Bài tập về câu gián tiếp

Chia sẻ: monsterpik

Bài tập về câu gián tiếp * Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp. 1. “ I went to see him yesterday”, she said. She said 2. “ I don’t want to meet him again”, she said She said… 3. “ Can you swim?”, he asked me. He asked me 4. He explained, “ I didn’t break the vase”. He expained My mother said, “ I am cooking now”. My mother said

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản