BÀI TẬP VỀ AXIT CACBOXYLIC

Chia sẻ: chelsea6811

Tham khảo tài liệu 'bài tập về axit cacboxylic', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ AXIT CACBOXYLIC

 

  1. BÀI TẬP VỀ AXIT CACBOXYLIC  CH 3COO 2 Ca  H 2 SO4  CaSO4  2CH 3COOH  1. o t CH 3COOH  CH 4  CO2  2. Vôi tôi CH 3COOH  2 NaOH  CH 4  Na2CO3  Hoặc to á s' CH 4  Cl2  CH 3Cl  HCl  3. CH 3  Cl  2 Na  Cl  C3 H 7  C4 H 10  2 NaCl  4. Cracking C4 H10  C3 H 6  CH 4  5. 600o C CH 3  CH  CH 2  H 2 O  CH 3  CH (OH )  CH 3  6. o t CH 3  CH  CH 3  CuO  CH 3  C  CH 3  Cu  H 2O  | P 7. O OH C2 H 4  HBr  C2 H 5 Br  8. ruou C2 H 5 Br  KOH dd  C2 H 4  KBr  H 2O  9. o t C2 H 5 Br  NaOH d  C2 H 5OH  NaBr  10. C2 H 5OH  HBr  C2 H 5 Br  H 2O  11. o t CH 3  CH 2  OH  CuO  CH 3  CHO  H 2O  Cu  12. Ni CH 3  CHO  H 2  CH 3  CH 2  OH  13. 1 2 Mn CH 3  CHO  O2  CH 3COOH  14. 2 15. CH 3COOH  NaOH  CH 3COONa  H 2 O 
  2. Cracking C3 H 8  CH 4  C2 H 4  16. C2 H 4  Br2  C2 H 4 Br2  17. 18. 19. 20. Hoặc 21. 1500o C 2CH 4  C2 H 2  3H 2  22. Làm lanh nhanh 23. 24. 25. 26. 27. 28.
  3. 29. 30. 31. CH 2  CH  COOH  ROH ‡ ˆˆ † CH 2  CH  COOR  H 2O ˆˆ 32.     nCH 2  CH  COOR   CH 2  CH    |   33.  COOR n   lên men giam C2 H 5OH  O2  CH 3COOH  H 2O  34. CH 3COOH  NaOH  CH 3COONa  H 2O  35. o Vôi tôi, t 36. CH 3COONa  NaOH  CH 4  Na2CO3  o 1500 C 2CH 4  C2 H 2  3H 2  37. Làm lanh nhanh HgSO4 C2 H 2  H 2O  CH 3CHO  38. 80o C 1 Mn 2 CH 3CHO  O2  CH 3COOH  39. 2 40. CH 3COOH  CH  CH  CH 3COOCH  CH 2  CH 3COOCH  CH 2  NaOH  CH 3COONa  CH 3CHO  41.  H  C6 H10O5 n  nH 2O  nC6 H12O6 42. len men ruou C6 H12 O6  2C2 H 5OH  2CO2 43.
  4. o t CH 3  CH 2  OH  CuO  CH 3CHO  Cu  H 2O  44. 1 Mn 2 CH 3CHO  O2  CH 3COOH  45. 2 o t cao 46. CH 3COOH  CH 4  CO2   các oxit nito CH 4  O2  HCHO  H 2O  47. 600-800oC 1 Mn 2 HCHO  O2  HCOOH  48. 2 o t HCOOH  2  Ag  NH 3 2  OH   NH 4  2 CO3  2 Ag  2 NH 3  H 2O  49.    H loang 50. C12 H 22 O11  H 2 O  C6 H 12O6  C6 H 12O6  to Glucozơ Fructozơ 51. 52. 53. len men ruou C6 H12 O6  2C2 H 5OH  2CO2 54. xtdb 2C2 H 5OH  C4 H 6  2 H 2O  H 2  55. o Ni ,t nCH 2  CH  CH  CH 2   CH 2  CH  CH  CH 2  n  56. p
  5. 57. xt Br   CH 2 3  Br  2 NaOH  HO   CH 2 3  OH  2 NaBr  58. 59. 60. HOOC  CH 2  COOH  2 NaOH  NaOOC  CH 2  COONa  2 H 2O  61. o CaO ,t NaOOC  CH 2  COONa  2 NaOH  CH 4  2 Na2CO3  62. á s' CH 4  Cl2  CH 3Cl  HCl  63. CH 3Cl  2 Na  ClC2 H 5  C3 H 8  2 NaCl  64. Dehidro C3 H 8  CH 2  CH  CH 3  H 2 65. á s' R  CH 3  Cl2  RCH 2  Cl  HCl  66. o t R  CH 2  Cl  NaOH loang  RCH 2  OH  NaCl  67. o t RCH 2  OH  CuO  RCHO  Cu  H 2O  68. 1 Mn 2 RCHO  O2  RCOOH  69. 2 RCOOH  NaOH  RCOONa  H 2O  70. vôi tôi RCOONa  NaOH  RH  Na2CO3  71. to
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản