Bài tập và bài giải môn Tài Chính Tín Dụng

Chia sẻ: doanducchien

Tài liệu tham khảo Bài tập có kèm bài giải môn Tài Chính Tín Dụng

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập và bài giải môn Tài Chính Tín Dụng

 

 1. Bài 1: Giả sư bây giơ là ngay 01/1/2006. Vao ngay01/01/2007, ban gưi 10 triêu đông vao tai khoan ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̃ tiêt kiêm sinh lai 8%/năm a. Nêu ngân hang ghep lai hang năm, ban sẽ có đươc khoan tiên là bao nhiêu trong tai khoan ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ vao ngay 01/01/2010? b. Số dư vao ngay 2010 sẽ là bao nhiêu nêu ngân hang sư dung ghep lai theo quý thay vì ghep ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́ ̃ lai theo năm? c. Giả sư ban gưi 10 triêu đông nhưng chia thanh bôn khoan 2,5 triêu đông và gưi vao ngay ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ 01 thang 1 cac năm 2007, 2008, 2009 và 2010. Ban sẽ có bao nhiêu tiên trong tai khoan vao ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ngay 01/01/2010, lai suât 8%/năm, ghep lai theo năm? d. Giả sư ban gưi 4 khoan tiên đêu nhau vao tai khoan vao ngay 01/01 cac năm 2007, 2008, ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ 2009 và 2010. Giả sư lai suât 8%/năm, môi khoan tiên đó sẽ là bao nhiêu để ban ó đươc môt ̃ ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ̣ số dư cuôi kỳ băng vơi số dư mà ban đã tinh đươc ơ câu a? ́ ̀ ̣ ́ TL: a) Nếu ngân hàng ghép lãi hàng năm thì số tiền có đuơc trong tài khoản là: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số ta có: Pn = 10*(1+0,08)3 = 12,59 triệu. b) Nếu ngân hàng ghép lãi theo quý, ta có lãi suất thực tế: i 0,08 4 r=(1+ )m – 1 = (1+ ) – 1 = 0,0824 = 8,24%. m 4 Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số: Pn = (1+0,0824)3 = 12,68 triệu. Số dư là: 12,68 – 10 = 2,68 triệu. (1 + r ) n − 1 c) Áp dụng công thức tiền tương lai ta có: FV = A* * (1+r) r Thay số: FV = 12,17 triệu. d) Số dư cuối kì ơ câu a) là: 12,59 – 10 = 2,59 triệu. Theo đề bài thì số dư cuối kì là 2,59 triệu. Gọi X là số tiền gưi thêm, ta có: (1 + r ) n − 1 X* * (1+r) - 4*X = 2,59 r
 2. <=> X=3 triệu. Bài 2 : Giả sư bây giơ là ngay 01/01/2006 và sau 4 năm nưa, vao ngay 01/01/2010, ban sẽ cân 10 ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ triêu đông. Ngân hang huy đông tiêt kiêm vơi lai suât 8%/năm. ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̃ ́ a. Ban phai gưi bao nhiêu vao ngay 01/01/2007 để có đươc khoan tiên 10 triêu đông ây? ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ b. Nêu ban muôn gưi nhưng khoan tiên đêu nhau vao đâu môi năm trong thơi gian tư 2007 ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ đên 2010 để có đươc 10 triêu đông, khoan tiên gưi hang năm đó là bao nhiêu? ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ c. Nêu gia đinh ban cho ban chon môt trong hai hinh thức, nhân 4 khoan tiên đêu nhau như ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ trong câu b hoăc là nhân 7,5 triêu đông vao ngay 01/01/2007, ban sẽ chon phương an nao? ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ d. Nêu ban chỉ có 7,5 triêu đông vao ngay 01/01/2007, ban sẽ phai tim đươc mức lai suât là ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ ́ bao nhiêu vơi ghep lai theo năm để có đươc khoan tiên cân thiêt 10 triêu đông vao ngay ́ ̃ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ 01/01/2010? e. Giả sư ban chỉ có 1.862.900 đông vao ngay 01/01 tư năm 2007 và gưi vao ngân hang đên ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ năm 2010 nhưng ban cân có đươc 10 triêu đông vao ngay 01/01/2010. Ban phai tim đên ngân ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ hang huy đông mức lai suât bao nhiêu để đat đươc muc tiêu trên? ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ f. Để giup ban đat đươc muc tiêu 10 triêu đông, gia đinh ban hứa sẽ cho ban 4 triêu đông vao ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ngay 01/01/2007. Đông thơi ban sẽ có môt công viêc ban thơi gian và phai trả them sau khoan ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉ tiên đêu nhau vao cuôi môi thang sau đo. Nêu toan bộ khoan tiên nay đươc gưi ngân hang vơi ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ lai suât 8%/năm, ghep lai 6 thang, môi khoan trả đêu đó là bao nhiêu? ̃ ́ ́ ̃ ́ ̃ ̉ ̀ g. Lai suât thực hang năm mà ngân hang trả trong câu f là bao nhiêu? ̃ ́ ̀ ̀ TL : a) Để đươc khoản tiền 10 triệu: Áp dụng công thức : Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số ta có: 10 = Po * ( 1 + 0,08 )3 <=> Po = 7,94 triệu. b) Đến 01/01/2010 có 10 triệu đồng: Giả sư số tiền hàng năm gưi là X. (1 + r ) n − 1 Áp dụng công thức: FV = A* * (1+r) r Có FV = 10 nên:
 3. <=> X = 2,05 triệu. c) Nếu nhận 7,5 triệu vào ngày 01/01/2007 thì đến năm 2010 sẽ là: Pn = Po * ( 1 + r )n = 7,5 * ( 1 + 0,08)3 = 9,45 triệu. Vậy em chọn cách nhận 4 khoản tiền như câu b). d) Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số: 10 = 7,5 * ( 1 + r )3 4 <=> 3 = ( 1 + r )3 4 <=> r = 3 − 1 = 0,1 = 10%. 3 e) Mức huy động lãi xuất của ngân hàng: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số ta có: 10.000.000 = 1862900 * ( 1 + r)3 <=> r = 0,75 = 75%. i f) Lãi xuất thực tế: r = ( 1 + m )m – 1 0,08 2 Thay số: r = ( 1 + 2 ) – 1 = 0,0816 = 8,16%. Khoản tiền 4 triệu thì: Pn = Po * ( 1 + r )n <=> 4 * ( 1 + 0,0816 )3 = 5,06 triệu. Số tiền cần thêm là: 10 – 5,06 = 4,94 triệu. Nên P = 3,9 triệu Trong 3 năm có 3 * 12 = 36 tháng.  số tiền trong khoản trả 1 tháng 108.000 đ. i g) Lãi xuất thực tế: r = ( 1 + m )m – 1 0,08 2 Thay số: r = ( 1 + 2 ) – 1 = 0,0816 = 8,16%. Bài 3: Ngân hang A trả lai suât 8%/năm, ghep lai theo quý cho cac tai khoan. Cac nhà quan trị ngân ̀ ̃ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̉ ́ ̉ hang B muôn tai khoan thị trương tiên tệ cua họ băng vơi lai suât thực cua ngân hang A ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̉ ̀
 4. nhưng lai suât đươc ghep lai theo thang. Lai suât danh nghia và lai suât thực tế cua ngân hang ̃ ́ ́ ̃ ́ ̃ ́ ̃ ̃ ́ ̉ ̀ B phai là bao nhiêu? ̉ TL: Lãi xuất thực công ty A: i Áp dụng công thức: rA = ( 1 + m )m – 1 0,08 4 Thay số : rA = (1+ ) – 1 = 0,0824 = 8,24%/năm. 4 Lãi xuất thực của ngân hàng A = lãi xuất thực của ngân hàng B Có: i rB= (1+ )4 – 1 = 0,0824 4 <=> i = 0,0794 = 7,94 %. Bài 4: Nêu ban gưi 100 triêu đông vao môt tai khoan ngân hang vơi lai suât băng tông cac chư số ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ́ trong mã số sinh viên cua ban (lai suât % tinh theo năm). Sau 5 năm nưa ban sẽ có bao nhiêu ̉ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ tiên trong tai khoan? TL: i = 14%/năm. Sau 5 năm thì số tiền có trong tài khoản là: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số ta có: Pn = 100 * ( 1 + 0,14 )5 = 192,5 triệu. Bài 5: Môt chứng khoan cam kêt trả 50 triêu đông sau 20 năm, hiên tai chứng khoan đó đươc ban ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ vơi giá bao nhiêu vơi tỷ suât sinh lơi băng 7%? ́ ̀ TL: i = 7% /năm = 0,07. Giá bán hiện tạo của chứng khoán: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n
 5. Thay số ta có: 50 = Po * ( 1 + 0,07 )20 <=> P0 = 12,92 triệu. Bài 6: Nêu hôm nay ban gưi tiên vao môt tai khoan ngân hang có mức lai suât băng tông cac chư số ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̀ ̉ ́ trong mã số sinh viên cua ban, ban phai chơ bao lâu để số tiên đó tăng lên gâp đôi? ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ TL: i = 14%/năm = 0,14. Gọi số tiền gưi là a ( triệu). Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Theo đề thì ta có: 2*a = a*( 1 + 0,14 )n <=> 2 = ( 1 + 0,14 )n <=> lg2 = n * lg1,14 <=> n = 5,29 năm. Bài 7: Giả sư ban đang có 42 triêu đông trong tai khoan ngân hang và ban đinh gưi them 5 triêu ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ đông nưa vao cuôi môi năm. Tai khoan nay có mức sinh lơi kỳ vong băng tông cac chư số ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ trong mã số sinh viên cua ban. Nêu muc tiêu cua ban là đat đươc 250 triêu đông, ban phai mât ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ bao lâu để đat đươc muc tiêu nay? ̣ ̣ ̀ TL: Gọi số năm gưi tiền là n (năm). i = 14%/năm = 0,14. Vơi số tiền 42 triệu thì sau n (năm) thì số tiền sẽ là: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số ta có: Pn = 42 * ( 1 + 0,14)n Gưi thêm 5 triệu đồng nưa vào cuối mỗi năm: Áp dụng công thức tiền tương lai ta có:
 6. (1 + r ) n − 1 (1 + 0,14) n − 1 FV = A* =5* r 0,14 (1 + 0,14) n − 1 Ta có : 42 * ( 1 + 0,14)n + 5 * = 250 0,14 5 5 <=> ( 42 + 0,14 ) * ( 1 + 0,14 )n = 250 + 0,14 <=> 1,14n = 3,67 <=> n * lg1,14 = lg3,67 <=> n = 9,92 năm. Bài 8: Bố mẹ ban có kế hoach về hưu sau 18 năm nưa. Hiên tai, họ có 25 triêu đông và muôn số tiên ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ nay tăng lên đên 1 tỷ đông khi họ về hưu. Họ phai tim đươc mức lai suât huy đông hang năm ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ là bao nhiêu trên khoan tiên 250 triêu đông để đat đươc muc tiêu nay, giả sư họ không con ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ khoan tiên tiêt kiêm nao khac. TL: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số ta có: 1000 = 250 * ( 1 + r )18 <=> ( 1 + r )18 = 4 <=> r = 18 4 - 1 = 0,08 = 8%/năm. Bài 9: Giá trị tương lai cua môt dong tiên đêu đâu kỳ tr ong 5 năm là bao nhiêu nêu dong tiên đó đem ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ lai 3 triêu đông môi năm? Giả sư tât cả khoan tiên đươc tai đâu tư ơ mức lai suât 7%/năm. ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̃ ́ TL: Giá trị tương lai của khoản tiền: (1 + r ) n − 1 Áp dụng công thức: FV = A* * (1+r) r (1 + 0,07) 5 − 1 <=> FV = 3* * (1+0,07) 0,07 <=> FV = 18,46 triệu.
 7. Bài 10: Môt dự an đâu tư đem lai 10 triêu đông vao cuôi môi năm trong 3 năm, sau đó dự an tiêp tuc ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̣ đem lai 20 triêu đông vao cuôi năm thứ 4, 30 triêu đông vao cuôi năm thứ 5 và 50 triêu đông ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ vao cuôi năm thứ 6. Nêu lai suât cua dự an băng tông cac chư số trong mã số sinh viên cua ̀ ́ ́ ̃ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ban (%/năm), giá trị hiên tai cua dự an nay là bao nhiêu? Giá trị tương lai là bao nhiêu? ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ TL: 6 FV Áp dụng công thức giá trị hiện tại: PV = ∑ n =1 (1 + r ) n Thay số: 10 10 10 20 30 50 PV = (1 + 0,14) + (1 + 0,14) 2 + (1 + 0,14) 3 + (1 + 0,14) 4 + (1 + 0,14) 5 + (1 + 0,14) 6 = 73,42 triệu. Bài 11: Gia đinh ban có ý đinh mua xe hơi và ngân hang săn sang cho ban vay 200 triêu đông để mua ̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ xe. Theo điêu khoan cua hơp đông, ban phai hoan lai toan bộ vôn gôc sau 5 năm, lai suât danh ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́ nghia 12%/năm, trả lai hang thang. Khoan trả đêu môi thang cua khoan nơ nay là bao nhiêu? ̃ ̃ ̀ ́ ̉ ̀ ̃ ́ ̉ ̉ ̀ Lai suât thực cua khoan vay nay là bao nhiêu? ̃ ́ ̉ ̉ ̀ TL: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Trả lãi hàng tháng => lãi xuất thức tế tính theo trả lãi hàng tháng: i rA = ( 1 + m )m – 1 0,14 12 Thay số: ( 1 + 12 ) – 1 = 0,149 = 14,9%/năm. Nên: Pn = 200 * ( 1 + 0,149 )5 = 400,53 triệu.  Số tiền phải trả trong 1 tháng: 400,53 = 6,675 triệu. 5 * 12 Bài 12:
 8. Doanh số năm 2008 cua công ty ABC là 12 tỷ đông. Doanh số 5 năm trươc là 6 tỷ đông. ̉ ̀ ̀ Doanh số đã tăng trương vơi tôc độ bao nhiêu? ́ TL: Tốc độ tăng trương của doanh thu: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số: 12 = 6 * (1+r)5 <=> (1+r)5 = 2 <=> r = 5 2 - 1 = 0,149 = 14,9%/năm. Bài 13: Công ty DEF đâu tư 4 tỷ đông để san măt băng và trông quê. Vươn cây nay dự kiên thu ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ hoach sau 10 năm nưa, đên luc đo, họ có thể ban khu vươn nay vơi giá 8 tỷ đông. Hay cho ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ biêt suât sinh lơi cua dự an trông quế nay là bao nhiêu? ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ TL: FV Áp dụng công thức: PV = (1 + r ) n Thay số ta có: 8 4 = (1 + r )10 <=> (1+r) 10 = 2 <=> r = 10 2 - 1 = 0,072 = 7,2%/năm. Bài 14: Môt ngân hang đông ý cho ban vay 850 triêu đông, hơp đông yêu câu trả lai môi năm ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ̃ 82.735.900 đông trong vong 30 năm. Ngân hang ap dung mức lai suât là bao nhiêu cho khoan ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̀ vay nay? TL: Lãi xuất trả trong 30 năm là: 82.735.900*30= 2482 triệu. Áp dụng công thức: FV = PV * ( 1 + r )n Thay số có: FV= 850 * ( 1 + r )30 Nên: 850 * ( 1 + r )30 – 850 = 2482 <=> r = 4,6%.
 9. Bài 15: Để hoan thanh năm hoc cuôi cung ơ trương Đai hoc nông nghiêp và chuyên sang hoc trương ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ Luât, ban cân có 50 triêu đông môi năm trong vong 4 năm, kể tư năm sau (nghia là ban sẽ rut ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ̀ ̃ ̣ ́ 50 triêu đâu tiên sau môt năm nưa). Câu cua ban đông ý chu câp toan bộ chi phí trong suôt ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ thơi gian hoc và ông sẽ gưi vao ngân hang môt khoan tiên đủ để ban rut 4 khoan tiên đêu nhau ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ vao cuôi năm vơi giá trị môi khoan là 50 triêu đông. Ông sẽ gưi tiên vao hôm nay và lai suât ̀ ́ ̃ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ngân hang băng tông cac chư số trong mã số sinh viên cua ban (%/năm). ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ a. Khoan tiên gưi đó sẽ là bao nhiêu? ̉ ̀ b. Trong tai khoan sẽ con bao nhiêu ngay sau khi ban rut 50 triêu đâu tiên? ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ TL: a) Lãi xuất i = 14%/năm = 0,14. A (1 + r ) n − 1 Áp dụng công thức: PV = * r (1 + r ) n Thay số: 50 (1 + 0,14) 4 − 1 PV = * = 145,68 triệu. 0,14 (1 + 0,14) 4 b) Số tiền sau 1 năm vơi lãi xuất 14%/ năm là: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số: Pn = 145,68 * (1+0,14)1 = 166,07 triệu. Rút 50 triệu trong năm đầu thì còn: 166,07 – 50 = 116,07 triệu. Bài 16: Giả sư ban đươc thưa kế môt khoan tiên. Môt ngươi ban cua ban đang lam thư viêc tai công ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ty chứng khoan, công ty nay đang ban môt số chứng khoan. Loai chứng khoan nay sẽ hoan trả ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ 4 khoan tiên 500 nghin đông vao cuôi môi năm trong 3 năm công vơi môt khoan thanh toan ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ 10,5 triêu đông vao cuôi năm thứ 4. Cô ban noi răng có thể mua cho ban môt số chứng khoan ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ nay vơi giá 9 triêu đông. Tiên cua ban đang đươc gưi ơ ngân hang vơi lai suât danh nghia ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̃ ́ ̃ 8%/năm nhưng ghep lai theo quy. Ban quan tâm đên chứng khoan vì nó an toan và có tinh ́ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ khả nhương cao như tiên gưi ngân hang, vì thế ban yêu câu mức lai suât thực tương đương ̀ ̀ ̣ ̀ ̃ ́ vơi lai suât tiên gưi ngân hang. Ban phai tinh giá trị hiên tai cua chứng khoan nay để quyêt ̃ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́
 10. đinh xem đây có phai là môt kế hoach đâu tư tôt hay không. Vơi ban, giá trị hiên tai cua cac ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ chứng khoan nay là bao nhiêu? ́ ̀ TL: i Lãi xuất thực tế: r = ( 1 + m )m – 1 Thay số ta có: 0,08 4 r=(1+ 4 ) – 1 = 0,0824 = 8,24%/năm. Nếu mua chứng khoán thì: Áp dụng công thức: 4 FV PV = ∑ n =1 (1 + r ) n Thay số ta có: 500 500 500 10500 PV = (1 + 0,0824) + (1 + 0,0824) + (1 + 0,0824) + (1 + 0,0824) = 8932,5 nghìn đồng. 1 2 3 4 Vậy khuyên không nên đầu tư vào chứng khoán. Bài 17: Công ty XYZ có kế hoach vay 10 tỷ đông trong thơi han 5 năm, lai suât 15%/năm, trả đêu ̣ ̀ ̣ ̃ ́ ̀ hang năm thì hoan trả hêt nơ. Cho biêt khoan tiên trả cuôi năm thứ hai có bao nhiêu giá trị ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ vôn gôc? TL: Áp dụng công thức: Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số: Pn = 10 * (1+0,15)5 = 20,1 triệu. Số tiền trả mỗi năm: (1 + r ) n − 1 Áp dụng công thức: FV = A* r (1 + 0,15) 5 − 1 <=> 20,1 = A* 0,15 <=> A = 2,98 triệu. Bảng: Năm Gốc A = 2,98 Trả gốc Lãi
 11. 0 10 1,48 10*0,15=1,5 1 8,52 1,7 8,52*0,15=1,3 2 6,82 1,96 6,82*0,15=1,02 3 4 Bài 18: Giả sư bố ban hiên 50 tuôi và ông dự đinh về hưu sau 10 năm nưa, ông dự đoan sẽ sông thêm ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ 25 năm nưa sau khi về hưu, nghia là sông cho đên khi ông 85 tuôi. Ông muôn có đươc môt ̃ ́ ́ ̉ ́ ̣ khoan lương hưu cố đinh có cung sức mua tai thơi điêm về hưu, 40 triêu môi năm (vì ông ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̃ biêt răng giá trị thực cua khoan thu nhâp hưu sẽ giam dân sau khi ông về hưu). Lương hưu sẽ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̉ ̀ đươc trả băt đâu tư ngay ông về hưu, 10 năm nưa kể tư thơi điêm nay và ông sẽ nhân them ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ 24 khoan trả hang năm nưa. Lam phat dự kiên là 5%/năm tư nay về sau, hiên tai ông có 100 ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ triêu đông tiên tiêt kiêm và ông kỳ vong khoan tiên sẽ sinh lơi vơi tỷ suât 8%/năm. Ông phai ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ tiêt kiêm thêm bao nhiêu tiên môi năm trong suôt 10 năm (gưi cuôi môi năm) để đat đươc ́ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ muc tiêu cua minh TL: Lãi suất thực tế trong trương hơp có lạm phát 5% là: Áp dụng công thức: rd − i 0,08 − 0,05 r= = 1 + 0,05 = 0,0286 = 2,86% 1+ i Số tiền mà ông kì vọng: Áp dụng công thức: A (1 + r ) n − 1 PV = * r (1 + r ) n Thay số: 40 (1 + 0,0286) 25 − 1 PV = * = 707,52 triệu. 0,0286 (1 + 0,0286) 25 Số tiền tiết kiệm của ông là 100 triệu, sau 10 năm thì: Áp dụng công thức:
 12. Pn = Po * ( 1 + r )n Thay số: Pn = 100*(1+0,0286)10= 132,58 triệu. Vậy ông phải tiết kiệm thêm số tiền trong 10 năm là: 707,52 - 132,58 = 574,94 triệu. Để có đươc số tiền trên thì mỗi năm cần tiết kiệm số tiền là: Áp dụng công thức: A (1 + r ) n − 1 PV = * r (1 + r ) n Thay số: A (1 + 0,0286)10 − 1 574,94 = * = 66,92 triệu. 0,0286 (1 + 0,0286)10
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản