Bài Tập Về ACCESS

Chia sẻ: hlan2908

Hướng đẫn bạn các bài tập cơ bản về access - Bài tập tạo bảng, nhập các dữ liệu vào bảng để bạn thực hành và ôn tập tốt trong kì thi cuối khóa. Chúc các bạn học tốt.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài Tập Về ACCESS

BÀI TẬP TẠO BẢNG
1. Tạo CSDL có tên BANHANG.MDB
Trong CSDL BANHANG tạo các Table sau

Bảng NHANVIEN (nhân viên)
Field Type Description Property
MaNV Number Mã nhân viên Field size: Single
Require: Yes
Khóa chính
Họ nhân viên
HoNV Text Field size: 20
Require: Yes
TenNV Text Tên nhân viên Field size: 8
Require: Yes
Giới tính Format: “Nữ”; “Nam”
Nu Yes/No
Ngaysinh Date/Time Ngày sinh Format: dd/mm/yy
Input mask: 00/00/00
Địa chỉ
Diachi Text Field size: 30
Điện thoại
Dienthoai Text Field size: 7
Format: @; “không có”; “chưa biết”
Allow zero length: yes
Ảnh nhân viên
Hinh Ole Object
Bảng KHACHHANG (khách hàng)

Field Type Description Property
MaKH Text Mã khách hàng Field size: 4
Format: >
Input mask: L000
Require: Yes
Khóa chính
TenKH Text Tên khách hàng Field size: 30
Địa chỉ
Diachi Text Field size: 30
Điện thoại
Dienthoai Text Field size: 7
Format: @; “không có”; “chưa biết”
Allow zero length: yes
Bảng SANPHAM (sản phẩm)

Field Type Description Property
Mã sản phẩm
MaSP Text Field size: 3
Format: >
Input mask: L00
Require: Yes
Khóa chính
Tên sản phẩm
TenSP Text Field size: 20
Đơn giá
Dongia Currency Validation rule: >0
Validation text: “phải là số dương”
Đơn vị tính
Donvitinh Text Field size: 8
Bảng HOADON (hóa đơn)

Field Type Description Property
Mã hóa đơn
MaHD Number Field size: single
Trang 31
BÀI TẬP TẠO BẢNG
Require: Yes
Khóa chính
MaKH Text Mã khách hàng Field size: 4
Format: >
Input mask: L000
Require: Yes
MaNV Number Mã nhân viên Field size: single
Ngày lập hóa đơn Format: dd/mm/yy
NgaylapHD Date/Time
Input mask: 00/00/00
Ngày nhận hàng
Ngaynhanhang Date/Time Format: dd/mm/yy
Input mask: 00/00/00
Bảng CHITIETHD (chi tiết hóa đơn)

Field Type Description Property
Mã hóa đơn
MaHD Number Field size: single
Require: Yes
Khóa chính
Mã sản phẩm
MaSP Text Field size: 3
Format: >
Input mask: L00
Require: Yes
Khóa chính
Số lượng
Soluong Number Field size: single
Validation rule: >0
Validation text: “phải là số dương”

2. Thiết lập mối quan hệ
3. Nhập Dữ liệu Vào Các Bảng
Trang 32
BÀI TẬP TẠO BẢNG
Bảng Nhân Viên

HỌ NHÂN GIỚI ĐỊA CHỈ ĐIỆN
MANV TÊN NHÂN NGÀY
THOẠI
VIÊN VIÊN TÍNH SINH
20/10/
Nam
1 Leâ Vaên Taâm 56 20 TP, TP.HCM 8335678
Nữ 15/03/
2 Nguyeãn Thu Thuûy 76 120 NQ, Long An Khoâng coù
Nữ 07/12/
3 Traàn Thu Haø 75 25 CMT8, TP.HCM 8997650
Nữ 12/05/
4 Ngoâ Bích Traâm 80 22 VVT, TP.HCM 8398806
25/12/
Nam
5 Leâ Thanh Long 76 20 TP, Bình Döông Khoâng coù
Döông Thò Nữ 22/10/ 240 Traàn Bình
6 Mai Phöông 66 Troïng Chöa bieát
Nữ 15/12/
7 Nguyeãn Kim Ngaân 80 23 Huøng Vöông 9300952
18/12/
Nam
8 Phan Vaên Tieán 75 15/1 Cao Thaéng 8334705
Nguyeãn Nữ 10/10/
9 Vaên Phöông 71 16/8 Leâ Vaên Syõ 9300078
Nguyeãn 14/08/
Nam
10 Vaên Taâm 68 64/4B Höng Phuù 9540083

Bảng Khách Hàng
ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
MAKH TÊN KHÁCH HÀNG
155 Traààn Höng
D001 Cty ABC Ñaïo Khoâng coù
10 Lyù Thöôøng
D002 Cty Haø Nam Kieät Chöa bieát
L001 Cty An Phuù 24 Nguyeån Oanh Chöa bieát
240 Leâ Thaùnh
S001 Cty ABC Toân 8397550
123 Leâ Thaùnh
S002 Cty A&B Toân 3333333
S003 Cty TDC 120 Buøi Thò Xuaân 8397550
22 Nam Kyø Khôûi
S004 Cty T&H nghóa 7766554
240 Traàn Bình
T001 Cty Lan Anh Troïng 7755212
100 Nguyeãn Gia
T002 Cty Thuaän Phaùt Thieàu 7766554

Bảng Sản Phẩm
TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ
MASP
B01 Bia 33 Lon 4000
B02 Bia Tiger Lon 5000
Trang 33
BÀI TẬP TẠO BẢNG
B03 Bia Heneken Lon 6000
N01 Coca Cola Lon 4000
N02 Pepsi Lon 3500
N03 Chöông döông lon 3500
R01 Röôïu Binh Tay Chai 20000
R02 Röôïu Napoleon hop 150000
R03 Röôïu Martell hop 500000
R04 Röôïu caàn Chai 40000


Bảng Hóa Đơn
MAHD NGAYLAPHD NGAYNHANHANG MAKH MANV
1 S001 2 12/7/2004 19/07/04
2 D001 3 15/07/04 22/07/04
3 L001 1 20/07/04 27/07/04
4 S001 2 25/07/04 1/8/2004
5 L001 4 5/12/2004 12/12/2004
6 S001 3 30/07/04 1/1/2004
7 D001 1 5/12/2004 5/12/2004
8 S002 2 6/12/2004 6/12/2004
9 S003 1 27/12/04 27/12/04
10 T002 2 27/12/04 28/12/04
11 T001 2 27/12/04 28/12/04
12 T002 1 27/12/04 27/12/04
13 S001 3 27/12/04 27/12/04
14 D001 4 27/12/04 27/12/04

Bảng Chi Tiết Hóa Đơn
SỐ LƯỢNG
MAHD MASP 8 B01 15
1 B02 96 8 B02 50
1 B03 24 8 N01 10
1 N01 20 8 R02 10
2 B03 10 9 N01 15
2 R01 10 9 R01 50
2 R03 20 9 R02 25
3 B01 10 10 R01 15
3 R02 20 11 B01 25
4 B01 20 11 N01 5
4 R03 50 11 R02 50
5 B01 10 12 B01 15
5 B03 24 12 N01 15
5 N02 24 12 R01 15
6 B02 15 13 B01 15
6 N01 25 13 B02 25
6 R01 10 13 N02 50
7 B03 50 13 R02 10
7 N02 15 14 B01 50
7 R02 10 14 B02 65
Trang 34
BÀI TẬP TẠO BẢNG
14 N01 45 14 R01 10
14 N02 30 14 R02 50

1. Tạo CSDL có tên QLNS.MDB
Trong CSDL QLNS tạo các Table sau

Bảng NHANVIEN
PROPERTIES
DATA TYPE
(Thuộc Tính)
FIELD NAME DESCRIPTION
(Kiểu Dữ
(Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY
Liệu)
(Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa)
MaNV Text Mã nhân viên 6 > Khóa chính
Họ nhân viên
HoNV Text 40
TenNV Text Tên nhân viên 7
Giới tính ; “Nam”; “Nữ”
Gioitinh Yes/no
Ngaysinh Date/time Ngày sinh dd/mm/yy
Địa chỉ
Diachi Text 50
@; “không có”;
Điện thoại
Dienthoai Text 9
“chưa biết”
Email Hyperlink Email
Dân tộc Khóa ngoại
Dantoc Number Long Integer
Trình độ Khóa ngoại
Trinhdo Number Long integer
Hệ số lương
HSLuong Number Double
NgayLV Date/time Ngày vào làm dd/mm/yy
Hợp đồng dài
HDDH Yes/no ; “có”; “không”
hạn
Mã chức vụ Khóa ngoại
MaCV Text 2
Khóa ngoại
MaPB Text Mã phòng ban 2
Hinhanh OLE Object Hình nhân viên
Bảng CHUCVU
PROPERTIES
DATA TYPE
(Thuộc Tính)
FIELD NAME DESCRIPTION
(Kiểu Dữ
(Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY
Liệu)
(Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa)
Mã chức vụ
MaCV Text 2 > Khóa chính
Tên chức vụ
TenCV Text 30
Phụ cấp chức vụ
PCCV Number Long integer
Bảng PHONGBAN
PROPERTIES
DATA TYPE
(Thuộc Tính)
FIELD NAME DESCRIPTION
(Kiểu Dữ
(Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY
Liệu)
(Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa)
MaPB Text Mã phòng ban 2 > Khóa chính
TenPB Text Tên phòng ban 50
Bảng DANTOC
PROPERTIES
DATA TYPE
(Thuộc Tính)
FIELD NAME DESCRIPTION
(Kiểu Dữ
(Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY
Liệu)
(Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa)
Mã dân tộc
MaDT Autonumber Long integer Khóa chính
Trang 35
BÀI TẬP TẠO BẢNG
Tên dân tộc
TenDT Text 30
Bảng TRINHDO
PROPERTIES
DATA TYPE
(Thuộc Tính)
FIELD NAME DESCRIPTION
(Kiểu Dữ
(Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY
Liệu)
(Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa)
Mã trình độ
MaTD Autonumber Long integer Khóa chính
Tên trình độ
TenTD Text 30

Bảng CHAMCONG
PROPERTIES
DATA TYPE
(Thuộc Tính)
FIELD NAME DESCRIPTION
(Kiểu Dữ
(Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY
Liệu)
(Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa)
MaNV Text Mã nhân viên 6 > Khóa chính
Tháng chấm công
Thang Number Byte Khóa chính
Năm chấm công
Nam Number Integer Khóa chính
Mã công việc
MaCoV Text 2 Khóa chính
Số công làm việc
Socong Number Integer

Bảng CONGVIEC
PROPERTIES
DATA TYPE
(Thuộc Tính)
FIELD NAME DESCRIPTION
(Kiểu Dữ
(Tên Trường) (Mô Tả) FIELD SIZE FORMAT KEY
Liệu)
(Kích Thước) (Định Dạng) (Khóa)
Mã công việc
MaCV Text 2 > Khóa chính
Tên công việc
TenCV Text 50
Đơn vị tính
DVTinh Text 10
Đơn giá
Dongia Number Long Integer

2. Thiết lập mối quan hệ
Trang 36
BÀI TẬP TẠO BẢNG
Bảng NHANVIEN
Giới Điện Hệ số
Tên Ngày Dân
Họ NV Địa chỉ
Mã NV Trinhdo NgayVL HDDH Mã CV Mã PB
thoại tộc lương
NV sinh tính
15 Tôn
Trưởng
Hoàng Biên
Hảo Thất Đại học
BT0000 29/07/54 Nam 848214567 Kinh 3 01/01/94 Có
Thị Vĩnh tập
phòng
Thuyết, Q1
18/05 Đàn
Nguyễn Nhân Biên
Nữ Thị Điểm, Đại học
BT0001 Lai 26/12/76 không có Kinh 2.34 01/12/99 Không
Thị Cẩm tập
viên
QBT
Phổ
Lê Thị Nghiệp
10/12 Tô thông Nhân
Nữ chưa biết
DV0002 Hà 06/01/80 Kinh 2.34 12/01/99 Không
Hiến Thành vụ
Khánh trung viên
học
18 Hồng Nghiệp
Nhân
Hậu chưa biết Đại học
DV0003 Lê Văn 12/09/78 Nam Kinh 1.82 09/01/00 Không
vụ
Bàng, Q6 viên
11 Nguyễn Kế
Ngô Thị Kế
Nữ Văn Trỗi, chưa biết Đại học
KT0000 Liên 12/01/62 Kinh 3 09/01/94 Không toán
Thanh toán
trưởng
QPN
Nguyễn Huyề 19/2 Võ Thị Kỹ
Nhân
Nữ chưa biết Đại học
KT0001 15/12/74 Kinh 2.34 01/01/97 Có
Thị Bích thuật
n Sáu viên
Trần
11 Cộng Khơ Kỹ
Cao Nhân
Nguyễn chưa biết
KT0007 Tâm 01/01/75 Nam 2.34 12/01/99 Không
đẳng thuật
Hoà, QTB me viên
Hoàng
19/12
Nguyễn Nguyễn Kỹ
Cao Nhân
Tuấn chưa biết
KT0008 10/01/64 Nam Kinh 4.85 21/12/01 Không
Tấn Thái Sơn, đẳng thuật
viên
QGV
97 Tô Hiến Tổ
Nhân
Lâm Thị Nữ Đại học
TC0000 Duyên 01/01/70 848213760 Kinh 2.34 18/11/95 Không
chức
Thành, Q10 viên
Trung
Nguyễn 16 Trần học Tổ
Nhân
chưa biết
TC0001 Anh 30/06/77 Nam Kinh 1.82 10/01/02 Không
Thế Xuân Sạn chức
chuyên viên
nghiệpBảng CHUCVU
Trang 37
BÀI TẬP TẠO BẢNG
Bảng PHONGBAN Bảng TRINHDO Bảng DANTOC
Phụ
Mã Tên
chức vụ cấp CV
CV Mã Ma Mã
Tên PB Tên TĐ Tên DT
PB TD DT
Giám đốc
GD 100000
Phổ thông 1 Kinh
1
Biên tập
BT
Kế toán trung học
KT 50000 2 Hoa
trưởng
Dịch vụ
DV Đại học
2
Nhân Khơ me
3
NV 0
viên
Giám đốc
GD 4 Tày
Phó giám Thạc sĩ
3
PG 70000 5 Nùng
đốc Kế toán
KN
Phó 6 Thái
Tiến sĩ
4
PP 30000 Kỹ thuật
KT
phòng
7 Ê đê
Phó quản
Cao đẳng
5
Nghiệp vụ
PQ 30000 NV 8 Bana
đốc
Trung học
Tổ chức
TC
Quản đốc
QD 50000 6
chuyên nghiệp
TG Thi công
Trưởng
TP 50000 Kỹ thuật viên
7
phòng
Thiết kế
TK
Bảng CHAMCONG Bảng CONGVIEC
Tháng Mã
Đơn vị tính Đơn giá
Tên CV
CV
chấm Số công
Mã NV Năm Mã CV
công Biên soạn
BS Bài 80000
Biên soạn
BT0000 1 2005 11
Bốc vác
BV Cái 5000
Biên soạn
BT0000 2 2005 11
Biên soạn
BT0001 1 2005 9
Cài đặt
CĐ Máy 100000
Biên soạn
BT0001 2 2005 10
Hành
Biên soạn
DV0002 1 2005 12 HC Tháng 500000
chánh
Bốc vác
DV0003 1 2005 15
Lập trình Giờ
LT 75000
Biên soạn
KT0000 1 2005 1
Hành
Quản lý
QL Tháng 1000000
KT0001 3 2005 chánh 1
Thiết kế
KT0007 1 2005 6 Thiết kế
TK Cái 500000
Cài đặt
KT0008 2 2005 15
Hành
TC0000 1 2005 chánh 1
Bốc vác
TC0001 1 2005 17
Bốc vác
TC0001 4 2005 16
BÀI TẬP CSDL BANHANG.MDB

1. SELECT QUERY (QUERY CHỌN)
1 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån MANV=1.
2 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån sinh sau naêm 1975 (NGAYSINH>=1/1/1976) .
Trang 38
BÀI TẬP TẠO BẢNG
3 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån field NU laø “Nam”.
4 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån field NU laø “Nam” vaø sinh sau naêm 1975.
5 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån naêm sinh trong khoaûng [1975,1980].
6 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån TENNV baét ñaàu laø kyù töï “T”.
7 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån TENNV baét ñaàu khaùc kyù töï “T”.
8 – Môû table NHANVIEN ôû cheá ñoä Design View, theâm vaøo field HSL coù kieåu
Number vôùi caùc thuoäc tính sau :
+ Field size : Single
+ Decimal Places : 2
+ Input Mask : 0.00
Chuyeån sang cheá ñoä Datasheet, nhaäp vaøo HSL cuûa caùc nhaân vieân.
9 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån HSL naèm trong khoaûng [2.10, 2.88].
10 - Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU, LCB:[HSL]*290000
cuûa baûng NHANVIEN theo tieâu chuaån HSL>=2.10 hay field NU laø “Nam”.
11 - Hieån thò caùc field MASP, TENSP, DVT cuûa baûng SANPHAM theo tieâu chuaån
MASP töø R01R09.
12 - Hieån thò caùc field MASP, TENSP, DVT cuûa baûng SANPHAM theo tieâu chuaån
MASP töø R01R05.
13 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån MAHD = 1.
14 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån NGAYLAPHD = 15/07/2004.
15 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy hieän haønh.
16 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån thaùng hieän haønh.
17 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån quyù 3 naêm 2004.
18 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo 6 thaùng cuoái naêm 2004.
19 – Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån töø ngaøy hieän haønh trôû veà tröôùc 3 ngaøy.
20 - Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, TENKH, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy laäp hoaù ñôn = ngaøy giao nhaän
haøng.
2. PARAMENTER QUERY (QUERY THAM SỐ)
1 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån MANV nhaäp vaøo töø baøn phím.
2 - Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, HOTENNV, TENSP, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån ngaøy laäp hoaù ñôn nhaäp vaøo töø baøn
phím.


Trang 39
BÀI TẬP TẠO BẢNG
3 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån tuoåi naèm trong khoaûng [a,b] nhaäp vaøo töø baøn phím
vaø coù field NU laø “Nam”.
4 – Hieån thò caùc field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, NU cuûa baûng NHANVIEN
theo tieâu chuaån HSL >= giaù trò nhaäp vaøo töø baøn phím.
5 - Hieån thò MAHD, NGAYLAPHD, TENNV, TENSP, HOTEN, SL, DONGIA, THANHTIEN:
[SL]*[DONGIA] theo tieâu chuaån maõ hoaù ñôn nhaäp vaøo töø baøn phím.

3. CROSSTAB QUERY (QUERY THAM KHẢO CHÉO)
1 - Tạo crosstab query hiển thị tên khách hàng, tên sản phẩm, thành tiền, tổng thành tiền của
tất cả các sản phẩm
2 - Tạo crosstab query hiển thị TenKH, TenSP, thành tiền, tổng thành tiền của tất cả các sản
phẩm trong quý 3.
3 - Tạo crosstab query hiển thị tên khách hàng, tên sản phẩm, đếm số lượng hóa đơn có mã sản
phẩm là “R02”.
4 - Tạo crosstab query hiển thị TenKH, TenSP, thành tiền, tổng thành tiền của tất cả các sản
phẩm trong năm hiện hành.
Ví dụ:
Taïo Crosstab query cho bieát tình hình khaùch haøng mua haøng vôùi thaønh
tieàn laø bao nhieâu trong 6 thaùng cuoái naêm 2004
- Vaøo menu Query – choïn Crosstab Query.
- Xaùc ñònh Row Heading, Column Heading, Value.


Trang 40
BÀI TẬP TẠO BẢNG
4. ACTION QUERY (QUERY HÀNH ĐỘNG)
1 - Tạo bảng nhân viên nam mới lưu tất cả các nhân viên có giới tính là nam. (make table
query)
2 - Tạo bảng nhân viên mới lưu tất cả các nhân viên có năm sinh nằm trong khoảng
[1960,1980].(make table query)
3 - Tạo bảng nhân viên nữ lưu tất cả các nhân viên có năm sinh nằm trong khoảng [1960,1980]
và có giới tính là nữ.(make table query)
4 - Cập nhật đơn giá các sản phẩm tăng 10% những sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu khác
ký tự B. (Update query)
5 - Cập nhật đơn giá các sản phẩm tăng 10% những sản phẩm có mã sản phẩm bắt đầu là ký
tự B và giảm 5% các sản phẩm còn lại. (Update query)
6 - Thêm các nhân viên có giới tính là nam vào bảng nhân viên nữ (câu 25). (Append query)
7 - Xóa hóa đơn có mã là 1. (Delete query)

Ví dụ:
A - Taïo Make Table Query duøng ñeå taïo môùi moät baûng töø baûng NHAN
VIEN theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nöõ”. ( ñaët teân laø NV NU)
Trang 41
BÀI TẬP TẠO BẢNG
- Vaøo menu Query – choïn Make Table query – Nhaäp vaøo teân baûng môùi NV
NU - OK
- Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table seõ thaáy baûng
NV NU.
Ví duï :
B - Taïo Append Query duøng ñeå noái theâm töø baûng NHAN VIEN vaøo baûng
NV NU theo tieâu chuaån laø nhaân vieân “Nam”.
Trang 42
BÀI TẬP TẠO BẢNG
- Vaøo menu Query – choïn Append query – Nhaäp vaøo teân baûng môùi NV NU -
OK
- Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table NV NU.
Ví duï :
C - Delete Query duøng ñeå xoùa caùc maãu tin cuûa baûng NV NU theo tieâu
chuaån laø nhaân vieân “Nam” vaø sinh sau 1975.
- Vaøo menu
Query – choïn Delete query.
- Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table NV NU
Trang 43
BÀI TẬP TẠO BẢNG
Ví duï :
D - Taïo Update Query duøng ñeå caäp nhaät caùc maãu tin cuûa baûng SAN
PHAM theo tieâu chuaån : neáu MASP baét ñaàu laø kyù töï R thì taêng giaù 10%,
neáu MASP baét ñaàu laø kyù töï B thì taêng giaù 5%, coøn laïi giaûm giaù 20%
- Vaøo menu Query – choïn Update query.
- Baám Nuùt Run ñeå chaïyvaø choïn Yes. Kieåm tra trong table SAN PHAM.BÀI TẬP CSDL QLNS.MDB

1. SELECT QUERY (QUERY CHỌN)

Hiển thị danh sách những nhân viên có họ “Nguyễn”
1.
Hiển thị danh sách những nhân viên có họ “Trần” và có giới tính là Nam
2.
Hiển thị danh sách những nhân viên có 2 ký tự đầu là bất kỳ và có 4 ký tự sau là 0000
3.
Hiển thị danh sách những nhân viên ở phòng biên tập.
4.
Hiển thị danh sách có lương căn bản > 800000 và chỉ hiển thị các thông tin sau: MaNV, Họ và Tên
5.
NV, Tên CV, Tên PB (LCB = HSL x 290000).
6. Hiển thị danh sách những nhân viên có lương căn bản nằm trong khoản từ 600 đến 800 ngàn và có
tuổi < 30.
7. Hiển thị danh sách những nhân viên có hợp đồng dài hạn.
8. Hiển thị danh sách những nhân viên có dân tộc là kinh.
9. Hiển thị danh sách những nhân viên sinh trước ngày 01/01/1980
10. Hiển thị danh sách những nhân viên có ngày sinh nằm trong khoảng 01/01/1950 và 01/01/1980
11. Hiển thị danh sách những nhân viên có tuổi không nằm trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.
12. Hiển thị danh sách những nhân viên có chức vụ là trưởng phòng hoặc là phó phòng.
13. Hiển thị danh sách những nhân viên có giới tính là nữ
14. Hiển thị danh sách những nhân viên có địa chỉ ở quận 1.
15. Hiển thị danh sách những nhân viên có số điện thoại
16. Hiển thị danh sách những nhân viên không có số điện thoại
17. Hiển thị danh sách những nhân viên chưa biết số điện thoại
18. Hiển thị danh sách những nhân viên có tên lót là thị và có giới tính là nữHiển thị danh sách những
nhân viên có tên lót là văn và có giới tính là nam
Trang 44
BÀI TẬP TẠO BẢNG
19. Hiển thị danh sách những nhân viên ở phòng tổ chức có lương căn bản > 800000 ngàn, có giới tính là
nam và sinh trước năm 1950
20. Hiển thị những công việc có đơn vị tính là giờ
21. Hiển thị danh sách bảng chấm công nhân viên bao gồm các trường sau: MaNV, Họ và Tên NV, Tên
Công Việc, và Tiền Công với tiền công = số lượng x đơn giá theo tháng và năm hiện hành.
22. Tính tổng số nhân viên trong công ty
23. Tính tổng lương căn bản hàng tháng của nhân viên là bao nhiêu
24. Thống kê xem mỗi phòng ban gồm bao nhiêu người
25. Hiển thị danh sách những nhân viên nào đã làm việc trên 10 năm
26. Với mỗi phòng ban, liệt kê tên phòng ban (TENPB) và lương trung bình của các nhân viên làm việc
trong phòng ban đó
27. Lương trung bình của tất cả các nhân viên
28. Tính lương căn bản cao nhất và thấp nhất của nhân viên
29. Tính tổng lương của nhân viên trong quý 1 năm hiện hành. Chỉ hiển thị một số thông tin sau: MaNV,
Họ và Tên NV, Tổng lương.

2. QUERY CÓ THAM SỐ (PARAMETER)

1. Hiển thị các trường MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng
NHANVIEN theo tiêu chuẩn MANV nhập từ bàn phím.
2. Hiển thị các trường MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng
NHANVIEN theo tiêu chuẩn HONV nhập bất kỳ.
3. Hiển thị các trường MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng
NHANVIEN theo tiêu chuẩn HONV và TENNV nhập từ bất kỳ.
4. Hiển thị danh sách NHANVIEN có ngày sinh nằm trong khoản [từ ngày, đến ngày] với từ ngày đến
ngày được nhập từ bàn phím.
5. Hiển thị danh sách NHANVIEN với tên chức vụ được nhập từ bàn phím
6. Hiển thị danh sách NHANVIEN với tên phòng ban được nhập từ bàn phím
7. Hiển thị các thông tin sau MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, SOCONG, trong bảng
NHANVIEN và CHAMCONG với tháng và năm sinh được nhập vào bất kỳ.
8. Hiển thị các thông tin sau MANV, Họ và Tên NV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng
NHANVIEN theo tiêu chuẩn tuổi nằm trong khoảng [a,b] nhập từ bàn phím.
9. Hiển thị các thông tin sau MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng
NHANVIEN theo tiêu chuẩn tuổi nằm trong khoảng [a,b] nhập vào từ bàn phím và GIOITINH là
“Nam”
10. Hiển thị các thông tin sau MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH, LUONGCB của bảng
NHANVIEN theo tiêu chuẩn LUONGCB >= giá trị nhập vào từ bàn phím
11. Thống kê xem mỗi phòng ban có bao nhiêu nhân viên, hiển thị MAPB, TENPB, TSNV với MAPB
được nhập từ bàn phím
12. Hiển thị bảng lương nhân viên bao gồm các trường sau: MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH,
GIOITINH, LUONGCB, TIENCONG, TONGLUONG theo tháng và năm được nhập từ bàn phím
Trong đó:
LUONGCB = HSLUONG x 290000
TIENCONG = SOLUONG x DONGIA
TONGLUONG = LUONGCB + TIENCONG + PCCV

3. QUERY THAM KHẢO CHÉO (CROSSTAB QUERY)

1. Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban tổng lương căn bản của nam là bao nhiêu và của nữ
là bao nhiêu (Trong đó LuongCB=HSLuong x 290000)
Trang 45
BÀI TẬP TẠO BẢNG
Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban như vậy có bao nhiêu nhân viên có hợp đồng dài
2.
hạn và hợp đồng không dài hạn
Tạo Crosstab query thống kê xem tổng lương của từng nhân viên ở các tháng trong năm hiện hành
3.
bao gồm: MANV, HONV, TENNV (trong đó Tổng lương = (HSLuong x 290000)+(Socong x Dongia)
+PCCV)
Tạo Crosstab query thống kê xem tổng lương của từng nhân viên theo từng quý trong năm 2005 (trong
4.
đó Tổng lương = (HSLuong x 290000)+(Socong x Dongia)+PCCV)
Tạo Crosstab query hiển thị danh sách nhân viên bao gồm: MANV, Họ và Tên NV với tổng lương
5.
trong quý 1 của năm 2005
Tạo Crosstab query thống kê xem tổng tiền công theo từng quý của một nhóm công việc trong 1 năm
6.
nào đó với năm được nhập từ bàn phím (trong đó tổng công = Socong x Dongia )
Tạo Crosstab query thống kê hiển thị xem tổng số công của mỗi nhân viên là bao nhiêu trong năm
7.
hiện hành
Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi công việc như vậy có bao nhiêu nhân viên làm việc và mỗi
8.
phòng ban có bao nhiêu nhân viên làm công việc đó
Tạo Crosstab query thống kê xem mỗi phòng ban như vậy có bao nhiêu nhân viên làm việc với những
9.
trình độ nào

4. QUERY HÀNH ĐỘNG (ACTION QUERY)

1. Tạo Make Table Query với các field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH từ bảng
NHANVIEN, chỉ lấy những mẫu tin có năm sinh sau 1970
2. Tạo Make Table Query với các field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH từ bảng
NHANVIEN, chỉ lấy những mẫu tin có hợp đồng dài hạn và là Nam
3. Tạo Make Table Query với các field MANV, HONV, TENNV, NGAYSINH, GIOITINH từ bảng
NHANVIEN, chỉ lấy những mẫu tin có giới tính là Nam
4. Cập nhật hệ số lương tăng 0.03 cho những nhân viên có chức vụ trưởng phòng
5. Cập nhật đơn giá tăng 10% cho công việc bốc vác
6. Cập nhật lại tên phòng ban Tổ chức thành phòng Tổ chức hành chánh
7. Xóa dân tộc Bana
Trang 46
BÀI TẬP FORM
1. AUTO FORM COLUMNAR

B2: Đặt tên và lưu form.
B1: Forms new (chọn auto form dạng columnar),
chọn bảng, query làm nguồn dữ liệu
2. AUTO FORM TABULAR

B2: Đặt tên và lưu form.
B1: Forms new (chọn auto form dạng tabular),
chọn bảng, query làm nguồn dữ liệu.
3. FORM MAIN-SUB

B2: Chọn bảng main (Hóa Đơn), sau đó đưa lần lượt các field
B1: Forms new (chọn form wizard).
đưa sang cửa sổ bên phải, chọn next để tiếp tục.
BÀI TẬP FORM
B3: Tiếp tục chọn bảng sub (Chi Tiết Hóa Đơn), B4: Chọn bảng Hóa Đơn (main), bấm next để tiếp tục.
sau đó đưa lần lượt các field đưa sang cửa sổ bên
phải, chọn next để tiếp tục
B5: Chọn kiểu thể hiện theo dạng tabular hoặc B6: Chọn kiểu nền (back ground), bấm next để tiếp tục.
datasheet, chọn next để tiếp tục.
B7: Đặt tên, lưu form, bấm finish để kết thúc.
BÀI TẬP FORM
.


4. CHỈNH SỬA FORM.
ĐẶT TIÊU ĐỀ FORM (sử dụng công cụ label).
B2: Kéo rê chuột xuống phía dưới để tách phần
B1: Chọn form design, đặt con trỏ như hình bên.
header và detail như hình bên.
Chú ý: nếu không xuất hiện form header và form
footer, vào menu view form header/form footer.
B3: Chọn công cụ Label (Aa) trên bảng công cụ (tool B4: Chọn biểu tượng view trên thanh toolbar để
box), chọn font chữ, size chữ trên thanh format. xem lại form.
Chú ý: nếu không xuất hiện bảng tool box, chọn biểu
tượng trên thanh tool bar (menu view tool box).
BÀI TẬP FORM

SỬ DỤNG CÔNG CỤ TEXTBOX.
Ví dụ nối họnv và tênnv của form nhân viên sau: B1: Chọn form nhânviên  design.
B2: Xóa textbox, label Honv, Tennv
B3: chọn công cụ textbox (ab), sau đó nhập chuỗi B4: Sửa lại nhãn (Label) text 16 thành Họ và Tên
sau(=[HoNV]&” ”&[TenNV]) vào hộp textbox , tiếp nhân viên
tục nhập lại chuỗi Họ và tên cho nhãn Text16:
B5: Chọn biểu tượng view trên thanh toolbar để xem
lại form
SỬ DỤNG CÔNG CỤ COMMAND BUTTON.

Ví dụ: tạo hệ thống nút như sau: B1: Chọn form design, sau đó kéo form footer
xuống như hình bên.
BÀI TẬP FORM
B2: Chọn biểu tượng command button, sau đó vẽ 1 B3: Chọn mục Categories là Record navigator, Mục
nút. Lúc này xuất hiện 1 hộp thoại sau. Actions là Go to first record (quay về mẫu tin đầu)
Chú ý: Bật chế độ control wizards. B4: Chọn Picture, Text để thay đổi hình ảnh nút,
nhãn nút.
B5: Chọn finish để kết thúc. B6: tiếp tục lập lại các bước trên để tạo các nút Go
to last record (quay về mẫu tin cuối), Go to next
record (qua 1 mẫu tin), Go to previous record (quay
về 1 mẫu tin).
BÀI TẬP REPORT

1. Tạo query gồm các field sau: Tenkh, TenSP, Ngaylaphd, Soluong, Thanhtien, lưu và đặt tên là
DLTAM1.
2. Tạo một báo cáo group theo Tenkh, với dữ liệu lấy từ query DLTAM1, có dạng như sau:
3. Tạo query gồm các field sau: TenNV, TenSP, Ngaylaphd, Soluong, Dongia, Thanhtien, lưu và đặt tên
là DLTAM2.
4. Tạo report group theo TenNV, với dữ liệu lấy từ query DLTAM2, có dạng như sau:
5. Tạo query tham số gồm các field: MaHD, TenKH, MaSP, TenSP, Soluong, Dongia, HoNV, TenNV,
THÀNHTIỀN, yêu cầu mỗi lần thực thi query nhập vào 1 tham số là MaHD, lưu query là DLTAM3.
6. Tạo report với dữ liệu lấy từ query DLTAM3 có dạng như sau:
BÀI TẬP REPORT
7. Tạo query có tham số gồm các field: MaNV, TenNV, HoNV, Gioitinh, Diachi, Ngaysinh, Dienthoai,
TenKH, NgaylapHD, Soluong, Dongia, Thanhtien, yêu cầu mỗi lần thực thi nhập vào một giá trị là mã
nhân viên, lưu đặt tên là DLTAM4.
8. Tạo 1 report với dữ liệu lấy từ query DLTAM4 có dạng như sau.
9. Tạo query tham số gồm các field: MaHD, HoNV, TenNV, TenKH, MaSP, TenSP, Soluong, Dongia,
Thanhtien, yêu cầu mỗi lần thực thi nhập vào 1 giá trị là MaHD, lưu đặt tên là DLTAM5.
10. Tạo report vơí dữ liệu lấy từ query DLTAM5 có dạng như sau:
BÀI TẬP REPORT
BÀI TẬP MACRO
1. Tạo form theo mẫu sau:
− Tạo các macro gồm các chức năng sau: mở form khách hàng, mở form nhân viên, mở form hóa
đơn, mở form sản phẩm, close.
− Đặt các macro trên vào mỗi nút trong form.
− Lưu form, đặt tên form1.
2. Tạo form theo mẫu sau:
− Tạo macro nhóm gồm các chức năng: mở bảng NHANVIEN, mở bảng KHACHHANG, mở form
HOADON, mở form SANPHAM, thoát khỏi Access.
− Đặt các macro trên vào mỗi nút trong form.
− Lưu form, đặt tên form3.

3. Tạo form theo mẫu sau:
BÀI TẬP MACRO
− Tạo macro điều kiện gồm các chức năng sau:
o Bấm chọn option xem tổng hợp  combo box chon MaHD ẩn đi, khi bấm nút In báo cáo
thì sẽ in report báo cáo tất cả các hóa đơn
o Bấm chọn option xem chi tiet  combo box chon MaHD hiển thị, khi bấm nút In báo cáo
thì sẽ in ra report báo cáo đúng thông tin MaHD đã chọn trong combo box chọn MaHD.

4. Tạo form theo mẫu sau:
− Tạo macro điều kiện để lọc các sản
phẩm sau đây
o Bấm vào option chai  lọc các
sản phẩm có đơn vị tính là chai
o Bấm vào option lon  lọc các
sản phẩm có đơn vị tính là lon
o Bấm vào option hộp  lọc các
sản phẩm có đơn vị tính là hộp
o Bấm vào option tất cả  hiển
thị tất cả các sản phẩm.
5. Ví dụ các bước tạo menu lệnh trong access
− Tạo macro nhóm gồm các chức năng sau: mở bảng Sản phẩm, Nhân Viên, Khách hàng
− Menu view  tool bar  customize…
− Click chọn nút New trong thẻ tool bar
BÀI TẬP MACRO
− Đặt tên menu lệnh mới
− Chọn thẻ Commands
− Click chọn All Macro
− Click chọn các macro vừa tạo ở trên, sau đó kéo vào trong menu lệnh đã tạo ở trên
BÀI TẬP MACRO
− Click phải chuột lên macro vừa đưa vào thanh menu lệnh, chọn các mục sau
− Delete: xóa menu lệnh
− Chọn mục Name: để thay đổi tên menu lệnh
− Chọn mục Change button image: thay đổi biểu
tượng hình ảnh trên menu lệnh
− Chọn mục Text only: chỉ hiển thị tên menu lệnh
− Chọn Image and text: hiển thị tên và hình ảnh trên
menu lệnh đó
− Đóng bảng customize và đưa menu lệnh vừa tạo lên trên các thanh công cụ chương trình
6. Tạo menu lệnh sau đây:
Open Table Open Form Open Report Open Application Exit
Sản phẩm Lọc sản phẩm Hóa đơn KH Winword
Khách hàng Danh sách hóa đơn KH Danh sách sản phẩm Excel
Nhân viên

− Thực hiện lại các bước như ví dụ trên….Chọn thẻ Commands  click chọn new menu  Click
chọn new menu sau đó kéo sang menu vừa tạo ở bước trên
BÀI TẬP MACRO
− Click phải chuột lên menu nhóm trên để thay đổi tên thành Open Table
− Click chọn lại mục All Macro để đưa các macro sang làm các menu lệnh như ở ví dụ trước
− Lần lượt đổi tên lại các menu lệnh….
− Thực hiện tiếp tục cho các nhóm menu lệnh theo yêu cầu đề bài.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản