Bài tập về Andehit - xeton

Chia sẻ: phidoigabay940

Tài liệu tham khảo trắc nghiệm và ôn tập Hóa chuyên đề về Andehit - xeton

Nội dung Text: Bài tập về Andehit - xeton

BAI TAP ANDEHIT-XETON
Câu 1 : Chia m gam andehit thành 2 phần bằng nhau
-Phần 1 bị đốt cháy hoàn toàn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O
-Phần 2 cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được Ag kết tủa theo tỉ lệ mol
nandehit : nAg = 1 : 4 . Vậy andehít đó là
A : Andehit no, đơn chức B : Andehit no, hai chức
C : Andehit fomic D : Không xác định được
Câu 2 : Đốt cháy một hỗn hợp các andehit đồng đẳng thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì đó là dãy đồng đẳng
A : Andehít no , đơn chức B : Andehit no, mạch vòng
C : Andehit no , hai chức D : Cả A , B , C đều đúng
Câu 3 : Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây ?
A : Phân tử HCHO có cấu tạo phẳng , các góc HCH và HCO đều xấp xỉ 1200 . Tương tự liên kết C = C , liên kết C
= O gồm 1 liên kết (xich ma) o và 1 liên kết (pi) , liên kết xich ma bền còn liên kết pi kém bền ; tuy nhiên khác với liên
kết C = C , liên kết C = O phân cực mạnh
B : Khác với rượu metylic và tương tự như metylclorua , andehit fomic là chất khí vì không có liên kết hidro liên
phân tử
C : Tương tự như rượu metylic và khác với metylclorua , andehhit fomic tan tốt trong nước vì trong nước HCHO tồn
tại chủ yếu dạng HCH(OH)2 (do phản ứng cộng nước) dễ tan , nếu còn phân tử HCHO thì phân tử này cũng tạo được
liên kết hidro với nước.
D : fomon hay fomalin là dung dịch chứa 37 – 40% HCHO trong rượu
Câu 4 : Phản ứng ngưng tụ 2 phân tử etanal để tạo thành hợp chất andol ( vừa có nhóm andehit vừa có nhóm rượu )
được thực hiện với chất xúc tác là
A : AlCl3 B : Ni C : Axit D : Bazơ
Câu 5 : Trong nhiều tinh dầu thảo mộc có những andehit không no tạo nên mùi thơm cho các tinh dầu này . Ví dụ tinh
dầu quế có andehit xinamic C6H5CH=CH-CHO , trong tinh dầu xả và chanh có xitronelal C9H17CHO . Có thể dùng hoá
chất nào để tinh chế các andehít trên ?
A : AgNO3/ NH3 B : Cu(OH)2 / NaOH
C : NaHSO3 bão hoà và HCl D : H2(Ni ,t0)
Câu 6 : Công thức phân tử của andehit có dạng tổng quát CnH2n+2-2a -2kOk . Hãy cho biết phát biểu sai ?
A : Các chỉ số n , a , k có điều kiện n > 1 ; a > 0 ; k > 1
B : Nếu a = 0 ; k = 1 thì thu được andehit no , đơn chức
C : Nếu andehit hai chức và một vòng no thì công thức phân tử có dạng CnH2n-4O2 n > 5
D : Tổng số liê kết pi ( ) và vòng trong công thức cấu tạo là a
Câu 7 : Tỉ khối hơi của 2 andehit no , đơn chức đối với oxi < 2 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai andehit
trên thu được 7,04 gam CO2 . Khi cho m gam hỗn hợp trên phản ứng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu
được 12,96 gam Ag . Công thức phân tử của hai andehit và thành phần % khối lượng của chúng là
A : CH3CHO : 27,5% ; CH3CH2CHO : 72,5% B : HCHO : 20,5% ; CH3CHO : 79,5%
C : HCHO : 3,82% ; CH3CH2CHO : 96,18% D : Cả A và C
Câu 8 : Cho sơ đồ :
Vậy X là :
A : CH3-CH=CH2 B : CH2=CH-CH2-CH3
C : CH3-CH=CH-CH3 D : Xiclo propan
Câu 9 : Cho chất A và H2 đi qua Ni nung nóng thu được chất B . Chất B có tỉ khối hơi đối với NO bằng 2 . Hoá lỏng
chất B và cho 3 gam chất lỏng B tác dụng với Na dư thu được 0,7 lít H2 ở 00C và 0,8 atm . Cho 2,8 gam chất A tác
dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư tạo ra 10,8 gam Ag . Công thức phân tử của A là
A : C2H3CHO B : C2H5CHO
C : CH3CHO D : HCHO
Câu 10: Hợp chất có công thức phân tử C3H6O tác dụng được với Na , H2 , trùng hợp . Vậy C3H6O có thể là :
A : Propanal B : Axeton C : Rượu Anlylic D : Etylvinylete
Đề 11-12-13 : Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm 2 andehit đồng đẳng liên tiếp thu được 17,92 lít
CO2(đktc) và 14,4 gam H2O . Nếu cho 9,6 gam hỗn hợp trên tác dụng với AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam Ag kết
tủa . Nếu lấy 9,6 gam hỗn hợp trên cho phản ứng cộng với H2 hoàn toàn thu được hỗn hợp X1 gồm 2 chất mới . Đốt
cháy hoàn toàn X1 thu được V lít CO2(đktc) và m, gam H2O
Câu 14 : Công thức của 2 andehít là
A : CH3CHO và CH3CH2CHO B : HCHO và CH3CHO
C : O=CH-CH=O và O=C-CH2-CH=O D : CH3CH2CHO và C3H7CHO
Câu 15 : Khối lượng tính bằng gam của Ag thu đươc là
A : 75,6g B : 54,0g C : 5,4g D : 21,6g
Câu 16 : Giá trị V(CO2) và m, (H2O)
A : 17,92 lit và 14,4 g B : 8,96 lít và 11,7g
C : 4,48 lit và 7,2 g D : 8,96 lit và 7,2g
Câu 17 : Cho hỗn hợp metanal và hidro đi qua ống đựng Ni nung nóng . Dẫn toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng vào bình
nước lạnh để làm ngưng tụ hoàn toàn hơi của chất lỏng và hoà tan chất khí có thể tan được , khi đó khối lượng của
bình tăng 8,65g . Lấy dung dịch trong bình này đem đun với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 32,4 gam Ag ( các
phản ứng xảy ra hoàn toàn) . Khối lượng metanal ban đầu là :
A : 7,60g B : 7,25g C : 8,25g D : 8,40g
Câu 18 : Một rượu no có công thức thực nghiệm (C2H5O)n . Vậy công thức phân tử của rượu là
A : C6H15 O3 B : C4H10O2 C : C4H10O D : C6H14O3
Câu 19 : Cho hỗn hợp gồm không khí (dư) và hơi của 24 gam metanol đi qua chất xúc tác là Cu nung nóng , người ta
thu được 40 ml fomalin 36% có khối lượng riêng d = 1,1g/ml . Hiệu suất của quá trình trên là
A : 80,4% B : 70,4% C : 65,5% D : 76,6%
Câu 20 : Cho 0,94g hỗn hợp 2 andehit no, đơn chức kế tiếp trong cùng một dãy đồng đẳng (không chứa andehit
fomic) tác dụng với dung dịch với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 3,24 gam Ag . Công thức phân tử 2
andehit là
A : HCHO và CH3CHO B : CH3CHO và C2H5CHO
C : C2H5CHO và C3H7CHO D : C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 21 : Hỗn hợp A gồm metanal và etanal . Khi oxi hoá m gam A (hiệu suất 100%) thu được hỗn hợp B gồm 2 axit
hữu cơ tương ứng có dB/A = a . Giá trị của a trong khoảng
A : 1,45 < a < 1,50 B : 1,26 < a < 1,47 C : 1,62 < a < 1,75 D : 1,36 < a < 1,53
Câu 22 : Phương pháp nào sau đây được dùng trong công nghiệp để sản xuất HCHO ?
A : Oxi hoá metanol nhờ xúc tác Cu hoặc Pt
B : Oxi hoá metanol nhờ xúc tác nitơ oxit
C : Thuỷ phân CH2Cl2 trong môi trường kiềm hoặc nhiệt phân (HCOO)2Ca
D : Phương pháp A và B
Đề 23-24-25 : Hỗn hợp Y gồm 2 andehit đồng đẳng liên tiếp . Đốt cháy hoàn toàn 2,62 gam hỗn hợp Y thu được
2,912 lit CO2(đktc) và 2,344 gam H2O . Nếu cho 1,31 gam hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì
thu được m gam Ag
Câu 23 : Hai andehit thuộc dãy đồng đẳng
A : Chưa no 2 chức có liên kết pi ở mạch cacbon
B : No đơn chức
C : No 2 chức
D : Chưa no đơn chức có 1 liên kết pi ở mạch cacbon
Câu 24 : Công thức phân tử của 2 andehit là
A : CH2O , C2H4O B : C3H4O , C4H6O C : C2H4O , C3H6O D : C3H6O , C4H8O
Câu 25 : Khối lượng Ag thu được là
A : 5,4g B : 10,8g C : 1,08g D : 2,16g
Câu 26 : Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử CxHyO2 có MA < 90 dvC , A tham gia phản ứng tráng gương và có
thể tác dụng với H2/Ni,t0 sinh ra một ancol có cacbon bậc bốn trong phân tử . Công thức cấu tạo của A là
A : (CH3)3CCHO B : (CH3)2CHCHO
C : (CH3)3C-CH2-CHO D : (CH3)2CH-CH2-CHO
Câu 27 : Hỗn hợp X gồm 2 andehit A và B . Oxi hoá 7,2 gam hỗn hợp X bằng dung dịch AgNO3 dư trong NH3 sau đó
axit hoá thu được 2 axit tương ứng . Trung hoà hết lượng axit bằng dung dịch NaOH , sau đó nung nóng hỗn hợp với
vôi tôi xút thu được 3,36 lít hỗn hợp khí , cho hỗn hợp khí vào 300 ml dung dịch KMnO4 1M trong H2SO4thấy thể tích
hỗn hợp giảm đi 1/3 đồng thời màu tím của dung dịch bị nhạt màu. Biết số nguyên tử cacbon trong A lớn hơn trong B
một nguyên tử (các khí đều đo ở đktc) . Cho biết công thức cấu tạo của A và B
A : HCHO và CH3CHO B : CH3CHO và C2H5CHO
C : CH2=CH-CHO và CH3-CHO D : kết quả khác
Câu 28: Cho 3,6 gam ankanal X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 , lượng Ag sinh ra cho tác dụng hoà
toàn với dung dịch HNO3 đặc thu đựoc 2,8 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở 136,50C , áp suất 1,2 atm) . Công
thức phân tử của ankanal là
A : HCHO B : CH3CHO C : C2H5CHO D : Kết quả khác
Câu 29 : Cho 4,2 gam một andehit A mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được hỗn hợp muối B .
Nếu cho lượng Ag sinh ra tác dụng với dung dịch HNO3 đặc tạo ra 3,792 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở 270C ,
áp suất 740mmHg) tỉ khối hơi của A so với nitơ nhỏ hơn 4 . Mặt khác khi cho 4,2 gam A tác dụng với 0,5 mol H2(Ni t0)
thu được chất C với hiệu suất 100% . Cho C tan vào nước được dung dịch D . cho 1/10 dung dịch D tác dụng với Na
cho 12,04 lít H2(đktc) . Công thức phân tử của A là
A : C2H5CHO B : CH3CHO C : C2H3CHO D : Kết quả khác
Câu 30 : Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O2 và chỉ chứa một loại nhóm chức . Từ X và các chất vô cơ
khác , bằng 3 phản ứng liên tiếp có thể điều chế được cao su Buna . Công thức cấu tạo có thể có của X là :
A : O=CH-CH2-CH2-CH=O B : HO-CH2-C=C-CH2-OH
C : CH3-CO-CO-CH3 D : Cả A , B , C đều đúng
Câu 31 : Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai andehit no , đơn chức , kế tiếp trong cùng một dãy đồng đẳng tác dụng hết với
dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag . Công thức phân tử hai andehit là :
A : HCHO và CH3CHO B : CH3CHO và C2H5CHO
C : C2H5CHO và C3H7CHO D : C3H7CHO và C4H9CHO
Câu 32 : Hợp chất hữu cơ X khi đun nóng nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được sản phẩm Y . Y tác dụng
được với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH . đều cho 2 khí vô cơ . Hợp chất X là
A : HCHO B : HCOOH
C : HCOONH4 D : Cả A , B , C đều đúng
Câu 33 : Ba chất hữu cơ X , Y , Z có công thức phân tử dạng (CH2O)n với n < 3 . Cho biết
- X chỉ tham gia phản ứng tráng gương
- Y Vừa tham gia phản ứng tráng gương , vừa phản ứng với Na
- Z tác dụng với NaHCO3 vừa đủ , làm bay hơi nước của dung dịch sau phản ứng , sản phẩm khan còn lại có thể
tiếp tục tác dụng với Na . Oxi hoá Z ở điều kiện thích hợp tạo thành hợp chất chỉ chứa một loại nhóm chứ c . Đốt cháy
hoàn toàn X , Y , Z với số mol bằng nhau thì số mol nước thu được từ X nhỏ hơn từ Y và số mol nước thu được từ Y
nhỏ hơn từ Z . Hãy xác định công thức cấu tạo của X , Y , Z
A : CH3-CHO ; HO-CH2CH2-CHO ; CH3COOH
B : C2H5-CHO ; HO-CH2-CH2-OH ; HO-CH2-COOH
C : HCHO . HO-CH2-CHO , HO-CH2-CH2COOH
D : Kết quả khác
Câu 34 : Các hợp chất hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tố cacbon , hidro và oxi là M , N , P , Q đều có khối lượng
phân tử bằng 60 dvC . Các chất N , P , Q tác dụng được với Na giải phóng H2 . Khi oxi hoá N ( có xúc tác) tạo thành
sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương . Chất P tác dung được với dung dịch NaOH . Chất Q có khả
năng tham gia phản ứng tráng gương Chất M không tác dụng với Na , không tác dụng với dung dịch NaOH và không
tham gia phản ứng tráng gương . Các chất M , N , P ,Q có thể là :
M N P Q
A CH3OC2H5 C3H7OH CH3COOH HOCH2CHO
B C3H7OH CH3OC2H5 HOCH2CHO CH3COOH
C HOCH2CHO CH3COOH CH3OC2H5 C3H7OH
D Kết quả Khác
Câu 35 : Hai hợp chất hữu cơ X và Y đồng chức chứa các nguyên tố C , H , O khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong
NH3 thì 1 mol X hoặc Y tạo ra 4 mol Ag . Khi đốt chấy X và Y thì tỉ lệ số mol O2 tham gia phản ứng đốt cháy , CO2 và
H2O tạo thành như sau
- Đối với X : n(O2) : n (CO2) : n (H2O) = 1 : 1 : 1
- Đối với Y : n (O2) : n (CO2) : n (H2O) = 1,5 : 2 : 1
Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là
A : CH3CHO và HCHO B : HCHO và C2H5CHO
C : HCOOH và HCHO D : HCHO và O=CH-CH=O
Câu 36 : Cho hợp chất hữu cơ X (phân tử chỉ chứa C , H , O và một loại nhóm chức) . Biết khi cho 5,8 gam X tác
dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 43,2 gam Ag . Mặt khác 0,1mol X sau khi được hidro hóa hoàn toàn
phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na . Công thức cấu tạo của X là
A : HCOOH B : CH3CHO C : O=CH-CH=O D : CH2=CH-CHO
Câu 37 : Cho 13,6 gam một hợp chất hữu cơ X chứa C , H , O tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO3 2M trong
NH3 thu được 43,2 gam Ag . Biết tỉ khối hơi của X so với oxi bằng 2,125 . Xác định công thức cấu tạo của X
A : CH3CH2CHO B : CH2=CH-CH2-CHO
C : CH=C-CH2CHO D : CH=C-CHO
Câu 38 : Một hợp chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố C , H , O chỉ chứa một loại nhóm chứ c . khi cho 0,01 mol Y tác
dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 4,32 gam Ag . Y có cấu tạo mạch thẳng và chứa 37,21% oxi về khối
lượng . Công thức cấu tạo đúng của Y là
A : HCHO B : CH3CHO C : O=CH-CH=O D : O=CH-(CH2)2CH=O
Câu 39 : Cho 0,1 mol andehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thì cần 6,72 lít H2(đktc) và thu được sản phẩm Y . Cho toàn
bộ lượng Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc) . Mặt khác lấy 8,4 gam X tác dụng với dung dịch
AgNO3 dư thu được 43,2 gam Ag . Xác định công thức cấu tạo của X và Y
A : CH3CHO và C2H5OH B : C2H2(CHO)2 và HOCH2CH(CH3)CH2OH
C : C2H2(CHO)2 và HO-CH2(CH2)2CH2OH D : Cả B và C
Câu 40 : Chất hữu cơ X chứa C , H , O trong đó hidro chiếm 2,439% về khối lượng . Khi đốt cháy X thu được số mol
của H2O bằng số mol của X đã bị đốt cháy . Biết 0,1 mol X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu
được 43,2 gam Ag . Xác định công thức cấu tạo của X
A : HCOOH B : CH3CHO C : CH=C-CHO D : O=CH-C=C-CH=O
Câu 41 : Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X (chứa C , H , O) tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong
NH3 thu được 7,2 gam Ag . Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X
A : CH3CHO B : C2H5CHO C : HCHO D : C3H7CHO
Câu 42 : Cho 3 hợp chất hữu cơ X , Y , Z . Biết X chứa 3 nguyên tố C, H ,Cl trong đó clo chiếm 71,72% theo khối
lượng . Y chứa 3 nguyên tố C , H , O trong đó oxi chiếm 55,71% theo khối lượng . Khi thuỷ phân X trong môi trường
kiềm hoặc hidro hoá Y đều thu được hợp chất Z . Xác định công thức cấu tạo của X , Y , Z
A : CH3Cl , HCHO , CH3OH B : C2H5Cl , CH3CHO , C2H5OH
C : C2H4Cl2 , (CHO)2 , C2H4(OH)2 D : Kết quả khác
Câu 43 : X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức chứa C , H , O . Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 4 mol oxi và thu
được CO2 và hơi H2O có thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) . Xác định công thức cấu tạo có
thể có của X
A : CH3-CH2-CHO hoặc (CH3)2CO B : CH2=CH-CH2-OH
C : CH2=CH-O-CH3 D : cả A , B , C
Câu 44 : Đốt cháy hoàn toàn 0,059 gam hợp chất hữu cơ X chỉ thu được 0,140 gam CO2 và 0,072 gam H2O . Tỉ khối
hơi của X đối với oxi bằng 2,31
1-Lập công thức phân tử của X
A : C3H6O B : C2H6O2 C : C4H10O D : C5H12O
2- Lấy 7,4 gam hợp chất X đem oxi hoá hoàn toàn thành hai chất Y và Z . Chất Y có phản ứng tráng gương . Chất Z bị
trung hoà bởi 100 ml dung dịch NaOH 0,1M . Công thức cấu tạo thu gọn của Y và Z
A : CH3CHO và CH3COOH B : HCHO và HCOOH
C : C3H7CHO và C3H7COOH D : Kết quả khác
Câu 45 : Cho 47,84 gam rượu etylic tác dụng với hỗn hợp K2Cr2O7/H2SO4 . Sản phẩm của phản ứng được tách ngay ra
khỏi môi trường phản ứng bằng phương pháp chưng cất và dẫn vào dung dịch AgNO3/NH3 dư . Sau khi kết thúc phản
ứng , thu được 124,2 gam Ag . Tính hiệu suất của phản ứng oxi hoá rượu etylic
A : 55% B : 70% C : 75% D : Kết quả khác
Câu 46 : X là hợp chất hữu cơ chứa C , H , O . Biết X có phản ứng tráng gương và phản ứng với dung dịch NaOH .
Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 3a mol CO2 và H2O . X là
A : HCOOH B : HCOOCH3 C : CHO-COOH D : CHO-CH2-COOH
Câu 47 : Có thể dùng nước Brom để phân biệt
A : Andehit no và xeton no B : Andehit no và rượu không no
C : Phenol và anilin D : A hoặc C
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản