Bài tập về học phần Đại số tuyến tính

Chia sẻ: Huỳnh Quang Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

2
595
lượt xem
269
download

Bài tập về học phần Đại số tuyến tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh cao đẳng đại học - BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ĐẠI HỌC THĂNG LONG - Học kỳ I.Tài liệu tha khảo đại số tuyến tính về Ma trận - Định Thức. Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về học phần Đại số tuyến tính

 1. PHAN HUY PHIJ • NGUYEN DOAN TUAN BAI TAP DAI SO TUYEN TINH NHA XUAT BAN HAI HOC QUOC GIA HA NOI
 2. Chin trach nhiem xual bcin doe: Gicim NGUYEN VAN THOA Tong bien Op: NGUYEN THIEF N GIAP Bien tap: HUY CHU DOAN 'MAN NGOC QUYEN Trinh bay Ilia: NGOC ANH BAI TAP DAI sq TUYEN TINH Ma s6: 01.249.0K.2002 In I .501) cudn, tai Xtiiing in NXI3 Giao thong van tai S6 xuat ban: 49/ 171/CXS. S6 Inch ngang 39 KH/XB In xong va Opt [Yu chi& CM/ I narn 2002.
 3. Lai NOI DAU Mon Dai s$ tuygn tinh dude dua vao giang day a hau hat cac trUnng dai hoc va cao dang nhtt 1a mot mon hoc cd se; can thigt d@ tigp thu nhUng mon hoc khan. Nham cung cap them mot tai lieu tham khao phut vu cho sinh vien nganh Toan vi cac nganh Ki thuat, chting Col Bien soan cugn "BM tap Dai so tuygn tinh". Cugn each dude chia lam ba chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ma trail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, he phticing trinh tuygn tinh - Dang than phttdng. Trong mOi chudng chung toi trinh bay phan torn tat lY thuyat, cac vi du, cac hal tap W giai va cugi mOi chudng c6 phan hudng dan (HD) hoac dap s6 (DS). Cac vi du va bai tap &roc chon be a mac an to trung binh den kh6, c6 nhUng bai tap mang tinh 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nham gain sinh vien higu sau them mon lice. Chung toi xin cam on Ban bien tap nha xugt ban Dai hoc Qugc gia Ha Nei da Lao digt, kien de cugn sach som dude ra mat ban doe. Mac du chting tea da sa dung 'Lai lieu nay nhigu narn cho sinh vien Toan Dal hoc Su pham Ha NOi va da co nhieu co gang khi bier, soon, nhUng chat than con có khigm khuygt. Cluing toi rat mong nhan dude nhUng y kin clang gap cna dee gia. Ha N0i, thcing 3 !Lam 2001 NhOni bien soan 3
 4. rvikic LUC 7 Chubhg .1: DINH THOC - MA TRA:N 7 A - Tom tat ly thuyeet 7 §1. Phep th6 § 2. Dinh thitc 10 § 3. Ma tram 12 B - Vi dn 35 C - Bei tap 43 D HtiOng dein hoac clap so Chudng 2. KHONG GIAN VECTO - ANH XA TUYEN TINH 57 PHUGNG TRINH TUYEN TINH • 57 A - TOrn tat ly thuyeet 57 §1. Kh8ng gian vec to 61 §2. Anh xa tuyeen tinh 64 § 3. He phydng trinh tuy6n tinh 67 §4. Can true caa tai ding cku 71 B Vi dtt 96 C - Biti tap 96 §1. 'thong gian vec to va anh xa tuyeen tinh 104 §2. He pinking trinh tuy6n tinh 106 §3. Cau tit cna melt tu thing calu 110 D. Illidng sign ho(tc clap s6 5
 5. §1. Khong gian vec td va anh xn tuyin tinh 11( § 2. He phudng trinh tuyeit tinh 12'; §3. Cau trite dm mot tg ang cau 12Z Chtedng DANG TOAN PHUONG - KHONG GIAN VEC TO OCLIT VA KHONG GIAN VEC TO UNITA 134 A. Tom Vitt 1t thuyeet 134 §1. Dang song tuy6n tinh aol xUng va dang town phuong 139 § 2. Killing gian vec to gent 135 §3. Khong gian vec to Unita 142 B. Vi du 14E C - Bai DM 174 D. Hitting dan hotic ditp so 179 Tai lieu them khan 192 6
 6. Chuang 1 DINH THUG - MA TRAN A - TOM TAT Lt THUYET §1. PHEP THE n} len chinh no duet goi la Met song anh o tit tap 11, 2, met phep the bac n, ki hieu la '1 2 3 a2 G G 3 I \ 15 del a, = a(1), 0 2 = a( 2),..., a„ = a(n). Tap cac phep the bac n yeti phep nhan anh xa lap thanh met nhom, goi la nh6m del xeing bac n, ki hieu S. S6 cac Olen t3 cua nhom S„ bang n! = 1, 2... n. Khi n > 1, cap s6 j} (khong thu tv) dude pi IA met nghich the cem a n6u s6 - j) (a, a) am. Phep the a &foe goi la than - ndeM s6 nghich thg. cim a chan, a &toe goi la phep the le n6u s6 nghich the ciaa a le. 1 neM s la phep the chan Ki hieu sgna = -1 net} a la phep th6 le va sgna goi IA deu am, phep the a. Neu a vat la hai phOp the = sgn(a) . sgn( ). cling bac, thi sgn(a Phep the a chicly goi IA met yang xich do dai k n6u c6 k s6 i„ coo = 1 2 , coo = i3, a(ic) = i1 • - • , i k doi mot khac nhau dr 7
 7. va a(i) = i vdi moi i x i„ i k . Vong )(felt do dttoc ki hieu IA i k ). M9i phep th6 dau &tan tfch the thanh tfch nhung yang xfch doe lap. Met vOng xfch do dal 2 dude goi IA met chuygn trf. Vong xfch ••• , i k ) phan tfch chive thanh tfch 0 1 , § 2. DINH THUG I. Gia sit K IA met trueng (trong cuan sich nay to din yau xet K la &Ong s6thvc K hoac truang s6 phitc C). Ma tran kidu (m, n) vdi cox phan tit troll twang IC la met bang chit nhat gfim m hang, n cet cac phan tit K, i = 1,m, j = 1,n. Tap cac ma tran kidu (m, n) chive kf hieu M(m, n, R). Ma trail vuong cap n IA ma tran co n dong, n cot. Tap cac ma trail vu8ng cap n vdi cac phan tit thuoc truong K ki hiOu IA Mat(n, K). 2. Cho ma tr4n A vuong cap n, A = (ad, i, j = 1, 2, ..., n. Dinh thitc ciia ma tran A, kf hieu det A la met flan tit dm K dude xac dinh nhu sau: detA = zsgn(a)a mo) Sn E 3. Tinh eh& ceta Binh that a) Neu dgi cho hai dong (hoac hai cot) nao do cim ma tram A, thi dinh auk cim no ddi da:u. b) N6u them veo met dong (hoac met cot) cim ma tran A met to hdp tuygn tinh cim nhUng thing (hoac nhung khac, thi dinh auk khong thay ddi. 8
 8. • phan tfch thanh tong, thi c) Ngu mot Bong (hay mot dinh thitc dU9c phan tfch thanh tong hai dinh thfic, cv th6: an, an ail f a21 +a lci a2„ de a,,, + an i ‘a n„ a ll a ll a l; ...a 1 ,„ a21 ...a2 n a 21 21 + de t = det —a 1111/ " S ' Ill " S IM / a do d) Cho A = (It o ) Mat(n, K), thi = b) = a ij &toe E goi la ma tran chuy6n vi cim A. Ta co detA = detA t . 4. Cdch tinh dinh that a) Cho ma tran A Mat(n, K). Kf hi'911 M i; la dinh that cua E ma trail alp (n-1) nhan dine bAng cach gach be clOng thU i, cot thu j cut ma tram A vb. Aij = (-1)H M u clucic g9i la pha'n phu dai s6cUa phgn to a ii cna ma trait A. Ta có CAC tong thtic: O ngu i k det A ngu i = k ngu i x k O det A ngu i = k Nhu fly detA = EamAki (k = 1, 2, ... n) 1=1 heat detA = Z a ik A ik /=1 9
 9. CUT thac tit throe goi la cang thdc khai trim dinh tilde theo (long hay theo cot. b) Dinh 1ST Laplace Cho ma Iran A = (a, J ) c Mat(n, K). Vo; rn6i bQ 1 s i,
 10. aln 811 a19 aon a99 a, 1 A= arnn, amt amt 2. Cac phep todn tren Mat(m, n, Cho A = (a y ), B= (b, j ) thuOc Mat(m. n, K) Ta có: a) Ma tran C = (cg) a do c y = a ii + &toe goi la tong cua hai ma tran A va B va ki hien la A +B. a do d i; = a ij - Ma tran D= (d,,) dude goi la hiOu cila ma trail A va B va Id hi'eu la A - B. ma trail kA c8 cac phAn to la (ka ii ) duoc goi b) Vdi k E At, la tick cua ma tran A vdi ph&n td k cua trudng K. A = (a ii ) c Mat(m, n, K) va c) Neu B = (bp( ) e Mat(n, p, K) thi Mat(m, p, K) ma cac phAn tit &tele xac dinh INN ma tran A . B E a do AB = (c, k ), e ik = Zaijbjk 5=1 &toe goi litich caa hai ma tram B ye. A. Vol A, B e Mat(n, K), to có det(AB) = detA. detB. 11
 11. d) Tap Mat(n, K) con ma tran yang cap n vdi phep toan cOng lap thanh mot nhom giao hoan, con vdi phep Wan rang ma tran va phep nhan ma trail lap thanh mat vanh khong giao hodn, co don vi. 3. Hang ctia ma tran; Ma trim nghich ddo Gig A Mat(m, n, K), ta dinh nghia hang ciat ma tran A E la cap cao nhgt cua dinh thric con khgc khong rut ra W ma tran A. KM A E Mat(n, K) va hang A = n (ta cling dung ki hi3u hang A la rang A) thi ma tran A goi la khong suy bign, khi do detA * 0 va ton tai duy nhgt ma tran B thuOc M(n, K) A.B = B.A = I„; d do I. lit ma trail don vi. Ma tran B &roc goi 11 ma tran nghich dgo cna ma tran A va ki hi3u la A'. Gig su A= (A u )la ma trail plw hpp cim ma tran A = (ad, A b la Olga Ow dal see mitt phgn ht a ii ; A t la ma tran chuya'n vi cua A . Khi do: At . detA B- VI DTI Vi cla 1.1. Xac dinh clgu rim cac phep th6 saw 11 2 3 4 5 a) a 2 3 5 4 1 r1 2 3 n n+1 n+2 211 2n+1 31 b) 5= I ll 4 7 ai-2 2 5 12
 12. Lai gidi a) Phan tick) a thanh tich cac chuydn tri: 2 3 4 5) = = (1 2 3 5) = (1, 5) (1, 3) (1, 2) (2 3 5 4 1 1 (chi) 9 la pile)) nhtin cae chuydn tri dude thuc hign tii phai sang trai nhu hap thanh cua the Anh xa). Vay sgna = (-1) s = -1 Co the lam each khan: Cam nghich the cua a la (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (3, 4). Vay a có 5 nghich the nen sgna = -1. b) Ta hay tinh sS nghich the cua boa)) vi (1, 4, 7... 3n-2, 2, 1 khong tham gia vao nghich the 4 tham gia yen 2 nghich the voi the s6 thing sau no. 7 tham gia van 4 nghich the. 3n - 2 tham gia vao 2(n - 1) nghich the voi the se dung sau no. 2 khong tham gia vao nghich the nao vdi the se dung sau no. 5 tham gia yen 1 nghich the voi the se dung sau n6. S tham gia vao 2 nghich the vdi cae s6 dUng sau n6. 3n - 1 tham gia vim (n - 1) nghich the voi the s6 thing sau no. Cae s6 3, 6, 9..., 3n khong tham gia vao nghich the nao voi the s6 (hang sau 13
 13. Vay co tat ca 2 + 4 + 2(n-1) + 1 + 2... + (n 1) - 3(n -1)n 2 (n-1 )n nghich the trong hoot vi da neu va do d6 sgn S = (-1) 2 Khi n = 4k hoac n = 4k + 1 thi sgn 5 = 1 con neu n = 4k + 2 ho4 n = 4k + 3 thi sgn = -1. Vi du 1.2 _123 Cho phep th'e' f - en dgu la (-1) 1 fn 12 3 Hay gag dinh da"u dm: a) 1 -1 2 b) g = (In fn-) • n) Lift( gidi: a) Vi sgn f. sgn = sgn (f. = sgn(Id) = 1 non sgn (e 1 )= sgn (f) = (-1) k nj b) X4t phep the"a = 1 2 n -1 . 1 thi g = f. a Do gay sgn g = sgnf . sgn a. n(n-1) 2 nen sgn g = (_])k+C;', Nhung sgn a = (-1) 14
 14. Vida 1.3 ChUng minh rang vier nhan mat phep th6 vdi ehuy6n trf a clang j) v6 ben trai Wring throng v6i viac dai cha car s6 i j , drah cna phep the . . Cling nhu vay, nhan mat phop th6 Nth ehuynn trf (i, j) v6 been phai tunng during voi del eh?, I, j a dong tit 66a phep th6. Lo gidi Gia sif a la phop th6 cho j) la phep chuy6n tri. Xet truong hop nhan ben trai tile la f = (i, j). a. (3 n Gitisi2 a= 1 2 Theo d nh nghia (i, j) = ( 9 2 nj _ (1 2a n ai ) Trunng hop nhan ben phai dude ant Wring fib Vi dy 1.4. Cho f va g la hal phop th6cua n strtn nhien clAu tien. a) Chung minh rang có the' cilia f va g bang khong qua (n - 1) phop chuyan trf (nghia la ton tai k phop chuyan trf a l , cr 2 , ak , g = a k a k _,... a,. f). k 5.11 - 1 b) Chling minh rang khOng tha giam bat s6 chuOn trf rah trong cau a) titc la en the' chon f va g sao cho khong the dua f vd g bang ft han n - 1 phop chuyan trf. 15
 15. La gicii a) Xet phep the g o f', phan tich g o e' thanh tfch cac vang xich dOc lap T 1 , Tp . e' = ... go T 2 .T i Neu kf hiOu m i nt do, dai cart yang 'dell T i thi ± m2 + = rang mOt vong xfch (a l , a 2 , a m ) la mOt plop the a cac s6 tv nhien Ui 1 den n sao cho a(a) = a 1+1 (i = m-1) va. a(a„,) = a l , con a(l) = 1 nen 1 yen moi i = 1, .,., m. Vong xfch (a l , a 2 , u„) goi la ce do, dai m. Ta da hiet rad yang xfch do, dai m deu phan tich duo thanh m - 1 chuyen trf. Vi vay g o e' phan tfch duo. thanh 'Lich caa i(m i -1)= n -p = k phep chuyen trf. i=1 Nhungpa. 1 n-1:115n-1 Nhu vay g o f -1 = a k (s, - chuyen tri) TV do g = a k 0 ak.,, ... 0 0 f, kn-1 va cac a, la cac phep chuyen trf. ri nj b) Cho g = la phep the ddng nhA 0. 2 ... 23 1 on f = ( . Ta se chUng to rang killing dua Oa 1 2... n-1) n f ve g duo Wang it hdn n - 1 phep chuyen trf. 16
 16. ' ta not rang la WA met phep the" h = 1 1 2 n 2 i. De" rang neat nhgn vao ben trai phan tit chinh quy ngu cua h met chuygn Lri thi A:C . 1)111in tit chinh quy tang cling lAm la met don vi. That way, ngu ngudc kg, cheng hen i, j la hai phan tit kheng chinh quy cim h ma nob d6i dig h i voi h j ta Jai &tog hai phign tu chinh guy (cum phep th6 m6i) th6 thi: h, < i. h, < j nhang hj 2 i, h ; j vti 1Y. Do f chi co met phAn tei chinh quy. ye g co n phan tV chinh quy, vi vgy khong thg clua f vg g bring it hon n - 1 phep chuygn tri. Vi du 1.5 Chung minh rang vdi mei so k (0
 17. Nhan cot thu nhal ciia ma tran A vdi -k rdi cOng vac) cot this k, ta dude: 1 -1 -2 ... -(n-1) - (n - 2) 1 0 -1 det A = 1 0 0 .. - (n - 3) 1 0 0 0 Khai trio'n the() dung Ulu n, ta ea: -1 -2 ... -(n -1) -1 = (-1)" +1. (-1)"-'=1 Cdch 2. Ta tha'y A= B. ca do 1 t1 1 0 vi C= B= 1 11 ma detB =1, detC = 1 nen detA = detB. detC = 1. Vi du 1.9. Hay tinh cosa 1 0 0 0 1 2cosa 1 = 0 1 2cosa 0 0 2cosa 1 1 2cosa 0 0 0 21
 18. Lai gidi: Khai trim dinh thac Lheo cot cub" to co - D„ = 2cosa . 17,1 _2 De thay D, = cosa. 1 cosa = 2coi2 a - 1 = cos2a. 2cosa, Gia sa D 1 = cosia \TM moi = 1, . k. Ta có 2cosa . Dk,I = Dk - Dk_ i = 2.cosa . coska - cos(k -Da. = (cos(k+Da + cos(k-1)x) - cos(k-1)a = cos(k+1)a. Nhn vay D„ = cosna Vi do 1.10 Hay Dull 1 0 + a -9 0 1 e" +e 1 A„ = N x0 1 1 1 eP + e -(1) 0 a do the phan to tren &tang choo chinh bang nhau va band e q) +e -9 ; the phan tit tren hai &tong xien Win nhat \TM (Mang the() chinh bang 1, con the phAn ta khac bang 0. 22
 19. Khai trin theo cot tht nhEt, to c6: A n = (e P +e - P)A n _ i: e 21' - e -2(P Nlinn xet rang 4 1 = 6 9 +C c = - 36 - -39 6 e e ro ((i A2 = e (P - e (1+1)6 - e -(lrv1),p , n - 1. k - 1, 2, Girt sit , AR - e (-0 -e (P Ta c6 An = (e c e - P)A n _ i -A n _, (:+1)o - e -(n+1)4' nip - e npe( n-1) n4) e - e =(eP +e w)e — ew e q) - -(n+1),p e (n+1)p -e Nhu v 6}.: . An = e 1 -e Vi du 1.11 Tinh: an a, ll a1 an a l: +h i a, 1 an D = dot 1 a, +b., a1 a n +b n a1 a.9 ... 23
 20. Lai gidi: LAY ciOng dAu nhan vOi -1 r6i Ong vao cac thing con 1ai to có ngay D = b, 1) 2 ...b„. , Vi du 1.12 Cho da thric P(x)=x(x+1)...(x+n) Hay tinh Binh thdc: P(x) P(x +1) P(x + n) P(x) P(x +1) ... P(x +n) d= P (n-1) (x) P th-1) (x+1) P th-1) (x + n) P (n) (x +n) P thl (x) P thl (x +1) gidi: Ta b6 sung de' dude ma Han dip (n+2): P(x) P(x +1) P(x +n) 0 P(x) P4x+1) P4x+n) 0 D= P ( n ) (x) Pthd(x +1) P 0P(x + n) 0 pg+0( x +n ) 1 P („+l) (x) 1301+1) (x +1) RO rang det D = d (x +n Nhan dOng 1111 k cua ma trail D vdi dc-ix( 1) k-1 r6i (k-1)! Ong vao clang Hirt nhgt vgi tat ca k=2, .. n+2). Khi do, phAn tii dung dau có clang: poc + 0 + P (k) (x +0.(x +11.) k = n). ok k! k=1 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản