?
TL:
Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số: Pn = 10 * (1+0,15)5 = 20,1 triệu.
Số tiền trả mỗi năm:
(1 + r ) n − 1
Áp dụng công thức: FV = A*
r
(1 + 0,15) 5 − 1
20,1 = A*
0,15

A = 2,98 triệu.
Bảng:
Năm Gốc A = 2,98
Trả gốc Lãi
0 10 1,48 10*0,15=1,5
1 8,52 1,7 8,52*0,15=1,3
2 6,82 1,96 6,82*0,15=1,02
3
4Bài 18:
Giả sư bố ban hiên 50 tuôi và ông dự đinh về hưu sau 10 năm nưa, ông dự đoan sẽ sông thêm
̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́
25 năm nưa sau khi về hưu, nghia là sông cho đên khi ông 85 tuôi. Ông muôn có đươc môt
̃ ́ ́ ̉ ́ ̣
khoan lương hưu cố đinh có cung sức mua tai thơi điêm về hưu, 40 triêu môi năm (vì ông
̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̃
biêt răng giá trị thực cua khoan thu nhâp hưu sẽ giam dân sau khi ông về hưu). Lương hưu sẽ
́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀
đươc trả băt đâu tư ngay ông về hưu, 10 năm nưa kể tư thơi điêm nay và ông sẽ nhân them
́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣
24 khoan trả hang năm nưa. Lam phat dự kiên là 5%/năm tư nay về sau, hiên tai ông có 100
̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣
triêu đông tiên tiêt kiêm và ông kỳ vong khoan tiên sẽ sinh lơi vơi tỷ suât 8%/năm. Ông phai
̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉
tiêt kiêm thêm bao nhiêu tiên môi năm trong suôt 10 năm (gưi cuôi môi năm) để đat đươc
́ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ̣
̣ ̉ ̀
muc tiêu cua minh
TL:
Lãi suất thực tế trong trương hơp có lạm phát 5% là:
Áp dụng công thức:
rd − i 0,08 − 0,05
r= = 1 + 0,05 = 0,0286 = 2,86%
1+ i

Số tiền mà ông kì vọng:
Áp dụng công thức:
A (1 + r ) n − 1
PV = *
r (1 + r ) n

Thay số:
40 (1 + 0,0286) 25 − 1
PV = * = 707,52 triệu.
0,0286 (1 + 0,0286) 25Số tiền tiết kiệm của ông là 100 triệu, sau 10 năm thì:
Áp dụng công thức:
Pn = Po * ( 1 + r )n
Thay số: Pn = 100*(1+0,0286)10= 132,58 triệu.
Vậy ông phải tiết kiệm thêm số tiền trong 10 năm là:
707,52 - 132,58 = 574,94 triệu.
Để có đươc số tiền trên thì mỗi năm cần tiết kiệm số tiền là:
Áp dụng công thức:
A (1 + r ) n − 1
PV = *
r (1 + r ) n

Thay số:
A (1 + 0,0286)10 − 1
574,94 = * = 66,92 triệu.
0,0286 (1 + 0,0286)10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản