BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
206
lượt xem
64
download

BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH o t S  H 2  H 2 S  1. o t S  O2  SO2  2. SO2  2 H 2 S  2 H 2O  3S   3. SO2  Br2  H 2O  H 2 SO4  2 HBr  4. Fe  S  FeS  5. FeS  H 2 SO4  FeSO4  H 2 S  6. FeS  2 HBr  H 2 S  FeBr2  Hoặc 4 FeS 2  11O2  8SO2  2 Fe2O3  7. ˆ VˆˆO ˆ 2 SO2  O2 ‡ ˆˆ400o5ˆˆ† 2 SO3 2 8. C SO2  Cl2  2 H 2O  2 HCl  H 2 SO4  9. SO3  H 2O  H 2 SO4  10. 2 H 2 SO4 dd  S  3SO2  2 H 2 O  11. H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S   Hoặc 2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O  Hoặc o t 2 H 2 SO4 dd  C  CO2  2SO2  2 H 2O  Hoặc
  2. o t 5 H 2 SO4 dd  2 P  2 H 3 PO4  5SO2  2 H 2O  Hoặc SO2  2 NaOH  Na2 SO3  H 2O  12. 3 Na2 SO3  2 KMnO4  H 2O  2MnO2  3Na2 SO4  2 KOH  13. Na2 SO3  H 2 SO4  Na2 SO4  H 2O  SO2   Hoặc o t 4 Na2 SO3  Na2 S  3Na2 SO4  Hoặc Na2 SO4  BaCl2  2 NaCl  BaSO4   14. NaCl  AgNO3  NaNO3  AgCl   15. FeS  2 HCl  H 2 S   FeCl2  16. H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl  17. 4 HCl  MnO2  MnCl2  Cl2  2 H 2O  18.  2 KMnO4  2 MnCl2  5Cl2  2 KCl  8H 2O  Hoặc 16 HCl  K 2Cr2O7  3Cl2  2CrCl3  2 KCl  7 H 2O  Hoặc 14 HCl o t 3Cl2  6 KOH dd  5 KCl  KClO3  3H 2O  19. MnO2 2 KClO3  2 KCl  3O2   20. to FeS  2 HCl  FeCl2  H 2 S   21. H 2 S  Cl2  S  2 HCl  22. H 2 SO4  H 2 S  SO2  2 H 2O  S   Hoặc H 2 S  4Cl2  4 H 2O  H 2 SO4  8 HCl  23. H 2 S  H 2 SO4  SO2  2 H 2 O  S   24. 2 H 2 S  3O2  2 SO2  2 H 2O  Hoặc S  6 HNO3dd  H 2 SO4  6 NO2  2 H 2O  25. 3 NO2  H 2O  2 HNO3  NO  26. 4 NO2  2 H 2O  O2  4 HNO3  Hoặc
  3. o t 2 H 2 SO4 dd  Cu  CuSO4  SO2  2 H 2O  27. H 2 SO4  CuO  H 2O  CuSO4  Hoặc H 2 SO4  Cu (OH ) 2  CuSO4  2 H 2O  Hoặc CuSO4  Ba ( NO3 ) 2  BaSO4  Cu ( NO3 ) 2  28. 1 to Cu ( NO3 )2  CuO  2 NO2   O2   29. 2 SO2  Br2  2 H 2O  H 2 SO4  2 HBr  30.
Đồng bộ tài khoản